Ruch i siły
Zadanie 1. (1 pkt)
Na wykresie pokazano, jak zmienia się droga trzech rowerzystów.
Na podstawie wykresu możemy stwierdzić, że w ciągu 8 s najdłuższą drogę przebył rowerzysta:
A) I;
B) II;
C) III;
D) Wszyscy pokonali tę samą drogę tylko w różnym czasie.
Zadanie 2. (1 pkt)
Po przeciwnych pasach ruchu jadą dwa samochody z prędkością 40
samochodu względem drugiego wynosi:
A) 40
km
;
h
B) 80
km
;
h
C) 0
km
każdy. Prędkość jednego
h
km
;
h
D) 20
km
.
h
Zadanie 3. (1 pkt)
m
oznacza, że:
s2
m
m
A) prędkość ciała wzrasta od 0
do 3 ;
s
s
Wartość przyspieszenia 3
B) prędkość ciała w każdej sekundzie wzrasta o 3
C) prędkość ciała wynosi 3
m
;
s
m
;
s
D) prędkość ciała w każdej sekundzie jest 3 razy większa od prędkości w poprzedniej sekundzie.
1
Rysunek do zadania 4. i 5.
Zadanie 4. (1 pkt)
Korzystając z wykresu, podaj, jaką drogę przebyło ciało w czasie 4 s ruchu?
A) 24 m;
B) 12 m;
C) 8 m;
D) 16 m.
Zadanie 5. (1 pkt)
W czasie czwartej sekundy ruchu ciało przebyło:
A) 3,5 m;
B) 4,5 m;
C) 9 m;
D) 10 m.
Zadanie 6. (1 pkt)
Kierowca jadący samochodem z prędkością 50
m
nagle zauważył przeszkodę i zaczął hamować.
s
Zatrzymał pojazd dokładnie przed przeszkodą po upływie 8 sekund. Przyspieszenie samochodu
wynosiło:
m
;
s2
m
B) – 0,16 2 ;
s
A) – 400
C) – 6,25
D) 0
m
;
s2
m
.
s2
Zadanie 7. (1 pkt)
Zależność drogi od czasu dla ruchu jednostajnie przyspieszonego przedstawia wykres:
A)
B)
s
C)
s
t
D)
s
t
s
t
Zadanie 8. (1 pkt)
Droga Oli do szkoły jest równa 3 km. Dziewczynka pokonuje ją w 24 minuty. Dwie trzecie drogi
jedzie autobusem, a jedną trzecią idzie pieszo. Jej średnia wartość prędkości jest równa:
2
t
km
;
h
km
B) 72
;
min
km
C) 7,625
;
h
km
D) 8
.
min
A) 7,5
Zadanie 9. (1 pkt)
Na podstawie wykresu możemy stwierdzić, że:
A)
B)
C)
D)
ciało I zaczęło poruszać się o 4 s później niż ciało II;
ruch ciała II od momentu startu do chwili spotkania trwał 5 s;
ciało III od momentu startu do chwili spotkania przebyło 1 m;
ciało III od momentu startu do chwili spotkania pokonało najdłuższą drogę.
Zadanie 10. (1 pkt)
Siła ma wartość 1 niutona, gdy:
A) ciału o masie 1 kg nadaje przyspieszenie 1
B) ciału o masie 1 kg nadaje prędkość 1
m
;
s2
m
;
s
C) powoduje, że ciało o masie 2 kg porusza się z przyspieszeniem 1
D) żadna odpowiedź nie jest prawdziwa.
m
;
s2
Zadanie 11. (1 pkt)
Jeżeli na ciało nie działają żadne siły albo wypadkowa działających sił jest równa zero, to:
A) ciało zawsze pozostaje w spoczynku;
B) ciało zawsze porusza się ruchem jednostajnie przyspieszonym;
C) ciało zawsze porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym;
D) ciało może poruszać się ruchem jednostajnym prostoliniowym lub pozostawać w
spoczynku.
3
Zadanie 12. (1 pkt)
Na każde z trzech ciał działa siła równa 2 N. Korzystając z wykresu, powiedz, która odpowiedź jest
prawdziwa:
A)
B)
C)
D)
ciało I ma masę największą;
masa każdego ciała wzrasta wraz ze wzrostem działającej siły;
ciało I ma masę 1 kg, ciało II – 2 kg, a ciało III – 4 kg;
ciało I ma masę 8 kg, ciało II – 1 kg, a ciało III – 12 kg.
