C z y t a m , m yślę, m a m swoje zdani e
Miesięcznik
Ziemia
N umer 9 (9) - w y danie sp e c j al ne - l ist op ad 2 0 1 4 r.
Kępińska
Czasopismo bezpłatne
w w w. z i e m i a k e p i n s k a . p l
Następny numer ukaże się
16-17 grudnia
WYDANIE
SPECJALNE
Po dsu mo wan ie
wy b o r ó w
r e k l a m a
W Y B O RY W Ł O DA R Z Y G M I N 2014
Pierwsza tura wyborów samorządowych za nami. Wiemy już, kto będzie wójtem w gminach: Baranów, Bralin, Perzów
i Trzcinica (gdzie był tylko jeden kandydat). W pozostałych mieszkańcy zadecydują 30 listopada. Wyniki nieoficjalne.
ŁĘKA OPATOWSKA
RYC H TA L
BARANÓW
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Bagińska Ewa Agnieszka
KWW Mieszkańcy Razem
207
853
Jankowski Witold Jerzy
KWW „Dla Dobra Wspólnego”
667
Burzała Tomasz Paweł
KWW Gmina i Rodzina
245
Balcerzak Czesław Stanisław
KWW Dla Wspólnego Dobra
Gminy Rychtal
Kopis Adam Grzegorz KWW
Adama Kopisa
1048
Lewandowska–Siwek Bogumiła
KWW Razem dla Gminy Baranów
2001
Kowalski Marek Sławomir
KWW Marka Kowalskiego
335
Stasiak Paweł
KWW Pawła Stasiaka
1292
Zimoch Piotr KWW Piotra Zimocha
510
Czaczkowski Adam
KW Stowarzyszenie Społeczno
Ekologiczne NASZA PRZYSZŁOŚĆ
Gogół Iwona Elżbieta
KWW Wspólna Gmina
392
511
r e k l a m a
BRALIN
KĘPNO
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Nazwisko i imię kandydata
l. gł.
Grabowski Jakub Mateusz
KWW Wspólnota Samorządowa
Powiatu Kępińskiego
718
Hołoś Piotr Marian
KWW „Razem dla Gminy Bralin”
1177
Kempa Aniela Helena
KWW Anieli Kempa
1901
Wojtysiak Roman Marian
KWW Mieszkańcy Gminy Bralin
1511
Mroziński Andrzej Piotr
KKW SLD Lewica Razem
254
5115
Hibner Karol
KKW SLD Lewica Razem
165
Psikus Piotr Paweł
KWW Porozumienie Samorządowe 2014
Szymon Szczęsny
KWW „Forum
Społeczno – Gospodarcze”
2530
PERZÓW
TRZCINICA
Na wójta Gminy Trzcinica jedynym
kandydatem był Grzegorz Hadzik
KWW Wspólna Gmina Trzcinica.
Uzyskał 86 % poparcia.
r e k l a m a
Zapraszamy do oddziałów w Kępnie
I Oddział: ul. Kościuszki 6 - tel.: 62 791 31 60
II Oddział: ul. Rynek 33 - tel.: 62 782 01 06
Od poniedziałku do piątku od 9:00 do 17:00
Imię i nazwisko kandydata
l. gł.
Henczyca Bożena Katarzyna
KWW Bożeny Henczycy
884
Kula Roman Jan
KWW Niezależnych Mieszkańców Gminy Perzów
618
2
Ziemia Kępińska
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Jak na Białorusi
Podczas wyborów spotkała nas przykra niespodzianka w jednym z lokali wyborczych na terenie gminy Baranów. Przewodniczący komisji wyborczej skonfiskował nam legitymację prasową. Oczywiście nie miał takiego prawa i jest
to wyraźny zamach na wolność prasy. Czekamy na jej zwrot...
(red)
SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY BARANÓW
Bardzo serdecznie dziękuję za tak liczny udział w wyborach
samorządowych.
Pragnę podziękować wszystkim, którzy okazali zaufanie i
oddali głos 16 listopada na mnie, jak i kandydatów z mojego komitetu wyborczego w poszczególnych okręgach wyborczych.
Kandydat na Urząd Wójta Gminy Baranów
Paweł Stasiak
Od R ed akc ji
Pierwsza tura wyborów za nami. Ogólnopolskie zamieszanie ze zwłoką w podaniu oficjalnych wyników było widoczne również w powiecie kępińskim. W
trzech gminach czeka nas „dogrywka”. Czekają nas również wybory zarządu
dokonane przez radę powiatu. Niestety nikt z powiatu kępińskiego nie wejdzie
w skład Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Kempa, Grabowski i Mroziński popierają Szczęsnego
Podczas konferencji prasowej, 21 listopada 2014 r. kandydaci na burmistrza
Miasta i Gminy Kępno, (którzy nie dostali się do drugiej tury wyborów) jednoznacznie poparli Szymona Szczęsnego.
Aniela Kempa, Jakub Grabowski i Andrzej Mroziński uznali, iż swój głos oddadzą nie na Piotra Psikusa ale na Szymona Szczęsnego. Jednoznacznie wszyscy
odcięli się od jakichkolwiek porozumień
względem stanowisk oraz uzgodnień
programowych. Zatem wygląda to nie na
nową koalicję ale publiczne poparcie kandydata na burmistrza.
grywania rozmów z nią), teraz uznała,
że jest on dobrym kandydatem. Nie ma
jednak się czemu dziwić, gdyż spięcia na
linii Kempa-Szczęsny są tylko drobnymi
sprzeczkami w porównaniu do konfliktów Kempa-Psikus. Obecna burmistrz
powiedziała, że trzeba odciąć się od przeszłości i patrzeć w przyszłość.
Podczas konferencji nie obyło się bez krytyki kontrkandydata Szczęsnego. Andrzej
Mroziński dość ostro wypowiedział się o
Piotrze Psikusie twierdząc, że ten nie spełnia standardów etycznych poprzez nie
wypełnienie wyroku sądu (nie publikując
w gazecie sentencji). Film z konferencji
na www.ziemiakepinska.pl
(red)
Niektórych zaskakuje taki gest w
wykonaniu obecnej burmistrz. Ta,
która stanowczo
krytykowała Szymona Szczęsnego (głównie fakt
potajemnego na-
Kącik satyryczny
r e k l a m a
NAUKA GRY
NA FORTEPIANIE, KEYBOARDZIE,
SAKSOFONIE, AKORDEONIE,
GITARZE, ORGANACH
Zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, dostosowane do preferencji ucznia.
Lekcje z teorii, zasad muzyki oraz harmonii.
Pomoc w zakupie instrumentu.
Zajęcia u profesjonalnego
muzyka i muzykologa!
Lekcje również u ucznia
tel. 6 0 3 1 0 2 3 7 1
Stopka redakcyjna
Ziemia Kępińska
Redaktor naczelny: Dagmara Michalak
Nakład: 10.000 egzemplarzy
Adres: Marianka Mroczeńska. 26,
63-604 Baranów
Telefon: 690 689 636
e-mail: [email protected]
www.ziemiakepinska.pl
Wydawca: TOMITOP P.P.H.U.
Tomasz Michalak
Marianka Mroczeńska 26,
63-604 Baranów
Skład: redakcja
Druk: Polskapresse SP. Z O.O.
Redakcja nie zwraca niezamówionych
materiałów i zastrzega sobie prawo ich
redagowania. Nie odpowiada za treść
zamieszczonych reklam, ogłoszeń oraz
listów do redakcji.
Ziemia Kępińska
3
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
r e k l a m a
Kandydat na Burmistrza Miasta i Gminy Kępno
Szymon Szczęsny
Proponuję nową jakość zarządzania
Zarządzać, a nie rządzić
R o z m o w a z S z y m o n e m S z c z ę s ny m , k a n d yd a t e m n a B u r m i s t r z a M i a s t a i G m i ny Kę p n o
Panie Szymonie, znalazł się Pan w II turze
wyborów na fotel Burmistrza Kępna. Jak Pan
skomentuje tą sytuację?
Przede wszystkim dziękuję bardzo wszystkim
tym, którzy udali się do urn wyborczych, tym,
którzy mi zaufali i oddali na mnie swój głos. Cieszy fakt, że wielu mieszkańców naszej gminy
postawiło na osobę młodą. Odbieram to jako sygnał, że Kępno oczekuje zmian. Świadomy moich
zamierzeń i potrzeb ze strony wyborców, podejmuję ponowne starania o wybór na stanowisko
Burmistrza Kępna.
