REGULAMIN SERWISU POŻYCZKA.FM
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 [Usługodawca]
1. Usługodawcą (Prowadzącym Serwis) jest: NA2 spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, 00-807 Warszawa, Equator II - Al.
Jerozolimskie 96, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000529281, NIP:
701-044-67-06 kapitał zakładowy: 5000 zł, w całości pokryty, zwana dalej:
„Usługodawcą”.
2. Serwisem (Portalem) jest serwis internetowy znajdujący się pod adresem
www.pozyczka.fm.
3. Wszelkie prawa autorskie do Serwisu przysługują Usługodawcy. Kopiowanie,
wykorzystywanie, rozpowszechnianie Serwisu jest zabronione. Za bezprawne
korzystanie z Serwisu pobierana będzie opłata w wysokości co najmniej
trzykrotności opłaty licencyjnej, która wynosi: 200 000 zł rocznie.
4. Usługodawca może także udostępnić zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w
celu zamieszczania i przechowywania przez inne podmioty treści o charakterze
reklamowym (które nie muszą być związane z Usługami), np. Google AdSense.
Wszelkie wpływy z tytułu zamieszczania i przechowywania w Portalu treści
reklamowych przysługują wyłącznie Usługodawcy. Szczegółowe warunki
zamieszczenia i przechowywania treści o charakterze reklamowym jak i zasady
odpłatności ustala każdorazowo Usługodawca z podmiotem zainteresowanym
zamieszczeniem i przechowywaniem takich treści.
5. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia woli, zawiadomienia i
kontakty pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem następują w formie elektronicznej
(drogą elektroniczną), tj. na adres e-mail podany przez Użytkownika przy Rejestracji
lub składaniu Zapytania.
6. Kontakt z Usługodawcą odbywa się poprzez:
a. Pocztę elektroniczną (e-mail) na adres: [email protected]
b.
Formularz
kontaktowy
zamieszczony
pod
adresem:
http://pozyczka.fm/kontakt Użytkownik otrzymuje potwierdzenie wysłania wiadomości za
pomocą formularza kontaktowego na swój adres e-mail
4. Kontakt z Usługodawcą odbywa się od poniedziałku do piątku, w godzinach 8 (ósma)
– 16 (szesnasta), z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Czas oczekiwania
na odpowiedź wynosi 72 (siedemdziesiąt dwie) godziny, do terminu tego nie wlicza
się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy (Usługodawca w miarę możliwości
postara się udzielać odpowiedzi wcześniej, jednakże nie rodzi to po stronie
Użytkownika żadnych praw ani roszczeń).
5.
§2 [Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną]
1. Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną przy użyciu Serwisu, polegające na
udostępnieniu przez Usługodawcę zasobów systemu teleinformatycznego Serwisu w
celu umożliwienia skontaktowania się osoby zainteresowanej wzięciem pożyczki
(„Pożyczkobiorca”) z osobą zainteresowaną jej udzieleniem („Pożyczkodawca”).
1
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Osoby te mogą następnie we własnym zakresie i poza Serwisem zawrzeć umowę
pożyczki, zwaną dalej: „Umową Pożyczki”. Przez Pożyczkobiorcę i Pożyczkodawcę
rozumie się nie tylko strony tej Umowy, ale także użytkowników zainteresowanych jej
zawarciem. Portal pomaga w sposób bezpośredni „spotkać się” Pożyczkobiorcom z
Pożyczkodawcami, dając możliwość uzyskania pożyczki na satysfakcjonujących obie
Strony warunkach, przy ograniczeniu ryzyka, kosztów i formalności.
Wszelkie Treści na Serwisie, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu
cywilnego. Złożenie Wniosku Pożyczkowego i udostępnienie go Pożyczkodawcom
nie stanowi oferty i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy obowiązku zawarcia umowy
na warunkach określonych we Wniosku.
Korzystanie z niektórych funkcji Serwisu jest odpłatne, a z niektórych bezpłatne.
Szczegółowe zasady ustalania i wysokości Opłat za korzystanie z Serwisu zawiera
Cennik Opłat, stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu.