Zadanie 13. (1 pkt)
Na ciało o masie 4 kg działa siła o wartości 6 N. Ciało to porusza się z przyspieszeniem:
A) 24
m
;
s2
B)
3 m
;
2 s2
C)
2 m
;
3 s2
D)10
m
.
s2
Zadanie 14. (1 pkt)
Czy siły akcji i reakcji wynikające z trzeciej zasady dynamiki równoważą się?
A) Tak, bo mają ten sam kierunek, zwrot i tę samą wartość.
B) Nie, bo są przyłożone do różnych ciał.
C) Tak, ale tylko wtedy, gdy ciała będą na siebie oddziaływać tyle samo czasu.
D) Nie, bo nie znamy przyczyny tych oddziaływań.
Zadanie 15. (1 pkt)
Dwaj chłopcy chcą przesunąć skrzynię pełną książek. Adam mówi: trzeba wyjąć część książek,
Bogdan mówi: trzeba podłożyć pod skrzynię drewniane lub metalowe rolki, Czarek mówi: trzeba
poczekać do pełni Księżyca, którego oddziaływanie spowoduje zmniejszenie ciężaru szafy. Kto ma
rację:
A) tylko Adam;
B) tylko Bogdan;
C) tylko Czarek;
D) Adam i Bogdan.
4
Zadanie 16. (1 pkt)
Na wózek działają dwie siły, tak jak na rysunku:
Siły mają wartości: F1 = 2,5 N, F2 = 4,5 N.
Siłę o jakiej wartości trzeba przyłożyć i w jaki sposób, aby wózek poruszał się ruchem jednostajnym
prostoliniowym.
A) 7 N, kierunek i zwrot zgodne z kierunkiem i zwrotem siły F1 ;
B) 2 N, kierunek i zwrot zgodne z kierunkiem i zwrotem siły F2 ;
C) 7 N, kierunek i zwrot zgodne z kierunkiem i zwrotem siły F2 ;
D) 2 N, kierunek i zwrot zgodne z kierunkiem i zwrotem siły F1 .
Zadanie 17. (1 pkt)
Na rysunku przedstawiono dwie siły przyłożone w punkcie A.
Przyjmując, że bok jednej kratki przedstawia siłę o wartości 1 N, oblicz wartość siły wypadkowej sił
zaznaczonych na rysunku. Siła wypadkowa ma:
A) kierunek poziomy, zwrot w prawą stronę, a wartość 7 N;
B) kierunek poziomy, zwrot w lewą stronę, a wartość 7 N;
C) kierunek poziomy, zwrot w prawą stronę, a wartość 4 N;
D) kierunek poziomy, zwrot w prawą stronę, a wartość 3 N.
5
Zadanie 18. (1 pkt)
Na podstawie danych zawartych na wykresie stwierdzamy, że
A)
B)
C)
D)
masa ciała I jest 12 razy większa od masy ciała II;
masa ciała I jest 6 razy mniejsza od masy ciała II;
masa ciała I jest 12 razy mniejsza od masy ciała II;
masa ciała I jest 6 razy większa od masy ciała II.
Zadanie 19. (1 pkt)
Aby zatrzymać ciało o masie 3 kg poruszające się z prędkością 15 m/s, trzeba działać na nie siłą 10 N
w czasie:
A) 4,5 s;
B) 50 s;
C) 2 s;
D) 2,5 s.
Zadanie 20. (1 pkt)
Ciało porusza się po linii prostej po poziomym torze. Jeżeli na ciało przestaną działać wszelkie siły,
to ciało:
a) musi się zatrzymać,
b) będzie się poruszać ruchem jednostajnym prostoliniowym,
c) zmieni kierunek prędkości,
d) będzie się poruszać ruchem opóźnionym aż do zatrzymania.
Zadanie 21. (1 pkt)
Podczas swobodnego spadania ciała:
a) masa ciała nie ulega zmianie,
b) masa ciała zmienia się,
c) zmienia się masa ciała i prędkość ciała,
d) zmienia się przyspieszenie ciała.
Zadanie 22. (1 pkt)
Pasażer stojącego na przystanku autobusu siedzi na fotelu przodem do kierowcy. Gdy autobus ruszy
gwałtownie, to pasażer:
a) przechyli się w stronę kierowcy (do przodu),
6
b) nie odczuje żadnego oddziaływania,
c) zostanie dociśnięty do oparcia fotela,
d) zostanie wyrzucony w górę.
