Once a Dealer
Always a Dealer
NEWSLETTER
lipiec 2011 r.
QUO VADIS „POLONIA”?
Indeks „Polonia” na tle pozostałych indeksów O/N
na rynkach rozwiniętych
Wahania stawek w depozytach O/N w mijającym miesiącu zachęciły mnie do porównania sytuacji
i zachowań naszego indeksu O/N „Polonia” z sytuacją panującą na rynkach rozwiniętych, a dokładnie:
EUR, USD i GBP.
W niniejszym opracowaniu dane podlegające analizie obejmują okres od 01.01.2007 do 31.05.2011.
Wykres 1. Dzienne odchylenia stopy oficjalnej banku centralnego od indeksu O/N
Odchylenia stopy oficjalnej Banku Centralnego od indeksu O/N
( w pkt. proc.)
1.75
1.50
1.25
1.00
0.75
0.50
0.25
02-05-11
02-04-11
02-03-11
02-02-11
02-01-11
02-12-10
02-11-10
02-10-10
02-09-10
02-08-10
02-07-10
02-06-10
02-05-10
02-04-10
02-03-10
02-02-10
02-01-10
02-12-09
02-11-09
02-10-09
02-09-09
02-08-09
02-07-09
02-06-09
02-05-09
02-04-09
02-03-09
02-02-09
02-01-09
02-12-08
02-11-08
02-10-08
02-09-08
02-08-08
02-07-08
02-06-08
02-05-08
02-04-08
02-03-08
02-02-08
02-01-08
02-12-07
02-11-07
02-10-07
02-09-07
02-08-07
02-07-07
02-06-07
02-05-07
02-04-07
02-03-07
02-02-07
-0.25
02-01-07
0.00
-0.50
-0.75
-1.00
-1.25
-1.50
-1.75
POL-NBP
FFEFFCT-FED
EONIA-ECB
SONIA-BOE
Tabela i wykres 2. Średnie roczne odchylenia indeksu O/N od stopy banku centralnego (w pkt.
proc.)
Tabela 2.
2007
Wykres 2.
POLONIA
F.F.EFF.
EONIA
SONIA
-0.11
0.01
0.02
0.07
Średnie roczne odchylenia indeksu O/N od głów nej
stopy banku centralnego
0.20
0.10
0.00
2008
-0.20
-0.16
-0.05
-0.11
2009
-0.81
-0.09
-0.56
-0.09
2010
-0.64
-0.07
-0.56
-0.01
2011
-0.50
-0.12
-0.28
0.01
-0.10
2007
2008
2009
2010
2011
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
2
-0.70
-0.80
-0.90
NEWSLETTER
POLONIA
l i p i e c 2 0 11
F.F.EFFECT
EONIA
SONIA
Z powyższych danych możemy zaobserwować, że począwszy od roku 2008 na wszystkich rynkach
faktyczne transakcje typu O/N są zawierane poniżej oficjalnej stopy banku centralnego. Jest to
spowodowane głównie działaniami banków centralnych, które chciały przeciwdziałać postępującemu
kryzysowi płynności (tzw „credit crunch”). Rynek USD i GBP charakteryzuje relatywna stabilność
średnich rocznych odchyleń indeksów O/N od stopy głównej banku centralnego w porównaniu ze
średnimi odchyleniami dla rynku PLN i EUR, które od roku 2007 do 2009 dynamicznie rosną. Dla
PLN z -11bp w roku 2007 do aż -81bp w roku 2009, a dla rynku EUR w analogicznym okresie z
+2bp do -56bp. W kolejnych latach średnie odchylenie to dla PLN i EUR zmniejsza się, jednak już
nie tak dynamicznie.
Tabela i wykres 3. Odchylenie standardowe odchyleń indeksu O/N od głównej stopy banku
centralnego (w pkt. proc.)
Wykres 3.
Tabela 3.
POLONIA
F.F.EFF.
