Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch
v školskom roku 2013/2014
1. Základné údaje – kontakty
Názov školy:
Adresa školy:
Telefón:
Email:
Web stránka:
Zriaďovateľ:
Riaditeľ školy:
Zástupca RŠ pre ZŠ:
Zástupca RŠ pre MŠ:
Vedúca ŠJ:
Rada školy:
Základná škola s materskou školou Hertník
(rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou)
Hertník 261, 086 42 Hertník
054/4791 134
[email protected]
www.zshertnik.sk
Obecný úrad Hertník
Mgr. Ľubomíra Kašpriková
Mgr. Zuzana Jurčišinová
Mgr. Juliana Gerčáková
Sláva Kunecová
MUDr. Štefan Harčarufka, predseda (za rodičov ZŠ, Hertník)
Ing. Vladimír Iľko, člen (za rodičov ZŠ, Fričkovce)
Ing. Monika Jusková, člen (za rodičov ZŠ, Osikov)
Mgr. Mária Sekerčáková, člen (za rodičov MŠ)
Mgr. Andrea Šoltésová, člen (za pedagog. pracov. ZŠ)
Bc. Anežka Vardzaľová, člen (za pedagog. pracov. MŠ)
Daniela Majdáková, člen (za nepedagog. pracov.)
Ing. Václav Kunec, člen (za zriaďovateľa školy)
Ing. Jozef Semanek, člen (za zriaďovateľa školy)
Ing. Stanislav Štefančin, člen (za zriaďovateľa školy)
Marián Kozma, člen (za zriaďovateľa školy)
Ďalšie poradné orgány:
- metodické združenie učiteliek
primárneho vzdelávania obvodu – vedúca Mgr. J. Lazúrová (ZŠ Bartošovce),
za ZŠ Hertník Mgr. M. Halečková
- predmetová komisia - oblasť Jazyk a komunikácia – vedúca Mgr. Z. Jurčišinová
Človek a spoločnosť
- predmetová komisia - oblasť Matematika a práca s informáciami – vedúca Mgr. E. Mlynárová
Človek a príroda
- predmetová komisia - oblasť Umenie a kultúra, Človek a hodnoty – vedúci Mgr. J. Pilár
Človek a svet práce, Zdravie a pohyb
1
2. Štatistické údaje školy (ku 15 .9 .)
Základná škola:
Školský
rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
Počet
tried
Počet z toho
žiakov D
CH
celkom
12
12
13
12
11
10
9
8
9
10
9
261
247
228
220
208
191
177
150
145
151
143
133
124
107
98
89
80
81
70
59
87
69
128
123
121
122
119
111
96
80
86
64
74
I. st.
II. st. ŠKD
odd./
žiaci
56
56
52
53
52
39
34
31
24
25
25
205
191
176
170
156
152
143
119
121
126
118
Žiaci
Indiv.
so ŠVVP integr.
2/33
2/33
1/25
1/30
1/30
1/21
1/23
1/23
1/17
1/17
1/17
28
30
36
41
46
31
27
13
24
16
16
Intelektovo
nadaní
v bež. tr. žiaci
10
10
10
5
7
5
5
5
6
3
6
12
12
1
10
2
Materská škola a školská jedáleň:
Školský rok
Počet tried
Počet detí
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
27
32
27
24
24
23
23
20
24
25
33
Počet zapísaných
stravníkov ŠJ
118
118
103
116
120
126
120
120
120
121
124
Počet zapísaných detí do 1. ročníka ZŠ vo februári 2014 – 14 detí, z toho 1 odklad.
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15. 9. 2014 – 13 žiakov.
Do MŠ bolo prijatých 13 žiadostí, všetky kladne poriešené.
Ukončenie školskej dochádzky k 30. 6. 2014 – 26 žiakov 9. ročníka.
Prijatie na stredné školy – 26 žiakov, všetci v 1. kole.
Rozmiestnenie:
Bardejov
- gymnázium
10 ž
- HA
4ž
- SOŠ
6ž
Prešov
- SUŠ
2ž
- SZŠ
2ž
- SPŠ
2ž
2
Výsledky koncoročnej klasifikácie:
Školský
rok
13/14
I. stupeň
II. stupeň
Počet Prospelo Neprospelo/
žiakov
neklasifikov.
24
117
24
117
0/0
0/0
Prospech
1,0
/s vyznam.
17/19
16/48
Počet ž.
hodnot.
„dostatočný“
0
18
Zamešk.
hodiny
ospr./neospr.
367/0
5026/0
Pochvaly Pokarh. Znížená
RŠ
TU-RŠ známka
zo správ.
2
0-0
0
7
5-4
1
Výsledky „Testovanie 9“: matematika - úspešnosť školy 57,31 %, celoslovenská úspešnosť 54,67 %
(v rámci okresu umiestnenie na 8. mieste z 18 škôl)
slov. jazyk - úspešnosť školy 69,76 %, celoslovenská úspešnosť 62,00 %.
