Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Oferta Krajowego Systemu Usług
dla osób zakładających i prowadzących
działalność gospodarczą
Karina Grygiel
Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU
prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruń, 08 maj 2013 r.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Krajowy System Usług (KSU)
Wspiera osoby zamierzające rozpocząć działalność
gospodarczą oraz funkcjonujące przedsiębiorstwa.
KSU składa się z ponad 150 ośrodków,
zlokalizowanych na terenie Polski, które świadczą
usługi wspierające przedsiębiorców.
Całość koordynowana jest przez Polską Agencję
Rozwoju Przedsiębiorczości.
www.ksu.parp.gov.pl
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Krajowy System Usług (KSU)
Wśród ośrodków KSU znajdują się:
1. Punkty Konsultacyjne KSU,
2. Ośrodki Krajowej Sieci Innowacji,
3. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe.
W ramach KSU świadczone są następujące usługi:
1. informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców
i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą,
2. proinnowacyjne dla przedsiębiorców - analiza potencjału
technologicznego, pomoc we wdrożeniu rozwiązań
innowacyjnych,
3. finansowe – udzielanie poręczeń kredytów lub pożyczek
dla przedsiębiorców.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Punkty Konsultacyjne KSU (PK KSU)
Na terenie całego kraju działa obecnie 55 Punktów
Konsultacyjnych KSU.
Na terenie województwa kujawsko - pomorskiego
zlokalizowane są 3 Punkty Konsultacyjne KSU:
 BYDGOSZCZ – Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców
i Przedsiębiorców
 TORUŃ – Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 PŁUŻNICA – Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
www.kujawsko-pomorskie.ksu.parp.gov.pl
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Dyżury
Brodnica
Chełmno
Chełmża
Golub-Dobrzyń
Grudziądz
Inowrocław
Koronowo
Lipno
Lubicz
Nakło nad
Notecią
Radziejów
Solec Kujawski
Tuchola
Włocławek
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Projekt systemowy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
„Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla
przedsiębiorców oraz osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą w formule
one-stop-shops”
Okres realizacji luty 2012 – grudzień 2013
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
na lata 2007-2013.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi
informacyjne
Usługi
doradcze
• bezpłatne
• odpłatność
10 zł netto
za godzinę
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla osób planujących otworzyć firmę
Usługa informacyjna
Klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat
zakładania działalności gospodarczej.
Zakres usługi obejmuje m.in. informacje na temat:
• wszystkich etapów związanych z zakładaniem
własnej firmy;
• dokumentów niezbędnych do rejestracji
działalności;
• dostępnych na rynku środków finansowych na
otwarcie działalności, np. dotacji, pożyczek.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla osób planujących otworzyć firmę
Usługa doradcza „Asysta
działalności gospodarczej”
w
rozpoczynaniu
Pomoc dla osób gotowych otworzyć własną firmę we
wszystkich
aspektach
zakładania
działalności
gospodarczej.
Konsultant poprowadzi - krok po kroku - przez
wszystkie etapy związane z procesem otwierania
własnej firmy oraz pomoże opracować niezbędne
dokumenty.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla osób planujących otworzyć firmę
Zakres doradztwa obejmuje m.in. pomoc w:
• doborze profilu planowanej działalności;
• pozyskaniu środków finansowych na założenie
przedsiębiorstwa;
• wyborze odpowiedniej formy opodatkowania;
• przygotowaniu biznesplanu przedsięwzięcia;
• przygotowaniu dokumentów niezbędnych do
rejestracji firmy;
• rejestracji działalności gospodarczej w bazie
CEIDG.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców
Usługa informacyjna
Klienci mogą dowiedzieć się wszystkiego na temat
prowadzenia działalności gospodarczej.
