Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007 -2013
Obsah
Strana
1.
Dôvodová správa .......................................................................................................2
2.
Vízia mikroregiónu ...................................................................................................2
3.
Ciele mikroregiónu ...................................................................................................2
4.
Audit zdrojov..............................................................................................................2
4.1. Erby obcí .....................................................................................................................3
4.2. História obcí.................................................................................................................3
4.3. Podnebie..................................................................................................................... 10
4.4. Prírodné charakteristiky..............................................................................................10
4.5. Ekologická stabilita územia........................................................................................12
4.6. Demografická situácia................................................................................................14
4.6.1. Historický vývin počtu obyvateľov............................................................................14
4.6.2. Veková štruktúra obyvateľstva...................................................................................15
4.6.3. Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti....................................................................18
4.6.4. Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania.................................................19
4.6.5. Vývoj nezamestnanosti...............................................................................................21
4.7. Domový a bytový fond.......…………………………………………………………22
4.7.1. Rodinné domy a byty................................................................................................. 26
4.7.2. Veľkosť bytov v roku 2001........................................................................................ 26
4.7.3. Veková štruktúra bytového fondu…………………………………………………...27
4.8. Pôdne podmienky v roku 1994 a 2001....................................................................... 28
4.9. Infraštruktúra a sluţby................................................................................................ 32
4.9.1. Infraštruktúra...............................................................................................................32
4.9.2. Verejnoprospešné sluţby…………………………………………………………… 35
4.10. Kultúrne zariadenia…………………………………………………………………..36
4.11. Organizačná štruktúra hospodárstva………………………………………………... 37
4.12. Hospodárenie obcí a mikroregiónu..............................................................................38
5.
SWOT analýza……………………………………………………………………....42
5.1. SWOT- Infraštruktúra a ţivotné prostredie…………………………………………..42
5.2. SWOT- podnikateľské prostredie…………………………………………………….43
5.3. SWOT- kultúra, šport, sluţby………………………………………………………...44
6.
Analýza problémov………………………………………………………………….45
6.1. Zoznam prioritných problémov podľa odpovedí dotazníkovou metódou…………...45
7.
Definovanie kritických oblasti ...................................................................................58
8.
Definovanie strategických zámerov obcí...................................................................58
9.
Akčné plány obcí.........................................................................................................65
9.1. Kritická oblasť 1- Infraštruktúra a občianská vybavenosť...........................................65
9.2. Kritická oblasť 2- Spoločenský ţivot a podnikanie……………………………….. ...76
9.3. Kritická oblasť 3- Ţivotné prostredie ..........................……………………………….83
9.4 Kritická oblasť 4- Voľný čas a cestovný ruch ..............................................................91
10. Časový harmonogram realizácie PHSR obcí.............................................................98
11. Prijatie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja........................................102
12. Monitorovanie a hodnotenie......................................................................................102
13. Finančné plány obcí a mikroregiónu BOROLO.....................................................103
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
1. Dôvodová správa k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja.
Základnou úlohou mikroregiónu Borolo je zabezpečenie všestranného rozvoja tohto regiónu a
potrieb jeho obyvateľov. K naplneniu tejto úlohy smeruje aj vypracovaný a predloţený Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja, pre čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych
fondov Európskej únie. Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyplýva
zo zákona NR SR č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja, ktorý podľa §5 odsek e,
patrí medzi základné dokumenty podpory regionálneho rozvoja . Predloţený program rozvoja
je v súlade s Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Košického kraja. Program
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu je programový dokument, ktorý obsahuje
programovú a analytickú časť. V jednotlivých kritických oblastiach je poukázané na problémy,
riešenie ktorých má rozhodujúci vplyv na ďalší úspešný rozvoj. Z týchto problémových oblastí
boli formulované 4 strategické zámery, ktorých riešenie je zahrnuté do 34 cieľov a tieto sú
rozpracované do jednotlivých opatrení.
2. Vízia mikroregiónu Borolo
Víziou jednotlivých obcí mikroregiónu je vytvoriť vhodné podmienky pre
plnohodnotný ţivot nielen súčasnej generácie obyvateľov jednotlivých obcí, ale
aj pre budúce generácie s cieľom zvyšovať kvalitu ţivota s vyuţitím všetkých
zdrojov – prírodných, kultúrnych, historických a ľudských pri súčasnom
zachovaní dedičstva predošlých generácií.
3. Ciele mikroregiónu Borolo