EONIA
SONIA
2007
0.44
0.16
0.13
0.13
2008
0.50
0.32
0.16
0.28
2009
0.52
0.04
0.20
0.07
2010
0.38
0.03
0.15
0.02
2011
0.36
0.04
0.26
0.07
Odchylenie standardow e indeksu O/N od głów nej
stopy banku centralnego
0.55
0.50
0.45
0.40
0.35
0.30
0.25
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
2007
POLONIA
2008
2009
F.F.EFFECT
2010
EONIA
2011
SONIA
Analiza samego średniego rocznego odchylenia nie pokazuje jednak całego obrazu dlatego warto
zerknąć na miarę odchylenia standardowego. Jeżeli pewne odchylenie indeksu O/N od stopy banku
centralnego jest permanentne, uczestnicy rynku przyjmują je jako stałą i wliczają w kwotowania
instrumentów finansowych zakładając pewien określony poziom finansowania. Właśnie taki charakter
ma rynek EUR, na którym średnie roczne odchylenia indeksu EONIA od stopy referencyjnej ECB nie
są stałe, jednak odchylenia standardowe tych odchyleń mieszczą się w przedziale 13-26bp. Dla rynku
PLN odchylenie standardowe dla średnich rocznych odchyleń między Polonią a stawką oficjalna
NBP sięga 52bp w roku 2009, po czym plasuje się w przedziale 38-36bp w kolejnych latach. Spośród
analizowanych indeksów, odchylenie stawki Polonia od stopy referencyjnej NBP charakteryzuje się
największym rozproszeniem od średniej. Rynek USD i GBP jest skorelowany ze sobą niemal w 100%
i po roku 2008, kiedy to odchylenie standardowe średnich rocznych odchyleń sięgnęło około 30bp, w
następnych latach miara ta stabilizuje się na poziomie około 4bp.
Z powyższej, szybkiej analizy wynika, że stawka Polonia ma największe średnie odchylenia od
stopy referencyjnej NBP i odchylenia te charakteryzują się największą zmiennością. Przy takim
stanie rzeczy efektywność transmisji decyzji Rady Polityki Pieniężnej na rynek pieniężny zmniejsza
się. Paradoksem wręcz była sytuacja w maju 2011 kiedy to RPP podnosi stopę referencyjną z 4,00%
na 4,25% przy czym średnia stawka Polonia w maju spada do 3,39% z 3,50% w kwietniu. Przy takiej
zmienności indeksu Polonia traci sam rynek OIS, który powstał w swej idei właśnie jako rynek
zabezpieczania kosztów finansowania. Staje się mniej płynny, gdyż cena OIS-a nie zależy tylko
i wyłącznie od ścieżki stóp referencyjnych, ale od także kształtowania się odchyleń O/N od stopy
referencyjnej i przy tak dużej zmienności prognozowanie tych odchyleń staje się wręcz niemożliwe,
co zniechęca kolejnych graczy do utrzymywania statusu market-makera na tym rynku.
Jak do tej pory nic nie wskazuje na to żeby sytuacja ta miała się zmienić. Co prawda Narodowy Bank
Polski próbuje stabilizować rynek przeprowadzając tzw. operacje dostrajające jednak te działania
charakteryzują się brakiem jakiejkolwiek konsekwencji.
3
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Wykres 4. Dzienne odchylenia Wibor O/N od referencyjnej stopy NBP w okresie od 03/01/2011
do 31/05/2011
0.40
0.30
0.20
0.10
23-05-11
16-05-11
09-05-11
02-05-11
25-04-11
18-04-11
11-04-11
04-04-11
28-03-11
21-03-11
14-03-11
07-03-11
28-02-11
21-02-11
14-02-11
07-02-11
31-01-11
24-01-11
17-01-11
10-01-11
-0.10
03-01-11
0.00
-0.20
-0.30
-0.40
-0.50
-0.60
-0.70
-0.80
-0.90
-1.00
-1.10
-1.20
-1.30
Na wykresie 4. naniesiono daty (kwadraty, poniżej linii wykresu), w których NBP dokonywał
operacji dostrajających od początku roku 2011. Pierwsza operacja w tym roku przeprowadzona była
04/01/2011, kiedy Wibor O/N odchylony był od stopy referencyjnej o -62bp. Kolejna operacja nastąpiła
24/01/2011 kiedy odchylenie to wynosiło -110bp. Następne operacje były jednak przeprowadzane
gdy odchylenie to wynosiło tylko -19bp jak 22/02/2011 lub nawet -2bp i -3bp w dniach 23/3/2011
oraz 06/04/2011. Powstaje pytanie skoro NBP reagował już przy tak małych odchyleniach dlaczego
nie przeprowadzał operacji dostrajających w dniach kiedy to odchylenie były znacznie większe,
przykładowo pod koniec maja, kiedy to odchylenia te sięgały rzędu -92bp i więcej.
