T.C.
BĠLECĠK VALĠLĠĞĠ
Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
2014 – 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI
ÇALIġMA TAKVĠMĠ
BİLECİK
MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü
BĠLECĠK – TEMMUZ 2014
Bilecik Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hazırlanan “Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının 2014–2015 Eğitim - Öğretim Yılı ÇalıĢma Takvimi” Valilik Makamının
27.06.2014 tarihli ve 48084065-102/2685666 sayılı olurları ile kurulan komisyon tarafından hazırlanmıĢtır.
ĠÇĠNDEKĠLER
Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R .......................................................................................................................................................................... 2
2014 – 2015 YILLARI TAKVĠMLER ............................................................................................................................................... 3
2014 YILI TAKVĠMĠ .......................................................................................................................................................................... 3
2015 YILI TAKVĠMĠ .......................................................................................................................................................................... 4
2014 – 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ ................. 5
AÇIKLAMALAR ..................................................................................................................................................................................... 13
KOMĠSYON ÜYELERĠ: ........................................................................................................................................................................... 14
2014 – 2015 YILLARI TAKVĠMLER
2014 YILI TAKVĠMĠ
ġubat
Ocak
Haf.
1
2
3
4
5
Pzt
Sal
6
13
20
27
7
14
21
28
Çar
1
8
15
22
29
Per Cum Cmt Paz
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31
Haf.
5
6
7
8
9
Pzt
Sal
Çar
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
Mart
Haf.
9
10
11
12
13
14
Pzt
Sal
Çar
3
10
17
24
31
4
11
18
25
5
12
19
26
Per Cum Cmt Paz
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
Nisan
Haf.
14
15
16
17
18
Pzt
7
14
21
28
Sal
1
8
15
22
29
Mayıs
Haf.
18
19
20
21
22
Pzt
Sal
Çar
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Per Cum Cmt Paz
2
1
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29
30
31
Pzt
7
14
21
28
Sal
1
8
15
22
29
Çar
2
9
16
23
30
Per Cum Cmt Paz
3
4
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
31
Haf.
22
23
24
25
26
27
Pzt
Sal
Çar
2
9
16
23
30
3
10
17
24
4
11
18
25
Pzt
1
8
15
22
29
Sal
2
9
16
23
30
Çar
3
10
17
24
Per Cum Cmt Paz
4
5
6
7
11
12
13
14
18
19
20
21
25
26
27
28
Haf.
31
32
33
34
35
Pzt
Sal
Çar
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
Pzt
Sal
Çar
3
10
17
24
4
11
18
25
5
12
19
26
Per Cum Cmt Paz
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
Per Cum Cmt Paz
1
5
6
7
8
12
13
14
15
19
20
21
22
26
27
28
29
Per Cum Cmt Paz
1
2
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31
Ekim
Haf.
40
41
42
43
44
Pzt
Sal
6
13
20
27
7
14
21
28
Kasım
Haf.
44
45
46
47
48
Per Cum Cmt Paz
3
4
5
6
10
11
12
13
17
18
19
20
24
25
26
27
Ağustos
Eylül
Haf.
36
37
38
39
40
Çar
2
9
16
23
30
Haziran
Temmuz
Haf.
27
28
29
30
31
Per Cum Cmt Paz
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
Çar
1
8
15
22
29
Per Cum Cmt Paz
2
3
4
5
9
10
11
12
16
17
18
19
23
24
25
26
30
31
Aralık
Haf.
48
49
50
51
52
Pzt
1
8
15
22
29
Sal
2
9
16
23
30
Çar
3
10
17
24
31
Per Cum Cmt Paz
4
5
6
7
11
12
13
14
18
19
20
21
25
26
27
28
2015 YILI TAKVĠMĠ
Haf.
1
2
3
4
5
Pzt
Sal
5
12
19
26
6
13
20
27
Ocak
Çar Per Cum Cmt
2
1
3
7
8
9
10
14
15
16
17
21
22
23
24
28
29
30
31
Haf.
9
10
11
12
13
14
Pzt
Sal
Mart
Çar Per Cum Cmt
2
9
16
23
30
3
10
17
24
31
Haf.
18
19
20
21
22
Pzt
Sal
4
11
18
25
5
12
19
26
Haf.
27
28
29
30
31
Pzt
Sal
6
13
20
7
14
21
27
28
4
11
18
25
5
12
19
26
6
13
20
27
7
14
21
28
Mayıs
Çar Per Cum Cmt
1
2
6
7
8
9
13
14
15
16
20
21
22
23
27
28
29
30
Temmuz
Çar Per Cum Cmt
1
2
3
4
8
9
10
11
15
16
17
18
22
23
24
25
29 30
31
Paz
4
11
18
25
Haf.