Cieľavedomý koordinovaný postup pri vytváraní koncepcie rozvoja mikroregiónu
hlavne dobudovaním základnej infraštruktúry
Iniciovanie a podpora aktivít v oblasti vidieckej turistiky a agroturistiky
Vytváranie priaznivého a podporného prostredia pre súkromných podnikateľov cez
rozvoj sluţieb a pri obnove tradičných remesiel , drevovýroby, poľnohospodárstva,
vinohradníctva a ovocinárstva
Zapájanie občanov do rôznych aktivít smerujúcich k plneniu cieľov zdruţenia
Dosiahnutie vyššej občianskej zodpovednosti a angaţovanosti občana pre veci verejné
Zabrániť vysídľovaniu obcí
Zlepšiť ţivotné prostredie obci
Zviditeľnenie mikroregiónu vhodnou propagáciou
Spoločná ochrana zákonných práv a záujmov občanov
K najsilnejším stránkam mikroregiónu patria pracovití ľudia, bohaté lesy, poľnohospodárska
pôda, vzácne historické i prírodné kvality územia, príťaţlivé, zdravé a tiché prostredie.
4. Audit zdrojov
Územie mikroregiónu Borolo sa rozprestiera v severnej časti okresu Sobrance, kde aj
administratívne patrí. Mikroregión Borolo je zdruţením desiatich obcí: Baškovce, Beňatina,
Hlivištia, Choňkovce, Inovce, Koňuš, Podhoroď, Ruská Bystrá, Ruskovce a Ruský Hrabovec.
2
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Rozloha územia v ha: 14922,21 ha
Počet obyvateľov: 3370
Hustota obyvateľstva: 43,2 obyvateľov na km štvorcový
Sídlo mikroregiónu: Obecný úrad Inovce
Okres: Sobrance
Právna forma: Občianske zdruţenie
OZ Mikroregión Borolo vzniklo v roku 2004 a dátum registrácie je dňa 23.11.1999.
Predseda zdruţenia: Ladislav Polák, starosta obce Inovce
Podľa záverov vyplývajúcich z návrhu Analýzy sociálno-ekonomickej situácie Košického
samosprávneho kraja, vyplynul stupeň ekonomického rozvoja okresov Košického kraja a ich
regionalizácie kde, okres Sobrance patrí medzi hospodársky problémové, zaostávajúce oblasti,
bez dostatku vnútorných zdrojov pre ďalší rozvoj. V prioritných príleţitostiach pre rozvoj
v okresoch Košického kraja je uvedené: 1.2. Okres Sobrance:
Stabilizácia poľnohospodárskeho sektora, diverzifikácia poľnohospodárskej prvovýroby,
pestovanie liečivých rastlín, rozvoj vinohradníctva, ovocinárstva, rozvoj cestovného ruchu
a agroturizmu na báze prírodných a kultúrnych daností, rozvoj ľahkých odvetví priemyslu bez
negatívnych vplyvov na ţivotné prostredie, rozvoj kooperačných výrob, vyuţitie výhodnej
polohy okresu hraničiaceho s Ukrajinou, tranzit tovarov, rozvoj cezhraničnej spolupráce
s Ukrajinou.
4.1. Obecné erby
Baškovce
Podhoroď
Beňatina
Ruskovce
Hlivištia
Choňlpvce
Koňuš
R. Bystrá
Inovce
R. Hrabovec
4.2. História obcí
Kaţdá obec, ktorá spadá do mikroregiónu Borolo má svoju históriu a jedinečnosť. Obec Ruská
Bystrá a Ruský Hrabovec patrili v minulosti do osídlenia Zemplínskej ţupy a ostatné obce
patrili do osídlenia Uţskej ţupy.
3
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.2.1. Baškovce
Baškovce leţia v Podvihorlatskej pahorkatine, v údolí Ţiarovnického potoka, v nadmorskej
výške okolo 170 m. O potoku Ţiarovnica je doklad z roku 1337. Keď v jeho údolí vznikla
dedina, v začiatočnom období ju pomenúvali názvom potoka. Pod názvom Ţiarovnica sa
vyskytuje v listinách z rokov 1418 a 1419, pravda, dosť skomolene. Zakrátko po vzniku dediny
vznikol jej trvalý názov Baškovce, ktorý sa v maďarizovanej podobe Baskocz vyskytuje
pravidelne v písomnostiach z 15. aţ 17. storočia. Názov Baškovce zaiste korení v osobnom
mene. Jeho nositeľom bol nepochybne prvý miestny šoltýs. Zaloţenie Baškoviec
predpokladáme usadlíkmi podľa zákupného práva v druhej polovici 14. storočia. Šoltýstvo sa
tam udrţalo ešte koncom 16. storočia. Baškovce vznikli na majetku šľachticov z Michaloviec.
Im a šľachticom z Tibavy patrili aj v 15. -17. storočí, pričom boli majetkovou súčasťou panstva
Jasenov. Baškovské sedliacke domácnosti okolo roku 1427 bývali v dvoch sídliskách a zdanené
boli od dvadsiatich troch port. Neskôr sa časť sedliakov odsťahovala, iní po strate či zanechaní
uţívaných pozemkov upadli medzi ţeliarov. V dôsledku toho sa dedina zmenšovala. V roku
1549 uţ šoltýstvo patrilo dvom domácnostiam a poddanských domácností bolo dvadsaťsedem,
sedliackych šestnásť a ţeliarskych jedenásť. V roku 1567 zdanili tri sedliacke domácnosti na
celých a tri na polovičných usadlostiach spolu od štyroch port. V roku 1588 tam hospodárili tri
domácnosti na celých, dve na štvrtinových, takţe boli zdanené od dvoch port. Okrem nich bolo
osem domácností ţeliarov, pravda aj domácnosť slobodníka a šoltýsa. V roku 1599 malo
sídlisko sedemnásť obývaných domov, ako aj dom šoltýsa. V tom období boli Baškovce malou
dedinou slovenského poddanského obyvateľstva. Podľa urbára z roku 1549 tamojší šoltýs platil
zemepánovi kaţdoročne daň 1, resp. 1,5 zlatého a odovzdával krahulca, zajaca a 25 bochníkov
chleba či koláčov. Sedliacka domácnosť platila jeden zlatý a tridsaťšesť denárov, odovzdávala
okrúhly chlieb či koláč, sliepku, ročného brava v hodnote šestnásť denárov a gbel (asi 84 litrov)
ovsa. Podobné povinnosti mali šoltýsi a sedliaci k zemepánom v 15. aţ 17. storočí.Staré
a inojazyčné názvy obce sú: Bazkoch (1427), Baskoch (1449), Basskowce (1786), maďarsky
Baskóc, respektíve Alsóbockoc. Obyvatelia obce majú obyvateľské mená. Baškovčan,
baškovčanka, baškovský. Najrozšírenejšie priezviská: kosť, Ondrík, Lukáč, Podoľak.
Obyvatelia boli roľníci, pastieri a pracovali v lesoch. Začiatok poľnohospodárskej výroby siaha
do prvej ČSR. Pomery v obci za burţoáznej republiky prinútili mnohých k odchodu zo svojho
rodiska. Najviac ľudí odišlo do Ameriky. Pribliţný počet vysťahovaných bol 75 ľudí, z ktorých
sa naspäť vrátilo 36. Tí, ktorí sa vrátili si kúpili zeme a postavili nové domy.
4.2.2. Beňatina
Beňatina leţí v hornej časti údolia rovnomenného potoka v kotline Popriečneho v nadmorskej
výške okolo 410 m. O potoku Beňatina sú správy zo 14. storočia. Vtedy priľahlé územie patrilo
k panstvu Tibava. Na Beňatinu sa zaiste vzťahuje doklad z roku 1418 o dvoch podhradiach
tibavského hradu. Jednou z podhradných dedín bol Podhradík, druhou Beňatina. O dedine
s trvalým názvom Beňatina poznáme doklad aţ z roku 1497. Na základe týchto správ,
zemepisnej polohy dediny a vývoja osídlenia priľahlej kotliny usudzujeme, ţe Beňatinu zaloţili
usadlíci podľa zákupného, valašského práva v druhej polovici 15. storočia, avšak pred rokom
1497. sídlisko dostalo názov podľa staršieho slovenského názvu potoka. Jeho názov je
typologicky blízky starobylému názvu Vojnatina. Dedina vznikla na území panstva Tibava
a k tomuto panstvu patrila aj v 16.-17. storočí. Predpokladané valašské obyvateľstvo sa v druhej
4
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
polovici 16. storočia venovalo aj roľníctvu. V roku 1567 hospodárili tri domácnosti na celých
a päť na polovičných usadlostiach, takţe boli zdanené od 5,5 porty. V roku 1588 uţívali tri
domácnosti polovičné, dve domácnosti štvrtinové usadlosti, preto boli zdanené od dvoch port.
Okrem týchto tam ţili dve ţeliarske domácnosti, ako aj rodina miestneho šoltýsa. V poslednej
štvrtine 16. storočia sa do Beňatiny prisťahovali noví obyvatelia, čo spôsobilo, ţe v roku 1599
malo sídlisko tridsať obývaných poddanských domov a dom šoltýsa. Na prelome 16. a 17.
storočia bola Beňatina stredne veľkou, resp. veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským
obyvateľstvom. avšak v 17. storočí sa postupne zmenšoval aj počet poddanských domácností aj
domov. V roku 1715 mala dvanásť sedliackych a v roku 1720 uţ devätnásť sedliackych a dve
ţeliarske domácnosti. Pravdepodobne v druhej polovici 16., prípadne v prvej polovici 18.
storočia v dedine postavili kostol, v ktorom v polovici 18. storočia pôsobili gréckokatolícki
a koncom 18. storočia údajne pravoslávni farári. V rokoch 1773-1809 spravoval
gréckokatolícke Mukačevské biskupstvo Andrej Bačinský rodák z Beňatiny. Napriek tomu
dedinu povaţovali za slovenskú. Beňatina a Podhoroď boli najsevernejšími dedinami panstva
Tibava a okrajovými dedinami Uţskej stolice.
4.2.3. Hlivištia
Prvú správu o Hlivištiach poznáme aţ z roku 1448. Pravda, vtedy uţ jestvovali a patrili
šlˇachticom z Michaloviec. V písomnostiach z 15. a 16. storočia sa vyskytujú v skomolených,
resp. maďarizovaných tvaroch pôvodného názvu Hlivište, koreniaceho v slove hlivieť.
Predpokladáme, ţe názov mal najskôr funkciu chotárneho názvu a následne, po vzniku sídliska
stal sa miestnym názvom. Ako chotárny názov ho zaiste pouţívali obyvatelia blízkej staršej
slovenskej dediny a takou bol Jasenov. Zaloţenie sídliska predpokladáme v 20.-30. rokoch 15.
storočia usadlíkmi podľa zákupného práva. Šoltýstvo tam jestvovalo aj v 16. storočí. Hlivištia
v 15.- 17. storočí patrili šĺachticom z Michaloviec a Tibavy ako majetková súčasť panstva
Jasenov. V Hlivištiach roku 1549 okrem šoltýsa bolo osemnásť poddanských domácností. Desať
sedliackych na celých, jedenásta na polovičnej usadlosti. Sedem domácností bolo ţeliarskych.
Začiatkom druhej polovice 16. storočia došlo k úbytku sedliakov a úpadku dediny. V roku 1567
hospodárili len štyria sedliaci, jeden na celej a traja na polovičných usadlostiach, takţe boli
zdanení od dva a pol porty. V roku 1588 hospodárili tri domácnosti na polovičných, dve na
štvrtinových usadlostiach, zdanené boli od dvoch port:, dve domácnosti si stavali nové domy,
preto daň v ten rok neplatili. Tri rodiny boli ţeliarske. Šoltýsovi patrili pozemky v rozsahu celej
sedliackej usadlosti. tri rodiny boli slobodnícke. V roku 1599 stálo v sídlisku okrem domu
šoltýsa štrnásť obývaných poddanských domov. Na prelome 16. a 17. storočia boli Hlivištia
stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom. V 17. a začiatkom 18.
storočia poddaných ubúdalo. V roku 1715 tam hospodárilo sedem a v roku 1720 osem
sedliackych domácností. Z polovice 18. storočia sú doklady o tamojšej gréckokatolíckej
farnosti. V druhej polovici 18. storočia boli Hlivištia dedinou so slovenským obyvateľstvom.
Podľa urbára z roku 1549 bol šoltýs povinný kaţdý rok vyplatiť zemepánom jeden zlatý
a odovzdať zajaca a krahulca. sedliacka domácnosť na celej usadlosti platila daň jeden zlatý,
odovzdávala ročného brava a voz dreva. Podobné povinnosti mali tamojší obyvatelia v 15. aj
16. storočí.
5
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.2.4. Choňkovce
Choňkovce leţia v podvihorlatskej pahorkatine v nadmorskej výške okolo 218 m. Prvá správa
o Choňkovciach sa zachovala z roku 1409, pričom vznikla v súvislosti s vyšetrovaním bitky
medzi tamojšími poddanými. O bitke úradne v dedine vypovedali dvaja muţi. Jeden z nich bol
kenez, teda dedičný richtár podľa valašského práva. Z tejto správy je zrejmé, ţe dedina
jestvovala uţ pred rokom 1409 a ţe v nej ţilo valašské obyvateľstvo s rodinou miestneho
keneza. V písomnostiach z 15. a 16. storočia sa vyskytuje vo viacerých pravopisných obmenách
maďarizovaného názvu Honykocz, ktorý pouţívali šľachtici a úrady. Poddaní pouţívali
pôvodný názov Choňkovci - Choňkovce. Ten je nepochybne odvodený od osobného mena
Choňko, mena prvého dedičného richtára vo vznikajúcej dedine. Vzhľadom k uvedenému treba
predpokladať, ţe Choňkovce zaloţili usadlíci v druhej polovici 14. storočia podľa valašského
práva. Pravda, pri vzniku dediny sa zúčastnili aj roľníci. Oni boli totiţ zdanení v roku 1427.
Napokon šoltýstvo a nie kenezstvo jestvovalo v dedine ešte v druhej polovici 16. storočia. V 16.
storočí v dedine ţili roľníci, nie valasi. Choňkovské sedliacke domácnosti boli v roku 1427
zdanené od 15 port, takţe v dedine bolo najmenej toľko obývaných poddanských domov.
V roku 1549 tam hospodárilo 10 sedliackych domácnosti na celých a jedna na polovičnej
usadlosti. Sedem domácností bolo ţeliarskych. Pravda, ţila tam aj rodina šoltýsa. V rokoch
1567 a 1588 sedliakov zdanili od 7 a 7,5 porty, pričom v roku 1567 uţívali 4 domácnosti celé
a 6 domácností polovičné usadlosti; v roku 1588 na celých hospodárili dve, na polovičných 9
a na štvrtinových 4 sedliacke domácnosti. Napokon 7 domácností bolo ţeliarskych a jedna
slobodnícka. V roku 1599 stálo v sídlisku 30 obývaných poddanských domov a dom šoltýsa. Na
prelome 16. a 17. storočia boli Choňkovce stredne veľkou aţ veľkou dedinou s takmer výlučne
poddanským obyvateľstvom. Počas 17. a začiatkom 18. storočia sa polovica poddaných
odsťahovala, prípadne vymrela. V roku 1715 v dedine hospodárilo 16 a v roku 1720 , 20
sedliackych domácností. V dedine postavili kostol. Moţno v 15.-16. storočí, prípadne v prvej
polovici 18. storočia. V polovici 18. storočia tam pôsobili gréckokatolícki farári, koncom 18.
storočia údajne pravoslávni farári. Obyvateľov dediny však povaţovali za Slovákov. Podľa
urbára z roku 1549 bol šoltýs povinný kaţdoročne zaplatiť zemepánovi dva zlaté, odovzdať
zajaca a 25 koláčových bochníkov; sedliacka domácnosť jeden zlatý, ročného brava v hodnote
16 denárov, olej, sliepku, okrúhly koláč či chlieb a voz dreva. Také, resp. podobné povinnosti
mali obyvatelia Choňkoviec k zemepánom v 15. a 16. storočí. Na blízkom severnom horskom
chrbte, na mieste dodnes zvanom Hradzisko ( kóta 443) stál v 14.- 15. storočí hrádok, z ktorého
sa doteraz zachovali zbytky múrov. Archeológovia usudzujú, ţe hrad dali postaviť v druhej
polovici 14. storočia. Vzhľadom na vlastnícku príslušnosť územia a dediny je isté, ţe si tento
hrádok dali postaviť a bývali v ňom vlastníci tibavského panstva, šľachtici z Tibavy. Hoci
v písomných správach tento hrádok nemoţno s určitosťou rozlíšiť od hrádku nad Podhoroďom,
lebo zemepáni oba pomenúvali maďarizovaným názvom dediny a panstva Tibava, predsa je
pravdepodobné, ţe doklady z rokoch 1409, 1418 a 1419 o tibavskom hrade sa vzťahujú na
hrádok pri Choňkovciach.
4.2.5. Inovce
Prvá písomná zmienka o obci Inovce, vtedajší názov Inoc, pochádza z roku 1555. V tom období
patrila obec panstvu Drugethovcov. Neskôr v 18. storočí patrila obec Ibranyiovcom a 19. storočí
Izépiovcom. Vzniknúť musela oveľa dávnejšie ako v roku 1500. Ústnym podaním sa
6
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
z generácie na generáciu prenáša informácia, ţe obec uţ vtedy mala 200 domov a okolo 2000
obyvateľov. V roku 1700 napadla občanov cholera, takţe v roku 1715 mala obec uţ iba 14
domácností. V roku 1787 mala 27 domácností a 163 obyvateľov a v roku 1828 34 domov a 251
obyvateľov. Občania obce sa ţivili drevorubačstvom, chovom dobytka a ovocinárstvom. V obci
sa nachádza drevený kostolík svätého Michala Archaniela z roku 1836, ktorý je vyhlásený za
národnú kultúrnu pamiatku. Je to zrubová stavba trojpriestorového typu s presbytériom, loďou
so štvorcovým pôdorysom a otvoreným priestorom pod veţou, tzv. babincom ( presbytérium
s trojhranným uzáverom). Vedľa kostola je drevená zvonica, povaţovaná za ľudovú stavbu.
Vnútorné priestory majú rovné stropy s doskovaním. Veţa dosadá na konštrukciu babinca a je
situovaná do prečnievajúcej strechy a podchytená drevenými krakorcami. Hlavný oltár
s predstavaným ikonostasom má neobarokové ornamenty a pochádza z čias stavby kostolíka.
Ikonostas a oltár je drevená polychromatická architektúra s cárskymi dverami z polovice 19.
storočia. V kostolíku sa nachádza ikona Kristus učiteľ v lodi z roku 1760-1780 temp. na dreve
75x 80 a ikona Pieta na oltári, sign. Markovič Michal 1842 olej na dreve 80x 70.K významným
rodákom, ktorí sa v obci narodili, patrí Móric Ballagi (18. marec 1815), pedagóg, redaktor
a publicista.
4.2.6. Koňuš
Koňuš leţí medzi západnými výbeţkami Popriečneho v nadmorskej výške okolo 272 m.
V severnej časti miestneho chotára je vrch Starý Koňuš, kóta 836, na ktorom sa našli zlomky
keramiky z 10.-11. storočia. Keramika a predpokladané slovanské hradisko však nesúviseli
s obyvateľmi dediny Koňuš, lebo tá vtedy ešte nejestvovala. Z vývoja osídlenia priľahlého
územia vychodí, ţe zistené archeologické pamiatky na vrchu Starý Koňuš patrili vtedajším
obyvateľom Tibavy alebo Vojnatiny. Prvá správa o dedine Koňuš je z roku 1414. Vtedy
niekoľkí valasi z Uble a Podhoroďa vtrhli do Koňuša, zbili a zohavili tamojšiu poddanskú
rodinu a dedinu podpálili. Keď úradne vyšetrovali tento zločin, charakterizovali Koňuš ako
novozaloţenú a zaľudnenú dedinu. Z toho moţno usúdiť, ţe dedina vznikla na prelome 14. a 15.
storočia. Keďţe sídlisko vzniklo v údolí potoka Koňuš, taký názov dostala aj dedina. Koňušský
a priľahlý územný majetok, ako tradičná súčasť tibavského územia, bol v druhej polovici 13.
storočia vo vlastníctve viacerých zemanov, ktorí ho v roku 1284 predali šľachticovi Feliciánovi
synovi Gála. V listine o predaji je menovite zapísaný potok Koňuš. O tomto potoku je niekoľko
správ aj zo 14. storočia. Dedinu zaloţili nepochybne usadlíci podľa zákupného, valašského
práva. Ešte v 16. storočí tamojší poddaní aj šoltýs mali k zemepánom povinnosti typické pre
valašské obyvateľstvo. Boli väčšinou rusínskeho pôvodu.V 15. a 16. storočí bol Koňuš vo
vlastníctve šľachticov z Michaloviec a Tibavy, ako majetková súčasť panstva Tibava. Podľa
urbára z roku 1549 šoltýs (kenez) kaţdý rok platil zemepánom dva zlaté, odovzdával lovného
krahulca, zajaca a 25 bochníkov koláča. Valašská domácnosť platila jeden zlatý, odovzdávala
jahňa, voz dreva a bryndzu. V 16. storočí valašské domácnosti uţ aj roľníčili. V roku 1567
hospodárilo 7 domácností na celých, 4 na polovičných usadlostiach a zdanené boli od 9 port.
V roku 1588 hospodárilo 7 domácností na polovičných a 4 na štvrtinových, takţe ich zdanili od
3,5 porty. V roku 1599 stálo v Koňuši 28 obývaných poddanských domov a 1-2 domy šoltýsov.
Koncom 16. storočia bol Koňuš stredne veľkou dedinou s takmer výlučne poddanským
obyvateľstvom rusínskeho pôvodu. Počas 17. a začiatkom 18. storočia sa 2/3 poddaných
odsťahovali, prípadne vymreli. V roku 1715 hospodárilo 9 sedliackych a jedna ţeliarska
domácnosť, v roku 1720 uţ 17 sedliackych a jedna ţeliarska. V dedine bol vodný mlyn
a v chotári aj vinice.
7
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.2.7. Podhoroď
Podhoroď leţí medzi východnými výbeţkami Vihorlatu v nadmorskej výške okolo 340 m. Do
začiatku 20. storočia mal slovenský nárečový názov Podhradze. V roku 1404 došlo ku krádeţí
15 svíň patriacich poddaným z tejto dediny. Pri vyšetrovaní krádeţe vznikla o nej prvá správa.
Dedina patrila farárovi Petrovi z rodu šľachticov z Tibavy. V písomnostiach z 15. aţ 17.
storočia sa vyskytuje len pod maďarským názvom v zmysle Podhradie. Maďarský názov, ktorý
vyvinuli a pouţívali šľachtici i úrady jednoznačne dosvedčuje, ţe dedina vznikla pod blízkym
hradom. Zaloţili ju nepochybne v druhej polovici 14. storočia usadlíci podľa zákupného,
valašského práva, prípadne sa valasi usadili v uţ jestvujúcej dedine. Podhradie bolo v 14. aţ 17.
storočí majetkovou súčasťou hradného panstva Tibava a vo vlastníctve šľachticov z Tibavy,
Michaloviec, Vinného a ich príbuzných. V 16. storočí sa valašskí obyvatelia venovali aj
roľníctvu. V roku 1564 tam hospodárila jedna domácnosť na celej, päť na polovičných
usadlostiach, takţe ich zdanili od 3,5 porty. V roku 1588 dve domácnosti hospodárili na celých
a jedna na polovičnej usadlosti, preto boli zdanené od 2,5 porty. Vtedy tam ţili aj dve ţeliarske
domácnosti. V poslednej štvrtine sa do dediny nasťahovali viaceré rodiny a dedina výrazne
vzrástla. V roku 1599 v nej stálo 34 obývaných poddanských domov a dom šoltýsa. Koncom 16.
storočia bolo Podhradie veľkou dedinou, najväčšou na panstve Tibava. Malo tradične takmer
len poddanské obyvateľstvo, zväčšia rusínskeho pôvodu. V 17. a začiatkom 18. storočia väčšina
poddaných dedinu opustila alebo vymrela. V dôsledku toho roku 1715 hospodárilo 14
sedliackych a jedna ţeliarska domácnosť, roku 1720 uţ 17 sedliackych a dve ţeliarske
domácnosti. K dedine patril vodný mlyn. V polovici 18. storočia bolo Podhradie
gréckokatolíckou farnosťou a v druhej polovici 18. storočia malo slovenské obyvateľstvo. Nad
