CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
PROJE SAHİBİNİN ADI
ADRESİ
TELEFONU VE FAKS
NUMARALARI
CENAL ELEKTRİK
ÜRETİM A.Ş.
Muallim Naci Cad. No:69 Ortaköy
Beşiktaş / İSTANBUL
Tel : (212) 310 33 00
Faks: (212) 310 33 00
PROJENİN ADI
CENAL ENERJİ SANTRALİ İSKELESİ
PROJENİN BEDELİ
51.000.000 USD $ (99.450.000 TL)
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
AÇIK ADRESİ
(İLİ, İLÇESİ, MEVKİİ)
Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Kadıoğlu
Mahallesi
Koor. Sırası : Sağa, Yukarı
Türü
: UTM,
Ölçek Fak. : 6 derecelik
Datum
D.O.M.
Zone
: ED-50
: 27
: 35
İSKELE KOORDİNATLARI
NOKTA NO
1
PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN
KOORDİNATLARI, ZONE
2
3
4
5
6
I
SAĞA (Y)
YUKARI (X)
528188,140
4475038,594
528232,469
4475020,232
528079,187
4474650,177
528057,022
4474659,358
528010,411
4474546,827
527993,621
4474568,983
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Koor. Sırası : Enlem, Boylam
Türü
: Coğrafi
Datum
: WGS 84
İSKELE KOORDİNATLARI
NOKTA NO
1
2
3
4
5
6
ENLEM
BOYLAM
40.42381783:27.33179807
40.42365091:27.33231981
40.42032228:27.33049661
40.42040574:27.33023574
40.41939352:27.32968137
40.41959369:27.32948443
İskele
17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
PROJENİN ÇED YÖNETMELİĞİ (30.06.2011 Tarih ve 27980 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi
KAPSAMINDAKİ YERİ
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
(SEKTÖRÜ, ALT SEKTÖRÜ)
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek1 Listesi Madde 10 bent b) “1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki
deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele
ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç)”,
kapsamında yer almaktadır.
NİHAİ ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN
KURULUŞUN/ÇALIŞMA
GRUBUNUN ADI
NİHAİ ÇED RAPORUNU
HAZIRLAYAN KURULUŞUN
ADRESİ, TELEFON VE FAKS
NUMARALARI
YETERLİK BELGESİ NOSU,
TARİHİ
NİHAİ ÇED RAPORUNUN
HAZIRLANIŞ TARİHİ
(GÜN, AY, YIL)
EN-ÇEV ENERJİ ÇEVRE YATIRIMLARI
ve DANIŞMANLIĞI HARİTACILIK İMAR İNŞ. A.Ş
MAHATMA GANDİ CAD. NO:92/2-3-4-67
G.O.P. /ÇANKAYA-ANKARA
TEL : (312) 447 26 22
FAKS : (312) 446 38 10
70 – 24.10.2008
23.01.2014
II
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İÇİNDEKİLER LİSTESİ
İÇİNDEKİLER LİSTESİ ......................................................................................................... III
TABLOLAR DİZİNİ ...............................................................................................................XI
ŞEKİLLLER DİZİNİ ............................................................................................................ XIV
KISALTMALAR .................................................................................................................. XVI
BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI ......................................................................... 1
1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi ve
Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve
Gerekliliği, İstihdam Edilecek Kişi Sayısı, Yatırım ve İşletme Süresi .................................. 1
1.2. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri........................................................................... 7
1.2.1. Dolgu ve Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Teknik Özellikleri........................................ 7
1.2.1.1. Proje Kapsamında Yer Alan Kıyı Yapılarının Boyutları, Adetleri, Özellikleri,
Kapasitesi, Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar ......... 7
1.2.1.2. Yapılması Planlanan Rıhtımı Bir Yılda Kullanacak Gemi Sayısı, Ebatları ve
Özellikleri ......................................................................................................................... 10
1.2.1.3. Yapılması Planlanan Rıhtımın Yıllık Yükleme ve Boşaltma Kapasitesi,
Taşınacak Yük Tipleri ve Miktarı..................................................................................... 12
1.2.1.4. Rıhtımlara Ait Teknik Özellikler (Rıhtım tipi ve inşaatı, rıhtım en ve boy
kesitleri, iskele projesi vb.) ............................................................................................... 13
1.2.1.5. Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Boyutları Ve Yapım Teknikleri
(dolgunun kaplayacağı alan (m2) ve hacim (m3) belirtilmeli, dolgu sahasının koordinat
bilgileri vaziyet planı üzerinde işlenmeli, bütün faaliyetleri gösteren İş Akım Şeması
verilmelidir) ...................................................................................................................... 20
1.2.1.6. Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Miktarı (m3 ve ton), Analiz
Sonuçları, Dolgu Malzemesinin ve Proje Kapsamında Kullanılacak Diğer Malzemenin
Deniz Ortamı İle Kısa-Orta-Uzun Vadede Etkileşimi, Korozyona Karşı Dayanıklılığı,
Gerekli Çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.) İnşaat Süresince Kullanılacak
Ekipmanlar (bu bölümde dolgu malzemesinin mineralojik, fiziksel ve kimyasal
özellikleri, deniz suyuna dayanıklılığı, deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal
içermemesi, DLH Teknik Şartnamesinde belirtilen standartlara uygunluğu v.b. özellikleri
hakkında bilgi verilmelidir) .............................................................................................. 20
1.2.1.7. Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği (ocakların ruhsat
durumu ve ÇED belgeleri hakkında bilgi verilmeli), vaziyet planı üzerinde
koordinatlarıyla birlikte işletme sahası üzerinde hangi noktalarda kazı yapılacağı
belirtilmelidir), Dolgu Malzemesinin Temin Edileceği Ocakların Rezerv Kapasiteleri,
Faaliyet Alanına Uzaklığı, Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken İzlenecek Yol
Güzergâhı (ocaklar belirlendikten sonra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görüşünün
alınması)............................................................................................................................ 20
1.2.1.8. Proje Alanı İçindeki Su Ortamında Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip Taraması vb.
İşlemin Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse; Nerede (Koordinatlarıyla Birlikte), Ne
Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı ve Bu İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Malzemenin
Miktarları, Bu Maddelerin Analiz Sonuçları Ve Bertaraf Yöntemleri (dip taraması
yapılacak alanın koordiant bilgileri vaziyet planı üzerinde işaretlenmelidir. Ayrıca dip
III
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
tarama sonucu çıkarılacak malzemenin, tehlikelilik özelliğinin ve atığın niteliğinin
belirlenmesi amacı ile atığın 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” (EkIII/B) sinde yer alan analiz doğrultusunda eşik konsantrasyonlarının belirlenmesi, Ek-IV
Atık Listesinde yer alan koduyla tanımlanması, ortaya çıkan malzemenin düzenli
depolama tesislerinde depolanması düşünülüyor ise hangi atık lotunda depolanacağının
anlaşılması için de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ya göre
Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik almış kurumlarca son altı ay içinde analizleri
yapılmalıdır), Nereye Taşınacağı veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacağı, ..................... 21
1.2.1.9. Su Ortamında Yapılacak Kazıklar Üzerinde İnşaat vb. İşlemler, Bunların
Nerelerde, Ne Kadar Alanda Yapılacağı, İnşaat Tekniği, İnşaat Süresince Kullanılacak
Ekipmanlar, ....................................................................................................................... 21
1.2.1.10. Proje Kapsamında Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Verilecek
İse; Depolanacak Yakıt Türü ve Miktarı, Depolama Birimlerinin Boyutu, Özellikleri,
Adedi ve İkmal Sistemi..................................................................................................... 23
1.2.1.11. Projede Kullanılacak Hammaddeler, Kimyasal Maddeler, Boya, Solvent, Yağ
vb. Maddeler, Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler, Kullanım
Miktarları, Depolanması ve Taşınması İle İlgili Bilgiler .................................................. 23
1.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi ve
Seçilen Yerin ve Teknolojinin Seçiliş Nedenleri ile Alternatif Alanların Elenme
Kriterlerinin Belirtilmesi ...................................................................................................... 24
1.4. Projeye İlişkin Fayda-Maliyet Analizi .......................................................................... 26
1.5. Projeye İlişkin Politik, Yasal Ve İdari Çerçeve............................................................. 27
1.5.1. Söz Konusu Proje ile İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş ve
İşlemlerin (inşaat-işletme, planlama süreci, ÇED, mer-i mevzuat uyarınca uygulanan
cezai işlemler vb.) Kısaca Açıklanması ............................................................................ 27
1.5.2. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler) ............... 27
1.5.3. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu........................................... 28
1.5.4. Projeye İlişkin Finans Kaynakları........................................................................... 28
BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU........................................................ 29
2.1. Proje Alanı Ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan Yerleşim Alanlarının,
Sanayi Alanlarının, Sağlık Kuruluşlarının, Ulaşım Ağının, Proje Alanının Yakın Çevresinde
Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların ve Kıyı Yapılarının, Tarım Alanları
vb. Alanların Üst Ölçekli Topografik Harita Üzerine İşlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi,
Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoramik Fotoğraflandırılması................................. 29
2.2. Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı Çevre
Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Uygulama İmar Planı (aslının
aynıdır onaylı) veya Plan Teklifleri...................................................................................... 33
2.3. Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Bilgi ve Belgeler......................................................... 33
2.4. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel Statülü Alanların (Turizm
Merkezi/Alanı, Ramsar Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, Milli Parklar, AvYaban Hayatı Koruma Alanı, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma Alanları,
Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıkları, Biyogenetik Rezerv Alanları,
Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları, İçme ve
Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları ve Koruma Altına Alınmış Diğer
IV
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Alanlar vb.) Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına Olan Mesafeleri ve
Olası Etkileri, Koruma Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst
Ölçekli Haritalar ile Gösterimi (Proje alanı içerisinde tabiat varlığı ve doğal sit bulunup
bulunmadığına dair Çanakkale Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik Müdürlüğünden alınacak
resmi yazı Rapor Ekinde yer almalıdır.)............................................................................... 34
2.5. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Arkeolojik Sit
Alanı ve Kültür Varlıklarının Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına
Olan Mesafeleri, Bu Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı Sınırlarının Üst
Ölçekli Haritalar ile Gösterimi ve Bu Alanlarda Yapılan veya Yürütülmekte Olan
Çalışmalar ve Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi, ........................................................... 39
2.6. Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan Araziler
(askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis edilmiş alanlar
vb.) Olup Olmadığı............................................................................................................... 39
2.7. Ulaşım ve Karayolu Bilgileri......................................................................................... 41
2.7.1. Proje Alanının Etrafındaki Karayollarına Olan Uzaklığı ........................................... 41
2.7.2. İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Yollar,
Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda İyileştirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise kim
tarafından yapılacağı belirtilmeli, proje ile ilgili Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden
alınan görüş rapora eklenmelidir ayrıca anayola bağlantı güzergahı imar planına
işlenmelidir).......................................................................................................................... 42
BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE
SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ .................................................................................... 44
3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje
Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi .............................................................. 44
3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki hava,
su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmeli, deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği “Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri” uyarınca Bakanlığımızdan
yeterlik/ön yeterlik belgesi almış laboratuvarlarca son altı ay içinde yapılan analiz sonuçları
raporda yer almalıdır.) .......................................................................................................... 46
3.3 Proje Alanı ve Etki Alanının Özellikleri ........................................................................ 50
3.3.1.Bölgesel Jeoloji (çalışma alanının işaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji
haritası eklenmelidir) ........................................................................................................ 50
3.3.2.Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000
ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli
ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır)........................................................................ 54
3.3.3. Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları
(onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime
uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan
yerleşime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı Genelgesi
doğrultusunda hazırlanacak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili
kuruma onaylatılması gerekmektedir) .............................................................................. 57
3.4.Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu .............................. 57
3.4.1.Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su
baskını, çığ, kaya düşmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.) ......................... 57
V
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.4.2.Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet
alanına uzaklıkları, etkileri, geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremlerden
kısaca bilgi verilerek, Türkiye deprem bölgeleri haritası rapora eklenmeli, diri fay
haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.).......................................... 57
3.4.3.Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak iş
ve işlemler ......................................................................................................................... 65
3.5.Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Yeraltı Su Kaynaklarının
Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000’lik
Topografik Haritada Gösterimi ............................................................................................ 67
3.6.Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri ve Yüzeysel Su Kaynaklarının
Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000’lik
Topografik Haritada Gösterimi ............................................................................................ 67
3.7.Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu....................................................................................... 68
3.8.Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Bu Koşulların
Yapımı Planlanan Proje Alanına Etkileri Yönünden İrdelenmesi, Rüzgâr Gülü ................. 76
3.9.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları ....................... 95
3.9.1.Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Yaşam Alanları (bu bölümde arazide gözlem,
anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı
belirtilmesi, arazi çalışmasının vejatasyon döneminde yapılması, alanda bulunan balık
türlerinin endemizm durumlarının verilmesi, IUCN tehlike kategorilerine göre
değerlendirme yapılması, Bern Sözleşmesi EK-1 ve EK-2 kapsamında da türlerin
değerlendirilmesi, kumul bitki örtüsü ve deniz ekosisteminin ayrıca değerlendirilmesi,
önemli bitki alanlarına ilişkin bilgi verilmesi, yapılan literatür çalışmalarında TÜBİTAK
tarafından hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi’nin/TÜBİVES kullanılması
gerekmektedir) .................................................................................................................. 95
3.9.2.Kara ve Deniz Ortamındaki Fauna ve Yaşam Alanları (arazide ve sucul ortamda
gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin
ayrı ayrı belirtilmesi, alanda bulunan balık türlerinin endemizm durumunun verilmesi,
fauna açısından önemli alanların verilmesi, “Koruma Statüleri”nin RDB (Kırmızı
Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, 2012-2013 Av Dönemi
Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir) ........... 104
3.10.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Su Ürünleri ve Balıkçılık Faaliyetleri (proje alanı ve
etki alanı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında su
ürünleri istihsal sahası açısından irdelenmeli, ekonomik balık türleri ve yoğunluğu,
bölgedeki balıkçılık faaliyetleri, balıkçı teknesi sayısı ve balıkçı kuruluşları hakkında bilgi
verilmelidir) ........................................................................................................................ 117
3.11.Proje Alanı Etrafındaki Tarım Alanları ve Tarımsal Faaliyetler, 5403 Sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3083 Sayılı Sulama alanlarında Arazi Düzenlemesine
Dair Tarım Reformu Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında Yapılacak İş ve
İşlemler ............................................................................................................................... 119
3.12.Proje Alanının Orman Alanı İçerisinde Olup Olmadığı ............................................. 120
3.12.1.Orman Alanı İçinde Olması Halinde ................................................................... 120
3.12.1.1.Proje Sahasının Bulunduğu Orman alanı Miktarı (m2)..................................... 120
3.12.1.2.Proje Sahasının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Meşçere Haritası...................... 120
VI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.12.1.3.Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümünde Ağaç Kesilip Kesilmeyeceği,
Kesilecekse Bu Ağaçların Meşçere Tipi, Kapalılığı vb.................................................. 120
3.12.1.4.Proje Sahasının Bulunduğu Orman Alanlarında Meşçere Tipi, Kapalılığı vb.. 120
3.12.1.5.6831 Sayılı Orman Kanunu ve 5192 Sayılı Kanun ile Değişik 17/3. Maddesi
Uyarınca Yapılacak İş ve İşlemler .................................................................................. 120
3.12.1.6.Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü ..................................................................... 120
3.12.2.Orman Alanı Dışında Olması Halinde ................................................................. 120
3.12.2.1.Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi............... 120
3.13.Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri ............................................ 122
3.13.1.Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası
(www.shodb.gov.tr adresinde belirtilen Hidrografik Harita Standartları'na uygun ve
örneği verilen rapor ile birlikte) ...................................................................................... 122
3.13.2.Proje Sahası ve Civarının Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçlan İle Grafiksel
Değerlendirmeler ............................................................................................................ 123
3.13.3.Deniz Tabanının Yatay ve Düşey Yöndeki Devamlılığının Tespitine Yönelik
Jeolojik ve Jeofiziksel (Sismik veya Sondaj Uygulamaları ile yandan taramalı sonar ile)
Çalışma Sonuç ve Değerlendirmeler............................................................................... 127
3.13.4.Deniz Tabanının Yüzey Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin Değerlendirmeler
İle Sahanın Sediment Dağılım Haritası........................................................................... 135
3.13.5. Bölgenin Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-sıcaklıkyoğunluk vd.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeleri İçeren Bilgiler ............... 138
3.13.6. Bölgede Dalga ve Akıntı Koşulları Neticesinde Oluşabilecek Olası Kumlanma
Hareketinin İncelenmesine İlişkin Bilgiler ..................................................................... 146
3.14.Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri..................................................................... 146
3.14.1.Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler, proje
ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları)....................................................................... 146
3.14.2.Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış
oranları, diğer bilgiler) .................................................................................................... 151
3.14.3.Yaratılacak İstihdam İmkânları ve İşsizlik .......................................................... 152
3.14.4.Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler............................................................ 153
BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER
................................................................................................................................................ 154
4.1.Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve Ne
Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb. Maddelerin
Nerelere Taşınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar İçin Kullanılacakları .............. 154
4.2.Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar .... 154
4.2.1.Katı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, inşaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj
atığı, tıbbi atıklar vb.),..................................................................................................... 154
4.2.2.Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri ..................................................................... 155
4.2.3.Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı
hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı
VII
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli atıkların
ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir), ..................................... 156
4.3.Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar .... 160
4.3.1.Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli sıvı atık, sintine, balast suyu, kimyevi ve petrol
atıkları, iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.)
