SLOVENSKÁ PLAVECKÁ
FEDERÁCIA
SLOVENSKÝ PLAVECKÝ ZVÄZ
SLOVENSKÝ ZVÄZ SYNCHRONIZOVANÉHO PLÁVANIA
NOMINAČNÝ LIST
Pretekári:
1.
2.
3.
4.
5.
Mišendová Barbora
Podmaníková Andrea
Mičudová Simona
Mikušová Carmen
Bartovičová Barbara
DUBB
PITOP
SPK
SKPKO
STUTT
6.
7.
8.
9.
10.
Šimovičová Lucia
Hájková Karolína
Púchly Tomáš
Štefánik Vladimír
Púzser Karol
ORCAB
ORCAB
STUTT
NERZI
SPK
Realizačný tím:
Vedúci a tréner: Skála Juraj
tréner: Kriţko Ľuboš, Ţelezník Vladimír,
tréneri bez ubytovania: Macho Peter, Máčik Karol
Na základe schválenia VV SPZ si bol (-a) nominovaný (-á) na reprezentačné sústredenie
Sústredenie pred MEJ a YOG
ktoré sa uskutoční v Bratislave v dňoch 30.06.-05.07.2014
Zraz pretekárov je v nedeľu 29.06.2014 o 18.00 h v Bratislave ( Hotel Nivy ).
V prípade ţe nastúpite bez ubytovania v nedeľu, (jediná výnimka) oznámte túto skutočnosť manaţérovi
reprezentácie.
Doprava: dopravu do miesta zrazu si účastníci zabezpečujú na vlastné náklady resp. na náklady materského
oddielu.
V prípade že sa nemôžeš z vážnych dôvodov reprezentačnej akcie zúčastniť, oznám ihneď túto
skutočnosť na príslušné tlačivo „Odhláška z reprezentačnej akcie“ (Šulek Ivan) e-mailom na adresu:
[email protected] a [email protected]
Veríme, ţe svojimi kvalitnými výkonmi sa pričiníš o dobrú reprezentáciu slovenského plávania. K tomu Ti
prajeme veľa úspechov.
Miroslav Nowak
Športový riaditeľ SPF
Nominačný list je zároveň ţiadosťou o uvoľnenie zo školy, resp. zo zamestnania.
Junácka 6, 832 80 Bratislava
tel.: +421 249 249 236
tel/fax.: +421 249 249 555
IČO: 36068764
[email protected]
www.swimmsvk.sk
Download

SLOVENSKÁ PLAVECKÁ FEDERÁCIA