Fakulta humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline Interdisciplinárna konferencia PRIZMA I. ročník 1. a 2. marec 2011 ::: Faculty of Humanities, Žilina University in Žilina PRISM Interdisciplinary conference 1st year March 1st and 2nd, 2011 Aktuálny ročník pod záštitou ::: Actual year supervised by rektorka Žilinskej univerzity v Žiline, prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD. Vedecký výbor ::: Scientific committee prof. Ida Černecká, Vysoká škola múzických umení v Bratislave prof. PhDr. Peter Ondrejkovič, DrSc., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD., Žilinská univerzita v Žiline doc. PhDr. Karol Orban, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. Ing. Martin Vaculík, PhD., Žilinská univerzita v Žiline Organizačný tím ::: Executive team PaedDr. Silvia Antolová Mgr. Lukáš Bomba Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. PhDr. Slavka Pitoňáková Ing. Martin Záborský Zostavovatelia ::: Compilers Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. Mgr. Lukáš Bomba Grafická úprava ::: Design PaedDr. Silvia Antolová Ing. Martin Záborský Milí čitatelia ::: Dear readers Otvárate súhrn príspevkov prezentovaných na prvom ročníku interdisciplinárnej konferencie, ktorú predstavujeme pod značkou PRIZMA. Prizma je objekt dnes všeobecne známy najmä vďaka Isaacovi Newtonovi a jeho pokusom. Ide tiež o pôvodne grécke slovo, ktorým označujeme podmienky určujúce spôsob pohľadu, hľadisko. Naša PRIZMA je v prvom rade inšpirovaná jej vlastnosťou rozkladať "jedno" na "veľa". Základný koncept konferencie spočíva v prezentovaní riešení jednej témy z rôznych uhlov pohľadu a stanovísk. Výsledkom je tak komplexné "farebné" spektrum. Chceme vychádzať aj zo skutočnosti, že pôvodom spektra, ktoré prizma vrhá, je spoločný základ, zdroj. Cieľom tak nemá byť iba polemika, ale tiež realizácia integrujúcej diskusie, či hľadanie a nachádzanie prienikov jednak medzi rôznymi oblasťami humanitného zamerania ako aj, v najširšom kontexte, možnosti ich prepojenia s prírodovednými a technickými smermi. A v neposlednom rade pod PRIZMOU rozumieme Pravidelnú Realizáciu Interdisciplinárneho Zdieľania Možných Alternatív. Úprimne nás teší záujem najmä zo strany aktívnych prispievateľov. V zborníku nájdete texty v dvoch častiach: PRIZMAfocus a PRIZMAforum. Autori v nich v rámci aktuálneho ročníka – zo stanoviska sfér médiá, vzdelávanie a hudba – podrobili skúmaniu spoločnú tému: Interpretácia... Dúfame, že spolu s nami aj naďalej budete okrem informácii zdieľať tiež tvorivé nadšenie z poznania a vzájomného spoznávania sa. Ďakujeme. ::: You are about to open the compendium of contributions presented at the first year of interdisciplinary conference we introduce as PRISM. Prism is an object generally known thanks to Isaac Newton and his experiments. It is also originally Greek word for conditions determining the way of sight, overview. Our PRISM is for the first inspired by its nature to distribute “one” into “many”. The basic concept of the conference lays on presenting of one task – examined from a different points of view and angles – results. The effect is thus complex “colourful” spectrum. We also want to stem from the fact, that the origin of spectre reflected by prism is the same spring, source. It is our goal not to polemicize only, but to realize conjoint discussion, too. For the sake to search and eventualy find intersections within Humanities as well as, in a broad context, its possibilities to interact with Science and Technics. For the last but not the least we take PRISM as a Periodic Realization of Interdisciplinary Sharing of Minds. We are genuinely pleased by the interest of all active contributors. There are texts in two parts in this compendium: PRISMfocus and PRISMforum. The authors for the actual year have – from the angle of the fields of media, education and music – reflected common task: Interpretation... We hope that also in the future we will keep sharing the information as well as the creative enthusiasm for knowledge and mutual getting to know each other. Thank You. Za organizačný tím ::: For executive team Mgr. art. Kamil Mihalov, ArtD. Médiá ::: Media
PaedDr. Silvia Antolová Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Tvorba a interpretácia dizajn manuálu vzdelávacej inštitúcie Príspevok sa zaoberá problematikou korporátnej identity a korporátneho dizajnu vo všeobecnosti. Bližšie špecifikuje dizajn manuál Fakulty humanitných vied, popisuje jednotlivé kroky jeho tvorby a interpretuje jeho konečnú podobu. Kľúčové slová: korporátna identita, korporátny dizajn, dizajn manuál Creation and Interpretation of Design Manual of Educational Institution The article deals with corporate identity and corporate design. It discusses in particular the design manual of the Faculty of Humanities, describes different steps of its formation and interprets its final form. Keywords: corporate identity, corporate design, design manual 2 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Slavomír Capek Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči [email protected] Prvá fáza českého architektonického kubizmu Prvá fáza českého architektonického kubizmu sa formovala v rokoch 1911 ‐ 1914 na území Čiech. Pre kubistické domy z tohto obdobia je charakteristický dramatický výraz, dynamika, plasticita, šikmé plochy a geometrická štylizácia objemov evokujúca kryštalické tvary diamantov. Významným inšpiračným zdrojom bol Picassov analytický kubizmus, aktuálne impulzy expresionizmu a futurizmu. Spracovanie kubistických prvkov v architektúre je ojedinelým gestom, s ktorým sa stretávame len v českom kultúrnom priestore. Originalita tohto prístupu spočíva aj v tom, že do týchto moderných foriem sú premietnuté aj inšpirácie a odkazy na tradičné slohy dominujúce v domácom prostredí: gotika, dynamické baroko a empír. Tento odvážny experiment bol mostom, ktorý spájal do výnimočnej syntézy tradičné aj moderné prístupy. Atmosféra tajomstva, dramatickosti a snovosti zároveň odkrýva doposiaľ málo známy metafyzický rozmer tejto architektúry. Potreba opakovane interpretovať a pomenovávať tieto vlastnosti dokazuje, že architektúra určite nie je len funkčnou záležitosťou. Dokazujú to architektonické diela hlavných prestaviteľov: Pavla Janáka (1882 ‐ 1956), Josefa Gočára (1880 ‐ 1945), Vlastislava Hofmana (1884 ‐ 1964), Josefa Chochola (1880 ‐ 1956). Kľúčové slová: kubizmus, architektúra, Janák, Gočár, Chochol, Hofman The First Phase of Czech Architectural Cubism The first phase of czech architectural cubism was shaped in years 1911 ‐ 1914 in the territory of Czech. Characteristic for cubism houses of that period is dramatic expression, dynamic, plasticity, oblique surface and geometric wording volumes reminding crystal shape of diamantes. Important source of inspiration was Picassos analytic cubism and actual impulses of expressionism and futurism. The processing of cubism elements in architecture is the unique gesture, which we can meet in Czech cultural area only. It is original approach, when to the modern forms are projected the inspirations and references to tradition stiles dominated in home relationships as gothic, dynamic baroque and Empire. This courageous experiment became the bridge, which connected tradition and modern approaches to the unique synthesis. Atmosphere of mystery, extremeness and dreams concurrent discovered till up little‐know metaphysical dimension this architecture. As we can see, the need to interpret and to name these properties of architecture is persistently returning. This fact proves too, that architecture is not only matter of function. Evidences it also the most important works of main exponents, of architects as Pavol Janák (1882 ‐ 1956), Josef Gočár (1880 ‐ 1945), Vlastislav Hofman (1884 ‐ 1964), Josef Chochol (1880 ‐ 1956). Keywords: cubism, architecture, Janák, Gočár, Chochol, Hofman 3
Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Peter Fraňo Katedra filozofie Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [email protected] Problematika prekladu a interpretácie filozofických termínov v latinskom jazyku Štúdia sa zaoberá niektorými špecifikami prekladu a interpretácie filozofickej terminológie v latinskom jazyku a konkrétnou analýzou prekladu gréckeho termínu συμπάθεια do latinčiny. Autor na začiatku ukazuje, že rímski autori chápali preklad najmä ako dynamický proces, ktorý v sebe obsahoval subjektívnu interpretačnú rovinu. Tento fakt potom demonštruje na niekoľkých príkladoch z oblasti filozofie. Neskôr sa autor podrobne venuje rozličným spôsobom prekladania pojmu συμπάθεια vo filozofických spisoch Marca Tullia Cicerona, a na základe spoločných znakov, predpokladá významovú rovnocennosť jednotlivých latinských výrazov. Na konci vedeckého článku je potom znázornená správna metodika prekladania výrazu συμπάθεια do slovenčiny. Kľúčové slová: latinská filozofická terminológia, interpretácia, preklad, filozofický termín συμπάθεια Problems in the Translation and Interpretation of Philosophical Terms in the Latin Language The paper deals with several singularities of the translation and interpretation of philosophical terms in the Latin and the specific analysis of the translation of a Greek term συμπάθεια in Latin. At the beginning the author shows, that the Roman authors understood the translation as a dynamic process, which has included inside an individual interpretative level. This fact is then demonstrated in several examples from the field of philosophy. Later, the author engages more in detail in different ways of the translation of the term συμπάθεια in the philosophical books of Marcus Tullius Cicero and on the basis of mutual characteristics he presupposes the semantic equality of individual Latin terms. At the end of this paper is then mentioned the right methods of translation of the term συμπάθεια in the Slovak language. Keywords: latin philosophical terms, interpretation, translation, the philosophical term συμπάθεια 4 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Zuzana Chlebová Katedra estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [email protected] Podoba interpretácie v estetike a literárnej teórii Príspevok sa venuje interpretačnej teórii v literatúre. Kladieme dôraz na úlohu autora a čitateľa pri interpretácii textov a na postoj, ktorým ku dielu pristupuje percipient. Prvá časť našich úvah smeruje k problematike intencie autora a textu. V druhej kapitole dostáva priestor dialóg na tému zmyslu, významu a kontextu diela. Polemiku medzi Umbertom Ecom a Jonathanom Cullerom o nadinterpretácii sledujeme v záverečnej pasáži. Kľúčové slová: interpretácia, nadinterpretácia, kontext, text, význam, zmysel, autor, čitateľ The Form of Interpretation in Aesthetics and Literary Theory The article discusses the theory of interpretation in the literature. We emphasize the role of author and reader in the interpretation of texts and the reader´s attitude to work of art. The first part of our discussion deals with the issue of author´s intention and with the intention of the text. The second chapter gets the dialogue on the meaning, importance and context of art. Final passage follows the controversy between Umberto Eco and Jonathan Culler on overinterpretation. Keywords: interpretation, overinterpretation, context, text, meaning, purpose, author, reader 5
Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Erika Juríková, PhD. Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave [email protected] Ars interpretandi – ars difficilis. Na margo prekladu a interpretácie latinských textov z 18. storočia Príspevok sa zameria na problematiku správneho prekladu a interpretácie latinských textov z 18. storočia. Autorka sa pokúsi vytýčiť a charakterizovať okruhy problémov, s ktorými sa prekladateľ stretne. Na príklade prekladov z diela barokového autora Mateja Bela (Matthias Bel, 1684 ‐ 1749) definuje aj spôsoby, akými sa s nimi môže vyrovnať. Bude sa venovať tiež možnosti využitia latinských textov pre vedecké potreby i pedagogické účely v rôznych odboroch. Kľúčové slová: latinský jazyk, novolatinská literatúra, interpetácia textu, Matthias Bel Ars interpretandi – ars difficilis. Marginal notes on the translation and the interpretation of Latin texts of the 18th century The contribution focuses on the question of the correct translation and interpretation of Latin texts from the 18th century. The author seeks to demark and characterise the range of problems the translator encounters. Using the example of translations by the Baroque author Matthias Bel (1684 ‐ 1749), she defines ways for coping with difficulties during the interpretation process. She will also touch upon the possibility of using Latin texts for academic and pedagogical purposes in different fields. Keywords: Latin language, Neo‐Latin literature, text interpretation, Matthias Bel 6 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Katarína Karabová, PhD. Katedra klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave [email protected] Interpretačné aspekty v medziach vzdelávania sprítomňovania antického myslenia Predkladaná štúdia sa zaoberá interpretáciou antického myslenia a jeho aktualizovaním vo vzdelávaní v jednotlivých historických epochách. Skúma predovšetkým filozofické a v rámci nich estetické aspekty výchovy a vzdelávania na pozadí edukačných elementov starovekých filozofických škôl, s ktorými sa stretávame v obmenách aj v nasledujúcich storočiach. Čo je príčinou toho, že sú tieto prvky aktuálne v časoch Aristotela a Platóna, v neskorej antike v myslení sv. Augustína, ex post v dielach Danteho a Petrarcu, či nám územne bližšieho Jána Amosa Komenského? Čo spôsobuje, že k antike sa obracajú študijné programy stredovekých i novovekých univerzít a z veľkej miery sa abstrahuje i v dnešných formách vzdelávania? Autorka sa pokúša zodpovedať tieto otázky hľadaním spoločných myšlienkových platforiem na pozadí singulárnych historických modelov a predostiera dejinami kreovaný súbor reflexie myšlienkových impulzov pochádzajúcich z antiky. Kľúčové slová: antické myslenie, filozofia, humanizujúce elementy, recyklácia ideí Interpretive Aspects of Materializing Ancient Thinking within Education The present study deals with the interpretation of ancient thought and its updating in education in different historical eras. It examines in particular the philosophical and the aesthetic aspects of their education background in teaching and learning elements of the ancient philosophical schools, encountered in variations in the following centuries. What is the reason that these elements are currently in the times of Aristotle and Plato, in late antiquity in thinking St. Augustine, ex post in the works of Dante and Petrarch, or to us geographically closer John Amos Comenius? What makes the turn to antiquity programs of medieval and modern universities, and its largely abstracted forms of education, even today? The author tries to answer these questions, seeking common platforms for thought singular historical background and models raises the history of the creating a set of reflections of thought impulses originating in antiquity. Keywords: ancient thought, philosophy, elements of humanism, recycling ideas 7
Hudba ::: Music
PhDr. Milan Michalec, PhD. Ústav literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [email protected] Hudobná interpretácia v štúdiu estetiky (Niekoľko improvizovaných úvah) Príspevok sa zaoberá potenciálom a možnosťami uplatnenia recepčnej (verbálnej) interpretácie hudby a praktickej interpretácie hudby s využitím hudobných nástrojov počas štúdia estetiky a štúdia učiteľstva akademických predmetov v špecializácii estetická výchova (tzn. vo formách štúdia nezameraných priamo na štúdium hudby). Kľúčové slová: recepčná hudobná estetika, verbálna interpretácia hudby, interpretácia hudby, analýza hudby Interpretation of Music in the Studies of Aesthetics (Several Improvised Reflections) The report deals with the potention and options of using the receptive (verbal) musical interpretation and practical musical interpretation, with the utilization of musical instruments in the studies of aesthetics and teaching academic subjects in the aesthetic education specialization (in the forms indirectly connected with music studies). Keywords: receptive musical aesthetics, verbal interpretation of music, musical interpretation, musical analysis 8 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Juraj Oniščenko Katedra estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [email protected] Viditeľné a vypovedateľné. K problému interpretácie Predmetom štúdie je problematika interpretácie. Problém interpretácie je tematizovaný ako problém vzťahu medzi viditeľným a vypovedateľným obrazom a rečou tak ako bol traktovaný niektorými mysliteľmi 20. storočia. V tomto vzťahu si autor najprv všíma fakt, že u väčšiny autorov z tejto binárnej opozície uprednostňuje jej druhú stranu, reč. Na druhej strane si rozobraní autori uvedomujú, že viditeľné nie je možné redukovať na vypovedateľné. Thomas Kuhn je v štúdii použitý ako zvláštny príklad, ktorý demonštruje spojitosť a zároveň striedavosť dominancie jedného, či druhého pólu v dejinách vedy. Roland Barthes a Jean‐
Francois Lyotard sú naopak predstavitelia toho myšlienkového postoja, ktorí veria, že v umení je možné vyjsť za diskurzivitu a pomocou zvláštnych udalostí vo sfére viditeľného poukázať nielen na medze reči, ale dotknúť sa samých podmienok zjavovania. Kľúčové slová: obraz, slovo, viditeľné, vypovedateľné, diskurz, diskurzívna prax, paradigma, tretí zmysel, tupý zmysel, označujúce, označované, stáza, médium Visible and articulable. On the problem of interpretation The study deals with the topic of interpretation which is approached through the issue of the relation between the visible (image) and the articulable (discourse). This relation was studied by some reknown thinkers of the 20th century. The author of this study points out that most of the thinkers preferred disourse in this binary oposition, in their view the articulable had primacy over the visible. However, at the same time they realised that it was not possible to reduce the visible to the articulable. For example, Thomas Kuhn is a special example demonstrating that in the history of the science there was relation between the visible and the articulable and at the same there was alternation in their dominnacy. On the other hand, Roland Barthes and Jean‐Francois Lyotard represent thinkers who believed that in the art it was possible to go beyond the discourse and thanks to extraordinary events in the sphere of the visible it was possible to refer to the limits of the discourse and even to touch the very conditions of sensation. Keywords: image, vocable, visible, articulable, discourse, discourse practises, paradigm, the third sense, blunt sense, denotative, designative, stasis, medium 9