Znajdujący się na Serwisie kalkulator pożyczkowy („Kalkulator”) ma jedynie
charakter symulatora i nie dotyczy on konkretnej pożyczki lub kredytu; pozwala
jedynie na przeprowadzenie obliczeń matematycznych: na podstawie wprowadzonych
przez Użytkownika danych wejściowych (kwota Pożyczki oraz liczba miesięcznych
rat, oprocentowanie) wyświetla on dane wyjściowe (wysokość miesięcznej raty
Pożyczki, całkowity koszt pożyczki, roczna stopa oprocentowania). Kalkulator nie
stanowi reklamy ani promocji jakiekolwiek zindywidualizowanej i skonkretyzowanej
pożyczki lub kredytu.
Informacja o szacunkowym czasie udzielenia Pożyczki ma jedynie charakter
hipotetyczny i symulacyjny i nie rodzi po stronie Pożyczkobiorcy jakiegokolwiek
roszczenia, w szczególności o zawarcie Umowy Pożyczki w tym czasie.
Usługodawca nie jest stroną jakichkolwiek czynności faktycznych lub prawnych
dokonywanych między Pożyczkobiorcą a Pożyczkodawcą, w szczególności Umowy
Pożyczki. Wszelkie roszczenia z tytułu zawartej Umowy Pożyczki lub z tytułu jej
niezawarcia, jak i z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy
Pożyczki (w szczególności braku jej spłaty) Użytkownik kieruje bezpośrednio do
Użytkownika będącego drugą stroną Umowy. Usługodawca nie daje jakiejkolwiek
gwarancji, że Użytkownik zawrze Umowę Pożyczki na warunkach określonych we
Wniosku Pożyczkowym oraz, iż Pożyczka zostanie spłacona. Rola Usługodawcy
sprowadza się jedynie do zapewnienia możliwości skojarzenia stron Umowy –
Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy i udostępnienia Użytkownikom infrastruktury
służącej do negocjowania, zawierania i wykonywania Umowy Pożyczki.
Usługodawca nie jest reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem,
zastępcą bezpośrednim lub pośrednim, agentem, podwykonawcą lub pracownikiem
Pożyczkobiorcy jak i Pożyczkodawcy.
Z tego względu czynności Usługodawcy nie mają charakteru pośrednictwa
kredytowego, o których mowa w ustawie z 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim
(Dz. U. z 2011 r., nr 126, poz. 715). Usługodawca jedynie udostępnia Użytkownikom
zasoby systemu teleinformatycznego Serwisu w celu umożliwienia im zawarcia
Umowy Pożyczki, nie reprezentuje interesów żadnej ze Stron ani nie działa na rzecz,
w imieniu czy na rachunek żadnej ze Stron.
§3 [Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się Usługodawca]
1. Do korzystania z Serwisu wymagane są:
a. Stały dostęp do Internetu;
2
b. Poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu Cookie–
Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 8.0 lub Mozilla Firefox w wersji nie
niższej niż 3.0, Opera w wersji nie niższej niż 9.0, Google Chrome w wersji nie niższej niż 6.
c. Włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;
d. Czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej;
2.
Usługodawca nie ma obowiązku przeszkolenia Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu,
Użytkownik obowiązany jest uczynić to we własnym zakresie, korzystając z opcji „Pytania i odpowiedzi”,
„Help”, „FAQ”, dostępne tutaj: http://pozyczka.fm/faq . Treści te nie stanowią Regulaminu, a jedynie
instrukcje, jak korzystać z Serwisu.
3. Użytkownik jest świadomy, że korzystanie z oprogramowania typu Adblock Plus, Flashblock lub
innego o podobnym działaniu może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu. Może ono
także całkowicie uniemożliwić korzystanie z niego.
§4 [Użytkownik]
1. Osoba korzystająca z Usług jest Użytkownikiem, zwana jest dalej: „Użytkownikiem”.
2. Użytkownicy dzielą się na dwie grupy:
a. Pożyczkobiorcy – użytkownicy, którzy są zainteresowani uzyskaniem
Pożyczki od innego Użytkownika (Pożyczkodawcy);
b. Pożyczkodawcy – użytkownicy, którzy są zainteresowani udzieleniem
Pożyczki innemu Użytkownikowi (Pożyczkobiorcy);
Przy czym ten sam Użytkownik może występować w jednym momencie jako
Pożyczkobiorca, a w innym jako Pożyczkodawca.