(v rámci okresu umiestnenie na 2. mieste z 18 škôl)
Výsledky Komparo – 8. roč.: matematika – úspešnosť školy 56,2% (celoslovenská úspešnosť 57,4%)
slov. jazyk - úspešnosť školy 63,2% (celoslovenská úspešnosť 57,7 %)
Výsledky Komparo – 9. roč.: matematika – úspešnosť školy 45,4% (celoslovenská úspešnosť 52,8%)
slov. jazyk - úspešnosť školy 63,9% (celoslovenská úspešnosť 59,2%)
Edukačný proces prebiehal v súlade so Štátnym vzdelávacím programom cez Školský vzdelávací program.
Školský vzdelávací program (využitie voliteľných hodín):
1. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), výtvarná
výchova (1 hod.), telesná a športová výchova (1 hod.), prírodoveda (1,5 hod.) a náboženská výchova (0,5
hod.).
2. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), matematika (1
hod.), prírodoveda (1 hod.), výtvarná výchova (1 hod.).
Voliteľný predmet – tvorivé čítanie a písanie (1 hod.).
3. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), prírodoveda (1
hod.), matematika (1 hod.), výtvarná výchova (1 hod.).
Voliteľný predmet – tvorivé čítanie a písanie (1 hod.).
4. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), matematika (1
hod.), prírodoveda (1 hod.), výtvarná výchova (1 hod.).
Voliteľný predmet – tvorivé čítanie a písanie (1 hod.).
5. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: biológia (1 hod.), hudobná výchova (1
hod.), matematika (1,5 hod.), informatika (0,5 hod.).
Voliteľné predmety - technické práce (1 hod.) a dramatická výchova (1 hod).
6. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), matematika (1
hod.), II. cudzí jazyk (1 hod.), informatika (0,5 hod.), biológia (1 hod.).
Voliteľné predmety - technické práce (1 hod.), dramatická výchova (1 hod.).
7. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: slovenský jazyk (1 hod.), II. cudzí jazyk
(1 hod.), matematika (1,5 hod.), chémia (1 hod.), biológia (1 hod.)
Voliteľný predmet - dramatická výchova (1 hod.).
3
8. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: II. cudzí jazyk (1 hod.), chémia (1 hod.),
matematika (1 hod.), občianska náuka (0,5 hod.), náboženská výchova (0,5 hod.), informatika (0,5 hod.)
Voliteľné predmety - dramatická výchova (1 hod.), čítanie s porozumením (1 hod.).
9. ročník – časová dotácia bola využitá na posilnenie predmetov: II. cudzí jazyk (1 hod.), fyzika (1 hod.),
matematika (1 hod.), občianska náuka (0,5 hod.), náboženská výchova (0,5 hod.), informatika (0,5 hod.).
Voliteľné predmety - technika (1 hod.), čítanie s porozumením (1 hod.).
Všetci vyučujúci v edukačnom procese postupovali podľa tematických výchovno-vzdelávacích plánov
(TVVP) vypracovaných v súlade s najnovšími učebnými osnovami a štandardami pre jednotlivé predmety.
Učebné osnovy a štandardy, z ktorých vychádzali vyučujúci jednotlivých predmetov, sú prílohou
školského vzdelávacieho programu.
3. Údaje o zamestnancoch školy
a) pedagogických
Počet
zamestn.
učiteľ 1.-4. roč.
2
učiteľ 5.-9. roč.
11
vychovávateľ
1
asistent učiteľa
0
špeciál. pedagóg
0
začínajúci PZ - ZŠ 1
učiteľ MŠ
4
začínajúci PZ - MŠ 1
Prepočítaný
počet zamest.
2
10,7
0,95
0
0
1
4
1
Doba
určitá
0
2
0
0
0
1
2
1
Doba
neurčitá
2
9
1
0
0
0
2
0
Kvalifikov.
Nekvalif.
2
10
1
0
0
1
4
1
0
1
0
0
0
0
0
0
Štúdium pedagogických zamestnancov:
Počas roka škola vytvárala podmienky, aby sa zamestnanci mohli zúčastňovať odborných školení
a seminárov organizovaných najčastejšie MPC Prešov. Pre všetkých PZ sa uskutočnilo v škole interné
vzdelávanie - „Použitie didaktického softvéru v práci s interaktívnou tabuľou“. Počas roka prebiehalo
plánované kontinuálne vzdelávanie v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania.
Z 13 členného kolektívu ZŠ ukončili - 1 PZ adaptačné vzdelávanie,
- 1 PZ funkčné inovačné vzdelávanie,
- 4 PZ inovačné vzdelávanie,
- 5 PZ aktualizačné vzdelávanie,
prebieha - 1 PZ kvalifikačné vzdelávanie.
