10/2011
TECHNICKÝ LIST
Pattex Repair Special Modelárstvo
CHARAKTERISTIKA VÝROBKU
Špeciálne lepidlo na plasty, polystyrol, drevo, plexisklo, polykarbonát, tvrdené PVC a ostatné materiály.
OBLASŤ POUŽITIA
• na lepenie plastov, polystyrolu, dreva, plexiskla, polykarbonátu,
tvrdeného PVC a ostatných materiálov.
• nevhodné na lepenie PE, PP, PTFE, polystyrénu
VLASTNOSTI
transparentný spoj po vytvrdnutí
precízne nanášanie lepidla vďaka špeciálnemu aplikátoru
aj na ťažko dostupné miesta
odoláva vode
TECHNICKÉ ÚDAJE
Zloženie:
Farba:
Tepelná odolnosť:
Teplota spracovania:
Hustota:
Doba vytvrdnutia:
Konečná pevnosť:
Skladovanie:
Balenie:
vinylacetátový kopolymér
trasparentná
-50°C do +90°C
+18°C do +25°C
Počiatočná priľnavosť sa dosiahne do 1-5 minút. Konečná pevnosť
0,92 g/cm3
sa dosiahne po 24 hodinách.
závisí od lepeného materiálu a intenzity tlaku
vyvinutého na lepený spoj
Nástroje očistite ihneď po použití riedidlom alebo benzínom.
cca 24 hodín
24 mesiacov od dátumu výroby
30 g NEPREHLIADNITE
Prvá pomoc
Pri kontakte s pokožkou umyte vodou a mydlom, ošetrite regenerPríprava povrchu
ačným krémom. Pri vniknutí do očí vyplachujte pod tečúcou vodou
Lepený materiál musí byť suchý a zbavený mastnoty a prachu.
a vyhľadajte lekára. Pri požití vypláchnite ústnu dutinu, vypite 1-2
Pokiaľ je to možné, lepené povrchy pred lepením zdrsnite, prípadne
poháre vody a vyhľadajte lekára. Pri nadýchaní dopravte postihočistite rozpúšťadlom.
nutého mimo kontaminované prostredie a poraďte sa s lekárom.
NÁVOD NA POUŽITIE
Aplikácia
Skladovanie
Malé množstvo lepidla naneste rovnomerne na oba lepené povrchy,
Lepidlo skladujte dobre uzavreté v izbovej teplote. Lepidlo nevysnechajte 3-5 minút odvetrať a následne oba povrchy k sebe pritlačte.
tavujte teplotám nižším ako +5°C a vyšším než +50°C. Podchladené
Počas pár sekúnd je možné lepený spoj korigovať.
alebo zamrznuté lepidlo je možné opäť použiť, pokiaľ sa nechá zohriať na izbovú teplotu (cca +20°C). Nespôsobuje zníženie kvality lepUpozornenie: Na lepené povrchy nenanášajte príliš veľa lepidla.
idla. Ak z lepidlom nepracujete, vždy ho majte poriadne uzavreté,
Nadbytočné alebo vytečené lepidlo môže narušiť okolitý lepený
aby sa predišlo odparovaniu rozpúšťadiel.
povrch. Vytečené, alebo nadbytočné lepidlo neutierajte. Odstráňte ho
až po úplnom vytvrdnutí žiletkou alebo skalpelom. Následne zbrúste
Minimálna trvanlivosť
veľmi jemným brúsnym papierom.
24 mesiacov v neotvorenom obale pri dodržaní podmienok skladovania.
Lepený spoj na pár minút zafixujte. Ak lepené plochy dokonale k
sebe nedoliehajú alebo sú pod veľkým tlakom, zafixujte ich páskou,
svorkami alebo gumičkou.
Likvidácia odpadu
Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené
obcou na likvidáciu odpadu. Katalógové číslo odpadu je k dispozícií
na vyžiadanie u výrobcu.
TECHNICKÉ ÚDAJE
UPOZORNENIE:
Bezpečnostné údaje viď. karta bezpečnostných údajov. Po vytvrdnutí nespotrebovaného obsahu odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu. Všetky údaje vychádzajú
z našich dlhoročných znalostí a skúseností. Vzhľadom na rozdielne podmienky pri realizácii a na množstvo používaných materiálov slúži naše písomné a ústne poradenstvo ako
nezáväzné odporúčanie. V prípade pochybností a nepriaznivých podmienok odporúčame urobiť vlastné skúšky, poprípade si vyžiadať odbornú technickú konzultáciu. Používajte
len odporúčané výrobky a riaďte sa pokynmi výrobcov podlahových krytín. Uverejnením týchto informácií o výrobku strácajú všetky skôr uverejnené informácie svoju platnosť.
Distributér:
Henkel Slovensko, spol. s r.o., Záhradnícka 91, 821 08 Bratislava, Tel.: 02/50 246 111, Fax: 02/50 246 384, www.pattex.sk
Download

Technický list