Médiá ::: Media
PhDr. Barbora Půtová Katedra teorie kultury (kulturologie) a Ústav pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze [email protected] Baudrillardovo rekviem pro média Předmětem teoretické studie je kulturologická analýza díla francouzského filozofa, sociologa a teoretika kultury Jeana Baudrillarda (1929 ‐ 2007) s důrazem na jeho interpretaci vlivu masmédií na člověka. Cílem studie je postihnout zejména Baudrillardovu koncepci hyperreality jako autonomního světa, který se zásadním způsobem podílí na transformaci současných forem komunikace, způsobů vnímání, prožívání a interpretování reality. Baudrillardovo pojetí medií je zasazeno do širší sítě pojmů, jako jsou například simulakra nebo simulace. Jejich vymezení slouží k hlubší formulaci i pochopení postmoderní společnosti a kultury. Kľúčové slová: Baudrillard, média, hyperrealita, simulakrum, simulace Baudrillard's Requiem for the Media Keywords: Baudrillard, media, hyperreality, simulacrum, simulation 10 Médiá ::: Media
Mgr. Monika Rodáková Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [email protected] Mediálna (dez)interpretácia skutočnosti Príspevok sa zaoberá problematikou interpretácie skutočnosti v mediálnej komunikácii a upriamuje pozornosť na vzťah médií a mediálneho publika. Pozornosť venuje konštrukcii mediálnej reality, mediálnej manipulácii a jej formám s cieľom poukázať na pôsobenie médií a potrebu mediálnej gramotnosti spoločnosti v podobe kritického myslenia jednotlivca. Kľúčové slová: masmédiá, interpretácia, mediálna realita, konštrukcia reality, mediálna manipulácia, mediálny obsah, mediálna výpoveď Media (mis)interpretation of the Reality The paper deals with interpretation of reality in media communication and draws attention to the relation of media and media audience. Attention is devoted to the construction of media reality, media manipulations and its forms to reflect the action of the media and the need for media literacy in the form of individual critical thinking. Keywords: mass media, interpretation, media reality, construction of reality, manipulation, media content, media statement 11
Médiá ::: Media
Mgr. art. Tibor Eliot Rostas Filozofická fakulta Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Sofian, creative studio [email protected] Symbolika temna a jeho interpretácia Štúdia o symbolike temna a jeho interpretácie otvára otázku, akými symbolmi a formami bolo temno charakterizované v minulosti a čo z toho preniká aj prostredníctvom médií a kultúry do povedomia ľudí dnes. Aké miesto má téma temna v ľudskom živote a prečo sa jeho interpretácia delí na dve kvalitatívne diferencované línie? Štúdia analyzuje pojem temna, skúma jeho podstatu a prejavy. V druhej časti opisuje symboliku, s ktorou sa temno spája a v tretej časti charakterizuje dve hlavné interpretačné línie, ktorými dnes súčasná kultúra a médiá temno komunikujú. Kľúčové slová: temno, interpretácia, symbol, smrť, kultúra, náboženstvo, podsvetie, eschatológia, apokalypsa, transpersonálne stavy, mytológia, kolektívne nevedomie, perinatálne matrice, archetypy bytia, okultizmus, médiá, umenie, hudba, kult, trivializácia, psyché, psychiatria Symbology and Interpretation of Darkness The study on the symbology and interpretation of darkness raises the question of what symbols and forms characterised darkness in the past and how much of it seeps into the consciousness of people today through the media and culture. What place does the theme of darkness have in human life and why there exist two qualitatively differentiated lines of interpretation of darkness? The study analyses the concept of darkness and examines its essence and manifestations. The second part describes the symbology associated with darkness, while the third part characterises the two main lines of interpretation, in which darkness is communicated by contemporary culture and the media. Keywords: darkness, interpretation, symbol, death, culture, religion, underworld, eschatology, apocalypse, transpersonal states, mythology, collective unconscious, perinatal matrices, archetypes of being, occultism, media, art, music, cult, trivialisation, psyche, psychiatry 12 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Katarína Školníková Ústav cudzích jazykov Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Literárna interpretácia diela The Cider House Rules v kontexte prekladu Príspevok predostiera koreláciu medzi prekladom a interpretáciou, prezentuje závery translatológov, spisovateľov a literárnych kritikov, polemizuje o existencii jedinej správnej interpretácie diela a poukazuje na spôsoby, ktorými treba pristupovať k dielu s cieľom dospieť k čo najkomplexnejšej interpretácii. Naša štúdia podrobnejšie interpretuje dielo súčasného amerického spisovateľa Johna Irvinga The Cider House Rules (1985), ktoré vyšlo v preklade Ingrid Valachovej pod názvom Zásady muštárne (2002). Cieľom príspevku je vyzdvihnúť signifikantné črty románu, ktoré bolo pri translácii nevyhnutné zohľadniť. Kľúčové slová: interpretácia, koncepcia, preklad, umelecké dielo, interkultúrny, polysémia, socio‐kultúrny kontext, východisková a cieľová kultúra, zásady, voľba, interrupcia, morálny princíp, symbolika, metafora, polarizácia, mnohoznačnosť, pro‐choice a pro‐life filozofia Interpretation of the Novel The Cider House Rules in the Context of Translation The paper presents the correlation between translation and interpretation and research outcomes of several translation theoreticians, writers and literary critics. It can be viewed as a polemic about the existence of a single correct interpretation of a literary piece. The study refers to the recommended methods that lead to an interpretation which as complex as possible. Further we focus on the novel The Cider House Rules (1985) by the contemporary American writer John Irving that was translated into Slovak by Ingrid Valachová titled Zásady muštárne (2002). The aim of the paper is to accentuate the significant features of the novel that have to be taken into account to translate the piece adequately. 13
Vzdelávanie ::: Education