Może warto przybliżyć wyborcom swoją
osobę.
Pochodzę z Olszowy. Do szkoły średniej uczęszczałem we Wrocławiu. Tam też ukończyłem
studia na Uniwersytecie Ekonomicznym. Studiowałem też International Business na London
South Bank University. W ramach studiów dwa
semestry realizowałem w Fachhochschule Mainz
z Niemczech i Beijing Institute of Technology w
Chinach. Znam dobrze język angielski i rosyjski,
komunikuję się po niemiecku i hiszpańsku. Wiele
lat pracowałem w firmie rodzinnej. Prowadziłem
także swoją działalność gospodarczą w branży odnawialnych źródeł energii, do momentu,
kiedy nie otrzymałem propozycji związania się
z Kępnem. Następnie przez 3 lata (2010-2013)
pełniłem funkcję zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Kępno.
Jak odnajdywał się Pan w roli samorządowca?
Co udało się zrobić? Czego się Pan nauczył?
Praca w samorządzie nauczyła mnie tego, że
miastem i gminą się zarządza, rozumiem to jako
partnerstwo z radnymi i mieszkańcami a nie rządzi, poprzez suche decyzje często niezrozumiałe
dla wyborców. Ponadto uważam, że podstawą
w skutecznej pracy z ludźmi jest dobra komunikacja i to, by umieć ich słuchać. Urząd musi być
skierowany na potrzeby mieszkańców, dlatego
np. należy się zastanowić czy pracujemy w godzinach, w których mieszkańcy mogą do nas
dotrzeć. Jeśli chodzi o to, co udało się zrobić w
czasie, gdy byłem wiceburmistrzem. Wybudowaliśmy dziesiątki dróg. Kontynuowaliśmy budowę
kanalizacji. Powstał nowoczesny, oparty na najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązaniach ZZO. Odremontowaliśmy szereg domów
ludowych oraz zmodernizowaliśmy szkoły, dom
nauczyciela, mały Ratusz. Poza tym wybudowaliśmy pierwsze w gminie boisko „Orlik”. Wszyst-
kie te inwestycje finansowane były przy dużym
udziale środków zewnętrznych. Uzyskaliśmy
niebagatelny zwrot podatku VAT w kwocie 2,5
mln zł, dzięki czemu mogliśmy wybudować nowoczesne przedszkole na osiedlu Odrodzenia.
Oczywiście była to praca zespołowa. Do momentu mojego odejścia zrobiliśmy naprawdę dużo.
Krótki okres, ale efektów i korzyści dla mieszkańców sporo.
Wygrywa Pan wybory na Burmistrza. Na
co mogą liczyć mieszkańcy Miasta i Gminy
Kępno?
Na rzetelność i uczciwą pracę. Moją i urzędu.
Na pewno wybuduję kino na miarę XXI wieku. Obiekt z nowoczesnym wyposażeniem,
ciekawym repertuarem. Jesteśmy usytuowani na styku węzłów drogi S8 – S11, jednym z
ważniejszych w tym kraju, dlatego wykorzystam ten atut i postaram się ściągnąć kapitał
inwestycyjny, który wybuduje tu centra logistyczne, dające nie tylko podatki, ale przede
wszystkim pracę, co jest dla mnie najważniejsze. Stworzę korzystne warunki dla lokalnych
młodych przedsiębiorców. Znajdę środki, aby
szkoły na naszym terenie mogły konkurować
z dużymi ośrodkami, by stworzyć naszym małym kępnianom oraz młodzieży odpowiednie
warunki do startu w dorosłe życie. Stołówki
szkolne powinny sprzedawać zdrową żywność
- obecną sytuacją dla dobra zdrowia naszych
dzieci chciałbym zmienić. Ustanowię autonomię finansową szkół. Nie zlikwiduję żadnej
szkoły w gminie. Zatrudnię wybitnego specjalistę do pozyskiwania środków z UE. Uczynię z
Kępna miasto festiwalowe dla młodych talentów, chciałbym uruchomić kino letnie KOSIR.
Planuję zainstalować oszczędne oświetlenie
uliczne. Mieszkańcy muszą się czuć bezpiecznie dlatego uczynię wszystko, by miasto było
monitorowane – poprawi to poczucie bezpieczeństwa. Uruchomię drugi dom seniora.
Place zabaw dla naszych dzieci powinny być
bezpieczne i atrakcyjne, doprowadzę do tego
żeby tak było. Widzę duży problem na wsi polegający na braku propozycji tak dla młodych
jak starszych mieszkańców. Doprowadzę do
tego, by przy pomocy miejskich instytucji kultury poszerzyć ofertę przez zaktywizowanie
funkcjonowania domów ludowych, zgodnie
z potrzebami mieszkańców. Wybuduję krytą
pływalnię. Wspólnie z ADM sp. z o.o. wybuduję
kolejne mieszkania komunalne.
W Pana programie wyborczym pojawia się
kwestia budowy krytego basenu w Kępnie
i stworzenia Centrum Kultury z kinem 3D.
Przyzna Pan, że tematy te przewijają się od
lat przy okazji wyborów. Czy jest to tylko
kolejna obietnica czy rzeczywiście jest Pan w
stanie zrealizować te zadania?
Uważam, że kryta pływalnia jest w mieście potrzebna. Mój pomysł jest taki, aby nie wychodzić poza ramy krytej pływalni, gdyż jest to 1/3
kosztu budowy aqua-parku. Znam doskonale
budżet Kępna i wiem, że taka inwestycja może
powstać. Wiem również, że marszałek województwa będzie skłonny tą inwestycję dofinansować
ze środków krajowych lub UE. Wynika to z faktu,
że Kępno jest jednym z niewielu miast powiatowych, które pływalni nie posiadają, a plan wojewódzki zakłada, by takie obiekty były dostępne.
Dopilnuję, aby przyszłe koszty eksploatacji były
jak najniższe stosując nowoczesne technologie
m. in. odnawialne źródła energii.
Powstanie kina jest projektem jak najbardziej realnym i podobnie jak w przypadku basenu mam
konkretny plan jego realizacji. Chciałbym ułatwić
mieszkańcom dostęp do tego typu rozrywki i
sprawić, by nie musieli dojeżdżać do oddalonych
nowoczesnych kin. My takie będziemy mięli.
Zdaje Pan sobie sprawę, że sytuacja na rynku
pracy na naszym terenie jest trudna. Mówi
Pan w swoim programie o pracy dla kobiet i
młodzieży. Jakie konkretne działania planuje
Pan podjąć w tym kierunku?
Poprzez udział w powiatowej radzie zatrudnienia będę naciskał na aktywizację tych grup
docelowych. Widzę potrzebę działań w tym zakresie i na pewno je podejmę. Poza tym, tak jak
powiedziałem wcześniej - wprowadzę ulgi podatkowe dla młodych przedsiębiorców, co po
pierwsze ułatwi im start w biznesie oraz stworzy
nowe miejsca pracy.
Plany ma Pan ambitne, zamierzenia konkretne.
Czy starczy środków na ich realizację ?
Znam budżet Kępna i wiem, że jest on wystarczający, by zrealizować inwestycje, o których
wspomniałem wcześniej. Poza tym będę się
starał o dodatkowe środki zewnętrzne, które z
pewnością pozyskam. Wszystkie zamierzenia
zrealizuję mniejszym kosztem niż to przewiduje
program konkurenta, nie mówiąc już o wyższej
jakości. Jeśli wyborcy dadzą mi szansę, to spo-
kojnie, ale konsekwentnie będę realizował nakreślony tu ogólnie mój plan.
Nic nie wspomina Pan o konkurencie. Czyżby
były jakieś obawy?
Obaw żadnych, raczej styl i sposób pojmowania
konkurencji. To fakt - konkurujemy, co nie oznacza, że każdą okazję mam wykorzystywać do
negowania czy też oczerniania. Inaczej pojmuję
konkurencję w wyborach: argumenty, program
rzeczywiście odpowiadający możliwościom no i
uczciwość przed wyborcami. Przecież to nie ja
wybieram lecz mieszkańcy. Oni najlepiej potrafią ocenić kogo warto wybrać. Mam nadzieję na
to, że mnie. Ja nie obiecuję, lecz realizuję.
