Home Credit Slovakia, a.s., Teplická 7434/147, 921 22 Piešťany
tel: 0850 111 118, fax: 033 77 67 218, www.HomeCredit.sk
IČO: 36234176, DIČ: SK 2020170218, zapísaná V Obchodnom registri
Okresného súdu v Trnave, v oddiele: Sa, vo vložke: 10130/T
VÁNOCE 2012
informácie pre predávajúcich
PODMIENKY VRÁTENIA ½ ZAPLATENÝCH ÚROKOV
1) Klient uzavrie úverovú zmluvu typu SENZA (ďalej len zmluva) v období od 1. 11.- 31. 1. 2013
so spoločnosťou Home Credit Slovakia, a.s. (ďalej len Spoločnosť).
2) Klientovi vzniká nárok na vrátenie ½ skutočne uhradených úrokov, ak spláca a splácal všetky záväzky
vôči Spoločnosti riadne a včas.
3) Suma vo výške ½ skutočne uhradených úrokov bude klientovi po úhrade poslednej splátky dohodnutej
v zmluve pripísaná k dobru úverového účtu vedeného Spoločnosťou k platobnej (kreditnej/úverovej) karte
vydanej Spoločnosťou klientovi.
4) Ak je karta v okamihu úhrady poslednej mesačnej splátky dohodnutej v zmluve aktívna, bude suma
vo výške ½ skutočne uhradených úrokov klientovi pripísaná do 4 mesiacov. Ak doposiaľ nedošlo k aktivácii
karty, je suma vo výške ½ skutočne uhradených úrokov klientovi pripísaná v mesiaci nasledujúcom po jej
aktivácii.
5) V prípade, že klient je v okamihu vyhodnotenia splnenia podmienok držiteľom viacerých platobných kariet
vydaných Spoločnosťou, pripíše Spoločnosť na základe vlastného rozhodnutia sumu vo výške
½ uhradených úrokov na úverový účet vedený k niektorej aktívnej platobnej karte.
6) Nárok na vrátenie ½ zaplatených úrokov zaniká, ak klient sumu, ktorá mu bola pripísaná Spoločnosťou
na jeho úverový účet, nevyčerpá najneskôr do 12 mesiacov odo dňa jej pripísania, resp. odo dňa zaslania
výzvy k aktivácii neaktívnej karty pre možné pripísanie sumy, ak klient nemá žiadnu aktívnu kartu, na ktorú
by bolo možné sumu vo výške uhradených úrokov pripísať. Nevyčerpaná suma môže byť po uplynutí
uvedených 12 mesiacov z úverového účtu odpísaná.
7) Spoločnosť nie je povinná sumu vo výške ½ uhradených úrokov poskytnúť, ak klient uviedol v žiadosti
o úver nepravdivé údaje.
8) Nárok na výplatu sumy vo výške ½ skutočne uhradených úrokov nevznikne, pokiaľ nie je možné klientovi
kartu zaslať v dôsledku odvolania súhlasu s oslovovaním s ponukou obchodu a služieb.
9) Spoločnosť je oprávnená na základe vlastného uváženia sumu vo výške ½ uhradených úrokov poskytnúť
aj iným ako vyššie uvedeným spôsobom alebo aj v prípade, že klient nesplní niektorú podmienku pre jej
poskytnutie.
Verzia 012013
Wednesday, January 02, 2013
upravil: aKrajicek
strana 1
Download

Podmienky vrátenia polovice zaplatených úrokov