......................................................................................................................................... 160
4.3.2.Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır)............ 160
4.3.3.Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (mevcut arıtma
tesisinin kapasitesi, revize edilip edilmeyeceği, vaziyet planı üzerinde gösterimi, izin
belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksu parametreleri standart değeri, atıksu analiz
raporları, nereye deşarj edileceği veya nerede kullanılacağı) ......................................... 162
4.4. 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” Doğrultusunda Verilecek Hizmetler ve Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler,
Gemilerden Alınacak Atıkların Cinsi (Sıvı, Katı vb.), Miktarı ve Bertaraf Yöntemi, Deşarj
Edileceği Ortamlar, Mevcut Atık Kabul Tesisinin Yeri, Tesisin Vaziyet Planında Gösterimi,
Revize Edilip Edilmeyeceği, Alınacak İzinler, Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin
Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL) kapsamında yapılacak iş ve işlemler vb. ................... 164
4.5. İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü ve Titreşimin Değerlendirilmesi ................... 165
4.5.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi ... 165
4.5.2. Arka Plan Gürültü Ölçümleri................................................................................ 176
4.5.3. İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi . 176
4.5.4. Kontrol Tedbirleri ve Gürültü konusunda alınacak önlemler ............................... 186
4.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin
Edileceği (bu kapsamda alınacak izinler ile protokollerin rapora ilave edilmesi), Suyun
Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı (kaynağın debisi ve analiz sonuçları
verilmelidir) ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faliyet kapsamında
kullanılacak su miktarı, tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazda ayrı ayrı
hesaplanmalı, suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağı-kullanım miktarı
parametrelerini gösteren bir tablo şeklinde sunulmalıdır) .................................................. 188
4.7.İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Deniz Ortamına Olabilecek
Etkiler (dolgu malzemesi için patlatma yapılması halinde olabilecek etkiler ve alınacak
önlemler bu bölümde verilmelidir) ve Alınacak Önlemler (deniz ortamında kullanılacak
dolgu malzemesinin deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal içermemesi, deniz ortamında
yayılarak bulanıklığa ve deniz kirlenmesine neden olmayacak şekilde beton perde ve
anroşman gibi yapısal önlemlerin alınması vb.), Su Sirkülasyonunda ve Kıyı
Formasyonunda Beklenen Değişimler................................................................................ 189
4.8.Projenin, İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Etrafından Bulunan ve
Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve Diğer Kıyı Kullanımlarına
Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler.......................................................................... 190
4.9. İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna Üzerine
Etkiler (Deniz ve kıyı ekosistemi, sucul flora-fauna, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde
yoğunlaşılarak irdelenmelidir) ve Alınacak Önlemler ....................................................... 192
4.10. Projenin, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar
Üzerine Etkileri (Deniz ekosistemi, kıyı ekosistemi, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde
yoğunlaşılarak irdelenmelidir), Alınacak Önlemler ........................................................... 193
VIII
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.11. Projenin İşletme Döneminde Oluşabilecek Atıkların, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu
ve Su Ürünleri Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi................................................. 193
4.12.Faaliyet alanında, 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkındaki Kanun” kapsamında yapılacak iş ve işlemler ................................................. 194
4.13.Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri ................................................................... 194
4.13.1.1.Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler .......... 194
4.13.1.2.Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz
Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler ................................................................... 195
4.13.1.3.Söz Konusu Proje İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü ............. 195
4.14.Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler ........................................ 195
4.14.1.İnşaat ve İşletme Aşamalarındaki Araç Yükünün Hesaplanması (araç cinsi ve araç
sayısı) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin İrdelenmesi, Kaza Riski ve Alınacak
Önlemler ......................................................................................................................... 195
4.14.2.Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına Giriş ve Çıkışlarda
Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler (konu ile ilgili Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü’nün görüşü alınmalı, malzemelerin taşınması sırasında karayollarının
kullanılması durumunda 2918 Sayılı Trafik Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerden ve
alınacak izinlerden bahsedilmeli, malzeme taşınması sırasında yollara zarar verilmesi
durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır) .......................................................... 197
4.15.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Arazilere (sit
alanları, yerleşim alanı, hastane, okul vb.) Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler....... 198
4.16.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler............... 198
4.17.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel
Statülü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler............................................... 198
4.18. Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler .............................................................. 199
4.19. Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları Doğrultusunda Depreme
ve Sıvılaşma Riskine Karşı Alınacak Önlemler (Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik
kapsamında yapılacak iş ve işlemler) ................................................................................. 199
4.20. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamaları ile İşletme Sonrasında Mevcut Yeraltı ve
Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve Alınacak Önlemler ................................................ 199
4.21. 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun”un Uygulama
Yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında çıkarılan “Risk Değerlendirmesi ve Acil
Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine Dair Tebliğ
(Tebliğ no:2007/3)” gereğince hazırlanacak Risk Değerlendirmesi ve Acil Durumlarda
Müdahale Planı Revizyonu (Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca
hazırlanmalıdır) .................................................................................................................. 201
4.22. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Mevcut Deniz Trafiğine Olabilecek Etkileri
ile Denizde Seyir, Can, Mal ve Çevre Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Olarak Alınacak
Tedbirler ............................................................................................................................. 201
4.23.Tesisin İnşaatı ve İşletilmesi Sürecinde Tesiste Çalışanların Sağlık ve Güvenliği
Açısından Alınacak Tedbirler............................................................................................. 202
IX
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.24. Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Sosyal
ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında
Değişiklikler, Ekonomik Değişiklikler vb. ve Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler . 204
4.25. Projenin Başlangıç, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı .. 205
4.26.Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları .................................. 211
4.27.İşletme Sonrası Proje Alanının Rehabilitasyon Programı .......................................... 213
BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI.......................................................................................... 214
Halkın Katılımı Toplantısına İlişkin Bilgiler, Halkın Projeye İlişkin Görüşleri, Toplantı
Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve
Belgeler .................................................................................................................................. 214
BÖLÜM 6: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN
TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ ....................................................................................... 215
EKLER ................................................................................................................................... 224
NOTLAR VE KAYNAKLAR ............................................................................................... 225
X
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo 1 Türkiye Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Yıllık Gelişimi ..........................................3
Tablo 2 Türkiye İhracatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%) .........................................................4
Tablo 3 Türkiye İthalatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%) .........................................................4
Tablo 4 Yıllar İtibariyle Dünya Deniz Ticareti Rakamları (Milyon Ton) .........................................6
Tablo 5 Cenal iskelesi gemi yanaşma yeri özellikleri .............................................................................7
Tablo 6 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi .......................................................................10
Tablo 7 Dizayn gemi özellikleri...................................................................................................................11
Tablo 8 Gemi özellikleri (200 000 DWT).................................................................................................11
Tablo 9 Gemi özellikleri (30 000 DWT) ...................................................................................................11
Tablo 10 Yük taşınması sırasında kullanılması planlanan ekipmanlar .............................................12
Tablo 11 Kazıklı İskele Yaklaşık Keşif Çalışması .................................................................................14
Tablo 12 Yanaşma yeri özellikleri ..............................................................................................................15
Tablo 13 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi ....................................................................22
Tablo 14 Tüpraş-403 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri ......................................................................24
Tablo 15 Projenin Maliyetini Gösteren Keşif Tablosu..........................................................................26
Tablo 16 İzin Süreci ........................................................................................................................................28
Tablo 17 Projeye ilişkin zamanlama tablosu ............................................................................................28
Tablo 18 Cenal Enerji Santrali İskelesi etrafındaki karayollarına olan uzaklıkları ......................41
Tablo 19 NO2 Ölçüm Sonuçları ...................................................................................................................46
Tablo 20 SO2 Ölçüm Sonuçları ....................................................................................................................46
Tablo 21 HCL Ölçüm Sonuçları ..................................................................................................................46
Tablo 22 HF Ölçüm Sonuçları .....................................................................................................................46
Tablo 23 VOC Ölçüm Sonuçları..................................................................................................................47
Tablo 24 Çöken Toz Ölçüm Sonuçları.......................................................................................................47
Tablo 25 Ortam Havası Solunabilir Toz Ölçüm Sonuçları ..................................................................48
Tablo 26 Proje Sahası’ndan Alınan Deniz Suyu Analiz Sonuçları ....................................................49
Tablo 27 Proje Sahası Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması
Gereken Kalite Kriterleri Analizi ................................................................................................................50
Tablo 28 Zemin Grupları ...............................................................................................................................65
Tablo 29 Yerel Zemin Sınıfları ....................................................................................................................66
Tablo 30 Eurocode 8’de Vs30’a Göre Zemin Sınıfları .........................................................................66
Tablo 31 Spektral Büyütmelere Göre Mikro bölgeleme Ölçütleri (Ansal ve diğ.,2001) ............66
Tablo 32 Deniz Sondaj Bilgileri ..................................................................................................................70
Tablo 33 Deniz Sondaj Bilgileri ..................................................................................................................71
Tablo 34 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri ...........77
Tablo 35 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri ..........77
Tablo 36 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri ..............78
Tablo 37 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Bağıl Nem Değerleri ......79
Tablo 38 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Buharlaşma Değerleri ....80
Tablo 39 1960-2012 Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler ........................81
Tablo 40 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı
Değerleri .............................................................................................................................................................81
Tablo 41 1960-2012 Yılları Arası Esme Sayıları Toplamı ..................................................................82
Tablo 42 1960-2012 Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı.............................................83
Tablo 43 1960-2012 Yılları Arası Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızları ....................................88
Tablo 44 1960-2012 Yılları Arası Aylık Ortalama Rüzgar Hızları ...................................................92
Tablo 45 Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü ............................................................................................93
XI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 46 1960-2012 Yılları Arası Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları .............94
Tablo 47. Flora Listesi ...................................................................................................................................97
Tablo 48 Fitoplankton Türleri ....................................................................................................................103
Tablo 49 Zooplankton Türleri ....................................................................................................................103
Tablo 50 Fauna Tablosu/ Kuş Türleri Listesi.........................................................................................105
Tablo 51 Fauna Listesi/ Balık Türleri Listesi .........................................................................................109
Tablo 52 Zooplankton türleri ......................................................................................................................111
Tablo 53 Makrobentik türler .......................................................................................................................112
Tablo 54 Çanakkale İli Su Ürünleri Üretim Miktarları ve Değerleri ..............................................117
Tablo 55 Türkiye’de İnsan Gıdasına Yönelik Su Ürünleri İşleyen Ya Da Pazarlayan Firmalara
Ait Bazı Bilgiler ..............................................................................................................................................119
Tablo 56 Yan Taramalı Sonar Hattı Bilgileri .........................................................................................128
Tablo 57 Sismik Hat Mevkii Bilgileri ......................................................................................................132
Tablo 58 Sediman Numune Nokta Bilgileri ...........................................................................................135
Tablo 59 Sediman Numunelerinin Sınıflandırılması ...........................................................................136
Tablo 60 Sediman Numunelerinin Tane Boyu Yüzdeleri ..................................................................137
Tablo 61 CTD Ölçümleri İstasyon Bilgileri ...........................................................................................139
Tablo 62 CTD1 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................140
Tablo 63 CTD2 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................140
Tablo 64 CTD3 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................141
Tablo 65 CTD1 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................142
Tablo 66 CTD2 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................142
Tablo 67 CTD3 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri ....................................................................................143
Tablo 68 Çanakkale İli 2012 Nüfus Durumu .........................................................................................151
Tablo 69 Çanakkale İli 2012 Nüfus Artış Hız ve Yoğunlukları .......................................................151
Tablo 70 Cenal enerji santrali iskelesi projesi inşaatı kapsamında oluşacak evsel nitelikli katı
atık miktarı .......................................................................................................................................................155
Tablo 71 Cenal enerji santrali iskelesi projesi işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı
atık miktarı .......................................................................................................................................................155
Tablo 72 Cenal enerji santrali iskelesi inşaat aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu
miktarı ................................................................................................................................................................160
Tablo 73 Tipik Evsel Nitelikli Atık Su Kirleticileri ve Ortalama Konsantrasyonları ................161
Tablo 74 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri .......................................................161
Tablo 75 Cenal enerji santrali iskelesi işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu
miktarı ................................................................................................................................................................161
Tablo 76 SKKY Tablo 21.1 ........................................................................................................................162
Tablo 77 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri .......................................................162
Tablo 78 Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü
Seviyeleri ..........................................................................................................................................................165
Tablo 79 Proje Sahasında İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar ve Motor
Güçleri ...............................................................................................................................................................166
Tablo 80 Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri ......................167
Tablo 81 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav
Bantlarına Dağılımı .......................................................................................................................................168
Tablo 82 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri .............168
Tablo 83 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri ................................170
Tablo 84 İnşaat Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Ses
Basınç Düzeyleri.............................................................................................................................................171
Tablo 85 Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri ...................................................................................172
XII
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 86 İnşaat Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses
Düzeyleri ...........................................................................................................................................................172
Tablo 87 İnşaat Alanında Kullanılacak Tüm Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses
Düzeyleri ...........................................................................................................................................................174
Tablo 88 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri .........................................................175
Tablo 89 Tesis Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları ...........................................................................176
Tablo 90 Ölçüm Noktalarının Proje Alanına Olan Mesafeleri .........................................................176
Tablo 91 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar ve Motor
Güçleri ...............................................................................................................................................................177
Tablo 92 Proje Alanında, İşletme Aşamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü
Düzeyleri ...........................................................................................................................................................178
Tablo 93 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü
Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı .................................................................................................179
Tablo 94 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses
Basınç Düzeyleri.............................................................................................................................................179
Tablo 95 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri .................................181
Tablo 96 İşletme Aşmasında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Ses
Basınç Düzeyleri.............................................................................................................................................181
Tablo 97 Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri ...................................................................................183
Tablo 98 İşletme Aşamasında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net
Ses Düzeyleri ...................................................................................................................................................183
Tablo 99 İşletme Aşamasında Kullanılacak Tüm Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net
Ses Düzeyleri ...................................................................................................................................................184
Tablo 100 Cenal Enerji Santrali İskelesi ve proje bütünün mevcut DEB'leri...............................208
Tablo 101 Etki Tanımlama ve Değerlendirme Tablosu/Matrisi .......................................................209
Tablo 102 Bakiye Etkilerin (Etki Azaltma Sonrası Kalan Etkiler) Önem Analizi......................210
XIII
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ŞEKİLLLER DİZİNİ
Şekil 1 İskele'nin batimetrik harita üzerinde görünümü ..................................................................................8
Şekil 2 Kazıklı iskele yapım aşamaları ..............................................................................................................9
Şekil 3 İskele elleçleme kapasitesi....................................................................................................................13
Şekil 4 Örnek Kalıp Planı ..................................................................................................................................17
Şekil 5 A-A kesiti ................................................................................................................................................18
Şekil 6 B-B kesiti ................................................................................................................................................19
Şekil 7 Türkiye Limanları (Türklim,2012) ......................................................................................................25
Şekil 8 Proje Yerinin Yol Haritası Üzerinde Görünümü........................................................................30
Şekil 9 Proje Alanının Uydu haritası Üzerinde Görünümü ...........................................................................31
Şekil 10 Proje Genel Vaziyet Planı ..................................................................................................................32
Şekil 11 (Çanakkale) Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası’dan bir kesit ...................................................35
Şekil 12 Ek-8’de verilen Çevre Düzeni Planı’na göre proje alanının Priapos Antik Kenti’ne göre
konumu .................................................................................................................................................................40
Şekil 13 Proje alanının Periapos Antik Kenti’ne göre konumunu gösteren uydu haritası ........................40
Şekil 14 Cenal iskelesi karayolları ağı bağlantıları ........................................................................................42
Şekil 15 Proje alanına ulaşım için kullanılacak mevcut yol ..........................................................................43
Şekil 16. Proje alanı ve Etki alanını Gösterir Topografik Haritadan bir kesit ............................................45
Şekil 18 Bölgenin Mevcut Hava Kalitesinin Belirlenmesi Çalışmalarında Örnekleme Tüpleri ve Toz
Ölçüm Noktaları ..................................................................................................................................................48
Şekil 19 Kara tarafındaki granodiyoritlerde gelişmiş eklem takımları ve bu eklem takımları arasında
korunmuş bir mikaşist bloğu .............................................................................................................................54
Şekil 20 Proje Alanı ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti .....................................................55
Şekil 21 Granodiyoritlerde İleri Derecede Ayrışma Dokusu ve Arenalaşma .............................................56
Şekil 22 Kara Kesimindeki (Şev) Granodiyorit Mostralarından Görünüm ................................................56
Şekil 23 Çanakkale İli Deprem Haritası ..........................................................................................................58
Şekil 24 Proje Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar-1 ....................................................................................60
Şekil 25 Proje Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar-2 ....................................................................................61
Şekil 26 Çanakkale ve Çevresinin Tarihsel Dönem Depremleri (1900 dan Önce)....................................62
Şekil 27 Çanakkale ve Çevresinde Meydana Gelmiş 5,5’den Büyük Magnitüdlü Depremler ................63
Şekil 28 Proje alanının çevresinde yer alan dere, kuyu, çeşme ve kaynakları gösterir harita ..................68
Şekil 29 Proje Kapsamında Yapılan Sondajları Gösterir Harita ..................................................................69
Şekil 30 Sondaj Çalışmalarını Gösteren Resim ..............................................................................................72
Şekil 31 Deniz Sondajları Düzeltilmiş SPT – Derinlik Grafiği ....................................................................75
Şekil 32 Deniz Sondajları Düzeltilmiş SPT – Derinlik Grafiği ....................................................................75
Şekil 33 1960-2012 Yılları Arası Basınç Dağılımları Grafiği ......................................................................77
Şekil 34 1960-2012 Yılları Arası Sıcaklık Dağılımları Grafiği .............................................................78
Şekil 35 1960-2012 Yılları Arası Yağış Dağılımları Grafiği ........................................................................78
Şekil 36 1960-2012 Yılları Arası Bağıl Nem Dağılımı Grafiği....................................................................79
Şekil 37 1960-2012 Yılları Arası Buharlaşma Dağılımı Grafiği ..................................................................80
Şekil 38 1960-2012 Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Dağılımı ......................81
Şekil 39 1960-2012 Yılları Arası Maksimum Kar Kalınlığı Dağılımı Grafiği ..........................................82
Şekil 40 1960-2012 Yılları Arası Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı .............................................83
Şekil 41 1960-2012 Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Rüzgar Diyagramı .......................................84
Şekil 42 1960-2012 Yılları Arası Aylık Esme Sayıları Rüzgar Diyagramı ................................................87
Şekil 43 Uzun Yıllar Esme Hızlarına Göre Rüzgar Hızları Diyagramı .......................................................89
Şekil 44 Yönlere Göre Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Diyagramı ............................................................92
Şekil 45 Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Grafiği ............................................................................................92
XIV
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 46 Maximum Rüzgar Hızı Grafiği ..........................................................................................................93
Şekil 47 Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları Grafiği .........................................................94
Şekil 48 Türkiye Fitocoğrafya Bölgeleri (Davis P.H, Harper P.C. and Hege, I.C. (eds.), 1971. Plant
Life of South-West Asia. The Botanical Society of Edinburgh) ............................................................95
Şekil 49 Proje Sahasının En Yakınındaki Karasal Alanın Vejetasyon Formasyonları ..........................96
Şekil 50 Örnekleme İstasyonları .....................................................................................................................102
Şekil 51 Pink Shrimp-derinsu pembe karidesi .....................................................................................110
Şekil 52 Kazıklı İskele alanının ormanlık alanlara göre durumunu gösterir uydu haritası .....................121
Şekil 53 Kazıklı İskele alanının Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanlarına olan uzaklığı ..............121
Şekil 54 Karabiga Proje Alanı Yakın Kıyı Batimetrisi ................................................................................122
Şekil 55 Yatay Akıntı Hız Grafiği (X Ekseni: Zaman Y: Derinlik) ..........................................................123
Şekil 56 Yatay Akıntı Yön Grafiği (X Ekseni: Zaman Y: Derinlik) .........................................................124
Şekil 57 Yüzey Akıntısı Saçılım Grafiği .......................................................................................................124
Şekil 58 1m - 3m Akıntı Saçılım Grafiği .......................................................................................................125
Şekil 59 3m – 5m Akıntı Saçılım Grafiği ......................................................................................................125
Şekil 60 5m – 7m Akıntı Saçılım Grafiği ......................................................................................................126
Şekil 61 7m – 9m Akıntı Saçılım Grafiği ......................................................................................................126
Şekil 62 9m – 11m Akıntı Saçılım Grafiği ....................................................................................................127
Şekil 63 11m – 13m Akıntısı Saçılım Grafiği ...............................................................................................127
Şekil 64 Yan Taramalı Sonar Çalışma Hatları (WGS84) ............................................................................128
Şekil 65 Proje Sahası Kıyı - Güney Batı Bölümünü Kaplayan Kayalık Bölge ........................................129
Şekil 66 Proje Sahası Orta Bölümü - Kum Dane Boylu Sedimanla Kaplı Bölge ....................................129
Şekil 67 Deniz Tabanının Ani Bir Eğimle Alçaldığı Kuzeybatı Bölümü .................................................130
Şekil 68 Proje Sahası Yan Taramalı Sonar Mozaik Haritası ......................................................................131
Şekil 69 Sismik Kesitler ...................................................................................................................................132
Şekil 70 Hat 1’e Ait Sismik Kesit ve Yorumu ..............................................................................................133
Şekil 71 Hat1 .....................................................................................................................................................133
Şekil 72 Hat2 .....................................................................................................................................................134
Şekil 73 Hat3 ....................................................................................................................................................134
Şekil 74 Hat4 .....................................................................................................................................................134
Şekil 75 Hat5 .....................................................................................................................................................135
Şekil 76 Hat6 ....................................................................................................................................................135
Şekil 77 Sediman Numune Nokta Lokasyonları (WGS84).........................................................................136
Şekil 78 Proje Sahası Sediman Dağılım Haritası..........................................................................................138
Şekil 79 CTD Ölçüm İstasyonları (WGS84) .................................................................................................139
Şekil 80 CTD1 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği...................................................................................144
Şekil 81 CTD2 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği...................................................................................144
Şekil 82 CTD3 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği...................................................................................145
Şekil 83 CTD1 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği...................................................................................145
Şekil 84 Çanakkale İli Linyit Dağılımı ..........................................................................................................150
Şekil 85 Çanakkale İli Jeotermal Dağılımı ....................................................................................................150
Şekil 86 Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği .................................................................................174
Şekil 87 Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği .................................................................................185
Şekil 88 Cenal enerji santrali iskelesine komşu liman tesisleri ..................................................................191
Şekil 89 Cenal enerji santrali iskelesi ve komşu balıkçı barınakları ve barınma yeri tesisleri ...............192
Şekil 90 2012 Yılı Trafik Hacim Haritası ......................................................................................................196
Şekil 91 Peyzaj Çalışması Örneği (1).............................................................................................................212
Şekil 92 Peyzaj Çalışması Örneği (2).............................................................................................................213
XV
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
KISALTMALAR
T.C.
‰
SAN.
TİC.
A.Ş.
CENALES
Bkz.
ÇED
ÇGDYY
SKHKY
HKDY
SKKY
PM
DWT
NOx
SO2
AKM
BOİ5
KOİ
CO
ha.
km.
m.
m2
m³
mm.
µm
no.
ort.
sn.
vb.
Türkiye Cumhuriyeti
binde
Sanayi
Ticaret
Anonim Şirketi
CENAL Enerji Santralı
Bakınız
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi
ve Yönetimi
Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği
Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
Partikül Madde
Ençok Ağırlık Tonajı(Deadweight Tonnage)
Azotoksit
Kükürtdioksit
Askıda Katı Madde
Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı
Kimyasal Oksijen İhtiyacı
Karbonmonoksit
hektar
kilometre
metre
metrekare
metreküp
milimetre
mikrometre
numara
Ortalama
saniye
ve benzeri
XVI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 1: PROJENİN TANIMI VE AMACI
1.1. Projenin Tanımı, Hizmet Amaçları, Mevcut ve/veya Planlanan Projelerle İlişkisi ve
Mesafeleri, Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve
Gerekliliği, İstihdam Edilecek Kişi Sayısı, Yatırım ve İşletme Süresi
Projenin Tanımı
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga
Beldesi, Kadıoğlu Mahallesinde, 180.000 DWT kapasiteli gemilerin yanaşabileceği “CENAL
Enerji Santralı İskelesi” nin tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. Projeye ilişkin yer
bulduru haritası ekte verilmektedir (Bkz.Ek-1).
Cenal Enerji Santralı İskelesi; 17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (30.06.2011 Tarih
ve 27980 Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik) “Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi
Madde 10 bent b) “1.350 DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari
amaçlı liman, iskele ve rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç)”, kapsamında
Çevresel Etki Değerlendirmeye alınmıştır.
Bu kapsamda hazırlanılan ÇED Başvuru Dosyası; 22.04.2013 Tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na CENAL Enerji Santralı Deniz Yapıları (Rıhtım, Koruma Mendireği)
projesi olarak sunulmuştur. 11.06.2013 Tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı ve 13.06.2013
Tarihinde gerçekleştirilen Kapsamlaştırma ve Özel Format Belirleme Toplantısı katılımı
sonrasında; proje konusu faaliyetin; özelliklerini, yerini, muhtemel etkilerini ve öngörülen
önlemleri ortaya koymak amacı ile yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin 10. Maddesine
istinaden 25.06.2013 tarihinde verilen ÇED Raporu Özel Formatı doğrultusunda bu ÇED
Raporu hazırlanmıştır. ÇED Raporu Özel Formatı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-2).
Söz konusu proje için çeşitli mühendislik firmalarına yaptırılan hesaplar ve
simülasyonlar sonucu, dalgakırana ihtiyaç olmadığı, dolayısıyla dalgakıran için dolgu
yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda dolgu ve dalgakıran çalışması
yerine kazıklı iskele yapılmasının çevresel açıdan daha uygun olacağı belirlenmiştir. Bu
kapsamda bakanlığa müracaat edilmiş ve söz konusu yapılar (rıhtım ve dalgakıran) yerine
kazıklı iskele yapılması talep edilmiştir. Konu ile ilgili bakanlıktan alınan 19.09.2013 tarih ve
15734 sayılı uygunluk yazısı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-4).
Cenal Enerji Santrali; 471.025 m2’lik alanda 5229, 5230 nolu parsellerinde, 1320
MWe (2X660 MWe) / 1380 MWm / 2926 MWt kurulu gücünde tesis edilmesi ve işletilmesi
planlanan “CENAL Enerji Santralı, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı
(CENALES) Projesi” kapsamında daha önce değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kapsamda;
bahse konu projeye 09.05.2012 tarih ve 2506 karar no ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
tarafından ÇED Olumlu Belgesi verilmiştir (Bkz. Ek-3).