3. Użytkownik dokonuje akceptacji Regulaminu: jeśli jest Pożyczkodawcą – w
momencie zakładania Konta, jeśli jest Pożyczkobiorcą, w momencie składania
Zapytania.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika jakichkolwiek treści o charakterze
bezprawnym.
5. Użytkownikiem może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności
prawnych (według prawa polskiego), osoba prawna lub jednostka organizacyjna
niemająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
6. Dodatkowo, każdy Użytkownik musi spełniać dwa wymogi:
a. Musi posiadać stały udokumentowany dochód nie mniejszy niż 650 zł
miesięcznie, przez co rozumie się przeciętny dochód „na rękę” (po odliczeniu
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, podatków i wszelkich innych
należności publicznoprawnych) uzyskany w ciągu ostatnich 12 (dwunastu)
miesięcy bezpośrednio poprzedzających moment złożenia Wniosku;
b. Musi posiadać stałe miejsce zamieszkania i być tam zameldowana.
7. Użytkownik może korzystać z danych osobowych innych Użytkowników dostępnych
w Serwisie jedynie do kontaktu z tymi Użytkownikami w sprawach związanym z
zawieraniem Umowy Pożyczki. Zabronione jest wysyłanie spamu lub zbierania
danych osobowych Użytkowników w innych celach
8. Użytkownik wyraża zgodę na to, iż Dane mogą być gromadzone permanentnie i
wykorzystane w celu stworzenia katalogu w ramach istniejącego, utworzonego w
przyszłości lub innego serwisu.
§5 Informacja handlowa i Komunikaty
1. Użytkownik może, ale nie musi wyrazić zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy
oraz podmiotów z nim współpracujących informacji handlowej lub materiałów
marketingowych – np. elektronicznego biuletynu (Newsletter), informacji o
3
promocjach, widowiskach, towarach czy usługach oferowanych przez Serwis lub
podmioty z nim współpracujące, innych portalach internetowych prowadzonych przez
Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące „Newsletter”. Informacje te mogą
być wysyłane Użytkownikowi na e-mail lub na podany numer telefonu komórkowego
– w formie wiadomości sms.
2. Zgoda, o której mowa wyżej może być odwołana w każdym czasie przez wysłanie do
Usługodawcy e-maila lub w ustawieniach swojego Konta lub poprzez klikniecie na
link dołączony do wiadomości otrzymywanej z Serwisu lub – w przypadku
wiadomości sms wysłanych na numer telefonu komórkowego, poprzez wysłanie sms-a
na wskazany przez Usługodawcę numer .
3. Usługodawca może wysyłać Użytkownikowi, niezależnie od faktu wyrażenia przez
niego zgody, o której mowa wyżej – informacje niestanowiące informacji handlowej
lub materiałów marketingowych, a niezbędne do korzystania przez niego z Serwisu,
wyegzekwowania przestrzegania przepisów prawa lub Regulaminu lub konieczne do
zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub Regulaminu,
informacje o nowych funkcjonalnościach Serwisu, powiadomienie o wyczerpywaniu
się doładowania, e-mail pozwalający zresetować hasło do konta, ostrzeżenia o zbyt
niskich ofertach w snajperze itp. („Komunikaty”).
§6 Zgoda na wykorzystywanie Danych przez Usługodawcę
1. Treść Portalu jest co do zasady jawna i dostępna dla wszystkich. Zamieszczając na Portalu
jakąkolwiek Treść, Użytkownik wyraża zarazem nieodpłatną i nieodwołalną zgodę na
korzystanie z tej Treści przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób bez żadnych
ograniczeń, w tym dotyczących form i postaci eksploatacji, pól eksploatacji, czasu
eksploatacji, terytorium eksploatacji, opracowań.
2. Usługodawca ma prawo przenieść na osoby trzecia wszelkie prawa, o których mowa
w §6, lub upoważnić osoby trzecie do korzystania z tych praw.
3. Wyrejestrowanie się z Portalu nie powoduje odwołania zgody na korzystanie z Treści
(z tym że do usunięcia części Treści zawierających dane osobowe Użytkownika
zobowiązują Usługodawcę przepisy o ochronie danych osobowych lub Polityka
Prywatności). Pozostałe Treści Usługodawca może, ale nie musi usunąć z Portalu, na
żądanie Użytkownika, który się wyrejestrował.