Zo 4 členného kolektívu MŠ ukončili - 1 PZ adaptačné vzdelávanie.
b) nepedagogických
Počet nepedagogických zamestnancov ZŠ - na dobu určitú – 1,
- na dobu neurčitú – 4,
Počet nepedagogických zamestnancov MŠ - na dobu určitú – 0,
- na dobu neurčitú – 1,
Počet zamestnancov ŠJ
- na dobu určitú – 1,
- na dobu neurčitú – 2.
4
4. Aktivity a prezentácia školy
Kým na vyučovacích hodinách aj formou doučovania v popoludňajších hodinách sa pozornosť
učiteľov sústredila na žiakov slabších a žiakov s poruchami učenia alebo správania sa, tí talentovaní sa
naplno realizovali v záujmovej činnosti. Na škole pracovalo 10 krúžkov: Hravá angličtina (I. stupeň),
Športový krúžok (I. stupeň), Riešenie matematických problémov, Nebojme sa slovenčiny, Dramatický
krúžok, Ruský jazyk a reálie, Zdravotnícky krúžok, Športový krúžok (II. stupeň), Čitateľský krúžok,
Turisticko-ochranársky krúžok.
Za najvýraznejšie úspechy v rámci okresu považujeme výsledky týchto súťaží:
I. stupeň
Súťaž mladých zdravotníkov
2. m.
družstvo 4. r.: M. Semanek, P. Kunec, V. Majirská,
K. Kurucová, I. Štefančinová, N. Štefančinová
Výtvarná súťaž - CVČ BJ
„Štyri ročné obdobia“
1. m.
1. m.
V. Hornáčková (3.r.)
S. Kurtyová (1.r.)
Výtvarná súťaž – CVČ BJ
„Život bez drog“
1. m.
M. Semanek (4.r.), M. Kunec (4.r.)
II. stupeň
Matematická olympiáda OK
3. m.
J. Šinaľ (5. A), M. Jusko (8. A)
Pytagoriáda OK
1. m.
J. Šinaľ (5. A)
Matematická súťaž Raslavice
3. m.
4. m.
K. Harčarufková (9. A)
M. Novák (8. B)
Taktik (v rámci SR,ČR)
1. m.
D. Harčarufková (9. A), K. Harčarufková (9. A)
Klokan (korešp. súťaž)
ÚR
J. Šinaľ (5. A), I. Jusková (6. A), M. Jusko (8. A)
Chemická olympiáda OK
Biologická súťaž OK
1. m.
ÚR
4. m.
K. Harčarufková (9. A), KK – ÚR
F. Štefančin
K. Harčarufková (9. A)
Mladý zdravotník II. st.
1. m.
družstvo: Kr. Harčarufková (8. A), K.Harčarufková
(9.A), Bajusová(7.A),Dom. Harčarufková (7. A),
D. Harčarufková (9. A), B.Kuncíková (8.A)
i-Bobor
ÚR
M. Semanek (4.r.), M. Kunec (4.r.), Jutková (5.A),
Katrenič (6.A), Novák (8. B), Jusko (8.A)
Biblická olympiáda
3.m.
družstvo: L. Čechová (9.A), M. Iľková (9.A), Jutková
(5.A)
Slávik Slovenska
3.m.
R. Borodáč (5.A)
Cezpoľný beh
Beh radničným námestím
1.m.
2.m.
Čech (9.A), Geralský (9.A), Kvočák (8.A)
Čech (9. A)
Hľadáme nových
1.m.
J. Iľko (6.A), A. Šinaľová (6.A)
5
olympionikov
2.m.
Basketbal žiakov
5.m.
Basketbal žiačok
5.m.
P. Harčarufka (7.A), S. Kurtyová (6.A)
OK v malom futbale starších žiačok
3.m.
OK v malom futbale starších žiakov
2.m.
OK v malom futbale mladších žiakov
7.m.
OK v malom futbale mladších žiačok
5.m.
ÚR = úspešný riešiteľ
Výsledky vyhlásených celoročných školských súťaží:
- „Naj" žiak triedy:
Viktória Hornáčková (3. r.)
Viktória Majirská (4. r.)
Ján Šinaľ (5. A)
Ivana Jusková (6. A)
Lívia Čechová (9. A)
Denisa Harčarufková (9. A)
- „Naj“ deviatak školy:
- „Naj“ športovec školy:
- Cena „Fair play“:
- Nový rekord školy (výdrž v zhybe nadhmatom)
- Vzorná dochádzka (0 vymeškaných hodín)
- Vzorné správanie počas plnenia povinnej šk. dochádzky
(5 rokov bez zápisu)
Katarína Harčarufková (9. A)
Oliver Čech (9. A)
Martina Iľková (9. A)
Martin Fertáľ (7. B)
Michal Kačmár (6. A)
Michaela Birošová (9. A)
Kristína Fertáľová (9. A)
Michaela Šinaľová (9. A)
kolektív 8. B
- „Naj“ trieda:
Odmenou úspešným žiakom za celoročné výsledky boli knižné odmeny odovzdané pri slávnostnom
ukončení školského roka.