Zostawmy na chwilę kampanię wyborczą i
program. Szymon Szczęsny prywatnie. Co
lubi? Co go pasjonuje? Czym zajmuje się
poza pracą?
W czasie wolnym najchętniej spotykam się z
przyjaciółmi, bliskimi. Czasem wychodzimy
gdzieś razem do kina czy na łyżwy. Bardzo ważne miejsce w moim życiu zajmuje sport. Biegam,
aktywnie gram w squasha. Jestem zawodnikiem
pierwszej setki rankingu Polskiej Federacji Squasha. W domu, gdy mam wolną chwilę, słucham
muzyki, sporo czytam. Staram się doskonalić w
językach obcych – niemieckim i hiszpańskim.
Koresponduję w tych językach ze znajomymi
ze studiów, którzy są rozsiani po całej Europie
i stąd m. in. mam rozeznanie, co do możliwości
inwestycyjnej naszego miasta, a jednocześnie
zawsze mogę liczyć na wsparcie i pomoc w wielu działaniach. Razem z żoną lubimy wieczorem
obejrzeć ciekawy film, nasze ostatnie odkrycie
to film Medicus. Poza tym od czasu do czasu
eksperymentuję w kuchni – moim hitem jest
omlet po hiszpańsku z polskimi pomidorami :) .
Moją dewizą życiową są słowa Najlepszy czas na
działanie jest teraz. Dlatego zdecydowałem się
na start w wyborach. Jestem gotów wykorzystać swój zapał, umiejętności, energię dla dobra
mieszkańców naszej gminy.
Jeśli chcą Państwo pozytywnych zmian zachęcam Państwa do udziału w II turze wyborów
samorządowych 30 listopada. Proszę o Państwa
zaufanie i oddanie na mnie głosu.
Finansowane przez KWW „Forum Społeczno - Gospodarcze”
w Kępnie
Pamiętajmy o przeszłości, wybierajmy przyszłość
Ziemia Kępińska
4
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Zestawienie wyników wyborów w poszczególnych gminach
Miasto i Gmina Kępno
Nazwisko i imię kandydata
l.gł
Okręg wyborczy nr 1
Czechlowski Ireneusz (KW PSL)
Tyra Ilona (KKW SLD LR)
Michalczyk Beata (KWW WSPK)
232
79
98
Pabiajczyk Oskar (KWW FSG)
88
Wnuk Andrzej Teofil (KWW AK)
109
Okręg wyborczy nr 2
Gąsiorowska Hanna (KKW SLD LR)
40
Leks Grzegorz (KWW WSPK)
78
Poziemski Adam (KWW FSG)
165
Kempa Aniela (KWW AK)
120
Stachowiak Sebastian (KWW PS)
145
Okręg wyborczy nr 3
Gmina Baranów
Okreg wyborczy nr 12
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Papiernik Marta (KWW WSPK)
83
Dąbrowski Krzysztof (KWW FSG)
265
Woźniakowska Elżbieta (KW PSL)
58
Osiecki Artur (KWW AK)
40
Kołodziej Ryszard (KWW GR)
27
Niełacny Stanisław (KWW PS)
209
Pietrzak Izabela (KWW MR)
47
Mikołajczyk Katarzyna (KWW RGB)
85
Okręg wyborczy nr 13
Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy nr 10
Kupczak Monika (KWW GR)
30
Stodolski Andrzej (KWW RGB)
129
Okręg wyborczy nr 11
Poleska Aneta (KWW MR)
Słupianek–Kocemba Danuta
RGB)
(KWW
Szubert Karol (KKW SLD LR)
208
Taborski Roman (KWW PSt)
86
Maciuszonek Karolina (KWW FSG)
111
Staniszewski Michał (KWW FSG)
26
Ciurys Andrzej (KWW PSt)
Czworowski Kazimierz (KWW PS)
108
41
Wabnic Jan (KWW MR)
47
Okręg wyborczy nr 14
Wojtaszek Anna (KW PSL)
155
Witek Adam (KWW MR)
45
Wylęga Marta (KWW RGB)
140
Fiołka Krzysztof (KKW SLD LR)
93
Stasiowski Ryszard (KWW RGB)
110
Wabnic Janina (KWW PSt)
19
Półkownik Remigiusz (KWW WSPK)
158
Kosik Wojciech KWW PSt
39
Dyla Krzysztof (KWW FSG)
52
Okręg wyborczy nr 3
Okręg wyborczy nr 13
Glomb Urszula (KWW GR)
20
201
109
Bieluszewski Aleksander (KWW GR)
103
232
Bilska Ewa (KWW MR)
34
Tyra Marcin (KWW PSt)
(KWW
62
Wojtan Jan (KWW RGB)
91
64
Hommerssom Liliana (KWW FSG)
53
Domagała Halina (KWW PSt)
78
110
Gola Mirosław (KWW AK)
27
91
Trojak Marcin (KWW WSPK)
108
Nowicki Sławomir (KWW FSG)
52
Listowski Krzysztof (KWW AK)
Stachowiak Andrzej (KWW PS)
Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy nr 15
Baciński Maciej (PSL)
Wiśniewska
Małgorzata
WSPK)
Okręk wyborczy nr 16
Przybył Beata (KKW SLD LR)
51
Urbański Miłosz (KWW WSPK)
41
Gurdak Liliana (KWW FSG)
68
Rożek Karolina (KWW FSG)
73
Rabiega Adam (KWW AK)
76
Osada Joanna (KWW AK)
82
Nowakowski Jacek (KWW PS)
82
Blabluś Jan (KWW PS)
311
Jóźwik Andrzej (KWW AJ)
178
Okręg wyborczy nr 5
Okręg wyborczy nr 17
Pastok Danuta (KW PSL)
267
Mąka Łukasz (KKW SLD LR)
79
Kukuła Zdzisław (KKW SLD LW)
95
Kokot Irena (KWW WSPK)
56
Szczęsny Szymon (KWW FSG)
165
Żłobińska Irena (KWW FSG)
91
Młot Alicja (KWW PS)
151
Okręg wyborczy nr 18
Mrugała Roman (KWW WSPK)
37
Okręg wyborczy nr 6
Gollmer Marek (KWW FSG)
124
13
337
Kurp Eugenia (KKW SLD LR)
96
Chaliman Żanna (KWW AK)
Górecka Kazimiera (KWW WSPK)
72
Baraniak Piotr (KWW PS)
Barczyk Katarzyna (KWW FSG)
67
Okręg wyborczy nr 19
Krowiarz Lidia (KWW PS)
152
Solecki Henryk (KKW SLD LR)
Gościniak Dawid Marian (KWW DG)
39
Przybył Eugeniusz (KW PSL)
Okręg wyborczy nr 4
334
Okreg wyborczy nr 14
Wylęga Rafał (KWW RGB)
111
Marciniak Piotr (KWW PSt)
155
Fras Aleksandra (KWW GR)
47
Okreg wyborczy nr 15
Erazmus Jerzy (KWW MR)
36
Wylęga Krzysztof (KWW GR)
9
Kremer Marian (KWW RGB)
106
Noculak Damian (KWW RGB)
60
Bystra Beata (KWW PSt)
31
Łęgocki Franciszek (KWW PSt)
141
Okręg wyborczy nr 5
Karbowska Beata (KWW GR)
8
Jański Piotr (KWW MR)
21
Szubert Robert (KWW RGB)
39
Wawrzyniak Jan (KWW PSt)
128
Okręg wyborczy nr 6
Gmina Trzcinica
Nazwisko i imię kandydata
l. gł.
