olu
b
m
sy nihy
e
i
nen u na k
t
s
ie
Um ého kód
ov
čiar
a
ív
t
a
n
lter
1. a
a
v
í
t
rna
e
t
l
a
2.
l
bo
m
y
s
ný
v
a
Príd s ním.
Ak si vydavateľ želá uviesť doplnkové informácie o vydávanom titule (napr. nové vydanie),
môže tak urobiť pomocou dvoj- alebo päťmiestneho prídavného symbolu, ktorý sa stáva súčasťou symbolu čiarového kódu EAN-13, prídavný symbol je umiestnený napravo od kódu a rovnobežne
OZNAČOVANIE KNÍH; Zostavila Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999
SPÔSOBY OZNAČOVANIA KNÍH
ia
žit
u
o
p
- Prídavný symbol nesmie obsahovať tie informácie, ktoré obsahuje číselný kód EAN-13.
- Použitie prídavného symbolu na knihe je výlučne vecou vydavateľstva a jeho účel je
y
k
individuálny.
n
mie - Bežné snímače čiarových kódov prídavný symbol nesnímajú, avšak niektoré snímače je možné
d
o
P
naprogramovať na snímanie čiarového kódu s prídavným symbolom.
d
la
k
í
r
P
EAN SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: [email protected], www.ean.sk
Tak, ako každý spotrebný tovar, aj knihy môžeme označiť symbolom
čiarového kódu, ktorý zjednoduší manipuláciu a zároveň umožní jednoduchý a rýchly prenos informácií v celom distribučnom reťazci.
OZNAČOVANIE KNÍH
V súčasnosti poznáme dva spôsoby označovania kníh a ostatných tlačených dokumentov
symbolom čiarového kódu EAN-13:
by
ôso
p
s
Dva
1. Označovanie kníh ako "normálnych" produktov.
2. Označovanie kníh so základom čísla ISBN.
b
Je na vydavateľstve, pre ktorý spôsob označovania symbolom čiarového kódu sa rozhodne.
V obidvoch prípadoch však musí byť tlačenému dokumentu pridelené číslo ISBN.
Ak sa rozhodnete pre prvý spôsob označovania tlačených dokumentov čiarovým kódom, kontaktujte EAN SLOVAKIA, radi Vám pomôžeme. V opačnom prípade kontaktujte Národnú agentúru ISBN.
Označovanie kníh čiarovým kódom EAN-13 so základom čísla ISBN
2.
so
spô
Tie vydateľstvá, ktoré sa rozhodnú používať číslo ISBN v čiarovom kóde, musia zachovať podmienky zmluvy
uzavretej medzi Organizáciami EAN, UCC a Medzinárodnou agentúrou ISBN a zároveň sa riadiť STN 77 0063.
Číslo knihy sa skladá z: prefixu 978, čísla ISBN bez kontrolnej číslice (kontrolná číslica ISBN je alfanumerická, modulo 11) a kontrolnej číslice, ktorá sa vypočíta podľa pravidiel EAN.
ie Symbol čiarového kódu nesmie zobrazovať cenu, pretože:
p
éu
t
i
ž
le
y
en
n
r
o
oz
- čiarový kód na to nie je určený
- neobsahuje menový indikátor, takže nemôžeme vylúčiť nesprávnu interpretáciu ceny a meny
Dô
b
1.
čís
ra
ú
t
k
u
Štr
SPÔSOBY OZNAČOVANIA KNÍH
so
spô
nih
k
a
l
Štruktúra čísla knihy
978
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
K
PREFIX
PRE KNIHY
ČÍSLO ISBN
BEZ KONTROLNEJ ČÍSLICE
KONTROLNÁ
ČÍSLICA EAN
Príklad: Ak je číslo ISBN 80-85297-67-1, tak štruktúru čiarového kódu EAN-13 vytvoríme nasledovne: prefix 978,
číslo ISBN bez kontrolnej číslice ISBN a kontrolná číslica podľa pravidiel EAN. Výsledkom je číslo 978 808529767 6
a symbol čiarového kódu je na obrázku.