dedinou je kopec, na ktorom sa nachádzajú zrúcaniny múrov stredovekého hrádku nepochybne
patriaceho zemepánom tibavského panstva. Okrem hrádku nad Choňkovcami to bol druhý
hrádok zemepánov z Tibavy. Archeológovia usudzujú, ţe hrádok nad Podhoroďom je starší ako
juţnejšie leţiaci hrádok nad Choňkovcami a ţe ho dali postaviť koncom 13. storočia. Je
pravdepodobné, ţe doklady z rokov 1337 a 1345 sa vzťahujú k hrádku nad Podhoroďom.
V rokoch 1939-1944 bola obec pripojená k Maďarsku. Oslobodená bola 20.10. 1944.
Významná pre obec bola parná píla vybavená gravitačným vodovodom. Na píle vyrábali
nábytkárske a stavebné výrobky. Jej prvým majiteľom bol Krajcer, neskôr Erenberg. Zlikvidovaná bola v rokoch 1940-1942.
Obyvatelia sa zaoberali sa poľnohospodárstvom, pastierstvom, pracovali v lesoch, pálili vápno
a drevné uhlie. zhotovovaním výrobkov z dreva. Bola tu parná píla.
Bola tu aj „Potočná radová zástavba“ t.j. Osada rumunských
hovoriacich Cigáňov
(Kanalošovcov) sa zaoberala výrobou korýt, vahanov a lyţíc.
4.2.8. Ruská Bystrá
Ruská Bystrá leţí v horskom prostredí juhovýchodnej časti Vihorlatu, v nadmorskej výške
okolo 450 m. V polovici 16. storočia sa rodiny Drugetovcov sporili o dedinské majetkové
podiely na humenskom panstve, na ktorom jestvovala aj dedina Bystrá. V súvislosti s riešením
sporu vznikli o nej najstaršie zachované doklady z rokov 1548 a 1551. V písomnostiach zo 16.
a 17. storočia sa vyskytuje pod názvom Bystrá, hoci v pravopisných obmenách. Názov sa
najskôr vzťahoval k tamojšiemu horskému potoku s rezko tečúcou vodou. Keď v údolí zaloţili
sídlisko, názov potoka sa stal názvom dediny. Zemepisná poloha dediny, jej názov, vývin
8
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
osídlenia susediaceho okolia, ale najmä obsah uvedenej a mladších správ vedú k názoru, ţe
Bystrú zaloţil šoltýs s usadlíkmi podľa valašského práva v prvej polovici 16. storočia, avšak
pred rokom 1548. Bystrú zaloţili z podnetu alebo so súhlasom šľachticov Drugetovcov na
majetku ich humenského panstva. Drugetovci boli zemepánmi Bystrej aj v 17. storočí. Tamojšie
valašské domácnosti v roku 1567 vyplatili daň kráľovi od 2,25 porty. Iné dve ţeliarske
domácnosti daň neplatili. V roku 1582 zdanili valachov od dvoch port. Sídlisko malo v roku
1600 obývaných päť poddanských domov a dom šoltýsa.
Vtedy bola Bystrá malou dedinou. V 17. storočí tamojšie valašské domácnosti chudobneli.
V roku 1610 vtedajších valachov ale aj ţeliarov zdanili spolu od jednej porty, v roku 1635 uţ
len ţeliarov od štvrť porty. Okolo roku 1630 mali tamojší slobodníci jedinečné povinnosti.
Ruská Bystrá bola malou dedinou aj na prelome 17. a 18. storočia. V rokoch 1715 a 1720 v nej
bývalo po päť poddanských domácnosti.
4.2.9. Ruskovce
Ruskovce patria k starobylým dedinám bývalej Uţskej stolice. V priebehu 11. storočia bolo
okolité územie pričlenené k Uhorskému štátu a stalo sa majetkom uhorských kráľov
Arpádovcov. Tí v pohraničných oblastiach usádzali vojensko-stráţne skupiny Rusov, ktorých
najímali na stráţenie krajinských ciest. Podľa prof. Uličného osadu zaloţili v 11. storočí ruskí
stráţcovia, podľa ktorých aj dostala názov. najstaršia písomná správa o Ruskovciach (Rwzkov)
pochádza aţ z roku 1418. Nachádza sa v listine kráľa Ţigmunda Luxemburského, ktorý v nej
potvrdil šľachticom z Michaloviec a Tibavy vlastníctvo ich dedičných a nadobudnutých
majetkov, ku ktorým patrili aj Ruskovce. V písomnostiach z 15.-18. storočia sa dedina
vyskytuje v maďarizovaných tvaroch Rwzkoch, Ruzkocz. Názov dediny je slovenského pôvodu.
v15. storočí boli vlastníkmi dediny šľachtici z Michaloviec a Tibavy. V 16. aţ 17. storočí tu boli
naďalej vlastníkmi šľachtici z Michaloviec, predovšetkým vetva Pongrácovcov a Eödönfiovcov,
ktorí mali v dedine aj svoju kuriu. Obyvateľstvo Ruskoviec tvorili prevaţne poddaní, ktorí sa
zaoberali hlavne roľníctvom. sociálnu skladbu obyvateľstva Ruskoviec tvorili jeden aţ dvaja
šoltýsi, sedliaci, ţeliari, slobodníci a zemania. V 16. storočí boli v Ruskovciach aţ dvaja
šoltýsi. V dedine boli totiţ dvaja zemepáni a kaţdý chcel mať svojho šoltýsa pre svoju časť
dediny. V roku 1549 sa spomínajú šoltýsi Štefan a Imrich. V roku 1589 šoltýsi Štefan Frenyó
a Pavol Frenyó. Najpočetnejšou národnosťou v dedine boli Slováci a od konca 16. storočia aj
Rusíni. Malú časť obyvateľstva tvorili Maďari. v roku 1427 mali Ruskovce najmenej 19
obývaných poddanských domov, ktoré boli zdanené daňou kráľovi. V 15. storočí boli Ruskovce
stredne veľkou dedinou. V 16. storočí počet obyvateľov klesá. Súviselo to s politickou situáciou
v Uhorsku, charakterizovanou slabou vládou jagelovcov. V roku 1549 tu hospodárili 2 šoltýske,
6 sedliackych a 6 ţeliarskych domácnosti. Koncom 16. storočia sa do dediny prisťahovali noví
usadlíci, medzi ktorými boli aj Rusíni. 17. storočie bolo v dejinách Slovenska najťaţším
obdobím. Krajinu suţovali stavovské povstania šľachty namierené proti politike
Habsburgovcov. Pohromou bola aj prítomnosť Turkov na juţných hraniciach. Bolo to obdobie
vojen, rabovania, ničenia. Mnoho ľudí dedinu opustilo alebo umrelo. Navyše v rokoch 17091710 zdecimovala obyvateľstvo aj povstalcov obrovská morová epidémia. Následkom toho tu
v rokoch 1715 aţ 1720 poddaní nehospodárili, bývali tu len zemania.
9
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.2.10. Ruský Hrabovec
Ruský Hrabovec leţí medzi západnými výbeţkami Popriečného, v nadmorskej výške okolo
208m. Najstarší doklad o Ruskom Hrabovci je v daňovom súpise z roku 1567, kedy boli
vtedajšie poddanské domácnosti prvý raz zdanené daňou kráľovi. Dedinu zapisovali pod
maďarizovaným názvom, odvodenom od ľudového názvu Hrabovec. Ten dosvedčuje, ţe
sídlisko umiestnili na mieste častého výskytu stromu hrab. Vzhľadom na zemepisnú polohu
dediny, vývin osídlenia susediaceho územia, ale najmä na obsah uvedenej správy moţno usúdiť,
ţe Hrabovec zaloţil šoltýs s usadlíkmi podľa valašského práva v prvej polovici 16. storočia.
Dedinu zaloţili na území humenského panstva patriaceho Drugetovcom. Drugetovci boli
zemepánmi Hrabovca aj v 17. storočí. V roku 1567 tamojšie valašské domácnosti vyplatili daň
kráľovi od štyroch port. Iné dve domácnosti boli ţeliarske, ktoré daň neplatili. V roku 1582
zdanili valachov od piatich port. Sídlisko malo v roku 1600 obývaných dvadsaťosem
poddanských domov a jeden- dva domy šoltýsov. Na prelome 16. a 17. storočia bol Hrabovec
stredne veľkou dedinou s rusínskymi obyvateľmi. Vtedy bol najväčšou dedinou medzi
susediacimi dedinami. V 17. storočí tamojšie valašské domácnosti chudobneli, čo sa prejavilo aj
v zniţovaní ich zdanenia. V roku 1610 vtedajších sedliakov ale aj ţeliarov zdanili spolu od 1,75
porty, v roku 1635 zdanili len valachov od štvrť porty. Po úbytku obyvateľov bol Hrabovec na
prelome 17. a 18. storočia malou dedinou. V rokoch 1715 a 1720 v ňom ţilo po päť sedliackych
domácností.
Pouţitá literatúra:
Ferdinand Uličný: Dejiny osídlenia Zemplínskej ţupy
Ferdinand Uličný: Dejiny osídlenia Uţskej ţupy
4.3. Podnebie
Východoslovenská níţina patrí klimaticky do teplej oblasti. Sú tu charakteristické priemerné
januárové teploty od -1 do -4 stupňov, júlové 19 do 22 stupňov. Priemerný ročný úhrn zráţok sa
pohybuje od 550 do 600 mm v níţinných častiach, a do 700 mm v podhorských polohách.
Níţinné územia svojou špecifickou stavbou tvoria prirodzené bazény akumulácie podzemných
vôd.
4.4. Prírodné charakteristiky
4.4.1. Baškovce
Baškovce leţia na juţnom úpätí Nízkych Beskýd v doline Ondavice. Povrch mierne zvlneného
pahorkatinného chotára tvoria vrstvy pieskovcov a ílovcov. Previslý nesúvislý lesný porast (
buk, breza, borovica) je najmä v juţnej časti. Baškovce leţia na náplavových kuţeľoch
Ţiarovnického potoka v Podvihorlatskej pahorkatine, ktorá sa juhozápadne zvaţuje do níţiny.
Na juţných svahoch sú vinice, darí sa ovociu , zelenine a pestujú sa všetky obilniny. V chotári
bol prameň sírnatej vody pod názvom „Buchmaňa“, ktorý po rozoraní medzí sa zanedbal a dnes
je tam mláka a krovinatý porast. V strede obce je nadmorská výška 172 metrov. Z hľadiska
archeologického v obci bola paleolitická stanica z čias osídľovania a nachádzajú sa eneolitické
a hallštattské sídliskové nálezy.
10
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.4.2. Beňatina
Beňatina leţí medzi Vihorlatom a Popričným v eróznej kotline potoka Beňatinská voda pri
štátnej hranici s Ukrajinou. V západnej časti sa vyskytujú ml. treťohorné travertíny s bohatou
flórou. Juţnú a východnú časť tvoria strmé, hlbokými dolinami rozčlenené svahy Popričného.
Medzi genofondovo významné lokality patrí Jaskyňa pri Beňatine, kat. územie Beňatina
Jaskyne sú situované v okrajových častiach Beňatínskeho lesa zabiehajúcich do otvoreného
územia okolia obce Beňatina. Ďalej sem patrí aj Zimovisko netopierov. Chránené a ohrozené
druhy ţivočíchov: netopier obyčajný (Mytis myotis), podkovár malý (Rhinopulos
hipposideros)Medzi vyhlasené Maloplošné chránené územia patrí Beňatinský travertín, k.ú.
Beňatina Vyhlásený v roku 1989 na ploche 0,24 ha. Geologická a paleolontologická lokalita je
najvýchodnejšiou lokalitou travertínov na Slovensku.
4.4.3. Hlivištia
Hlivištia leţia v nadmorskej výške okolo 262 m. v severovýchodnej časti Východoslovenskej
níţiny na naplavovaných kuţeľoch Ţiarovnického potoka v Podvihorlatskej pahorkatine, ktorú
tvorí juţná a juhozápadná časť chotára, severnú a severovýchodnú časť zaberajú strmé,
hlbokými dolinami rozrezané svahy Popričného s listnatým lesom. Juţnú a juhovýchodnú časť
extravilánu obce tvoria polia a lúky, severnú a severovýchodnú časť tvoria lesy a strmé
hlbokými dolinami rozrezané svahy Popričného vrchu. Medzi chránené územia v Chránenej
krajinnej oblasti Vihorlat patrí ŠPR Drieň, k.ú. Hlivištia ,vyhlásená v r. 1993 s výmerou 11,25
ha. Je to lesné a lesostepné spoločenstvo na skalnom podloţí s masovým výskytom drieňa
(cornus mas).
4.4.4. Choňkovce
Choňkovce leţia v Podvihorlatskej pahorkatine na náplavových kuţeľoch Choňkovského
potoka. Juhozápadná časť chotára tvorí odlesnená pahorkatina, hlbokými dolinami rozčlenené
juţné svahy Vihorlatu s listnatým lesom. Maloplošné chránené územie v Chránenej krajinnej
oblasti Vihorlat : ŠPR Lysá, k.ú. Podhoroď, Choňkovce. Vyhlásená v r. 1993, výmera 3,95 ha.
ŠPR je pozoruhodná izolovaným výskytom duba mnohoplodého (Quercus polycarpa)
a vzácnymi lesnými a lesostepnými spoločenstvami. Jediná lokalita v chránenej krajinnej oblasti
s kamienkou modropurpurovou ( Buglossoides purpureocaeruleum) a kosatcom trávolistým (Iris
graminea). Choňkovský potok- prirodzený tok Choňkovského potoka, meandrujúceho
v poľnohospodársky intenzívne vyuţívanom území, sprevádzajú zvyšky pôvodných brehových
porastov vŕb a jelše lepkavej, reprezentujúce značnú biologickú hodnotu, doplnené výsadbou
kanadských topoľov.
4.4.5. Inovce
Obec leţí v severnej časti Popričného vrchu, ktorý je vysoký 1024 m. Obec leţí vo výške 495 m
nad morom a v chotári sa táto výška pohybuje od 360 do 984 m. Celková výmera chotára obce
je 1056 ha. Holica má 984 m. Nachádza sa tu Prírodný areál dreveného kostolíka. Je to trávnaté
návršie nad obcou Inovce s rozptýlenými staršími lipami a borovicami, vytvárajúcimi rámec na
vrchole situovanej kultúrnej pamiatky dreveného kostolíka a starej drevenej zvonice.
11
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.4.6. Koňuš
Obec leţí v severnej časti Popričného vrchu, ktorý je vysoký 1024 m n.m. v doline
Choňkovského potoka pri štátnej hranici s Ukrajinou. Západná časť chotára tvorí Podvihorlatská
pahorkatina, východné, strmé, hlbokými dolinami rozrezané západné. svahy Popričného
s listnatým lesom.Chotár obce sa rozprestiera vo výške od 360m do 984 m n.m. Najvyšší bod
chotára sa nachádza v časti Holica. Celková rozloha katastrálneho územia obce je 1059 ha.
Genofondovo významnou lokalitou je Starý Koňuš. V komplexe Popriečneho sú vrcholové
lúky zriedkavosťou. Nachádzajú sa v priestore Starého Koňuša. aj keď sa v nedávnej minulosti
vyuţívali na intenzívnejšiu pastvu dobytka, zachovali si ešte svoj ráz a pestrú druhovú skladbu.
Sú charakteristické i výskytom chráneného a ohrozeného kosatca trávolistého pašachorového
(Iris graminea subsp. pseudocyperus).
4.4.7. Podhoroď
Stred obce je 339 m a leţí medzi Vihorlatom a Popričným vrchom v odlesnenej kotlinke
vyerodovanej potokom Podhoroďská voda. Na západnej a severnej strane je obkolesená
strmými hlbokými dolinami, rozrezanými svahmi Vihorlatu, na východnej strane odlesnenými
svahmi chrbta Paprtný. V jej okolí obce sú vápencové bralá s reliktnou flórou. Maloplošné
chránené územia vyhlásené sú Hradný vrch Podhoroď. Výmera 2,03 ha. Vyhlásený v r. 1986.
Bradlový tvrdoš s výskytom teplo a suchomilných spoločenstiev na vápencoch. Krajinný
priestor dolín Podhoroďská a Beňatinská voda. Priestor predstavuje prevaţne lesné doliny na
rozhraní orografických celkov Vihorlat a Popričný, vytvorené potokmi Podhoroďská
a Beňatínska voda, tečúcimi takmer súbeţne východným okrajom pohoria Vihorlat a západným
okrajom Popričného, rozdelené pretiahlym chrbátom komplexu Borola. Meandrujúce toky
sprevádzajú súvislé, bohaté, pôvodné brehové porasty a pásy luk s rozptýlenými krovinami.
4.4.8. Ruská Bystrá
Ruská Bystrá leţí na východnom úpätí Vihorlatu v kotline vyerodovanej potokom Luha. Zo
všetkých strán je obkolesená svahmi, rozčlenenými dolinami. Okrem okolia obce je zalesnená
listnatým lesom. Stred obce je 453 m.
4.4.9. Ruskovce
Ruskovce leţia v severovýchodnej časti Východoslovenskej níţiny v Podvihorlatskej
pahorkatine. Na trasových náplavových kuţeľoch potoka Okna. Odlesnený chotár je mierne
členená pahorkatina, ktorá sa juţným smerom zvaţuje do roviny. Nadmorská výška stredu obce
je 144 metrov a 132-157 m v chotári.
4.4.10. Ruský Hrabovec
Nadmorská výška stredu obce je 280 m. Ruský Hrabovec leţí v severnej časti pohoria Popričný
v doline Steţného potoka, pri štátnej hranici s Ukrajinou. Miernejšie spodné časti svahov sú
odlesnené, vyššie strmšie, dolinami potokov rozčlenené
svahy sú porastené listnatým lesom.
12
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.5. Ekologická stabilita územia mikroregiónu
Stupeň ekologickej stability územia sa hodnotí podľa miery kvality vegetácie a jej zastúpenia
v katastrálnom území na základe metodických pokynov. Táto hodnota vyjadruje kvantitatívnu
mieru ekologickej stability resp. narúšania ekologických väzieb v katastrálnom území.
Koeficient ekologickej stability v kvantitatívnom vyjadrení znamená:
- menej ako 3.0 - podpriemerná úroveň
- od 3.0 – 4.0 - priemerná úroveň
- nad 4.0
- vysoký stupeň ekologickej stability územia
O úrovni stupňa ekologickej stability katastrálneho územia v roku svedčia údaje v následovnej
tabuľke č.1:
Katasstrál
ne územie
Rok
OP
(ha)
Baškovce
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
1994
2003
Beňatina
Hlivištia
Choňkovce
Inovce
Koňuš
Podhoroď
Ruská
Bystrá
Ruskovce
Ruský
Hrabovec
Vinice
(ha)
Záhra
dy
(ha)
476,23
400,42
21,41
2,70
161,61
152,02
259,60
225,75
27,01
11,17
215,92
204,60
61,95
434,20
3,41
3,41
5,62
5,54
0,00
0,00
49,60
37,04
32,17
32,13
0,00
0,00
27,44
35,46
0,00
0,00
0,00
0,00
182,21
99,20
96,92
0,57
0,00
0,00
0,00
0,00
Vodná
plocha
(ha)
Zast.
plocha
(ha)
Ost.
plocha
(ha)
22,76
22,76
1196,47
1210,94
1446,58
1467,70
1062,06
1065,70
644,19
591,14
1636,29
1656,64
939,25
945,93
696,46
722,89
30,22
29,30
8,41
8,41
5,16
5,12
18,94
18,93
1,21
1,21
6,52
6,51
11,37
11,48
1,53
1,65
14,62
29,96
10,56
24,98
15,06
23,57
26,36
46,74
6,94
18,68
22,67
35,92
14,72
25,98
5,39
15,02
37,04
23,11
191,73
162,88
90,70
63,42
106,89
84,31
26,77
9,76
96,69
64,24
171,57
154,17
19,67
2,29
621,40
621,40
1864,16
1864,15
2020,94
2020,01
1831,67
1832,20
1059,06
1059,06
2323,64
2323,64
1660,89
1660,90
1177,74
1196,46
0,00
0,00
941,69
944,41
29,18
29,07
13,53
14,33
15,13
26,01
13,24
36,81
27,90
17,14
125,74
94,35
663,01
662,90
1686,76
1681,90
OS
(ha)
TTP
(ha)
Suma
PP
(ha)
LP
(ha)
11,72
11,28
11,58
11,52
18,89
18,54
29,39
29,01
8,80
8,74
27,58
27,43
18,75
18,58
30,36
30,35
0,33
37,04
0,00
0,00
1,44
27,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,28
8,05
8,06
0,00
0,00
22,85
62,96
424,00
442,70
209,90
226,35
295,44
329,55
345,13
417,72
289,52
289,51
416,22
453,25
420,92
420,82
516,76
517,26
457,00
456,93
461,44
461,10
616,69
616,53
360,94
437,65
660,47
560,30
623,96
523,32
464,69
454,59
10,81
2,52
21,03
20,98
3,94
3,82
0,00
0,00
333,83
485,05
473,62
570,44
590,80
590,66
591,57
592,00
Celkom
(ha)
OP- Orná pôda
OS- Ovocné sady
TTP- Trvalé trávne porasty
PP- Poľnohospodárska pôda
LP- Lesná pôda
ES- Koeficient ekologickej stability
Z prehľadu je vidieť , ţe stupeň ekologickej stability územia jednotlivých obci , za posledné
roky stúpol u 4 z týchto obcí . Väčšina týchto obcí patrí do katastrálneho územia s vysokou
mierou stability. Jednotlivé obce mikroregiónu leţia v málo industriálnej oblasti, čo má
pozitívny vplyv z hľadiska ţivotného prostredia. Z horeuvedených hodnotení ekologickej
stability vyplýva, ţe obec Baškovce a Ruskovce sú zaradené do kategórie s podpriemernou
úrovňou, v kategórií priemernej úrovne sú zaradené iba dve obce. Pri porovnaní vývoja od roku
1994 do roku 2003 je moţno badať jednotný trend v jednotlivých kategóriách území – pokles
výmery ornej pôdy, s následovným nárastom trvalo trávnatých porastov, postupné zvyšovanie
rozlohy lesnej pôdy v dôsledku rozširovania náletových krovín, zniţovanie rozlohy
kategorizovanej ako ostatná plocha a zvyšovanie podielu zastavanej plochy. Vysoký stupeň
ekologickej stability územia je jednou z podmienok pre vyuţitie potenciálu pre realizáciu
ekologicky vhodných foriem cestovného ruchu.
13
ES
1,23
1,54
4,22
4,34
4,16
4,16
3,80
3,60
4,41
3,25
4,16
4,22
4,00
4,00
4,48
4,52
2,87
2,67
4,08
4,06
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Pásma hygienickej ochrany: PHO
Plošne rozsahom najväčšie PHO majú povrchové vodné zdroje Syrový potok nad Koňušom
(PHO 2. a 3. stupńa) a potok Ţiarovnica nad Hlivištiami (PHO 2. stupňa vnútorné a vonkajšie)
.Pre ochranu podzemných vodných zdrojov uţ vyuţívaných na lokalite Vihorlat Popričný sú
vyhlasené PHO 2. stupńa pre celú lokalitu uţ vyuţívaných a pripravovaných na vyuţitie.
Navrhované PHO tvorí územie severne od nádrţe Zemplínska šírava od Kaluţe a ďalej aţ po
Choňkovce. Juţnú hranicu tvoria okrem iných sídiel aj Baškovce a Choňkovce. V PHO sa
nachádzajú aj sídlo Hlivištia. Menšie vodné zdroje, slúţiace pre samostatné miestne vodovody
majú PHO 2. stupňa menšieho rozsahu okolo vodného zdroja. Ide o vodné zdroje aj v sídlach
Podhoroď a Hlivištia.
4.6. Demografická situácia
4.6.1. Historický vývin počtu obyvateľov
Historický vývin počtu obyvateľov
1869
1890
1900
1921
1950
1994
1999
2001
800
Počet obyvateľov
700
600
500
400
300
200
100
ve
c
ra
bo
us
ký
H
us
ko
vc
e
R
ys
tr
á
R
R
us
ká
B
ho
ro
ď
Po
d
oň
uš
K
In
ov
ce
C
ho
ňk
ov
ce
liv
iš
tia
H
eň
at
in
a
B
B
aš
ko
vc
e
0
Obec
Baškovce
Beňatina
Hlivištia
Choňkovce
Inovce
Koňuš
Podhoroď
R.Bystrá
Ruskovce
R.Hrabovec
1869
401
372
431
668
156
429
463
210
228
295
1890
240
334
430
713
216
479
438
241
374
401
1900
309
419
495
661
292
525
517
338
425
736
1921
287
432
431
668
329
631
491
284
431
562
Rok/ počet obyvateľov
1950 1970 1980 1991
298
363
307
261
439
488
459
333
467
579
518
439
701
876
745
629
337
393
359
268
556
574
541
423
494
648
590
480
318
341
297
187
373
573
248
238
523
695
628
433
14
1994
269
300
432
604
280
391
443
167
235
373
1997
257
292
412
596
271
375
424
148
245
348
1999
250
286
386
596
272
369
409
143
241
331
2001
269
271
378
617
253
369
431
151
246
385
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice, Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
Demografický vývoj v mikroregióne v rokoch 1950 – 2000 bol charakterizovaný postupným