Proje konusu faaliyet; ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali için gerekli
kömürün, santralde proses sonucu oluşacak malzemelerden (alçıtaşı, kül) ekonomik olarak
değerlendirilmesi mümkün olanların ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör
grupları, trafolar vb. gibi ağır/hacimli makinelerin taşınmasında kullanılmak üzere tesis
edilmesi ve işletilmesi planlanan kıyı yapısını kapsamaktadır. Cenal Enerji Santrali İskelesi;
1
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
kazıklı iskele şeklinde olacaktır. Söz konusu iskele 180.000 DWT’lik gemilere hizmet
edebilecek kapasitede olup, dökme yük gemilerinin yıllık 5 milyon tona yakın malzeme
taşıması öngörülmektedir.
Yapılması planlanan Kazıklı İskele Cenal Elektirk A.Ş. tarafından Eylül 2013’de
hazırlanan Cenal Dolgu Sahası ve İskelesi Revize Fizibilite Raporuna göre 522 m
uzunluğunda inşa edilecektir.
Ayrıca; iskelenin tesis edileceği sahada ana hammadde olan ithal kömürün
stoklanabilmesi için yaklaşık 175.318 m2’lik (şev eteklerinden 190.666 m2) dolgu alanı
oluşturulması da öngörülmektedir. Dolgu alanı; yürürlükteki ÇED Yönetmeliği “Ek-2 Listesi
Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Madde 31 Alt Yapı Tesisleri bent ç)
“Denizden 10.000 m2 ve üzerinde alan kazanılması projeleri” kapsamında Çevresel Etki
Değerlendirilmeye alınmıştır. Bu kapsamda hazırlanılan proje tanıtım dosyası; 21.02.2013
Tarihinde Çanakkale İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne sunulmuştur. İl Çevre ve Şehircilik
Müdürlüğü’nce incelenen proje tanıtım dosyasına 2013/24 karar no ile ÇED Gerekli Değildir
Belgesi verilmiştir (Bkz.Ek-5).
Projenin Hizmet Amaçları, Mevcut (Askeri Liman vb.) ve Planlanan Projelerle
İlişkisi, Mesafesi
Proje konusu faaliyetin; yapımı planlanan termik santralde yakıt olarak kullanılacak
kömürün ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör grupları, trafolar vb. gibi
ağır/hacimli makinelerin deniz yoluyla alana getirilmesi amaçlı tesis edilmesi ve işletilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca; termik santralın işletmesi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan
baca külü (fly ash) ve alçı taşı gibi ürünlerin de, çimento sanayinde önemli bir katkı maddesi
olarak kullanılmak üzere iskele üzerinden deniz yoluyla nakliye edilmesi öngörülmektedir.
Proje konusu faaliyet alanının bitişiğinde yine aynı firma tarafından tesis edilmesi ve
işletilmesi planlanan Cenal Enerji Santrali ile santralden açığa çıkacak uçucu kül, taban külü
ve alçı taşının depolanacağı 1 adet kül depolama sahasının tesis edilmesi ve işletilmesi
planlanmaktadır. Bu kapsamda; her iki proje için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan ÇED
Olumlu Belgesi alınmıştır (Bkz. Ek-3).
Bunun dışında; söz konusu projenin bölgede mevcut veya planlanan başka projelerle
ilişkisi bulunmamaktadır.
Projenin Ekonomik ve Sosyal Yönden Ülke, Bölge ve/veya İl Ölçeğinde Önem ve
Gerekliliği, İstihdam Edilecek Kişi Sayısı, Yatırım ve İşletme Süresi
Türkiye’de Deniz Yolu Taşımacılığı
Türkiye’de denizcilik sektörü, enerji üreten ülkelere yakınlığı ve jeopolitik konumu,
uluslararası ulaşım yolları üzerinde bulunması, yeterli oranda kara ve demiryolu bağlantısı
sebebiyle önemli gelişme potansiyeline sahiptir. Aşağıdaki tabloda 2007–2009 arası gemi
cinslerinin gelişimi verilmektedir.
2
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 1 Türkiye Deniz Ticaret Filosu Gemi Cinslerinin Yıllık Gelişimi
Kaynak: TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, “Deniz Ticareti İstatistikleri”.
Ankara 2010. S:8
Aşağıdaki tablolarda, Türkiye ithalat ve ihracat rakamlarına göre, taşıma sistemlerinin
özellikleri verilmektedir.
3
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 2 Türkiye İhracatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%)
* Demir yolu, posta, boru hattı ile yapılan taşımalar ve elektrik enerjisi, kendinden hareketli vasıtalar
Kaynak: TUİK “Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı” Ankara, 2009. S.74
Tablo 3 Türkiye İthalatında Taşıma Sistemlerinin Oranları (%)
* Demir yolu, posta, boru hattı ile yapılan taşımalar ve elektrik enerjisi, kendinden hareketli vasıtalar
Kaynak: TUİK “Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı” Ankara, 2009. S.75
4
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yukarıdaki tablolardan da anlaşılabileceği üzere, 2009 yılı rakamlarına göre Türkiye
ihracatının % 71,6’sı; ithalatının ise % 93,6’lık kısmı deniz yolu ile gerçekleştirilmektedir.
Özellikle ihracatta 1995’teki deniz ticareti rakamları ile 2009 rakamları kıyaslandığında bir
miktar düşüş kaydedildiği görülmektedir. Bunda da ihracat yapılan ülkelerin ve ticareti
yapılan ürünlerdeki farklılaşmanın temel etken olduğunu ifade etmek mümkündür. İthalatta
ise yıllar içinde önemli bir değişiklik yaşanmamış, deniz ticareti diğer yollara nazaran
üstünlüğünü korumuştur.
Dünya’da Denizyolu Taşımacılığı
Denizyolu taşımacılığı sistemi; özel deniz araçları, ziyaret ettikleri limanlar ve taşıma
unsurlarının fabrikalardan terminallere, dağıtım noktalarına ve pazarlara ulaştırılma alt
yapısından oluşan ağı ifade etmektedir.
Günümüzde dünya ticaretinin yaklaşık % 90’ı denizyolu ile gerçekleştirilmektedir.
Dünya deniz ticaret filosunun toplam büyüklüğü 1,23 milyar DWT’ye, dünya ticaret hacmi
ise 8,17 milyar ton’a ulaşmıştır. Dünya deniz ticaretinden yılda 400 Milyar Dolar gelir elde
edilmektedir.
Bu rakamlar denizyolu taşımacılığının ne derecede önemli bir konuma geldiğini
göstermektedir. Deniz taşımacılığının ülke ekonomilerindeki yeri gelişmekte, bu sebeple
limanlar ve deniz araçlarının önemi de artmaktadır. Özellikle sanayi hammaddelerini
oluşturan yükleri bir seferde büyük tonajlarda taşıma özelliği, diğer taşıma yöntemlerine göre
ucuz maliyeti (denizyolu ile yapılan taşımaların, demir yoluna göre 3,5; karayoluna göre 7;
havayoluna göre ise 22 kat daha ucuz olduğu ifade edilmektedir.), denizyolu taşımalarının
önemli avantajları arasındadır. Petrol, doğalgaz ve madenlerin önemli bir kısmının denizler
altında bulunması, dünyanın dörtte üçünün sulardan oluşması, denizyolu ticaretinin önemini
artıran unsurlar arasındadır.
Yük taşımacılığı, yük türüne göre kuru ve sıvı yük taşımacılığı biçiminde iki şekilde
sınıflanmaktadır. Adından da anlaşılabileceği üzere, sıvı yük taşımacılığı; petrol, doğalgaz,
LPG, su gibi ürünlerin taşınmasında, kuru yük taşımacılığı ise; madencilik, tahıl gibi ürünlerin
taşınmasında kullanılmaktadır.
Boyutlarına göre, kuru yük gemileri üç kategoride
incelenmektedir. Buna göre; 50.000 DWT’ye kadar gemiler, “Handy–size”; 50.000–80.000
DWT arasındaki gemiler; “Panamax” (Aynı zamanda Panama Kanalını geçebilecek
maksimum gemi tonajlarını belirtmektedir), 80.000 DWT’den büyük gemiler ise, “Capesize”
olarak adlandırılmaktadır. Aynı şekilde sıvı yük gemileri dört biçimde incelenmekte, buna
göre, 70.000 DWT’ye kadarki sıvı yük gemileri, “Panamax”, 70.000–120.000 DWT arası
gemiler; “Aframax”, 120.000– 200.000 DWT arası olan ve Süveyş kanalını geçebilecek
maksimum tonaja sahip olan gemiler; “Suezmax” ve 200.000–325.000 DWT arası gemiler;
“Very Large Crude Carrier (VLCC)” olarak adlandırılmaktadır.1
Aşağıdaki tabloda yıllar itibariyle Dünya deniz ticaretinin gelişimi verilmektedir.
1
Dünya’da ve Türkiye’de Denizyolu Uluslararası Denizyolu Taşımacılığının Gelişiminin Değerlendirilmesi, Serkan Yenal
5
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 4 Yıllar İtibariyle Dünya Deniz Ticareti Rakamları (Milyon Ton)
(a) Temel Yükler: Demir cevheri, Tahıl, Kömür, boksit, alüminyum ve fosfattan oluşmaktadır. (b) 2009 rakamları tabloda
ön rakamlar olarak belirtilmiştir ve kesin rakamları içermemektedir.
Kaynak: The UNCTAD Secretariat. “Review of Maritime Transport 2010”. United Nations New York and Geneva. 2010. s:
8
Yukarıdaki Tablodan da anlaşılabileceği üzere, 70’li yıllardan bugüne kadarki süreçte
denizyolu ile yapılan ticarete önemli bir gelişme kaydedilmiştir. Denizyolu ile sıvı yük
taşımacılığı 2 kata yakın bir artış kaydederken, kuru yük taşımacılığı 5 kata yakın bir artış
kaydetmiştir. Bu oranlar, kuru yük taşımacılığının 40 yıllık süreçte çok önemli bir gelişme
kaydettiğini göstermektedir. Petrol ve petrol mamulleri, tahıl, demir cevheri ve kömür gibi
kuru dökme yüklerin taşınması ile ilgili olarak Büyük Hacim Yükü (bulk cargo) kavramı
kullanılmaktadır.
Petrol, tahıl, demir cevheri ve kömür türü ürünler temel dökme yükler olarak
adlandırılmakta ve dünya kuru dökme yük talebinin yaklaşık ¾’lük kısmını oluşturmaktadır.
Bu ürünler dışında kalan demir ve çelik ürünleri, orman ürünleri, suni gübre, hurda demir,
manganez cevheri, kuartz tuzu, sülfür, kireç taşı, alçı taşı, tuz ve çimento gibi ürünler ise
ikincil ve küçük dökme yükleri oluşturmakta ve dünya kuru dökme yük talebinin ¼’ünü
oluşturmaktadır. 2
Deniz ulaştırma piyasasında başta ham petrol ve petrol ürünleri olmak üzere çeşitli
tipte yük taşınan sıvı dökmeyük ticareti yanında kuru yükler ve özellikle de kuru dökmeyükler
önemli bir pazar payına sahiptir. Kuru dökmeyüklerin ticaretinde büyük parti mallar uzak
mesafeli olarak ve düşük navlun ücretiyle taşındığından taşıma alternatiflerinden biri olarak
kuru dökmeyük denizyolu ulaştırma modeline büyük bir talep mevcuttur.
Kuru dökmeyüklerin denizyolu ile ulaşımının tercih edilmesini sağlayan en önemli
faktörlerden birisi, genellikle birim değeri düşük olan bu yüklerin tek bir seferde büyük
partiler halinde taşınabilmesidir. Dolayısıyla büyük hacimli taşıma nedeniyle taşıma giderleri
yani navlunlar da düşük kalmaktadır. Bu kapsamda, gemi ve limanlarda bulunan elleçleme
ekipmanlarının kapasitelerindeki yükselişlerle birlikte kuru dökmeyük taşıyan gemiler çok
daha kısa sürede yükleme-boşaltma yapmak suretiyle limanlarda daha az bekler hale
gelmiştir. Böylece, özellikle uluslararası taşımalarda tren ve karayolları vasıtaları
kullanıldığında sınır geçişlerinde meydana gelen zaman kayıpları da gözönüne alındığında
denizyolu kuru dökmeyük taşımacılığının hızlılığı ve etkinliği büyük ölçüde ön plana
çıkmaktadır. 3
2
Dünya’da ve Türkiye’de Denizyolu Uluslararası Denizyolu Taşımacılığının Gelişiminin Değerlendirilmesi, Serkan Yenal
Deniz Taşımacılığında Kuru Dökmeyük Olarak Demir Cevheri, Kömür Ve Tahıl’ın Yeri, Lütfü Yeşilbağ, 2002
3
,
6
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje kapsamında; inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi, işletme aşamasında ise
yaklaşık 50 kişi çalışacaktır. İnşaat aşamasında çalışacak personelin ihtiyaçlarını (barınma,
WC, soyunma odası, duş v.b.) karşılamak amacı ile ÇED Olumlu belgesi alınan Cenal Enerji
Santrali saha sınırları içerisinde 1 adet merkezi prefabrik şantiye kurulacaktır.
Projenin arazi hazırlama-inşaat aşamasında çalışacak personel için gerekli içme suyu
piyasada satılan izinli ve ruhsatlı petsu ve damacanalar ile sağlanacak, kullanma suyu ise DSİ
25. Bölge Müdürlüğü’nden CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan yeraltı suyu
kullanma izinli yatırımcı tarafından açılan kuyudan temin edilecektir. Söz konusu Yeratlı
suyu Kullanma Belgesi Ek-11’de sunulmuştur.
Söz konusu iskelenin yaklaşık 14 aylık bir sürede inşa edilmesi planlanmaktadır.
Projenin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülmektedir.
1.2. Projenin Fiziksel ve Teknik Özellikleri
1.2.1. Dolgu ve Kıyı Yapılarının Fiziksel ve Teknik Özellikleri
1.2.1.1. Proje Kapsamında Yer Alan Kıyı Yapılarının Boyutları, Adetleri, Özellikleri,
Kapasitesi, Derinliği, İnşaat Tekniği ve İnşaat Süresince Kullanılacak Ekipmanlar
Proje kapsamında inşası planlanan iskele yapısı, ÇED Gerekli Değildir kararı verilen
kömür depolama alanına eklenecektir. Kazıklı iskelenin uzunluğu 522 metre olup, 180.000
DWT kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet vermesi planlanmaktadır. İskele genişlikleri
üzerinde çalışacak vinçler göz önünde bulundurularak aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 5 Cenal iskelesi gemi yanaşma yeri özellikleri
Yanaşma Yeri No
İskele – 1 (KB yönü)
İskele – 1 (GD yönü)
İskele – 2 (KB yönü)
İskele – 2 (GD yönü)
Uzunluğu (m)
122
122
400
400
Genişliği (m)
23,50
23,50
44,50
44,50
Derinliği (m)
9-16
9-21
16-29,50
21-29,50
Kullanım Amacı
Dökme Yük
Dökme Yük
Projenin vaziyet planı üzerindeki görünümü ekte verilmektedir (Bkz. Ek-6).
Gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve yükleme boşaltma yapabileceği çelik
boru kazıklar üzerinde iskele inşaatı gerçekleşecektir. Projelendirmede iskelenin dolgu ile
birleşme kısmında iskele genişliği 23,50 m alınmıştır. İskele, geminin güvenli şekilde
yanaşacağı derinliğe ulaştıktan sonra iskele genişliği 44,50 m olarak belirlenmiştir. Bu
genişlik kullanılması planlanan raylı vinç ve mobil vinç için uygun bir genişliktir. Vinç rayları
kazıklar üzerine yerleştirilmiştir. Yanaşma yeri gerek uzunluğu gerekse su derinliği itibarı ile
hizmet verilmesi düşünülen en büyük gemi için uygundur.
Aşağıdaki şekilde iskele’nin uzunluğunun gösterildiği batimetrik haritadan bir kesit
verilmektedir.
7
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
522 metre
400 metre
Şekil 1 İskele'nin batimetrik harita üzerinde görünümü
Geminin iskelede sabitlenmesi amacıyla gemilerin halatlarının iskelede bağlandıkları
noktalara babalar konması gerekmektedir. Limanlar konusunda dünyada kabul edilen
uluslararası standartlar kapsamında bağlama yapılan babaları da belirli bir standarda sahiptir.
Babalar yanaşacak geminin baba çekme kuvveti göz önünde bulundurularak
projelendirilecektir. Cenal dolgu sahası ve İskelesi’ne yanaşacak en büyük gemi 180.000
DWT (100.000 GRT üzeri) olacaktır. Bu groston değerindeki geminin iskelede emniyetli bir
şekilde bağlı kalması için babaların çekme gücünün 2000 kN değerinde olması gerekir.4 2000
kN değeri aynı zamanda 200 tona eşittir. Ayrıca babalar arasındaki mesafenin yanaşacak en
küçük gemiye göre projelendirilmesi durumunda 25 m aralıkla 34 adet olması
öngörülmektedir.5 Babalar arası mesafeler açısından proje yeterlidir. İskele üzerinde
(dolgudan ilk çıkış noktası) ayrıca 25 ton kapasiteli 16 adet halka kullanılacaktır.
4
5
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.25; 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.521; 2002
8
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İskelelerde kullanılacak olan usturmaçaların da standartlar gereği 8 ila 13 m’de bir
usturmaça konduğu bildirilmektedir.6 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar,
Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün “Kıyı yapıları ve Limanlar Planlama ve
tasarım Teknik Esasları (2007)’ye göre usturmaçalar arası mesafenin, yanaştırılması
planlanan en küçük gemi boyunun 0,15 ile çarpılması ile elde edilen sonuçtan daha az olması
gerektiği bildirilmektedir. Cenal dolgu sahası ve iskele için 64 adet usturmaça yerleştirilmesi
uygun olacaktır.
İskele çelik boru kazıklar üzerine inşa edilecektir. İskele üzerinde yağmur suyu drenaj
sistemi bulunacak ve yağmur sularının geri sahada göllenmesi ve denize akması önlenecektir.
Oluşacak bir yangın ihtimaline karşı yangın tertibatı ve yangın hidrantları bulunacaktır. Gerek
gemilerde oluşan atıklar gerekse tesislerden kaynaklanan evsel atıklar arıtma sistemine
gönderilecektir.
Kazıklı iskele yapım aşamaları aşağıdaki şekilde verilmektedir.
Şekil 2 Kazıklı iskele yapım aşamaları
Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak ekipmanlar ve adetleri aşağıdaki
tabloda verilmektedir.
6
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.464; 2002
9
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 6 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi
Ekipman adı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Ölçüm Ekipmanları (Total Station,
Nivo, vs.)
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton santrali
Paletli ve teleskopik vinçler
Adeti
1
1
1
1
1
1
2
1 Set
3
1
1
1
1.2.1.2. Yapılması Planlanan Rıhtımı Bir Yılda Kullanacak Gemi Sayısı, Ebatları ve
Özellikleri
Proje dizayn gemi boyutu 180.000 DWT alınmıştır. Söz konusu gemi 290 m boyunda,
50 metre genişliğinde 18 metre drafta sahiptir. 522 m uzunluğunda planlanan dökme yük
iskele uzunluğu ve su derinlikleri göz önüne alındığında 2 adet 180.000 DWT büyüklüğünde
gemi yanaşabilecektir. Güvenli gemi yanaşma ve ayrılma manevralarında kullanılacak olan
römorkörler Karabiga Limanında muhafaza edilecektir. Konuya ilişkin Karabiga Belediye
Başkanlığı’ndan alınan yazı ekte sunulmuştur (Bkz. Ek-26).
Dökme yük iskelesinin yıllık teorik kapasitesi 6,6 milyon ton olarak hesaplanmıştır.
Termik santralin kömür ihtiyacı 2,65 milyon tondur. İhraç edilecek uçucu kül, kireçtaşı gibi
proses atıkları ile yük hacminin 3 milyon tonu aşması beklenmektedir. Gelecek gemilerin
büyük olması en az iki posta verilmesini gerektirmektedir. Zira günlük maliyetleri yüksek
olan gemiler iskelede minimum süre kalmak istemektedir. 1 adet raylı vinç ve bir adet mobil
vincin bulunmasının bir diğer avantajı da iskelede iki adet gemi bulunduğu zaman her gemiye
bir vinç tahsis edilebilmesidir. Kömür boşaltımı iskelenin sadece doğu tarafında 1 vinç ile
yapılacaktır. Vinçlerin kapasiteleri 180.000 DWT bir geminin 1 adet raylı vinç ve 1 adet
mobil vinç ile 3-4 günde boşaltılması düşünülerek seçilmiştir.
Proje kapsamında iskeleye ayda 2 gemi yanşacaktır. Bu bilgiye göre iskeleye
yanaşacak gemi sayısı yılda yaklaşık 24 gemi olacaktır.
Genel kargo yük gemileri için dizayn gemi boyları bölgedeki mevcut limanların gemi
trafiği esas alınarak belirlenmiştir. Bu çalışmada esas alınan dizayn gemi boyları, gemilerin
draftları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
10
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 7 Dizayn gemi özellikleri
Tipi
DWT/GRT
Deplasman
M75
Dökme
Yük
Gemisi
5000
7000
10000
15000
20000
30000
50000
70000
100000
150000
200000
250000
6920
9520
13300
19600
25700
37700
61100
84000
118000
173000
227000
280000
LOA
LBP
B
FL
DL
109
120
132
149
161
181
209
231
255
287
311
332
101
111
124
140
152
172
200
221
246
278
303
324
15,5
17,2
19,2
21,8
23,8
27,0
32,3
32,3
39,2
44,5
48,7
52,2
2,4
2,6
2,9
3,3
3,6
4,1
4,7
5,2
5,9
6,7
7,3
7,8
6,2
6,9
7,7
8,6
9,4
10,6
12,4
13,7
15,2
17,1
18,6
19,9
Rüzgar Alanı
Yan taraf
Ön taraf
Tam
Tam
Balast
Balast
Dolu
Dolu
689
910
221
245
795
1090
250
287
930
1320
286
340
1100
1630
332
411
1240
1900
369
470
1480
2360
428
569
1830
3090
518
723
2110
3690
586
846
2460
4460
669
1000
2920
5520
777
1210
3300
6430
864
1380
3630
7240
938
1540
İskeleye yanaşacak gemilerin (kuru yük) ölü yük tonajları en küçük gemi için 30 000
DWT ve en büyük gemi için 200 000 DWT’dir. İskeleye yanaşması düşünülen gemi
özellikleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir.