5
6
7
8
9
Pzt
Sal
2
9
16
23
3
10
17
24
Paz
1
8
15
22
29
Haf.
14
15
16
17
18
Pzt
Sal
6
13
20
27
7
14
21
28
Paz
3
10
17
24
31
Haf.
23
24
25
26
27
Pzt
1
8
15
22
29
Sal
2
9
16
23
30
Paz
5
12
19
26
Haf.
31
32
33
34
35
36
Pzt
Sal
3
10
17
24
31
4
11
18
25
ġubat
Çar Per
4
11
18
25
Nisan
Çar Per
1
2
8
9
15
16
22
23
29
30
Haziran
Çar Per
3
4
10
11
17
18
24
25
Ağustos
Çar Per
5
12
19
26
Eylül
Haf.
36
Pzt
37
Sal
1
Çar
2
7
8
38
14
39
40
7
14
21
28
Cum Cmt
3
4
10
11
17
18
24
25
Paz
5
12
19
26
Cum Cmt
5
6
12
13
19
20
26
27
Paz
7
14
21
28
Cum Cmt
1
7
8
14
15
21
22
28
29
Paz
2
9
16
23
30
Cum Cmt
2
3
9
10
Paz
Pzt
6
Haf.
40
13
41
5
6
7
8
19
20
42
12
13
14
15
16
17
18
26
27
43
19
20
21
22
23
24
25
44
26
27
28
29
30
31
Paz
9
15
16
17
18
21
22
23
24
25
28
29
30
Sal
Kasım
Çar Per
1
4
11
Aralık
Haf.
44
Pzt
45
2
3
4
5
6
46
9
10
11
12
47
16
17
18
48
23
24
25
49
30
Çar
6
13
20
27
6
13
20
27
Paz
1
8
15
22
Ekim
Per Cum Cmt
3
4
5
10
11
12
Sal
5
12
19
26
Cum Cmt
Pzt
1
Haf.
49
7
8
50
7
8
9
10
13
14
15
51
14
15
16
17
18
19
20
19
20
21
22
52
21
22
23
24
25
26
27
26
27
28
29
53
28
29
30
31
Per Cum Cmt
Paz
Sal
1
Çar Per
2
3
Cum Cmt
4
5
11
12
Paz
6
13
2014 – 2015 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM
KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ
Sıra
No
AĞUSTOS
TARİH
1
RAM Müdürlüğünce Rehberlik Çerçeve Programlarının Okullara Gönderilmesi
04 - 15 Ağustos 2014
2
Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 57)
18 - 22 Ağustos 2014
3
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 58)
25 - 29 Ağustos 2014
4
Zafer Bayramı
30 Ağustos 2014
EYLÜL
TARİH
5
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenlerin göreve başlaması
01 Eylül 2014
6
Mesleki ve Teknik Eğitimde Tanıtım ve Yöneltme Çalışmaları İl Eylem Planının
Hazırlanması
01 Eylül 2014
7
Okul Öncesi Eğitim, İlkokul ve Ortaokullarda Sınıf Öğrenci Listelerinin hazırlanması 01 - 05 Eylül 2014
8
İlköğretim Kurumlarında boş kontenjanların e-Okul Sisteminde ilan edilmesi
Eylül ayının ilk iş günü
9
İlköğretim Kurumlarının boş kontenjanlarına kayıt alanı dışından nakil
başvurularının alınması
01 - 15 Eylül 2014
10
Akranlarından geri kalmış 1. sınıfı tamamlayan öğrencilerin seviyelerine uygun
olan sınıflara sınavla yerleştirilmesi
Eylül ayı içerisinde
11 İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflarda sınıf yükseltme sınavlarının yapılması
12
Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları ile Halk Eğitim
Merkezlerindeki Öğretmenlerin 2014-2015 Öğretim Yılı Başı Meslekî Çalışmaları
13 Bilim ve Sanat Merkezinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları
14
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Beceri Eğitimine Gidecek Öğrencilerin
Sözleşmelerin İmzalanması ve İşletmelere Yerleştirilmesi
Eylül ayı içerisinde
01 - 12 Eylül 2014
01 - 15 Eylül 2014
01 - 26 Eylül 2014
15 Bireysel Öğrenme ve Değerlendirme Belgelendirme
01 Eylül - 31 Ekim 2014
16 Meslekî Eğitim Merkezinde Güz Dönemi Kalfalık, Ustalık Sınavlarının Yapılması
02 - 19 Eylül 2014
17 Bilecik’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu
06 Eylül 2014
18 Dünya Okuma – Yazma Günü Halk Eğitim Merkezlerinde Kutlanması
08 Eylül 2014
19 Örgün Eğitim Kurumlarında Sene Başı Öğretmenler Kurulu Toplantıları
08 - 12 Eylül 2014
20 Okula yeni başlayan öğrencilerin oryantasyon çalışmaları
08 - 12 Eylül 2014
21
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantıları (1. Kanaat Dönemi hazırlıklarının
gözden geçirilmesi ve öğretmen planlaması)
10 Eylül 2014
2014 - 2015 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri I. Kanaat Dönem Başı Toplantıları
22
a) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Zümre Öğretmenler Kurulu
Toplantılarının yapılarak okul zümre başkanlarının belirlenmesi
b) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu
08 Eylül 2014
Toplantıları
c) İlçe Zümre Başkanları Kurulu Toplantıları (Ortaöğretim Kurumları)
d) İl Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı (Ortaöğretim Kurumları)