Zakres usługi informacyjnej obejmuje m.in.:
• prowadzenie, zawieszanie i zamykanie działalności
gospodarczej;
• zatrudnianie cudzoziemców;
• wymogi ochrony środowiska w działalności
przedsiębiorstw;
• zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP,
podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców i osób zamierzających
rozpocząć działalność gospodarczą
Opieka nad klientem
Usługa bezpłatna polegająca na pomocy
w
znalezieniu
partnera
odpowiadającego
specjalistycznym potrzebom klienta.
Klient może otrzymać informacje na temat usług
oferowanych przez inne instytucje wspierające
przedsiębiorców, np. szkoleń, pożyczek lub
poręczeń kredytu. Konsultant doradzi w wyborze
najwłaściwszego wykonawcy usługi oraz pomoże
nawiązać pierwszy kontakt i wypełnić niezbędne
dokumenty.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców
Usługa w zakresie rozliczania projektów w ramach
usługi Opieka nad klientem.
Usługa bezpłatna dostępna dla klientów, którzy
rozliczają projekty w ramach działań wdrażanych
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.
Usługa
obejmuje
pomoc
w
przygotowaniu
dokumentacji finansowej dla realizowanych przez
klienta projektów w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców
Usługa doradcza „Asysta
działalności gospodarczej”
w
prowadzeniu
Doradztwo w czterech podstawowych obszarach
działalności firmy tj.:
• formalno-prawne obowiązki związane
z prowadzeniem firmy,
• marketing,
• organizacja przedsiębiorstwa,
• finanse przedsiębiorstwa.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców
Zakres doradztwa dla przedsiębiorcy obejmuje m.in.:
• spełnianie wymogów formalno-prawnych
dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej
np. pomoc w przygotowaniu dokumentów do ZUS,
Urzędu Skarbowego, jednostek administracji
rządowej i samorządowej;
• marketing, w tym konsultacje w zakresie:
przygotowania planu marketingowego, budowania
relacji z klientami i podwykonawcami, wykorzystania
nowoczesnych narzędzi marketingowych;
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi dla przedsiębiorców
• organizacja przedsiębiorstwa — m.in.
konsultacje nt.: doboru personelu, podziału
obowiązków i odpowiedzialności, struktury
organizacyjnej;
• finanse przedsiębiorstwa — m.in. pomoc w
opracowaniu kosztorysu przedsięwzięcia,
pozyskaniu finansowania zewnętrznego, w tym:
dotacje, pożyczki i kredyty z sektora
pozabankowego, kredyty bankowe, leasing,
konsultacje nt. porównywania źródeł finansowania
pod względem korzyści ekonomicznych, wyboru
formy opodatkowania.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Usługi informacyjne są dla klientów bezpłatne.
Usługi doradcze są dofinansowane w 90% ze środków
publicznych, a wkład własny klienta wynosi zaledwie
10%, tj.: 10 zł netto za godzinę doradztwa.
Klient indywidualny – max. 16 godzin doradztwa
Przedsiębiorca – max. 24 godziny doradztwa
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Formy świadczenia usług
•
•
•
•
•
bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym KSU,
na dyżurze,
za pomocą formularza on-line ,
telefonicznie,
wizyta u klienta.
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
www.kujawsko-pomorskie.ksu.parp.gov.pl
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Dane teleadresowe PK KSU
Regionalny Punkt Konsultacyjny KSU
Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń
tel. (56) 655 57 65
www.tarr.org.pl
Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU
Kujawsko-Pomorskie Związek
Pracodawców i Przedsiębiorców
ul. Mennica 6, 85-112 Bydgoszcz
tel. (52) 585 91 65
www.kpzpip.pl
Lokalny Punkt Konsultacyjny KSU
Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
Płużnica, 87-214 Płużnica
tel. (56) 687 39 08
www.trgp.mga.com.pl
Kujawsko-Pomorska Sieć Punktów Konsultacyjnych KSU
Dziękuję za uwagę
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download

Punkty Konsultacyjne Krajowego Systemu Usług