Tablo 8 Gemi özellikleri (200 000 DWT)
YANAŞAK EN BÜYÜK GEMİ ÖZELLİKLERİ
Gemi türü
Kuru Yük Gemisi
DWT (Ölü Yük Tonajı)
200 000 ton
Gemi toplam uzunluğu (Loa)
303 m
Gemi uzunluğu (LBP)
294 m
Genişlik (B)
47 m
Su çekimi (D)
18.2 m
Tablo 9 Gemi özellikleri (30 000 DWT)
YANAŞAK EN KÜÇÜK GEMİ ÖZELLİKLERİ
Gemi türü
Kuru Yük Gemisi
DWT (Ölü Yük Tonajı)
30 000 ton
Gemi toplam uzunluğu (Loa)
176 m
Gemi uzunluğu (LBP)
167 m
Genişlik (B)
26.1 m
Su çekimi (D)
10.3 m
11
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.2.1.3. Yapılması Planlanan Rıhtımın Yıllık Yükleme ve Boşaltma Kapasitesi,
Taşınacak Yük Tipleri ve Miktarı
Proje kapsamında yapılacak dökme yük iskelesinin yıllık teorik kapasitesi 6,6 milyon
ton olarak hesaplanmıştır. Termik santralin kömür ihtiyacı 2,65 milyon tondur. İhraç edilecek
uçucu kül, kireçtaşı gibi proses atıkları ile yük hacminin 3milyon tonu aşması beklenmektedir.
Gelecek gemilerin büyük olması en az iki posta verilmesini gerektirmektedir. Zira günlük
maliyetleri yüksek olan gemiler iskelede minimum süre kalmak istemektedir. 1 adet raylı vinç
ve bir adet mobil vincin bulunmasının bir diğer avantajı da iskelede iki adet gemi bulunduğu
zaman her gemiye bir vinç tahsis edilebilmesidir. Kömür boşaltımı iskelenin sadece doğu
tarfında 1 vinç ile yapılacaktır. Vinçlerin kapasiteleri 180.000 DWT bir geminin 1 adet raylı
vinç ve 1 adet mobil vinç ile 3-4 günde boşaltılması düşünülerek seçilmiştir.
İskelede kullanılması planlanan elleçleme ve transfer sırasında kullanılacak
ekipmanların sayıları ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 10 Yük taşınması sırasında kullanılması planlanan ekipmanlar
Ekipman
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Bunker
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Kantar
Lowbad ve çekici
Tavan vinci
Adedi
1
1
1
2
1
2
4
1
1
2
2
Kapasitesi
1436 ton/saat
750 ton
4000 ton/saat
60 ton
14 akslı 325 ton
Min. 3 m3
0,5 m3
3 ton
50-100 ton
80-100 ton
5-20 ton
Raylı vinç 1436 ton/saat kapasiteli olacaktır. Kullanılması planlanan raylı vinç kapalı
tip konveyör bağlantılı olacaktır. Bu sayede dökme yükler çevresel bir risk oluşturmadan istif
sahasına kesintisiz aktarılabilecektir.
İskelenin batı kısmında mobil vinç kullanılacaktır. Mobil vinç maksimum kaldırma
kapasitesi 750 ton ’dur.
Dökme yüklerin iskeleden stok sahasına transferinde kapalı tip konveyör bant sistemi
kullanılacaktır. Konveyör sistemin kapasitesi vinçlerin elleçleme kapasitesine uygun olarak
4000 ton/saat olarak belirlenmiştir.
Günde elleçlenen yük miktarının bulunması için çalışma saati (20 saat), ekipman
verimi 0,7, raylı vincin her defada elleçlediği yük (36,9 ton “kömür için”) ve bir saatteki
hareket sayısı (ortalama 42 adet “bürüt”) birbirleriyle çarpılmıştır. Bu hesap sonunda elde
edilen günlük elleçleme miktarı bir vinç ile 30 000 bin tondur. Elleçlenen yükün yoğunluğuna
bağlı olarak yılda bir iskeleden elleçlenecek yük 1 vinç için 3.317.400 ton (kömür) ile
7.595.100 ton (klinker için) arasında değişecektir. Söz konusu hesaba gemilerin yanaşma
ayrılma ve bekleme zamanları iskele verimi olarak katılmıştır.
Aşağıdaki şekilde proje kapsamında yıllık yapılacak elleçleme miktarları verilmiştir.
Proje kapsamında sadece kömür elleçlemesi yapılacaktır.
12
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 3 İskele elleçleme kapasitesi
1.2.1.4. Rıhtımlara Ait Teknik Özellikler (Rıhtım tipi ve inşaatı, rıhtım en ve boy
kesitleri, iskele projesi vb.)
Proje kapsamında inşası planlanan iskele yapısı, ÇED Olumlu belgesi alınan Cenal
Enerji Santrali kapsamında yapılan kömür depolama alanına eklenecektir. Kazıklı iskelenin
uzunluğu 522 metre olup, 180.000 DWT kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet vermesi
planlanmaktadır.
Proje kapsamında inşa edilecek iskele, gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve
yükleme boşaltma yapabileceği çelik boru kazıklar üzerinde gerçekleşecektir.
Projelendirmede iskelenin dolgu ile birleşme kısmında iskele genişliği 23,50 m alınmıştır.
İskele, geminin güvenli şekilde yanaşacağı derinliğe ulaştıktan sonra iskele genişliği 44,50 m
olarak belirlenmiştir. Bu genişlik kullanılması planlanan raylı vinç ve mobil vinç için uygun
bir genişliktir. Vinç rayları kazıklar üzerine yerleştirilmiştir. Yanaşma yeri gerek uzunluğu
gerekse su derinliği itibarı ile hizmet verilmesi düşünülen en büyük gemi için uygundur.
İskelenin inşaatı sırasında kullanılacak malzeme miktarlarını ve yapılacak işleri
gösteren keşif cetveli aşağıdaki tabloda verilmiştir.
13
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 11 Kazıklı İskele Yaklaşık Keşif Çalışması
Poz No
Çelik Boru Kazık İmalatı
Birim
Miktar
1
Dış Çapı 1220 mm et kalınlığı t=20 mm St 52,3
Kazıkların İmal Edilmesi (çarık ve çember dahil) (Çelik
Boru Kazıklar şantiye teslim)
m
48.244,50
Çelik Boru Kazık Çakma İşleri
2
Şahmerdanın İş Başına Getirilip Hazırlanması
(Mobilizasyon)
ad
1,00
3
Çelik Boruların Eklenmesi (Ø1220 /20mm St 52.3)
ad
2.715,00
4
Çelik Boru Kazıkların Epoksi boya ile Korozyona Karşı
Korunması (400 mikron kuru film tabaka)
m²
19.062,00
5
Çelik Boru Kazıkların Manipülasyonu
ton
29.015,96
6
Çelik Boruların Çakılması (Ø1220 /20mm St 52.3)
m
27.150,00
7
Dış Çapı 1220mm t=20 mm Kazıklarda Basınç Yükleme
Deneyi Yapılması
ad
2,00
8
Her Çapta İnşaat Demiri Temini ve Döşenmesi
ton
1.027,79
9
Çeşitli Demir İmalat yapılması ve Yerine Konması
(kaynaklar dahil)
kg
60.000,00
10
Çelik Boru Kazıkların İçine C40 Betonarme Beton
Doldurulması (beton dahil)
(kazık içine 6 mt'e ye kadar beton atılmıştır.)
m³
6.344,38
m²
20.770,00
Betonarme Kazık Başlığı ve Prekast Kiriş ve Döşemeler
11
Betonarme Üstyapı İnşaat İşleri
(21,000 m3 C35 beton, 3570 ton inşaat çeliği, 26,500 m2
kalıp içerir)
Diğer İmalatlar
12
İskele Altının Bitümlenmesi
m²
51.925,00
13
İskele Babalarının Temin Edilmesi 200 ton
ad
16,00
14
Baba Ankrajlarının Temini ve Babaların Montajının
Yapılması (200 ton)
ad
16,00
15
Usturmaçaların Temin Edilmesi (E:1490 KNm, R:2054
Kn)
ad
64,00
16
Ray Tamponu İmalatı ve Montajı (Ankrajlar Dahil)
ad
4,00
17
A100 Ray Temini
m
800,00
18
A100 Tipi Rayların Montajı ve Eklerinin Kaynaklanması
(Ankrajlar dahil)
m
800,00
19
Anolar Arası Dilatasyon Derzi Yapılması
m
382,00
20
Ø300 PVC Boru Temini ve Yerine Konması
m
1.060,00
3
21
Kronman betonu
m
2.500,00
22
Ø1500 PVC Boru Temini ve Yerine Konması
m
3.120,00
14
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Geminin iskelede sabitlenmesi amacıyla gemilerin halatlarının iskelede bağlandıkları
noktalara babalar konması gerekmektedir. Limanlar konusunda dünyada kabul edilen
uluslararası standartlar kapsamında bağlama yapılan babaları da belirli bir standarda sahiptir.
Babalar yanaşacak geminin baba çekme kuvveti göz önünde bulundurularak
projelendirilecektir. Cenal dolgu sahası ve İskelesi’ne yanaşacak en büyük gemi 180.000
DWT (100.000 GRT üzeri) olacaktır. Bu groston değerindeki geminin iskelede emniyetli bir
şekilde bağlı kalması için babaların çekme gücünün 2000 kN değerinde olması gerekir. 7 2000
kN değeri aynı zamanda 200 tona eşittir. Ayrıca babalar arasındaki mesafenin yanaşacak en
küçük gemiye göre projelendirilmesi durumunda 25 m aralıkla 34 adet olması
öngörülmektedir.8 Babalar arası mesafeler açısından proje yeterlidir. İskele üzerinde
(dolgudan ilk çıkış noktası) arıca 25 ton kapasiteli 16 adet halka kullanılacaktır.
İskelelerde kullanılacak olan usturmaçaların da standartlar gereği 8 ila 13 m’de bir
usturmaça konduğu bildirilmektedir.9 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar,
Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün “Kıyı yapıları ve Limanlar Planlama ve
tasarım Teknik Esasları (2007)’ye göre usturmaçalar arası mesafenin, yanaştırılması
planlanan en küçük gemi boyunun 0,15 ile çarpılması ile elde edilen sonuçtan daha az olması
gerektiği bildirilmektedir. Cenal dolgu sahası ve iskele için 64 adet usturmaça yerleştirilmesi
uygun olacaktır.
İskele için yanaşma yeri özellikleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Uygulamadan
önce Yüklenici Firma tarafından Marmara Denizi’ndeki proje sahasına en yakın mareograf
istasyonlarından temin edilecek gel-git seviyeleri kullanılmalıdır.
Tablo 12 Yanaşma yeri özellikleri
YANAŞMA YERİ ÖZELLİKLERİ

YAPISAL ÖZELLİKLER
Toplam İskele Uzunluğu
522 m
Toplam Yanaşma Yeri Uzunluğu
400 m
Usturmaça Aralığı
13.20 m
Baba
200 ton
İskele Φ 1219,2 mm çapında ve t=20 mm et kalınlığına sahip St 52 düşey çelik boru
kazıklar üzerine inşa edilecektir.
Projede yer alan anolar vincin çalışması düşünülen anolara göre güçlendirilmiş ve
güçlendirilmemiş anolar olarak belirlenmiştir. Güçlendirilmemiş anolar C-1, A-1, A-2, B-1,
B-2, B-3, B-6, B-7, B-8, anoları ve güçlendirilmiş anolar ise B-4 ve B-5 anolarıdır (Genel
Yerleşim Planı ve Ano Kalıp Planları)
Güçlendirilmemiş anolardan B-1, B-2, B-3, B-6, B-7, B-8 anoları için kazıklar 48" ve
20 mm et kalınlığında ucuna 4 m beton tapa koyularak -45 m kotuna indirilecektir.
7
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.25; 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.521; 2002
9
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.464; 2002
8
15
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Güçlendirilmemiş anolardan C-1, A-1, A-2 anoları için kazıklar 48" ve 20 mm et kalınlığında
ucuna 4 m beton tapa koyularak boyu -41 kotuna kadar indirilecektir
Güçlendirilmiş anolar için (vincin çalışması planlanan anolar) kazıklar 48" ve 20 mm
et kalınlığı ucuna 6 m beton tapa koyularak -54 m kotuna indirilecektir. Bu kota indirilirken
projelerde verilecek olan yükleme değeri elde edilir ise zemin kendi tapalanmasını
gerçekleştireceği için beton tapa uygulamasına gerek olmayacaktır. Ancak, bu değer elde
edilmez ise 6 m beton tapa uygulaması gerekebilecektir.
Projede 909 adet kazık çakılacaktır.
Örnek kalıp planı ve kesitler Şekil 4, 5, 6’da verilmiştir.
16
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 4 Örnek Kalıp Planı
17
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 5 A-A kesiti
18
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 6 B-B kesiti
19
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.2.1.5. Proje Kapsamında Yapılacak Dolgunun Amacı, Boyutları Ve Yapım Teknikleri
(dolgunun kaplayacağı alan (m2) ve hacim (m3) belirtilmeli, dolgu sahasının koordinat
bilgileri vaziyet planı üzerinde işlenmeli, bütün faaliyetleri gösteren İş Akım Şeması
verilmelidir)
Rıhtım ve koruma mendireği yapıları için çeşitli mühendislik firmalarına yaptırılan
hesaplar ve simülasyonlar sonucu, dalgakırana ihtiyaç olmadığı, dolayasıyla dalgakıran için
dolgu yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda dolgu ve dalgakıran
çalışması yerine kazıklı iskele yapılmasının çevresel açıdan daha uygun olacağı belirlenmiştir.
Bu kapsamda bakanlığa müracaat edilmiş ve söz konusu yapılar (rıhtım ve dalgakıran) yerine
kazıklı iskele yapılması talep edilmiştir. Konu ile ilgili bakanlıktan alınan 19.09.2013 tarih ve
15734 sayılı uygunluk yazısı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-4).
Bu açıklamaya
bulunmamaktadır.
istinaden
bu
bölümde
değinilecek
herhangi
bir
husus
1.2.1.6. Kullanılacak Dolgu Malzemesinin Özellikleri, Miktarı (m3 ve ton), Analiz
Sonuçları, Dolgu Malzemesinin ve Proje Kapsamında Kullanılacak Diğer Malzemenin
Deniz Ortamı İle Kısa-Orta-Uzun Vadede Etkileşimi, Korozyona Karşı Dayanıklılığı,
Gerekli Çizimler (detay görünüşler, en/boy kesitler vb.) İnşaat Süresince Kullanılacak
Ekipmanlar (bu bölümde dolgu malzemesinin mineralojik, fiziksel ve kimyasal
özellikleri, deniz suyuna dayanıklılığı, deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal
içermemesi, DLH Teknik Şartnamesinde belirtilen standartlara uygunluğu v.b.
özellikleri hakkında bilgi verilmelidir)
Bu bölümde değinilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
1.2.1.7. Dolgu Malzemesinin Nereden ve Nasıl Temin Edileceği (ocakların ruhsat
durumu ve ÇED belgeleri hakkında bilgi verilmeli), vaziyet planı üzerinde
koordinatlarıyla birlikte işletme sahası üzerinde hangi noktalarda kazı yapılacağı
belirtilmelidir), Dolgu Malzemesinin Temin Edileceği Ocakların Rezerv Kapasiteleri,
Faaliyet Alanına Uzaklığı, Dolgu Malzemesi Proje Alanına Taşınırken İzlenecek Yol
Güzergâhı (ocaklar belirlendikten sonra Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü görüşünün
alınması)
Bu bölümde değinilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır.
20
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.2.1.8. Proje Alanı İçindeki Su Ortamında Herhangi Bir Amaçla Kazı, Dip Taraması
vb. İşlemin Yapılıp Yapılmayacağı, Yapılacak İse; Nerede (Koordinatlarıyla Birlikte),
Ne Kadar Alanda, Nasıl Yapılacağı ve Bu İşlemler Nedeni İle Çıkarılacak Malzemenin
Miktarları, Bu Maddelerin Analiz Sonuçları Ve Bertaraf Yöntemleri (dip taraması
yapılacak alanın koordiant bilgileri vaziyet planı üzerinde işaretlenmelidir. Ayrıca dip
tarama sonucu çıkarılacak malzemenin, tehlikelilik özelliğinin ve atığın niteliğinin
belirlenmesi amacı ile atığın 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik”
(Ek-III/B) sinde yer alan analiz doğrultusunda eşik konsantrasyonlarının belirlenmesi,
Ek-IV Atık Listesinde yer alan koduyla tanımlanması, ortaya çıkan malzemenin düzenli
depolama tesislerinde depolanması düşünülüyor ise hangi atık lotunda depolanacağının
anlaşılması için de Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Ek-11 A’ya göre
Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik almış kurumlarca son altı ay içinde analizleri
yapılmalıdır), Nereye Taşınacağı veya Hangi Amaçlar İçin Kullanılacağı,
Söz konusu proje kapsamında herhangi bir amaçla kazı veya dip taraması
yapılmayacaktır.
1.2.1.9. Su Ortamında Yapılacak Kazıklar Üzerinde İnşaat vb. İşlemler, Bunların
Nerelerde, Ne Kadar Alanda Yapılacağı, İnşaat Tekniği, İnşaat Süresince Kullanılacak
Ekipmanlar,
Proje kapsamında inşa edilecek iskele, gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve
yükleme boşaltma yapabileceği çelik boru kazıklar üzerinde gerçekleşecektir.
Projelendirmede iskelenin dolgu ile birleşme kısmında iskele genişliği 23,50 m alınmıştır.
İskele, geminin güvenli şekilde yanaşacağı derinliğe ulaştıktan sonra iskele genişliği 44,50 m
olarak belirlenmiştir. Bu genişlik kullanılması planlanan raylı vinç ve mobil vinç için uygun
bir genişliktir. Vinç rayları kazıklar üzerine yerleştirilmiştir. Yanaşma yeri gerek uzunluğu
gerekse su derinliği itibarı ile hizmet verilmesi düşünülen en büyük gemi için uygundur.
Geminin iskelede sabitlenmesi amacıyla gemilerin halatlarının iskelede bağlandıkları
noktalara babalar konması gerekmektedir. Limanlar konusunda dünyada kabul edilen
uluslararası standartlar kapsamında bağlama yapılan babaları da belirli bir standarda sahiptir.
Babalar yanaşacak geminin baba çekme kuvveti göz önünde bulundurularak
projelendirilecektir. Cenal dolgu sahası ve İskelesi’ne yanaşacak en büyük gemi 180.000
DWT (100.000 GRT üzeri) olacaktır. Bu groston değerindeki geminin iskelede emniyetli bir
şekilde bağlı kalması için babaların çekme gücünün 2000 kN değerinde olması gerekir. 10
2000 kN değeri aynı zamanda 200 tona eşittir. Ayrıca babalar arasındaki mesafenin yanaşacak
en küçük gemiye göre projelendirilmesi durumunda 25 m aralıkla 34 adet olması
öngörülmektedir.11 Babalar arası mesafeler açısından proje yeterlidir. İskele üzerinde
(dolgudan ilk çıkış noktası) arıca 25 ton kapasiteli 16 adet halka kullanılacaktır.
İskelelerde kullanılacak olan usturmaçaların da standartlar gereği 8 ila 13 m’de bir
usturmaça konduğu bildirilmektedir.12 T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar,
Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nün “Kıyı yapıları ve Limanlar Planlama ve
10
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.25; 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.521; 2002
12
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.464; 2002
11
21
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
tasarım Teknik Esasları (2007)’ye göre usturmaçalar arası mesafenin, yanaştırılması
planlanan en küçük gemi boyunun 0,15 ile çarpılması ile elde edilen sonuçtan daha az olması
gerektiği bildirilmektedir. Cenal dolgu sahası ve iskele için 64 adet usturmaça yerleştirilmesi
uygun olacaktır.
İskele Φ 1219.2 mm çapında ve t=20 mm et kalınlığına sahip St 52 düşey çelik boru
kazıklar üzerine inşa edilecektir.
Projede yer alan anolar vincin çalışması düşünülen anolara göre güçlendirilmiş ve
güçlendirilmemiş anolar olarak belirlenmiştir. Güçlendirilmemiş anolar C-1, A-1, A-2, B-1,
B-2, B-3, B-6, B-7, B-8, anoları ve güçlendirilmiş anolar ise B-4 ve B-5 anolarıdır (Genel
Yerleşim Planı ve Ano Kalıp Planları)
Güçlendirilmemiş anolardan B-1, B-2, B-3, B-6, B-7, B-8 anoları için kazıklar 48" ve
20 mm et kalınlığında ucuna 4 m beton tapa koyularak -45 m kotuna indirilecektir.
Güçlendirilmemiş anolardan C-1, A-1, A-2 anoları için kazıklar 48" ve 20 mm et kalınlığında
ucuna 4 m beton tapa koyularak boyu -41 kotuna kadar indirilecektir
Güçlendirilmiş anolar için (vincin çalışması planlanan anolar) kazıklar 48" ve 20 mm
et kalınlığı ucuna 6 m beton tapa koyularak -54 m kotuna indirilecektir. Bu kota indirilirken
projelerde verilecek olan yükleme değeri elde edilir ise zemin kendi tapalanmasını
gerçekleştireceği için beton tapa uygulamasına gerek olmayacaktır. Ancak, bu değer elde
edilmez ise 6 m beton tapa uygulaması gerekebilecektir.
Projede 909 adet kazık çakılacaktır.
Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak ekipmanlar ve adetleri aşağıdaki
tabloda verilmektedi
Tablo 13 İnşaat aşamasında kullanılacak ekipman listesi
Ekipman adı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Ölçüm Ekipmanları (Total Station, Nivo, vs.)
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton santrali
Paletli ve teleskopik vinçler
22
Adeti
1
1
1
1
1
1
2
1 Set
3
1
1
1
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.2.1.10. Proje Kapsamında Akaryakıt İkmali Hizmeti Verilip Verilmeyeceği, Verilecek
İse; Depolanacak Yakıt Türü ve Miktarı, Depolama Birimlerinin Boyutu, Özellikleri,
Adedi ve İkmal Sistemi
Planlanan proje kapsamında gemilere akaryakıt ikmali hizmeti verilmeyecektir.