23 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Toplantısı
24
01 - 05 Eylül 2014
Zümre Öğretmenleri Kurulu Toplantılarının yapılması ve Ünitelendirilmiş Yıllık
Planlarının hazırlanarak Okul İdaresine Teslimi
09 Eylül 2014
11 Eylül 2014
11 Eylül 2014
12 Eylül 2014
25 Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının Başlaması
15 Eylül 2014
26 İlköğretim Haftası
15 - 19 Eylül 2014
27
Ortaöğretim Kurumlarında 9’uncu sınıfa yeni başlayan öğrencilerle, daha üst
sınıflardaki öğrencilerin seçilen derslerde değişiklik yapılmasına ilişkin işlemler
15 - 19 Eylül 2014
28
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde staj veya yaz uygulaması yapan
öğrencilerin Staj Evraklarının Okul İdaresine Teslimi ve Değerlendirme İşlemleri
15 - 19 Eylül 2014
29 "Bu Benim Eserim Projesi" Hazırlık Çalışmaların Başlangıcı
30
Kurulması gerekli görülen Öğrenci Kulüplerinin belirlenmesi ve Öğrenci Kulübü
Sınıf Temsilcilerinin Seçimleri
15 Eylül 2014
15 - 26 Eylül 2014
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
31 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 10. – 11. Sınıf Öğrencilerinin Beceri
Eğitimin sona ermesi
19 Eylül 2014
32 Şiddet Eylem Planlarının Okullara Gönderilmesi
22 Eylül 2014
33 Mesleki Eğitim Merkezlerinde çırak ve kalfaların eğitime başlaması
22 Eylül 2014
34 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ustalık ve Kalfalık Sınavları Başvuruları
22 Eylül 2014 - 09 Ocak 2015
35
2013 – 2014 Eğitim Öğretim Yılı Sonu Beceri Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
22 Eylül 2014
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
36 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 10. – 11. Sınıf Öğrencilerinin Yıl Sonu
Beceri Sınavları
23 - 26 Eylül 2014
37 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Ek Ders Ücret Onaylarının Teslim Edilmesi
22 - 26 Eylül 2014
38
İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitim Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 59)
39 Ahilik Kültür Haftası
40
Tam Gün Tam Yıl Eğitim Uygulaması kapsamına alınacak okulların Millî Eğitim
Müdürlüğüne bildirilmesi
22 - 26 Eylül 2014
22 - 27 Eylül 2014
22 - 30 Eylül 2014
41 Açık Kontenjanı Bulunan Pansiyonlu Ortaöğretim Kurumlarının Mahalli Sınavları
22 Eylül - 03 Ekim 2014
42 Okul Rehberlik Hizmetleri Yürütme Kurulu Toplantısı
25 Eylül 2014
43 Öğrenci Kulüp ve Toplum Hizmeti Çalışmalarının Başlaması
29 Eylül 2014
44 Çıraklık ve Mesleki Eğitim Haftası
29 Eylül -03 Ekim 2014
45 Aday Çırak ve Çırak Öğrenci Kayıtlarının Sona Ermesi
30 Eylül 2014
46
“Okullar Hayat Olsun” Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
30 Eylül 2014
EKİM
TARİH
47 Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları
Ekim ayı içerisinde
48 Özel Öğretim Kurum Müdürleri Sene Başı Toplantısı
01 Ekim 2014
49 Okul Aile Birliği Genel Kurul Toplantıları
01 - 31 Ekim 2014
50
Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarının Hazırladıkları
Rehberlik Hizmetleri Yıllık Planlarının RAM Müdürlüğüne Gönderilmesi
01 - 31 Ekim 2014
51 İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı
Ekim ayının ilk haftası
52 Kurban Bayramı
03 Ekim 2014 Cuma günü
Saat 13.00’da başlar;
07 Ekim 2014 Salı günü akşamı
sona erer
53 Hayat Boyu Öğrenme ve Eğitim Merkezlerinde Kursların başlaması
İl Hayat Boyu Öğrenme, Halk
Eğitim Planlama ve İşbirliği
Komisyonunca belirlenecek
takvime göre
Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri
a) Şube Temsilcisi Seçimi
01 - 17 Ekim 2014
54 b) Okul Meclisi Başkanı Seçimi
20 - 24 Ekim 2014
c) İlçe Temsilcilerinin Seçimi
05- 07 Kasım 2014
d) İl Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanının Seçimi
27 Kasım 2014
55 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantıları
10 Ekim 2014
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
56 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 11.–12. Sınıf Öğrencileri için 2014–2015