Aktivity ako súčasť edukačného procesu:
a) - Návšteva divadelného predstavenia v DJZ PO (osobitne pre I. a II. st.)
- Deň projektov (Grécko)
- Deň otvorených dverí
- Týždeň environmentálnej výchovy
- Týždeň EÚ
- Deň rozprávok (I. stupeň)
b) - Lyžiarsky výcvik žiakov 7. ročníka
- Plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka
- Ochrana života a zdravia – 2x (II. st.)
- Didaktické hry (I. st.)
6
- Exkurzia - Vojany (8.- 9. roč.)
- Školské výlety
Ďalšie úspešné aktivity organizované pre žiakov v mimovyučovacom čase a v čase TH ku:
- Medzinárodný deň školských knižníc, stretnutie so spisovateľom Petrom Karpinským
- Deň knihy
- Deň boja za slobodu a demokraciu
- Svetový deň výživy
- Vianoce –akadémia (pre ZŠ, obec, KOR-GYM)
- Aranžovanie adventných vencov
- Svetový deň vody
- Týždeň environmentálnych aktivít
- Talentiáda – prehliadka detských talentov
- Školský ples
- Karneval pre I. stupeň
- Valentínska pošta
- Šarkaniáda
- Literárny kvíz pre I. stupeň
- Prírodovedný trojboj
- Hľadáme nových olympionikov
- MDD (Honba za pokladom)
- Pravidelná krúžková činnosť (10 krúžkov)
- Športové turnaje
- prispievanie do Bardejovských novostí (9 článkov)
Školu, jej žiakov i učiteľov, reprezentovali 2 čísla školského časopisu „Úletník“, ktorý začal vychádzať od
roku 2004. Mnohých žiakov to podnecovalo k tvorivej činnosti, ostatným priniesol obraz o živote školy.
Školský život bol pravidelne aktualizovaný aj cez školskú web stránku.
Príprava kultúrnych programov:
- Slávnostný zápis detí MŠ do 1. ročníka (pre ZŠ)
- Deň matiek (pre obec)
- Vianočný program (pre ZŠ, obec, Domov dôchodcov)
- Stretnutie s dôchodcami obce
Z činnosti výchovného poradcu:
- Deň otvorených dverí SPŠ BJ, HA BJ – pre 9. roč.
- besedy s pracovníkmi CPPPaP a ÚPSVaR
- stretnutie žiakov 9. roč. so zástupcami stredných škôl
- stretnutie rodičov žiakov 9. roč. so zástupcami stredných škôl
- zapojenie do projektu COMDI Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí
7
Činnosť koordinátora DZ a environm. výchovy:
Besedy, aktivity a projekty na témy:
- Deň obetí holokaustu a rasového násilia (4. roč.)
- Drogy v mojom okolí – ako povedať drogám „nie“ (5. roč.)
- „In je nefajčiť“ (7. roč.)
- AIDS (8. a 9. roč., beseda s MUDr. Š. Harčarufkom)
- Kriminalita mládeže (8. roč.)
- Medzinárodný deň boja proti rasovej diskriminácii
- Droga nemyslí na budúcnosť
- Sexualita, AIDS a drogy (7. – 9. roč.)
- Obchodovanie s ľuďmi (8. roč.)
Týždeň boja proti drogám – kvíz pre žiakov I. a II. st., volejbalový zápas s učiteľmi, projekty, modré
stužky
Rozhlasová relácia – Svetový deň boja proti AIDS, červené stužky
Aktivity MŠ:
- Deň zdravej výživy (ochutnávka sezónneho ovocia a zeleniny)
- Zdravý životný štýl (spoločná sánkovačka)
- Karneval - za účasti rodičov
- Oslava MDD
- Mikuláš v MŠ
- Návšteva keramickej dielne IZ KOR-GYM (pracovné profesie)
- Návšteva Domova dôchodcov (úcta k starším)
- Bezpečnosť na ceste (beseda s policajtkou dopravného inšpektorátu)
- Vystúpenie ku Dňu matiek
- Spoločný výlet – DINOPARK - ZOO Košice
- Účasť na okresnej speváckej prehliadke detí MŠ – HOS Bardejov
- Zapojenosť do výtvarnej požiarnickej súťaže
- V rámci programu Dental Alarm – ako si správne čistiť zúbky
- Návšteva obecnej knižnice
- Rozlúčka s predškolákmi
Aktivity ŠKD:
- Zhotovenie adventných vencov
- Návštevy žiackej knižnice (čítanie na pokračovanie)
- Dekorácia triedy a chodby vlastnými výrobkami
- Športové turnaje
- Púšťanie šarkanov
- V rámci programu Dental Alarm – ako si správne čistiť zúbky
- Pozornosť pre budúcich prvákov a na Deň otvorených dverí
- V rámci dramatického krúžku sa uskutočnilo vystúpenie pred spolužiakmi – rozprávky: O repe; Kde
bolo, tam bolo; Kozliatka
8
Zapojenosť do projektov v ZŠ:
V spolupráci s UIPŠ
V spolupráci s VÚDPAP
V spolupráci s NÚCEM
V spolupráci s MŠVaV SR
V spolupráci s Inštitútom odb. vzd.