spomaľovaním reprodukcie obyvateľstva. Dôsledkom populačných procesov neustálym
zniţovaním pôrodnosti a stagnujúcou úmrtnosťou obyvateľstva sa zniţovali prirodzené
prírastky obyvateľstva. V roku 2001 niektoré obce zaznamenali zvýšenie počtu obyvateľov.
Naopak , pokles obyvateľov sa najkritickejšie dotýka obce Ruská Bystrá ktorej hrozí vysídlenie.
V tejto obci, od roku 1970 do roku 1999, je úbytok obyvateľstva o viac ako 50% , aj keď uţ
v roku 2001 bol zaznamenaný malý prírastok. Takýto rapídny pokles počtu obyvateľov
zaznamenala aj obec Ruskovce.
4.6.2. Veková štruktúra obyvateľstva
Vekovú štruktúru obyvateľstva charakterizuje zastúpenie hlavných ekonomických aktívnych
skupín:
∙ predproduktívny vek 0-14 rokov
∙ produktívny vek
15- 54 rokov u ţien, 15-59 rokov u muţov
∙ poproduktívny vek 55 a viac-ţeny, 60 a viac-muţi
Veková štruktúra obyvateľstva v Baškovciach
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
400
300
200
100
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Beňatine
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
300
250
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
15
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Veková štruktúra obyvateľstva v Hlivištiach
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
350
300
250
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Choňkovciach
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
600
500
400
300
200
100
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Inovciach
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
250
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
16
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Veková štruktúra obyvateľstva v Koňuši
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
350
300
250
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Podhorodi
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
400
300
200
100
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Ruskej Bystre
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
17
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Veková štruktura obyvateľstva v Ruskovciach
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
300
250
200
150
100
50
0
1970
1980
1991
2001
Veková štruktúra obyvateľstva v Ruskom Hrabovci
Počet obyvateľov
Predproduktívny
Produktívny
Posproduktívny
400
300
200
100
0
1970
1980
1991
2001
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
Od roku 1980, mení sa aj veková skladba obyvateľstva a vo väčšine obci, narastá podiel staršej
generácie a prudko klesá podiel obyvateľstva v predproduktívnom veku. V šiestich obciach
mikroregiónu klesá počet obyvateľov v produktívnom veku. V ďalších obciach, buď stagnuje,
alebo veľmi mierne narástol.
4.6.3. Štruktúra obyvateľstva podľa národnosti
Národnostnú štruktúru uvádza tab. č.3 z ktorej je zrejmé, ţe v mikroregióne prevláda počet
obyvateľov slovenskej národnosti, pričom moţno konštatovať, ţe v porovnaní s rokom 1991
(predposledné sčítanie ľudu) nenastali zásadné zmeny.
V obci Ruský Hrabovec , Podhoroď a Ruskovce v súčasnosti ţije rómska komunita.
Obec
Baškovce
Beňatina
Hlivištia
Rok
1991
2001
1991
2001
1991
2001
slovenská
264
268
330
237
445
373
rusínska
0
0
0
28
0
1
Národnosť /(počet obyvateľov)
ukrajinská česká
rómska
0
0
0
0
1
0
4
2
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
18
poľská
0
0
0
nezistená
0
0
7
2
2
4
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Choňkovce
Inovce
Koňuš
Podhoroď
Ruská
Bystrá
Ruskovce
Ruský
Hrabovec
1991
2001
1991
2001
1991
2001
1991
2001
1991
2001
1991
2001
1991
2001
629
605
273
239
408
362
469
418
192
144
231
236
429
349
1
0
2
5
0
0
0
5
0
5
0
0
3
21
0
7
5
6
5
4
5
5
2
1
2
0
4
6
4
5
0
0
0
0
6
2
0
0
0
1
2
2
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
4
7
0
0
0
0
2
0
1
0
0
1
0
8
3
6
1
5
1
2
1
4
1
7
7
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
4.6.4. Štruktúra obyvateľstva podľa ukončeného vzdelania v roku 2001
Vzdelanostná úroveň má výrazný vplyv na uplatnenie obyvateľov na trhu práce.
V mikroregióne viac ako polovicu obyvateľstva tvoria ľudia so základným a učňovským
vzdelaním bez maturity. V jednotlivých obciach mikroregiónu najviac obyvateľov je so
základným vzdelaním od 25,61 % do 46,13%. Vysokoškolsky vzdelané osoby tvoria iba do 5,28
% obyvateľov . Vzdelanostnú úroveň obyvateľstva mikroregiónu Borolo je vidieť na grafe č. 13
Baškovce
Ukončené školské
vzdelanie
Základné
Učňovské(bez maturity)
Stredné odborné
(bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné
(s maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vysokoškolské
Vyššie
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
Beňatina
Počet
obyvateľ
77
33
20
10
44
Ukončené školské vzdelanie
%
28,62
12,27
7,43
3,72
16,36
19
15
0
3
7,06
5,58
0
1,11
0
0
48
269
17,84
100
Základné
Učňovské(bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vysokoškolské
Vyššie
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského
vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
19
Počet
obyvateľov
125
46,13
13
19
4,80
7,01
%
5,53
15
9,22
25
4
1
0
0,01
0,37
0
0,37
1
1,85
5
23
271
8,49
100
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Hlivištia
Choňkovce
Ukončené školské vzdelanie
Počet
obyvateľov
%
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s maturitou)
115
70
39
7
30,42
18,52
10,32
1,85
58
15,34
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
13
0
10
0
3,44
0
2,64
0
1
65
0,26
17,19
Spolu
378
Ukončené školské vzdelanie
100
Počet
obyvateľov
%
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez matury)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzd.
Deti do 16 rokov
158
92
55
49
25,61
14,91
8,91
7,94
Spolu
78
33
3
20
5
12,64
5,35
0,49
3,24
0,81
1
123
0,16
19,93
617
100
Koňuš
Inovce
Ukončené školské vzdelanie
Počet
obyvateľov
%
Ukončené školské vzdelanie
Počet
obyvateľov
%
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s maturitou)
79
73
1
6
31,22
28,85
0,39
2,37
114
69
41
3
30,89
18,70
11,11
0,81
20
7,91
47
12,74
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
3
0
0
1
1,19
0
0
0,39
13
1
10
7
3,52
0,27
2,71
1,90
15
55
253
5,93
21,74
100
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
1
63
369
0,27
17,07
100
%
Ukončené školské vzdelanie
Počet
obyvateľov
%
34,80
20,88
0,00
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
58
13
38,41
8,61
16,56
5,10
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
matur.)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzd.nia
Deti do 16 rokov
Spolu
Podhoroď
Ukončené školské vzdelanie
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Ruská Bystrá
Počet
obyvateľov
150
90
0
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
;vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
25
22
9,98
43
21
0
20
0
5
80
431
4,87
0,00
4,64
0,00
1,16
18,56
100,00
20
1,32
2
7,28
11
3
0
1
0
10
28
151
1,99
0,00
0,66
0,00
6,62
0,18
100
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruský Hrabovec
Ruskovce
Ukončené školské vzdelanie
Počet
obyvateľov
Ukončené školské
vzdelanie
%
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
72
41
21
29,27
16,67
8,54
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s maturitou)
6
2,44
37
15,04
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského vzdelania
16
0
13
5
6,50
0,00
5,28
2,03
0
0,00
Deti do 16 rokov
Spolu
35
246
14,23
100
Počet obyvateľov
%
153
71
39
39,74
18,44
10,13
12
3,12
29
7,53
2
0
5
5
0,52
0,00
1,30
1,30
3
0,78
66
385
17,14
Základné
Učňovské ( bez maturity)
Stredné odborné (bez
maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vyššie
Vysokoškolské
Ostatní bez udania školského
vzdelania
Ostatní bez školského
vzdelania
Deti do 16 rokov
Spolu
100
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
Kvalifikačná štruktúra mikroregiónu
k 31.12.2001
Základné
Učňovské(bez maturity)
Stredné odborné (bez maturity)
Úplné stredné učňovské (s
maturitou)
Úplné stredné odborné(s
maturitou)
Úplné stredné všeobecné
Vysokoškolské
Vyššie
Ostatní
4.6.5. Vývoj nezamestnanosti
Priemerný ročný počet evidovaných nezamestnaných v mikroregióne v roku 2000 bol 365 ľudí
a v roku 2001 stúpol o 93 ľudí na EN( evidovaných nezamestnaných) 396. V roku 2002
dosiahol hodnotu 392 EN čo znamenalo pokles v evidencií iba o 4 ľudí.
21
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Vývoj nezamestnanosti
2000
2001
2002
80
70
Počet obyvateľov
60
50
40
30
20
10
0
Baškovce
Beňatina
Hlivištia Choňkovce
Koňuš
Inovce
Podhoroď
Ruská
Bystrá
Ruskovce
Ruský
Hrabovec
Štatistické ukazovatele o EN za obce, stav k 31.12.
Zdroj: Národný úrad práce
4.7. Domový a bytový fond
Domy v obci boli v 2. Svetovej vojne značne poškodené. Tieto si občania za podpory štátu
opravili. Najviac sa budovalo v šesťdesiatich rokoch. Výstavba domov v mikroregióne pomaly
stále narastá ale trvalo obývané byty v domoch klesajú. Počet neobývaných bytov od roku 1970
trvalo narastá vo všetkých obciach mikroregiónu. Oproti roku 1991 sa postupne viac bytov
vyčlenilo na rekreačné účely. Vo väčšine obcí sa počty domov od roku 1970 v porovnaní
s rokom 1980 zniţovali ,ale v roku 1991 došlo k nárastu počtu domov a do roku 2001 bolo
postavených 166 domov.
4.7.1. Rodinné domy a byty
Počet trvalo obývaných domov
140
počet domov
120
100
Baškovce
80
Beňatina
60
Hlivišťa
40
20
0
1970
1980
1991
rok
22
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Baškovce
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
78
80
77
95
77
80
77
75
1
0
8
18
77
80
77
95
Trvalo
obývané byty
v rodinných
domoch
77
80
77
75
Neobývané
byty
0
0
8
20
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
1
3
Beňatina
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
95
95
87
96
92
95
89
82
3
0
4
14
97
96
89
96
Trvalo
obývané byty
v rodinných
domoch
90
93
87
82
Neobývané
byty
7
3
4
14
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
5
Hlivištia
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
125
121
120
130
122
121
121
107
3
0
8
23
124
121
121
130
Trvalo
obývané byty
v rodinných
domoch
124
118
120
107
Neobývané
byty
0
3
1
23
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
0
Počet trvalo obývaných domov
počet domov
500
Koňuš
400
300
Inovce
200
Choňkovce
100
0
1970
1980
1991
rok
23
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Choňkovce
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
216
198
187
228
203
198
190
182
13
0
32
46
206
200
195
237
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
204
197
187
190
Neobývané
byty
2
0
33
41
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
3
9
Inovce
Rodinné domy
Rok
Domy
spolu
85
86
79
89
1970
1980
1991
2001
Trvale
obývané
domy
Byty
Neobývané
domy
82
83
79
65
Byty
spolu
3
3
8
24
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
81
83
79
65
82
83
79
89
Neobývané
byty
1
4
8
24
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
2
Koňuš
Rodinné domy
Rok
Domy
spolu
1970
1980
1991
2001
135
135
126
141
Trvale
obývané
domy
128
130
127
110
Byty
Neobývané
domy
Byty
spolu
7
5
15
31
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
127
128
126
112
130
135
129
146
Neobývané
byty
3
4
16
34
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
2
0
Počet trvalo obývaných domov
počet domov
500
400
Ruský Hrabovec
300
Ruskovce
200
Ruská Bystrá
Podhoroď
100
0
1970
1980
1991
rok
24
2001
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Podhoroď
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
146
146
129
151
131
137
132
116
15
9
16
34
133
144
140
159
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
129
131
129
122
Neobývané
byty
4
12
16
36
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
11
Ruská Bystrá
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
67
62
54
59
65
62
54
48
2
0
8
11
65
62
54
59
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
63
61
54
48
Neobývané
byty
2
1
8
10
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
0
Ruskovce
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
109
81
68
91
105
76
68
71
4
5
18
20
105
76
68
93
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
104
76
68
71
Neobývané
byty
1
5
18
21
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
0
2
Ruský Hrabovec
Rodinné domy
Byty
Rok
Domy
spolu
Trvale
obývané
domy
Neobývané
domy
Byty
spolu
1970
1980
1991
2001
140
132
126
139
129
130
127
114
11
2
10
25
133
133
129
143
Trvale
obývané byty
v rodinných
domoch
129
130
127
117
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
25
Neobývané
byty
4
3
10
26
Neobývané
byty
vyčlenené na
rekreáciu
1
3
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.7.2. Veľkosť bytov v roku 2001
Podľa posledného štatistického sčítania z prehľadu je vidieť , ţe najviac početné byty sú so 4
izbami, prípadne 5 a viac izieb. Tieto byty sú väčšinou v postavených domov, ktoré sa stavali
v 60- tych rokoch, kedy bola migrácia obyvateľstva veľmi malá.
Baškovce
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
0
%
2 izby
3 izby
4 izby
5 a viac izieb
Spolu
4
24
32
40
100
3
18
24
30
75
Hlivištia
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
1
2 izby
4
3 izby
38
4 izby
26
5 a viac izieb
38
Spolu
107
Inovce
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
1
2 izby
16
3 izby
23
4 izby
18
5 a viac izieb
7
Spolu
65
Podhoroď
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
3
2 izby
19
3 izby
57
4 izby
24
5 a viac izieb
19
Spolu
122
Beňatina
Veľkosť bytu
počet
1 obytná
5
miestnosť
2 izby
16
3 izby
28
4 izby
20
5 a viac izieb
13
Spolu
82
0
%
0,9
3,7
35,5
24,3
35,5
100
%
1,5
24,6
35,4
27,7
10,8
100
%
2,5
15,6
46,7
19,7
15,6
100
%
6,1
19,5
34,1
24,4
15,9
100
Choňkovce
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
2
2 izby
15
3 izby
56
4 izby
51
5 a viac izieb
66
Spolu
190
1,1
7,9
29,5
26,8
34,7
100
Koňuš
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
3
2 izby
18
3 izby
43
4 izby
24
5 a viac izieb
24
Spolu
112
2,7
16,1
38,4
21,4
21,4
100
Ruská Bystrá
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
0
2 izby
5
3 izby
22
4 izby
14
5 a viac izieb
7
Spolu
48
26
%
%
%
0
10,4
45,8
29,2
14,6
100
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
1
2 izby
5
3 izby
28
4 izby
15
5 a viac izieb
22
Spolu
71
%
1,4
7
39,4
21,1
31
100
Ruský Hrabovec
Veľkosť bytu
počet
1 obytná miestnosť
1
2 izby
14
3 izby
54
4 izby
34
5 a viac izieb
14
Spolu
117
%
0,9
12
46,2
29,1
12
100
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
4.7.3. Veková štruktúra bytového fondu
Najviac bolo postavených domov po 2. svetovej vojne a potom ešte výstavba pokračovala vo
väčšine obci aj v rokoch 1971- 1980. Pomaly nárast zaznamenala výstavba aţ do roku 1990 a od
roku 1991 aţ 2001 je zaznamenaný celkový pokles výstavby rodinných domov. Nová výstavba
v niektorých obciach mikroregiónu bude pravdepodobná aţ po dobudovaní základnej
infraštruktúry a po zlepšení ţivotnej úrovne obyvateľstva okresu Sobrance. V prípade rozvoja
sluţieb cestovného ruchu moţno očakávať rekonštrukciu starších domov na víkendové chalupy.
Baškovce
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezist.
2
1900 -1919
2
1920-1945
14
1946-1970
29
1971-1980
10
1981-1990
8
1991-2001
10
Spolu
75
Hlivištia
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezist.
1
1900 -1919
0
1920-1945
10
1946-1970
51
1971-1980
17
1981-1990
19
1991-2001
8
Spolu
106
%
2,66
2,66
18,67
38,67
13,33
10,67
13,33
100
%
0,94
0,00
9,43
48,11
16,04
17,92
7,55
100
Beňatina
Obdobie výstavby Rodinné
domy
1899 a nezistené
3
1900 -1919
3
1920-1945
6
1946-1970
58
1971-1980
5
1981-1990
6
1991-2001
1
Spolu
82
Choňkovce
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezistené
6
1900 -1919
8
1920-1945
16
1946-1970
100
1971-1980
13
1981-1990
22
1991-2001
19
Spolu
184
27
%
3,66
3,66
7,32
70,73
6,10
7,32
1,22
100
%
3,26
4,35
8,70
54,35
7,06
11,96
10,32
100
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Inovce
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezist.
0
1900 -1919
1
1920-1945
4
1946-1970
48
1971-1980
10
1981-1990
1
1991-2001
1
Spolu
65
Podhoroď
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezist.
1
1900 -1919
0
1920-1945
9
1946-1970
78
1971-1980
10
1981-1990
9
1991-2001
5
Spolu
112
Ruskovce
Obdobie
Rodinné
výstavby
domy
1899 a nezist.
2
1900 -1919
3
1920-1945
16
1946-1970
24
1971-1980
6
1981-1990
14
1991-2001
6
Spolu
71
%
0,00
0,02
6,15
73,85
15,38
0,01
0,01
100
%
0,89
0,00
8,03
69,64
8,93
8,04
4,46
100
%
2,82
4,23
22,53
33,80
8,45
19,72
0,08
100
Koňuš
Obdobie výstavby Rodinné
domy
1899 a nezistené
3
1900 -1919
4
1920-1945
12
1946-1970
68
1971-1980
9
1981-1990
11
1991-2001
5
Spolu
112
Ruská Bystrá
Obdobie výstavby Rodinné
domy
1899 a nezistené
2
1900 -1919
0
1920-1945
0
1946-1970
37
1971-1980
8
1981-1990
0
1991-2001
1
Spolu
48
Ruský Hrabovec
Obdobie výstavby Rodinné
domy
1899 a nezistené
0
1900 -1919
0
1920-1945
1
1946-1970
93
1971-1980
9
1981-1990
4
1991-2001
6
Spolu
113
%
2,68
3,57
10,71
60,71
8,036
9,82
4,46
100
%
4,17
0,00
0,00
77,08
16,66
0,00
2,08
100
%
0,00
0,00
0,88
82,30
7,96
3,54
5,31
100
Zdroj: Štatistický úrad Slovenskej republiky, Košice
Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce
4.8. Pôdne podmienky v roku 1994 a 2001
Poľnohospodárstvo v obci Ruská Bystrá takmer zaniklo, pretoţe JRD Choňkovce uţívanú pôdu
nechalo napospas osudu, preto sa stalo, ţe obec leţí v srdci hôr a ornej pôdy ostalo veľmi málo.
Problémové územie ostáva v katastri Ruská Bystrá, kde v roku 1988-89 došlo ku veľkoplošným
rekultiváciám pôvodných pasienkov na výmere cca 300 ha. Po uskutočnení rekultivácií došlo
iba k čiastkovému obhospodarovaniu plôch, čo viedlo k eróziám, najmä rohovým. V súčasnosti
28
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
plochy sú opäť napádané náletmi drevín a kríkov. Okrajové plochy neboli rekultivované
a v súčasnosti majú charakter lesa s prevládajúcou drevinou breza, ktorá miestami vytvára zápoj
0,6-0,8. V jesenných mesiacoch dobré hubárske lokality. Brehové porasty sú v celku malo
narušené a plnia protieróznu funkciu. Výmera katastrálneho územia v Beňatine je 1 864 ha
z čoho väčšiu časť tvoria lesy. Z poľnohospodárskej pôdy je zase väčšia časť pasienkov a len
málo sa vyuţíva ako orná pôda. V pomerne dobrom stave sú pasienky v katastri obce Podhoroď,
kde sa aj hodne vyuţíva pasenie hospodárskeho dobytka. Veľmi dobré výsledky boli
dosahované v pestovaní repky olejnej, pri pestovaní sa minimálne pouţívali chemické
prostriedky. V mikroregióne sa veľmi darí pestovaniu hrozna a obce Baškovce, Hlivištia,
Choňkovce a Koňuš patria do Sobraneckého vinohradníckeho rajónu.
V súčasnosti v prípade splnenia podmienok na ekologické hospodárenie na pôde je moţné
poţiadať o dvojnásobnú výšku dotácie, ktoré samostatne hospodáriaci roľníci môţu vyuţiť.
Druh pôdy -Baškovce
1994
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy- Beňatina
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
ha
516,76
476,23
11,72
0,33
22,85
104,64
22,76
30,22
%
83,16
76,64
1,89
0,05
3,68
16,84
3,66
4,86
ha
517,26
400,42
11,28
37,04
62,96
97,13
22,76
29,30
%
83,24
64,44
1,81
5,96
10,13
15,63
3,66
4,71
14,62
37,04
621,40
2,35
5,96
100,00
21,96
23,11
621,40
3,53
3,72
100,00
1994
ha
457,00
21,41
11,58
0,00
424,00
1407,17
1196,47
8,41
10,56
191,73
1664,16
29
2003
%
27,46
1,29
0,69
0,00
25,48
84,56
71,90
0,50
0,63
11,52
100,00
2003
ha
456,93
2,70
11,52
0,00
442,70
1407,21
1210,94
8,41
24,98
162,88
1864,15
%
24,51
0,14
0,62
0,00
23,75
75,49
64,96
0,45
1,34
8,74
100,00
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Druh pôdy- Hlivištia
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy - Choňkovciach
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy- Inovce
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
1994
ha
%
461,44 22,83
161,61
8,00
18,89
0,94
1,44
0,07
209,90 10,39
1557,94 77,09
1446,58 71,58
5,16
0,25
0,74
15,06
90,70
4,49