Zadanie 23. (1 pkt)
Ciało o masie m = 5kg porusza się po poziomym torze ruchem jednostajnym. Jeżeli działająca na ciało
siła F = 10 N, to współczynnik tarcia kinetycznego f wynosi:
A) 1
B) 1/5
C)5
D)10
Zadanie 24. (1 pkt)
Po 7 sekundach spadku swobodnego ciało uzyska prędkość równą:
A. 5 m/s
B. 70 m/s
C. 7 m/s
D. nie można obliczyć, brakuje danych
Zadanie 25. (1 pkt)
Skutkiem statycznym działania siły jest:
a) zmiana kształtu ciała,
b) zmiana prędkości ciała,
c) zmiana kierunku ruchu poruszającego się ciała,
d) zatrzymanie ciała będącego w ruchu
Zadanie 26. (1 pkt)
Wartość siły wypadkowej dwóch sił równoważących się jest równa:
a) 0 N,
b) sumie wartości tych sił,
c) wartości jednej z tych sił,
d) różnicy wartości tych sił
Zadanie 27. (1 pkt)
Miarą bezwładności danego ciała jest jego:
A. masa
B. ciężar
C. gęstość
D. sprężystość
Zadanie 28. (1 pkt)
Siła ma wartość 10 N, jeżeli ciało o masie 2 kg uzyskuje wskutek jej działania przyspieszenie równe:
A. 0,2 m/s2
B. 5 m/s2
C. 10 m/s2
D. 20 m/s2
Zadanie 29. (1 pkt)
Ciało uzyskuje przyspieszenie 0,6 m/s2 pod działaniem dwóch przeciwnie skierowanych sił: F 1=240
N i F2 = 60 N. Masa tego ciała jest równa:
7
A. 30 kg
B. 50 kg
C. 108 kg
D. 300 kg
Zadanie 30. (1 pkt)
W ruchu jednostajnie opóźnionym zwrot wektora przyspieszenia jest :
A. przeciwny do zwrotu wektorów prędkości i siły
B. przeciwny do zwrotu wektora prędkości, ale zgodny ze zwrotem wektora siły
C. przeciwny do zwrotu wektora siły i zgodny ze zwrotem wektorem prędkości
D. jest zgodny ze zwrotem wektorów siły i prędkości
Zadanie 31. (1 pkt)
Samochód porusza się po prostej drodze ze stałą prędkością. Siła F napędzająca samochód ma wartość
100 kN. Siła oporu ruchu działająca na samochód jest równa:
a) 25 kN,
b) 50 kN,
c) 100 kN,
d) 150 kN.
Zadanie 32. (1 pkt)
Na podstawie wykresu można obliczyć masę kulki, która
wynosi:
a) 0,2 kg,
b) 0,3 kg,
c) 0,5 kg,
d) 0,6 kg.
Zadanie 33. (1 pkt)
Siła tarcia podczas ruchu ciała ma zwrot:
A. zgodny ze zwrotem wektora prędkości ciała
B. zawsze przeciwny do zwrotu prędkości
C. zgodny ze zwrotem wektora prędkości, gdy prędkość ciała rośnie i przeciwny, gdy prędkość maleje
D. przeciwny ze zwrotem wektora prędkości, gdy prędkość ciała rośnie i zgodny, gdy prędkość maleje
Praca i energia
Zadanie 1
Ze stołu o wysokości 0,7 m spadła na podłogę tabliczka czekolady o masie 100 g. Jeżeli podniesiemy
tę tabliczkę i położymy ponownie na stole, to wykonamy pracę:
A. 0,7 J;
B. 0,07 J;
C. 7 J;
D. 0,007 J.
Zadanie 2.
8
Jeżeli w wyniku działania siły 5 N, ciało zostanie przesunięte na odległość 2 m, to wartość wykonanej
pracy będzie równa10 J:
A.
niezależnie od kierunku i zwrotu działającej siły;
B. tylko wtedy, gdy działająca siła ma kierunek i zwrot zgodny
z kierunkiem i zwrotem przesunięcia;
C. tylko wtedy, gdy prosta wyznaczająca kierunek działającej siły tworzy z prostą wyznaczającą
kierunek przesunięcia kąt 45°;
D. tylko wtedy, gdy proste wyznaczające kierunek siły i przesunięcia tworzą kąt prosty.
Zadanie 3.