1.2.1.11. Projede Kullanılacak Hammaddeler, Kimyasal Maddeler, Boya, Solvent, Yağ
vb. Maddeler, Oksijen, LPG, Akaryakıt Gibi Parlayıcı-Patlayıcı Maddeler, Kullanım
Miktarları, Depolanması ve Taşınması İle İlgili Bilgiler
İskele için hazırlanan keşif cetveline göre, proje kapsamında kullanılacak
hammaddeler aşağıda verilmektedir.












Dış Çapı 1220 mm et kalınlığı t=20 mm St 52,3 Kazıklar (48.244,5 m)
Çelik boruların korozyona karşı korunmasında kullanılacak 480 mikron kuru film
kalınlığı sağlayacak ICI Dulux Amerlock 400 GFA epoksi boya (19.062 m2 alan
boyanacaktır)
Her çapta inşaat demiri (1.027,79 ton)
C40 Betonarme Beton (6.344,38 m3)
C35 Beton (21,000 m3)
İnşaat Çeliği (3570 ton)
İskele babaları (200 ton,16 adet)
Usturmaça (64 adet)
Ray tamponu (4 adet)
A 100 Ray (800,00 m)
Ø300 PVC Boru (1.060 m)
Ø1500 PVC Boru (3.120 m)
Proje kapsamında kullanılacak malzemeler depolanamayacak, kırkayak kamyonlarla
gerektiği kadar proje alanına getirtilecektir.
Projenin sadece inşaat aşamasında epoksi boya kullanılacaktır. Bu aşamadan
kullanılacak boya kapalı kutularda muhafaza edilecek, çevreye ve denize etkisi olmayacaktır.
Boyayla kirlenmiş her türlü malzemenin insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en
aza indirebilmek amacı ile 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine riayet edilecektir.
Boya işlemi sonucu oluşcak atıklar diğer atıklardan ayrı olarak sızdırmasız, üzerlerinde
“Tehlikeli Atık” ibaresi yazılı olan kaplarda biriktirilecek olup, lisanslı taşıyıcı firmalar
vasıtası ile lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Sahada kullanılan iş makinelerinde yakıt olarak Tüpraş-403 motorin kullanılacak olup,
yakıtının genel özellikleri aşağıdaki tabloda verilmektedir.
23
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 14 Tüpraş-403 Dizel Yakıtının Genel Özellikleri
ÖZELLİK
BİRİM
DEĞER
Yoğunluk (15 °C’ta)
kg/m³
820-845
Polisiklik aromatik hidrokarbonlar
Parlama Noktası
Soğuk Filtre Tıkanma Noktası (SFTN)
Kış 1 Kasım-31 Mart (± 15 gün)
Yaz 1 Nisan-31 Ekim ( ±15 gün)
Damıtma
250 °C’ta elde edilen
350 °C’ta elde edilen
% 95’in (hacim/hacim) elde edildiği sıcaklık
% ağırlık
°C
°C
8
55
En çok
En az
-15
5
En çok
En çok
% hacim
% hacim
0C
65
85
360
En çok
En az
En çok
Kükürt
mg/kg
10
En çok
Karbon Kalıntısı (% 10 damıtma kalıntısında)
Viskozite (40 °C’ta)
Bakır Şerit Korozyon (50 °C’ta 3 saat)
Kül
Yağ asidi metil esteri(YAME) içeriği
% ağırlık
cst
0,3
2,0-4,5
No.1
0,01
7
En çok
51
En az
46
200
24
25
20
En az
En çok
En çok
En çok
En az
Oksitlenme Kararlılığı
DENEY YÖNTEMİ
TS 1013 EN ISO 3675
TS EN ISO 12185
TS EN 12916
TS EN ISO 2719
TS EN 116
TS 1232 EN ISO 3405
% ağırlık
% hacim
Setan sayısı
Setan İndisi
Su
Toplam Kirlilik
SINIR
hesapla
mg/kg
mg/kg
g/m³
saat
En çok
En çok
En çok
Yağlayıcılık özelliği düzeltilmiş aşınma izi çapı
µm
460
En çok
(wsd 1,4), 60 °C’ta
Kaynak: www.tüpraş.com, Ağustos 2013
TS EN ISO 20846
TS EN ISO 20884
TS 6148 EN ISO 10370
TS 1451 EN ISO 3104
TS 2741 EN ISO 2160
TS EN ISO 6245
TS EN 14078
TS 10317 EN ISO 5165
TS EN 15195
TS EN ISO 4264
TS 6147 EN ISO 12937
TS EN 12662
TS EN ISO 12205
TS EN 15751
TS EN ISO 12156-1
Sahada çalışan iş makineleri için gerekli yakıt ihtiyacı yaklaşık 60 lt/sa, yakıt
yoğunluğu 0,835 kg/lt olarak alındığında saatte tüketilen yakıt miktarı 0,05 lt/sa olarak
bulunur.
Q=60 lt/sa x 0,835kg/lt =50,1kg/sa (0,05lt/sa)
Proje kapsamında kullanılacak iş makinelerinin ve nakliye araçlarının her türlü yağ
değişimi, Biga hudutları dâhilinde yer alan orta ve küçük sanayi sitesinde gerçekleştirilecektir.
1.3. Proje İçin Seçilen Yer ve Kullanılan Teknoloji Alternatiflerinin Değerlendirilmesi
ve Seçilen Yerin ve Teknolojinin Seçiliş Nedenleri ile Alternatif Alanların Elenme
Kriterlerinin Belirtilmesi
8,333 km sahil şeridine sahip olan Türkiye’de büyük bölümü özel sektöre ait olanlar
başta olmak üzere yük taşımacılığında kullanılan 176 liman ve iskele bulunmaktadır.
Aşağıdaki şekilde Türkiye Limanları gösterilmektedir.
24
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 7 Türkiye Limanları (Türklim,2012)
Proje yeri, Türkiye’nin Güney Marmara Denizi sahilinde yer almaktadır. Güney
Marmara Bölgesi’nin en önemli kuru dökme yük limanları İçdaş Limanı, Akçansa limanı,
Çanakkale Limanı, Çelebi Bandırma ve Borusan limanlarıdır. Güney Marmara bölgesi
Marmara bölgesinde elleçlenen kuru dökme yükün %39’luk bir kısmını elleçlemektedir.
Ancak yapılacak iskele öncelikli olarak enerji santrali için iç talebi karşılamak amacındadır.
Marmara Bölgesi ülkemizde elleçlenen yük miktarının en fazla olduğu ilimiz olmakla
beraber; Marmara Denizi de liman ve iskele yapıları Bakımından zengindir. Buna rağmen
gelişen iş kolları ve talepler dâhilinde yeni limana ve iskele yatırımlarına açıktır.
Proje kapsamında yapılan değerlendirmelere göre, alana en yakın deniz yapısı 15
deniz mili uzaklıktaki İçdaş limanıdır ve en yakın kıyı tesisi 3 deniz mili uzaklıktaki Karabiga
Balıkçı barınağıdır. Proje alanının bu yapılara olan uzaklıkları dikkate alındığında projeden
etkilenmeyecekleri görülmektedir. Ayrıca proje alanın genel batimetrik yapısı incelendiğinde,
sahanın derinlik profilinin homojen olduğu ve deniz ulaşımı açısından sorun çıkarmayacağı
tespit edilmiştir. Bundan dolayı proje için belirlenen alan en uygun seçenektir.
Kazıklı iskele çelik borular üzerine yapılacak betonarme üst yapıdan oluşmaktadır.
Deniz ortamına kazık çakma dışında herhangi bir müdahale olmayacağından, bu yöntem daha
çevre dostu olarak düşünülebilir.
Proje kapsamında kullanılacak teknoloji çevresel açıdan en uygun yöntem olduğu için
seçilmiştir. Bu nedenle proje teknolojisi ile ilgili alternatif bir çalışma yapılmamıştır.
25
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1.4. Projeye İlişkin Fayda-Maliyet Analizi
Tablo 15 Projenin Maliyetini Gösteren Keşif Tablosu
Poz No
Çelik Boru Kazık İmalatı
Birim
Miktar
Birim Fiyat
Tutar
1
Dış Çapı 1220 mm et kalınlığı t=20 mm St 52,3
Kazıkların İmal Edilmesi (çarık ve çember dahil)
(Çelik Boru Kazıklar şantiye teslim)
m
48.244,50
$550,00
$26.534.475,00
2
Şahmerdanın İş Başına Getirilip Hazırlanması
(Mobilizasyon)
ad
1,00
$150.000,00
$150.000,00
3
Çelik Boruların Eklenmesi (Ø1220 /20mm St
52.3)
ad
2.715,00
$505,00
$1.371.075,00
4
Çelik Boru Kazıkların Epoksi boya ile
Korozyona Karşı Korunması (400 mikron kuru
film tabaka)
m²
19.062,00
$14,00
$266.868,00
5
Çelik Boru Kazıkların Manipülasyonu
ton
29.015,96
$95,00
$2.756.516,18
6
Çelik Boruların Çakılması (Ø1220 /20mm St
52.3)
m
27.150,00
$160,00
$4.344.000,00
7
Dış Çapı 1220mm t=20 mm Kazıklarda Basınç
Yükleme Deneyi Yapılması
ad
2,00
$50.000,00
$100.000,00
8
Her Çapta İnşaat Demiri Temini ve Döşenmesi
ton
1.027,79
$1.700,00
$1.747.242,09
9
Çeşitli Demir İmalat yapılması ve Yerine
Konması (kaynaklar dahil)
kg
60.000,00
$3,50
$210.000,00
10
Çelik Boru Kazıkların İçine C40 Betonarme
Beton Doldurulması (beton dahil)
(kazık içine 6 mt'e ye kadar beton atılmıştır.)
m³
6.344,38
$85,00
$539.272,25
Çelik Boru Kazık Çakma İşleri
Betonarme Kazık Başlığı ve Prekast Kiriş ve Döşemeler
11
Betonarme Üstyapı İnşaat İşleri
(21,000 m3 C35 beton, 3570 ton inşaat çeliği,
26,500 m2 kalıp içerir)
m²
20.770,00
$450,00
$9.346.500,00
Diğer İmalatlar
12
İskele Altının Bitümlenmesi
m²
51.925,00
$13,00
$675.025,00
13
İskele Babalarının Temin Edilmesi 200 ton
ad
16,00
$5.000,00
$80.000,00
14
Baba Ankrajlarının Temini ve Babaların
Montajının Yapılması (200 ton)
ad
16,00
$1.500,00
$24.000,00
15
Usturmaçaların Temin Edilmesi (E:1490 KNm,
R:2054 Kn)
ad
64,00
$20.000,00
$1.280.000,00
16
Ray Tamponu İmalatı ve Montajı (Ankrajlar
Dahil)
ad
4,00
$1.200,00
$4.800,00
17
A100 Ray Temini
m
800,00
$200,00
$160.000,00
18
A100 Tipi Rayların Montajı ve Eklerinin
Kaynaklanması (Ankrajlar dahil)
m
800,00
$100,00
$80.000,00
19
Anolar Arası Dilatasyon Derzi Yapılması
m
382,00
$250,00
$95.500,00
20
Ø300 PVC Boru Temini ve Yerine Konması
m
1.060,00
$30,00
$31.800,00
21
Kronman betonu
m3
2.500,00
$445,00
$1.112.500,00
22
Ø1500 PVC Boru Temini ve Yerine Konması
m
3.120,00
$20,00
$62.400,00
KEŞİF TOPLAMI
$50.971.973,52
26
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yukardaki tabloya göre söz konusu proje bedeli yaklaşık 51 000 000 USD kadardır.
Projenin yatırım bedeli hesaplanırken döviz kuru 1 USD = 1,95 TL alınmıştır.
İthal kömüre dayalı Termik santrallerde kömürün doğrudan tesisin kendi bünyesine
tahliye edilmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Zira yüksek tonajda kömürün tek alıcısı termik
santraldir. Yakın bir limandan kömürün boşaltılması ve karayolu ile termik santrale taşınması
yüksek maliyet ve karayolu trafik yoğunluğu yaratacaktır. Ülkemizde sanayileşme ve nüfus
artışına bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Enerjisiz üretim, üretimsiz kalkınma mümkün
değildir. Cenal enerji santrali ve santralin kömür ihtiyacını karşılayacak Cenal iskelesi temel
olarak bu amaca hizmet edecektir.
1.5. Projeye İlişkin Politik, Yasal Ve İdari Çerçeve
1.5.1. Söz Konusu Proje ile İlgili Olarak Bu Aşamaya Kadar Gerçekleştirilmiş Olan İş
ve İşlemlerin (inşaat-işletme, planlama süreci, ÇED, mer-i mevzuat uyarınca uygulanan
cezai işlemler vb.) Kısaca Açıklanması
Proje ile ilgili olarak bu aşamaya kadar gerçekleştirilmiş olan iş ve işlemler aşağıdaki
şekilde sıralanabilir:
Bugüne kadar proje ile yapılan çalışmalar aşağıdaki gibi sıralanabilir;







19 Nisan 2013 tarihinde proje alanı yer görmesi yapılmıştır.
Proje ile ilgili Halkın Katılımı Toplantısı 11 Haziran 2013 tarihinde
gerçekleştirilmiştir.
Projeyle ilgili olarak Ağustos 2013 tarihinde Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd
Raporu hazırlatılmıştır. (Bkz.Ek-18)
Cenal Karbiga enerji santrali İskele Projesi için Gemi Manevraları Risk
Değerlendirmesi Modelleme Raporu Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesine
Ağustos 2013 tarihinde hazırlatılmıştır. (Bkz.Ek-12)
19.09.2013 Tarih ve 15734 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yazısı ile projenin
konusu Rıhtım ve Deniz mendireği yapıları, kazıklı iskele ile değiştirilmiştir.
Kazıklı İskele ile ilgili Fizibilite Raporu Eylül 2013 tarihinde hazırlatılmıştır.
Halihazırda devam etmekte olan ÇED çalışmasının tamamlanması ile birlikte,
mevzuatlara uygun ölçümler yapılacaktır.
1.5.2. Projeye İlişkin İzin Prosedürü (ÇED sürecinden sonra alınacak izinler)
Projeye ilişkin izin prosedürü aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte faaliyetin inşaat ve
işletme aşamasında faaliyet alanı ile ilgili yapılan değişiklikler, alınan izin onay, ruhsat vb.
bilgiler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bildirilecektir.
27
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 16 İzin Süreci
1
2
3
4
5
6
7
ÇED Olumlu Belgesinin Alınması
İmar Planlarının Onaylanması
Uygulama Projelerin Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Tarafından
Onaylanması
İnşaat Ruhsatının Alınması
İnşaat İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi
Risk Analizi ve Acil Müdahale Planlarının Hazırlanması
Atık Kabul Tesisi Lisans Belgesinin Alınması
Ayrıca iskelenin yapımı tamamlandığında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı’ndan “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik” gereği işletme izni alınacaktır.
1.5.3. Projenin Gerçekleşmesi İle İlgili Zamanlama Tablosu
Cenal enerji santrali iskelesi projesi kapsamında yapılacak iskelenin inşaatı 10 ay
sürecektir. İskelenin üst yapı işleri dokuzuncu ayda başlayacak on dördüncü ayda tüm inşaat
işleri bitmiş olacaktır. Projenin gerçekleşmesi ile ilgili zamanlama tablosu aşağıdaki tabloda
verilmektedir.
Tablo 17 Projeye ilişkin zamanlama tablosu
Proje
Çalışmaları
Yatırım Ayları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Aylar
İskele İnşaatı
İskele Üst Yapı
Elektrik ve
Tesisat İşleri
1.5.4. Projeye İlişkin Finans Kaynakları
Proje konusu faaliyet Cenal Enerji santralinin ihtiyaç duyduğu kömürün taşınması için
kullanılacağından, projenin finans kaynağı Cenal Elektrik Üretim A.Ş. dir.
28
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 2: PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN KONUMU
2.1. Proje Alanı Ve Etki Alanını Tanıtıcı Bilgiler, Etrafında Bulunan Yerleşim
Alanlarının, Sanayi Alanlarının, Sağlık Kuruluşlarının, Ulaşım Ağının, Proje Alanının
Yakın Çevresinde Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Kullanımların ve Kıyı
Yapılarının, Tarım Alanları vb. Alanların Üst Ölçekli Topografik Harita Üzerine
İşlenmesi, Mesafelerinin Verilmesi, Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Panoramik
Fotoğraflandırılması
Çanakkale eski çağlardan bu yana uygarlığın beşiği olmuştur. Yine proje alanı
çevresinde bulunan Parion merkez ilçeye 85 km uzaklıkta, Biga İlçesi Kemer Köyünde
bulunmaktadır. M.Ö. 7.yy-8.yy’lar arasında kurulan yerleşim yeri isimini Toria Kralı
Priamos’un oğlu Paris’ten almaktadır. Kayda değer bir kazı yapılmayan antik kentte liman ve
sur duvarları önemli yapılardandır. Kent, M.Ö. 6yy.’da en parlak dönemini yaşamıştır.
Priapos Biga İlçesi, Karabiga Beldesinde bulunan antik kentinde bugüne kadar önemli bir kazı
çalışması yapılmamıştır.
Biga ilçesinin toplam yüzölçümü ise 133 km2’dir. Biga İlçesi Çanakkale’nin en büyük
ilçesi olup 2012 yılı nüfus sayımı sonuçlarına göre toplam nüfus 83,594 kişidir. Proje
sahasının bulunduğu Karabiga beldesi nüfusu yaklaşık 2,877 olup; temel geçim kayanağı
hayvancılık, balıkçılık, tarım ve sanayidir. Özellikle beldede tersane ve demir çelik sanayi
yatırımları ile uluslararası limanın olması; bölgeyi lojistik açıdan cazibe merkezi haline
getirmektedir.
Proje konusu faaliyet; Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga
İlçesi, Karabiga Beldesi sınırlarında tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan Cenal Enerji
Santrali İskelesi Projesi işini kapsamaktadır.
Proje alanı; Çanakkale H18-b-07-c-1-a, H18-b-07-c-1-b ve H18-b-07-d-2-b nolu
paftaların deniz tarafında kalmaktadır. Proje alanını gösterir 1/25.000 Ölçekli topografik
harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-7). Proje sahası; Çanakkale İlinin yaklaşık 82 km., Biga
İlçesinin yaklaşık 20 km., Karabiga Beldesinin ise yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Proje sahasına en yakın konut; kıyı kenar çizgisi referans kabul edilerek kuşuçuşu
yaklaşık 1 km mesafede yer almaktadır. Proje yerinin yol haritası ve uydu haritası üzerindeki
görünümleri aşağıdaki şekillerde verilmektedir (Bkz.Şekil 8, 9).
29
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
PROJE ALANI
Şekil 8 Proje Yerinin Yol Haritası Üzerinde Görünümü
30
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ÇED Olumlu Belgesi
alınan su alma ve
deşarj sistemi
ÇED Olumlu Belgesi
alınan santral alanı
ÇED Gerekli Değildir
kararı verilen dolgu alanı
Şekil 9 Proje Alanının Uydu haritası Üzerinde Görünümü
Proje kapsamında inşası planlanan iskele yapısı, ÇED Olumlu belgesi alınan Cenal
Enerji Santrali kapsamında yapılan kömür depolama alanına eklenecektir. Kazıklı iskelenin
uzunluğu 522 metre olup, 180.000 DWT kapasiteli dökme yük gemilerine hizmet vermesi
planlanmaktadır. Projeye İlişkin Vaziyet Planı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-6).
Proje kapsamında inşa edilecek iskele gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve
yükleme boşaltma yapabileceği çelik boru kazıklar üzerinde gerçekleşecektir.
Projelendirmede iskelenin dolgu ile birleşme kısmında iskele genişliği 23,50 m alınmıştır.
İskele, geminin güvenli şekilde yanaşacağı derinliğe ulaştıktan sonra iskele genişliği 44,50 m
olarak belirlenmiştir. Bu genişlik kullanılması planlanan raylı vinç ve mobil vinç için uygun
bir genişliktir. Vinç rayları kazıklar üzerine yerleştirilmiştir. Yanaşma yeri gerek uzunluğu
gerekse su derinliği itibarı ile hizmet verilmesi düşünülen en büyük gemi için uygundur.
31
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 10 Proje Genel Vaziyet Planı
32
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje kapsamındaki ünitelerin bulunduğu sahanın koordinatları (saat yönünde sıralı,
Coğrafi) raporun iç kapak bölümünde yer almaktadır.
Yapımı planlanan faaliyet kapsamında bina v.b. yapıların yapımı söz konusu değildir.
Proje kapsamında projenin çevresel etkileri ve proje alanı çevresinde bulunan iskele,
liman, kıyı yapıları ve en yakın konutun proje alanına olan mesafesi göz önünde
bulundurularak 400 m yarı çapında ekti alanı belirlenmiştir. Etki alanı içerisinde kara parçası
bulunmamaktadır.
2.2. Proje Alanına İlişkin Planlama Bilgileri, Lejand ve Plan Notlarının da Yer Aldığı
Çevre Düzeni Planı, 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 Uygulama İmar Planı
(aslının aynıdır onaylı) veya Plan Teklifleri
Planlanan proje yapısı ve etki alanı içerisinde kara parçası bulunmamaktadır. Proje
alanının gösterildiği 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre proje alanının tamamı deniz
olarak görülmektedir. Proje alanı ve yakın çevresini gösteren Aslı Gibidir Onaylı 1/25.000
ölçekli Çevre Düzeni Planı ve Plan Notları ekte verilmektedir (Bkz.Ek-8).
Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’ne 23.10.2013
tarih ve 11437 sayılı yazı ile iletilen “Deniz Deşarj Hattı İskele ve Tahliye Alanı” amaçlı
1/5.000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifi 3621 sayılı Kıyı
Kanunun 7. Maddesi kapsamında incelenmek üzere Bakanlığa iletilmiş ve teklif ilgili kurum
ve Genel Müdürlüğün görüşlerine sunulmuş olup, söz konusu kurum görüşleri doğrultusunda
imar plan teklifi değerlendirilecektir.
2.3. Proje Alanı Mülkiyetine İlişkin Bilgi ve Belgeler
Proje kapsamında inşa edilecek kazıklı iskele 20.225 m2 büyüklüğünde alandan
oluşmakta olup, anayasa gereği Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafı devletin hüküm ve
tasarrufu altındadır. Bu nedenle proje sahasının Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz tarafında yer
alan bölümü Hazine Arazisidir.