2020,94 100,00
2003
ha
%
461,10
20,53
152,02
6,77
18,54
0,83
27,15
1,21
226,35
10,08
1529,82
75,73
1467,70
72,66
5,12
0,25
23,57
1,17
63,42
3,14
2020,01 100,00
1994
ha
%
616,69
33,67
259,60
14,17
29,39
1,60
0,00
0,00
295,44
16,13
1214,25
66,29
1062,06
57,98
18,94
1,03
2003
ha
%
616,53
33,65
225,75
12,32
29,01
1,58
0,00
0,00
329,55
17,99
1215,68
66,35
1065,70
58,17
18,93
1,03
26,36
1,44
106,89
5,83
1831,67 100,00
1994
ha
%
360,94
34,08
27,01
2,55
8,80
0,83
0,00
0,00
345,13
32,59
679,11
64,12
644,19
60,83
1,21
0,11
46,74
2,55
84,31
4,60
1832,2
100,00
2003
ha
%
437,65
41,32
11,17
1,05
8,74
0,83
0,00
0,00
417,72
39,44
620,79
58,62
591,14
55,82
1,21
0,11
6,94
26,77
1059,06
18,68
9,76
1059,06
30
0,65
2,53
100,00
1,76
0,92
100,00
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Druh pôdy- Koňuš
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy- Podhoroď
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy- Ruská Bystrá
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
1994
ha
%
660,47 28,42
215,92
9,29
27,58
1,19
0,00
0,00
289,52 12,46
1762,17
75,84
1636,29
70,42
6,52
0,28
2003
ha
%
560,30
24,11
204,60
8,80
27,43
1,18
3,28
0,14
289,51
12,46
1763,31
75,88
1656,64
71,29
6,51
0,28
22,67
96,69
2323,64
35,92
64,24
2323,64
0,97
4,16
100,00
1994
ha
%
623,96 37,57
61,95
3,73
18,75
1,13
8,05
0,48
416,22
25,06
1136,91
8,24
939,25
56,55
11,37
0,68
1,55
2,76
100,00
2003
ha
%
523,32
31,51
434,20
26,14
18,58
1,12
8,06
0,48
453,25
27,29
1137,56
68,49
945,93
56,95
11,48
0,69
14,72
0,89
25,98
1,56
171,57
10,33
154,17
9,28
1660,89 100,00
1660,9
100,00
1994
2003
ha
%
ha
%
464,69
39,46
454,59
37,99
3,41
0,29
3,41
0,29
30,36
2,58
30,35
2,54
0,00
0,00
0,00
0,00
420,92
35,74
420,82
35,17
723,05
61,39
741,85
62,00
696,46
59,13
722,89
60,42
1,53
0,01
1,65
0,14
5,39
19,67
1177,74
31
0,46
1,67
100,00
15,02
2,29
1196,46
1,25
0,19
100,00
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Druh pôdy- Ruskovce
1994
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
Druh pôdy- Ruský Hrabovec
Poľnohospodárska pôda
Poľnohospodárska orná pôda
Poľnohospodárska pôda-zahrady
Poľnohospodárska pôda-ovocný sad
Poľnohospodárska pôda-trvalý trávny porast
Nepoľnohospodárska pôda
Nepoľnohospodárska pôda- lesný pozemok
Nepoľnohospodárska pôda- vodná plocha
Nepoľnohospodárska pôda-zastavaná plocha
a nádvorie
Nepoľnohospodárska pôda- ostatné plochy
Celková výmera obce
2003
ha
590,80
182,21
10,81
3,94
333,83
72,21
0,00
29,18
%
89,11
27,48
1,63
0,59
50,35
10,89
0,00
4,40
ha
590,66
99,20
2,52
3,82
485,05
72,22
0,00
29,07
%
89,10
14,96
0,38
0,58
73,17
10,89
0,00
4,38
15,13
27,90
663,01
2,28
4,21
100,00
26,01
17,14
662,90
3,92
2,59
100,00
1994
ha
591,57
96,92
21,03
0,00
473,62
1094,20
941,69
13,53
13,24
125,74
1686,76
%
35,01
5,75
1,25
0,00
28,08
64,87
55,83
0,80
0,78
7,45
100,00
2003
ha
592,00
0,57
20,98
0,00
570,44
1089,90
944,41
14,33
36,81
94,35
1681,90
%
35,20
0,03
1,25
0,00
33,97
64,80
56,15
0,85
0,02
0,06
100,00
4.9. Vybudovaná infraštruktúra a sluţby
4.9.1. Infraštruktúra
Verejný obecný vodovod majú iba 4 obce mikroregiónu , aj napriek tomu , ţe obec Choňkovce
a Koňuš ma verejný vodovod od roku 1957 a ostatné obce, ktorých je väčšina sa usilujú o jeho
vybudovanie. Podobne je to aj s rozvodom plynu, kde 4 obce majú vypracovanú plynofikačnú
štúdiu “Plynofikácia obce Podhoroď a okolie“ a sú v okrese jediní, ktorí nemajú zavedení plyn.
Sú to vysokopoloţené obce, kde je uţ terén na zavedenie plynu pomerne zloţitý. V obci chýbajú
ihriská, kúpaliská, bazény, telocvične, športové haly, zimné štadióny. V mikroregióne nie je
kábelová televízia. Chýbajú skládky odpadu a spaľovňa odpadu. Vzhľadom k tomu, ţe iba
v dvoch obciach je škola, počet liniek autobusovej dopravy je malý. V celom regióne je dĺţka
vybudovaných chodníkov iba 3,9 km . V obci Beňatina nie je vybudovaná, okrem zásobovania
elektrinou, takmer ţiadna infraštruktúra. V obci je stav štátnej prístupovej cesty do obce v
katastrofálnom stave preto je premávka značne obmedzená.
32
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Baškovce
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov v km
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Bazény kryté resp. otvorené
Telocvičňa
Športová hala
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
Hlivištia
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov v km
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Bazény kryté resp. otvorené
Telocvičňa
Zimný štadión (krytý alebo otvorený )
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
Beňatina
1
Verejný vodovod
20 Dĺţka rozvodnej sieťe plynu v km
2
Dĺţka kanalizačnej siete v km
nie Čistička odpadných vôd
3
Linky miestnej autobusovej dopravy
1,0 Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
1
Počet zastávok autobusovej dopravy
2
Počet mostov
0,6 Dĺţka vybudovaných chodníkov
nie Káblová televízia
áno Futbalové ihrisko
nie Školské ihrisko
1
Ihriská- ostatné
nie Kúpaliská umelé resp. prírodné
nie Bazény kryté resp. otvorené
nie Telocvičňa
nie Športová hala
0,3 Verejná zeleň celkove ha
0,3 Verejná zeleň- parková -ha
nie Skládka odpadu resp. spaľovňa
1
89
4,0
nie
3
3,1
2
1
15
nie
1
nie
nie
nie
nie
nie
nie
0,5
nie
nie
Choňkovce
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov v m
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Bazény kryté resp. otvorené
Telocvičňa
Zimný štadión (krytý alebo otvorený
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
33
nie
0
0
nie
2
1,2
1
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
0,12
0,01
nie
1
5,0
0
nie
6
5,3
3
5
150
nie
1
1
1
nie
nie
1
nie
0,5
nie
nie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Inovce
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Telocvičňa
Zimný štadión (krytý alebo otvorený
Lyţiarske vleky
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
Podhoroď
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov v m
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Bazény kryté resp. otvorené
Telocvičňa
Lyţiarske vleky
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
nie
0
0
nie
3
4,0
1
4
0
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
2
nie
nie
nie
Koňuš
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Telocvičňa
Zimný štadión (krytý alebo otvorený
Lyţiarske vleky
Verejná zeleň celkove ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
Ruská Bystrá
áno Verejný vodovod
0
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
0
Dĺţka kanalizačnej siete v km
nie Čistička odpadných vôd
7
Linky miestnej autobusovej dopravy
2,5 Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
3
Počet zastávok autobusovej dopravy
5
Počet mostov
500 Dĺţka vybudovaných chodníkov
nie Káblová televízia
1
Futbalové ihrisko
nie Školské ihrisko
4
Ihriská- ostatné
nie Kúpaliská umelé resp. prírodné
nie Bazény kryté resp. otvorené
1
Telocvičňa
nie Lyţiarske vleky
nie Verejná zeleň celkove -ha
nie Verejná zeleň- parková -ha
nie Skládka odpadu resp. spaľovňa
34
1
3,0
0
nie
4
3,5
2
5
0
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
0,17
nie
nie
nie
0
0
nie
6
3,0
2
4
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
nie
4,79
nie
nie
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
Počet zastávok autobusovej dopravy
Počet mostov
Dĺţka vybudovaných chodníkov
Káblová televízia
Futbalové ihrisko
Školské ihrisko
Ihriská- ostatné
Kúpaliská umelé resp. prírodné
Bazény kryté resp. otvorené
Telocvičňa
Športová hala
Lyţiarske vleky
Verejná zeleň celkove -ha
Verejná zeleň- parková -ha
Skládka odpadu resp. spaľovňa
Ruský Hrabovec
Verejný vodovod
Dĺţka rozvodnej siete plynu v km
Dĺţka kanalizačnej siete v km
Čistička odpadných vôd
Linky miestnej autobusovej dopravy
Dĺţka miestnych cestných komunikácií
v km
3
Počet zastávok autobusovej dopravy
2
Počet mostov
0,8 Dĺţka vybudovaných chodníkov
nie Káblová televízia
nie Futbalové ihrisko
nie Školské ihrisko
nie Ihriská- ostatné
nie Kúpaliská umelé resp. prírodné
nie Bazény kryté resp. otvorené
nie Telocvičňa
nie Športová hala
nie Lyţiarske vleky
nie Verejná zeleň celkove -ha
0,10 Verejná zeleň- parková -ha
nie Skládka odpadu resp. spaľovňa
nie
5,0
0
nie
7
2,0
nie
0
0
nie
2
2,8
1
4
1,5
nie
nie
nie
1
nie
nie
nie
nie
nie
0,1
nie
nie
Zdroj: Štatistický úrad- Krajská správa Košice, pracovisko Michalovce, starostovia
4.9.2.Verejnoprospešné sluţby
V mikroregióne chýba obecné múzeum a vo väčšine obci sú zriadené kniţnice, ktoré však
v súčasnosti stagnujú pre nedostatok financií na túto činnosť. V Choňkovciach je kniţnica
občanom k dispozícií, v Podhorodi je nefunkčná a v Koňuši majú dobrovoľnú pracovníčku,
ktorá sa stará o funkčnosť kniţnice.
Okrem obce Ruskovce je v kaţdej obci vybudovaný kultúrny dom, ktorý je potrebné
rekonštruovať a vyuţívať. V obci Baškovce a Podhorodi je dom smútku vo výstavbe a ostatné
obce majú dom smútku postavený. V obci Beňatina nie je vybudovaný obecný úrad
a v súčasnosti úraduje iba v prenajatých priestoroch.
Baškovce
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
1
nie
nie
1
nie
nie
nie
1
Beňatina
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
35
1
nie
1
1
1
nie
nie
1
Hlivištia
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
1
nie
nie
1
nie
nie
1
1
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Choňkovce
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
Podhoroď
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
Ruský Hrabovec
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
1
nie
1
1
1
nie
nie
1
Inovce
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
Ruská Bystrá
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
1
nie
1
1
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
1
nie
1
1
1
1
1
1
1
nie
1
1
1
nie
nie
1
1
nie
1
1
nie
nie
nie
1
Koňuš
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
Ruskovce
Kultúrny dom
Obecné múzeum
Knižnica
Kostol gréckokatolícky
Kostol – pravoslávny
Kostol - rímskokatolícky
Dom smútku
Cintorín
1
nie
1
1
1
nie
1
1
nie
nie
nie
1
nie
nie
1
1
1
nie
nie
1
4.10. Kultúrne zariadenia
4.10.1. Baškovce
V obci je gréckokatolícky kostol z obdobia neobaroka, postavený v roku 1863, ktorý bol vo vojne v roku
1945 poškodený, v tom istom roku opravený a obnovený v roku 1985.
4.10.2. Beňatina
Hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je gréckokatolícky kostol Panny Márie Ochrankyne z
2 .pol. 19. storočia , postavený v slohu neskorého klasicizmu. Kostol evidovaný je ako narušený. Do
zoznamu pamiatok bol zapísaný 1.1. 1988
V obci je postavený aj pravoslávny kostol.
4.10.3. Hlivištia
V obci sa nachádza gréckokatolícky kostol sv. Juraja postavený v roku 1898 a bol 1.1.1988 evidovaný
ako hnuteľná národnou kultúrna pamiatka. Je postavený v novobarokovom slohu, dispozícia : 1-loď. Je
vo vyhovujúcom stave.
4.10.4. Choňkovce
Hnuteľnou národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu
Pamiatkového úradu Slovenskej republiky je gréckokatolícky kostol Zvestovania Panny Márie, z 2.
polovici 19. stor. Je postavený v slohu- klasicizmus. Je vo vyhovujúcom stave.
V obci bol v roku 1991 vybudovaný pravoslávny kostol a v roku 1998 bol v modernom štýle vybudovaný
rímskokatolícky kostol.
V obci je základná škola pre ročníky 1-4, ktorá bola rekonštruovaná v r.2000 a materskú školu.
36
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
4.10.5. Inovce
V obci sa nachádza drevený gréckokatolícky kostolík svätého Michala z roku 1836, ktorý je vyhlásený
za národnú kultúrnu pamiatku. Postavený je v slohu neskorého baroka. Je to zrubová stavba
trojpriestorového typu s presbytériom, loďou so štvorcovým pôdorysom a otvoreným priestorom pod
veţou, tzv. babincom ( presbytérium s trojhranným uzáverom). Vedľa kostola je drevená zvonica,
povaţovaná za ľudovú stavbu. Vnútorné priestory majú rovné stropy s doskovaním. Veţa dosadá na
konštrukciu babinca a je situovaná do prečnievajúcej strechy a podchytená drevenými krakorcami.
Hlavný oltár s predstavaným ikonostasom má neobarokové ornamenty a pochádza z čias stavby
kostolíka. Ikonostas a oltár je drevená polychromatická architektúra s cárskymi dverami z polovice 19.
storočia. V kostolíku sa nachádza ikona Kristus učiteľ v lodi z roku 1760-1780 temp. na dreve 75x 80
a ikona Pieta na oltári, sign. Markovič Michal 1842 olej na dreve 80x 70.
4.10.6. Koňuš
V obci sa nachádza gréckokatolícky a pravoslávny kostol. Gréckokatolícky kostol Zoslania Svätého
Ducha je z roku 1948.
4.10.7. Podhoroď
Medzi najvýznamnejšie kultúrno-historické pamiatky patria zrúcaniny Gotického hradu a gréckokatolícky
kostol sv. Petra a Pavla, ktorý bol postavený v roku 1838- 1844. Kostol bol postavený v slohu –
klasicizmus. Zrúcaniny Gotického hradu sú evidované od 23.3.1963 v Ústrednom zozname
pamiatkového fondu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky ako opevnenia hradu a Veţa hradná,
z 2. pol. 13 storočia. Veţa a opevnenie hradu sú narušené.
V obci je postavený aj pravoslávny kostol.
Neďaleko gréckokatolíckeho kostola stala štátna ľudová škola, ktorá bola vystavená v roku 1890. V roku
1954 sa začala v obci stavať nová základná škola a do uţívania bola odovzdaná v r. 1957 a v súčasnosti
je v rekonštrukcií. Túto školu pre 1-9 ročník, navštevujú ţiaci z 5 obcí.
4.10.8. Ruská Bystrá
Perlou obce je národná kultúrna pamiatka, drevený gréckokatolícky kostol svätého Mikuláša z roku
1720- 1730 v barokovom slohu. Nachádza sa v strede obce.
4.10.9. Ruskovce
Ruskovský filiálny gréckokatolícky kostol z roku 1925 je zasvätený Svätému Petrovi a Pavlovi. Kostol je
v historizujúcom slohu s prvkami ukrajinského baroka. Pôdorys je obdĺţnik, dispozícia: 1- loď. Počas
druhej svetovej vojny bol značne poškodený.
4.10.10. Ruský Hrabovec
V strede obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka, gréckokatolícky kostol svätého Juraja evidovaná
v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Pamiatkového úradu Slovenskej republiky od 23.3.1963 .
Bol postavený v roku 1838 v slohu- klasicizmus.
V obci je postavený aj pravoslávny kostol.
Zdroj: Národné kultúrne pamiatky, Bratislava
4.11. Organizačná štruktúra hospodárstva
V mikroregióne sú zaregistrované tri druţstva. V obci Choňkovce je prosperujúce
poľnohospodárske druţstvo Vinohrady, ktoré sa zameriava na chov dobytka a pestovanie
obilnín. Má vlastnú pekáreň, výrobňu krmných zmesi a drevovýrobu. V celom regióne je iba 12
spoločnosti s ručením obmedzeným a ostatní podnikatelia sú ţivnostníci. V mikroregióne nie je
zaregistrovaná ani jedna nezisková organizácia. V obci Choňkovce je zaregistrovaná nadácia za
zdravie detí postihnutí ochorením pečene, zakladateľom je Poľnohospodárske druţstvo
Vinohrady.
37
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Baškovce
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Hlivištia
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Inovce
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Podhoroď
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Ruskovce
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
30
29
1
0
0
22
20
0
2
0
15
15
0
0
0
24
24
0
0
0
80
73
1
6
0
Beňatina
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Choňkovce
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Koňuš
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Ruská Bystrá
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
Ruský Hrabovec
Počet subjektov vedených v ŽR
Živnostníci nezapísaní v OR
Družstvo
Spoločnosti s ručením obmedzením
Neziskové organizácie
14
14
0
0
0
59
56
1
2
0
25
23
0
2
0
8
8
0
0
0
28
28
0
0
0
4..2. Hospodárenie obcí
Baškovce
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
1098
2195
1127
1228
1264
Kapit. príjmy
0
0
45
0
1650
Príjmy spolu
1098
2195
1172
1228
2314
Beţné výdavky
0
2078
1130
1137
1207
Kapit. výdavky
0
0
59
69
1099
Výdavky spolu 1097
2078
2189
1206
2306
Zisk/strata
+1
+117
-17
+22
+8
38
2006
1331
815
2146
1324
815
2139
+7
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Beňatina
Ukazovateľ / Roky
Beţné príjmy
Kapit. príjmy
Príjmy spolu
Beţné výdavky
Kapit. výdavky
Výdavky spolu
Zisk/strata
2001
2001
1347
103
1450
1003
8
1011
+439
2002
1176
200
1376
1206
0
1206
+170
2003
1291
175
1466
1163
137
1300
+166
2004
1380
1108
2488
1388
933
2321
+167
2005
1726
215
1941
1540
136
1676
+265
2006
1663
150
1813
1419
184
1663
+210
2002
1659
2965
4624
1722
2407
4129
+415
2003
2736
321
3057
2854
375
3229
-172
2004
2798
3
2801
2615
182
2797
+4
2005
2641
25
2666
2392
103
2495
+171
2006
2752
1430
4182
2514
911
3425
+357
Hlivištia
Ukazovateľ / Roky 2001
Beţné príjmy 2002001
1550
Kapit. príjmy
0
Príjmy spolu
1550
Beţné výdavky
1759
Kapit. výdavky
0
Výdavky spolu
1759
Zisk/strata
-189
Inovce
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ / Roky 2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
2001
876
966
1107
1255
1213
Kapit. príjmy
0
0
0
715
0
Príjmy spolu
876
966
1107
1,970
1213
Beţné výdavky
718
855
987
1335
1077
Kapit. výdavky
0
0
0
682
92
Výdavky spolu
718
855
987
2 017
1169
Zisk/strata
+158
+111
+120
- 47
+44
2006
1093
0
1193
1116
100
1,216
- 23
Koňuš
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ / Roky 2001
2002
2003
2004
2005
2006
Beţné príjmy
1765
1714
2204
3008
2281
1467
Kapit. príjmy
0
6
2
679
0
0
Príjmy spolu
1765
1720
2206
3687
2281
1467
Beţné výdavky
1664
1417
2014
1835
2278
1265
Kapit. výdavky
0
851
264
1350
83
102
Výdavky spolu
1664
2268
2278
3185
2361
1367
Zisk/strata
+101
- 548
- 72
+502
- 80
+100
39
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
794
702
1134
1267
1216
Kapit. príjmy
0
850
1019
53
0
Príjmy spolu
794
1552
2153
1320
1216
Beţné výdavky
488
814
1315
1193
1048
Kapit. výdavky
0
0
777
177
141
Výdavky spolu
488
814
2092
1370
1189
Zisk/strata
+306
+738
+61
- 50
+27
2006
1180
787
1967
1080
848
1928
+39
Choňkovce
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
3075
4899
4990
5524
4909
Kapit. príjmy
0
0
0
704
0
Príjmy spolu
3075
4899
4990
6228
4909
Beţné výdavky 2192
2870
4742
4546
4197
Kapit. výdavky
0
0
0
1604
568
Výdavky spolu 2192
4507
4742
6150
4765
Zisk/strata
+883
+392
+248
+78
+144
2006
5575
0
5575
4624
1016
5640
- 65
Podhoroď
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Beţné príjmy
2145
2641
2195
1441
3299
3449
Kapit. príjmy
0
988
0
999
0
0
Príjmy spolu
2145
3629
2195
2440
3299
3449
Beţné výdavky 2105
2571
2126
1078
3093
3121
Kapit. výdavky
0
958
0
999
0
198
Výdavky spolu 2105
3529
2126
2077
3093
3319
Zisk/strata
+40
+100
+69
+363
+206
+130
40
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruská Bystrá
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
730
543
869
1015
984
Kapit. príjmy
0
0
0
80
99
Príjmy spolu
730
543
869
1095
1093
Beţné výdavky
705
457
861
1093
885
Kapit. výdavky
0
0
0
34
20
Výdavky spolu
705
457
861
1127
905
Zisk/strata
+25
+86
+8
- 32
+178
2006
981
786
1767
578
1386
1964
-197
Ruský Hrabovec
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
2001
2002
2003
2004
2005
Beţné príjmy
1743
1350
1590
2022
1934
Kapit. príjmy
0
0
20
679
0
Príjmy spolu
1743
1350
1610
2701
1934
Beţné výdavky 1592
1297
1518
1869
1857
Kapit. výdavky
0
63
31
707
0
Výdavky spolu 1592
1360
1549
2576
1857
Zisk/strata
+151
- 10
+ 61
+125
+77
2006
2030
0
2030
1817
180
1997
+33
4.13. Hospodárenie MR BOROLO
Prehľad hospodárenia obce v období od 2001 – 2006 (tis. Sk)
Ukazovateľ /
Roky
Beţné príjmy
Kapit. príjmy
Príjmy spolu
Beţné
výdavky
Kapit.
výdavky
Výdavky
spolu
Zisk/strata
2001
15 123
103
2002
17 845
5 09
2003
19 243
1 582
2004
20 938
5 020
2005
21 467
1 989
2006
21 521
3 968
15 226
13 323
22 854
15 287
20 825
18 710
23 990
18 089
23 456
19 574
25 589
18 858
8
4 279
1 643
6 737
2 242
5 740
13 331
19 566
20 353
24 826
21 816
24 598
+1 895
+3 288
+472
+1 132
+1 640
+991
41
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
5. SWOT analýza mikroregiónu Borolo
5.1. Infraštruktúra a ţivotné prostredie
Silné stránky