Označovanie kníh čiarovým kódom EAN-13 podľa pravidiel EAN
Knihy označujeme symbolom čiarového kódu EAN-13 podľa všeobecných pravidiel organizácie EAN
International v súlade s platnou normou STN EN 797.
d
la
k
í
r
P
Štruktúra čísla EAN-13 je nasledovná:
Prefix krajiny: prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číselný rozsah X1 - X9: prideľuje EAN SLOVAKIA.
Kontrolná číslica: je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z dvanástich predchádzajúcich číslic. Úlohou kontrolnej číslice je kontrola správnosti čítania čiarového kódu, táto sa vypočíta pre
každý kód osobitne.
sla
í
č
úra 13
t
k
u
Štr EAN
Prefix
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
K
PREFIX
SLOVENSKA
ČÍSLO VYDAVATEĽA
PODĽA PRAVIDIEL EAN SLOVAKIA
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
d
a
l
k
Prí
EAN Číslo vydavateľa číslo
Slovakia podľa pravidiel výrobku
EAN SLOVAKIA
Kontrolná číslica
Kontrolná číslica
UMIESTNENIE SYMBOLU
ČIAROVÉHO KÓDU NA KNIHY
Štruktúra čísla EAN - 13
858
Číslo ISBN
bez kontrolnej
číslice
Knihy označujeme čiarovým kódom EAN-13 v súlade s STN EN 797,
ktorá definuje symbol EAN/UPC, formáty symbolov, rozmery,
tolerancie a algoritmus dekódovania.
p
nie
e
n
r
ozo
Dô
éu
t
i
ž
le
Pri aplikácii symbolu čiarového kódu treba dbať na to, aby:
a) rozmery symbolu čiarového kódu boli v súlade s platnými normami
b) bol symbol umiestnený na zadnej strane väzby alebo obalu v pravom dolnom rohu
(obrázok č. 1 a 2). Doporučuje sa 1. alternatíva
c) bol symbol vrátane svetlých okrajov umiestnený najmenej 20 mm od každého
okraja knihy
OZNAČOVANIE KNÍH
V súčasnosti poznáme dva spôsoby označovania kníh a ostatných tlačených dokumentov
symbolom čiarového kódu EAN-13:
by
ôso
p
s
Dva
1. Označovanie kníh ako "normálnych" produktov.
2. Označovanie kníh so základom čísla ISBN.
b
Je na vydavateľstve, pre ktorý spôsob označovania symbolom čiarového kódu sa rozhodne.
V obidvoch prípadoch však musí byť tlačenému dokumentu pridelené číslo ISBN.
Ak sa rozhodnete pre prvý spôsob označovania tlačených dokumentov čiarovým kódom, kontaktujte EAN SLOVAKIA, radi Vám pomôžeme. V opačnom prípade kontaktujte Národnú agentúru ISBN.
Označovanie kníh čiarovým kódom EAN-13 so základom čísla ISBN
2.
so
spô
Tie vydateľstvá, ktoré sa rozhodnú používať číslo ISBN v čiarovom kóde, musia zachovať podmienky zmluvy
uzavretej medzi Organizáciami EAN, UCC a Medzinárodnou agentúrou ISBN a zároveň sa riadiť STN 77 0063.
Číslo knihy sa skladá z: prefixu 978, čísla ISBN bez kontrolnej číslice (kontrolná číslica ISBN je alfanumerická, modulo 11) a kontrolnej číslice, ktorá sa vypočíta podľa pravidiel EAN.
ie Symbol čiarového kódu nesmie zobrazovať cenu, pretože:
p
éu
t
i
ž
le
y
en
n
r
o
oz
- čiarový kód na to nie je určený
- neobsahuje menový indikátor, takže nemôžeme vylúčiť nesprávnu interpretáciu ceny a meny
Dô
b
1.
čís
ra
ú
t
k
u
Štr
SPÔSOBY OZNAČOVANIA KNÍH
so
spô
nih
k
a
l
Štruktúra čísla knihy
978
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
K
PREFIX
PRE KNIHY
ČÍSLO ISBN
BEZ KONTROLNEJ ČÍSLICE
KONTROLNÁ
ČÍSLICA EAN
Príklad: Ak je číslo ISBN 80-85297-67-1, tak štruktúru čiarového kódu EAN-13 vytvoríme nasledovne: prefix 978,
číslo ISBN bez kontrolnej číslice ISBN a kontrolná číslica podľa pravidiel EAN. Výsledkom je číslo 978 808529767 6
a symbol čiarového kódu je na obrázku.