Dnia 30 maja 2011r. NBP opublikował komunikat o przeprowadzaniu operacji dostrajającej
w ostatnim dniu okresu utrzymywania średniej. Niby wszystko jest w porządku ale w zasadzie do tej
pory nic nie przeszkadzało przeprowadzać takiej operacji ani w ten ani żaden inny dzień miesiąca i to
bez publikacji jakiegokolwiek komunikatu. Oczywiście tego typu komunikat zmniejsza niepewność
rynku co do przeprowadzenia tej operacji jednak gdyby NBP stosował ten instrument konsekwentnie,
a nie ad hoc, tego typu komunikat byłby po prostu niepotrzebny.
Poza działaniami Banku Centralnego zastanawiający jest też sposób zachowania samych
uczestników rynku. Wielokrotnie NBP przeprowadzał operacje wystarczające do tzw. „square’owania”
rynku jednak podaż na bony nie spotykała się z wystarczającym popytem, po czym pod koniec dnia
poziom O/N depozytów niejednokrotnie lądował znacznie poniżej stopy referencyjnej.
Przyczyny dla których bank woli zainwestować w rynek po niższej stawce lub nawet ulokować
środki na depozycie w NBP niż kupić bony pieniężne, mogą być następujące:
n nie zna swoich przepływów pieniężnych w danym dniu,
n nadwyżki, które posiada mają krótszy termin wymagalności niż zapadalności bonów sprzedawanych
na operacjach dostrajających,
n jego polityka określa kwotę maksymalnego zaangażowania w bony NBP.
4
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Jak widać powody dużej zmienności indeksu „Polonia” leżą po stronie uczestników rynku jak
i Banku Centralnego. W celu minimalizacji tych wahań można by przeprowadzać konsekwentnie
operacje dostrajające, tak by uczestnicy rynku wiedzieli czego mogą się spodziewać. Z kolei uczestnicy
rynku powinni zwiększać efektywność zarządzania swoimi przepływami jak i przepływami na swoich
rachunkach loro.
Powyższe opracowanie miało za cel jedynie przedstawienie zachowania indeksu Polonii na tle mu
podobnych. Chętnie wysłucham opinii na temat pytań, które powstały w jego wyniku. Czy obecny
stan rzeczy nie jest niczym nadzwyczajnym i taki jest po prostu urok naszego rodzimego indeksu?
Czy być może jednak zbytnia zmienność „Polonii” powinna zostać ograniczona i jeśli tak jakie są
najlepsze sposoby aby ten cel osiągnąć? Zachęcam do komentarzy i życzyłbym sobie aby ten artykuł
stał się przyczynkiem do szerszej dyskusji.
Marcin Haliniak
Bank Zachodni WBK S.A.
Warszawa, 01/06/2011
5
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Data: 14.07.2011 godzina 15:00
Miejsce: Narodowy Bank Polski
Omówienie spotkania
Zarządu ACI POLSKA
z Prezesem Witoldem Kozińskim
oraz Dyrektorem Krzysztofem
Senderowiczem
N
a spotkaniu obecni byli ze strony NBP Prezes Witold Koziński oraz Dyrektor Krzysztof
Senderowicz. ACI było reprezentowane przez Martę Kępę, Błażeja Wajszczuka oraz
Bartłomieja Małochę.
Głównym tematem była bieżąca sytuacja na krajowym rynku finansowym w kontekście operacji
dostrajających NBP.