Ekologický nenarušené ţivotné
prostredie

Plynofikácia 5 obcí v mikroregióne

Blízkosť obcí od okresného mesta

Pravidelný vývoz tuhého odpadu

Vybudované obecné vodovody

Vystavané domy smútku a kultúrne
domy

Atraktívne a neznečistené ţivotné
prostredie

Vlastné studne, zdroje kvalitnej pitnej
vody, pramenný vodný zdroj, bez
energickej náročnosti
Slabé stránky



Nevybudovaná vodovodná a kanalizačná
sieť, čističky odpadových vôd
Chýba plynofikácia 5 obcí
Nevybudovaná a opotrebovaná cestná
sieť

Staré ekologické záťaţe – neriadené
skládky


Nedostatočná ochrana pred povodňami
Vysoká cena plynu

Staré 35 ročné vodovodné rozvody
a nekvalitná voda

Málo autobusových spojov

Slabší signál televízny aj
telekomunikačný
Znečistené potoky a chýbajúce
protipovodňové opatrenia

Vinohradníctvo


Príleţitosti
Potreba výstavby a dokončenia
kanalizácie a čističiek

Ohrozenia
Veľký počet plánovaných investičných
akcií

Vysoká finančná náročnosť investícii

Veľký rozpor medzi finančnými zdrojmi
a strategickými zámermi

Pri
pomalej
výstavbe
základnej
infraštruktúry v obci je riziko odchodu
mladých ľudí z obce

výrub lesov, pre vysokú cenu plynu

Nevybudovaná vodovodná a kanalizačná
sieť, čističky odpadových vôd
pretrvávajúce vykurovanie hlavne tuhými
palivami
nedostatok investícií na dobudovanie
dopravnej infraštruktúry

Potreba kvalitnej vody v niektorých
obciach

Vybudovanie, rekonštrukcia
a dokončenie vodovodu

Plynofikácia obcí

Potreba vybudovania cestnej siete

Moţnosť
čerpania
prostriedkov
z predvstupových fondov, vyuţitie
recyklačného fondu



Materiálové a energetické vyuţívanie
odpadov – separovaný zber,
recyklácia

, Vinná cesta pre návštevníkov

42
Vysoká miera nezamestnanosti- riziko
odsťahovania obyvateľstva za prácou
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
5.2. SWOT- podnikateľské prostredie
Silné stránky

Slabé stránky
Tradície v poľnohospodárstve, prírodné
podmienky pre poľnohospodársku
prvovýrobu

Vhodné podmienky pre rozvoj
hospodárstva

Významné prírodné a kultúrno-historické
bohatstvo


Prítomnosť
obyvateľov
ľudových
tradícií
lesného
Neexistujúca priemyselná výroba

Transformácia poľnohospodárstva

Lesné hospodárstvo, nešetrné hospodárenie
v lesoch, nedostatočné zalesňovanie

Nevybudované sluţby

Malý počet podnikateľov , stagnácia rozvoja
malého a stredného podnikania

Nepriaznivá sociálna a vzdelanostná úroveň
obyvateľstva

Nepriaznivá kvalifikačná štruktúra
nezamestnaných

Opotrebovaná a nevybudovaná cestná sieť

Odchod mladých ľudí, vyšší počet obyvateľov
v poproduktívnom vek

Okrajová poloha mikroregiónu

Ohrozenia
Pomalý rozvoj infraštruktúry
v ţivote
Vybudovaná cesta na hranicu s Ukrajinou
a blízkosť ukrajinskej hranice

Vysoká miera nezamestnanosti

Lacná pracovná sila

Absencia zdroja znečisťujúceho ţivotné
prostredie

Blízkosť Ukrajinskej hranice


Príleţitosti
Vybudovaním a zlepšením infraštruktúry
zatraktívniť mikroregión pre podnikanie
a cestovný ruch

Rozvoj sluţieb a
cestovného ruchu
smerujúci
k
vytváraniu
pracovných
príleţitostí

Rozvoj tradícií a hospodárskych aktivít
zaloţených na vyuţívaní miestnych zdrojov

Rozvoj lesného hospodárstva

Zlepšiť sociálnu a vzdelanostnú úroveň
obyvateľstva

Vybudovať cestnú sieť

Moţnosť podnikania v poľnohospodárstvevinohradníctvo - ovocinárstvo, stromčeky,
liečivé bylinky

Moţnosť podnikania v drevovýroba,
prvotné spracovanie dreva, stolárstvo
43

Pokles počtu stálych obyvateľov, strata identity
obcí

Nedostatočná jazyková vybavenosť (svetové
jazyky)

Zhoršenie
sociálnej
v mikroregióne

Absencia
tradicií
v cestovnom ruchu
situácie
poskytovania
obyvateľov
sluţieb
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
5.3. SWOT- kultúra, šport, sluţby

Silné stránky
Vybudované nákupné sluţby

Slabé stránky
Absencia ubytovacích kapacít a sluţieb

Pozoruhodné kultúrne pamiatky

Absencia stravovacích sluţieb

Malý záujem o organizované podujatia
u kaţdej generácie

Absencia Klubu mladých alebo slabá
aktivita mládeţe

Neexistujúce zdruţenie pre ţeny

Neexistujú sluţby, okrem nákupných
( drevené kostolíky a kostoly)

