PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O
36-002 JASIONKA 942
TOM III
PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY
Część informacyjna
TEMAT:
Budowa hangarów dla statków powietrznych wraz
z płytą postojową
ADRES
INWESTYCJI:
Port Lotniczy „Rzeszów-Jasionka”
36-002 Jasionka 942
ZAMAWIAJĄCY:
Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o.
36-002 Jasionka 942
Kody CPV:
Dział
71000000-8 Usługi
architektoniczne,
budowlane,
inżynieryjne i
kontrolne
Grupy
71300000-1 Usługi
inzynieryjne
45100000-8 Przygotowanie
terenu pod budowę
Klasy
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie
projektowania
Kategorie
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii
lądowej i wodnej
71325000-2 Usługi projektowania fundamentów
71326000-9 Dodatkowe usługi budowlane
71327000-6 Usługi projektowania konstrukcji nośnych
71500000-3 Usługi związane z budownictwem
71510000-6 Usługi badania terenu
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki
obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 Roboty na placu budowy
45121000-1 Próbne wiercenia
45122000-8 Próbne wykopy
45213000-300 Roboty budowlane w zakresie budowy domów
handlowych, magazynów i obiektów budowlanych
przemysłowych, obiektów budowlanych związanych z
transportem
45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania,
fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
dróg
45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów
startowych i placów manewrowych
45236000-0 Wyrównywanie terenu
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
45120000-4 Próbne wiercenia i wykopy
45200000-9 Roboty
budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych
obiektów budowlanych lub
ich części oraz roboty w
zakresie inżynierii lądowej i
wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynków
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociągów, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i
kolei; wyrównywanie terenu
45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane
45000000-7 Roboty
budowlane
45300000-0 Roboty
instalacyjne w budynkach
4540000-1 Roboty
wykończeniowe w zakresie
obiektów budowlanych
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć
i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistycze
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych
oraz podobne roboty
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe
45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i
sygnalizacyjnych
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych
45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych
45315000-8 Instalowanie urządzeń elektrycznego
ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach
45317000-2 Inne instalacje elektryczne
45330000-9 Roboty instalacyjne wodnokanalizacyjne i sanitarne
145331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych,
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45443000-4 Roboty elewacyjne
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45431000-7 Kładzenie płytek
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i
tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45410000-4 Tynkowanie
Zespół autorski:
mgr inż. Krzysztof Polakowski
mgr inż. Arkadiusz Merchel
inż. Łukasz Wąsiewicz
Spis zawartości- str. 3
Sierpień 2010 (modyfikacja lipiec 2011)
14:26:092011-07-12
Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, Tel. +48 22 584 34 40, fax.: +48 22 584 34 40
PORT LOTNICZY „RZESZÓW-JASIONKA” SP. Z O.O
36-002 JASIONKA 942
SPIS
TOMÓW
TOM I
Program Funkcjonalno-Użytkowy – Część ogólna
TOM II
Program Funkcjonalno-Użytkowy – Warunki wykonania i odbioru robót
budowlanych
TOM III
Program Funkcjonalno-Użytkowy–Część informacyjna
Wyczernione tytuły dotyczą przedmiotowego tomu.
14:26:092011-07-12
Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce, ul. Wspólna 47/49, 00-684 Warszawa, Tel. +48 22 584 34 40, fax.: +48 22 584 34 40
SPIS TREŚCI
1.
Część informacyjna ......................................................................................................... 4
1.1
Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane .........................................................................................4
1.2
Przepisy związane ....................................................................................................................4
1.3
Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych. ........................7
1.3.1 Kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 1 ................................................................................7
1.3.2 Schemat zagospodarowania terenu - Załącznik nr 2................................................................7
1.3.3 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez
Rzeszowską Agencje Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie nr RARR/CZP/4041/10
z dnia 29.07.2010 roku - Załącznik nr 3 .................................................................................7
1.3.4 Warunkami technicznymi budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu
oraz sieci gazowej dla realizacji inwestycji wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie pismem nr PZDW-WDT/869/6010-200/10
z dnia 28.07.2010 roku - Załącznik nr 4 ................................................................................7
1.3.5 Zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-1/5021-0198/02/10
z dnia 01.07.2010 roku na wprowadzenie zmian na Lotnisku Rzeszów-Jasionka EPRZ Załącznik nr 5 ..........................................................................................................................7
1.3.6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-264/18/10/kr z dnia 26.05.2010 roku - Załącznik nr 6 ................................................................7
3
1. Część informacyjna
1.1 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania
nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający posiada prawo dysponowania nieruchomością na cele budowlane w zakresie
wykonania przedmiotu zamówienia, roboty budowlane prowadzone będą na następujących
działkach będących w posiadaniu Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” :
1867/76 – stacja transformatorowa
1867/132 – płyta przedhangarowa, hangary i przyłącza
1867/194 – przyłącza
oraz działkach, na których Zamawiający ma zgodę na prowadzenie robót związanych z
wykonaniem przyłączy instalacji technicznych:
1867/118 – przyłącza (droga wojewódzka)
1867/163 – przyłącza (droga wojewódzka)
1867/192 – przyłącza (Urząd Marszałkowski)
1.2 Przepisy związane
1. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego [Dz. U.
z 2004 nr 202 poz. 2072 ze zm.]