Okręg wyborczy nr 1
Ostrowski Krzysztof (KWW S)
78
Fusek January (KWW WGT)
66
Okręg wyborczy nr 2
Pelikan Ariel (KWW GR)
58
Białek Beata (KWW MR)
17
Szar Jan (KWW S)
92
37
Wypych Magdalena (KWW WGT)
47
Kmiecik Marcin (KWW RGB)
Jerzyk Teresa (KWW PSt)
90
Okręg wyborczy nr 7
Urbański Arkadiusz (KWW GR)
33
Okręg wyborczy nr 20
Okręg wyborczy nr 7
67
Okręg wyborczy nr 12
Okręg wyborczy nr 2
Hadryś Iwona (KWW GR)
Lipska Krystyna (KWW RGB)
Grygier Grażyna (KKW SLD LR)
66
63
4
Kamińska Ewa (KWW MR)
40
Urbańska Hanna (KWW RGB)
131
Skiba Sławomir (KWW PSt)
45
Okręg wyborczy nr 3
Gudra Magdalena (KWW MZZGT)
43
Mikołajczyk Zdzisław (KWW S)
71
Okręg wyborczy nr 4
Polowy Stanisław (KWW S)
77
Krowiarz Karolina (KWW WGT)
58
Okręg wyborczy nr 5
Śpiewak Anna (KKW SLD LR)
38
Bieniek Piotr (KW PSL)
59
Tyc Marcin (KWW WSPK)
112
Wróbel Karolina (KWW WSPK)
42
Mucha Jacek (KWW GR)
55
Okręg wyborczy nr 6
Szalek Beata (KWW FSG)
132
Lewek Sylwester (KWW FSG)
121
Majczyk Marek (KWW RGB)
164
Parzonka Danuta (KWW S) bez głosowania
Mikołajczyk Andrzej (KWW PS)
104
Solska Paulina (KWW AK)
227
Słomiany Zdzisław (KWW PSt)
20
Okręg wyborczy nr 8
Młynarczyk Stanisław (KWW PS)
85
Solecki Tomasz (KWW WSPK)
139
Okręg wyborczy nr 21
Rybak Mikołaj (KWW FSG)
131
Orzechowska Urszula (KWW AK)
Belka Tadeusz (KWW PS)
Poprawa Zofia (KWW FSG)
Okręg wyborczy nr 8
Okręg wyborczy nr 9
Najdek Mariusz (KWW GR)
23
Okręg wyborczy nr 8
79
Bednarek Kazimierz (KWW WG)
bez głosowania
Czarnasiak Zygmunt (KWW AK)
74
68
415
Kania Eugeniusz (KWW PSt)
Walas Wiesław (KWW FSG)
196
Izydorska Krystyna (KWW AK)
42
Zinkowski Dariusz (KWW PS)
95
Okręg wyborczy nr 10
Dobroś Jan (KKW SLD LR)
132
Grabowski Jakub (KWW WSPK)
164
Jerzyk Józef (KWW FSG)
64
Szupińska Maria (KWW AK)
41
Sadek Irena (KWW PS)
204
Okręg wyborczy nr 11
Jędrysiak Przemysław (KW PSL)
114
Różewski Mirosław (KWW WSPK)
147
Nowacki Zygmunt (KWW FSG)
204
Janicki Wiesław (KWW AK)
73
48
135
Tęsiorowski Adam (KWW PS)
107
87
Bednarz Sylwia (KWW WGT)
Słupianek Leszek (KWW MR)
41
Witek Maria (KKW SLD LR)
57
Okręg wyborczy nr 7
Hojka Grzegorz (KWW S)
158
Florczak Magdalena (KWW RGB)
Okręg wyborczy nr 9
Perlitius Irena (KWW WGT) bez głosowania
Legenda
l.gł.-liczba głosów
czcionka pogrubiona - kandydat(ka), który(a)
uzyskał(a) mandat
Komitety wyborcze
KKW SLD LR - KKW SLD Lewica Razem
KW PSL - KW Polskie Stronnictwo Ludowe
KW SNPR-KW Stowarzyszenie Nasza Przyszłość Rychtal
KWW AB-AB-KWW Aktywni w Bralinie – Aktywni dla Bralina
KWW AJ - KWW Andrzeja Jóźwika
KWW AK - KWW Anieli Kempa
KWW AKo - KWW Adama Kopisa
KWW BH - KWW Bożeny Henczycy
KWW DDW - KWW Dla Dobra Wsplnego
KWW DG - KWW Dawida Gościniaka
KWW DWDGR - KWW Dla Wspólnego Dobra
Gminy Rychtal
KWW FSG - KWW „Forum Społeczno - Gospodarcze”
KWW GR - KWW Gmina i Rodzina
KWW LZ - KWW Leszka Zalewskiego
KWW MGB-KWW Mieszkańcy Gminy Bralin
KWW MK - KWW Marka Kowalskiego
Okręg wyborczy nr 9
Żurawa Beata (KWW S)
KWW NMGP-KWW Niezależnych Mieszkańców
Gminy Perzów
KWW MR - KWW Mieszkańcy Razem
KWW MZZGT - KWW Mocno Związanych z Ziemią GminyTrzcinica
KWW PS - KWW Porozumienie Samorzdowe 2014
KWW PSt - KWW Pawła Stasiaka
KWW PZ - KWW Piotra Zimocha
KWW RGB - KWW Razem dla Gminy Baranów
KWW RGBr - KWW Razem dla Gminy
Bralin
KWW S - KWW Strażaków
KWW WG - KWW Wspólna Gmana
KWW WGT - KWW Wspólna Gmina Trzcinica
KWW WSPK - KWW Wspólnota Samorządowa
Powiatu Kępińskiego
bez głosowania - ponieważ w okręgu wyborczym została zarejestrowana tylko jedna lista
kandydatów, kandydat uzyskał mandat radnego bez przeprowadzenia głosowania
losowanie - ponieważ 2 kandydatów otrzymało
największą i równą liczbę głosów, radnym został jeden z kandydatów w wyniku losowania
38
Maryniak Stanisław (KWW WGT) 83
Okręg wyborczy nr 10
Żurawa Jarosław (KWW MZZGT)
45
Żłobiński Janusz (KWW WGT)
75
Okręg wyborczy nr 11
Pliszka Roman (KWW S)
32
Podejma Zygmunt (KWW WGT)
78
Okręg wyborczy nr 12
Wielgosz Łukasz (KWW WGT)bez głosowania
Okręg wyborczy nr 13
Bielińska Iwona KWW MZZGT
22
Waloszczyk Krzysztof (KWW WGT) 77
Okręg wyborczy nr 14
Szar–Smiatacz Ewa (KWW MZZGT)
56
Oleś Mateusz (KWW WGT)
61
Okręg wyborczy nr 15
Bartkowiak Anna – KWW WGT bez głosowania
Ziemia Kępińska
5
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Zestawienie wyników wyborów w poszczególnych gminach
Gmina Łęka Opatowska
Nazwisko i imię kandydata
l.gł.
Okręg wyborczy nr 1
Gmina Bralin
Nazwisko i imię kandydata
Gmina Rychtal
l.gł.
Okręg wyborczy nr 1
Nazwisko i imię kandydata
Gmina Perzów
l. gł.
Imię i nazwisko kandydata
l. gł.