PhDr. Daniel Tuma, dipl. um. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze [email protected] Interpretace uměleckých hodnot jako celospolečenský problém (objektivistická a konstruktivistická perspektiva) Článek se snaží reflektovat kategorii interpretace jako multifaktoriální jev, který je dle autora společným výrazovým nástrojem i cílem vědy a umění. Autor ilustruje genezi interpretace v postmodernistickém konstruktivistickém pohledu, který chápe interpretaci jako metaforu k subjektivnímu procesu udělování významu a smyslu jevům. Autor zároveň připomíná širokospektrální učení objektivistických a konstruktivistických teorií o vnímání a poznávání, resp. o percepci a kognici. Ve světle připomenutých hypotéz se článek dále zabývá interakcí objektivistických a konstruktivistických východisek pro kategorii uměleckých hodnot a zmiňuje autorův pohled na kontext interpretační konfuze a interpretačního vakua. Tyto jevy autor vnímá jako příčiny, které narušují společenskou interpretaci odpovědné tvorby, spolupráce, kvality díla a kompetence. Závěrem autor vyvozuje, že objektivistická a konstruktivistická východiska nemusejí být vždy vnímána jako filozofický střet a mohou nabízet velký užitek provázaností svých východisek a společenskou efektivitou vzájemné spolupráce. Kľúčové slová: interpretace, význam, smysl, percepce, kognice, umění, realita, konstruktivismus, objektivismus, hodnoty The Interpretation of the Artistic Values as the All‐Society Issue (Objectivist and Constructivist Perspectives) The article reflects the field of interpretation as a multifactorial phenomenon. Up to the author, an interpretation is a common expressive instrument and an aim of the science and the art. Author describes the genesis of an interpretation in postmodern constructivist focus that considers an interpretation the individual process of finding the connotation, meaning and the sence of all events. The author also reminds wide‐spectrum of objectivist and constructivist theories of perception and cognition. The statement deals with an interaction between objectivist and construtivist bases in the field of the artistic values. The statement offers author´s view to the problematics of an interpretative confusion and an interpretative vaccum which author considers to be the cause of an insufficient social interpretation of the responsible artistic creation, the cooperation, the quality of the art and the artistic competencies. The closing paragraph is dedicated to the importance of cooperation between the art and the science that causes an effective and relevant social profit. The author claims that the statements of the objectivist and constructivist theories need not be considered contrarily. The author is convinced of their mutual connection, especially in the field of art and science. Keywords: interpretation, meaning, sense, perception, cognition, arts, reality, constructivism, objectivism, values 14 Hudba ::: Music
doc. Jozef Vereš, CSc. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre [email protected] Hudobno‐komunikačné reality Text upriamuje pozornosť na koexistenciu vzťahov médií, vzdelávania a hudby, ako i na význam sprostredkovania poznatkov v prítomnom čase. Súčasne poukazuje na vzostupnú úlohu hudobnej pedagogiky a jej podnetov pre viaceré partnerské odbory. Tvorivou eleganciou približuje i vzťah (všeobecnej) pedagogiky k hudobnej pedagogike, nakoľko dlhodobo nevenuje pozornosť umeleckým procesom, ako i procesom sprostredkovania estetickej komunikácie, čo jej diapazón dlhodobo ochudobňuje o poznávanie umeleckých procesov, väzieb hudby k iným odborom a najmä o paradigmatický posun, ktorý prebieha od univerzálne záväznej poznávacej normy k jej individuálnym podobám. V texte je zvýraznený i význam hudobného diela v hudobno‐výchovnom procese a tiež jeho pedagogická interpretácia. Kľúčové slová: hudba, masmédia, vzdelávanie, koexistencia, súvzťažnosť, interpretácia Music‐communicational realities Paper focuses attention at relation coexistence of media, education and music as well as importance of mediation of findings in the present period. At the same time it points out increasing endeavour of music pedagogy and its impulses for various peer studies. Via creative elegance it brings near the relation of general pedagogy to musical pedagogy, as far as in the long term it was not dealt with artistic processes nor with processes of mediation of aesthetic communication. It impoverishes diaposon of recognition of artistic processes, interactions of music towards other studies and especially of paradigmatic shift that is happening from universal binding recognition standard up to its individual aspects. Meaning of music masterpiece in musical‐educational context as well as its educational interpretation is emphasized in the paper. Keywords: music, massmedia, education, coexistence, correlation, interpretation 15
Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Jarmila Zacharová, PhD. Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Neverbálna komunikácia a jej interpretácia Sociálna komunikácia predstavuje prijímanie a odovzdávanie informácií v priamom či nepriamom sociálnom styku. Realizuje sa medzi ľuďmi, umožňuje porozumenie, dorozumievanie sa a formovanie ľudských vzťahov. Keďže jej efektivita závisí od viacerých činiteľov, príspevok sa v teoretickej rovine zaoberá ich analýzou a spôsobom interpretácie, ktorý možno využiť v bežnom živote i v edukačnom procese. Kľúčové slová: sociálna komunikácia, neverbálna komunikácia, mimika, očný kontakt, haptika, proxemika, posturika, gestika, kinezika Non‐verbal Communication and its Interpretation Social communication introduces taking and conveying of informations in direct and indirect social contact. It is realized among people and it allows understanding, making undeerstood and forming of human relationships. Since it´s effectiveness is depending on many factors this article is about analysis and interpretation of non‐verbal communication and it´s interpretation which might be used in ordinary life and also in education process. Keywords: social communication, non‐verbal communication, facial expression, eye contact, haptic, proxemics, posturics, gesture, kinezics. 16 Hudba ::: Music