Książka o masie 0,7 kg leży na stole o wysokości 0,8 m. Energia potencjalna książki względem
podłogi wynosi:
A. – 0,56 J;
B. 0,56 J;
C. 0 J;
D. 5,6 J.
Zadanie 4.
Piłkarz kopnął nieruchomą piłkę, która zaczęła poruszać się z prędkością 10
m
. Masa piłki jest
s
równa 0,5 kg. Praca, jaką wykonał piłkarz ma wartość:
A. 50 J;
B. 25 J;
C. 5 J;
D. nie jest określona, bo nie znamy drogi, na której piłkarz działał siłą.
Zadanie 5.
Z balkonu znajdującego się na wysokości 8 m spadła doniczka z kwiatami. Doniczka miała masę 2,5
kg. W chwili upadku na ziemię doniczka miała prędkość:
A. 4 10
B. 20
m
;
s
C. 10
m
;
s
D. 0
m
;
s
m
.
s
9
Zadanie 6.
Dwaj chłopcy o różnych masach położyli deskę długości 3 m na kamieniu, w ten sposób, że
kamień znalazł się w połowie długości deski. Następnie usiedli na desce po przeciwnych stronach
punktu podparcia i zaczęli się huśtać. Deska wraz z chłopcami będzie w równowadze, gdy:
A. chłopcy siedząc na końcach deski, nie będą opierać stóp o ziemię;
B. chłopiec o mniejszej masie siedzi dalej od punktu podparcia deski niż chłopiec o większej
masie;
C. chłopiec o mniejszej masie siedzi bliżej punktu podparcia deski niż chłopiec o większej masie;
D. odległości chłopców siedzących na huśtawce od punktu podparcia są jednakowe.
Zadanie 7.
Aby podnieść dużą skrzynię, trzeba wykonać pracę 10 000 J. Ludzie do wciągania masywnych
towarów używają równi pochyłej, ponieważ:
A. na równi działamy większą siłą, ale zużywamy mniej energii niż przy podnoszeniu ciała;
B. dzięki równi można wciągnąć ciało na tę samą wysokość jak przy podnoszeniu, wykonując
mniejszą pracę;
C. nachylenie równi powoduje zmniejszenie ciężaru ciała;
D. dzięki równi pochyłej do wykonania takiej samej pracy, jak przy podnoszeniu ciała,
potrzebujemy siły o mniejszej wartości.
Zadanie 8.
Hokeista uderzył kijem hokejowym krążek o masie 0,2 kg. W czasie uderzenia hokeista wykonał
pracę 40 J. Uzyskana prędkość krążka była równa:
A. 5
m
;
s
B. 10
m
;
s
C. .15
m
;
s
D. 20
m
.
s
Zadanie 9.
Na drzewie, 4 metry nad ziemią, wisi jabłko o masie 0,35 kg. Energia potencjalna jabłka względem
ziemi wynosi:
A. 0 J;
B. 14 J;
10
C. 1,4 J;
D. 0,14 J.
Zadanie 10.
Samochód o masie 1200 kg zaczął poruszać się z prędkością 10
m
. Silnik samochodu wykonał pracę:
s
A. 60 000 J;
B. 6000 J;
C. 120 000 J;
D. nieokreśloną, ponieważ nie znamy drogi, którą przejechał samochód.
Zadanie 11.
Pasażerowie lecący balonem na wysokości 80 m wyrzucili balast o masie 10 kg. W chwili upadku na
ziemię miał on prędkość:
A. 10 8
B. 40
C. 10
D. 0
m
;
s
m
;
s
m
;
s
m
,
s
Zadanie 12.
Aby rozłupać orzech, używamy przyrządu zwanego dziadkiem do orzechów. Dziadek do orzechów
jest przykładem zastosowania dźwigni jednostronnej, podobnie jak:
A. otwieracz do butelek;
B. nożyczki;
C. kombinerki (szczypce);
D. waga laboratoryjna.
.
Zadanie 13.
Z wysokości 3 m spada piłka o masie 0,5 kg. Po odbiciu od podłogi piłka wznosi się na wysokość 1,75
m. Strata energii podczas odbicia piłki od podłoża wynosi:
A. 1,25 J;
B. 8,75 J;
C. 6,25 J;
D. 12,5 J.
11
Zadanie 14.