4. Użytkownik zobowiązany jest do archiwizowania i przechowywania na
komputerze lub innym nośniku pamięci kopii wszelkich Danych, które zamieścił
lub przechowuje na Portalu (w szczególności dotyczy to wszelkich dokumentów,
skanów oraz korespondencji związanych z negocjowaniem, zawieraniem i
wykonywaniem Umowy Pożyczki, dowodów wpłat, pokwitowań, treści umowy,
aneksów itp.). Za skutki niedopełnienia tego obowiązku Usługodawca nie ponosi
żadnej odpowiedzialności (np. taki dokument lub informacja zostaną trwale usunięte z
Portalu, a Użytkownik nie ma jego kopii na swoim komputerze). Usługodawca nie ma
obowiązku archiwizowania Danych zamieszczonych przez Użytkownika ani też
wykonywania kopii zapasowych.
§7 Korzystanie z Serwisu
Wszelkie dane podawane przez Użytkownika w czasie korzystania z Serwisu muszą być
zgodne z prawdą i powinny dotyczyć jego. Za skutki podania nieprawdziwych danych lub też
zatajenia prawdziwych danych, jak i podanie danych niedotyczących tego Użytkownika lub
dotyczących innej osoby, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich
jak i Usługodawcy. Użytkownik jest obowiązany do bieżącego aktualizowania wszelkich
4
podanych w Serwisie danych (np. w sytuacji zmiany adresu e-mail, zmiany numer
kontaktowego, zmiany adresu do wysyłki). Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji
danych przez Użytkownika.
II. WNIOSEK POŻYCZKOWY I ZAWARCIE UMOWY POŻYCZKI
§8 Etapy
Do zawarcia Umowy Pożyczki dochodzi poprzez następujący etapy:
1) Złożenie przez Pożyczkobiorcę zapytania o możliwość udzielenia Pożyczki
(„Zapytanie”);
2) Weryfikacja możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach określonych w zapytaniu
przez Usługodawcę; („Weryfikacja wstępna”) – w przypadku pozytywnego wyniku,
Zapytanie staje się integralną częścią Wniosku Pożyczkowego;
3) Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego poprzez rozmowę telefoniczną Pożyczkobiorcy
z przedstawicielem Usługodawcy („Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego”);
4) W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji ostatecznej – Udostępnienie
zweryfikowanego pozytywnie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom;
5) Skontaktowanie się Pożyczkobiorcy i Pożyczkodawcy;
Złożenie Zapytania jak i rozmowa telefoniczna z Usługodawcą możliwa jest w godzinach od
9 do 21 każdego dnia z wyjątkiem niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy. Poza tymi
godzinami nie ma możliwości złożenia Zapytania.
§9 Złożenie Zapytania
1. Użytkownik, który jest zainteresowany uzyskaniem Pożyczki, składa wstępne
zapytanie o możliwość udzielenia Pożyczki („Zapytanie”), poprzez elektroniczny
formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu. W zapytaniu tym podaje on:
1. Imię i nazwisko;
2. Adres e-mail
3. Numer telefon kontaktowego;
4. PESEL;
5. Cel Pożyczki;
6. Kwotę Pożyczki;
7. Liczbę miesięcznych rat Pożyczki
2. Jednocześnie ze złożeniem Zapytania Wstępnego, Użytkownik akceptuje Regulamin i
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach w nim zawartych.
§10 Weryfikacja wstępna Zapytania
1. Usługodawca dokonuje wstępnej weryfikacji zapytania.
a) w przypadku, gdy nie ma możliwości udzielenia Pożyczki na warunkach
określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadamia o tym Użytkownika
(weryfikacja negatywna),
b) bw przypadku, gdy istnieje możliwość udzielenia Pożyczki na warunkach
określonych w zapytaniu, Usługodawca zawiadomią o tym Użytkownika,
informując, iż do dalszego procedowania, konieczne jest uzupełnienie
5
zapytania. Zapytanie staje się wówczas integralną częścią Wniosku
Pożyczkowego (weryfikacja pozytywna).
2. Usługodawca podejmuje decyzji w przedmiocie weryfikacji wedle własnego uznania i
nie ma on obowiązku dokonania weryfikacji pozytywnej. Brak dokonania takiej
weryfikacji nie rodzi po stronie Użytkownika jakichkolwiek roszczeń.