Przedstawiciele NBP podkreślili, że są zdeterminowani utrzymać stawkę POLONIA w okolicy
stopy referencyjnej. Nie mają przy tym konkretnego przedziału wahań, w którym stawka POLONIA
musi się zmieścić. Celem prowadzonych przez NBP operacji otwartego rynku jest absorbowanie
nadwyżki środków na rynku międzybankowym, którego jednym ze efektów ma być „zbliżenie”
stawki POLONIA jak najbliżej stopy referencyjnej.
Argumentami NBP za tak prowadzona polityką są:
✗ Założenia Polityki Pieniężnej
✗ W
iarygodność NBP jako gwaranta stabilności ceny pieniądza na rynku
NBP potwierdził, że operacje dostrajające w ostatni dzień rezerwy będą stałym elementem
polityki NBP, co zostanie zakomunikowane rynkowi.
Zarząd ACI podkreślił, że obecność NBP z operacjami szczególnie w ostatni dzień rezerwy
obowiązkowej niesie duże ułatwienia zarządzającym bieżącą płynnością banku, ale ma także
negatywne konsekwencje w postaci spadku obrotów na głównych instrumentach w tym na depozytach
zaliczanych do POLONI, co wpływa na pogorszenie jakości tej stawki. Przedstawiciele ACI i NBP
zastanawiali się wspólnie, czy łatwa dostępność operacji otwartego rynku w dłuższym okresie nie
odbije się na liniach kredytowych, które będą w związku z tym mniej wykorzystywane i mogą być
redukowane. Jednocześnie podkreślono, że w związku z nową falą problemów, z którymi borykają
się kraje Unii Europejskiej rozszerzenie wachlarza instrumentów NBP jest dobrym rozwiązaniem.
6
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
NBP poinformował, że nie planuje także emisji dłuższych bonów pieniężnych/obligacji z uwagi na
fakt, iż nadpłynność po sprzedaży walut przez MF na rynku już nie rośnie. Podkreślono także stronę
kosztową takich operacji co jest istotne dla NBP oraz wpływ na rentowność skarbowych papierów
wartościowych
ACI podniósł także kwestią limitów polskich banków na NBP, co spotkało się z dużym
zainteresowaniem przedstawicieli NBP. Badanie skali problemu będzie przedmiotem analiz NBP
w najbliższym czasie.
Zarząd ACI zaprosił Prezesa Witolda Kozińskiego, Dyrektora Krzysztofa Senderowicza
oraz przedstawicieli DOK na planowane w drugiej połowie września 2011 roku spotkanie
grupy roboczej MM. Zaproszenie zostało przyjęte. Miejsce i termin spotkania zostanie podany
wkrótce.
„Z ostatniej chwili
w dniu dzisiejszym tj. 20.07.2011 NBP potwierdził dalsze prowadzenie operacji dostrajających
w kolejnych miesiącach w ostatnim dniu rezerwy”
KOMUNIKAT
Źródło: Thomson Reuters
Marta Kępa
Prezes Zarządu ACI Polska
7
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Błażej Wajszczuk
Sekretarz, Członek Zarządu
ACI Polska
Powołanie grupy roboczej
przy RRRF
Informacja na temat powołania przez Przewodniczącego Rady Rozwoju
Rynku Finansowego nowej grupy roboczej ds. rewizji zasad funkcjonowania
niektórych zawodów regulowanych w zakresie rynku finansowego.
Z
arząd ACI Polska otrzymał pismo nr FN3/700/1/BRS/2011/548 z dnia 23 maja 2011
od Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów Pana Wiesława Szczuki, w którym informuje
on o powołaniu nowej grupy roboczej, której zadaniem będzie wypracowanie stanowiska
odnośnie propozycji zmian w dostępie do niektórych zawodów działających na rynkach
finansowych i związanego z tym zniesienia tzw. licencjonowania państwowego.
