T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZDÖNEMİ İLANI
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü öğretimi için 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz
döneminde açılacak programlar, kontenjanlar, başvuru işlemleri ve başarının
değerlendirilmesinde dikkate alınacak kriterler ile başvuru dilekçesi ekinde istenecek belgeler
aşağıda belirtilmiştir.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI
ANABİLİM DALLARI
KONTENJANLAR
ALES
ÖZEL ŞARTLAR
İLKÖĞRETİM ANABİLİM DALI
DOKTORA
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Doktora Programı
2
TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
PUAN
TÜRÜ
SAYISAL
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
15
SAYISAL
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
5
SÖZEL
1
●Bu
Programda
Mülakat
sınavı
yapılacaktır.
●Fen Bilgisi Eğitimi, Fizik Eğitimi, Kimya
Eğitimi ve Biyoloji Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Programlarının herhangi birinden mezun
olanlar başvurabilirler.
●Bu
Programda
Mülakat
sınavı
yapılmayacaktır.
●Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Eğitimi,
Fizik Eğitimi, Kimya Eğitimi ve Biyoloji
Eğitimi Programlarından mezun olanlar
ile Fen Edebiyat Fakültesi Fizik, Kimya
veya Biyoloji Bölümlerinden mezun
olup; Pedagojik Formasyon belgesi
olanlar veya Fen Bilimleri Enstitüsü
/Eğitim Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim
Fen ve Matematik Alanlar Öğretmenliği
Tezsiz yüksek lisans programından
mezun olanlar başvurabilirler.
●Bu
Programda
Mülakat
sınavı
yapılmayacaktır.
●Eğitim Fakültesinin Sosyal Bilgiler
Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Tarih Eğitimi
Programlarından mezun olanlar ile Fen
Edebiyat/Edebiyat Fakültesi Tarih ve
Coğrafya Bölümlerinden mezun olup;
Pedagojik Formasyon belgesi olanlar
veya Sosyal Bilimler Enstitüsü /Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Ortaöğretim Sosyal
Alanlar Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans
programından
mezun
olanlar
başvurabilirler.
SAYISAL ●Bu
Programda
Mülakat
sınavı
yapılacaktır.
●Eğitim Fakültesinin İlköğretim Bölümü
Matematik Eğitimi ve Ortaöğretim Fen
ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi programlarından
mezun olanlar ile Fen/Fen Edebiyat
Fakültesi
Matematik
Bölümünden
mezun olup; pedagojik Formasyon
belgesi olanlar veya Fen Bilimleri
Enstitüsü /Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar
Öğretmenliği Tezsiz yüksek lisans
programından
mezun
olanlar
başvurabilirler.
Matematik Eğitimi Bilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
11
EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI
TEZLİ
YÜKSEK
LİSANS
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim
Dalı Yüksek Lisans Programı
20
TÜRKÇE EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
DOKTORA
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Doktora Programı
5
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı
Yüksek Lisans Programı
PUAN
TÜRÜ
ÖZEL ŞARTLAR
EŞİT
AĞIRLIK
●Bu
Programda
Mülakat
sınavı
yapılacaktır.
●Eğitim Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi,
Mesleki Eğitim Fakültesi mezunları veya
Sosyal Bilimler Enstitüsü /Eğitim Bilimleri
Enstitüsü Ortaöğretim
Sosyal Alanlar
Eğitimi ile Ortaöğretim Fen ve Matematik
Alanlar Eğitimi Tezsiz yüksek lisans
programından
mezun
olanlar
başvurabilirler.
TEZLİ
PUAN
YÜKSEK TÜRÜ
LİSANS
SÖZEL
8
SÖZEL
2
ÖZEL ŞARTLAR
●Bu
programda
mülakat
sınavı
yapılacaktır.
Türkçe Eğitimi ile Türk Dili ve Edebiyatı
Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programlarının
herhangi birinden mezun olanlar
başvurabilirler.
●Bu
programda
mülakat
sınavı
yapılacaktır.
●Eğitim Fakültelerinin Türkçe Eğitimi ile
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği
Programlarının birinden mezun olanlar
başvurabilirler.
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA
BAŞVURU ve GİRİŞ ŞARTLARI
1-Tezli yüksek lisans programlarına başvuracak adayların lisans mezuniyet not ortalamasının
100’lük not sistemi üzerinden en az 55 veya 4’lük not sisteminde 2.00 (CC) eşdeğeri olması
gerekir.