§11 Uzupełnienie Wniosku Pożyczkowego
1. W przypadku weryfikacji pozytywnej do złożenia Wniosku Pożyczkowego konieczne
jest jego uzupełnienie, które następuje w drodze rozmowy telefonicznej z
przedstawicielem Usługodawcy. Użytkownik dzwoni pod numer wskazany w
Serwisie, to jest 708-870-601
1.2.. Usługa ta jest usługą o podwyższonej opłacie. Cena za jednostkę rozliczeniową
tej usługi wynosi 6,25 netto, to jest 7,69 brutto za każdą rozpoczętą minutę
połączenia. Przed rozpoczęciem naliczania opłaty za powyższe połączenie
telefoniczne, dostawca usługi bezpłatnie zapewnia Użytkownikowi informację o cenie
za jednostkę rozliczeniową usługi.
2.3.Użytkownik powinien skontaktować się telefonicznie z Usługodawcą w terminie 24
godzin od momentu otrzymania zawiadomienia o pozytywnej weryfikacji Zapytania.
W razie braku kontaktu w tym terminie, konieczne może być złożenie nowego
Zapytania.
3. Celem rozmowy telefonicznej jest wstępna weryfikacja tożsamości Użytkownika oraz
Uzupełnienie Wniosku przez podanie przez Użytkownika dodatkowych danych.
4. W rozmowie telefonicznej Usługodawca zbiera od Użytkownika następujące dane
osobowe:
1. Drugie imię;
2. Seria i numer dowodu osobistego, data wydania i organ wydający;
3. Data i miejsce urodzenia
4. Imiona rodziców
5. Numer identyfikacji podatkowej
6. Miejsce zamieszkania;
7. Seria i numer paszportu, data wydania, adres korespondencyjny;
8. Informacja o dochodach: źródło dochodu, informacja o tym, czy umowa
będąca podstawą uzyskiwania dochodu, zawarta jest na czas określony czy też
nieokreślony;
9. Nazwa, adres, telefon, NIP zakładu pracy;
10. Stanowisko i data początkowa zatrudnienia;
11. Wynagrodzenie netto i brutto;
12. Informację, czy wobec Użytkownika toczy się postępowanie komornicze lub
windykacyjne; z wyłączeniem danych dotyczących orzeczeń wydanych w
postępowaniu sądowym lub administracyjnym
13. Stan cywilny;
14. wykształcenie
15. Informacje o majątku Użytkownika: posiadanych przez niego ruchomościach,
oszczędnościach i nieruchomościach (z wyszczególnieniem rodzaju: grunt,
budynek, lokal, powierzchnia lokalu, położenie lokalu);
16. Informacje o wydatkach Użytkownika (media, opłaty za mieszkanie itp.);
17. Informacje o liczbie osób na utrzymaniu, w szczególności małoletnich;
18. Informacje o tym, czy Użytkownik zamieszkuje w lokalu od urodzenia.
5. W rozmowie telefonicznej Użytkownik:
6
1. Wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę, w
celu:
i. umożliwienia weryfikacji Wniosku Pożyczkowego oraz
ii. udostępnienia ich odpłatnie lub nieodpłatnie Pożyczkodawcy, w celu
przetwarzania tych danych przez Pożyczkodawcę dla celów
następujących:
1. Podjęcie działań przed zawarciem umowy z Pożyczkobiorca, w
szczególności skontaktowanie się z nim;
2. Negocjowanie warunków Umowy Pożyczki;
3. Zawarcie Umowy Pożyczki;
4. Wykonywanie Umowy Pożyczki
5. Sprawdzenie
zdolności
kredytowej
Użytkownika,
w
szczególności:
a. Wystąpienie za pośrednictwem Biura Informacji
Kredytowej SA z siedzibą w Warszawie do biur
informacji gospodarczej o ujawnienie informacji
gospodarczych dotyczących zobowiązań Użytkownika;
b. Wystąpienie o ujawnienie informacji gospodarczych o
zobowiązaniach Użytkownika do następujących biur
informacji gospodarczej: Rejestr Dłużników ERIF Biuro
Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie,
Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej
S.A. z siedzibą we Wrocławiu.
iii. Marketingowym, w tym marketingu bezpośredniego usług
Usługodawcy;
2. Zostaje poinformowany, zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2000 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) o:
i. Adresie siedziby i pełnej nazwie administratora danych, tj.