Proponowane zmiany mają mieć charakter systemowy i dotyczyć istotnych kwestii odnoszących się
do funkcjonowania rynku finansowego. Ponieważ Zarząd Stowarzyszenia uważa iż tematyka ta może
dotyczyć także aktywności zawodowej prowadzonej przez członków ACI Polska - postanowiliśmy
oddelegować do nowo powstałej grupy roboczej swoich reprezentantów. Spodziewamy się że
spotkania tej grupy roboczej będą miały miejsce relatywnie często i będą odbywać się w porach
funkcjonowania rynku dlatego oddelegowaliśmy trzech reprezentantów: B. Małochę, A. Krussa,
M. Groniewskiego.
Pierwsze spotkanie grupy roboczej przy RFFF odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2011.
Będziemy informować członków stowarzyszenia o istotnych kwestiach i postępach w pracach tej
grupy.
8
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Walne Zgromadzenie
Stowarzyszenia
W
dniu 27 maja 2011 odbyło się Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia ACI Polska. Miejscem
spotkania członków i sympatyków stowarzyszenia była ponownie Sala Główna notowań
Giełdy Papierów Wartościowych ul. Książęcej w Warszawie.
Program Walnego Zgromadzenia obejmował:
✔ obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia;
✔ wystąpienie Prezes KDPW
✔ wystąpienia Prezesa BondSpot oraz rozdanie nagród
✔ wystąpienie przedstawiciela firmy Bloomberg
✔ wystąpienie przedstawiciela firmy Thomson Reuters
✔ wręczenie dyplomów wykładowcom MFDB
✔ zabawę przy muzyce oraz atrakcje kulinarne.
W trakcie imprezy firma Thomson Reuters przeprowadziła konkurs z losowaniem nagrody.
Jak co roku nie zabrakło emocji podczas wyczekiwania czy zbierający się członkowie stowarzyszenia
zapewnią quorum – na szczęście dzięki licznie przyniesionym pełnomocnictwom „statystyczna”
frekwencja została osiągnięta.
Prawdopodobnie z powodu wizyty Prezydenta USA Baracka Obamy w tym roku obecnych było
tylko 67 członków stowarzyszenia, którzy wraz z pełnomocnictwami posiadali 153 głosów na Walnym
Zgromadzeniu.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Radosław Kaźmierczak energicznie otworzył Walne i
przedstawił w skrócie Sprawozdanie Komisji, w którym pozytywnie oceniono działalność Zarządu.
Dzięki temu można było przejść do następnego punktu obrad głosowania uchwał udzielających
absolutorium Zarządowi obecnej kadencji w składzie:
Bogusław Moskała – Prezes Zarządu,
Marta Kępa – Wiceprezes,
Bartłomiej Małocha – Sekretarz,
Robert Bury – Skarbnik,
Błażej Wajszczuk – Członek Zarządu
Marcin Groniewski – Członek Zarządu.
Nasz tradycyjny już „energizer” i tym razem nie zawiódł - szkolenie z techniki głosowania uchwał
metodą elektroniczną wywołało sporo pozytywnych reakcji i z impetem rozpoczęto sesję głosowań.