V spolupráci s PZ Raslavice
V spolupráci s Ligou proti rakovine
V spolupráci s Občianskym združením
V spolupráci s Danone
V spolupráci s Vládou SR a EÚ
- Moderné vzdelávanie – digitálne vzdel. pre všeob.-vzdel.
predmety
- Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie
soc. – patolog. javov v školskom prostredí
- Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím
elektronického testovania
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Podpora profesijnej orientácie žiakov
- projekt „Správaj sa normálne“ – žiaci 5. ročník
- zbierka „Deň narcisov“
- zbierka „Deň belasého motýľa“
- projekt „Školská mliečna liga“
- projekt „Ovocie do škôl“
Za predaj mliečnych produktov škola získala body na nákup učebných pomôcok.
Zapojenosť do projektov v MŠ:
V spolupráci s MŠVaV SR
V spolupráci s ÚPSVaR
- Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva
- Podpora zamestnávania nezamestnaných v samospráve
5. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZŠ
Vďaka zapojenosti do projektov a hospodárnemu vynakladaniu s rozpočtovými prostriedkami
v posledných rokoch má škola kvalitne zrekonštruované budovy ZŠ a MŠ (zateplenie, výmena okien
a dverí, nábytku, výmena podláh, radiátorov, vodovodných batérií, nové osvetlenie, rekonštrukcia kotolne
a kúrenia, elektroinštalácie a sociálneho zariadenia) a dobudované odborné učebne (cudzích jazykov, FCH, umenia, 2 uč. IKT s počtom 46 PC, t.j. 4 žiaci/1 PC). Modernizácia vyučovacieho procesu je
zabezpečená aj inštalovaním interaktívnych tabúľ a ďalšej didaktickej techniky vo všetkých učebniach i
doplnením kabinetných zbierok modernými učebnými pomôckami, metodickým materiálom a knihami.
Rekonštrukciou prešla telocvičňa, školské ihrisko a úpravou prešiel aj vstupný areál, prístupové chodníky
a oddychové zóny (osadenie lavičiek, položenie dlažby). V školskom areáli pribudol aj prírodný
amfiteáter so sedením, ktorý bude slúžiť aj ako učebňa dramatickej výchovy v letnom období, na všetky
celoškolské akcie, kultúrne vystúpenia, na mimoškolskú záujmovú činnosť či večerné letné kino. Okrem
nákupu a inštalácie výpočtovej techniky a internetových rozvodov boli financie použité aj na protipožiarne
dovybavenie všetkých priestorov.
Škola zápasí s nedostatkom skladových priestorov, kabinetov pre učiteľov a kapacitne je
nepostačujúca odborná učebňa pre technickú výchovu.
MŠ
Uskutočnila sa čiastočná rekonštrukcia kúrenia vrátane nového kotla, protipožiarne dovybavenie, nákup
didaktických pomôcok a metodického materiálu. Pribudla 1 interaktívna tabuľa, farebná tlačiareň,
notebook, softvérové vybavenie a elektronické didaktické pomôcky (Bee – Bot, Génius mause).
ZŠS
Keďže interiér postupne prešiel kompletnou rekonštrukciou v posledných rokoch a výmenou celého
vybavenia kuchyne, pribudla len umývačka riadu, trojrúrová pec a ďalší drobný inventár.