Okręg wyborczy nr 1
Okręg wyborczy nr 1
Olbrych Łukasz (KWW AKo)
103
Lemanik Roman (KWW RGBr)
143
92
50
77
Tyma Ewa (KWW BH)
Cieślak Adam (KWW PZ)
Zawada Krzysztof (KWW WG)
Leśniarek Jan (KWW MGB)
86
Broda Ryszard (KW SNPR)
38
Paprocki Sławomir (KWW NMGP)
51
Okręg wyborczy nr 2
Skąpski Maciej (KWW DDW)
35
Jeziorny Piotr (KWW PZ)
88
Okręg wyborczy nr 3
Białowąs Halina (KWW DWDGR)
Okręg wyborczy nr 2
26
Młot Józef (KWW RGBr)
67
Skiba Marek (KWW WG)
Garczarek Zofia (KWW MGB)
98
Gawroński Krzysztof (KW SNPR)
18
Stryczek Piotr (KWW DWDGR)
47
Mega Marcin (KWW AKo)
69
Gąszczak Gabriela (KWW MK)
15
Kłodnicki Zdzisław (KWW DDW)
59
Kazimierczak Mariusz (KKW SLD LR)
23
Holka Dorota (KWW PZ)
27
Hołub–Rojkiewicz Justyna (KWW
RGBr)
44
Okręg wyborczy nr 4
20
Okręg wyborczy nr 2
Nowak Dariusz (KKW SLD LR)
Okręg wyborczy nr 3
37
Okręg wyborczy nr 3
Kulesza Magdalena (KWW WG)
31
Ostrysz Andrzej (KWW DWDGR)
64
Okręg wyborczy nr 2
Biały Longina (KWW BH)
44
Kula Roman (KWW NMGP)
82
Okręg wyborczy nr 3
Włodarczyk Renata (KWW BH)
95
Powąska Dawid (KWW NMGP)
43
Okręg wyborczy nr 4
Froń Danuta (KWW BH)
70
Noczyński Sylwester
(KWW NMGP) losowanie
70
Pogoda Irena (KWW AKo)
23
Głąb Leszek (KWW MGB)
87
Okręg wyborczy nr 4
Kawula Jacek (KWW MK)
13
Wenzek Karol (KWW AB–AB)
20
Jankowy Krystyna (KWW LZ)
35
Dudek Jarosław (KWW WG)
75
Okręg wyborczy nr 4
Okręg wyborczy nr 5
Rogalewski Henryk (KWW DDW)
53
47
Kłodnicki Walery (KWW BH)
Jędrysiak Piotr (KWW PZ)
27
Narękieiwicz Paweł (KWW RGBr) 115
Wrotnowska Małgorzata
(KWW DWDGR)
Okręg wyborczy nr 5
Pawnuk Jarosław (KWW MK)
12
Zalewski Leszek (KWW LZ)
84
Błażejewski Józef (KWW DDW)
60
Faltyn Arkadiusz (KWW PZ)
11
Kwiatek Adam (KWW MGB)
Okręg wyborczy nr 5
Janota Katarzyna (KKW SLD LR)
18
Markiewicz Marek (KWW RGBr)
85
Górecka Urszula (KWW MGB)
60
Okręg wyborczy nr 6
Okręg wyborczy nr 6
Jokiel Adam (KWW MK)
54
Bartosik Jan (KWW DDW)
67
Bzymek Jerzy (KWW MGB)
31
Balcerzak Michał (KKW SLD LR)
Okręg wyborczy nr 7
Ostroga Jarosław (KWW AKo)
67
Lemanik Grzegorz (KWW RGBr) 122
Adamski Grzegorz (KWW MK)
85
Kamińska Anna (KWW DDW)
37
Czakon Bogdan (KWW PZ)
14
Okręg wyborczy nr 8
Wiatrak Łukasz (KWW AKo)
72
Lemiesz Ewa (KWW MK)
21
Hadryś Maria (KWW DDW)
27
Górecki Dawid (KWW PZ)
57
Okręg wyborczy nr 9
Krzymińska Katarzyna (KWW AKo)
64
Lemiesz–Szczęsna Wioletta (KWW MK)
22
Tucholska Paulina (KWW DDW)
29
Strzelecki Krzysztof (KWW PZ)
44
Okręg wyborczy nr 10
Rybak Karolina (KWW AKo)
53
Górecki Marcin (KWW MK)
92
Nawrot Marcin (KWW PZ)
5
Okręg wyborczy nr 11
Zimoch Tomasz (KWW AKo)
39
Jerczyński Radosław (KWW LZ)
39
Kwaśnik Józef (KWW PZ)
116
Okręg wyborczy nr 12
Hendrys Karol (KWW AKo)
18
Wróbel Justyna (KWW MK)
30
Durlej Przemysław (KWW LZ)
58
Pacyna Marian (KWW DDW)
83
Biczysko Jan (KWW PZ)
10
Okręg wyborczy nr 13
45
Lorek Aldona (KWW BH)
63
Gołaś Henryk (KWW DWDGR)
21
Kulla Edyta (KWW NMGP)
12
Okręg wyborczy nr 6
Okręg wyboryczy nr 7
Nowińska Marzena (KWW WG)
20
Pietrus Józef (KWW BH)
42
Hojeński Paweł (KWW DWDGR)
61
Przybylski Andrzej (KWW NMGP)
36
Okręg wyborczy nr 7
Okręg wyborczy nr 8
53
Tarniowa Anna (KWW SNPR)
22
34
Bakalarz Adam (KWW DWDGR)
67
77
Kuropka Jacek (KWW MGB)
124
Okreg wyborczy nr 8
25
Twardowski Piotr (KWW RGBr) 106
Gogol Robert (KWW MGB)
Okręg wyborczy nr 6
Włoszczyk Paweł (KW SNPR)
Uruski Henryk (KWW WG)
Boryczka Mateusz (KWW RGBr)
Lepka Klaudia (KKW SLD LR)
Ostrowski Marek (KWW NMGP) 121
Okręg wyborczy nr 5
50
Okręg wyborczy nr 7
32
Okręg wyborczy nr 9
Sutowicz Błażej (KWW RGBr)
98
Fras Marek (KWW MGB)
89
Okręg wyborczy nr 8
Olejnik Aleksandra (KWW WG)
56
Makowska Dorota (KW SNPR)
36
Szumlakowski Jan (KWW DWDGR)
57
Okręg wyborczy nr 9
Skiba Ryszard (KWW WG)
65
Kwak Piotr (KW SNPR)
30
Maryniak Romuald (KWW DWDGR)
35
Okręg wyborczy nr 10
50
Okręg wyborczy nr 9
Sobieraj Grzegorz (KWW BH)
41
Stryj Jerzy (KWW NMGP)
22
Okręg wyborczy nr 10
Zając Sławomir (KWW BH)
23
Sobczyk Grzegorz (KWW NMGP)
68
Okręg wyborczy nr 11
Kozan Zbigniew (KWW BH)
27
Zając Błażej (KWW NMGP)
37
Kałus Wioleta (KWW WG)
35
Łytka Przemysław (KWW BH)
69
Maryniak Jerzy (KWW SNPR)
71
Nawrot Elżbieta (KWW NMGP)
45
Lenort Kamil (KWW RGBr)
77
Tomaszewska Sabina (KWW DWDGR)
36
Otremba Józef (KWW MGB)
37
Okręg wyborczy nr 11
Okręg wyborczy nr 11
Opacka–Wypchło Urszula (KWW WG)
84
Woźniak Michał (KWW RGBr)
114
Czaczkowski Adam (KW SNPR)
30
Kucharski Andrzej (KWW MGB)
91
Gawlik Marlena (KWW WG)
12
Okręg wyborczy nr 12
Okreg wyborczy nr 12
Krawczyk Ewelina (KWW RGBr)
Głąb Aldona (KWW MGB)
39
119
Okręg wyborczy nr 13
Czapla Radosław (KWW WG)
23
Marczak Iwona (KW SNPR)
20
Adamek Czesława (KWW DWDGR)
35
38
Cecota Małgorzata (KWW RGBr)
86
Machowski Edward (KWW WG)
68
Pańczuk Piotr (KWW MGB)
102
Kula Marcin (KWW DWDGR)
32
Teper Monika (KKW SLD LR)
16
Krzyżańska Grażyna (KWW WG)
31
Okręg wyborczy nr 14
Okręg wyborczy nr 13
Okręg wyborczy nr 14
Góralczyk Dominik (KW SNPR)
27
Mączka Ewelina (KWW MK)
16
Iwan Tadeusz (KWW MGB)
125
Musiała Leszek (KWW DWDGR)
103
Kurek Marian (KWW DDW)
46
Okręg wyborczy nr 15
Szulc Teresa (KWW PZ)
44
Lar Stanisław (KKW SLD LR)
68
Mierzchała Bartłomiej (KWW WG)
26
Drobnicki Jan (KWW RGBr)
26
Wróbel Andrzej (KW SNPR)
20
Mrugała Marian (KWW DWDGR)
70
Okręg wyborczy nr 15
Kupczak Kazimiera (KWW MGB) 103
Okręg wyborczy nr 13
Czajkowska Danuta (KWW BH)
30
Idasiak Mieczysław (KWW NMGP)
25
Okręg wyborczy nr 14
Gawlik Urszula (KWW BH)
22
Dyla Daniel (KWW NMGP)
42
Okręg wyborczy nr 15
Wieczorek Bogdan (KWW BH)
45
Gawlik Krystyna (KWW NMGP)
17
r e k l a m a
Pawlaczyk Paweł (KKW SLD LR)
37
Płonka Damian (KWW MK)
17
Markiewicz Jacek (KWW DDW)
74
Skotnik Elżbieta (KWW PZ)
70
Szanowni wyborcy
Jerczyński Michał (KWW AKo)
88
Pragnę podziękować mieszkańcom Słupi pod Kępnem i Młynarki,
którzy w wyborach do Rady Gminy Baranów oddali na mnie swój głos.