Usługodawcy;
ii. Celu zbierania danych, a w szczególności o znanych Użytkownikowi w
czasie udzielania informacji lub przewidywanych odbiorcach lub
kategoriach odbiorców danych (tj. Pożyczkodawcy);
iii. Prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
iv. Dobrowolności albo obowiązku podania danych, a jeżeli taki
obowiązek istnieje, o jego podstawie prawnej.
6. Dodatkowo, Użytkownik, w rozmowie telefonicznej wyraża zgodę na kontaktowanie
się przez Usługodawcę lub Pożyczkodawcę z nim, w celu złożenia Użytkownikowi
propozycji zawarcia Umowy Pożyczki lub w celach marketingowych, za pomocą
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności telefonu (w tym także poprzez
SMS) lub poczty elektronicznej, na adres lub numer telefonu wskazany w Zapytaniu.
§12 Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego
1. Po dokonaniu wszystkich wyżej wymienionych czynności oraz udzieleniu przez
Użytkownika zgód, o których mowa w §11 ust. 6 pkt 1 oraz ust. 7 oraz
poinformowaniu go o okolicznościach, o których mowa w ust. 6 pkt 2, Usługodawca
udostępnia Wniosek Pożyczkodawcom odpłatnie lub nieodpłatnie. Rola Usługodawcy
kończy się na udostępnieniu Wniosku Pożyczkodawcom. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za sposób ani jakiekolwiek skutki dalszego przetwarzania Wniosku
Pożyczkowego.
7
2. Udostępnienie Wniosku Pożyczkowego Pożyczkodawcom nie oznacza złożenia w
imieniu Użytkownika wniosku o zawarcie Umowy Pożyczki. Usługodawca nie jest
reprezentantem, pełnomocnikiem, przedstawicielem, agentem, zastępcą bezpośrednim
lub pośrednim, podwykonawcą lub pracownikiem Pożyczkobiorcy ani
Pożyczkodawcy, jest jedynie posłańcem, którzy udostępnia Wniosek Pożyczkowy.
§13 Negocjowanie, zawarcie i wykonanie Umowy Pożyczki
1. Dalszych czynności związanych z Umową Pożyczki (w szczególności negocjowanie,
zawarcie, wykonanie) Użytkownicy dokonuję między sobą.
2. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i skutki
wykorzystania zamieszczonych na Portalu jakichkolwiek dokumentów i wzorów
umów, w szczególności wzorów umów pożyczki, deklaracji wekslowych,
pokwitowań, aneksów. Mają one jedynie charakter informacyjny, gdyż każda umowa
winna być dostosowana do indywidualnych okoliczności faktycznych i oczekiwań
Użytkowników.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę podatków ani jakichkolwiek
innych należności publicznoprawnych związanych z zawarciem i wykonywaniem
Umowy Pożyczki. Wszelkie obowiązki w tym zakresie spoczywają wyłącznie na
Użytkownikach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
§14 Opłaty
1. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania Opłat, których
wysokość i zasady uiszczania określa Cennik – Załącznik nr 1 do Regulaminu.]
2. Pożyczkobiorca nie ponosi opłat na rzecz Usługodawcy za korzystanie z Serwisu;
ponosi on jednak opłatę za połącznie telefoniczne, o którym mowa w §11.
3. Pożyczkodawca ponosi opłaty za udostępnienie Wniosku Pożyczkowego.
4. Dla inwestora pobranie kontaktu dla Użytkownika możliwe jest po wpłaceniu 30 zł
brutto poprzez system płatności paypal.
ROZDZIAŁ III. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY
§15 Zasady odpowiedzialności
1. O ile Regulamin nie stanowi inaczej, Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec
Użytkownika wynikłą z niewykonania lub nienależytego wykonania Usług tylko
wtedy, jeśli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi jest przez Usługodawcę
zawinione i Użytkownik udowodni ten fakt.
2.