9
6. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti
rok 2013
ZŠ s MŠ celkom
A. kapitálové
B. bežné zdroje
z toho:
ZŠ – prenesené kompetencie spolu
A. kapitálové
B. bežné
v tom: a) normatívne zdroje
z toho: presun z r. 2012 (prevádzka)
rok 2013
- mzdy + odvody
- prevádzka
- presun do roku 2014 (prevádzka – vyčerpané do 31.3.2014)
b) nenormatívne
- vzdelávacie poukazy
z toho: odmena za vedenie krúžkov + poistné fondy
úhrada prevádzkových nákladov
- zdroje na dopravu žiakov
z toho: presun z roku 2012 (vyčerpané do 31.3.2013)
rok 2013
presun do roku 2014 (vyčerpané do 31.3.2014)
- odchodné
- sociálne znevýhodnené prostredie
c) vlastné príjmy (preplatky za energie)
Ostatné (deti v hmotnej núdzi - dotácia ÚPSVaR)
z toho: stravné
školské potreby
Originálne kompetencie spolu
A. kapitálové (preklasifikácia z vlastných príjmov)
B. bežné
v tom: a) dotácia obce
b) vlastné príjmy
c) dotácia (5-ročné deti)
d) dotácia MF SR (5% navýšenie)
e) refundácia (ÚPSVaR)
z bežných výdavkov:
- mzdy + odvody spolu
- prevádzka
z toho:
MŠ celkom
A. kapitálové
B. bežné zdroje
v tom: a) dotácia obce
b) vlastné príjmy (príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov, prepl. za energie)
c) dotácia (5-ročné deti)
d) dotácia MF SR (5% navýšenie)
e) refundácia (ÚPSVaR)
10
390 099,83 €
2 664,00 €
387 435,83 €
311 611,82 €
0€
311 611,82 €
298 234,85 €
4 677,85 €
293 557,00 €
231 942,16 €
63 231,66 €
3 061,03 €
12 696,01 €
4 176,00 €
2 343,00 €
1 833,00 €
6 632,01 €
291,01 €
6 341,00 €
228,51 €
1 621,00 €
267,00 €
680,96 €
828,02 €
695,22 €
132,80 €
77 659,99 €
2 664,00 €
74 995,99 €
61 736,00 €
9 495,83 €
1 508,00 €
3 094,00 €
1 826,16 €
56 321,41 €
18 674,58 €
40 490,74 €
0€
39 577,66 €
32 721,46 €
1 858,04 €
1 508,00 €
1 664,00 €
1 826,16 €
z bežných výdavkov celkom:
- mzdy + odvody
- prevádzka
40 490,74 €
30 712,15 €
9 778,59 €
ŠKD celkom
A. kapitálové
B. bežné
v tom: a) dotácia obce
b) vlastné príjmy (príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov)
c) dotácia MF SR (5% navýšenie)
z bežných výdavkov:
- mzdy + odvody
- prevádzka
8 674,92 €
0€
8 674,92 €
7 944,42 €
280,50 €
450,00 €
8 122,16 €
552,76 €
ZŠS celkom
A. kapitálové (preklasifikácia z vlastných príjmov)
B. bežné zdroje
v tom: a) dotácia obce
b) vlastné príjmy (režijné príspevky)
c) dotácia MF SR (5% navýšenie)
29 407,41 €
2 664,00 €
26 743,41 €
21 070,12 €
4 693,29 €
980,00 €
z bežných výdavkov celkom:
- mzdy + odvody
- prevádzka
25 830,33 €
17 487,10 €
8 343,23 €
Základná škola s materskou školou Hertník je rozpočtovou organizáciou. Právny subjekt tvorí plnoorganizovaná ZŠ, ŠKD (ktorý využíva priestory ZŠ), MŠ, ŠJ (sídliace v inej budove). Školská jedáleň
zabezpečuje stravu pre materskú a základnú školu.
Celkové zdroje financovania na rok 2013 boli po celkovej úprave rozpočtu (vplyv zberu údajov k 15.
septembru a ďalšie úpravy) vo výške 390 099,83 €, a to presun z roku 2012 - 4 969,96 € a zdroje roku
2013 – 385 129,87 €.
Základná škola – Celkové zdroje financovania na r. 2013 boli 311 611,82 €, z toho: bežné výdavky
normatívne v čiastke 293 557,00 € r. 2013 + 4 677,85 € r. 2012, nenormatívne 12 405,00 € + 291,01 €
presun z roku 2012, ostatné bežné zdroje (dobropisy – preplatky za energiu, vlastné príjmy) 680,96 €.
Normatívne finančné prostriedky boli čerpané hlavne na mzdy a poistné fondy vo výške 231 942,16 €,
čo je 79,0 % z normatívneho rozpočtu r. 2013.
Na prevádzku z normatívnych finančných prostriedkov bolo vyčerpaných 63 232 €, a to na údržbu –
13 997 € (vonkajšia údržba školy - prístrešok, vnútorná údržba - dovybavenie protipožiarnej ochrany,
údržba výpočtovej techniky a prístrojov), materiál – 21 384 € (knihy, odborné časopisy, učebné
pomôcky, výpočtová a telekomunikačná technika - interaktívne tabule, notebooky, dataprojektory,
internetové rozvody do učební, interiérové vybavenie) a energie – 14 006 € (plyn 9 342 €, elektrina 3 092
€). Na služby bolo použitých 9 759 €, a to hlavne - režijné náklady na stravu vlastných zamestnancov,
povinný prídel SF, služby Virtuálnej knižnice, upgrady, revízie, školenia, dohody (údržba a inštalácie
počítačovej siete) a ostatné poplatky.
Normatívne prostriedky – bežné transfery jednotlivcom vo výške 3 981 € boli použité na odstupné
a náhrady príjmov zamestnancov počas PN.
Nenormatívne finančné prostriedky vo výške 13 975 € boli vyčerpané na vzdelávacie poukazy, a to
v čiastke 4 176 €, z toho 2 343 € ako odmena + odvody pedagogickým zamestnancom za krúžkovú
11
činnosť, 1 833 € bolo použitých na úhradu prevádzkových nákladov (el. energie a učebné pomôcky) počas
krúžkovej činnosti.