2-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının anabilim dallarının
istemiş olduğu puan türünden en az 55 ve üzeri standart puan olması gerekir.
3-Doktora Programına başvuracak adayların Tezli yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının
100’lük not sisteminde en az 70 veya 4’lük not sisteminde 2.00(CC) olması gerekir.
4-Doktora Programına başvuracak adayların YDS den en az 55 veya Üniversitelerarası
Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puanın eşdeğeri bir puan almaları gerekir.
5-Başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;
Yüksek Lisans Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;
a) Mülakat Sınavı Yapılanların; Tezli yüksek lisans programlarına başvuran adayların başarı
notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının %15’i, yabancı
dil puanının %15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama sonucuna göre
kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Diğer adaylar mülakat sınavına
alınmayacaktır. Sıralama, sınava alınan adayların ALES puanının %50’si, lisans mezuniyet
notunun %15’i, yabancı dil puanının %15’i, mülakat sınavı puanının % 20’si dikkate alınarak
yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan puanın en az 50 olması gerekmektedir. Puan eşitliği
durumunda ALES puanı daha yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen
aday başarısız sayılır.
b) Mülakat Sınavı Yapılmayanların; ALES puanının %50’si, lisans not ortalamasının
%30’u, yabancı dil puanının %20’si, dikkate alınarak sıralama yapılacaktır. Bu şekilde
hesaplanan puanın en az 50 olması gerekmektedir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha
yüksek olan aday tercih edilir.
6-Doktora Programına başvuran adayların başarı notunun hesaplanmasında;
a) Mülakat Sınavı Yapılanların; ALES puanının %50’si, yüksek lisans not ortalamasının
%15’i, yabancı dil puanının % 15’i dikkate alınarak sıralama yapılacak, yapılan sıralama
sonucuna göre kontenjanın iki katı kadar aday mülakat sınavına alınacaktır. Diğer adaylar
mülakat sınavına alınmayacaktır. Sıralama, sınava alınan adayların ALES puanının %50’si,
yüksek lisans mezuniyet notunun %15’i, yabancı dil notunun % 15’i mülakat sınav notunun
%20‘si dikkate alınarak yapılacaktır. Bu şekilde hesaplanan başarı puanının en az 60 olması
gerekir,60 puanın üstündeki adaylar, en yüksek puandan itibaren sıralanarak ilan edilen
kontenjanlara göre ilgili programlara yerleştirilir. Puan eşitliği durumunda ALES puanı daha
yüksek olan aday tercih edilir. Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.
7-ALES sınav sonuç belgesi üç yıl süreyle geçerlidir.
8-Tezli yüksek lisans programlarına başvuran, YDS ya da Üniversitelerarası Kurul tarafından
kabul edilen bir sınavdan yabancı dil puanı bulunmayan adayların, yabancı dil puanı sıfır kabul
edilerek hesaplama yapılır.
9-Lisansüstü programlara kayıt yaptıracak erkek adayların (askerlikten tehirli) askerlik görevi
açısından bir sakıncasının olmaması gerekir.
10-Mülakat sınavına girmeyen aday başarısız sayılır.
11- Lisans veya yüksek lisans programlarını yurt dışında tamamlayan öğrencilerin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'ndan alınmış denklik belgesi getirmeleri gerekmektedir.
3
12- Yüksek Lisans Programlarının açılması için en az 3öğrencinin kayıt yaptırması gerekir.
13- Bir programda kayıtlı öğrenci yeniden aynı program için başvuruda bulunamaz.
BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER
1- Başvuru dilekçesi (http://ebil.erciyes.edu.tr adresinden alınacaktır.)
2- Lisans/Yüksek Lisans diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı ve Enstitümüz
tarafından onaylanmış1 adet fotokopisi
3-ALES sonuç belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2013 tarihinden sonra alınmış olmalı)
4-Lisans/Yüksek Lisans not durum belgesi aslı ve1 adet fotokopisi(Başvurularda adayın
değerlendirmeye alınacak tüm notları 100 üzerinden yapılan değerlendirmeye
dönüştürülür. Mezuniyet not ortalaması diplomalarında 100’lük sistem ile birlikte farklı
sistemde olanlar (4’lük, 3’lük ve benzeri) ile sadece farklı sistemde olanların (4’lük, 3’lük
ve benzeri) farklı sistemden 100’lük not sistemine dönüşüm hesabında Yükseköğretim
Kurulu’nun 100’lük not sisteme dönüşüm tablosu esas alınır.)