Organizovanie futbalových stretnutí

Aktivita muţov v dobrovoľnom
hasičskom zbore

Sobranecké kúpele a gitarové múzeum
v Sobranciach

Festival Ukrajinskej piesni v Podhorodi

Slabá dostupnosť lekárskej pomoci a liekov

Vybudované kultúrne strediská


Tradícia v zimných športoch
Zastaranosť školských a zdravotníckych
objektov, nedostatok financií na ich
prevádzku

Škola v prírode v Inovci


Vybudované lyţiarske stredisko
v Inovci s 2 vlekmi
Nedostatočná úroveň a kapacita zariadení
sociálnych sluţieb

Absencia turistických tras a cyklotras

Poskytovanie opatrovateľských sluţieb

Nízka kapacita parkovacích
lyţiarskom stredisku

Slabá propagácia mikroregiónu (lyţiarske
strediska, škola v prírode, drevené
kostolíky)

Príleţitosti
Podpora transformácie siete
zdravotníckych zariadení a zariadení
sociálnych sluţieb

Oţivenie ţivota mikroregiónu
v dôsledku rozvoja cestovného ruchu

Predpoklad na postupné vyuţívanie
opustených domov a rekonštrukcie na
víkendové chalupy

Moţnosť čerpania nenávratných
finančných prostriedkov zo
štrukturálnych fondov

44
miest
pri
Ohrozenia
Vysoká miera nezamestnanosti, problém
dlhodobej nezamestnanosti, nedostatok
financií

Nízka ţivotná úroveň obyvateľstva

Riziko stagnácie dlhodobo nezamestnaných

Hroziaca nízka úroveň poskytovania sluţieb
v dôsledku absencie tradícií

Nevybudovaná infraštruktúra
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
6. Analýza problémov
6.1. Zoznam prioritných problémov podľa odpovedí občanov dotazníkovou metódou
Baškovce
Infraštruktúra a občianska vybavenosť







Výstavba domu smútku
Rekonštrukcia vodovodu
Výstavba chodníkov
Rekonštrukcia ciest v obci
Zlepšenie verejného osvetlenia
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Komunikácia s občanmi





Informačné tabule
Verejný obecný rozhlas
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci
Webovská (internetová) stránka obce
Informačné a počítačové centrum obce
Sociálne sluţby



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie





Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Problém divokých skládok
Oddychová zóna
Poriadok na verejných priestranstvách
Verejné kompostovisko
Školstvo a obecné sluţby







Informačné centrum pre nezamestnaných
Poštová novinová sluţba - stánok
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Internet
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Obecný liehovar
Muštáreň a sušiareň ovocia








Klub mladých
Klub dôchodcov
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Diskoklub
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Multimediálna kniţnica
Konferenčná a prezentačná miestnosť
Kultúra
45
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Šport a aktívny oddych








Rekonštrukcia ihriska
Detské ihriská
Turistické a náučné chodníky
Rekreačná zóna
Basketbalové ihrisko
Letné kúpalisko
Trate pre beh na lyţiach
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Beňatina
Infraštruktúra a občianska vybavenosť












Vybudovanie vodovodu
Výstavba domu smútku
Výstavba sídla obecného úradu
Plynofikácia
Rekonštrukcia ciest v obci a prístupovej cesty do obce
Rekonštrukcia Miestneho kultúrneho strediska
Výstavba chodníkov
Kanalizácia
Informačné tabule o obci
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Zlepšenie verejného osvetlenia






Verejný obecný rozhlas
Informovanosť samospráva - obyvateľstvo
Informačné tabule
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci..
Informačné a počítačové centrum obce
Webovská (internetová) stránka obce
Komunikácia s občanmi
Sociálne sluţby



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie





Poriadok na verejných priestranstvách
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Problém divokých skládok
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Verejné kompostovisko
Školstvo a obecné sluţby



Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Informačné centrum pre nezamestnaných
Internet
46
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013




Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Poštová novinová sluţba- stánok
Muštáreň a sušiareň ovocia
Konferenčná a prezentačná miestnosť
Šport a aktívny oddych







Letné kúpalisko
Vybudovanie ihriska
Detské ihriská
Rekreačná zóna
Turistické a náučné chodníky
Trate pre beh na lyţiach
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Kultúra







Klub mladých
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Klub dôchodcov
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Multimediálna kniţnica
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Dom ľudových remesiel- Obecné múzeum
Hlivištia
Infraštruktúra a občianska vybavenosť













Prestavba domu smútku a celková úprava areálu cintorína
Rekonštrukcia vodovodu
Zlepšenie verejného osvetlenia
Prestavba vodnej nádrţe na rekreačné účely
Informačné tabule o obci
Výstavba chodníkov
Vyuţitie bývalej základnej školy
Rekonštrukcia ciest v obci
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia – rozšírenie mostu
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Vybudovanie cesty medzi Hlivištiami a Vyšnou Rybnicou
Kanalizácia
Komunikácia s občanmi







Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- obyvateľstvo
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci...
Verejný obecný rozhlas
Informačné tabule
Webovská (internetová) stránka obce
Obecné noviny
Sociálne sluţby

Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
47
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013


Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie





Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Poriadok na verejných priestranstvách
Problém divokých skládok
Verejné kompostovisko
Školstvo a obecné sluţby








Informačné centrum pre nezamestnaných
Internet
Obecný liehovar
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Muštáreň a sušiareň ovocia
Poštová novinová sluţba- stánok
Konferenčná a prezentačná miestnosť








Vybudovanie ihriska
Letné kúpalisko
Detské ihriská
Turistické a náučné chodníky
Rekreačná zóna
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Trate pre beh na lyţiach
Cyklotrasy
Šport a aktívny oddych
Kultúra








Obnova tradícií ľudových jarmokov
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Klub mladých
Klub dôchodcov
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Obecné múzeum
Diskoklub
Choňkovce
Infraštruktúra a občianska vybavenosť







Kanalizácia
Výstavba chodníkov
Rekonštrukcia ciest v obci
Zlepšenie verejného osvetlenia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Nové čísla domov
48
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013



Vodovod – tlak vody nedostatočný
Vybudovanie parkovísk (obchody, pošta)
Rekonštrukcia základnej školy







Informovanosť samospráva - obyvateľstvo
Verejný obecný rozhlas
Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci...
Informačné tabule
Obecné noviny
Webovská (internetová) stránka obce



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Veterinárne sluţby





Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Poriadok na verejných priestranstvách
Problém divokých skládok
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Verejné kompostovisko









Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Informačné centrum pre nezamestnaných
Internet
Poštová novinová sluţba- stánok
Muštáreň a sušiareň ovocia
obecný liehovar
Konferenčná a prezentačná miestnosť
Zlegalizovať podnikanie, odstrániť čiernu prácu








Letné kúpalisko
Detské ihriská
Rekreačná zóna
Turistické a náučné chodníky
Vybudovanie športového areálu
Cyklotrasy
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Trate pre beh na lyţiach
Komunikácia s občanmi
Sociálne sluţby
Ţivotné prostredie
Školstvo a obecné sluţby
Šport a aktívny oddych
Kultúra




Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Klub mladých
Dom ľudových remesiel- remeselné
Klub dôchodcov
49
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013





Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Amfiteáter
Diskoklub
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Obecné múzeum
Inovce
Infraštruktúra a občianska vybavenosť












Rekonštrukcia ciest v obci
Kanalizácia
Vodovod
Dom smútku
Zlepšenie verejného osvetlenia
Plynofikácia
Výstavba chodníkov
Vybudovať Areál zdravia
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Kultúrny dom
Regulácia potoka






Verejný obecný rozhlas
Informačné tabule
Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- obyvateľstvo
Webovská (internetová) stránka obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci
Komunikácia s občanmi
Sociálne sluţby



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie





Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Poriadok na verejných priestranstvách
Problém divokých skládok
Verejné kompostovisko
Školstvo a obecné sluţby





Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Informačné centrum pre nezamestnaných
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Muštáreň a sušiareň ovocia
Internet
50
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013



Poštová novinová sluţba- stánok
Obecný liehovar
Konferenčná a prezentačná miestnosť








Vybudovanie ihriska
Letné kúpalisko
Detské ihriská
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Turistické a náučné chodníky
Trate pre beh na lyţiach
Rekreačná zóna
Cyklotrasy
Šport a aktívny oddych
Kultúra








Klub mladých
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Klub dôchodcov
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Amfiteáter
Obecné múzeum
Koňuš
Infraštruktúra a občianska vybavenosť







Rekonštrukcia ciest v obci
Výstavba chodníkov
Kanalizácia
Zlepšenie verejného osvetlenia
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Vybudovanie poţiarnej nádrţe
Komunikácia s občanmi






Verejný obecný rozhlas
Informačné tabule
Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci...
Webovská (internetová) stránka obce
Obecné noviny




Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Veterinárne sluţby
Ambulancia v obci
Sociálna starostlivosť
Ţivotné prostredie
51
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013





Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Problém divokých skládok
Verejné kompostovisko
Poriadok na verejných priestranstvách







Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Obecné Centrum obchodu a sluţieb (kaderníсtvo,holičstvo,krajčírstvo)
Informačné centrum pre nezamestnaných
Poštová novinová sluţba- stánok
Muštáreň a sušiareň ovocia
obecný liehovar
Konferenčná a prezentačná miestnosť









Vybudovanie športového areálu
Detské ihriská
Letné kúpalisko
Turistické a náučné chodníky
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Rekreačná zóna
Cyklotrasy
Trate pre beh na lyţiach
Vybudovanie futbalového ihriska
Kultúra
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Klub mladých
Klub dôchodcov
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Diskoklub
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Amfiteáter a Obecné múzeum
Školstvo a obecné sluţby
Šport a aktívny oddych








Podhoroď
Infraštruktúra a občianska infraštruktura










Vybudovanie lyţiarskych vlekov a beţeckých tratí
Rekonštrukcia ciest v obci
Vybudovanie poţiarnej nádrţe s moţnosťou vyuţitia na kúpanie
Kanalizácia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Rekonštrukcia základnej školy
Vybudovanie sociálnych zariadení na futbalovom ihrisku
Výstavba chodníkov
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Vybudovanie ubytovacích a stravovacích rekreačných zariadení
52
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Komunikácia s občanmi







Verejný obecný rozhlas
Informačné tabule
Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- obyvateľstvo
Webovská (internetová) stránka obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci...
Obecné noviny
Sociálna oblasť



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie





















Poriadok na verejných priestranstvách
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba...)
Problém divokých skládok
Verejné kompostovisko
Školstvo a sluţby pre občanov
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Muštáreň a sušiareň ovocia
Poštová novinová sluţba- stánok
Informačné centrum pre nezamestnaných
Obecný liehovar
Internet
Konferenčná a prezentačná miestnosť
Šport a aktívny oddych
Letné kúpalisko
Vybudovanie športového areálu
Detské ihriská
Rekreačná zóna
Turistické a náučné chodníky
Trate pre beh na lyţiach
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Cyklotrasy
Kultúra









Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Amfiteáter
Klub mladých
Klub dôchodcov
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Obecné múzeum
Diskoklub
53
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruská Bystrá
Infraštruktúra a občianska vybavenosť










Rekonštrukcia ciest v obci
Dom smútku
Zlepšenie verejného osvetlenia
Kanalizácia
Plynofikácia
Výstavba chodníkov
Vodovod
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Vybudovať Areál zdravia
Komunikácia s občanmi







Informačné a počítačové centrum obce
Webovská (internetová) stránka obce
Informovanosť samospráva- obyvateľstvo
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci
Verejný obecný rozhlas
Informačné tabule
Obecné noviny



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky
Veterinárne sluţby





Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Verejné kompostovisko
Problém divokých skládok
Poriadok na verejných priestranstvách
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Sociálne sluţby
Ţivotné prostredie
Školstvo a sluţby pre občanov









Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Informačné centrum pre nezamestnaných
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Poštová novinová sluţba- stánok
Muštáreň a sušiareň ovocia
Obecný liehovar
Internet
Drevovýroba
Konferenčná a prezentačná miestnosť



Detské ihriská
Vybudovanie ihriska
Letné kúpalisko
Šport a aktívny oddych
54
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013





Turistické a náučné chodníky
Trate pre beh na lyţiach
Rekreačná zóna
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Cyklotrasy









Klub dôchodcov
Klub mladých
Diskoklub
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Obecné múzeum
Amfiteáter
Kultúra
Ruskovce
Infraštruktúra a občianska vybavenosť








Prestavba domu smútku a úprava cintorínskeho areálu
Dokončenie vodovodu Jasenov - Ruskovce
Kanalizácia
Rekonštrukcia ciest v obci
Zlepšenie verejného osvetlenia
Výstavba chodníkov
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky






Verejný obecný rozhlas
Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci...
Informačné tabule
Webovská (internetová) stránka obce
Obecné noviny
Komunikácia s občanmi
Sociálne sluţby



Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Veterinárne sluţby
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky)
Ţivotné prostredie





Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, záhradná
architektúra- lavičky, altánky
Problém divokých skládok
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpad
Verejné kompostovisko
Poriadok na verejných priestranstvách
55
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Školstvo a sluţby pre občanov







Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Muštáreň a sušiareň ovocia
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Obecný liehovar
Informačné centrum pre nezamestnaných
Poštová novinová sluţba- stánok
Internet
Šport a aktívny oddych









Konferenčná a prezentačná miestnosť
Vybudovanie športovo- rekreačného areálu
Turistické a náučné chodníky
Cyklotrasy
Detské ihriská
Trate pre beh na lyţiach
Prírodné klzisko
Rekreačná zóna
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Kultúra







Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Klub dôchodcov
Dom ľudových remesiel- remeselné centra
Obecné múzeum
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Klub mladých
Ruský Hrabovec
Infraštruktúra a občianska vybavenosť















Výstavba obecného vodovodu
Kanalizácia
Vyasfaltovanie ciest v obci
Dom smútku
Verejný obecný rozhlas a obecná televízia
Rekonštrukcia autobusovej zastávky
Plynofikácia
Zlepšenie verejného osvetlenia
Výstavba chodníkov
Lyţiarske stredisko
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Komunikácia s občanmi
Verejný obecný rozhlas
Informovanosť samospráva- obyvateľstvo
Obecné noviny
Informačné tabule
56
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013





















Informačné a počítačové centrum obce
Informovanosť samospráva- podnikatelia, ţivnostníci..
Webovská (internetová) stránka obce
Sociálne sluţby
Zabezpečenie starostlivosti o starých ľudí
Charitatívne akcie (dobrovoľné finančné a mat. zbierky
Veterinárne sluţby
Ţivotné prostredie
Poriadok na verejných priestranstvách
Separácia tuhého (ţelezo, plast, papier, sklo) odpadu
Problém divokých skládok
Oddychová zóna (parková zeleň, okrasné dreviny, kvetinová výzdoba, altánky...
Verejné kompostovisko
Školstvo a sluţby pre občanov
Preprava ţiakov a študentov školskými autobusmi
Obecné Centrum obchodu a sluţieb
Informačné centrum pre nezamestnaných
Poštová novinová sluţba- stánok
Muštáreň a sušiareň ovocia
Obecný liehovar
Internet
Konferenčná a prezentačná miestnosť
Drevovýroba
Agroturistika
Šport a aktívny oddych








Lyţiarsky vlek
Vybudovanie ihriska
Detské ihriská
Letné kúpalisko
Trate pre beh na lyţiach
Športová hala s celosezónnou prevádzkou
Rekreačná zóna
Lyţiarske stredisko