Na dopravné – pre žiakov z obvodových obcí bolo vyplatených v r. 2013 – 6 403 €; 229 € bolo
presunutých do r. 2014 a k 31.3.2014 boli vyčerpané.
Pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia bolo vyčerpaných 267 € na nákup kníh, učebných
pomôcok a náklady spojené s tlačením a kopírovaním materiálu.
Na odchodné bolo vyčerpaných 1 621 €.
Vlastné príjmy ZŠ vo výške 681 € - príjem z dobropisov (preplatky za energie z roku 2012), prenájom
telocvične a úroky zo všetkých účtov organizácie, (pričom poplatky za vedenie výdavkového účtu, na
ktorom sú prostriedky ŠR sú podstatne vyššie), boli použité hlavne na úhradu nákladov v položkách
materiál, poistné fondy a poplatky banke.
Ostatné
Dotácia z ÚPSVaR bola použitá na stravné a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi.
Originálne kompetencie
Materská škola
Z bežných prostriedkov MŠ sa na osobné náklady vyčerpalo 30 712,15 €, čo je 75,8 % . Navýšenie oproti
r. 2012 vyplýva zo zriadenia ďalšej triedy od 1.9.2013, a tým potreby zvýšených nákladov na mzdy 2 PZ.
Organizácia využila projekt „Podpora zamestnania nezamestnaných“ z ÚPSVaR – európske fondy, ktorý
rieši 61,2% nákladov na mzdu uvedených zamestnankýň po dobu 9 mesiacov. Vzhľadom na oneskorenú
platbu z ÚPSVaR (refundácia len za 2 mesiace r. 2013) sme boli nútení presunúť v rámci originálnych
kompetencií zo ZŠS na MŠ 913 € a časť decembrovej výplaty r. 2013 pre MŠ (výplatný termín 14.1.2014)
riešiť z prostriedkov r. 2014.
Na bežnú prevádzku bolo použitých 9 778,59 €, a to hlavne na energie – 3 773,75 €, opravy a udržiavanie
– 2 802,47 € (kotol, 2x WC, protipožiarne opatrenie), všeobecný materiál (kancelársky, údržbársky, čistiace
prostriedky), knihy, odborné časopisy a učebné pomôcky, služby – príspevok na stravovanie vlastných
zamestnancov, prídel SF, revízie a ostatné poplatky.
Nenormatívne finančné prostriedky pre MŠ – dotácia z MŠ SR (5-ročné deti) - príspevok na výchovu
a vzdelávanie boli vo výške 1 508 € vyčerpané na mzdy a odvody 377 € (odmena pedagogickým
zamestnancom), 1 131 € na nákup učebných pomôcok (odborné knihy, časopisy a ostatný materiál
k vyučovaciemu procesu). Dotácia z MF SR (5% navýšenie) vo výške 1 664 € bola v plnom rozsahu
vyčerpaná na mzdy a odvody pre zamestnancov MŠ.
ŠKD
Okrem osobných nákladov vo výške 8 122,16 € sa finančné prostriedky vyčerpali hlavne ako príspevok
na stravovanie vlastných zamestnancov, učebné pomôcky a prídel SF. Dotácia z MF SR (5% navýšenie)
vo výške 450 € bola v plnom rozsahu vyčerpaná na mzdy a odvody pre zamestnankyňu ŠKD.
ZŠS
Bežné prostriedky boli použité na osobné náklady t.j. mzdy a odvody vo výške 17 487,10 €
a prevádzkové náklady vo výške 8 343,23 €. Dotácia z MF SR (5% navýšenie) vo výške 980 € bola
v plnom rozsahu vyčerpaná na mzdy a odvody pre zamestnankyne ZŠS.
Z prevádzkových prostriedkov sa uhrádzali náklady na energie – 3 889,73 €, materiál (umývačka riadu,
plechy do pece, mikrovlnná rúra, kancelárske kreslo, všeobecný materiál, náhradné diely, kancelárske a
čistiace prostriedky), revízie zariadení, prídel SF, príspevok na stravovanie vlastných zamestnancov,
ostatné poplatky. Z vlastných príjmov ZŠS (preklasifikáciou na kapitálové prostriedky) bola zakúpená
trojrúrová pec v sume 2 664 €.
12
7. Spolupráca s rodičmi a ostatnými inštitúciami
Škola bola počas školského roka otvorená deťom ale i rodičom a ostatnej verejnosti v čase vyučovania
i v mimovyučovacom čase (besedy, turistika, kultúrne podujatia, krúžky, Deň otvorených dverí).
Počas školského roka sa uskutočnilo 1 stretnutie rodičovskej rady a 3x triedne ZRŠ.