Eğitim Öğretim Yılının Başlaması
13 Ekim 2014 Pazartesi
57 İl Milli Eğitim Danışma Komisyonu Toplantısı
Ekim ayının ikinci haftası
58 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
28 Ekim 2014 Salı günü
Saat 13.00’da başlar;
29 Ekim 2014 Çarşamba günü
akşamı sona erer
KASIM
59 Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları
60
Ortaöğretim Kurumlarında nakil şartlarını taşıyan öğrencilerin hazırlık sınıfından
9’uncu sınıfa, 9’uncu sınıftan hazırlık sınıfına nakil işlemleri
TARİH
01 - 30 Kasım 2014
01 - 30 Kasım 2014
61 Atatürk Haftası
10 - 16 Kasım 2014
62 İlkokul 1.2.3. Sınıfların Okul Gelişim Raporlarının Verilmesi
14 Kasım 2014
63 Öğretmenler Günü
24 Kasım 2014
64 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sistem 1. Sınavları
27 - 28 Kasım 2014
ARALIK
TARİH
65 Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2014
66 Atatürk’ün Bilecik’e Gelişi
05 Aralık 2014
67 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sistem 1. Mazeret Sınavları
13 - 14 Aralık 2014
68
“Okullar Hayat Olsun” Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
22 - 26 Aralık 2014
69
Mesleki Eğitim Merkezlerinde aday çırakların ve çırak öğrencilerin 1. Kanaat
dönemi sınavlarının yapılması
22 Aralık 2014 - 09 Ocak 2015
OCAK
70 Yılbaşı Tatili
TARİH
01 Ocak 2015 Perşembe
71
Yaygın Eğitim Kurumlarında Bireysel Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve
Belgelendirilmesi
02 Ocak - 28 Şubat 2015
72
Merkez Halk Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 57)
05 - 09 Ocak 2015
73 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Ek Ders Ücret Onaylarının Teslim Edilmesi
05 - 16 Ocak 2015
74
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Kayıtlarının
Yapılması
05 Ocak - 20 Şubat 2015
75
"Okullar Hayat Olsun" Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını
Bakanlığa Göndermesi
06 Ocak 2015
76
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi ve Planlama ve İşbirliği Komisyonu
Toplantısı (Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 58)
19 - 23 Ocak 2015
77
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Birinci
Kanaat Döneminin Sona Ermesi
23 Ocak 2015
78 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında Yarıyıl Tatili
26 Ocak - 06 Şubat 2015
79 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Aday Çırak ve Çırak Öğrencilerin Yarıyıl Tatili
26 Ocak - 21 Şubat 2015
ŞUBAT
80 Şube Öğretmenler Kurulu Toplantıları
TARİH
Şubat ayı içerisinde
Okul/Kurum Müdürlükleri Tarafından Taşınır Taleplerinin Sisteme Girilmesi;
a) Sistem üzerinden taleplerin girilmesi ve onaylanması,
81 b) Okul/Kurum taleplerinin inceleme ve değerlendirme yapıldıktan sonra
onaylanması,
Şubat - Mart- Nisan 2015
c) İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
d) İl Milli Eğitim Müdürlüklerince taleplerin onaylanması,
82 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ustalık ve Kalfalık Sınavlarına Başvurular
02 Şubat - 15 Mayıs 2015
83
Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantıları (2. Kanaat Dönemi hazırlıklarının
gözden geçirilmesi ve öğretmen planlaması)
05 Şubat 2015
84
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kış Dönemi Kalfalık Ustalık Sınavları Öncesi
Öğretmenler Kurulu Toplantısı
09 Şubat 2015
85
Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Kanaat Döneminin
başlaması
86 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Kış Dönemi Kalfalık Ustalık Sınavlarının Yapılması
87
Her Derece ve Türdeki Okullarda 2. Kanaat Dönemi Başı Öğretmenler Kurulu
Toplantısı
09 Şubat 2015
10 - 27 Şubat 2015
10 - 13 Şubat 2015
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri II. Kanaat Dönem Başı Toplantıları
88
a) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu
16 - 20 Şubat 2015
Toplantıları
b) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Zümre Öğretmenler Kurulu
Toplantıları
89 İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı
90
16 - 20 Şubat 2015