Jerczyński Romuald (KWW MK)
58
Kosińska Ewa (KWW DDW)
35
Uszycki Sebastian (KWW PZ)
7
Okręg wyborczy nr 15
Gandecki Grzegorz (KWW NMGP)
49
Okręg wyborczy nr 10
Kokot Paweł (KWW RGBr)
24
50
Jańska Irena (KKW SLD LR)
89
Andrzejewski Sławomir (KWW AKo)
Poręba Krystyna (KWW BH)
losowanie
Okręg wyborczy nr 12
Skotnik Mieczysław (KWW AKo)
Okręg wyborczy nr 14
32
r e k l a m a
Chcę zapewnić, że pełniąc funkcję radnego nie zawiodę Państwa zaufania.
Piotr Marciniak
ALERGOLOG
Jolanta Hołda
Syców ul. Daszyńskiego 4
środa 16:00-18:00
rejestracja: 604-19-19-91
DIAGNOSTYKA
* testy
* spirometria
LECZENIE
* zmiany skórne
* astma
* przewlekłe katary i kaszle
Ziemia Kępińska
6
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Wy b o r y d o R a d y Po w i a t u K ę p i ń k i e g o
Okręg nr 1 (gmina Kpno)
Komitet Wyborczy PSL (2266)
1. Możdżanowska Krystyna (818)
2. Wardęga Dominik (141)
3. Janaszewski Antoni Andrzej (92)
4. Kaczorowska Joanna Maria (174)
5. Łabuda Maria Irena (74)
6. Starczan Agnieszka Teresa (70)
7. Jany Stanisław (106)
8. Roszyk Irena (54)
9. Poźniak Henryk Andrzej (90)
10. Tęsiorowski Adam Jan (245)
11. Kowalska Krystyna Zofia (67)
12. Dymacz Tomasz Jan (192)
13. Urbaniak Stanisław (114)
14. Doruch Przemysław (29)
KW Prawo i Sprawiedliwość (883)
1. Froń Marek Piotr(277)
2. Kłodnicki Sławomir(54)
3. Śniegocka Alicja Maria(193)
4. Wełdzińska Zofia Jolanta(39)
5. Müller Ireneusz Andrzej(35)
6. Kokot Ewa Maria(43)
7. Hojczyk Cyprian Stanisław(58)
8. Radefeld Maria Magdalena(17)
9. Wencel Wiesław Tadeusz(41)
10. Lambert Marzena Jadwiga(10)
11. Radowiecka Dorota Maria(25)
12. Rybczyński Józef Stanisław(41)
13. Jasnowska Maria Henryka(22)
14. Maćkowiak Krystyna(28)
KKW SLD Lewica Razem (1057)
1. Przybylski Ryszard Stanisław (242)
2. Podyma Tadeusz (135)
3. Skiba Ilona (57)
4. Siudy Roman Stanisław (140)
5. Grabowska Danuta Elżbieta (23)
6. Guziałek Czesław (86)
7. Szkudlarek Mieczysław Kazimierz (53)
8. Garbarczyk Justyna Jolanta (50)
9. Raszewska Beata Maria (22)
10. Chudy Andrzej Eugeniusz (81)
11. Zataj Natalia Katarzyna (30)
12. Myśliwiec Małgorzata Anna (52)
13. Kulik Marian Czesław (38)
14. Derkacz Jerzy Marek (48)
KWW Razem dla Powiatu Kępińskiego (2239)
1. Psikus Piotr Paweł(795)
2. Trąpczyński Franciszek (245)
3. Jędrecka Jolanta Janina (257)
(uzyska mandat radnej jeśli Piotr Psikus
zostanie burmistrzem)
4. Adamski Piotr Stanisław (39)
5. Stasik-Makowska Ewelina Anna (49)
6. Cegła Jan Henryk (305)
7. Mielcarek Łukasz Dominik (117)
8. Karpiński Rafał Jerzy (27)
9. Noculak Krystyna (13)
10.
11.
12.
13.
14.
Błażejewski Grzegorz Stanisław (33)
Groblica Beata (37)
Lasecka Danuta (46)
Godek Krzysztof Błażej (168)
Wiśniewski Marcin Jerzy (108)
KWW „Forum Społeczno-Gospodarcze” (953)
1. Gruszka Wiktor (285)
2. Biegańska Grażyna Elżbieta (96)
3. Goj Jan (150)
4. Wieczorek Alina Krystyna (52)
5. Mikołowski Adam Tadeusz (63)
6. Hadas Małgorzata Maria (47)
7. Smardz Roman Jerzy (53)
8. Fąka Anna Maria (15)
9. Szpruch Mieczysław (21)
10. Baraniak Maria (12)
11. Mońka Maciej Andrzej (48)
12. Kupczak Maria Anna (25)
13. Kuśnierczyk Karolina Anna (37)
14. Golas Marcin Jakub (49)
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Kępińskiego (1374)
1. Mazurkiewicz Włodzimierz Stefan (584)
2. Tyra Andrzej(114)
3. Pastusiak Ewa Maria (99)
4. Solecki Michał (142)
5. Muszyńska Romana Anna (66)
6. Wróbel Grzegorz (39)
7. Kłobus Natalia Anna (34)
8. Rachel Henryk (48)
9. Dobrzyńska Marzena Anna (75)
10. Świątek Ewa (26)
11. Kowalczyk Przemysław Tomasz (17)
12. Płucienniczak Zdzisław Marian (53)
13. Rybczyński Adrian Krzysztof (49)
14. Drobczyńska Zofia (28)
Okręg nr 2 (gminy: Baranów,
Łęka Opatowska, Trzcinica)
Komitet Wyborczy PSL (1813)
1. Gąszczak Dariusz Piotr (402)
2. Ciemny Renata (329)
3. Wawrzyniak Andrzej (309)
4. Stempin Anna Maria (97)
5. Jokiel Elżbieta Jadwiga (68)
6. Urbański Leon (91)
7. Gawlik Adam Tomasz (242)
8. Hoja Zbigniew (40)
9. Kosik Halina Pelagia (55)
10. Lubojański Tomasz Grzegorz (95)
11. Jaworek Patrycja Maria (32)
12. Rachel Krzysztof Wojciech (53)
KW Prawo i Sprawiedliwość (692)
1. Nawrot Józef Maciej(227)
2. Malinowska Mirosława Elżbieta (50)
3. Słupianek Wojciech (57)
4. Zimoch Henryk Alfons (29)
5. Bentkowski Jerzy Kazimierz (196)
6. Krawczyk Piotr (30)
7. Krotowski Robert Stanisław (17)
8. Dubiel Agnieszka (12)
9. Konieczna Magdalena Irena (7)
10. Jeziorny Mieczysław Sylwester (17)
11. Cyga Kinga(15)
12. Zimoch Irena (35)
KKW SLD Lewica Razem(625)
1. Mroziński Andrzej Piotr(54)
2. Ślęk Paweł Piotr (81)
3. Jarych Marzena Maria (44)
4. Olesik Andrzej Wiesław (63)
5. Grycman Łukasz Bartłomiej (103)
6. Szymański Jarosław Józef (76)
7. Friedrich Ewa (37)
8. Kijak Piotr Sylweriusz (62)
9. Surek Kazimiera Zofia (6)
10. Ceglarski Mirosław (20)
11. Marczak Bożena Ewa (79)
KWW Razem dla Powiatu Kępińskiego(943)
1. Błażejewski Michał(366)
2. Flaczyk Jerzy Franciszek (98)
3. Jaworski Jarosław (30)
4. Burzała Tomasz Paweł (106)
5. Synowiec Anna Regina (48)
6. Parzonka Anna (28)
7. Zawada Teresa (73)
8. Krzywańska Izabela Maria (65)
9. Pruban Radosław Marian (42)
10. Szczepaniak Halina Władysława (26)
11. Taras Paweł (43)
12. Kawula Mateusz Piotr (18)
KWW „Forum Społeczno-Gospodarcze”(798)
1. Kokot Czesław (139)
2. Górecki Marian Tadeusz (183)
3. Trzęsicka Maria (34)
4. Tyc Jan (72)
5. Wabnic Waleria Leokadia (27)
6. Jędrecki Marian (31)
7. Pindor Renata Maria (25)
8. Żebrowska Joanna Zofia (144)
9. Giezek Piotr Paweł (30)
10. Grzesiak Małgorzata Barbara (17)
11. Kawula Jan Franciszek (9)
12. Malinowski Mariusz Andrzej (87)
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Kępińskiego (1617)
1. Kowalski Marek Sławomir (236)
2. Gatner Tomasz (656)
3. Balcer Michał Wawrzyniec (136)
4. Zimoch Piotr (145)
5. Henczyca Bożena Katarzyna (53)
6. Gruszka Karolina Maria (63)
7. Szmaja Sylwia Gabriela (69)
8. Macioszczyk Krystyna Maria (38)
9. Musialska Małgorzata (45)
r e k l a m a
Drodzy Wyborcy Gminy Rychtal
Składam serdeczne podziękowanie za tak duże poparcie mojej osoby
na Urząd Wójta Gminy Rychtal w dniu 16. listopada 2014 r.