W najszerszym dopuszczalnym przez prawo polskie zakresie (z uwzględnieniem przepisów
dotyczących ochrony konsumentów), Usługodawca nie ponosi w odpowiedzialności za wszelkie
zdarzenia i szkody wynikłe z:
a. niedostosowania się Użytkownika do wymogów technicznych niezbędnych do
korzystania z Serwisu (są one wymienione w §3);
b. braku możliwości dostępu do Serwisu, wynikającego z przyczyn od
Usługodawcy niezależnych:
c. siły wyższej, działań wojennych, ataku terrorystycznego, pożaru, zalania
serwerowni, ataku hakerskiego, awarii, przyczyn leżących po stronie Access
providerów, dostawców Internetu, awarii sprzętu lub oprogramowania
8
d.
e.
f.
g.
h.
3.
Użytkownika, awarii w serwerowni, przyczyn leżących po stronie innych osób
trzecich (podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne, hostingowe,
bankowe, pocztowe, kurierskie, poczty elektronicznej, rejestracji i
utrzymywania domen i inne usługi podobne oraz podmiot obsługujący system
płatności;
niedozwolonego korzystania z Usługi przez Użytkownika lub inną osobę;
złośliwego lub naruszającego prawo działania lub zaniechania każdego
użytkownika Internetu;
przyczyn leżących po stronie innego oprogramowania niż Serwis (np.
Microsoft Windows, Androdi);
odrzucenia wysyłanych wiadomości e-mail przez serwery pocztowe inne niż
Usługodawcy, np. na skutek działania filtrów, blokad lub awarii tych
systemów;
w innych wypadkach określonych w Regulaminie
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili lub e-maili Użytkowników
jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Użytkownik.
4. Usługodawca ma prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu. O
przerwie tej zawiadamia Użytkowników poprzez Komunikat, chyba że konieczność
tej przerwy jest nagła lub nieprzewidziana.
5. Usługodawca ma prawo do czasowego ograniczenia funkcji Serwisu, udostępniania
ich w wybranych godzinach lub wprowadzania ograniczeń na ilość, jeżeli brak
limitów mógłby negatywnie wpłynąć na ciągłość i stabilność Serwisu. Za skutki
zdarzeń wynikłych z przerwy technicznej lub czasowego ograniczenia funkcji
Serwisu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody
spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony
antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do
wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia hasła lub loginu
przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.
7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne wypełnienie przez Użytkownika
formularzy w Serwisie, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich,
których dane zostały dodane w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i skutki wykorzystania przez Użytkownika
informacji zawartych na stronach WWW Partnerów, za działania i zaniechania Partnerów, a w
szczególności za dostawę bądź jakość jakichkolwiek usług świadczonych bądź reklamowanych
przez Partnerów Usługodawcy za pośrednictwem Portalu.
9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki zastosowania się do treści reklamowych
znajdujących się na Serwisie.
10. Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania
Pożyczkodawcy.
6.
§16 Rola Serwisu
1.
2.
3.
Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za zapewnienie Użytkownikowi
możliwości korzystania z Serwisu wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki udostępnienia Wniosku
Pożyczkowego Pożyczkodawcy, zawarcia Umowy Pożyczki, rozwiązania jej jak i wszelkich
stosunków prawnych lub faktycznych z tym związanych. Usługodawca nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia w stosunkach prawnych lub faktycznych między
Użytkownikami, które to stosunki wynikły z korzystania przez Użytkownika z Usług. Użytkownik
ma świadomość i w pełni akceptuje, że rola Usługodawcy ogranicza się tylko i wyłącznie do
przyjęcia Wniosku Pożyczkowego, uzupełnienia go i udostępnienia go Pożyczkodawcy.
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność i trafność informacji
zawartych we Wnioskach Pożyczkowych oraz informacjach kierowanych przez Pożyczkodawców.
9
4.
Nie gwarantuje, iż dane tam zawarte są poprawne i dokładne. Są one dostarczane Usługodawcy
przez Pożyczkodawców i Pożyczkobiorców Usługodawca ich nie weryfikuje.
Usługodawca nie wyklucza możliwości występowania w ofercie produktowej poszczególnych
Pożyczkodawców innych Pożyczek lub produktów finansowych, w tym bardziej
preferencyjnych i nie jest zobowiązany do jakichkolwiek działań z tym związanych.
5. Usługodawca nie uczestniczy w żaden sposób w kontaktach między Pożyczkobiorcą a
Pożyczkodawcą i nie jest stroną czynności faktycznych ani prawnych dokonywanych
między nimi.
6. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników
za szkody wynikłe z:
a. nawiązania kontaktu lub zawarcia umów, negocjacji, pertraktacji, spotkania lub
znajomości ze Pożyczkobiorcą lub Pożyczkodawcą;
b. niezawarcia Umowy Pożyczki przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców
c. nienależyte wykonanie bądź niewykonanie
Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców
Umowy
Pożyczki
przez
d. sprzeczność treści zamieszczonych na Serwisie przez Użytkowników z
rzeczywistym stanem rzeczy;
e. prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Pożyczkobiorców lub
Pożyczkodawców;
f. zdolność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców do realizowania umów;
g. wypłacalność Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców;
h. prowadzenie przez Pożyczkobiorców lub Pożyczkodawców negocjacji w złej
wierze lub naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, ujawnienie informacji
poufnych;
7. Usługodawca nie bierze udziału w sporach powstałych między Pożyczkobiorcami a
Pożyczkodawcami. Wszelkie nieporozumienia między nimi rozwiązują między sobą
sami Użytkownicy. Usługodawca nie angażuje się również w jakiekolwiek czynności
prawne związane z rozwiązywaniem tego rodzaju sporów.
ROZDZIAŁ IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§17 Reklamacja
1.
Jeżeli Użytkownik uważa, że Usługi nie są realizowane przez Usługodawcę lub są
realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, może złożyć reklamację za
pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko oraz
adres e-mail Użytkownika, opis stanu faktycznego oraz zgłaszanych zastrzeżeń, pod
rygorem wezwania przez Usługodawcę do uzupełnienia reklamacji.
2.
Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od
dnia doręczenia reklamacji. Brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie nie oznacza
uznania reklamacji przez Usługodawcę. Informację o wyniku przeprowadzonego
postępowania reklamacyjnego Usługodawca przesyła Użytkownikowi na podany
przez niego w reklamacji adres e-mail.
§18 Zbycie Serwisu i zakończenie jego działalności
3.
Usługodawca może przenieść całość lub część praw i obowiązków wynikających z
Regulaminu na osobę trzecią lub powierzyć wykonywanie tych praw i obowiązków
10
osobie trzeciej, może w szczególności także Serwis sprzedać, darować wydzierżawić
lub wnieść do przedsiębiorstwa. O zamiarze takim zawiadamia Użytkownika poprzez
Komunikat, w takim wypadku stosuje się przepisy o zmianie Regulaminu.
4.
Usługodawca może w każdym czasie, bez podania przyczyny, zakończyć działalność
Serwisu.
§19 [Postanowienia końcowe]
1.
Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany
obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu
2.
Ze względu na fakt, iż w Serwisie nie ma możliwości Rejestracji przez
Pożyczkobiorcę, każdorazowo składając Zapytanie, Użytkownik jest obowiązany
zaakceptować Regulamin, Usługodawca nie zawiadomią Użytkowników o
zmianie Regulaminu. Zmiany obowiązują od dnia ich ogłoszenia na stronie
internetowej. Jednakże jeśli Użytkownik złożył Zapytanie w okresie obowiązywania
poprzedniej wersji Regulaminu, to postępowanie z tym Zapytaniem odbywa się
według poprzedniej wersji Regulaminu.
3.
4.
Prawem właściwym dla korzystania z Serwisu jest prawo polskie.
5.
Integralną częścią Regulaminu są Cennik, Polityka Prywatności oraz Polityka
Cookies. Akceptacja Regulaminu oznacza akceptację Cennika, Polityki Prywatności
oraz Polityki Cookies.
6.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11.2014
Postanowienia Regulaminu nie uchybiają przepisom o ochronie konsumentów, jeśli
Użytkownik jest osobą fizyczną, która nabywa Usługę w celu niezwiązanym
bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu
cywilnego), w szczególności art. 384- 3854 Kodeksu cywilnego. Jeśli jakikolwiek
przepis Regulaminu jest sprzeczny z bezwzględnie obowiązującymi przepisami o
ochronie konsumentów, przepis ten nie wiąże konsumenta, a w jego miejsce stosować
należy najbliższe temu przepisowi przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
11
Download

Regulamin - Pozyczka.fm to pożyczki dla każdego