9
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
W trakcie tegorocznego Walnego wybieraliśmy nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną i Komisję
ds. Profesjonalizmu. Członkowie stowarzyszenia okazali zaufanie i powierzyli kierowanie prac
Zarządowi w składzie:
NOWY ZARZĄD:
Marta Kępa – Prezes Zarządu,
Marcin Groniewski - Wiceprezes,
Błażej Wajszczuk - Sekretarz
Bartłomiej Małocha - Skarbnik,
Wojtek Galiński - Członek Zarządu,
Adam Kruss - Członek Zarządu
Zarząd ACI w Pełnym Składzie. Od lewej:
Marcin Groniewski, Marta Kępa (Prezes),
Bartłomiej Małocha, Błażej Wajszczuk,
Wojciech Galiński, Adam Kruss
Pracę Zarządu kontrolować będzie Komisja rewizyjna w składzie:
Radosław Kaźmierczak
Henryk Sułek
Marcin Trzykowski
Komisja Rewizyjna: Od lewej: Radosław
Kaźmierczak, Henryk Sułek, Marcin Trzykowski
10
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
A profesjonalizmem członków stowarzyszenia zajmie się Komisja do spraw profesjonalizmu:
Mirosław Smoliński
Tomasz Zdyb
Krzysztof Zadura
Konrad Tyczyński
Komisja ds Profesjonalizmu. Od lewej:
Konrad Tyczyński, Mirosław Smoliński,
Krzysztof Zadura, Tomasz Zdyb
Bardzo sprawnie obeszliśmy się z dyskusją programową i przeszliśmy do następnych punktów
spotkania czyli wystąpień przedstawicieli naszych sponsorów. Wszystko przebiegało zgodnie z
planem, chociaż z reporterskiego obowiązku dodamy tylko, że przemówienie Pani Prezes KDPW
Iwony Sroki odbyło się tuż przed otwarciem Walnego Zgromadzenia. Zatem część przeznaczoną
dla sponsorów rozpoczął Prezes BondSpot, który wręczył przedstawicielom banków nagrody w
konkursie na najlepszego Dealera rynku Treasury BondSpot Poland w 2010 r . Przedstawiciel firmy
Bloomberg zaprosił nas w podróż „for the very beginning” ciekawym filmem o Michaelu Bloombergu
i jego filozofii życia. Następnie mieliśmy możliwość obejrzeć prezentację Aleksandry KarasiewiczSłowiok, dotyczącą nowego produktu firmy – Reuters Insider.
Tradycyjnym już punktem programu było wręczenie przez Prezesa Czarka Moskałę dyplomów
wykładowcom MFDB.
Po zakończeniu części oficjalnej zebrani dość zachowawczo uczestniczyli w konkursie z nagrodą
firmy Thomson Reuters ale ostatecznie wyłonił się zwycięzca Andrzej Trawczyński Mieliśmy
również możliwość posłuchać muzyki i śpiewu zespołu Rafała Brzozowskiego „w tle walki z
decybelami” ponieważ administratorzy budynku obawiali się szkodliwego wpływu skali dźwięku na
funkcjonowanie serwerów KDPW. Ostatecznie batalia zakończyła się występem w konwencji Silent
Unplugged. Zespół był naprawdę świetny!!!!
Oprawę fotograficzną zapewnił Maciek Fryszer z firmy Adverson, któremu bardzo dziękujemy za
medialne wsparcie naszej imprezy.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć dokumentujących przebieg WZ ACI i imprez towarzyszących
zamieszczonych już na stronie www.acipolska.pl.
11
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
14.
edycja Studium
Dealerów Rynków
Finansowych
podsumowanie
W
okresie listopad 2010 – kwiecień 2011 odbyła się
14. edycja Studium. Uczestniczyły w niej 22 osoby,
z czego zdecydowaną większość stanowili pracownicy banków.
W tej grupie dominowały trzy instytucje: Alior Bank – 3 osoby, Bank BPH
– 4 osoby, DnB Nord – 4 osoby. Swoich pracowników przesłały również:
Societe Generale – 2 osoby, BZ WBK, ING Bank Śląski – po jednej
osobie. Istotny był też udział instytucji finansowych (5 osób), z czego 3 osoby reprezentowały firmę BondSpot. W szkoleniu wzięło udział dwoje
laureatów Międzyuczelnianego Forum Dealerów Bankowych organizowanego
przez ACI Polska (jedna z osób jeszcze przed rozpoczęciem Studium została
zatrudniona przez Bank BPH, druga podjęła pracę w firmie consultingowej).
Odbyło się VIII sesji zajęciowych, a w porównaniu do wcześniejszych
edycji wymiar czasu zwiększono o 2 godziny dydaktyczne do 92 godzin.
Godziny te zostały przeznaczone na poszerzenie bloku zajęć warsztatowych
realizowanego wspólnie z firmą Thomson Reuters.