doc. Mgr. Jiří Bezděk, Ph.D. Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni [email protected] Zrození pěvkyně Je zřetelné, že si do začátku studia zpěvu na katedře hudební kultury FPE Západočeské univerzity Lucie Hilscherová (nar. 1979) již přinesla velký dovednostní vklad. Dokazuje to též analýza interpretace písně Děvče z Moravy od B. Martinů z prvního koncertu. Za dobu studia pak studentka rozvinula především vedení tónů ve frázi, zpřesnila intonaci, výslovnost a celkově zušlechtila barvu hlasu. Ostatní pěvecké dovednosti vykazovaly již od začátku stav dokonalého zvládnutí. Je tedy logické, že provedení Musorgského Gopaku na absolventském koncertě mohlo přinést již mimořádnou uměleckou kvalitu, která byla umocněna silným splynutím duše pěvkyně s obsahem skladby. Kľúčové slová: Hilscherová, zpěv, analýza, hudba, interpretace, hlas, mezzosopran The Birth of a Singer It is evident, Lucie Hilscherová (born 1979) came to the Department of Music with big vocal skills. This evidences interpretation´s analyse of Martinu´s song Děvče z Moravy from opening concert. During study she unfolded especially lead of note to frases, put more precisely of intonation, pronunciation and hue of voice. The interpretation of Musorgskij´s Gopak on the finally concert was extra quality in addition strong confusion singer´s soul with piece´s content. Keywords: Hilscherová, canto, analysis, music, interpretation, voice, mezzosoprano 18 Vzdelávanie ::: Education
PhDr. Eva Cisariková Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Komunikačné kompetencie sociálneho pedagóga a sociálneho pracovníka Autorka v príspevku poukazuje na význam komunikačných zručností, potrebných k výkonu povolania sociálneho pedagóga a sociálneho pracovníka v rôznych oblastiach pôsobnosti. Tieto zručnosti a spôsobilosti sa nedajú dosiahnuť inak než dobrou prípravou študentov už vo vysokoškolskom štúdiu a neskôr v zdokonaľovaní komunikácie v postgraduálnych, celoživotných formách štúdia. Kľúčové slová: sociálna komunikácia, kompetencia, empatia, aktíve počúvanie, supervízia, sociálny pedagóg, sociálny pracovník, profesionalizácia Communication Competence of a Social Pedagogue and a Social Worker The author of this contribution indicates the importance of communication skills necessary to the profession of a social pedagogue and a social worker in different fields of application. These skills and capabilities can be achieved only with a good preparation of students already studying at the University and afterward in improving communication at their post gradual, forms of lifelong learning. Keywords: social communication, competence, empathy, active listening, supervision, social pedagogue, social worker, professionalization 19
Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Slávka Drozdová Katedra estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave [email protected] Niekoľko poznámok ku problému interpretácie na pozadí slovenského prostredia Nepresné, skreslené podanie informácií, rôzne nedorozumenia, nepochopenie, neprítomnosť interpretácie a deformácie zavinili, že pohľad na slovenské umenie je v určitej miere skreslený. Za týmito súvislosťami sa skrýva mnoho dôvodov. Časový rámec dvadsiateho storočia, lokalizácia slovenského prostredia a niekoľko príkladov poslúžilo na to, aby táto úvaha poukázala v stručnosti na niektoré spomenuté príčiny skreslenosti. Aj nedostatočné preskúmanie, nepoznanie slovenskej umeleckej minulosti spôsobilo medzery v poznaní slovenského umenia. V archívoch ležia mnohé významné práce, ktoré doteraz neboli preskúmané. Napríklad kompletné dielo Dominika Tatarku do dnešnej doby v našom kultúrnom kontexte málokto pozná. To všetko problematizuje pole interpretácie. Kľúčové slová: absencia interpretácie, dezinterpretácia, nepochopenie A Couple of Notes to Interpretation Problem against a Background of Slovak Scene Vagueness, distorted presentation of informations, different kinds of missunderstanding, absence of interpretation and deformation became guilty, that view to slovak art is in certain rate biased. These all is related to lot of reasons. Time scope of 20th century, slovak scene localization and a few examples served, that this reflexion showed these already mentioned causes of faithlessness. Also limited research, unknowledge of slovak art history caused blanks in its knowing. In archive, there are many important unexplored works. One of them is the complex and not well known work of Dominik Tatarka. That all explores area of interpretation. Keywords: absence of interpretation, desinterpretation, missunderstanding 20 Hudba ::: Music
Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková, Ph.D. Katedra hudební kultury Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni [email protected] Fenomén píseň Píseň prošla spolu s člověkem dlouhou historií a zaznamenala bouřlivý vývoj. Píseň 20. a 21. století ve spojení s textem umí vyjádřit všechny odstíny nálad, emocí, pocitů i postojů svého tvůrce. Využití a použití prostředků výkonného hudebního umění je v komorní písni nesmírně důležité. Tribuna komorní písně – hudební festival v Plzni – nabízí prostor právě tomuto fenoménu, komorní písni v interpretaci vynikajících umělců. Kľúčové slová: píseň, interpretace, hudebně výkonné prostředky, festival Tribuna komorní písně The Phenomenon Song The song went together with people and noted stormy devepolment. The songs from 20. and 21. century in touch with text can express all nuance of moods, emotions, senses and autor´s positions. Using and application of music useful facilities are very important in chamber song. Tribuna komorní písně – music festival – offers the place for this phenomenon, chamber song in interpretation of the best artists. Keywords: song, interpretation, music useful facilities, festival Tribuna komorní písně (Chamber song´s Platform) 21
Hudba ::: Music