ÇED Süreci ve imar planı çalışmaları tamamlandıktan sonra söz konusu alan ilgili
kurumdan kiralanacaktır.
33
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2.4. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş Özel Statülü Alanların (Turizm
Merkezi/Alanı, Ramsar Alanı, Sulak Alan, Özel Çevre Koruma Alanı, Milli Parklar, AvYaban Hayatı Koruma Alanı, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtları, Tabiatı Koruma
Alanları, Yaban Hayvanı Yetiştirme Alanları, Tabiat Varlıkları, Biyogenetik Rezerv
Alanları, Biyosfer Rezervleri, Özel Çevre Koruma Bölgeleri, Özel Koruma Alanları,
İçme ve Kullanma Su Kaynakları İle İlgili Koruma Alanları ve Koruma Altına Alınmış
Diğer Alanlar vb.) Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki Alanına Olan
Mesafeleri ve Olası Etkileri, Koruma Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı
Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi (Proje alanı içerisinde tabiat varlığı ve
doğal sit bulunup bulunmadığına dair Çanakkale Valiliği İl Çevre Ve Şehircilik
Müdürlüğünden alınacak resmi yazı Rapor Ekinde yer almalıdır.)
ÇED Yönetmeliği’nin EK-V’deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alındığında, proje
alanı ve çevresinde,
1. Ülkemiz mevzuatı uyarınca korunması gerekli alanlar
a) 9/8/1983 tarihli ve 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun 2. maddesinde
tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”, “Tabiat
Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları”,
Söz konusu proje sahası ve etki alanı içerisinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu’nun
2. maddesinde tanımlanan ve bu kanunun 3. maddesi uyarınca belirlenen “Milli Parklar”,
“Tabiat Parkları”, “Tabiat Anıtları” ve “Tabiat Koruma Alanları” bulunmamaktadır.
b) 1/7/2003 tarihli ve 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu uyarınca Orman
Bakanlığı’nca belirlenen “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayvanı Yerleştirme
Alanları”
Proje sahası ve etki alanı içerisinde “Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban
Hayvanı Yerleştirme Alanları” bulunmamaktadır. Fakat 2013-2014 Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü (Çanakkale) Ava Açık ve Kapalı Alanlar
Haritası’na göre proje alanına en yakın karasal alan (yaklaşık 150 m) Yaban Hayatı
Yerleştirme Sahası olarak belirtilmiştir. Aşağıdaki şekilde söz konusu haritadan bir kesit
verilmiştir:
34
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yaban Hayatı
Yerleştirme Sahası
Proje Alanı
Şekil 11 (Çanakkale) Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası’dan bir kesit
Kaynak: mak.ormansu.gov.tr
c) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu’nun 3. maddesinin birinci fıkrasının “Tanımlar” başlıklı (a)bendinin 1.,2.,3. ve 5.
alt bentlerinde “Kültür Varlıkları”, “Tabiat Varlıkları”, “Sit” ve “Koruma Alanı” olarak
tanımlanan ve aynı kanun ile 17/6/1987 tarihli ve 3386 sayılı kanunun (2863 sayılı Kültür
ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu
Kanuna Bazı Maddelerin Eklenmesi Hakkında Kanun) ilgili maddeleri uyarınca tespiti ve
tescili yapılan alanlar,
Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 22.11.2013 tarih ve 14173
sayı ile alınan ve Ek-21’de verilen yazıda, söz konusu alanda herhangi bir tescilli doğal sit
alanı olmadığı belirtilmiştir. Proje sahasına en yakın korunan alan yaklaşık 500 m mesafede
bulunan Priapos Antik Kenti’ne ait surlardır. Bu kapsamda Ek 25’te verilen 24.12.2013 tarih
2802 sayılı yazısında, Bodrum Kaymakamlığı Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi
Müdürlüğü’nün 25.04.2013 tarih ve 574 sayılı yazısı ve eki 24.04.2013 tarihli uzman raporu
doğrultusunda değerlendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Çalışma yapılacak alanda deniz tabanında herhangi bir kültür varlığına rastlanılması
halinde çalışmanın derhal durdurularak Çanakkale Müze müdürlüğü’ne haber verilecektir.
Tabiat Varlığı ve doğal sit statüsü bulunması halinde, yürürlükte bulunan mevzuat
uyarınca değerlendirilmek üzere, Çanakkale Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonuna
intikali sağlanacak ve alınacak komisyon kararına göre değerlendirilecektir.
35
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ç) 22/3/1971 tarihli ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında olan Su
Ürünleri İstihsal ve Üreme Sahaları,
Ek-27’de verilen T.C. Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün görşünde belirtildiği üzere; çalışmaların yürütüleceği denizel alanın su
ürünleri istihsal sahası olduğu ifade edilmiştir.
d) 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su Kirliliği
Kontrol Yönetmeliği’nin 17., 18.,19. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar,
Proje alanı ve etki alanı içerisinde 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Su
Kirliliği Kontrol Yönetmeliği’nin 17., 18.,19. ve 20. maddelerinde tanımlanan alanlar
bulunmamaktadır.
e) 2/11/1986 tarihli ve 19269 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hava Kalitesinin
Korunması Yönetmeliği’nin 49. maddesinde tanımlanan “Hassas Kirlenme Bölgeleri”,
Söz konusu yönetmelik yürürlükten kaldırılmış olup, 6 Haziran 2008 tarih ve 26898
sayılı Resmi Gazete yayımlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği”
uyarınca proje sahası ve etki alanı “hassas kirlenme bölgesi” bulunmamaktadır.
f) 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 9. maddesi uyarınca Bakanlar
Kurulu tarafından “Özel Çevre Koruma Bölgeleri” olarak tespit ve ilan edilen alanlar,
Proje sahası ve etki alanı içerisinde “Özel Çevre Koruma Bölgesi” bulunmamaktadır.
g) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınan
alanlar,
Proje sahası ve etki alanı içerisinde Boğaziçi Kanunu’na göre koruma altına alınmış
alan bulunmamaktadır.
ğ) 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman alanı sayılan
yerler
Proje sahası ve etki alanı içerisinde orman alanları bulunmamaktadır.
h) 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu gereğince yapı yasağı getirilen
alanlar,
Proje sahası ve etki alanı içerisinde söz konusu Kanun kapsamında yapı yasağı
getirilen alanlar bulunmamaktadır.
ı) 26/1/1939 tarihli ve 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin
Aşılattırılması Hakkında Kanunda belirtilen alanlar,
Proje alanı ve etki alanında söz konusu Kanun kapsamında belirtilen alanlar
bulunmamaktadır.
36
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
i) 25/2/1998 tarihli ve 4342 sayılı Mera Kanununda belirtilen alanlar,
Proje alanı ve etki alanında söz konusu Kanun kapsamında belirtilen alanlar
bulunmamaktadır.
j) 17/5/2005 tarihli ve 25818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği”nde (26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak Alanların Korunması Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”) belirtilen alanlar,
Proje alanı ve etki alanı içinde kara parçası bulunmamakta olup, söz konusu kazıklı
iskele yapısının tamamı Marmara Denizi üzerinde bulunmaktadır.
2. Ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler uyarınca korunması gerekli
alanlar
a) 20/2/1984 tarih ve 18318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi” (BERN
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlardan “Önemli Deniz Kaplumbağası
Üreme Alanları”nda belirtilen I. ve II. Koruma Bölgeleri, “Akdeniz Foku Yaşama ve
Üreme Alanları”,
Proje sahası ve çevresinde bu sözleşme gereği koruma altına alınmış alan
bulunmamaktadır.
b) 12/6/1981 tarih ve 17368 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Akdeniz’in Kirlenmeye Karşı Korunması Sözleşmesi” (Barcelona Sözleşmesi) uyarınca
korumaya alınan alanlar
Proje sahası ve çevresinde bu sözleşme gereği koruma altına alınmış alan
bulunmamaktadır.
ı) 23/10/1988 tarihli ve 19968 sayılı Resmi Gazete!de yayımlanan “Akdeniz’de Özel
Koruma Alanlarının Korunmasına Ait Protokol” gereği ülkemizde “Özel Koruma Alanı”
olarak belirlenmiş alanlar,
Proje sahası ve çevresinde bu sözleşme gereği koruma altına alınmış alan
bulunmamaktadır.
ıı) 13/9/1985 tarihli Cenova Bildirgesi gereği seçilmiş Birleşmiş Milletler Çevre
Programı tarafından yayımlanmış olan “Akdeniz’de Ortak Öneme Sahip 100 Kıyısal Tarihi
Sit” listesinde yer alan alanlar,
Proje sahası ve çevresinde bu sözleşme gereği koruma altına alınmış alan
bulunmamaktadır.
37
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ııı) Cenova Deklerasyonu’nun 17. maddesinde yer alan “Akdeniz’e Has Nesli
Tehlikede Olan Deniz Türlerinin” yaşama ve beslenme ortamı olan kıyısal alanlar,
Proje sahası ve çevresinde Cenova Deklerasyonu kapsamına giren kıyısal alan
bulunmamaktadır.
c) 14/2/1983 tarih ve 17959 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Dünya Kültür ve Tabiat Mirasının Korunması Sözleşmesi”nin 1. ve 2. maddeleri
gereğince Kültür Bakanlığı tarafından koruma altına alınan “Kültürel Miras” ve “Doğal
Miras” statüsü verilen kültürel, tarihi ve doğal alanlar,
Proje alanı ve çevresinde bu sözleşme gereği koruma altına alınmış alan
bulunmamaktadır.
ç) 17/05/1994 tarih ve 21937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların
Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar,
Proje sahası ve etki alanı sınırları içerisinde “Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı
Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi” (RAMSAR
Sözleşmesi) uyarınca koruma altına alınmış alanlar bulunmamaktadır.
d) 27/7/2003 tarihli ve 25181 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
Söz konusu proje alanı içerisinde ve yakın çevresinde Avrupa Peyzaj Sözleşmesi
kapsamına giren alanlar bulunmamaktadır.
3. Korunması gereken alanlar
a) Onaylı Çevre Düzeni Planlarında, mevcut özellikleri korunacak alan olarak tespit
edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar (Tabii karakteri korunacak alan, biogenetik
rezerv alanları, jeotermal alanlar v.b.),
Proje sahası ve etki alanı içerisinde söz konusu çevre düzeni planlarında korunacak
alan olarak tespit edilen ve yapılaşma yasağı getirilen alanlar bulunmamaktadır.
b) Tarım Alanları: Tarımsal kalkınma alanları, sulanan, sulanması mümkün ve
arazi kullanma kabiliyet sınıfları I, II, III ve IV olan alanlar, yağışa bağlı tarımda
kullanılan I. ve II. sınıf ile, özel mahsul plantasyon alanlarının tamamı,
Proje sahası ve etki alanı içerisinde tarım alanı bulunmamaktadır.
38
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
c) Sulak Alanlar: Doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı,
tatlı, acı veya tuzlu, denizlerin gelgit hareketlerinin çekilme devresinde altı metreyi
geçmeyen derinlikleri kapsayan, başta su kuşları olmak üzere canlıların yaşama ortamı
olarak önem taşıyan bütün sular, bataklık, sazlık ve turbiyeler ile bu alanların kıyı kenar
çizgisinden itibaren kara tarafına doğru ekolojik açıdan sulak alan kalan yerler,”
(26/08/2010 tarihli ve 27684 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sulak
Alanların Korunması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği)
Proje sahası ve etki alanı içerisinde kara parçası bulunmamakta olup, söz konusu
kazıklı iskele yapısının tamamı Marmara Denizi üzerinde bulunmaktadır.
ç) Göller, akarsular, yeraltısuyu işletme sahaları,
Proje sahası ve etki alanı içerisinde kara parçası bulunmadığından göl, akarsu ve yer
altı suyu işletme sahaları da bulunmamaktadır.
d) Bilimsel araştırmalar için önem arzeden ve/veya nesli tehlikeye düşmüş veya
düşebilir türler ve ülkemiz için endemik olan türlerin yaşama ortamı olan alanlar, biyosfer
rezervi, biyotoplar, biyogenetik rezerv alanları, benzersiz özelliklerdeki jeolojik ve
jeomorfolojik oluşumların bulunduğu alanlar,
Proje sahası içerisinde yukarıda belirtilen alanlar bulunmamaktadır.
2.5. Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Birinci, İkinci ve Üçüncü Derece Arkeolojik
Sit Alanı ve Kültür Varlıklarının Tanımlanması, Bu Alanların Proje Alanı ve Etki
Alanına Olan Mesafeleri, Bu Alanlarının Sınırları ile Proje Alanı ve Etki Alanı
Sınırlarının Üst Ölçekli Haritalar ile Gösterimi ve Bu Alanlarda Yapılan veya
Yürütülmekte Olan Çalışmalar ve Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi,
Çanakkale Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden 22.11.2013 tarih ve 14173
sayı ile alınan ve Ek-21’de verilen yazıda, söz konusu alanda herhangi bir tescilli doğal sit
alanı olmadığı belirtilmiştir.
Kazıklı iskele yapısı ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmamaktadır. Bu nedenle proje alanında I., II. Ve III. Derece sit alanları ile kültür
varlıkları bulunmamaktadır. En yakın sit alanı proje yapılarının yaklaşık 500 metre
güneybatısında bulunan Priapos Antik Kenti’dir. Aşağıdaki şekillerde proje yapılarının
Priapos Antik Kenti’ne göre durumunu gösteren ve Ek-8’de verilen Çevre Düzeni Planı’ndan
bir kesit ile uydu haritası verilmiştir:
39
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje alanı
Priapos Antik Kenti
sınırları
Şekil 12 Ek-8’de verilen Çevre Düzeni Planı’na göre proje alanının Priapos Antik Kenti’ne göre konumu
Proje Alanı
Priapos Antik Kenti
Şekil 13 Proje alanının Periapos Antik Kenti’ne göre konumunu gösteren uydu haritası
40
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Cenal Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası, Derin Deniz Deşarjı Projesi
Nihai ÇED Raporu için Arkeolog Muharrem ORAL ve Arkeolog İbrahim Ethem KOÇAK
tarafından hazırlanan raporda santral baca gazlarının olumsuz etkilerinin kabul edilebilir
ölçüde (ya da hiç olmayacağı) tespit edilmiştir. Bu santral için planlanan söz konusu iskele
yapısından kaynaklı bir gaz, akıntı ya da sızıntı da söz konusu olmayacaktır. Proje
kapsamında etki alanı içerisinde kara parçası bulunmadığından, karada herhangi bir iş ve
işlem yapılmayacağı göz önüne alınarak projenin inşaat ve işletme aşamalarında söz konusu
Priapos Antik Kenti’ne olumsuz etki beklenmemektedir (Bkz.Ek-28).
2.6. Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan
Araziler (askeri yasak bölgeler, kamu kurum ve kuruluşlarına belirli amaçlarla tahsis
edilmiş alanlar vb.) Olup Olmadığı
Anayasa gereği Kıyı Kenar Çizgisinin deniz tarafı devletin hüküm ve tasarrufu
altındadır. Bu nedenle proje sahasının Kıyı Kenar Çizgisinin Deniz tarafında yer alan bölümü
Hazine Arazisidir. Proje alanı ve etki alanında Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında Bulunan
Araziler (Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis
Edilmiş Alanlar vb.) bulunmamaktadır.
2.7. Ulaşım ve Karayolu Bilgileri
2.7.1. Proje Alanının Etrafındaki Karayollarına Olan Uzaklığı
Cenal enerji santrali iskelesi projesi Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga beldesinin 2
km kuzeybatısında etrafında yerleşim alanı olmayıp; karayolu ulaşım sorunu
bulunmamaktadır. İskelenin etrafında bulunan mevcut karayollarına olan uzaklıkları aşağıdaki
tabloda verilmektedir.
Tablo 18 Cenal Enerji Santrali İskelesi etrafındaki karayollarına olan uzaklıkları
Cenal Enerji Santrali İskelesi
Karayolu
D 200 (Bursa Çanakkale Yolu)
D 555 (Biga Çanakkale Yolu)
D 210 (Balıkesir Çankkale Yolu)
D 550( İzmir Çankkale Yolu)
D 230 (Balıkesir Edremit Yolu)
D 565 (Bursa Balıkesir Yolu)
D 595 (İnegöl Tavşanlı Yolu)
D 550 ( Edirne Çanakkale Yolu)
D 110 ( Tekirdağ İstanbul Yolu)
(Yukarıdaki mesafeler kuşuçuşu olarak hesaplanmıştır.)
Mesafe
22 km
24 km
80 km
83 km
98 km
95 km
185 km
45 km
70 km
Proje alanının karayolu ulaşım ağına irtibatı aşağıdaki şekilde verilmiştir.
41
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje alanı
Şekil 14 Cenal iskelesi karayolları ağı bağlantıları
2.7.2. İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanına Ulaşım İçin Kullanılacak Yollar,
Bağlantı Yolu ya da Mevcut Yolda İyileştirme Yapılıp Yapılamayacağı (yapılacak ise
kim tarafından yapılacağı belirtilmeli, proje ile ilgili Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü’nden alınan görüş rapora eklenmelidir ayrıca anayola bağlantı güzergahı
imar planına işlenmelidir)
Proje alanı Türkiye’nin Marmara denizi sahillerinde Çanakkale İli, Biga ilçesi,
Karabiga beldesi Kadıoğlu Mahallesi 5229 ve 5230 nolu parseller üzerinde yer almaktadır.
Proje kapsamında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden alınan görüş ekte verilmektedir
(Bkz.Ek-19).
Proje sahası Çankkale İl merkezine karayolu ile yaklaşık 104 km uzaklıkta olup
demiryolu ulaşımı yoktur.
Proje alanı, Bursa-Çanakkale (D 200) karayolunun yaklaşık 170. kilometresinin,
yaklaşık 22 km. kuzeyindedir. D 200 karayolu’nun 170. kilometresinden sonra mevcut yollar
ve köy yolları takip edilerek Cenal Enerji Santralı alanına ulaşılmaktadır. Santral’e ulaştıktan
sonra, CENALES projesi kapsamında yapılacak şantiye içi yollar kullanılarak proje alanına
ulaşım sağlanacaktır.
Proje alanına ulaşım için kullanılacak yolların ve proje alanının gösterildiği 1/25.000’
lik harita aşağıdaki şekilde ve Ek-20 ‘de verilmiştir.
42
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 15 Proje alanına ulaşım için kullanılacak mevcut yol
Tesisin inşaat ve işletme aşamalarında, tesise giriş ve çıkışlar mevcut kavşaklardan
sağlanacak, karayoluna bağlantı yolu yapılmayacaktır.
İnşaat aşamasında kullanılacak kamyon ve iş makinaları; Karabiga beldesinden
geçmeyecek ve alternatif yol güzergahı için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek
trafiği minimize edecek çalışmalar ve tedbirler alınacaktır.
43
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 3: PROJE YERİ VE ETKİ ALANININ MEVCUT ÇEVRESEL VE
SOSYOEKONOMİK ÖZELLİKLERİ
3.1. Proje Etki Alanının Tanımlanması ve Neye Göre Belirlendiğinin Açıklanması, Proje
Alanı ve Etki Alanının Harita Üzerinde Gösterimi
Proje konusu faaliyet; Cenal Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga
İlçesi, Karabiga Beldesi sınırlarında tesis edilmesi ve işletilmesi planlanan Cenal Enerji
Santrali İskelesi Projesi işini kapsamaktadır.
Proje konusu faaliyetten etkilenecek alanın belirlenmesinde; projenin konusu, projenin
inşaat ve işletme aşamalarında çevreye olabilecek muhtemel etkileri önemli rol oynamaktadır.
Proje alanında oluşacak etkiler uzun süreli ve kısa süreli etkiler olarak tanımlanmaktadır.
Projeden etkilenecek alan belirlenirken; projenin niteliği sebebi ile inşaat aşamasında gürültü,
en yakın yerleşim birimleri, işletme aşamasında ise gürültü, en yakın yerleşim yeri ile
manevra yapacak gemilerin yanaşma ve kalkış manevralarının emniyetli bir şekilde yapılıp
yapılmamasına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
İnşaat Aşaması
Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak gürültü en yakın yerleşim birimlerinde
kısa süreli etki bırakacak olup, inşaat çalışmaları bittikten sonra bu etkiler de ortadan
kalkacaktır. Bu yüzden; proje kapsamında inşaat aşaması için yapılan tüm hesaplamalar en
yakın konut baz alınarak yapılmış ve değerlendirmeler buna göre yapılmıştır.
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, proje alanının yaklaşık 1 km (1000 m)
Güneybatısındaki Kadıoğlu Mahallesine ait konuttur. Faaliyetin inşaat aşamasında oluşacak
gürültü ile ilgili hesaplar Bölüm 4.5.1.’de verilmektedir. Yapılan hesaplamalara göre; 90 m
mesafede Lgündüz değeri 69,49 dBA olup, 04.06.2010 Tarih ve 27601 sayılı ÇGDYY’de
belirtilen sınır değerin altında (70 dBA) bulunmaktadır. Dolayısı ile 90 m mesafede sınır
değer sağlanmaktadır.
İşletme aşamasında ise; deniz üzerinde yapılacak çalışmalarda dolgu yapılması söz
konusu olmayıp, deniz ortamına kazık çakma dışında herhangi bir müdahale olmayacağından,
toz emisyonu oluşumu söz konusu değildir.
İşletme Aşaması
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, proje alanının yaklaşık 1 km (1000 m)
Güneybatısındaki Kadıoğlu Mahallesine ait konuttur. Faaliyetin işletme aşamasında oluşacak
gürültü ile ilgili hesaplar Bölüm 4.5.3’de verilmektedir. Yapılan hesaplamalara göre; 90 m
mesafede Lgündüz değeri 70 dBA olup, 04.06.2010 Tarih ve 27601 sayılı ÇGDYY’de
belirtilen sınır değerin altında (70 dBA) bulunmaktadır. Dolayısı ile 90 m mesafede sınır
değer sağlanmaktadır.