Proszę o Wasze głosy w II turze 30. listopada 2014 r.
Zapewniam o swoim zaangażowaniu w dalszy rozwój gminy Rychtal.
Z wyrazami szacunku
Czesław Balcerzak
10. Sroka Szymon (49)
11. Grzesiak Mieczysława (90)
12. Jański Sebastian Maciej (37)
Okręg nr 3 (gminy: Bralin,
Perzów, Rychtal)
Komitet Wyborczy PSL (1733)
1. Baliński Stanisław (530)
2. Szydlik Mirosław Andrzej (286)
3. Makowczyński Roman (99)
4. Niechciał Stanisław (208)
5. Banaszczyk Tomasz Przemysław (177)
6. Kula Małgorzata Maria (164)
7. Węgrzynowicz Izabela Weronika (216)
8. Fabian Beata Antonina (53)
KW Prawo i Sprawiedliwość (905)
1. Kasprzak Zenon (265)
2. Burzała Zdzisław Leopold (200)
3. Jończak Tadeusz (49)
4. Kieruzal Robert Tadeusz (183)
5. Świerczyńska Justyna Magdalena (45)
6. Kruszelnicka Maria Grażyna (23)
7. Leppert Justyna (26)
8. Solarz Krzysztof Jan (114)
KKW SLD Lewica Razem (546)
1. Sobczyk Agnieszka (147)
2. Hibner Karol (202)
3. Kucharzak Marian (51)
4. Gosek Danuta Agnieszka (34)
5. Supergan Adrian Adam (48)
6. Moś Agnieszka Zofia (19)
7. Zimoch-Stępień Wiesława Agata (28)
8. Przewdzięk Aldona Maria (17)
KWW „Forum Społeczno-Gospodarcze” (876)
1. Dachowski Ryszard Kazimierz (372)
2. Trojak Jan Franciszek (122)
3. Banaś Teresa (85)
4. Kaliniak Paweł Wacław (32)
5. Szubert Wojciech Grzegorz (89)
6. Kostrzewa Elżbieta Małgorzata (53)
7. Piskorska Krystyna Halina (63)
8. Wackerman Piotr Krzysztof (60)
KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Kępińskiego (814)
1. Hołoś Piotr Marian (314)
2. Gogół Iwona Elżbieta (164)
3. Kopczyński Bogdan (90)
4. Tokarz Artur Robert (50)
5. Krawczyk Anna Kazimiera (33)
6. Błaszczak Bogumiła Anna (85)
7. Banach Mirosław Marcin (26)
8. Hojeński Maciej (52)
(Wyniki nieoficjalne. Kolorem niebieskim zaznaczono osoby, które uzyskają mandat.)
(red)
Ziemia Kępińska
7
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Poznajmy lepiej kandydatów II tury
Łęka Opatowska
A dam Ko pi s:
Wszystkim kandydatom zadaliśmy identyczne
pytania:
Ad. 1. i 2. Nie jestem osobą, która jest od oceny
drugiego człowieka w jakimkolwiek
znaczeniu.
Dzisiejszy świat ma wystarczająco wielu osobników, którzy wręcz „specjalizują się” w określaniu
zalet i wad drugiego człowieka, a szczególnie tych
drugich. Ja za takiego się
nie uznaję, gdyż życie nauczyło i wciąż uczy mnie bardzo dużo, a dla mnie
każdy z nas ludzi jest na swój sposób inny.
1. Jakie zalety dostrzega Pan/Pani u kontrkandydata?
Ad. 3. Nazywam się Adam Kopis. Mam na tę
chwilę nieskończone 45 lat. Mam wspaniałą żonę
i dwie kochane córki. Wykształcenie wyższe. Za
sobą prawie 20 letnią pracę w oświacie, a obecnie od 6 lat prowadzę własną działalność gospodarczą. W pracy samorządowej, z określonymi
przerwami od 1989 roku, kiedy to jako młody
człowiek
byłem współzałożycielem Komitetu
Obywatelskiego na terenie Gminy Łęka Opatowska. W kadencji Rady Gminy 2006 - 2010 pełniłem funkcję zastępcy Przewodniczącego Rady
Gminy, a w zakończonej kadencji 2010 - 2014 pełniłem funkcję Przewodniczącego Rady Gminy w
Łęce Opatowskiej. Doświadczenie w pracy samorządowej zdobywałem małymi kroczkami. Życie
prywatne też bardzo wiele mnie nauczyło i wciąż
każdego dnia uczy, postrzegania drugiego człowieka obok siebie przede wszystkim. To co mnie
najbardziej cieszy, to fakt iż potrafię na tę chwilę stanąć i porozmawiać z każdym człowiekiem i
pragnę tego nigdy nie zatracić. Gdyż każdy z nas
ma swoją historię i swoje problemy. Mieszkańcy
Opatowa i całej Gminy Łęka Opatowska znają
mnie od zawsze i z każdej strony, a ich oddane na
mnie głosy 16 listopada i na przedstawicieli mojego komitetu wyborczego - za które bardzo dziękuję - napawają z jednej strony wielką radością,
a z drugiej są sygnałem od społeczeństwa, które
widzi potrzeby ukierukowanych zmian w naszej
małej ojczyźnie.
2. Jakie najistotniejsze wady widzi Pan/Pani u
konkurenta na stanowisko wójta/burmistrza?
3. Proszę o krótką autoprezentację swojej osoby (cechy osobowe, poglądy, doświadczenie itp.
- bez programu wyborczego i planu inwestycji).
Poniżej prezentujemy odpowiedzi.
Kępno
P iot r Ps iku s :
Ad. 1. To młody
wykształcony człowiek, na pewno dobrze sprawdza się
w biznesie. Ma też
fantazję i niekonwencjonalne podejście do urzędowych
procedur. Zna się też
(zdaje się) dobrze
na
urządzeniach
cyfrowych, zwłaszcza tych z funkcją
nagrywania.
Jest
też aktywnym sportowcem, a to zawsze budzi
moją sympatię.
Ad. 2. Moim zdaniem za bardzo i zbyt często
daje się ponieść emocjom. Nagrywanie swojego szefa jest tego najlepszym przykładem.
Poza tym słabo go znam.
Ad. 3. Jestem doświadczonym samorządowcem, wprawionym w bojach i poszukiwaniu
źródeł finansowania inwestycji. Poglądy mam
umiarkowanie prawicowe, niechętnie chadzam
w stadzie, stąd też pewnie nie sprawdzałem się
w żadnej partii, zresztą moje motto życiowe, to
„gdy dadzą ci papier w linie pisz w poprzek”.
Dobrze oddaje moje podejście do życia.
Łęka Opatowska
Witold Janko w sk i :
Ad. 1. Zręczne manipulowanie ludźmi...
Ad. 2. Wszyscy o tym
problemie
wiedzą,
nie chcę komentować...
Ad. 3. Urodziłem
się 24 grudnia w
Poznaniu. Z wykształcenia jestem
politologiem - studia UAM w Poznaniu. Jestem żonaty, mam
troje dzieci. W 1989 roku byłem współtwórcą
Komitety Obywatelskiego na terenie Gminy
Łęka Opatowska. W pierwszych wyborach do
rad gmin zostałem wybrany przez Radę Gminy na wójta I kadencji w Gminie Łęka Opatowska. W latach 1998 - 1999 pełniłem funkcję kierownika Urzędu Rejonowego w Kępnie.
Od 1999 roku pracowałem w Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Poznaniu jako inspektor kontroli. W pierwszych wyborach do rad
powiatów zostałem wybrany radnym powiatowym. Od 2006 roku do chwili obecnej pełnię
funkcję wójta Gminy Łęka Opatowska V i VI
kadencji.
Rychtal
I w on a G og ół :
Ad.
1.