5-Yüksek Lisans programlarına başvuranların varsa yabancı dil belgesi aslı Enstitümüz
tarafından onaylanmış1 adet fotokopisi.
6-Doktora programlarına başvuranların yabancı dil belgesi aslı ve Enstitümüz tarafından
onaylanmış1 adet fotokopisi.
7-Nüfus cüzdanı aslı ve Enstitümüz tarafından onaylanmış1 adet fotokopisi (T.C. Kimlik
Numaralı olması gerekmektedir.)
8- 1 adet fotoğraf.
9-Yurtdışından mezun olan öğrenciler için Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alınan denklik
belgesi aslı ve Enstitümüz tarafından onaylanmış1 adet fotokopisi.
NOT: Kesin kayıt işlemleri belgelerin asılları ile yapılacaktır.
KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı
2-Transkript belgesinin aslı
3-ALES sonuç Belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2013 tarihinden sonra alınmış olacak)
4-Yabancı Dil Belgesi (Bilgisayar çıktısı Haziran 2013 tarihinden sonra alınmış olacak)
5-2 adet fotoğraf
6- Askerlik durum belgesi (erkek öğrenciler için)
7- Özgeçmiş
BAŞVURU, KAYIT YERİ VE TARİHLERİ
Başvurular http://enstitubasvuru.erciyes.edu.tr/adresinde elektronik ortamda yapılıp,
işlemin tamamlanmasından sonra ekranda görünecek başvuru numarası, başvuru dilekçesi
üzerine yazılarak diğer evraklarla birlikte eksiksiz olarak son başvuru tarihine kadar Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne elden teslim edilmelidir. Elektronik ortamda başvuru
yapmayanların evrakları alınmayacak, elektronik ortamda başvuru yapıp da evraklarını teslim
etmeyen adayların başvuruları iptal edilecektir.
Adayların kayıt için bizzat başvurmaları gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılamaz.
Belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.
İstenilen belgelerde yanlış beyanda bulunanlar ile tahrifat yapanlar, sınavlarda başarılı
olsalar dahi kayıtları yapılmaz. Gerçek dışı bilgi ve belgelere göre aday kaydı veya kesin
kaydı yapılmış öğrencilerin kaydı silinir.
4
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA
BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
Başvuru tarihleri
4-5-6-7-8 Ağustos 2014 Cuma günü
saat: 09:00 -16:00 arası.
Mülakat sınavına girecek adayların ilan tarihi
15 Ağustos 2014
(Kontenjanın 2 katı mülakata alınacaktır.)
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı
18 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 09:30’da
Mülakat sınav tarihi ve yeri
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat.
Türkçe Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı Mülakat
sınav tarihi ve yeri
18 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 14:00‘de
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat.
Fen Bilgisi Eğitimi Bilim Dalı Doktora Programı
Mülakat sınav tarihi ve yeri
18 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 10:00’da
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat.
Matematik Eğitimi Bilim Dalı Yüksek Lisans Mülakat
sınav tarihi ve yeri
18 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 13:00 ‘de
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat.
Eğitim Programları ve Öğretim Bilim Dalı Yüksek
Lisans Programı Mülakat sınav tarihi ve yeri
19 Ağustos 2014 Salı günü saat 10:00 ‘da
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Zemin Kat.
Kayıt yaptırmaya hak kazanan asil ve yedek adayların
ilanı
Asil aday öğrencilerin kesin kayıt tarihi
25 Ağustos 2014
Yedek aday öğrencilerin kayıtları için kontenjan ilanı
29 Ağustos 2014
Yedek aday öğrencilerin kayıtlar için dilekçe ile başvuru
tarihi
Yedek aday öğrencilerin kayıtlarının kesin kayıt tarihi
01 Eylül 2014
26-27-28 Ağustos 2014saat 09:00-16:00 arası.
02 Eylül 2014 saat 09:00 -16:00 arası.
EVRAK TESLİM YERİ: Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Zemin Kat, Üniversite Kampüsü, Talas Yolu, KAYSERİ.
Tel: 0 (352) 4379339 - 2076666/47606(Öğrenci İşleri)
Belgegeçer: 0 (352) 4379340
5
Download

1 tc erciyes üniversitesi eğitim bilimleri enstitüsü müdürlüğü 2014