Proje konusu faaliyete ilişkin olarak; Deniz Manevraları Gemi Manevraları Risk
Değerlendirmesi Modelleme Raporu hazırlanmıştır (Bkz.Ek-12). Hazırlanılan modelleme
44
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
raporunda da belirtildiği üzere; sahanın yakınında komşu tesis bulunmamaktadır. Proje
sahasına en yakın manevra engeli Cenal Termik Enerji Santralinin soğutma suyu boru
hatlarıdır. Bu boru hatlarının çıkışları simülasyon deneylerinde şamandıralarla markalanarak
deniz üstünden görülebilir hale getirilmiştir. Gerek boru hatları gerekse su çıkışı şamadıraları
gemi manevrası emniyetini tehdit edebilecek bir uzaklıktan çok ötede planlandığı (400 m)
tespit edilmiştir.
Bu sebeple; işletme aşamasındaki etki mesafesi dilkkate alınarak 400 m yarıçaplı bir
etki alanı belirlenmiştir.
Yukarıdaki hususlar değerlendirildiğinde, projenin etki alanı olarak 400 m yarıçaplı
bir alan belirlenmiştir. Bu alan belirlenirken projenin çevresel etkileri ve proje alanı
çevresinde bulunan iskele, liman, kıyı yapıları ve en yakın konutun proje alanına olan
mesafesi göz önünde bulundurulmuştur. Aşağıdaki şekilde proje etki alanının topografik
harita üzerinde gösterimi verilmektedir. Etki alanının gösterildiği topografik harita Ek-7’de
verilmiştir. Proje alanı etki alanının tamamında deniz bulunmakta olup, herhangi bir kra
parçası etki alanı içerisinde kalmamaktadır.
Şekil 16. Proje alanı ve Etki alanını Gösterir Topografik Haritadan bir kesit
45
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.2. Proje Alanı ve Etki Alanının Mevcut Kirlilik Yükü (proje alanı ve etki alanındaki
hava, su, toprak kirliliği hakkında bilgi verilmeli, deniz suyunun Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği “Tablo 4: Deniz Suyunun Genel Kalite Kriterleri” uyarınca
Bakanlığımızdan yeterlik/ön yeterlik belgesi almış laboratuvarlarca son altı ay içinde
yapılan analiz sonuçları raporda yer almalıdır.)
Hava
Proje alanının bulunduğu bölgede mevcut hava kalitesi tespiti için 8 noktada 2 ay
süresince gerçekleştirilen NO2, SO2, HCL, HF, VOC ve Toz ölçümleri yapılmıştır. Ölçüm
sonuçları aşağıdaki tablolarda verilmiştir.
Tablo 19 NO2 Ölçüm Sonuçları
NO2 KONSANTRASYONU (g/m3)
04.03.2011-04.04.2011
04.04.2011-04.05.2011
ORTALAMA
*
5,20
5,20
5,34
*
5,34
*
11,31
11,31
12,68
*
12,68
7,94
9,11
8,525
5,73
6,84
6,285
10,08
9,37
9,725
7,34
9,88
8,61
ORTALAMA
8,459
* Tüplerin Kaybolması Nedeniyle Sonuç Alınamamıştır
İNCELEME
İSTASYONU
1 Nolu İstasyon
2 Nolu İstasyon
3 Nolu İstasyon
4 Nolu İstasyon
5 Nolu İstasyon
6 Nolu İstasyon
7 Nolu İstasyon
8 Nolu İstasyon
Tablo 20 SO2 Ölçüm Sonuçları
SO2 KONSANTRASYONU (g/m3)
04.03.2011-04.04.2011
04.04.2011-04.05.2011
1,87
*
*
3,04
4,80
*
*
5,19
6,75
1,87
3,24
4,22
0,51
1,48
2,26
2,46
ORTALAMA
* Tüplerin Kaybolması Nedeniyle Sonuç Alınamamıştır
İNCELEME
İSTASYONU
1 Nolu İstasyon
2 Nolu İstasyon
3 Nolu İstasyon
4 Nolu İstasyon
5 Nolu İstasyon
6 Nolu İstasyon
7 Nolu İstasyon
8 Nolu İstasyon
ORTALAMA
1,87
3,04
4,80
5,19
4,31
3,73
0,995
2,36
3,287
Tablo 21 HCL Ölçüm Sonuçları
HCL KONSANTRASYONU (g/m3)
04.03.2011-04.04.2011
04.04.2011-04.05.2011
ORTALAMA
6,66
*
6,66
*
3,58
3,58
9,87
9,87
*
*
13,61
13,61
57,26
6,91
32,09
3,51
6,93
5,22
99,31
28,11
6371
7,39
4,73
6,06
ORTALAMA
17,599
* Tüplerin Kaybolması Nedeniyle Sonuç Alınamamıştır
İNCELEME
İSTASYONU
1 Nolu İstasyon
2 Nolu İstasyon
3 Nolu İstasyon
4 Nolu İstasyon
5 Nolu İstasyon
6 Nolu İstasyon
7 Nolu İstasyon
8 Nolu İstasyon
Tablo 22 HF Ölçüm Sonuçları
46
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
HF KONSANTRASYONU (g/m3)
04.03.2011-04.04.2011
04.04.2011-04.05.2011
ORTALAMA
0,43
*
0,43
*
0,20
0,20
0,43
*
0,43
*
0,43
0,43
0,51
0,65
0,58
0,28
0,44
0,36
0,65
0,57
0,61
0,47
0,56
0,515
ORTALAMA
0,444
* Tüplerin Kaybolması Nedeniyle Sonuç Alınamamıştır
İNCELEME
İSTASYONU
1 Nolu İstasyon
2 Nolu İstasyon
3 Nolu İstasyon
4 Nolu İstasyon
5 Nolu İstasyon
6 Nolu İstasyon
7 Nolu İstasyon
8 Nolu İstasyon
Tablo 23 VOC Ölçüm Sonuçları
VOC KONSANTRASYONU (g/m3)
04.03.2011-04.04.2011
04.04.2011-04.05.2011
ORTALAMA
Toplam
Bileşikler
Toplam
Bileşikler
Toplam
Bileşikler
İNCELEME İSTASYONU
Organik
(Karbon
Organik
(Karbon
Organik
(Karbon
Bileşikler
Cinsinden)
Bileşikler
Cinsinden)
Bileşikler
Cinsinden)
(g/m3)
(g/m3)
(g/m3)
(g/m3)
(g/m3)
(g/m3)
35,50
32,88
*
*
35,50
32,88
1 Nolu İstasyon
*
*
29,27
28,89
29,27
28,89
2 Nolu İstasyon
29,62
29,31
*
*
29,62
29,31
3 Nolu İstasyon
*
*
26,58
28,70
26,58
28,70
4 Nolu İstasyon
24,63
30,87
35,99
38,30
30,31
34,59
5 Nolu İstasyon
6,81
7,37
30,67
30,58
18,74
18,89
6 Nolu İstasyon
37,82
42,44
33,96
36,26
35,89
39,35
7 Nolu İstasyon
29,42
23,87
24,06
28,40
26,74
26,14
8 Nolu İstasyon
* Tüplerin Kaybolması Nedeniyle Sonuç Alınamamıştır.
Tablo 24 Çöken Toz Ölçüm Sonuçları
1.AY (04.03.2011-04.04.2011)
2.AY (04.04.2011-04.05.2011)
Tartım Farkı
Tartım Farkı
2
Alan (m )
Gün
Alan (m2)
(g)
(g)
A
B
C
A
B
0,0481
0,015453
31
0,0368
0,015453
0,0734
0,014997
31
0,0992
0,014997
0,0233
0,015156
31
0,0446
0,015156
0,0350
0,015535
31
0,0476
0,015535
0,0968
0,015109
31
0,0569
0,015109
0,0437
0,015003
31
0,0657
0,015003
0,0257
0,015216
31
0,0359
0,015216
0,0324
0,015320
31
0,0397
0,015320
ÖLÇÜM SONUCU
(mg/m2-gün)
Cihaz Yönü
1.AY (04.03.2011-04.04.2011)
2.AY (04.04.2011-04.05.2011)
D
100
79
1 No’ lu Kap
158
221
2 No’ lu Kap
50
98
3 No’ lu Kap
73
102
4 No’ lu Kap
207
125
1 No’ lu Kap
94
146
2 No’ lu Kap
55
79
3 No’ lu Kap
68
86
4 No’ lu Kap
2 No’ lu
Cihaz
1 No’ lu
Cihaz
2 No’ lu
Cihaz
1 No’ lu
Cihaz
Cihaz
No
D
=
(A * 1000) / (B*C)
47
Gün
C
30
30
30
30
30
30
30
30
ORTALAMA
(mg/m2-gün)
90±2,06
190±2,06
74±2,06
88±2,06
166±2,06
120±2,06
67±2,06
77±2,06
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 25 Ortam Havası Solunabilir Toz Ölçüm Sonuçları
Ölçüm Yapılan
Nokta Tanımı
1 No’lu Ölçüm
Noktası
2 No’lu Ölçüm
Noktası
C
=
1.Ölçüm
(04.03.2011-18.03.2011)
2.Ölçüm
(18.03.2011-04.04.2010)
1.Ölçüm
(04.04.2011-18.04.2011)
2.Ölçüm
(18.04.2011-04.05.2011)
Çekilen Toplam
Hacim (Nm3)
A
Tartım Farkı
(mg)
B
Ölçüm Sonucu
(µg/Nm3)
C
798
44,12
55,29
845
41,09
48,63
828
37,08
44,78
861
43,20
50,17
Ortalama
(µg/Nm3)
51,96
44,48
B*1000/A
Proje alanının bulunduğu bölgede 8 noktada 2 ay süresince gerçekleştirilen NO2, SO2,
HCL, HF, VOC ve Toz ölçümlerinin yapıldığı noktaları gösterir uydu görüntüsü aşağıda
verilmiştir.
Şekil 17 Bölgenin Mevcut Hava Kalitesinin Belirlenmesi Çalışmalarında Örnekleme Tüpleri ve Toz Ölçüm Noktaları
Hava kalitesi ölçümleri neticesinde UVD ve KVD değerleri hesaplanmış ve bu
değerler UVS ve KVS değerleri ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonunda tespit edilen
NO2, SO2, HCl, HF, Pm10 ve Çöken Toz değerleri verilen sınır değerlerin altında olup,
Yönetmelikte istenen şartlar sağlanmıştır.
Tesisin kurulacağı bölgede gerçekleştirilen NO2, SO2, CO, HCl, HF, ve Toz hava
kalitesi modelleme sonuçları sınır değerleri sağlamaktadır.
48
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ayrıca toplam organik bileşikler (karbon cinsinden) için UVS ve KVS değerleri
hesaplanmış sınır değerlerin sağlandığı görülmüştür.
Su
Projenin kurulacağı alanda Denizden alınan numunenin analiz sonuçları aşağıda
verilmiştir.
Tablo 26 Proje Sahası’ndan Alınan Deniz Suyu Analiz Sonuçları
NUMUNE ADI ve NO: Deniz suyu
Parametre-Birim
Analiz Sonucu
SKKY Tablo 4 Sınır
Değerleri
pH
8,14
6≤pH≤9
Askıda Katı Madde (mg/L)
<10
Çözünmüş Oksijen (mg/L) / %
10,14/98,1
30
Doygunluğun
%90’nından fazla
Işık Geçirgenliği (m)
16
-
Parçalanabilir Organik
Kirleticiler (mg/L)
<4
-
Klorofil-a (Üretkenlik) (mg/L)
<0,001
Yüzer Madde
Yok
Balık Biyodeneyi (zehirlilik)
<4
Yüzer Aktif Madde (mg/L)
<0,025
Bulanıklık (NTU)
0,28
Pestisitler (mg/L)
<0,00025
Toplam Kolifrom (KOB/100mL)
450
0,001
0,01
0,01
0,1
0,1
0,1
0,004
0,1
0,1
0,02
Doğal
bulunmayacak
Doğal
-
Fecal Koliform (KOB/100mL)
0
-
Fecal Streptokok (KOB/100mL)
200
-
Salmonella (KOB/100mL)
0
-
Fenol (mg/L)
<0,001
Bakır (Cu) (mg/L)
<0,01
Kadmiyum (Cd) (mg/L)
<0,003
Kurşun (Pb) (mg/L)
<0,01
Nikel (Ni) (mg/L)
<0,02
Çinko (Zn) (mg/L)
<0,01
Cıva (Hg) (mg/L)
<0,0005
Krom (Cr) (mg/L)
<0,02
Arsenik (As) (mg/L)
<0,001
Amonyak (mg/L)
0,015
Nitrat (mg/L)
<0,44
Fosfat (mg/L)
<0,01
Kjedahl Azotu (mg/L)
1,8
Toplam Siyanür (mg/L)
<0,005
Renk (Pt-Co)
doğal
49
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
SKKY Tablo 4’e göre deniz suyu numunesinde ağır metal konsantrasyonları
yönetmelikte belirtilen sınır değerleri sağlamaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan
yeterlik belgesi almış laboratuara yaptırılan analiz sonuçları Ek-9’da verilmiştir.
Tablo 27 Proje Sahası Yüzme ve Rekreasyon Amacıyla Kullanılan Suların Sağlaması Gereken Kalite Kriterleri
Analizi
Parametreler
Toplam Koliform/100 ml
Fekal Koliformlar/100 ml
Fekal Streptokok/100 ml
Salmonella/1 litre
pH
Renk (Pt-Co)
Analiz Sonuçları (mg/lt)
0
0
0
0
8,28 / 21,70C
7,27
Yönetmelik Değerleri(K)
1000
200
100
0
6 ila 9
Renkte olağan dışı bir değişiklik
olmamalı
Mineral Yağ mg/l
<0,003
Su yüzeyinde görünür film tabaka
ve koku olmamalı
Işık Geçirgenliği (m)
-*
2
Çözünmüş Oksijen Oksijene Doygunluk Yüzdesi
7,17 / 102,6%
80-100
Yüzer Madde
Yok
Bulunmamalı
Amonyum mg/L NH4
<0,012
Arsenik (As)
<0,01
Kadmiyum (Cd)
<0,01
Kurşun (Pb)
0,01
Civa (Hg)
<0,001
Nitrat mg/l NO3
2,66
Toplam Fosfor Fosfat mg/l PO4
0,086
Toplam Pestisid
<0,006 ppb
Toplam Kjedahl Azotu mg/L N
1,33
Toplam Siyanür mg/l CN
<0,02
*Arazi Şartları Nedeni ile Işık Geçirgenliği Ölçülememiştir.
K: Kılavuz
“CENAL Enerji Santralı, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı
(CENALES) Projesi” kapsamında Derinsu Firmasına Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu
hazırlatılmıştır (Bkz. Ek-22).
Toprak
Proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan yeterlik belgesi almış laboratuvara
yaptırılan Sediment Analizi ekte verilmektedir (Bkz. Ek-24). Yaptırılan bu analize göre deniz
dibinden alınan numunenin tehlike durumu incelenmiş ve deniz altında tehlikeli atık sınıfına
girebilecek herhangi bir madde bulunamamıştır.
3.3 Proje Alanı ve Etki Alanının Özellikleri
3.3.1.Bölgesel Jeoloji (çalışma alanının işaretlendiği 1/25.000 ölçekli genel jeoloji haritası
eklenmelidir)
Proje alanını da içerisine alan bölgenin bölgesel jeolojik özellikleri aşağıda başlıklar
altında, proje alanının işaretlendiği 1/25.000 ve 1/100.000 ölçekli jeoloji haritaları ise Ek13’de, verilmiştir.
50
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Bölgesel Jeoloji
Bölgede genel olarak 9 birim yüzeylemektedir. Bu birimler, içerisinde Triyas Yaşlı
Kireçtaşı Bloğu ile Serpantinit Bloğu bulunduran Çetmi Melanjı, yine içerisine Mermer
Üyesini de alan Kretase yaşlı Çamlıca Metamorfitleri, Orta Eosen yaşlı Eosen
Granadiyoridleri, Geç Eosen yaşlı Ceylan Formasyonu ve tüm birimleri uyumsuz olarak örten
Bayramiç Formayonu ile bölgenin en genç birimi olan Alüvyondur.
Çetmi Melenjı (Kç)
İlk kez Oktay ve diğ. (1990) tarafından Çetmi ofiyolitli melanjı olarak adlandırılmıştır.
Sakarya zonu ve Ezine zonu arasında ve her ikisinin de üzerinde tektonik dokanakla yer alan
birim, ofiyolitik kayalardan daha çok farklı kökendeki kayaçların tektonik dilim veya
olistosrom şeklinde karışık halde bir arada bulunduğu topluluktur.
Karabiga batısında içerisinde grovak, fillat, mikaşist, serpentinit, spilitik bazalt,
radyolarit-çamurtaşı ve kiltaşı-mermerlerin birbiri içerisinde tektonik dilimler ve olistolitler
halinde bulunduğu karmaşık bir kayaçlar topluluğudur. Çetmi Melanjı batı sınırında Çamlıca
Metamorfitleri üzerinde bindirmeli, doğuda ise Sakarya zonu kayaçlarıyla, özellikle Kazdağı
Metamorfitleri üzerinde eğim atımlı normal faylı dokanak oluşturmaktadır. Çemti Melanjı
Geç Triyas yaşlı kireçtaşı blokları kapsayan kumtaşı, kiltaşı ve kırmızı yeşil renkli
çamurtaşları ile bu litolojiler arasındaki serpantinit dilimleri ve spilitik bazaltlardan
oluşmaktadır. Bu litolojiler Küçükkuyu civarında olduğu gibi tektonik dilimler halinde
bulunmaktadır. Bölgede yer alan yeşil renkli kumtaşı-kiltaşı ardalanmalı istif içerisinde
olistolitler halinde Geç Triyas yaşlı kireçtaşları yer almakla birlikte, granit kontağına yakın
kesimlerde bu kireçtaşları mermerleşmiştir. Bu yörede de Eosen yaşlı granitik intrüzyonlar
tarafından kesilen Çetmi Melanjı dokanak boyunca kontak metamorfizma zonu gelişmiştir.
Karabiga güneyinde ve batısında Çetmi Melanjı içerisindeki kireçtaşları, intrüzyonun etkisiyle
iri kristalli (1-3 cm kristal boyutlu) mermere dönüşmüştür.
Serpantinit Bloğu (s) : Çan-Biga karayolu üzerinde Dikmen ve Altıkulaç köyleri
arasında KD-GB konumunda uzanan serpantinitler Sazak metatüfleri ile Çamlıca
metamorfitleri arasında ve her iki birimle tektonik dokanak oluşturmaktadır. Bu dokanak bir
anlamda Sakarya Zonu ile Rodop zonunun dokanağını oluşturmaktadır. Bu yörede serpantinit
olarak ayırtlanan birim içerisinde ofiyolotik kökenli değişik litolojilerin karışık halde
bulunduğu ve makaslanmış ofiyolitik melanj görünümündedir. Benzer ofiyolitik melanj
özelliği daha kuzeyde Karabiga batısındaki lokasyonda görülmektedir.
Triyas Kireçtaşı Blokları (TR) :Çetmi Melanjı içerisinde değişik yaş ve boyutta
kireçtaşı blokları yer almaktadır. Daha önce Okay (1978) tarafından Sakarya kireçtaşı olarak
adlandırılan Geç Triyas yaşlı bloklar daha yaygın olarak görülmektedir. Bu kireçtaşları
Karabiga batısında Çetmi Melanjının yüzeylediği alanlar içerisinde, birkaç metreden-birkaç
kilometre boyutunda değişen bloklar oluşturmaktadır. Genel olarak masif veya kalın tabakalı,
yer yer çört içerikli, çoğunlukla rekristalize kireçtaşları, yer yer sparitik, iri taneli, yer yer de
mitritik ince tanelidir.
Alınan çok sayıda örnekte mitritik kireçtaşlarında Radiolaria, pelajik pelecypoda,
sparitik bölümlerde Geç Triyas yaşlı Aulotortusfriedly, Aulotortus gr. Sinuosus Weynschenk,
Auloconus permodiscoides gibi birçok fosil saptanmıştır.
51
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Mermer Bloğu (m) :Örtülüce Köyü ile Karabiga arasında beyaz renkli, iri kristalli
masif mermer görülmektedir. Tersiyer yaşlı granitik kayaçlar ile Çetmi Melanjı dokanağında
yer alan bu mermerlerde yanal yönde, özellikle granitik dokanağına doğru kristal büyümeleri
daha belirgindir. Ayrıca skarn zonu minerellerinin gelişmiş olması nedeniyle Çetmi Melanjı
içerisindeki kireçtaşlarının, granitik intrüzyonlar etkisiyle mermerleştiği düşünülmektedir.
Bölgede daha önceki yapılan çalışmalarda da Çetmi Melanjı içerisindeki kireçtaşı
bloklarında Geç Triyas-Geç Kretase yaş aralığında fosillere rastlanmış ve melanjın Geç
Triyas-Paleosen yaşlı olduğu belirtilmiştir.
Çetmi Melanjının stratigrafik konumunun belirlenmesi amacıyla alının paleontolojik
örneklerde birim içerisinde Geç Triyas yaşlı bloklar ile volkanitler arasında yer alan
çamurtaşlarından alınan örneklerde Geç Kretase yaşlı Stomiosphaerasphaerica (Kaufmann) ve
mikro pelecypoda fosilleri saptanmıştır. Çetmi Melanjı üzerinde, dokanağı, genç örtü
nedeniyle kesin olarak görülmemekle birlikte, Geç Maastrihtiyen-Paleosen yaşlı Balıkkaya
formasyonu yer almaktadır. Oktay ve diğ. (1990) tarafından Turoniyen-Santoniyen blokları
içerdiği belirtilen Çetmi Melanjı, bölgeye Santoniyen-Maastrihtiyen arasında yerleştiği
Çamlıca Metamorfitleri (Kça)
Ezine-Karabiga arasında geniş yüzeyleri bulunan mikaşistler Okay ve diğ. (1990)
tarafından Çamlıca Metamorfitleri olarak tanımlanmıştır.
Birim, Ezine kuzeyinde ve kuzey doğusundan Karabiga’ya kadar geniş bir alan
içerisinde yüzeylemektedir. Biga güneydoğusunda, Dikmen-Danapınar köyleri arasında ve
kuzeyde Beyçayırı, Kemer ve Karabiga arasında yüzeylemektedir.
Orta-yüksek metamorfik kayaçlardan oluşan birim, altta beyaz, kahve ve gri renkli,
çok iyi foliasyonlu, iri orta taneli, çoğunlukla mika minerallerinin bulunduğu granatlı kuvarsmikaşistler, daha üstte kahve yeşil renkli fillatlarhakim litolojiyi oluşturur. Bu mikaşitler
içerisinde yer yer mermer ve mateofiyolitik kayaçlar da yer almaktadır.