Şubat ayının ikinci haftası
İl Hayat Boyu Öğrenme, halk eğitimi planlama ve iş birliği toplantısı (Yaygın Eğitim
16 - 20 Şubat 2015
Kurumları Yönetmeliği Madde 59)
91 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantıları
MART
25 Şubat 2015
TARİH
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
92 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 2014–2015 Öğretim yılında Meslek Eğitimi
02 - 31 Mart 2015
Görecek Öğrencilerin İşyeri Planlaması
93 Taşımalı Eğitim Planlama Komisyonu Çalışmaları
94
02 - 31 Mart 2015
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 2. Kanaat Döneminin
02 Mart 2015
başlaması
95 İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü
12 Mart 2015
96 Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü
18 Mart 2015
97
“Okullar Hayat Olsun” Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
98 Mesleki Eğitim Merkezi Aday Çırak ve Çırakların 2. Dönem Sınavları
NİSAN
23 - 27 Mart 2015
30 Mart - 15 Mayıs 2015
TARİH
99 Ortaöğretim Kurumlarında Sorumluluk Sınavları
01 - 30 Nisan 2015
100 Okulların öğrenci alacağı kayıt alanlarını belirleme Komisyonu Oluşturulması
01 - 30 Nisan 2015
101
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde staj veya yaz uygulaması yapılacak
işyerlerinin belirlenmesi
06 - 10 Nisan 2015
102 İlkokul 1.2.3. Sınıfların Okul Gelişim Raporlarının Verilmesi
10 Nisan 2015
103 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
23 Nisan 2015 Perşembe
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
104 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları Öğrencileri İçin II. dönemin sona ermesi
(9. sınıflar hariç)
24 Nisan 2015 Cuma
105 Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sistem 2.Sınavları
Nisan ayı içerisinde Bakanlıkça
belirlenecek tarihlerde
106 Taşımalı Eğitim İl Planlama Komisyonu Çalışması
27 - 30 Nisan 2015
107
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde staj veya yaz uygulaması kontenjanlarının
belirlenmesi
27 - 30 Nisan 2015
108
İşletmelerde Meslek Eğitimi gören öğrencilerden Mesleki Eğitimi ve Öğretimi
Programlarının en az %80'ini tamamlamayan öğrencilerin tespiti
27 - 30 Nisan 2015
MAYIS
109 Emek ve Dayanışma Günü
110
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Merkezi Sistem
2. Mazeret Sınavları
111 Okulların Öğrenci Alacağı Kayıt Alanlarını Belirleme Komisyonu Çalışmaları
112
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Beceri
Eğitimine Gönderilecek Öğrenciler İçin İş Yeri Tespiti ve Planlaması
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
113 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 10. – 11. Sınıf Öğrencilerinin 2014–2015
Ders Yılı Beceri Eğitimi
TARİH
01 Mayıs 2015
Mayıs ayı içerisinde Bakanlıkça
belirlenecek tarihlerde
04 - 29 Mayıs 2015
04 - 29 Mayıs 2015
04 Mayıs –20 Eylül 2015
İşletmelerde Meslek Eğitimi gören öğrencilerden Mesleki Eğitimi ve Öğretimi
114 Programlarının en az %80'ini tamamlamayanlar için; okulda Yoğunlaştırılmış Telafi 04 - 29 Mayıs 2015
Eğitimi
115 Özel Öğretim Kurumlarında Ücretlerin Tespiti ve İlanı
04 -29 Mayıs 2015
116 Okul Öncesi Eğitim Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı
04 -29 Mayıs 2015
117
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Yıl Sonu Beceri Sınavı Komisyonlarının
Belirlenmesi
04 - 29 Mayıs 2015
118
Yaygın Eğitim Kurumlarında Bireysel Öğrenmelerin Değerlendirilmesi ve
Belgelendirilmesi
04 Mayıs – 26 Haziran 2015
119 Engelliler Haftası
10 - 16 Mayıs 2015
120
Merkez Halk Eğitim ve Hayat Boyu Öğrenme Planlama ve Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 57)
11 - 15 Mayıs 2015
121
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Staj ve yaz uygulaması kontenjan
listelerinin alan şeflerine bildirilmesi
11 - 15 Mayıs 2015
122 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
19 Mayıs 2015 Salı günü
saat 07:00’da başlar aynı gün
saat 24:00'da sona erer
123 İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonunun Oluşturulması