Počas roka fungovala účelná spolupráca:
- medzi učiteľkami I. stupňa ZŠ a učiteľkami MŠ (príprava detí na vstup do ZŠ),
- medzi učiteľkami obvodových škôl a ZŠ Hertník (metodická spolupráca),
- s OcÚ Hertník (zabezpečovanie kultúrnych programov),
- s PZ Raslavice (realizácia projektu „Správaj sa normálne“ a výchovné problémy),
- s CPPPaP (diagnostikovanie a odborná pomoc pri práci so žiakmi so ŠVVP),
- s IZ KOR-GYM (návšteva keramickej dielne, kultúrne vystúpenie),
- s Radou školy,
8. Stručné hodnotenie plnenia koncepčného zámeru
1. Zabezpečiť vyvážený rozvoj osobností žiakov v oblastiach informačno-komunikačných
technológií, cudzích jazykov, športu a umenia – postupne plnené (dôslednou aplikáciou ŠkVP).
2. Vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím
informačných a komunikačných technológií, venovať pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí
i žiakov v tejto oblasti – postupne plnené (nákup IKT, vzdelávanie všetkých zamestnancov).
3. Podpora umeleckých aktivít žiakov a učiteľov spojených s prezentáciou na verejnosti - splnené
(pravidelné zabezpečovanie kvalitných kultúrnych programov pre obec i okolie, zapájanie sa do
súťaží – množstvo ocenení – HUV, VYV, TSV).
4. Vytvárať pozitívny obraz školy – splnené (kvalitnou prácou, jej výsledkami, prezentáciou cez
školský časopis, web stránku školy, organizovaním Dňa otvorených dverí).
5. Podporovať osobnostný a profesijný rast pedagogických zamestnancov – splnené (cez interné
vzdelávanie, plánované vzdelávanie – Plán kontinuálneho vzdelávania).
III. 2. SWOT analýza
Silné stránky:









Škola „rodinného typu“, pozitívna klíma,
výber vhodných voliteľných predmetov v rámci ŠkVP,
individuálny prístup k žiakom so ŠVVP,
vysoká odbornosť edukačného procesu, využívanie IKT,
aplikácia aktivizujúcich a motivačných metód práce vo vyučovacom procese,
veľmi dobrá materiálno-technická vybavenosť školy, estetické prostredie,
nízky počet žiakov v triedach,
dobrá spolupráca ZŠ a MŠ,
zviditeľnenie školy účasťou i oceneniami na okresných súťažiach žiakov školy, prezentácia školy
na verejnosti,
 pestrá ponuka záujmových útvarov,
 bohatá mimoškolská činnosť (športové, kultúrne aktivity, výlety),
13
 zariadenie školského stravovania pri základnej škole,
Slabé stránky:
 spojené ročníky na I. stupni (nízky počet žiakov),
 nedostatočná motivácia pedagogických zamestnancov z hľadiska finančného ohodnotenia
v školstve,
 kapacitne nepostačujúce priestory pre výučbu technickej výchovy,
 chýbajúce priestory pre učiteľov (kabinety),
 nedostatok finančných prostriedkov pre originálne kompetencie.
Príležitosti:





ďalšie vzdelávanie učiteľov,
inovatívne vyučovanie pomocou IKT vo všetkých predmetoch,
možnosť zvýšenia počtu žiakov školy (obvodové školy – 100%, pokračovanie),
neustála prezentácia školy na verejnosti,
možnosti získavania mimorozpočtových zdrojov zapojením sa do projektov.
Riziká:
 nepriaznivý demografický vývoj,
 nedostatok finančných prostriedkov na skvalitnenie materiálneho vybavenia MŠ, ŠKD, ŠJ.
9. Východiská do budúcnosti
- naďalej profilovať školu podľa záujmu žiakov, zákonných zástupcov a zriaďovateľa cez ŠkVP,
- viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu ku škole, k učeniu, k práci, ku kultúrnym hodnotám regiónu, štátu
k osvojovaniu si kľúčových spôsobilostí,
- zvyšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu s dôrazom na sústavné zvyšovanie cudzojazyčnej
a počítačovej gramotnosti,
- pokračovať v realizácií obsahových zmien v súlade s novou obsahovou prestavbou,
- neustála starostlivosť o odborný rast PZ v súlade s novou obsahovou prestavbou,
- rozšírenie ponuky záujmovej činnosti žiakov,
- dobudovanie školskej knižnice, zvýšenie záujmu žiakov o čítanie.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a jej výsledkoch v školskom roku 2013/2014
bola - prerokovaná a schválená: - v pedagogickej rade dňa 30.6.2014
- prerokovaná:
- v Rade školy dňa 22.9.2014
Mgr. Ľubomíra Kašpriková
riaditeľka školy
Stanovisko zriaďovateľa:
Schvaľujem/neschvaľujem obsah Správy o VVV ...
V Hertníku 1.10.2014
Ing. Jozef Kapec
starosta obce
14
15
Download

Základná škola s materskou školou Hertník