Biesiekierz, dnia 7.7.2014r.
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego
- wszyscy
dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 1/2014 prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie dożywiania uczniów w szkołach oraz innych osób w ramach programu
wieloletniego Pomoc państwa w zakresie dożywiania na terenie gminy Biesiekierz.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biesiekierzu, jako zamawiający, działając zgodnie z art. 92
ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.)
zwanej dalej „ustawą”, zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejszą wybrano
ofertę:
POLFOOD SERVICE, PGŻ DMITRY MOISEEV, ul. Słowiańska17/2, 75-845 Koszalin
- za cenę 151125,00zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta spełnia wszystkie wymogi określone przepisami ustawy i jej treść odpowiada treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia oraz została oceniona jako najkorzystniejsza zgodnie z kryterium oceny
ofert, bowiem jest ofertą zawierającą najniższą cenę.
Z postępowania nie wykluczono żadnego z wykonawców i nie odrzucono żadnej oferty.
Wykaz i porównanie złożonych ofert:
Kolejność
ofert wg
kryterium
oceny
ofert
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Cena oferty
(zł brutto)
Nazwa (firma) i adres wykonawcy
POLFOOD SERVICE, PGŻ DMITRY MOISEEV, ul. Słowiańska17/2, 75-845
Koszalin
ADAMUS PHU Paweł Usidus, ul. Szarych Szeregów 1, 75-130 Koszalin
FOOD INVESTMENT S.A. ul. Do Studzienki 34B, 80-227 Gdańsk
PHU „EGIPT” Wioletta Zbrzeźniak, Nowe Bielice 59, 76-039 Biesiekierz
GASTRO TEAM Sp.z o.o.ul. Boh. Warszawy 2, 75-211 Koszalin
Cezary Miś, ul. Wojska Polskiego 4, 76-032 Mielno
PARTNER Sp. z o.o., ul. Połczyńska 19a, 78-300 Świdwin
TESS Polska Sp.z o.o., ul. Boh. Warszawy 2, 75-211 Koszalin
DOROTA SZERSZENOWICZ Usługi Gastronomiczne i Marketingowe,
ul. S. Sempołowskiej 3, 76-100 Sławno
151125,00
159495,00
160425,00
162285,00
164610,00
165075,00
171585,00
173910,00
229710,00
Umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta przed upływem terminów, o których mowa
w art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy, na podstawie art. 94 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy.
Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej
/-/ KARINA GĘBAL
Download

Biesiekierz, dnia 7.7.2014r. Uczestnicy