20 - 22 Mayıs 2015
124 Okul Öncesi Eğitim Şenlikleri
20 - 31 Mayıs 2015
125 İl ve İlçe Halk Eğitim Merkezlerinin Sergi ve Fuar Faaliyetleri
25 Mayıs - 12 Haziran 2015
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde Alan Zümre Öğretmenleri tarafından staj
126 veya yaz uygulamasını okulda veya işletmelerde yapacak öğrenci listelerinin
hazırlanarak onaya sunulması
25 - 29 Mayıs 2015
HAZİRAN
TARİH
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde onaylanan staj veya yaz uygulaması
listelerinin öğrencilere duyurulması
01 - 05 Haziran 2015
Hangi işletmeye hangi meslek alan/dalından ne kadar öğrencinin gönderileceğine
128 ilişkin İşletme Belirleme Komisyonları Raporlarının Mesleki ve Teknik Anadolu
Liselerine gönderilmesi
01 - 30 Haziran 2015
129 Temel Eğitim Kurumlarında 2015-2016 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları
01 Haziran - 30 Eylül 2015
127
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran Dönemi Ustalık-Kalfalık Sınavları Öncesi
Öğretmenler Kurulu
08 Haziran 2015
Mesleki Eğitim Merkezlerinde Haziran Dönemi Ustalık-Kalfalık Sınavları
09 - 26 Haziran 2015
130
Mesleki Eğitim Merkezlerinde 2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı İkinci Kanaat
Döneminin Sona Ermesi
05 Haziran 2015
132 Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri İl Danışma Komisyonu Toplantısı
05 Haziran 2015
131
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde İşletmelerde Beceri Eğitimine giden
öğrencilerin Beceri Eğitimi Sınavları
133 a) Sınavlar öncesi Öğretmenler Kurulu
b) Beceri Sınavlarının yapılması
134 Örgün Eğitim Kurumlarında 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılının sona ermesi
08 Haziran 2015
09 - 11 Haziran 2015
12 Haziran 2015
Örgün Eğitim Kurumlarında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları
A) Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında
a) Başvurular
Haziran ayının 3. haftasında
başlar
b) Seçici Komisyon Tarafından Kayıtları Yapılacak Çocukların Tespiti
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
c) Seçici Komisyon Tarafından Tespiti Yapılan Çocukların Kesin Kayıtları
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
d) İlkokul ve Ortaokulların Bünyesindeki Ana Sınıfı Öğrenci Kayıtları
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
B) Temel Eğitim Kurumlarında Kayıtlar (e-Kayıt Üzerinden Yapılacak)
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
135
C) Ortaöğretim Kurumlarında Kayıtlar
D) Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde 10. ve 11. Sınıflara Kayıtlar (Alan/Dal Seçimi)
a) Alan/Dal Ön Kayıt Başvuruları
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
b) Başvuruların Değerlendirilmesi Listelerinin İlanı
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
c) Asil Listeden Kayıtlar
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
d) Yedek Listeden Kayıtlar
e) Açık Alanlara Kayıtlar
Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim, Ortaöğretim Kurumları ile Halk Eğitim
136 Merkezlerindeki Öğretmenlerin 2014-2015 Öğretim Yılı Sonu Öğretmenler Kurulu
Toplantıları ve Meslekî Çalışmaları
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
Bakanlıkça açıklanacak
tarihlerde
15 - 30 Haziran 2015
2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Bölgeleri II. Kanaat Dönem Sonu Toplantıları
a) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Okul Zümre Öğretmenler Kurulu
Toplantıları
15 Haziran 2015
137 b) Temel Eğitim ve Ortaöğretim Kurumları Eğitim Bölgesi Zümre Başkanları Kurulu
17 Haziran 2015
Toplantıları
c) İlçe Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı ( Ortaöğretim Kurumları)
19 Haziran 2015
d) İl Zümre Başkanları Kurulu Toplantısı ( Ortaöğretim Kurumları)
23 Haziran 2015
138 Ortaöğretim Kurumlarında Ders Seçimleri
15 - 30 Haziran 2015
Okul Öncesi Eğitim, İlköğretim ve Ortaöğretim Okulları Rehberlik Hizmetleri Yıl
139 Sonu Çalışma Raporlarının Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne
Gönderilmesi
15 - 30 Haziran 2015
140 Eğitim Bölgesi Müdürler Kurulu Toplantıları
22 Haziran 2015
141 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu Toplantıları
24 Haziran 2015
142
“Okullar Hayat Olsun” Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını İl Milli
Eğitim Müdürlüğüne Gönderilmesi
143 İl Milli Eğitim Komisyonu Toplantısı
TEMMUZ
25 - 30 Haziran 2015
Haziran ayının son haftası
TARİH
144 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarındaki Öğretmenlerin Tatile Girmesi
01 Temmuz 2015
145 LYS Tercih Danışma Bürolarının Oluşturulması
01 Temmuz 2015
146
“Okullar Hayat Olsun” Projesine Dâhil Olan Okulların Dönem Raporlarını
Bakanlığa Göndermesi
03 Temmuz 2015
147 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Çırak Öğrenci Kayıtlarının Yapılması
06 Temmuz - 18 Eylül 2015
148 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Ustalık ve Kalfalık Sınavlarına Başvurular
06 Temmuz - 07 Ağustos 2015
149 Ramazan Bayramı
16 Temmuz 2015 Perşembe günü
saat 13.00’da başlar;
19 Temmuz 2015 Pazar günü
akşamı sona erer
AĞUSTOS
TARİH
150
Merkez Halk Eğitimi ve hayat boyu öğrenme planlama komisyonu toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 57)
17-21 Ağustos 2015
151
İlçe Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu Toplantısı
(Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği Madde 58)
24 - 28 Ağustos 2014 tarihleri
arası
152 30 Ağustos Zafer Bayramı
30 Ağustos 2015
153 Mesleki Eğitim Merkezlerinde Öğretmenler Kurulu Toplantısı
31 Ağustos 2015
EYLÜL
154 Meslekî Eğitim Merkezinde Güz Dönemi Kalfalık, Ustalık Sınavlarının Yapılması
TARİH
01 - 18 Eylül 2015
2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Temel Eğitim, Ortaöğretim Kurumları ve Halk
Eğitim Merkezi Öğretmenlerinin,
155 a) Göreve Başlaması
156
01 Eylül 2015
b) Mesleki Çalışmalar
01 -11 Eylül 2015
Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılının
Başlaması
14 Eylül 2015
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
157 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 10. – 11. Sınıf Öğrencilerinin Beceri
Eğitimin sona ermesi
20 Eylül 2015
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
157 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 2014 – 2015 Eğitim Öğretim Yılı Sonu
Beceri Sınavı öncesi Öğretmenler Kurulu Toplantısı
28 Eylül 2015 Pazartesi
Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Konaklama ve Seyahat, Yiyecek İçecek
158 Hizmetleri ve Eğlence Hizmetleri Alanları 10. – 11. Sınıf Öğrencilerinin Yılsonu
Beceri sınavları
29-30 Eylül 2015
AÇIKLAMALAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
ÇalıĢma Takvimi, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumlarının Mevzuatları ile 16.12.1996 Tarihli ve 2467 Sayılı Tebliğler Dergisine ve
M. E. B. Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 30.05.2014 tarihli ve 2014 / 11 sayılı genelgeleri esas alınarak hazırlanmıĢtır.
ÇalıĢma Takviminde belirtilmeyen özel günler, haftalar 13.01.2006 tarih ve 25699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “M.E.B.
Ġlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” ve ilgili mevzuatta belirtilen tarihlerde kutlanır.
Mesleki Eğitim Kurs kayıtlarının sürekli olması esastır. Okul ve Kurumların Ģartlarına göre yaz ayları dâhil olmak üzere yılın her
ayında yeni kurs grupları oluĢturularak kayıt yapılabilir.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında; Özel günler ve bayramlarda çocukların yaĢlarına, geliĢmelerine ve eğitim ilkelerine uygun
olarak gösteri niteliği taĢımayan sınıf içi faaliyetler ile çeĢitli eğitim etkinlikleri düzenlenir.
Örgün ve Yaygın Öğretim Kurumlarında 05 Ekim “Dünya Öğretmenler Günü” olarak kutlanır.
Ġmam-Hatip Liselerinde 13 Ekim “Ġmam Hatip Okullarının KuruluĢ Yıldönümü” olarak kutlanır.
Mesleki ve Teknik Eğitim okul ve kurumlarında 08–12 Ekim tarihleri arasında “Meslek Eğitimi Haftası” kutlanır.