2. Ustawa z dni 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego [Dz. U. z 2009 nr 42, poz. 340].
3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 03 lipca 2002 Prawo lotnicze (z późn. zm.), przepisami ICAO Aneks Nr 14.
5. Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.)
6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.
690 z późniejszymi zmianami)
7. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010
w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
( Dz. U. nr 109 poz. 719).
8. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
9. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę dróg pożarowych (Dz. U. nr 124 poz.
1030).
4
10. Ustawa z 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 poz. 177).
11. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Tekst ujednolicony (Dz.U.
2001 nr 92, poz.881z 2004r z późniejszymi zmianami).
12. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Tekst ujednolicony
(Dz.U.1994 nr 27, poz.96 z późniejszymi zmianami).
13. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43, poz. 430 z późniejszymi zmianami).
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198, poz.2041 z późniejszymi zmianami).
15. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195, poz.2011).
16. Załącznik nr 14 do Konwencji o Międzynarodowym Lotnictwie Cywilnym, Lotniska, Tom I
Projektowanie i eksploatacja lotnisk, wydanie czwarte, edycja lipiec 2004, wyd. ICAO.
17. Podręcznik projektowania lotnisk, część 2. Drogi kołowania, płyty postojowe i zatoki
oczekiwania, Doc.9157. edycja 2005, wyd. ICAO.
18. Podręcznik Służb Lotniskowych - część 6 - Przeszkody lotnicze, Doc 9137 – AN/898.
PN-S-02205:1998
PN-V-83002
PN-75/S-96015
PN-EN 206-1:2003
PN-B-02480: 1986
PN-B-04452: 2002
PN-B-04481: 1988
PN-B-04493: 1960
PN-B-06050: 1999
PN-EN ISO 22475-1
: 2006 (U)
PN-B-03020: 1981
PN-S-06102: 1997
PN-S-96011: 1998
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego – Wymagania
ogólne i metody
Drogi i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
Geotechnika. Badania Polowe.
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie próbek
metodą wiercenia i odkrywek oraz pomiary wód gruntowych.
Część 1: Techniczne zasady wykonania.
Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.
Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów
drogowych.
5
PN-S-96012: 1997
PN-S-96014: 1997
Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu
stabilizowanego cementem.
Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu
cementowego pod nawierzchnię ulepszoną. Wymagania i
badania.
PN-EN 933-1
:2000/2006
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie
składu ziarnowego. Metoda przesiewania.
PN-EN 933-4:2008
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4:
oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-4:2008
Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4:
oznaczanie kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu.
PN-EN 933-8:A1:2006 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena
zawartości drobnych cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.
PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część
5: oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z
wentylacją
PN-EN 1367-1:2007 Badanie właściwości cieplnych i odporności kruszywa na
działanie czynników atmosferycznych. Część 1: oznaczanie
mrozoodporności.
PN-EN 1744-1: 2010 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw.
Metody oznaczania odporności na rozdrabianie.
PN-EN 196-1: 2006
Metody badań cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.
PN-EN 197-1:2002
Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności
dotyczące cementów powszechnego użytku.
PN-EN 197-2:2002
Cement. Część 2: Ocena zgodności.
PN-B-19707: 2003
Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria
zgodności.
PN–88/B-06250
Beton zwykły.
PN-EN 206-1: 2003
Beton. Część 1. Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.
PN-B-06265: 2004
Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1: 2003 Beton. Część 1.
Wymagania, właściwości produkcja i zgodność.
PN-EN 1008: 2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesu produkcji betonu.
PN-EN 934-2: 2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i
etykietowanie.
PN-EN ISO 12944-3
: 2001
Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za
pomocą systemów malarskich. Część 3: Zasady projektowania.
6
PN-EN ISO 16276-2
: 2007 (U)
Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
ochronnych systemów malarskich. Ocena i kryteria odbioru
adhezji/kohezji (wytrzymałość na zrywanie powłoki). Część 2:
Badanie metodą siatki nacięć i metoda nacięcia w kształcie litery
X.
PN-EN 14188-1
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorąco
PN-EN 14188-2
Wypełniacze szczelin i zalewy drogowe - Część 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno
PN-EN 12464-1:2002 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1:
Miejsca pracy we wnętrzach
1.3 Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robot budowlanych.
1.3.1 Kopia mapy zasadniczej - Załącznik nr 1
1.3.2 Schemat zagospodarowania terenu - Załącznik nr 2
1.3.3 Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej wydane przez
Rzeszowską Agencje Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie nr RARR/CZP/4041/10
z dnia 29.07.2010 roku - Załącznik nr 3
1.3.4 Warunkami technicznymi budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu oraz
sieci gazowej dla realizacji inwestycji wydanymi przez Podkarpacki Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Rzeszowie pismem nr PZDW-WDT/869/6010-200/10 z dnia
28.07.2010 roku - Załącznik nr 4
1.3.5 Zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego znak: ULC-LTL-1/5021-0198/02/10
z dnia 01.07.2010 roku na wprowadzenie zmian na Lotnisku Rzeszów-Jasionka
EPRZ - Załącznik nr 5
1.3.6 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie Portu Lotniczego „Rzeszów-Jasionka” znak: RDOŚ-18-WOOŚ-6613-264/18/10/kr z dnia 26.05.2010 roku - Załącznik nr 6
7
Download

tom iii część informacyjna - Port lotniczy Rzeszów