Mgr. art. Pauline Jabbour, PhD. Katedra hudby Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Francúzska pieseň – špecifiká pri jej vokálnej intepretácii Vokálna interpretácia hudobného diela by mala byť ponímaná s rešpektom, a preto je potrebné siahnuť až na podstatu textu, pričom cieľ vystúpenia interpreta spočíva v jeho vernom prístupe k dielu s vlastným pohľadom. Len prítomnosť interpreta môže umeleckému dielu dodať precítenie, pretože skladateľ inštrumentálnej hudby nemôže precítenie vyznačiť v partitúre, môže ho len naznačiť. Príspevok sa zaoberá vokálnou interpretáciou piesne, zvlášť sa zameriava na špecifiká interpretácie francúzskej piesne, konkrétne na piesni Ernesta Chaussona Le Temps des Lilas. Kľúčové slová: francúzske piesne, interpretačná problematika, fonetická problematika, samohlásky, spoluhlásky, elízia French Song – Vocal Interpretation Specifics Vocal interpretation of a piece of music should be approached to with respect, hence the text should be seized at its very essence while the aim of the artist‘s performance should consist in his/her faithful approach combined with his/her personal point of view. Nothing but the presence of the performer may add emotion to a work since emotion cannot be marked, only indicated in the score by the composer of instrumental music. Our article deals with vocal interpretation of French art song paying particular attention to the specificity of interpretation of French art song here analysed on Le Temps des Lilas by Ernest Chausson. Keywords: French art songs, interpretation issues, phonetic issues, vowels, consonants, liaison 22 Médiá ::: Media
Mgr. Lucia Jelčová Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave [email protected] Radničné periodiká – seriózny informačný zdroj alebo mocenský nástroj? Vzhľadom na rolu, ktorú zohrávajú periodiká vydávané územnými samosprávami v zabezpečovaní informovania svojich obyvateľov, je potrebné venovať im zvýšenú pozornosť. Príspevok (na základe analýzy obsahu periodika Hlas Nového Mesta) nastoľuje otázku, či sú tieto tzv. radničné periodiká skutočne zdrojom informácií zodpovedajúcim atribútom novinárstva alebo ide len o viac‐menej nekontrolova(teľ)né nástroje propagandy a budovania pozitívneho imidžu ich vydavateľov, teda obyčajne mestských, miestnych a obecných úradov. Kľúčové slová: radničné periodikum, lokálna tlač, sublokálna tlač, tlač ako mocenský nástroj Town‐hall Newspapers – a Serious News Source or a Tool for Getting Influence? As the newspapers published by the territorial self‐administration play a great role in providing information for the people, it is necessary to pay more attention to them. An article (based on the content analysis of the Hlas Nového mesta newspaper) raises following questions: Are these town‐hall newspapers a really relevant source of information? Or are they just uncontrolled (even uncontrollable) propaganda and image‐building tools of their publishers, usually town or township offices? Keywords: town‐hall paper, local paper, sub‐local paper, newspaper as a tool for getting influence 23
Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Jana Lopušanová Ústav cudzích jazykov Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Aspekty vysokoškolskej jazykovej prípravy pre potreby podnikania Príspevok interpretuje a prezentuje čiastkové výsledky a výstupy zrealizované v rámci prvých dvoch rokov realizácie projektu KEGA s názvom Angličtina pre podnikateľskú prax. Terénny prieskum mapoval a analyzoval požiadavky vybraných potenciálnych zamestnávateľov absolventov Žilinskej univerzity kladené na úroveň ovládania anglického jazyka pre prax. Zrealizovaný terénny prieskum ‐ výsledky, postrehy, návrhy ‐ tvoria základ pre prípravu vysokoškolskej učebnice anglického jazyka pre potreby jazykovej prípravy študentov Žilinskej univerzity za účelom ich hlbšej prípravy a lepšieho uplatnenia sa na európskom trhu práce. Kľúčové slová: angličtina pre podnikateľskú prax, terénny prieskum, dotazníková metóda prieskumu, výsledky prieskumu, osnova, vysokoškolská učebnica Aspects of University Foreign Language Preparation for the Entrepreneurial Practice This paper interprets and presents partials results and outcomes carried out within the first and the second year of project activities of the approved project KEGA under the name “English for entrepreneurial practice”. The field research has mapped and the project team has analyzed the requirements of some chosen potential employers of the University of Žilina´s graduates that the employers place on the working knowledge of English. The carried out research ‐ its result, suggestions, recommendations ‐ have provided us with a useful base for preparation of a new university course book of the English language which will help the students and the graduates to find a better place on the European labor market. Keywords: English for entrepreneurial practice, field research, questionnaires, results of the survey, syllabus, university course book 24 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Marian Mancovič Ústav cudzích jazykov Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Zvuk, myseľ a (s)tvorenie, alebo čo má spoločné Tolkien s indickou filozofiou a hľadaním zmyslu života Článok pojednáva o vybratých filozofických témach, ktoré sú súčasťou starodávnych spisov tradičnej indickej Védskej kultúry, diel J. R. R. Tolkiena a vybraných gnostických myšlienok a filozofií, porovnáva ich a na ich základe sa snaží diskutovať. Hľadanie zmyslu života a dosiahnutie šťastia sú cieľmi ľudského bytia a mali by byť hlavným úsilím človeka. Tam by sme mali sústrediť naše hlavné úsilie. Čo znamená byť človekom? Znamená to vždy a za všetkých okolností dodržovať ahimsu – starodávny princíp neubližovania (nikoho a ničomu), ktorý je nosným pilierom védskej filozofie. V budúcnosti zožneme to, čo sme zasiali v minulosti. Rozdiely medzi národmi, náboženstvami a kultúrami neexistujú na to, aby vytvorili hranice, ale aby nás obohatili a boli základom jednoty v rôznorodosti. Kľúčové slová: védy, védska kultúra, joga, filozofia, ahimsa – nenásilie, J. R. R. Tolkien, Silmarillion (dielo J. R. R. Tolkiena), zvuk, myseľ, myslenie, ľudská psyché, zmysel života, dharma – poslanie, gnostická filozofia Sound, Mind and Creation or what has Tolkien in Common with Indian Philosophy and Searching for the Meaning of Life The article deals with ceratain philosophical issues, discussed and compared in the ancient Indian Vedic culture, J. R. R. Tolkien´s work and selected gnostic ideas and philosophies. The quest for the meaning of life and obtaining happiness are human objectives and main efforts requiring undiluted effort. What does it mean to be a human? It means always practising ahimsa – non violence and not hurting anyone. In the future we will reap what we sewed in the past. The differences among nations, religions and cultures do not exist to create boundaries, but to enrich us by unity through diversity. Keywords: Vedas, Vedic culture, Yoga, philosophy, ahimsa – non‐violence, J. R. R. Tolkien, Silmarillion (the work of J. R. R. Talkien), sound, mind, thinking, human soul, meaning of life, dharma – mission, gnostic philosophy 25