Z wysokości 5 m upuszczono piłkę, która odbiła się od ziemi. Możemy powiedzieć, że:
A. podczas spadania piłki jej energia potencjalna maleje, a energia kinetyczna rośnie;
B. podczas spadania piłki jej energia potencjalna rośnie, a energia kinetyczna maleje;
C. zarówno energia kinetyczna, jak i energia potencjalna nie ulegają zmianie;
D. energia potencjalna jest stała, rośnie energia kinetyczna.
Zadanie 15.
Uczeń przełożył książkę o masie 1,5 kg z półki umocowanej na wysokości 0,9 m nad podłogą na
półkę wiszącą na przeciwległej ścianie na wysokości 2 m nad podłogą. Wykonana praca ma wartość:
A. 13,5 J;
B. 30 J;
C. 16,5 J;
D. Nie można ustalić, bo nie znamy odległości między półkami.
Zadanie 16.
Dziadek do orzechów (przyrząd do łamania ich łupin) ma długość 24 cm, a odległość od punktu
obrotu ramion dziadka do miejsca, w którym umieszcza się orzech, wynosi 8 cm. Aby rozłupać
orzech, naciskamy końce dziadka siłą o wartości 50 N. Siła oporu łupiny orzecha wynosi:
A. 1200 N;
B. 400 N;
C. 150 N;
D. 75 N.
Hydrostatyka
1. Wybierz zdanie prawdziwe:
a) Ciśnienie hydrostatyczne zależy od kształtu naczynia, w którym ciecz się znajduje.
b) Ciśnienie hydrostatyczne zależy od rodzaju cieczy i wysokości słupa cieczy.
c) Ciśnienie hydrostatyczne wywierane na dno naczynia zależy od substancji, z jakiej zbudowane jest
naczynie.
d) Ciśnienie hydrostatyczne nie zależy od wartości przyspieszenia ziemskiego.
2. Dobierz drugą część zdania, tak aby było prawdziwe: Na każde ciało zanurzone w gazie działa siła
wyporu,
która jest skierowana:
a) ku górze, a jej wartość jest równa ciężarowi wypartego gazu,
12
b) w dół, a jej wartość jest równa ciężarowi wypartego gazu,
c) ku górze, a jej wartość jest zawsze równa ciężarowi zanurzonego ciała,
d) w dół, a jej wartość jest równa ciężarowi zanurzonego ciała.
3. Ciśnienie wynosi 10 Pa. Oznacza to, że na każdy 1 m2 powierzchni wywierane jest parcie:
a) 1 N,
b) 10 N,
c) 100 N,
d) 10 kg.
4. Do naczynia z cieczą wrzucono drewniany klocek. Klocek zatrzymał się w cieczy na pewnym
poziomie, jak na rysunku. świadczy to o tym, że:
a) gęstość cieczy jest większa niż gęstość drewna,
b) gęstość cieczy jest mniejsza niż gęstość drewna,
c) gęstości cieczy i drewna są sobie równe,
d) z powyższego opisu nie można wywnioskować, która z substancji ma większą
gęstość.
5. Jakie jest parcie atmosfery na każdy m2 powierzchni ciała, gdy ciśnienie atmosferyczne wynosi
1000 hPa:
a) 1000 N,
b) 10 000 N,
c) 100 kN,
d) 1000 kN.
6. W naczyniu z wodą znajdują się ciała wykonane z różnych substancji. Uszereguj te ciała według
gęstości od najmniejszej do największej.
a) 1, 2, 3, 4,
b) 3, 2, 1, 4,
c) 4, 3, 1, 2,
d) 2, 1, 3, 4.
7. W naczyniu z wodą pływa klocek do połowy w niej zanurzony. Po całkowitym zanurzeniu klocka
siła wyporu:
a) nie zmieni wartości,
13
b) wzrośnie dwukrotnie,
c) zmaleje dwukrotnie,
d) wzrośnie więcej niż dwukrotnie.
8. Mała aluminiowa kulka wpadła do naczynia z naftą. W którym położeniu na kulkę wywierane jest
największe ciśnienie hydrostatyczne:
Własności materii
1. Atomy lub cząsteczki tworzą regularną sieć przestrzenną w:
a) ciałach bezpostaciowych,
b) gazach,
c) cieczach,
2. Dodanie do wody mydła w płynie:
a) powoduje zwiększenie napięcia powierzchniowego wody
b) nie zmienia napięcia powierzchniowego wody
c) powoduje zmniejszenie napięcia powierzchniowego wody
d) powoduje zmniejszenie objętości wody.