Klub mladých
Festival ľudovej kultúry- stretnutie rodákov obce
Vzdelávacie kurzy rôzneho zamerania
Klub dôchodcov
Obnova tradícií ľudových jarmokov
Multimediálna kniţnica
Obecné múzeum- Dom ľudových remesiel
Amfiteáter
Kultúra
57
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
7. Definovanie kritických oblastí
7.1. Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti
7.2. Spoločenský ţivot a podnikanie
7.3. Skvalitnenie ţivotného prostredia
7.4. Cestovný ruch a voľno časové aktivity
Po zadefinovaní kritických oblastí tieto sú v ďalších kapitolách podrobne zostavené do
strategických zámerov , kde v priebehu desiatich rokoch sa bude koncentrovať úsilie
miestnych ľudí, ich čas ako aj prístup k financiám. Predstavy o tom, čo sa chce
dosiahnuť v rámci strategických zámerov boli formulované do cieľov a tie sú
rozpracované do jednotlivých opatrení.
8. Definovanie strategických zámerov pre jednotlivé obce MR
8.1. Baškovce
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.
Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasových
aktivít
1.1. Rekonštrukcia
a výstavba
chodníkov
1.2. Rekonštrukcia
miestneho
Kultúrneho
strediska
1.3.Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
2.1. Internetizácia
obce
3.1. Výstavba
oddychovej
zóny v parku
4.1. Rekonštrukcia
miestneho ihriska
2.2. Cezhraničná
spolupráca s
Ukrajinou a
Maďarskom
2.3.
Obnovenie ľudových
tradícií a zvykov
1.4. Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu
1.5. Výstavba
parkoviska pri
cintoríne
58
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
8.2. Beňatina
Zámer
Cieľ
1.
Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2.
Zvýšenie kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.
Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4.
Cestovný ruch
a rozšírenie
ponuky voľno
časových
aktivít
1.1. Zriadenie
Domu smútku
2.1. Zriadenie Domu
ľudových remesiel
s Obecným múzeom
2.2. Internetizácia
obce
3.1. Výstavba
obecného
vodovodu
3.2.
Protipovodňové
úpravy vodného
toku
3.3.
Výstavba
obecnej
kanalizácie
3.4.Revitalizácia
verejných
priestranstiev v
obci
3.5. Zriadenie
verejného
kompostoviska
4.1. Zriadenie
rekreačnej
oddychovej zóny
4.2. Zriadenie
športového areálu
s detským ihriskom
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.
Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky voľno
časových aktivít
2.1. Vyuţitie objektu
bývalej základnej
školy na sociálne
účely
3.1. Obecné
kompostovisko s
likvidáciou
divokých skládok
3.2.Rekonštrukcia
obecného
vodovodu
4.1. Dobudovanie
viacúčelového
športového ihriska
1.2. Rekonštrukcia
kultúrneho domu so
zriadením sídla
Obecného úradu
1.3. Rekonštrukcia
miestnych
komunikácií
2.3. Cezhraničná
spolupráca s
Ukrajinou a
Maďarskom
1.4. Rekonštrukcia
verejného
osvetlenia
a obecného rozhlasu
8.3. Hlivištia
Zámer
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
1.1. Dokončenie výstavby
Domu smútku s úpravou
infraštuktúry cintorína
1.2. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
Cieľ
1.3. Výstavba
a rekonštrukcia
chodníkov, lávok mostov
1.4. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
1.5. Informačné tabule
3.3. Vybudovanie
oddychovej zóny
v obci
59
4.3. Vybudovanie
trás podporujúcich
rozvoj CR v obci
4.4. Zhotovenie
broţúrky o obce
4.5. Vybudovanie
verejného
kúpaliska a
protipoţiarnej
nádrţe
4.2. Vybudovanie
cyklotrasy
prechádzajúcej
katastrom obce
4.3. Vybudovanie
turistických a.
náučného chodníka
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
8.4. Choňkovce
Zámer
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.
Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
sluţieb
1.1. Rozšírenie cesty II/566
2.1. Výstavba
amfiteátra pri
Kultúrnom dome
3.1. Likvidácia
starých skládok
TKO
4.1. Výstavba
športového areálu
s bazénom
a ihriskami pre
deti a dospelých
1.2. Rekonštrukcia obecných 2.2. Výstavba malej
komunikácií
vodnej elektrárne
Cieľ
1.3. Výstavba chodníkov
v starej časti obce
3.2. Výstavba
splaškovej
kanalizácie
3.3.
Vybudovanie
oddychovej zóny
v obce
1.4. Rekonštrukcia budov vo
vlastníctve obce
1.5. Rekonštrukcia
a rozšírenie verejného
osvetlenia
8.5. Koňuš
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3. Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasových
aktivít
1.1. Výstavba
chodníkov pri
miestnych
komunikáciach
2.1. Vybudovanie
prezentačnej
miestnosti pre
občianske zdruţenia
a podnikateľské
subjekty
2.2. Zriadenie Klubu
dôchodcov
3.1. Vybudovanie
splaškovej
kanalizácie
s ekonomickou
štúdiou a projektom
4.1. Vybudovanie
protipoţiarnej
nádrţe
3.2. Vybudovanie
oddychovej zóny v
obci
3.3. Separácia TKO
4.2. Vybudovanie
športového areálu
1.2. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
1.3. Rekonštrukcia
verejného rozhlasu
1.4. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
60
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
8.6. Inovce
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.
Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasových
aktivít
1.1. Rekonštrukcia
obecných ciest, chodníkov
a priekop
2.1. Výstavba Domu
smútku
3.1.Výstavba
obecného
vodovodu
1.2. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
2.2. Internetizácia
obce
1.3. Rekonštrukcia
obecného rozhlasu
2.3. Vybudovanie
Domu ľudových
remesiel so
zriadením Obecného
múzea
2.4. Vybudovanie
obecnej muštárne so
sušičkou ovocia
3.2.
Vybudovanie
splaškovej
kanalizácie v
obci
3.3. Regulácia
obecného potoka
4.1. Výstavba
športového areálu
s protipoţiarnou
nádrţou
4.2. Rekonštrukcia
infraštruktúry
k lyţiarskému
stredisku (cesta,
parkoviská....)
4.3. Vybudovanie
trás podporujúcich
rozvoj CR v obci
1.4. Rekonštrukcia
Kultúrneho domu
a Obecného úradu
s prístavbou pre Klub
mládeţe
2.5. Vybudovanie
prírodného
amfiteátra
2.6. Cezhraničná
spolupráca
s Ukrajinou a
Maďarskom
2.7. Obnovenie
ľudových tradícií a
zvykov
61
3.4.
Zhodnocovanie
resp. separácia
TKO, likvidácia
skládok TKO
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
8.7. Podhoroď
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenské
ho ţivota a
podnikania
3. Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasovýc
h aktivít
1.1. Rekonštrukcia
obecných ciest a
chodníkov
2.1. Internetizácia
obce
1.2. Rekonštrukcia
budovy Základnej školy
2.2. Vybudovanie
domu ľudových
remesiel
3.1. Zmena palivovej
základne a prestavba
kotolne na OZS na
biomasu
3.2. Splašková
kanalizácia s ČOV
1.3. Rekonštrukcia
autobusových zastávok
2.3. Cezhraničná
spolupráca s
Ukrajinou a
Maďarskom
2.4. Obnovenie
ľudových tradícií
a zvykov
4.1. Vybudovanie
lyţiarskych
vlekov
a beţeckých tratí
4.2. Vybudovanie
protipoţiarnej
nádrţe s vyuţitím
na letné vodné
športy
4.3. Vybudovanie
multifunkčného
ihriska pri
Kultúrnom dome
4.4. Infraštruktúra
futbalového
ihriska
3.3. Likvidácia
nelegálnych skládok
3.4. Vybudovanie
verejného
kompostoviska
3.5. Vybudovanie
oddychovej zóny v obci
8.8. Ruská Bystrá
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenské
ho ţivota a
podnikania
3. Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky voľno
časových
aktivít
1.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
2.1. Výstavba
detského ihriska
3.1. Revitalizácia
verejných priestorov
4.1. Vybudovanie
trás podporujúcich
rozvoj CR v obci
1.2. Rekonštrukcia
Obecného úradu
3.2. Výstavba
domových čistiarní
odpadových vôd
3.3. Regulácia
miestneho potoka
3.4. Výstavba
kompostoviska
3.5. Vybudovanie
oddychovej zóny
1.3. Rekonštrukcia
Kultúrneho domu
1.4. Výstavba Domu
smútku
1.5. Rekonštrukcia
infraštruktúry na
cintoríne
62
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
8.9. Ruskovce
Zámer
Cieľ
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
2. Zvýšenie
kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3. Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky voľno
časových
aktivít
1.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
2.1.vytvorenie klubu
mladých klubu
dôchodcov
2.2.vytvorenie
počítačového centra
3.1. Dokončiť stavbu
obecného vodovodu
4.1. Vybudovanie
všešportového
areálu
4.2.vybudovanie
cykloturistických
trás
1.2. Rekonštrukcia
budovy Obecného úradu
a Kultúrneho domu
1.3. Rekonštrukcia
miestneho rozhlasu
1.4. Rekonštrukcia
verejného osvetlenia
2.3.vytvoriť tradíciu
usporiadania
kult.stretnutí
2.4. zabezpečiť
dopravu ţiakov
školskými autobusmi
3.2. Vybudovať
splaškovú kanalizáciu
v obci
3.3. Realizácia
oddychovej zóny
1.5. Vybudovanie
parkovísk pri kostole a
cintoríne
8.10. Ruský Hrabovec
Zámer
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
1.1. Rekonštrukcia
miestnych komunikácií
1.2. Výstavba Domu
smútku
Cieľ
2. Zvýšenie
kvality
spoločensk
ého ţivota a
podnikania
3. Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný
ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasových
aktivít
2.1. Výstavba
obecných
nájomnych
bytov
2.2. Výstavba
DSS
3.1. Výstavba
obecného vodovodu
4.1. Vybudovanie
lyţiarského
strediska
3.2. Výstavba
splaškovej
kanalizácie s ČOV
3.3. Výstavba
verejného
kompostoviska
3.4. Výstava
oddychovej zóny
3.5. Likvidácia
skládok divokých
odpadov
4.2. Výstavba
športovísk
1.3. Rekonštrukcia
chodníkov a autobusových
zastávok
1.4. Rekonštrukcia budovy
Kultúrneho domu
1.5. Vybudovanie
komunikácie Ruský
Hrabovec – Inovce –
Schenghenská hranica
1.6. Rekonštrukcia mostov
na miestnych cestách
63
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Sumarizácia strategických zámerov mikroregionu BOROLO
Zámer
1. Investície do
infraštruktúry
a občianskej
vybavenosti
1.1. Realizácia výstavby
obecného vodovodu
v obciach
1.2. Realizácia výstavby
obecnej kanalizácie
a ČOV v dotknutých obciach
1.3. Výstavba, prestavba
a dokončenie Domov
smútku a infraštruktúry
cintorínov
Cieľ
2. Zvýšenie kvality
spoločenského
ţivota a
podnikania
3.Skvalitnenie
ţivotného
prostredia
4. Cestovný ruch
a rozšírenie
ponuky
voľnočasových
aktivít
2.1. Vytvorenie Klubu
dôchodcov v obciach MR
3.1. Separácia a zber
komunálneho odpadu
a jeho zhodnotenie
3.2. Realizácia verejného kompostoviska v obciach
4.1. Vybudovanie
rekreačno -športových
a oddychových areálov
4.2. Vybudovanie siete
turistických,
cykloturistických, rep.
náučných trás
3.3. Protipovodňové
opatrenia, estetizácia
blízkostí miestnych
potokov
4.3. Vybudovanie
prírodných amfiteátrov
v jednotlivých obciach
4.4. Vybudovanie
lyţiarskych vlekov
a beţeckých tratí
2.2. Vytvorenie tradície
kultúrnych stretnutí a
festivalov s cieľom
zachovania ľudovej
kultúry
2.3. Vytvorenie
prezentačnej miestnosti
pre podnikateľov
a miestne organizácie
1.4. Rekonštrukcia
obecných ciest
a prístupových ciest do
obcí resp. k št. hranici
1.5. Výstavba chodníkov
a parkovísk pri dôleţitých
objektoch (obecný úrad,
kostol, cintorín...)
1.6. Rekonštrukcia verejných osvetlení
2.4. Vybudovanie obecných múzeí
v architektonicky
zaujímavých objektoch
2.5. Zrealizovať Dom ľudových remesielremeselných centier
3.4. Vybudovanie
oddychových zón v
obciach
3.5. Likvidácia
skládok tuhého
odpadu
4.5. Cezhraničná
spolupráca s Ukrajinou
resp. Maďarskom
2.6. Zabezpečenie
sociálnej starostlivosti
o starých ľudí – Domovy
sociálnych sluţieb
4.6. Vybudovanie
detských a športových
ihrísk
1.7. Rekonštrukcia základných škôl na multifunkčné objekty
1.8. Rekonštrukcia
autobusových zástavok
2.7. Vybudovanie
obecnej muštárne resp.
sušičky ovocia
2.8. Výstavba nájomných
bytov
3.6. Zmena
vykurovania
obecných budov
prechodom na
obnoviteľné zdroje
(biomasa, slnečná
energia)
3.7. Výstavba malých
vodných elektrárni
1.10. Rekonštrukcia
budov v majetku obce
2.9. Sprístupnenie
internetu obyvateľom
obce
1.11. Rekonštrukcia
mostov
1.12. Rekonštrukcia verejných rozhlasov
64
4.7. Vytvorenie
informačných tabuľ
v obciach MR
4.8. Obnova tradícií
a zvykov s cieľom
propagácie regiónu
4.9. Rekonštrukcia
infraštruktúry
futbalových ihrísk
4.10. Vybudovanie
poţiarnych nádrţí a ich
vyuţitie na rekreáciu
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
9. Akčné plány
9.1. Kritická oblasť 1 – Infraštruktúra a občianska vybavenosť
Zámer 1.
Investície do infraštruktúry a občianskej vybavenosti
Baškovce
Cieľ 1.1. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov
Opatrenie
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov a zrealizovať
výstavbu
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
3 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
Cieľ 1.2. Rekonštrukcia miestneho kultúrneho stredíska
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v tis. Sk
Finančné zdroje
Spracovať projektovú dokumentáciu a zrealizovať rekonštrukciu MKS
starosta obce
projekčná organizácia, stavebná firma
2 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, 4.1. Regionálny operačný
program, Opatrenie 4.2. Regenerácia sídiel
Cieľ 1.3. Verejné osvetlenie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
250
obecný rozpočet, dotácia MF SR
Cieľ 1.4. Obecný rozhlas
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
250
obecný rozpočet, dotácia MF SR
65
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.5. Parkovisko pri cintoríne
Zodpovedný
Spolupracujúci
Výstavba parkovacích plôch pred cintorínom
Starosta obce , poslanci OZ
Projekčná firma, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné
zdroje
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, dotácie z Úradu vlády SR,
granty neziskových organizácií
Opatrenie
500
Beňatina
Cieľ 1.1. Dom smútku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v mil. Sk
Spracovanie projektu a realizácia výstavby Domu smútku
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
1 500
Obecný rozpočet
Finančné zdroje
Cieľ 1.2. Kultúrny dom a Obecný úrad
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v mil. Sk
Finančné zdroje
Rekonštrukcia Kultúrneho domu a Obecného úradu za účelom
zlepšenia energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
4 400
obecný rozpočet, dotácia Ministerstva financií SR
Cieľ 1.3. Miestne komunikácie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia obecných komunikácií
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
3 500
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
66
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.4. Verejné osvetlenie a obecný rozhlas
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie a rekonštrukcia obecného rozhlasu
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
450
obecný rozpočet, dotácia MF SR
Hlivištia
Cieľ 1.1. Dom smútku a infraštruktúra na cintoríne
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné droje
Spracovanie projektu a realizácia výstavby Domu smútku a rekonštrukcia
infraštruktúry na cintoríne
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
500
Obecný rozpočet
Cieľ 1.2. Miestne komunikácie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia obecných komunikácií
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
400
obecný rozpočet, dotácia Ministerstva financií SR
Cieľ 1.3. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov a lávok resp. mostov
Opatrenie
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníko, lávok a mostov
a zrealizovať ich výstavbu
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investície tis.
Sk
Finančné zdroje
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
15 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
67
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.4. Autobusové zastávky
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné
Zdroje
75
obecný rozpočet, Program obnovy dediny
Cieľ 1.5. Informačné tabule o obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné zdroje
Inštalovať informačné tabule o histórii, kultúre, prírodných útvaroch
na vhodných miestach s cieľom propagácie obce
Starosta obce
poslanci Obecného zastupiteľstva
20
obecný rozpočet
Choňkovce
Cieľ 1.1. Cesta II/566
Rekonštrukcia cesty II/566
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
6 500
Finančné zdroje
Zdroje KSK
Cieľ 1.2. Miestne komunikácie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia obecných komunikácií
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
8 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
68
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.3. Rekonštrukcia a výstavba chodníkov v starej časti obce
Opatrenie
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov a zrealizovať
výstavbu
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
4 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
Cieľ 1.4. Budovy vo vlastníctve obce
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné
zdroje
Rekonštrukcia budov vo vlastníctve obce za účelom zlepšenia
energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
5 000
obecný rozpočet, 4.1. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.2.
Regenerácia sídiel
Cieľ 1.5. Verejné osvetlenie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
2 000
obecný rozpočet, dotácia MF SR, zdroje KSK
Inovce
Cieľ 1.1. Obecné cesty, chodníky a priekopy
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia obecných ciest, chodníkov a priekop
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
7 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
69
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.2. Verejné osvetlenie
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
200
obecný rozpočet, dotácia MF SR
Cieľ 1.3. Obecný rozhlas
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
100
obecný rozpočet, dotácia MF SR
Cieľ 1.4. Kultúrny dom a Obecný úrad
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné
zdroje
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu za
účelom zlepšenia energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
6 000
obecný rozpočet, 4.1. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.2.
Regenerácia sídiel
Koňuš
Cieľ 1.1. Rekonštrukcia resp. výstavba chodníkov
Opatrenie
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov a zrealizovať
výstavbu
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
20 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
70
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.2. Verejné osvetlenie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
200
obecný rozpočet, dotácia MF SR
Cieľ 1.3. Obecný rozhlas
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu
Starosta obce, poslanci OZ
Realizačná firma
200
obecný rozpočet, zdroje KSK
Cieľ 1.4. Autobusové zastávky
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné zdroje
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia
100
obecný rozpočet, Program obnovy dediny
Podhoroď
Cieľ 1.1. Obecné cesty a chodníky
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia obecných ciest a chodníkov
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
10 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
71
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.2. Budova Základnej školy
Rekonštrukcia budovy Základnej j školy
riaditeľ ZŠ , starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v mil. Sk
Finančné zdroje
4 000
obecný rozpočet, zdroje MŠ SR, ROP Infraštruktúra vzdelávania –
Opatrenie 11. Rekonštrukcia, rozširovanie a modernizácia existujúcich
vzdelávacích zariadení s cieľom zlepšenia podmienok vzdelávacieho
procesu (materské, základné a stredné školy)
Cieľ 1.3. Autobusové zastávky
Rekonštrukcia autobusových zastávok
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné zdroje
350
obecný rozpočet, zdroje KSK
Ruská Bystrá
Cieľ 1.1. Miestne komunikácie
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
starosta obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
3 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
Cieľ 1.2. Obecný úrad
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné
zdroje
Rekonštrukcia budovy Obecného úradu za účelom zlepšenia
energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
200
obecný rozpočet, dotácia Ministerstva financií SR
72
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.3. Kultúrny dom
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné zdroje
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu za účelom zlepšenia
energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
1 000
obecný rozpočet, zdroje KSK, dotácia z Úradu vlády SR
Cieľ 1.4. Dom smútku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v mil. Sk
Spracovanie projektu a realizácia výstavby Domu smútku
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
1 500
Obecný rozpočet , zdroje KSK
Finančné zdroje
Cieľ 1.5. Infraštruktúra na cintoríne
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné droje
Spracovanie projektu a realizácia rekonštrukcie infraštruktúry na
cintoríne
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
1 000
Obecný rozpočet , dotácia Ministerstva financií SR
Ruskovce
Cieľ 1.1. Miestne komunikácie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
starostka obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná
výška
investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
6 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
73
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.2. Kultúrny dom a Obecný úrad
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné zdroje
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu za
účelom zlepšenia energetickej úspornosti prevádzky
Starostka obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
4 000
obecný rozpočet, 4.1. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.2.
Regenerácia sídiel
Cieľ 1.3. Obecný rozhlas
Zrealizovať rekonštrukciu obecného rozhlasu
Starostka obce, poslanci OZ
Realizačná firma
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
200
obecný rozpočet, Dotácia KSK
Cieľ 1.4. Verejné osvetlenie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Výmena osvetľovacích zdrojov verejných osvetlení za energeticky
úspornejšie
Starostka obce, poslanci OZ
Realizačná firma
100
obecný rozpočet, Program obnovy dediny
Cieľ 1.5. Parkoviská pri kostole a cintoríne
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Výstavba parkovacích plôch pred kostolom a cintorínom
Starosta obce , poslanci OZ
Projekčná firma, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
100
obecný rozpočet, zdroje KSK
Ruský Hrabovec
Cieľ 1.1. Miestne komunikácie
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
starostka obce
Projekčná organizácia, realizujúca firma
Predpokladaná výška
investícii v mil. Sk
Finančné zdroje
12 000
obecný rozpočet, Regionálny operačný program – Opatrenie 4.1.
Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
74
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.2. Dom smútku
Spracovanie projektu a realizácia výstavby Domu smútku
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné
zdroje
5 000
Obecný rozpočet , zdroje KSK, dotácia Ministerstva financií SR
Cieľ 1.3. Rekonštrukcia chodníkov a autobusových zastávok
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
Zabezpečiť projektovú dokumentáciu na výstavbu chodníkov a autobusových
zastávok a zrealizovať výstavbu
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma, občania v rámci aktivačných prác
14 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
Cieľ 1.4. Kultúrny dom a Obecný úrad
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície tis. Sk
Finančné
zdroje
Rekonštrukcia budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu za
účelom zlepšenia energetickej úspornosti prevádzky
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
9 000
obecný rozpočet, 4.1. Regionálny operačný program, Opatrenie 4.2.
Regenerácia sídiel
Cieľ 1.5. Cesta Ruský Hrabovec – Inovce – hranica s Ukrajinou
Opatrenie
Vybudovať cestu z Ruského Hrabovca na Schengenskú hranicu
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
starostovia obcí Ruský Hrabovec a Inovce
projekčná organizácia, realizačná firma
26 000
obecný rozpočet, štátny rozpočet
75
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 1.6. Mosty na miestnych komunikáciach
Opatrenie
Rekonštrukcia mostov na miestnych komunikáciach
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška
investície
tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
projekčná organizácia, realizačná firma
18 000
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, Regionálny operačný program –
Opatrenie 4.1. Modernizácia a budovanie regionálnych komunikácií
zaisťujúcich dopravnú obsluţnosť regiónu
9.2. Kritická oblasť 2 – Spoločenský ţivot a podnikanie
Zámer 2
Zvýšenie kvality spoločenského ţivota a podnikania
Baškovce
Cieľ 2.1. Internetizácia obce
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať projekt na realizáciu internetovej dostupnosti pre občanov
obce
Starosta obce
projekčná organizácia, poslanci OZ
1 500
rozpočet obce, Operačný program Informatizácia spoločnosti – prioritná os 5.3.
Zvýšenie dostupnosti k širokopásmovému internetu
Cieľ 2.2. Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Maďarskom
Realizovať projekt na zintenzívnenie spolupráce
s prihraničnými obcami na Ukrajine resp. v Maďarsku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
výška
700
obecný rozpočet, Interreg IV C
76
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 2.3. Obnovenie ľudových tradícií a miestnych zvykov
Vytvoriť tradíciu organizovania akcií s cieľom obnovenia
miestnych zvyklostí
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície
v tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
400
obecný rozpočet, zdroje nadácie, zdroje MK SR, zdroje VUC KSK
Beňatina
Cieľ 2.1. Dom ľudových remesiel s Obecným múzeom
Opatrenie
Zrealizovať Dom ľudových remesiel s Obecným
múzeom
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície v
tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
350
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, dotácia KSK
Cieľ 2.2. Internetizácia obce
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investícii v mil. Sk
Vypracovať projekt na realizáciu internetovej dostupnosti pre
občanov obce
Starosta obce
projekčná organizácia, poslanci OZ
výška
1 500
Finančné zdroje
rozpočet obce, Operačný program Informatizácia spoločnosti – prioritná
os 5.3. Zvýšenie dostupnosti k širokopásmovému internetu
Cieľ 2.3. Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Maďarskom
Opatrenie
Realizovať projekt na zintenzívnenie spolupráce
s prihraničnými obcami na Ukrajine resp. v Maďarsku
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
výška
700
obecný rozpočet, INTERREG IV C
77
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Hlivištia
Cieľ 2.1. Domov sociálnych sluţieb
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovanie projektu na realizácia rekonštrukcie budovy Základnej
školy na Domov sociálnych sluţieb
starosta obce
VUC KSK, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
20 000
obecný rozpočet, nadácia SOCIA, VUC PSK, OP Zamestnanosť a sociálna
inklúzia, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie prostredníctvom rozvoja
sociálnych sluţieb
Choňkovce
Cieľ 2.1. Prírodný amfiteáter
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vybudovanie prírodného amfiteátra
Starosta obce
poslanci OZ, občania v aktivačných prácach, miestni podnikatelia
1 500
Obecný rozpočet, zdroje MK SR, zdroje VUC KSK , granty nadácií
Cieľ 2.2. Malá vodná elektráreň
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Spracovanie projektu a vybudovanie malej vodnej elektrárne
Starosta obce
SAŢP, projekčná organizácia
5 000
Obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Inovce
Cieľ 2.1. Dom smútku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investícii v tis. Sk
Finančné zdroje
Spracovanie projektu a realizácia výstavby Domu smútku
starosta obce
Projekčná organizácia, občania v rámci aktivačných prác
2 000
Obecný rozpočet , zdroje KSK, dotácia Ministerstva financií SR
78
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 2.2. Internetizácia obce
1. Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať projekt na realizáciu internetovej dostupnosti pre občanov
obce
Starosta obce
projekčná organizácia, poslanci OZ
1 500
rozpočet obce, Operačný program Informatizácia spoločnosti – prioritná os 5.3.
Zvýšenie dostupnosti k širokopásmovému internetu
Cieľ 2.3. Dom ľudových remesiel s Obecným múzeom
Opatrenie
Zrealizovať Dom ľudových remesiel s Obecným
múzeom
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície v
tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
350
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, dotácia KSK, granty
Cieľ 2.4. Obecná muštáreň so sušičkou ovocia
Opatrenie
Vybudovať obecnú muštáreň so sušičku
ovocia
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície v tis.
Sk
Finančné zdroje
starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
1 500
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschpnosť a hospod. rast
Cieľ 2.5. Prírodný amfiteáter
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vybudovanie prírodného amfiteátra
Starosta obce
poslanci OZ, občania v aktivačných prácach, miestni podnikatelia
250
Obecný rozpočet, zdroje MK SR, zdroje VUC KSK , granty nadácií
Cieľ 2.6. Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Maďarskom
Realizovať projekt na zintenzívnenie spolupráce
s prihraničnými obcami na Ukrajine resp. v Maďarsku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
výška
700
obecný rozpočet, zdroje EU pre cezhraničnú spoluprácu
79
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 2.7. Obnovenie ľudových tradícií a miestnych zvykov
Vytvoriť tradíciu organizovania akcií s cieľom obnovenia
miestnych zvyklostí
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície
v tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
400
obecný rozpočet, zdroje nadácie, zdroje MK SR, zdroje VUC KSK
Koňuš
Cieľ 2.1. Vytvorenie prezentačnej miestnosti pre podnikateľov a miestne
organizácie
Zabezpečiť návrh a realizáciu rekonštrukcie priestorov na
prezentačnú miestnosť
pre miestne neziskové organizácie a podnikateľov
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície
v tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
500
obecný rozpočet, zdroje KSK, dotácia MF SR, zdroje nadácií
Cieľ 2.2. Vytvorenie Klubu dôchodcov
Zabezpečiť návrh a realizáciu rekonštrukcie obecných
priestorov na Klub dôchodcov
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
výška
200
obecný rozpočet, zdroje KSK
Podhoroď
Cieľ 2.1. Internetizácia obce
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
výška investícii
v mil. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať projekt na realizáciu internetovej dostupnosti pre občanov
obce
Starosta obce
projekčná organizácia, poslanci OZ
1 500
rozpočet obce, Operačný program Informatizácia spoločnosti – prioritná os 5.3.
Zvýšenie dostupnosti k širokopásmovému internetu
80
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 2.2. Dom ľudových remesiel s Obecným múzeom
Zrealizovať Dom ľudových remesiel s Obecným
múzeom
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície v
tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
Poslanci obecného zastupiteľstva
350
obecný rozpočet, Program obnovy dediny, dotácia KSK, granty
Cieľ 2.3. Cezhraničná spolupráca s Ukrajinou a Maďarskom
Realizovať projekt na zintenzívnenie spolupráce
s prihraničnými obcami na Ukrajine resp. v Maďarsku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
výška
700
obecný rozpočet, INTERREG IV C
Cieľ 2.4. Obnovenie ľudových tradícií a miestnych zvykov
Vytvoriť tradíciu organizovania akcií s cieľom obnovenia
miestnych zvyklostí
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška investície
v tis. Sk
Finančné zdroje
starosta obce
poslanci miestneho zastupiteľstva
400
Obecný rozpočet, zdroje MK SR
Ruská Bystrá
Cieľ 2.1. Detské ihrisko
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu detského pre letné športy
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
1 000
Obecný rozpočet, Program obnovy dediny, granty MS SR,
Zdroje KSK, granty nadácií
81
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Cieľ 2.1. Klub mladých a Klub dôchodcov
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vytvorenie Klubov mladých a dôchodcov
Starostka obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
100
Obecný rozpočet, dotácia MF SR
Cieľ 2.2. Počítačové centrum
Zriadenie počítačového centra v obci
Starostka obce
Softwérové firmy
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
80
obecný rozpočet, zdroje KSK
Cieľ 2.3. Tradícia kultúrnych podujatí
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vytvorenie tradície usporiadávania kultúrnych podujatí v obci
Starostka obce
Poslanci OZ
20
obecný rozpočet, zdroje KSK
Cieľ 2.4. Doprava ţiakov do školy
Zabezpečiť dopravu ţiakov do školy školským autobusom
Starostka obce
Poslanci OZ
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
20
obecný rozpočet, zdroje KSK
Ruský Hrabovec
Cieľ 2.1. Nájomné byty
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Výstavba obecných nájomných bytov
Starosta obce
Projekčná organizácia, realizátor stavby
24 000
obecný rozpočet, zdroje Ministerstva výstavby a regionáln. rozvoja SR
82
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 2.2. Domov sociálnych sluţieb
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovanie projektu na realizácia rekonštrukcie budovy Základnej
školy na Domov sociálnych sluţieb
starosta obce
VUC KSK, Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR
20 000
obecný rozpočet, nadácia SOCIA, VUC PSK, OP Zamestnanosť
a sociálna inklúzia, Opatrenie 2.1 Podpora sociálnej inklúzie
prostredníctvom rozvoja sociálnych sluţieb
9.3. Kritická oblasť 3 – Ţivotné prostredie
Zámer 3
Skvalitnenie ţivotného prostredia
Baškovce
Cieľ 3.1. Oddychová zóna v parku
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v parku
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
1 000
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, Program obnovy dediny
Beňatina
Cieľ 3.1. Obecný vodovod
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt obecného vodovodu
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
36 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
83
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 3.2. Protipovodňové úpravy
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt protipovodňových úprav na miestnom potoku
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
3 400
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, OP Ţivotné prostredie, Prioritná os
5.2. Ochrana pred povodňami
Cieľ 3.3. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt splaškovej kanalizácie
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
6 800
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie,
Opatrenie 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Cieľ 3.4. Revitalizácia verejných priestorov
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt revitalizácie verejných priestorov
Starosta obce,
Občania v rámci aktivačných prác
500
obecný rozpočet, zdroje KSK, zdroje nadácie Ekopolis
Cieľ 3.5. Verejné kompostovisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt verejného kompostoviska
Starosta obce,
SAŢP, realizačná firma
2 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Hlivištia
Cieľ 3.1. Verejné kompostovisko a likvidácia divokých skládok
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt verejného kompostoviska
spojeného s likvidáciou divokých skládok v katastri obce
Starosta obce,
SAŢP, realizačná firma
5 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
84
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 3.2. Obecný vodovod
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt rekonštrukcie obecného vodovodu
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
10 000
obecný rozpočet, 4.2. OP Ţivotné prostredie, Opatrenie 1.1.
Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
Cieľ 3.3. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
400
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, grant nadácie Ekopolis, Konto
Orange...
Choňkovce
Cieľ 3.1. Divoké skládky v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Odstránenie nelegálnych skládok TKO v katastri obce
Starosta obce
poslanci OZ ,občania v rámci aktivačných prác
1 500
obecný rozpočet, financie VUC KSK, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.2. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt splaškovej kanalizácie
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
35 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie,
Opatrenie 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
85
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 3.3. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
5 000
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, dotácia MF SR, granty
enviromentálnych nadácií
Inovce
Cieľ 3.1. Obecný vodovod
Zrealizovať projekt obecného vodovodu
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
17 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.2. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt splaškovej kanalizácie
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
29 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie,
Opatrenie 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Cieľ 3.3. Regulácia miestneho potoka
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt regulácie miestneho potoka
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
17 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
86
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 3.4. Separácia resp. zhodnocovanie tuhého komunálneho odpadu
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Likvidácia skládok TKO a jeho následné zhodnocovanie
Starosta obce
poslanci OZ, občania v rámci aktivačných prác
4 500
Obecný rozpočet, OP 4.2. Ţivotné prostredie, Priorita 3 Odpadové
hospodárstvo, Opatrenie 3.3. Podporovanie aktivít na zhodnocovanie
odpadov
Koňuš
Cieľ 3.1. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt splaškovej kanalizácie
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
32 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie,
Opatrenie 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Cieľ 3.2. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
2 000
obecný rozpočet, dotácia MF SR resp. MŢP SR, granty
enviromentálnych nadácií
Cieľ 3.3. Separácia tuhého komunálneho odpadu
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt separácie TKO
Starosta obce
poslanci OZ, občania v rámci aktivačných prác
100
Obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
87
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Podhoroď
Cieľ 3.1. Vykurovanie biomasou
Zmena vykurovania prestavbou kotolne na OZS na biomasu
Opatrenie
Zodpovedný
Starosta obce
Spolupracujúci
SAŢP, projekčná organizácia
Predpokladaná výška
24 000
investície v tis. Sk
Finančné
Obecný rozpočet, OP Ţivotné prostredie, Prioritná os 3 Minimalizácia
zdroje
nepriaznivých vplyvov klimatických zmien vrátane podpory obnoviteľných
zdrojov energie
Cieľ 3.2. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať ekonomickú štúdiu, projekt a následne zrealizovať
projekt splaškovej kanalizácie
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
32 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie,
Opatrenie 1.2. Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Cieľ 3.3. Divoké skládky v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Odstránenie nelegálnych skládok TKO v katastri obce
Starosta obce
poslanci OZ ,občania v rámci aktivačných prác
3 000
obecný rozpočet, MŢP SR - Envirofond
Cieľ 3.4. Verejné kompostovisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt verejného kompostoviska v obci
Starosta obce,
SAŢP, realizačná firma
3 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.5. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
1 000
obecný rozpočet, dotácia VUC KSK, granty enviromentálnych nadácií
88
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruská Bystrá
Cieľ 3.1. Revitalizácia verejných priestorov
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt revitalizácie verejných priestorov
Starosta obce,
Občania v rámci aktivačných prác
1 500
obecný rozpočet, MŢP SR - Envirofond
Cieľ 3.2. Domové čistiarne odpadových vôd
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt domových čistiarní odpadových
vôd
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
3 500
obecný rozpočet, MŢP SR - Envirofond
Cieľ 3.3. Regulácia miestneho potoka
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt regulácie miestneho potoka ako preventívy
protipovodňových úprav
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
15 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, OP Ţivotné prostredie, Prioritná os
5.2. Ochrana pred povodňami
Cieľ 3.4. Verejné kompostovisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt verejného kompostoviska v obci
Starosta obce,
SAŢP, realizačná firma
3 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.5. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
300
obecný rozpočet, dotácia VUC KSK, granty enviromentálnych nadácií
89
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Cieľ 3.1. Obecný vodovod
Zrealizovať projekt obecného vodovodu
Starostka obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
2 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.2. Splašková kanalizácia
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať ekonomickú štúdiu, projekt a následne zrealizovať
projekt splaškovej kanalizácie
Starostka obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
20 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie, Opatrenie 1.2.
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
Cieľ 3.3. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starostka obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
300
obecný rozpočet, dotácia VUC KSK, granty enviromentálnych nadácií
Ruský Hrabovec
Cieľ 3.1. Obecný vodovod
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt obecného vodovodu
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia a realizátor stavby
33 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.2. Splašková kanalizácia s ČOV
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať ekonomickú štúdiu, projekt a následne zrealizovať
projekt splaškovej kanalizácie s ČOV
Starosta obce, VVS Košice
Projekčná organizácia, SAŢP, realizátor stavby
46 000
obecný rozpočet, zdroje VVS Kosice, 4.2. OP Ţivotné prostredie, Opatrenie 1.2.
Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd
90
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 3.3. Verejné kompostovisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať a zrealizovať projekt verejného kompostoviska v obci
Starosta obce,
SAŢP, realizačná firma
12 000
obecný rozpočet, Envirofond MŢP SR
Cieľ 3.4. Oddychová zóna v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizácia oddychovej zóny pre rodiny s deťmi v obci
Starosta obce
Poslanci OZ, občania v rámci aktivačných sluţieb
16 000
obecný rozpočet, dotácia VUC KSK, granty enviromentálnych nadácií
Cieľ 3.5. Divoké skládky v obci
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Odstránenie nelegálnych skládok TKO v katastri obce
Starosta obce
poslanci OZ ,občania v rámci aktivačných prác
9 000
obecný rozpočet, MŢP SR - Envirofond
9.4. Kritická oblasť 4 –Voľno časové aktivity a cestovný ruch
Zámer 4
Rozšírenie ponuky voľno časových aktivít a cestovný ruch
Baškovce
Cieľ 4.1. Futbalové ihrisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizovať rekonštrukciu futbalového ihriska s cieľom poskytovania
lepšieho pohodlia pre divákov aj hráčov
Starosta obce, poslanci OZ
Členovia futbalového oddielu
500
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK
91
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Beňatina
Cieľ 4.1. Rekreačná oddychová zóna
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať rekreačno-oddychovú zónu pre obyvateľov obce
a taktieţ pre turistov
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia, občania v aktivačných prácach
5 500
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, granty nadácií
Cieľ 4.2. Športový areál s detským ihriskom
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať multifunkčné ihrisko zameraného na loptové hry pre deti
a mládeţ
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia, občania v aktivačných prácach
1 500
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, Ministerstvo financií SR, granty
Cieľ 4.3. Výstavba trás podporujúcich rozvoj CR v obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať cykloturistických, turistických resp. náučných trás
s cieľom podpory rozvoja CR v obci
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
700
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
Cieľ 4.4. Zhotovenie broţúrky o obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Broţúrky o obci
Starosta obce, poslanci OZ
Tlačiarenská firmy, občania obce
100
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia MK SR
Cieľ 4.5. Vybudovanie verejného kúpaliska a protipoţiarnej nádrţe
Opatrenie
Verejné kúpalisko a protipoţiarna nádrţ
Zodpovední
Starosta obce, poslanci OZ
Spolupracujúci
Projekčná a dodávat. firmy, MRRaVP SR, občania v aktivačných prácach
Predpokladaná výška
1 500
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
92
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Hlivištia
Cieľ 4.1. Multifunkčné detské ihrisko
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Zrealizovať multifunkčné ihrisko zameraného na loptové hry pre deti
a mládeţ
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia, občania v aktivačných prácach
500
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, granty nadácií
Cieľ 4.2. Cyklotrasa
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Spracovať projekt a zrealizovať cyklotrasu prechádzajúcu katastrom
obce
Starosta obce
Cykloturistické organizácie
100
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK
Cieľ 4.3. Turistický resp. náučný chodník
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Spracovať projekt a zrealizovať turistický resp. náučný chodnik
prechádzajúci katastrom obce
Starosta obce
Turististické organizácie, SAŢP
300
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK
Choňkovce
Cieľ 4.1. Športový areál s ihriskami a bazénom pre deti a dospelých
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu športového areálu pre loptové hry a pre plavecké
aktivity
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
6 000
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia Ministerstva školstva SR
93
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Inovce
Cieľ 4.1. Športový areál s ihriskami pre deti a dospelých
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu športového areálu pre loptové hry a pre plavecké
aktivity (protipoţiarná nádrţ)
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
1 500
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia Ministerstva školstva SR
Cieľ 4.2. Výstavba podpornej infraštruktúry k lyţiarskému stredisku
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu infraštruktúry – príjazdové komunikácie, chodníky,
parkovisko k Lyţiarskému stredisku v Inovciach
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
6 000
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
Cieľ 4.3. Výstavba trás podporujúcich rozvoj CR v obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať cykloturistických, turistických resp. náučných trás s cieľom
podpory rozvoja CR v obci
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
700
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
Koňuš
Cieľ 4.1. Výstavba porotipoţiarnej nádrţe v obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt výstavby viacúčelovej protipoţiarnej nádrţe v obci
Starosta obce
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
1 500
Obecný rozpočet, zdtoje KSK, dotácia MF SR
94
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 4.2. Športový areál s ihriskami pre deti a dospelých
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu športového areálu pre loptové hry
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
2 000
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia Ministerstva školstva SR
Podhoroď
Cieľ 4.1. Výstavba lyţiarských vlekov a beţeckých tratí
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať prípadovú štúdiu, projekt a následne zrealizovať výstavbu
lyţiarských vlekov a beţeckých tratí v okolí Podhorode
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy
42 000
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
Cieľ 4.2. Výstavba protipoţiarnej nádrţe v obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať projekt výstavby viacúčelovej protipoţiarnej nádrţe v obci
Starosta obce
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
750
Obecný rozpočet, zdroje KSK
Cieľ 4.3. Multifunkčné detské ihrisko pri Kultúrnom dome
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné
zdroje
Zrealizovať multifunkčné ihrisko zameraného na loptové hry pre deti
a mládeţ
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná organizácia, občania v aktivačných prácach
650
obecný rozpočet, zdroje VUC KSK, granty nadácií
95
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Cieľ 4.4. Infraštruktúra futbalového ihriska
Opatrenie
Zodpovedný
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Realizovať úpravy futbalového ihriska s vybudovaním sociálnych
priestorov s cieľom lepšej regenerácie športovcov
Vedúci TJ
Poslanci OZ
2 300
Obecný rozpočet, zdroje TJ, Zdroje MS SR
Ruská Bystrá
Cieľ 4.1. Výstavba trás podporujúcich rozvoj CR v obci
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať cykloturistických, turistických resp. náučných trás
s cieľom podpory rozvoja CR v obci
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
700
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, prioritná os 2 Cestovný ruch
Ruskovce
Cieľ 4.1. Všešportový areál s ihriskami pre deti a dospelých
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu Všešportového areálu pre loptové hry
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
500
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia Ministerstva školstva SR
Cieľ 4.2. Vybudovanie cykloturistických trás v okolí
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu cykloturistickej trasy
Starostka obce, poslanci OZ
Realizačná firma
100
Obecný rozpočet, dotácia Ministerstva školstva SR
96
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruský Hrabovec
Cieľ 4.1. Výstavba lyţiarskeho strediska
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Vypracovať prípadovú štúdiu, projekt a následne zrealizovať
výstavbu lyţiarskeho strediska v okolí Ruského Hrabovca
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy
18 000
Obecný rozpočet, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast,
prioritná os 2 - Cestovný ruch
Cieľ 4.2. Výstavba športovísk pre deti a dospelých
Opatrenie
Zodpovední
Spolupracujúci
Predpokladaná výška
investície v tis. Sk
Finančné zdroje
Zrealizovať výstavbu športovísk pre loptové hry
Starosta obce, poslanci OZ
Projekčná a dodávateľské firmy, občania v aktivačných prácach
8 000
Obecný rozpočet, VUC KSK, dotácia Ministerstva školstva SR
97
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
10. Časový harmonogram realizácie Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja Mikroregiónu BOROLO v rokoch 2007-2013
Baškovce
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
Beňatina
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
98
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Hlivištia
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
4.3.
Choňkovce
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
Koňuš
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
4.1.
4.2.
99
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Inovce
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.1.
4.2.
4.3.
Podhoroď
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.1.
1.
2.
3.
4.
1.2.
1.3.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
3.3
3.4
3.5
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
100
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruská Bystrá
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.1.
1.
2.
3.
4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
Ruský Hrabovec
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.1.
1.
2.
3.
4.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.1.
2.2.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
4.1.
4.2.
101
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
Ruskovce
Strategický zámer Cieľ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1.
2.
3.
4.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.1.
3.2.
4.1.
4.2.
11. Prijatie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
Vypracovaný Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu Borolo na roky 20072013 vstupuje do platnosti v deň, keď bude schválený Radou mikroregiónu na zasadnutí
mikroregiónu.
12. Monitorovanie a hodnotenie
Na zhodnotenie realizačnej etapy jednotlivých Cieľov Programu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja mikroregiónu je dôleţité zvoliť si prehľadný systém kontroly. Je vhodné aby kontrola
bola vykonávaná v pravidelných termínoch- napr. v 1. januárovom týţdni a v 1. júlovom týţdni
na zasadnutí mikroregiónu, pričom bude zabezpečená 100 % účasť starostov, čím je zdôraznená
dôleţitosť prerokovaného programu.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu je dynamický dokument, ktorý
v prípade radikálnej zmeny vnútorných pomerov v mikroregiónu alebo vonkajších pomerov
v okrese, regióne, obcí alebo štáte môţe byť redukovaný alebo rozširovaný, tak aby bola stále
zachovaná definovaná vízia resp . navrhnuté strategické zámery rozvoja.
13. Finančný plán obcí a mikroregiónu
Pri zostavovaní finančného plánu je potrebné mať na zreteli hospodárenie obce za minulé
obdobie, stav zadľţenosti obecnej samosprávy a reálne odhadnúť spolufinancovanie projektov
z národnej resp. európskej úrovne. Sumarizácia finančného plánu je uvedená v priloţenej
tabuľke.
102
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu BOROLO na roky 2007-2013
103
Download

MIKROREGIÓN BOROLO