Według
mnie mój kontrkandydat
jest
człowiekiem niezwykle rodzinnym,
posiadającym niezaprzeczalną umiejętność zjednywania sobie ludzi.
Ad. 2. Za największą wadę mojego
konkurenta w wyborach uważam to, że jest mistrzem przesuwania
spraw na bliżej nieokreślone „później’ i pustych
obietnicach, że „kiedyś się to zrobi’ oraz wyłącznie działań doraźnych. W ludziach jednak zawsze
„nadzieja umiera ostatnia”, więc ufają w spełnienie obietnic.
Ad. 3. Co można powiedziec o sobie? Człowiek
postrzegany jest różnorako, bo w życiu pełni
różne funkcje: rodzinne, zawodowe, społeczne
itp. Jeżeli chodzi o sferę rodzinną, jestem ciepłą,
opiekuńczą, kochającą żoną, matką i babcią gotową poświęcic się dla bliskich. W sferze zawodowej
Kępno
Szymo n Szc zęs n y:
Ad. 1. i 2. Odnosząc się
do pytań redakcji co do
osoby
kontrkandydata mogę odnosić się do
jego dotychczasowych
dokonań, istotnych przy
ubieganiu się na funkcję
gospodarza Gminy.
Specyficznym talentem
kontrkandydata
jest
częste wpadanie w różnorodne tarapaty, afery
i skandale, z których
zazwyczaj się wydobywa
z uśmiechem na ustach, lecz niestety część kurzu i
błota opada na nas wszystkich. Kępno nie musi być
pośmiewiskiem forów internetowych. Ten obraz
miasta należy zmienić.
Dziś próbuje powrotu licząc na społeczną amnezję
przy użyciu sloganu „pracuję – nie obiecuję”. W istocie „praca” kontrkandydata polega na składaniu
nierealnych do zrealizowania obietnic. Dlatego też
bardziej niż slogany, przemawiają do mnie fakty. A
fakty są historią, której nie da się wymazać.
Zaletą Pana Psikusa jest fakt że sprytnie odcina się
od swojej przeszłości i bardzo nie chce, aby ją przywoływano. Często nawołuje bym ja w swojej kampanii nie wracał do tego okresu ponieważ na pewno
mu to zwolenników nie przysporzy.
Ad.3. „Pamiętając o przeszłości wybierajmy przyszłość” Z takim przesłaniem do wyborców idę do
drugiej tury wyborów w konfrontacji z Piotrem Psikusem.
Do wyborów idę aby kontynuować nadany przez wyborców w roku 2010 kierunek zmian.
W swojej pracy zamierzam korzystać ze wszystkich
dobrych wzorów. Powtarzam, ze wszystkich dobrych praktyk poprzedników, zarówno Piotra Psikusa jak i Anieli Kempa. Oboje oni zapisali się już
w historii Kępna. Moim pragnieniem jest kontynuowanie sprawdzonych , pozytywnych działań i unikaniu błędów poprzedników.
Dlatego też, nie wymazując z pamięci przeszłości,
która przeszła do historii, mądrze wybierajmy przyszłość.
i społecznej mogę z czystym sumieniem stwierdzić, że cechuje mnie pracowitość, lojalność, ale
i bezkompromisowość. Potrafię jednak znaleźć
porozumienie i kompromis z każdym, kogo argumenty okażą się sensowne. Cała moja wieloletnia działalość społeczna polegała na pomocy
ludziom, a nie umacnianiu relacji z tzw. wpływowymi kręgami, czy partiami politycznymi. Człowiek potrzebujący i pomoc mu to priorytet w moich działaniach.
Rychtal
C zes ł aw Balc erzak
Odpowiedzi nie dotarły do redakcji.
Ziemia Kępińska
8
Numer 9 (9) - wydanie specjalne - listopad 2014 r.
Kępno:
OGŁOSZENIA
DROBNE
Komu przeszkadzały łabędzie?
Od października na zbiorniku wodnym KOSiR znaleziono cztery martwe
łabędzie. Badania nad przyczynami
zgonu ptaków odbywają się w zakładzie patologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W 2009 r. podczas Europejskich Dni
Ptaków zostały zaobrączkowane pierwsze w powiecie kępińskim łabędzie. Pozwoliło to na lepsze poznanie życia i wędrówek tych pięknych ptaków. Co roku
na wiosnę powracały do Kępna, aby do
zimy żerować na zbiorniku wodnym
przy hali KOSiR , jednak od jakiegoś
czasu coś złego dzieje się z ptakami.
W październiku znaleziono dwa nieżywe, młode łabędzie, które zostały prawdopodobnie otrute. Pozostałe ptaki (samiczka i samiec) również nie przeżyły. W
ratowaniu łabędzi pomogli weterynarze
z trzech kępińskich gabinetów, którzy
nieodpłatnie zaoferowali swoją pomoc.
Również starosta kępiński Włodzimierz
Mazurkiewicz wsparł finansowo badania ptaków, które zostały przewiezione
do zakładu patologii na Uniwersytecie
Przyrodniczym we Wrocławiu.
W rozmowie z Wiesławem Walasem,
który jest członkiem Ogólnopolskiego
Towarzystwa Ochrony Ptaków i Stowarzyszenia Kulturalnego EURO – ART,
dowiedzieliśmy się, że nad brzegiem
rzeki niedaleko zbiornika KOSiR znaler e k l a m a
Firma Creditia Pożyczki od 300-1500 zadzwoń 728997849
Praca dodatkowa. Poszukujemy chętne
osoby do pracy przy udzielaniu pożyczek
tel. 728997849
Wiesław Walas
ziono czerwone ziarna pszenicy. Prawdopodobnie jest to trutka na szczury.
Również przykrą wiadomością jest to,
że dwa razy w tym roku zaobserwowano padanie ryb oraz ok. 31 dzikich kaczek. Być może trzeba będzie zrobić ba-
danie wody, ale to jest temat dla nowej
rady. Te łabędzie, które przybyły do nas,
były zaobrączkowane i miały pobierane
wymazy na obecność ptasiej grypy, jednak nie wykazywały obecności choroby.
Były one zdrowe i dobrze rozwinięte. W
momencie kiedy przyleciały na zbiornik
KOSiR-u zaczęły się dziać takie smutne
rzeczy. Pozostała tylko 8 – letnia samica,
która jako pierwsza w 2009 r. została u
nas zaobrączkowana. Drżymy o to żeby
ona przeżyła – powiedział Wiesław Wa-
chlebem z tłuszczem lub kiełbasą. Te
produkty pleśnieją i mogą stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ptaków.
Łabędzie, które stały się symbolem Kępna to przepiękne ptaki. Nie jedzą ryb, a
więc nie stanowią rywalizacji dla wędkarzy. Nie zagrażają również w żaden inny
sposób ludziom. Łabędzie nieme są pod
ścisłą ochroną gatunkową dlatego warto walczyć o to, aby pozostały w naszym
mieście jak najdłużej. Być może do samotnej samicy dołączy partner i na wiosnę powrócą do nas z nowym stadem.
M.H.
r e k l a m a
Sprzedam maszynę do produkcji siatki
ogrodzeniowej; tel.: 503 698 179
Sprzedam stary ciągnik ogrodniczy, jednoosiowy TERRA z osprzętem (przyczepka,
pług, dwie glebogryzarki, kosiarka, brony).
Cena 3.500 zł; tel.: 503 437-347
Gotówka na dowolny cel - do 25 tyś, - do
48 miesięcy, - minimum formalności, Zadzwoń 530-362-595
Usługi księgowe. Prowadzenie Książek
Przychodów i Rozchodów, Ksiąg Handlowych, Kadr. Kępno. Tel. 782 206 170
Sprzedam dwie szafy 350 zł jabłoń i kpl
mebli systemowych wenge białe fronty
600zł.Kępno 796009657
las.
Pocieszającym jest fakt że dzięki umieszczonym plakatom przy hali KOSiR, (informującym o tym czym można karmić
ptaki) ludzie przestali karmić łabędzie
Sprzedam domeny internetowe: meblowy.kepno.pl i meblowy.sklep.pl. Cena do
uzgodnienia; tel.: 690 689 636
531 570 570
Sprzedam Mercedesa 300E diesel r1996
poj3000 zadbany. Szary metalic.
100%sprawne.tel 605-622-978 Grabow/
nProsna
Download

listopad 2014 - wybory