Označovanie kníh čiarovým kódom EAN-13 podľa pravidiel EAN
Knihy označujeme symbolom čiarového kódu EAN-13 podľa všeobecných pravidiel organizácie EAN
International v súlade s platnou normou STN EN 797.
d
la
k
í
r
P
Štruktúra čísla EAN-13 je nasledovná:
Prefix krajiny: prvé trojčíslie prideľuje EAN International. EAN SLOVAKIA má pridelený prefix 858.
Číselný rozsah X1 - X9: prideľuje EAN SLOVAKIA.
Kontrolná číslica: je súčasťou kódu EAN-13 a vypočíta sa podľa presne definovaného algoritmu z dvanástich predchádzajúcich číslic. Úlohou kontrolnej číslice je kontrola správnosti čítania čiarového kódu, táto sa vypočíta pre
každý kód osobitne.
sla
í
č
úra 13
t
k
u
Štr EAN
Prefix
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
K
PREFIX
SLOVENSKA
ČÍSLO VYDAVATEĽA
PODĽA PRAVIDIEL EAN SLOVAKIA
KONTROLNÁ
ČÍSLICA
d
a
l
k
Prí
EAN Číslo vydavateľa číslo
Slovakia podľa pravidiel výrobku
EAN SLOVAKIA
Kontrolná číslica
Kontrolná číslica
UMIESTNENIE SYMBOLU
ČIAROVÉHO KÓDU NA KNIHY
Štruktúra čísla EAN - 13
858
Číslo ISBN
bez kontrolnej
číslice
Knihy označujeme čiarovým kódom EAN-13 v súlade s STN EN 797,
ktorá definuje symbol EAN/UPC, formáty symbolov, rozmery,
tolerancie a algoritmus dekódovania.
p
nie
e
n
r
ozo
Dô
éu
t
i
ž
le
Pri aplikácii symbolu čiarového kódu treba dbať na to, aby:
a) rozmery symbolu čiarového kódu boli v súlade s platnými normami
b) bol symbol umiestnený na zadnej strane väzby alebo obalu v pravom dolnom rohu
(obrázok č. 1 a 2). Doporučuje sa 1. alternatíva
c) bol symbol vrátane svetlých okrajov umiestnený najmenej 20 mm od každého
okraja knihy
olu
b
m
sy nihy
e
i
nen u na k
t
s
ie
Um ého kód
ov
čiar
a
ív
t
a
n
lter
1. a
a
v
í
t
rna
e
t
l
a
2.
l
bo
m
y
s
ný
v
a
Príd s ním.
Ak si vydavateľ želá uviesť doplnkové informácie o vydávanom titule (napr. nové vydanie),
môže tak urobiť pomocou dvoj- alebo päťmiestneho prídavného symbolu, ktorý sa stáva súčasťou symbolu čiarového kódu EAN-13, prídavný symbol je umiestnený napravo od kódu a rovnobežne
OZNAČOVANIE KNÍH; Zostavila Marianna Revallová, EAN SLOVAKIA; Grafická úprava, foto a sadzba: Výtvarná agentúra A1 Žilina; Tlač: Expresprint Žilina; ©1999
SPÔSOBY OZNAČOVANIA KNÍH
ia
žit
u
o
p
- Prídavný symbol nesmie obsahovať tie informácie, ktoré obsahuje číselný kód EAN-13.
- Použitie prídavného symbolu na knihe je výlučne vecou vydavateľstva a jeho účel je
y
k
individuálny.
n
mie - Bežné snímače čiarových kódov prídavný symbol nesnímajú, avšak niektoré snímače je možné
d
o
P
naprogramovať na snímanie čiarového kódu s prídavným symbolom.
d
la
k
í
r
P
EAN SLOVAKIA, Nanterská 23, 010 08 Žilina, Slovakia, tel.: + 421 89 651 185, fax: + 421 89 651 186, E-mail: [email protected], www.ean.sk
Tak, ako každý spotrebný tovar, aj knihy môžeme označiť symbolom
čiarového kódu, ktorý zjednoduší manipuláciu a zároveň umožní jednoduchý a rýchly prenos informácií v celom distribučnom reťazci.
Download

Knihy - GS1 Slovakia