03 Aralık da “Dünya Özürlüler Günü” töreni yapılır.
Bütün eğitim öğretim kurumlarında, 15 Mayıs da “Aile Günü” kutlanır.
222 Sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 51. maddesi gereği eylül ayının üçüncü haftasında kutlanan “Ġlköğretim Haftası”
faaliyetlerinin öğrencilerle ilgili kısımları öğretim yılının baĢlamasından sonra gerçekleĢtirilir.
Halk Eğitimi Merkezlerinde yarıyıl ve yılsonu tatilinde de istek ve ihtiyaç duyulduğu takdirde kurslar açılabilir.
Öğretmenler Kurulu, Okulların ders programlarına ve eğitim süreçlerine göre, okul müdürlüklerince planlanan saatlerde, çalıĢma
takviminde belirlenen süreler içinde, eğitim ve öğretimi aksatmayacak biçimde yapılır.
Özel Türk Ġlköğretim Okulları ile bünyesindeki anaokulları ve ana sınıflarına; aday kaydı ile bu öğrencilerin seçimi ve kesin
kayıtları ile ilgili iĢ ve iĢlemler, özel yönetmeliklerinde belirtilen esaslara göre yapılır.
Açık Ġlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi ile ilgili iĢ ve iĢlemler, müracaatlar ve sınavlar ile ilgili
yönerge doğrultusunda, ilimizde belirlenen koordinatör okul / kurum müdürlüklerince yürütülecektir.
Açık Ġlköğretim Okulu, Açık Öğretim Lisesi ve Meslekî Açık Öğretim Lisesi kayıt ve sınavları ile ilgili iĢ ve iĢlemler, Milli Eğitim
Bakanlığınca belirlenen “ĠĢ Takvimi” çerçevesinde yürütülecektir. Bu Kurumların “ĠĢ Takvimleri”nde olabilecek değiĢiklikler,
Bakanlığımızın ilgili internet adreslerinden takip edilebilecektir.
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitimde Kalite Yönetim Sistemi Yönergesi’nin 16. maddesi gereği ödül baĢvuru, değerlendirme ve ödül
takvimi, Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı’nca belirlenerek kamuoyuna duyurulur.
Geçen yıllarda iĢitme engelli öğrencilerin Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleĢtirilmeleri Bakanlığımızca yapıldığından,
yerleĢtirilemeyen öğrenci kalmaması için yeni uygulama ile ilgili Okul Müdürlüklerince öğrencilere gerekli açıklama ve rehberlikte
bulunulacaktır.
ÇalıĢma Takviminde bulunmayan, ancak okul ve kurumların kendi mevzuatında yer alan iĢ ve iĢlemler mevzuatına göre yürütülür.
KOMĠSYON ÜYELERĠ
BAġKAN
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
CoĢkun BAKIRTAġ
Ġl Milli Eğitim Müdür
Yardımcısı
Erdoğan KABA
Ġl Milli Eğitim ġube
Müdürü
Ramazan GÖZEN
Ġl Maarif MüfettiĢleri
BaĢkanı
Yunus KARAAĞAÇ
Bilecik Ertuğrulgazi Lisesi
Müdürü
Remzi DÜVEN
Bilecik Anadolu Lisesi
Müdürü
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Mehmet Emin
ARMUTÇU
R. Arslan Öztürk Fen
Lisesi Müdürü V.
Hüseyin TAY
ġeyh Edebali Anadolu
Lisesi Müdürü
Ayhan ÖZGÜR
Bilecik Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü
Adem AVCU
Yavuz Selim Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü
Meryem AVCU
Hayme Ana Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
H.Hüseyin ARSLAN
Anadolu Ġmam Hatip
Lisesi Müdür V.
Orhan ATABEK
Ġbn-i Sina Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi
Müdürü
Ali KUTLU
Halk Eğitim Merkezi
Müdürü
Rahmi ġENTÜRK
Mesleki Eğitim Merkezi
Müdürü
Mehmet MÜDAR
Bilecik Rehberlik
AraĢtırma Merkezi
Müdür V.
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
ÜYE
ÜYE
ÜYE
ÜYE
Mustafa CANDAN
Malhun Hatun Ġlkokulu
Müdürü
Adem EREN
Osmangazi Ortaokulu
Müdürü
Sevim ÇALIġKAN
Balahatun Anaokulu
Müdürü
Mustafa ÇAĞLAR
Ġl/Ġlçe MEBBĠS Yöneticisi
(imza)
(imza)
(imza)
(imza)
Download

2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Tavimi İçin Tıklayınız