Médiá ::: Media
PhDr. Slavka Pitoňáková Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] Public relations ako zdrojové médium Tlačové materiály z PR oddelení sú pre novinárov pomerne častým zdrojovým médiom. Skutočnosť, že novinári pri svojej práci využívajú oficiálne zdroje nie je problém, pokiaľ sú k informáciám kriticky vnímaví a takto získané informácie sú komplexné. Napokon, aj seriózne médiá využívajú (nie doslovne preberajú) materiály z tlačových konferencií... Problémom teda nie je to, že žurnalisti a PR pracovníci dokážu zdieľať a následne obojstranne prospešne (ale objektívne) spracovávať informácie, problémom je skutočnosť, že niekedy nie je možné definovať, čo je ešte spravodajský (žurnalistický) materiál a čo PR článok (alebo TS). Kľúčové slová: public relations, zdroj, médiá Public Relations as a Source Medium The press materials from PR departments are relatively frequent media source for journalists. The fact that journalists process the official sources is not a knot as long they are critical toward the information and information obtained are complex. After all, respected media execute (not literaly rewrite) materials from press conferences... The issue is not that journalists and PR experts are able to share and mutualy postprocess the information. The issue is that sometimes it is difficult to define, what is news‐release (journalistic) material and what is PR press material. Keywords: public relations, source, media 26 Hudba ::: Music
Mgr. art. Eva Soviarová ‐ Kavuljaková Akadémia umení v Banskej Bystrici [email protected] Interpretácia diel Napoléona Costea Práca sa zaoberá dielom Napoléona Costea a hudobnými vplyvmi na jeho osobnosť a kompozičnú prácu v rozmedzí rokov 1805‐1883. V úvode sú predstavené fakty o úspešnom prežití hudby N. Costea do súčasnosti a o jeho renesancii v podobe vydania kompletného známeho diela vo vydavateľstve Chanterelle. Text tiež načrtáva nástrojové možnosti, porovnáva gitaru 19. storočia so súčasnou gitarou a jej ustálenou menzúrou. Práca hľadá odpoveď na otázku ako správne interpretovať dielo N. Costea v historicko‐umeleckom kontexte jeho doby. Kľúčové slová: interpretácia, N. Coste, hudba, gitara, kompozícia, Paríž, klasicizmus, F. Sor, romantizmus, F. Chopin, H. Berlioz, J. Strauss Interpretation of Napoléon Coste´s Works This paper is dealing with Napoléon Coste´s work and musical influences towards his personality and composition work between 1805 ‐ 1883. In introduction the facts about N. Coste´s music survival to these days are introduced. And there is mention of his real revival by publishing of complete edition of his known work in Chanterelle publishing house. The script also designs instrumental possibilities, compares 19. century guitar with nowadays guitar and its stable measure. The paper is looking for question response how to interpret correctly the work of N. Coste regarding to historic and artistic connection of his time. Keywords: interpretation, N. Coste, music, guitar, composition, Paris, classicism, F. Sor, romantic period, F. Chopin, H. Berlioz, J. Strauss 27
Médiá ::: Media
Mgr. Veronika Veverková Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre [email protected] Vplyv pasíva na interpretáciu informácií uverejnených v slovenských denníkoch Frekvencia aplikácie pasíva v textoch printových médií je v porovnaní s aktívom preukázateľne nižšia. Napriek tomu možno jeho výskyt sledovať z hľadiska žánrovosti v spravodajských aj v publicistických príspevkoch, ale aj z tematickej stránky, ako pri informovaní o športových udalostiach, tak aj v ekonomických rubrikách a pod. Cieľom príspevku je poukázať na to, že zámerné (ne)použitie pasíva v novinárskych prejavoch môže mať vplyv na interpretáciu obsahu podávanej informácie recipientom. Kľúčové slová: denník, interpretácia, pasívum, printové médiá Passives Affect on the Interpretation of Information Published in the Slovakian Dailies Frequency of applicating passives in the texts of printed media in the compare with the asset is demonstrably lower. Nevertheless, in terms of genres its occurrence we can see in the news and current affairs in contributions from the thematic aspects as, information about sporting events, both in the economic rubrics, etc. The aim of this paper is to point out that deliberate (non)using of passive in the journalistic discourse can affect the interpretation of the content of the submission of information by the recipient. Keywords: daily, interpretation, passive, printed media 28 Vzdelávanie ::: Education
Mgr. Michaela Bakay Záhorská, Mgr. Dana Lengyelfalusyová Ústav cudzích jazykov a Katedra anglického jazyka Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline [email protected] [email protected] Jazykové potreby študentov Žilinskej univerzity V tomto príspevku prezentujeme niektoré čiastkové výsledky spracovania dotazníka pre študentov jazykových kurzov na Žilinskej univerzite v Žiline. V dotazníku sme sledovali subjektívne potreby študentov v rámci jazykového vzdelávania. Výsledky skúmania pomocou dotazníka odrážajú potrebu začlenenia aktivít vedúcich k rozvoju komunikatívnej kompetencie vo vyučovaní ESP kurzov. Kľúčové slová: jazykové vzdelávanie, jazykové potreby, kurzy angličtiny pre špecifické účely, komunikatívna kompetencia Language Needs of Students at the University of Žilina The paper interprets some of the results of the survey for students of the language courses at the University of Žilina. The aim of the survey was to find out the subjective needs of our students within the language education. The results of the survey reflect the need of implementing the activities leading to development of communicative competence in ESP courses. Keywords: language education, language needs, ESP courses, communicative competence 29
Za obsah abstraktov a príspevkov zodpovedajú jednotliví autori. Žilina 2011
Download

Interdisciplinárna konferencia PRIZMA PRISM Interdisciplinary