3. Trudno jest zmienić kształt ciał stałych, gdyż:
a) oddziaływania międzycząsteczkowe są małe,
b) oddziaływania międzycząsteczkowe są duże,
c) cząsteczki znajdują się daleko od siebie,
d) cząsteczki poruszają się z dużymi prędkościami
4. Gazy wypełniają całą dostępną im objętość, ponieważ ruch cząsteczek jest:
a) powolny, a oddziaływania międzycząsteczkowe słabe,
b) szybki, a oddziaływania międzycząsteczkowe bardzo słabe,
c) powolny, a oddziaływania międzycząsteczkowe silne,
14
d) kryształach.
d) szybki i oddziaływania międzycząsteczkowe są silne
5. W strzykawce znajduje się pewna substancja. Przesunięcie tłoka w stronę wylotu zakrytego palcem
okazuje się niemożliwe. Z tego faktu można wnioskować, że substancja znajdująca się w strzykawce
jest:
a) w stałym stanie skupienia,
b) w ciekłym stanie skupienia,
c) w gazowym stanie skupienia,
d) w stałym lub ciekłym stanie skupienia.
6. Kształt menisku przedstawionego na rysunku świadczy o tym, że:
a) siły przylegania są większe niż siły spójności,
b) siły przylegania są mniejsze niż siły spójności,
c) siły przylegania są takie same jak siły spójności,
d) każda substancja rozpuszcza się w wodzie.
7. Lód i para wodna są zbudowane z:
a) dwóch różnych rodzajów cząsteczek, przy czym odległości między cząsteczkami lodu są mniejsze
niż odległości między cząsteczkami pary wodnej,
b) dwóch różnych rodzajów cząsteczek, przy czym odległości między cząsteczkami lodu są większe
niż odległości między cząsteczkami pary wodnej,
c) takich samych cząsteczek, przy czym odległości między cząsteczkami lodu są większe niż
odległości między cząsteczkami pary wodnej,
d) takich samych cząsteczek, przy czym odległości między cząsteczkami lodu są mniejsze niż
odległości między cząsteczkami pary wodnej.
8. Wspólną właściwością ciał stałych i cieczy jest:
a) określona objętość,
b) określona objętość i określony kształt,
c) określony kształt,
d) nie mają wspólnych cech.
9. Przyciąganie się dwóch szybek szklanych zwilżonych wodą świadczy o:
a) oddziaływaniu cząsteczek szkła z cząsteczkami wody,
b) odpychaniu się cząsteczek wody i przyciąganiu się cząsteczek szkła,
c) przyciąganiu się tylko cząsteczek wody,
d) przyciąganiu się tylko cząsteczek szkła.
10. Dokładność siłomierza przedstawionego na rysunku wynosi?
a) 1 N,
15
b) 4 N,
c) 5 N,
d) 10 N.
11. Kula z lodu o objętości 10 m3 i gęstości 920 kg/m3 ma masę równą:
a) 0,01 kg,
b) 92 kg,
c) 920 kg,
d) 9200 kg.
Ciepło
1. Podczas pieczenia ciasta w piekarniku nagrzewają się górne warstwy powietrza w kuchni
(można to sprawdzić, stając na krześle i podnosząc rękę). Przyczyną jest:
a) zjawisko konwekcji,
b) zjawisko przewodnictwa,
c) promieniowanie pochodzące od piekarnika,
d) sublimacja.
2. Parowanie jest zjawiskiem odwrotnym do:
a) krzepnięcia,
b) topnienia,
c) sublimacji,
d) skraplania.
3. Energię wewnętrzną ciała można zmienić:
a) tylko wówczas, gdy wykonana jest nad ciałem praca,
b) tylko wówczas, gdy ciało wykonuje pracę,
c) tylko wówczas, gdy następuje przepływ ciepła,
d) gdy zostanie wykonana praca lub nastąpi przepływ ciepła.