Jak wynika z ankiet końcowych, oczekiwania uczestników dotyczyły
głównie poszerzenia i pogłębienia posiadanej już wiedzy na temat instrumentów
i transakcji zawieranych przez banki na rynkach finansowych o informacje
przedstawiane przez doświadczonych praktyków, mających styczność
z takimi zagadnieniami w swojej codziennej pracy. Zakończona właśnie
edycja została oceniona najwyżej spośród wszystkich dotychczasowych
edycji, bo w kategorii „ogólna ocena Studium” w skali od 1 do 5 wszyscy
ankietowani wystawili notę 5.00.
Na zakończenie należy dodać, że trzon kadry wykładowej SDRF stanowią
członkowie ACI Polska. Występują nie tylko w roli trenerów, ale również biorą
udział w spotkaniach rady programowej, których celem jest modyfikowanie
merytorycznej zawartości szkolenia. W tym roku, z uwagi na dobre opinie
uczestników wyrażone w ankietach, podjęto decyzję o pozostawieniu
programu zajęć kolejnej edycji bez zmian.
Inauguracja 15. edycji Studium Dealerów Rynków Finansowych
została zaplanowana na 21 października 2011 r.
Bogusław C. Moskała
12
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Międzyuczelniane Forum
Dealerów Bankowych
2010/11
P
o zakończeniu fazy wykładowej uczestnicy siódmej edycji Międzyuczelnianego Forum
Dealerów Bankowych zostali zaproszeni do udziału w teście końcowym. W tym roku wzięło
w nim udział 65 osób – studentek i studentów uczelni warszawskich, łódzkich oraz poznańskich. Jak pokazały wyniki tegoroczny test był znacznie trudniejszy, bo przekroczenie progu zaliczającego
udało się tylko 21 osobom. Dlatego szczególne gratulacje należą się tym uczestnikom, którzy zmieścili
się w pierwszej dziesiątce laureatów. A byli to:
Pierwsza dziesiątka laureatów:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Grzegorz Wilkosz
Rafał Kurek
Mateusz Niewiński
Wojciech Dębski
Anna Bronisz
Przemysław Pryszcz
Aleksandra Włodarczyk
Michał Fronc
Michał Kwiatkowski
Adam Ryterski
Szkoła Głowna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Głowna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski
Szkoła Głowna Handlowa
Szkoła Głowna Handlowa
Szkoła Głowna Handlowa
Uniwersytet Warszawski
Wszyscy laureaci otrzymali od ACI Polska certyfikaty oraz książki, zaś pierwsza dziesiątka
została dodatkowo nagrodzona koszulkami z logo Stowarzyszenia. Laureat pierwszego miejsca
został uhonorowany nagrodą specjalną - nieodpłatnym udziałem w zajęciach kolejnej edycji Studium
Dealerów Rynków Finansowych WIB.
W drugim etapie laureaci wzięli udział w warsztatach przeprowadzonych w sali treningowej firmy
Thomson Reuters. Tematem pierwszych zajęć prowadzonych przez Tomasza Niemca była „Analiza
techniczna”. Natomiast drugi warsztat na temat „Wycena opcji” przygotował i poprowadził Grzegorz
Taraszkiewicz-Sirocki.
Jak co roku nadesłane przez laureatów ankiety zostały przekazane do tych banków, które zaplanowały
podczas wakacji zorganizowanie w swoich dealing roomach praktyk studenckich.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania:
nw
ykładowcom (w kolejności prowadzenia szkoleń): Pawłowi Żukowskiemu, Małgorzacie Łojek,
Agacie Kończak, Tomaszowi Niemcowi, Agnieszce Filip, Błażejowi Wajszczukowi, Bartłomiejowi
Małocha, Michałowi Michalskiemu, Pawłowi Łopuszyńskiemu, Piotrowi Mielusowi, Grzegorzowi
Taraszkiewicz-Sirockiemu oraz Remigiuszowi Zalewskiemu
nZ
arządowi Fundacji Warszawski Instytut Bankowości za ufundowanie nagrody głównej
13
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
nP
rzemysławowi Pryszczowi oraz kolegom z Koła Naukowego Strategii Gospodarczej UW za
opracowanie i prowadzenie strony internetowej cyklu, przygotowanie sal na wykłady i egzamin
oraz popularyzację projektu
n Piotrowi Nikelowi oraz kolego ze Studenckiego Koła Naukowemu Bankowości SGH za przygotowanie sal wykładowych oraz popularyzację projektu
nM
agdalenie Białeckiej-Chwalczyk z firmy Thomson Reuters za pomoc przy organizacji zajęć
warsztatowych.