4. Gdy w pomieszczeniu o temperaturze pokojowej dotykasz metalowej klamki, doznajesz uczucia
chłodu,
a przy dotknięciu drewnianej klamki tego nie odczuwasz. Dzieje się tak, gdyż:
a) metalowa klamka ma niższą temperaturę od temperatury drewnianej klamki,
b) drewniana klamka ma temperaturę zbliżoną do temperatury ciała człowieka, a metalowa nie,
16
c) drewniana klamka szybko nagrzewa się, a metalowa nagrzewa się wolno,
d) metalowa klamka jest dobrym przewodnikiem ciepła i szybko odprowadza ciepło z dłoni.
5. W którym z przykładów energia wewnętrzna ciała zmienia się na skutek wykonania pracy?
a) Górne warstwy wody ogrzewają się w naczyniu dzięki zjawisku konwekcji.
b) Kawałek drewna rozgrzewa się wskutek pocierania go kawałkiem papieru ściernego.
c) Owocowy napój ochłodził się po wrzuceniu do niego kostek lodu.
d) Kamienny posąg, stojący w nasłonecznionym miejscu, nagrzał się z jednej strony.
6. W szklance znajduje się herbata o temperaturze zbliżonej do temperatury wrzenia wody.
Co się zdarzy po włożeniu do herbaty łyżeczki o temperaturze pokojowej?
a) Energia wewnętrzna łyżeczki zwiększy się, a herbaty pozostanie bez zmian.
b) Energia wewnętrzna łyżeczki pozostanie bez zmian, a energia wewnętrzna herbaty zmniejszy się.
c) Energia wewnętrzna łyżeczki, ani energia wewnętrzna herbaty się nie zmieni.
d) Energia wewnętrzna herbaty zmniejszy się, a energia wewnętrzna łyżeczki się zwiększy.
7. Temperatura 10°C odpowiada w skali Kelvina:
a) 283 K,
b) 273 K,
c) 263 K,
d) 10 K.
8. Jednostką ciepła właściwego w układzie SI jest:
a) 1 J,
b) 1
J
, ,
kg  °C
c) 1
J
,
kg
d) l W.
9. Wykres przedstawia zależność temperatury od czasu podgrzewania pewnego ciała o budowie
krystalicznej. Proces topnienia przedstawia na wykresie odcinek:
a) AB,
b) BC,
c) CD,
d) AB i CD.
10. Jaka ilość ciepła jest potrzebna, aby doprowadzić do wrzenia 1 kg wody o temperaturze 10°C?
Ciepło właściwe wody wynosi 4200
J
.
kg  °C
a) 420 J,
17
b) 42 kJ,
c) 378 kJ,
d) 3780 kJ.
11. O ile stopni ogrzeje się woda o masie 2 kg, jeżeli dostarczono jej 84 kJ ciepła?
Ciepło właściwe wody wynosi 4200
J
.
kg  °C
a) o 20°C,
b) o 10°C,
c) o 1°C,
d) o 2°C.
12. W czajniku elektrycznym zagotowano wodę o temperaturze początkowej 20°C, dostarczając jej
336 kJ ciepła. Ciepło właściwe wody wynosi 4200
J
. Masa wody wynosiła:
kg  °C
a) 0,5 kg,
b) 1 kg,
c) 1,5 kg,
d) 2 kg.
13. Cztery prostopadłościany: aluminiowy, mosiężny, srebrny i ołowiany, o jednakowej masie, wyjęto
z wrzącej wody i ułożono równocześnie na jednakowych płytkach parafiny.
Ciepło właściwe:
ołowiu – 128
srebra – 236
J
kg  °C
J
kg  °C
mosiądzu – 377
aluminium – 902
J
kg  °C
J
kg  °C
Największą ilość parafiny stopi prostopadłościan:
a) aluminiowy,
b) mosiężny,
c) srebrny,
d) ołowiany.
18
14. Na wykresie przedstawiono, jak podczas przesuwania tłoczka pompki o 20 cm siła zwiększyła
swoją wartość od 0 do 30 N. Wskutek wykonanej pracy energia wewnętrzna powietrza w pompce
wzrosła o:
a) 3 J,
b) 6 J,
c) 30 J,
d) 60 J.
15. Pocisk o masie 20 g, lecący z prędkością 500 m/s , przebił deskę na wylot i dalej poruszał się z
prędkością 300 m/s . Energia wewnętrzna deski i pocisku wzrosła o:
a) 0,09 kJ,
b) 900 J,
c) l,6 kJ,
d) 160 kJ.
19
Download

h km h km h km h km smsmsmsmsmh km