Na zakończenie wypada dodać, iż kolejną edycję MFDB z ramienia Zarządu ACI Polska poprowadzi
Błażej Wajszczuk.
Bogusław C. Moskała
Od Redakcji
MFDB wymyślił i zorganizował z pomocą studentów Bogusław Cezary Moskała.
Niedługo minie 8 lat, kiedy to studenci z uczelni ekonomicznych zwrócili się do
Czarka z pomysłem dania kilku wykładów dla studentów. Pracę w dealingroom’ie znali
tylko z krótkich migawek telewizyjnych, artykułów prasowych, filmów fabularnych
lub książek, które w tamtym okresie niewiele miały wspólnego z rzeczywistością
na rynku.
Z początkowo kilku wykładów dla studentów, którzy marzyli o pracy w dealingu,
Bogusław C. Moskała stworzył program pro publico bono, gdzie wykładowcy dzielili
się swoimi jedynymi w rodzaju doświadczeniami, a słuchacze z wypiekami na twarzy
jak gąbka chłonęli wiedzę, a po wykładzie nierzadko swoimi pytaniami zatrzymywali
dealera-wykładowcę do godziny 23.00.
Dawni studenci MFDB pracują teraz z nami, lub w firmach, które są naszymi
Klientami. Wiedzą, o czym mówimy, jak ważne jest w rozmowie każde słowo, znają
nasz slang,
Czarku, dziękujemy!!!
14
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Kto do nas dołączył….
Z
wielką przyjemnością informujemy, że mamy
kolejnych nowych członków Stowarzyszenia
Dołączyli do nas w ostatnim czasie:
Nowi członkowie Stowarzyszenia
Seweryn
Agata
Maria
Rafał
Jan
Jacek
Tomasz
Bandura
Dunaj
Kowalczyk
Kwieciński
Lemiech
Makowski
Niechciał
Bank Millenium S.A.
Svenska Handelsbanken
Kredyt Bank S.A.
Kredyt Bank S.A.
ICAP
Narodowy Bank Polski
Bank Zachodni WBK S.A.
Serdecznie gratulujemy!
15
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Kalendarium Prac Zarządu
Stowarzyszenia
2011
STYCZEŃ
MAJ
17 Posiedzenie
Zarządu ACI Polska
9
LIPIEC
Posiedzenie
Zarządu ACI Polska
27 Walne Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia
5
Posiedzenie
Zarządu ACI
12
1. Dyskusja
w KDPW nam zmianami do Ustawy
o Obrocie Instrumentami Finansowymi w związku
z wprowadzeniem
CCP
2. Spotkanie
z MarkitServ
w KDPW
21
Newsletter ACI
Polska nr 6
26
Thomson Reuters
Trade Confirmation
– spotkanie
w KDPW
LUTY
4
Spotkanie Zarządu
ACI z Prezes
KDPW Panią
Iwoną Sroką
CZERWIEC
7
Posiedzenie
Zarządu ACI Polska
13
Spotkanie w KDPW:
Podsumowanie
projektu uruchomienia rozliczeń
instrumentów
pochodnych OTC
MARZEC
14
Posiedzenie
Zarządu ACI Polska
21 Spotkanie w KDPW
z przedstawicielami
SWIFT – prezentacja
SWIFT Accord
KWIECIEŃ
11
Posiedzenie
Zarządu ACI Polska
15
Przewodnik
po rynku
pieniężno-walutowym
19
Swaps Round
Table - Spotkanie
z Bloombergiem
Drugie
posiedzenie
Zarządu
5.07.2011
16
NEWSLETTER
l i p i e c 2 0 11
Download

ACI Newsletter 07/2011 - Stowarzyszenie Rynków Finansowych ACI