Çamlıca Metamorfikleri’nin % 80’den fazlası gri, kirli kahve, yeşilimsi kahve, iyi
foliasyon gösteren, bol mikalı, yer yer karbonatlı kuvars-mikaşistlerden oluşur. Petrografik
olarak birim içerisinde granat-mika-kuvarsşist, epidot-mikagnays, mika-kuvarsşist,
muskovitşist, albit-epidot-klorit-kuvarsşist, klorit-epidot-muskovitşist, serisit-klorit-kuvarskalkşist, serisit-kuvars-kalkşist, granat-serisit-biyotit kuvars şistler saptanmıştır. Bu kayaçlar
içerisinde yaygın olarak kuvars ve beyaz mika mineralleri yeralırken, ayrıca kalsit, biyotit,
albit, klorit ve granat da yaygın olarak bulunan minerallerdir.
İlksel kayacı genellikle kırıntılı sedimenter kayaçtan oluşan ve yeşilşistfasiyesinde
bölgesel metamorfizmeden etkilenmiş olan Çamlıca metamorfitlerinin, metamorfizma
derecesi üste doğru azalmakta ve düşük dereceli yeşil şist fasiyesinde metamorfik özellikler
gösteren şist ve fillatlara geçmektedir. Bu birimler Palamut fillit üyesi olarak ayırtlanmıştır.
Çamlıca metamorfitleri içerisinde foliasyona paralel konumda bulunan mermer ve bazik
kayaç merceklerine sıkça rastlanmaktadır. Bu birimlerin litolojik özellikleri dikkate alınarak
ayrı litoloji birimi olarak haritalanmıştır. Ayrıca birim içerisinde çok yoğun kuvarsitler damar
ve mercekleri yer almaktadır. Bu kuvarsitler birim içerisindeki iki ayrı konumda yer
almaktadır. Kuvarsitlerin bir bölümü foliasyon düzlemlerine paralel konumda, şistler
içerisinde küçük mercekler şeklinde görülmekte, bir bölümü ise foliasyonu kesen (cm-10 m
52
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
kalınlıkta)damarlar oluşturmaktadır. Mercek şekilli kuvarsitlerde yönlü doku belirgin olarak
gözlenirken, şistleri kesen süt beyazı kuvarsitlerde ise herhangi bir yönlenme
görülmemektedir. Granotoyit sokulumlara yakın kesimlerde daha fazla yoğunlaşan bu
kuvarsitlerin, genç granotoyid intrüzyonlarına bağlı olduğu düşünülmektedir.
Mermer Üyesi (Kçam) : Çamlıca Metamorfitleri içerisinde, birim genel foliasyona
paralel konumda mermer ve kalkşist ara yüzeyleri görülmektedir. Çamlıca metamorfitleri
içerisinde değişik düzeylerde 1-80 m kalınlıkta, mercek ve ara yüzeyler şeklinde, yer yer
düzenli bantlı, yer yer masif, beyaz-bej, pembemsi renkli, ince taneli şeker dokulu mermerler
Karabiga batısında daha yaygın olarak görülmektedir.
Alanda taban ilişkisi görülmeyen Çamlıca Metamorfitleri, güneybatıda Denizgören
ofiyoliti, doğuda Çetmi Melanjı tarafından tektonik olarak üzerlenirken, Eosen yaşlı çökeller
tarafından diskordan olarak örtülmektedir. Ayrıca kuzeyde Karabigabatısınde Eosen yaşlı,
güneyde Oligo-Miyosen yaşlı granitoyidler tarafından intrüzüf olarak kesilmektedir. Birimin
ilksel çökelme yaşı bilinmemekle birlikte, kuvars-mike şistlerden alınan üç örnekteki
fengitlerden elde edilen Rb/Srizotopik yaşı 65-69 My. saptanmıştır. Maastrihtiyen’de
metamorfik süreçlerden etkilenmiş olan Çamlıca Metamorfitinin çökleme yaşı Kretase
ve/veya Kretase öncesi olması gerekir.
Eosen Granitoyidleri (Teg)
Biga yarımadasının kuzeyde Marmara Denizi’nin güney kenarında Kapıdağ ve
Karabiga dolaylarında yüzeyleyen granit, granodiyorit, tonalit, kuvarsdiyorit ve monzonitik
kayaçlar Eosen granitoyidleri adı altında toplanmıştır. Delaloye ve Bingöl (2000) tarafından
yapılan jeokronolojik yaşlandırmalardan, Kapıdağ granitoyidinden 42-36 My ve Karabiga
granitoyitinden 45 My yaşlar bulunmuş olup buna göre birimin yaşı Orta Eosen’dir.
Kazmalı Tüf Üyesi (Tedka)
Bölgede Dededağ volkanitleri, Korudere İgnimbirit Üyesi, Kazmalı Tüf Üyesi ve
Hacıbekirler Üyesi olmak üzere üç üyeye ayrılır. Kazmalı tüf üyesi ilk kez Dönmez ve
diğ.(2005) tarafından adlandırılmıştır. Birim Siyako ve diğ. (1989) tarafından tanımlanan yeşil
tüflerle eşdeğerdir. Tüfler Kazmalı, Balıklıçeşme, Kozçeşme ve Selvi köyleri civarında
çökellerle ara seviyeli olarak yayılım gösterir. Türbiditik çökellerden oluşan Ceylen
Formasyonu içerisindeki yeşil-mavi renkli tüfler, Kazmalı Tüf Üyesi olarak ayırtlanmıştır.
Mikroskobik incelemeler deriyolitikvitrik tüf olarak tanımlanan birim, kriptokristalin ve
vitrofirik dokuludur. Kayaçlar çok ince taneli olduğundan mineral tayini yapmak zor olmakla
beraber içerindeki kuvars ve plajioklaz mineralleri ayırt edilebilmektedir. Hamur; killenmiş
voklan camı ve ince taneli mineral parçalarından oluşmaktadır.
Bayramiç Formasyonu (plb)
Biga ve Gelibolu Yarımadaları’nda gözlenen Pliyo-Kuvaterner yaşlı flüviyal çökeller
Siyako ve diğ. (1989) tarafından birimin en iyi gözlendiği yer olan Bayramiç Çayı’na atfen
Bayramiç Formasyonu olarak adlandırılmıştır.
Formasyon Biga kuzeyi ve doğusunda çok geniş alanlarda yüzeylenir. Bayramiç
formasyonu kızıl-kahve renkli kongromera, kumtaşı ve çamurtaşlarından oluşur. Bu çökelleri
oluşturan konglomeralar, düzlemsel paralel ya da erozyanal tabaka yüzeylerine sahiptirler.
53
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Konglomera ve kumtaşları masif ya da kabaca katmanlı, düzlemsel paralel katmanlı,
düzlemsel paralel ve tekne türü çapraz katmanlıdırlar. Çamurtaşları ise genelde masif ya da
kabaca paralel katmanlıdırlar. Bayramiç formasyonu çökelleri içinde erozyanal taban yüzeyli
kongromeralar ile başlayıp, kum taşlarına ve çamur taşlarına geçen yukarı doğru incelen
istifler gözlenir. Ayrıca bu çökeller yanal büyüme yüzeylerine sahip nokta barları da
oluştururlar.
Yukarıda tanımlanan özelliklere sahip Bayramiç formasyonu alüvyon yelpazesi,
örgülü ve menderesli akarsu çökellerinden oluşur. Bayramiç formasyonu kendinden önce
gelişen tüm birimler üzerinde uyumsuz olarak yer alır.
Formasyonun kalınlığı Siyalo ve dig. (1989)’ne göre karada 200-300 m Edremit
Körfezi’nde ise 1500 m olarak verilmektedir.
Alüvyon (Qyl)
Akarsu yataklarında, vadi tabanlarında ve ovalarda çökelen çakıl, kum, mil ve
çamurları kapsar.
3.3.2.Proje Alanı ve Etki Alanının Jeolojisi (inceleme alanına ait 1/5.000 varsa 1/1.000
ölçekli jeoloji haritası ile bölgesel ve inceleme alanlarına ait stratigrafik kesit eklenmeli
ve bölüm içerisinde atıfta bulunulmalıdır)
Proje alanı ve yakın çevresi Biga'nın kuzeydoğusunda, Biga Yarımadası’nın Marmara
Denizi kıyısında bulunmaktadır. Proje alanı ve etki alanının jeolojisi kara tarafı ve deniz tarafı
olarak ikiye ayrılarak incelenmiştir.
Kara Tarafı Jeolojisi
Kara tarafı; kıyı kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasında ki kara kısmı ve kara tarafına
doğru çevresindeki sırtlar yer yer arenalaşmış ranodiyorit bileşimli magmatik sokulum
kayasının yüzeylediği bir alan üzerinde yer almaktadır. Sahanın bütününü bu tektür kaya
birimi oluşturmaktadır.
Şekil 18 Kara tarafındaki granodiyoritlerde gelişmiş eklem takımları ve bu eklem takımları arasında korunmuş bir
mikaşist bloğu
Okay ve Satır 2000a çalışmasında“Karabiga ve çevresinde geniş alanlarda yüzlek
veren magmatik kayalar granit, granodiyorit bileşiminde olup ileri derecede alterasyona
uğramıştır. Plütonun yaşı metamorfikleri ve ofiyolitik kayaçları kestiğinden üst Kretaseden
gençtir.” denilmektedir.
54
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Delaloye ve Bingol (2000) tarafından yapılan çalışmada ise “Biga Yarımadası'nın
kuzeyinde Marmara Denizi'nin güney kenarlarında Kapıdağ ve Karabiga dolaylarında
yüzeyleyen granit, granodiyorit, tonalit, kuvarsdiyorit ve monzonitik kayalar Eosen
granitoyidleri adı altında toplanmıştır. Yapılan jeokronolojik yaşlandırmalardan Karabiga
graniloyitinden 45 My yaşlar bulunmuş olup buna göre birimin yaşı Orta
Eosen'dir.”denilmiştir.
Şekil 19 Proje Alanı ve Çevresinin Genelleştirilmiş Stratigrafik Kesiti
Kıyı-kenar çizgisi ile kıyı çizgisi arasındaki yamaçlarda doğrudan gözlenebilen
granodiyorit; yeşilimsi-sarımsı açık kahverengi, sarımsıbej­pembemsi bej renkli, ileri
derecede alterasyon sonucu yer yer kuvars kumu şeklinde, çok bol ve kalın kuvars damarları
olarak tanımlanmış ve Orta Eosen Yaşlı Karabiga PIütonu olarak isimlendirilmiştir.
Granodiyorit sahadaki yüzeylemelerinde nispeten az ayrımış ve bloklar biçiminde
ayrılabilen sınırlı kütlelerde, orta sert, kaba kristalli, kuvars, siyah mika, hornblend, 5 cm'e
kadar irileri ile karşılaşılabilen alkali feldspatlar ve plajyoklaz fenokristallerinin girift biçimde
geliştiği bir dokuya sahiptir.
55
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 20 Granodiyoritlerde İleri Derecede Ayrışma Dokusu ve Arenalaşma
Şekil 21 Kara Kesimindeki (Şev) Granodiyorit Mostralarından Görünüm
Deniz Tarafı Jeolojisi
Deniztarafında ise temeli oluşturan ayrışmış granodiyorit tabakası güncel bir kıyı
alüvyonu tarafından örtülmüş olarak bulunmaktadır.
Yapılan sondajlara göre deniz tabanında kuvaterner den güncele kadar zaman
aralığında çökelmiş ve çökelimi devam eden kil ve kum birimlerinden oluşan alüvyon
tabakasının altında ayrışmış granodiyorit birimi yer almaktadır. Deniz tabanında yapılan
sondajlarda karşılaşılan kaya esas olarak feldspatların ayrışması ürünü zayıf bir killi bağlayıcı
ile tutturulan kaba kum-kaba çakıl boyutlu küresel, köşeli parçalardan oluşan granüler zemin
benzeri (arena) bir ortam sunmaktadır. Bu zemin benzeri ortam çevrede yer yer agrega
ocakları olarak da işletilmektedir. Buradan çıkarılan gerecin esas olarak iyi bir dolgu,
stabilize gereci olarak kullanıldığı bilinmektedir. Bu ocaklarda 15 m'yi bulan derinliklerde bu
nitelikte gerecin işletilebildiği; ancak, ocakların tabanında yer yer ayrışmamış sertçe
granodiyorit çıkıntıları ile karşılaşıldığı görülmektedir.
Sondajların bazılarında bu sokuluma ya da ayrışma kesimine ulaşılmış, birim
içerisinde karot alabilmek amacı ile karotiyerle ilerleme yapılmış fakat ileri düzeyde ayrışmış
bu tabakadan sağlam karot alınamayıp, birkaç parça numune alınabilmiştir. Bu numunelerde
yapılan gözlemlerde, plajiyoklasların killeştiği,
kuvars tanelerinin ise damar tipi
olanlarından parçalar içerdiği gözlenmiştir. Bu sokulumun ayrışmış üst kesimine kadar
ilerleyen sondajlarda ise standart penetrasyon testi yapılarak kayanın zeminleşmiş üst
seviyesinden yüksek değerler ya da refü elde edilmiştir. Buralardan alınan SPT örnekleri
incelendiğinde çoğunlukla kuvars danelerinin bu zayıf kil ve mikalı killer tarafından
çimentolandığı dikkati çekmektedir.
56
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.3.3. Proje Alanına Ait İmar Planına Esas Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporları
(onaylayan kurum, onay tarihi, kapak, amaç, imar durumu, afet durumu, yerleşime
uygunluk değerlendirmesi, sonuç ve onay sayfaları ile inceleme alanını içine alan
yerleşime uygunluk değerlendirme paftası rapora eklenmelidir, bu raporlar yok ise Afet
ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın 19.01.2010 tarih ve 373 sayılı Genelgesi
doğrultusunda hazırlanacak, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporlarının ilgili
kuruma onaylatılması gerekmektedir)
Proje kapsamında “Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüt Raporu” hazırlanmıştır (Bkz.
Ek-18).
ÇED Olumlu Belgesi alındığı taktirde hazırlatılacak İmar Planına Esas JeolojikJeoteknik etüt raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal PlanlamaGenel
Müdürlüğü’nün 28.09.2011 gün ve 102732 sayılı genelgesine göre hazırlanarak Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü’ne onaylatılacaktır.
3.4.Proje Alanı ve Etki Alanının Doğal Afet ve Depremsellik Durumu
3.4.1.Doğal Afet Durumu (7269 sayılı yasada belirtilen deprem dışındaki heyelan, su
baskını, çığ, kaya düşmesi vb. afet riskleri hakkında bilgi verilmelidir.)
Proje alanı tamamen kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer almaktadır. Proje
kapsamında hazırlanan sondaja dayalı zemin ve temel etüt raporuna göre proje alanında orta
sıkı ve sıkı kumların bir kısmında oluşabilecek sıvılaşma riski ve inceleme alanı kara
kısmında oluşabilecek stabilite sorunu dışında, su baskını, çığ, çökme-tasman, karstlaşma,
tıbbi jeoloji sorunları olmadığı belirtilmiştir.
3.4.2.Deprem Durumu (inceleme alanı ve yakın çevresinde yer alan fayların faaliyet
alanına uzaklıkları, etkileri, geçmişte ve son dönemde meydana gelen depremlerden
kısaca bilgi verilerek, Türkiye deprem bölgeleri haritası rapora eklenmeli, diri fay
haritasına ve uyulacak yönetmeliklere atıfta bulunulmalıdır.)
Çanakkale İli, Biga ilçesinde bulunan proje alanı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı
Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na (1996) göre 1. derece deprem kuşağı içinde yer
almaktadır.
57
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje Alanı
Şekil 22 Çanakkale İli Deprem Haritası
Proje alanını etkileyebilecek diri faylar
Proje alanından herhangi bir fay geçmemekte olup, en yakın faylar ise Çan- Biga ve
Sarıköy Faylarıdır. Proje alanı çevresinde yer alan faylara ait bilgiler aşağıda başlıklar altında
verilmiş olup, bu fayları gösterir şekiller işe Şekil 23ve Şekil 24’de verilmiştir. Ayrıca proje
alanını işaretlendiği 1/250.000 ölçekli diri fay haritası Ek-14’de verilmiştir.
Saroz-Gaziköy Fayı; KD-GB gidişli olup yaklaşık 100 km. uzunluktadır. Sağ yanal
doğrultu atımlı olan fay, 1912 yılında Şarköy depremine neden olmuştur. Fay parçası boyu ile
olasılı büyük depremlerde oluşacak olan depremin büyüklüğü arasındaki bağlantıdan hareket
ile gelecekte burada 7.2-7.6 büyüklüğünde deprem beklenmektedir.
Anafarta Fayları; KD-GB gidişli olup yaklaşık 20-25 km. bölümü karadadır. 60 km.
uzunlukta olabileceğine dair veriler mevcuttur. Sağ yanal doğrultu atımlı olan fay, herhangi
büyük bir depreme neden olmamıştır. Fay parçası boyu ile olasılı büyük depremlerde oluşacak
olan depremin büyüklüğü arasındaki bağlantıdan hareket ile gelecekte burada 6.8-7.2
büyüklüğünde deprem üretebilir.
Can-Biga Fay Zonu; Çan-Biga dolayında yer almaktadır. Birçok fay parçasından
(segment) oluşmuştur. Bu faylar, genellikle KD-GB yönünde uzanırlar. Segment uzunlukları
2-2.5 km. arasındadır. Bu fay 6.3 ve 4.9 büyüklüğünde depremlere neden olmuştur.
Etili Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 60 km. uzunluktadır. Sağ yanal doğrultu
atımlıdır. Bu fayın6.8-7.2 büyüklüğünde depremlere neden olabileceği hesaplanmıştır.
58
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ezine Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 45 km. uzunluktadır. Sağ yanal doğrultu
atımlıdır. Etili Fayının batıya uzantısıdır. Bu fayın6.8-7.2 büyüklüğünde depremlere neden
olabileceği hesaplanmıştır.
Sarıköy Fayı; KD-GB doğrultulu ve yaklaşık 67 km. uzunluktadır. Fayın yaklaşık
15km. lik bölümü Çanakkale il sınırları içinde kalmaktadır. Sağ yanal doğrultu atımlı olan
Sarıköy Fayının7.2-7.5 büyüklüğünde depremlere neden olabileceği sanılmaktadır.
Yenice-Gönen Fayı;KD-GB doğrultuludur. Yaklaşık 75 km. uzunluktadır. Yenice­
Gönen Fayının yaklaşık 30-35 km'lik bölümü Çanakkale il sınırları içerisinde, 40-45 km'lik
bölümü Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Yenice-Gönen Fayı 18.3.1953 tarihinde
7.2
büyüklüğünde depreme neden olmuştur. Gelecekte söz konusu fayda7.0-7.4
büyüklüğünde depremler beklenmektedir.
Evciler Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 48 km. uzunluktadır. Sağ yanal
doğrultu atımlıdır. Yenice-Gönen Fayının batıya uzantısıdır. Bu fayın 6.8-7.2 büyüklüğünde
depremlere neden olabileceği hesaplanmıştır.
Ayvacık Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 41 km. uzunluktadır. Sağ yanal
doğrultu atımlıdır. Yenice-Gönen Fayının ve devamı olan Evciler Fayının batıya uzantısıdır.
Bu fayın6.8-7.2 büyüklüğünde depremlere neden olabileceği hesaplanmıştır.
Pazarköy Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 39 km. uzunluktadır. Sağ yanal
doğrultu atımlıdır. Bu fayın6.8-7.1 büyüklüğünde depremlere neden olabileceği
hesaplanmıştır.
59
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 23 Proje Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar-1
Edremit Fayı;KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 52 km. uzunluktadır. Sağ yanal
doğrultu atımlıdır. Edremit Fayının tamamı Balıkesir il sınırları içerisinde yer almaktadır. Bu
fayın7.0-7.2 büyüklüğünde depremlere neden olabileceği hesaplanmıştır.
Edremit Körfezi Fayı; KD-GB doğrultulu olup yaklaşık 77 km. uzunluktadır. Sağ
yanal doğrultu atımlıdır. Edremit Körfezi Fayının 10-15 km' lik bölümü Balıkesir ili sınırları
içerisinde,50-55 km' lik bölümü Çanakkale il sınırları içerisinde yer almaktadır. 06.10.1944
tarihinde 6.9büyüklüğündeAyvacık depremine neden olmuştur. Bu fayın 6.9-7.3
büyüklüğünde depremlere neden olabileceği hesaplanmıştır.
60
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 24 Proje Alanını Etkileyebilecek Diri Faylar-2
Proje Alanı ve Çevresinin Sismik Geçmişi ve Depremselliği.:
Tarihsel Depremler:
Tarihsel depremlerden en önemlileri, Marmara Denizi ve çevresinin tektonik
özelliklerini ortaya çıkaracak nitelikteki depremler olan 1344, 1509, 1766 ve 1894
depremleridir.
Marmara Denizi (14.10.1344) :Tüm Marmara sahilini etkileyen bu deprem Tusunami
oluşturmuş ve sahilden 2000 m. içeriye kadar su basmasına neden olmuştur. Şiddeti ve sebep
61
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
olduğu can kaybı hakkında net bilgi yoktur. Bu deprem Gelibolu Kalesinin Surlarını büyük
ölçüde yıkmıştır.
Şekil 25 Çanakkale ve Çevresinin Tarihsel Dönem Depremleri (1900 dan Önce)
İstanbul (10.09.1509) : İstanbul merkezli bu deprem tüm Marmara sahilini etkileyen
bir Tsunami oluşturmuştur. Bu Tsunami'nin dalga boyunun 6 m.yi geçtiği İstanbul surlarının
üzerinden aştığı ifade ediliyor. Bu depremde İzmit Kalesi’nin surları ise tamir edilemeyecek
şekilde tahrip olmuştur. Bu depremde Gelibolu da ağır hasar gören kentler arasın dadır.
Etkileri açısından bakıldığında 1509 depremi en büyük deprem olarak görülmektedir.
Bu depreme "Küçük Kıyamet" adı verilmiş ve şiddeti IX olarak belirlenmiştir (Soysal, ve
dig.,1981). Tarihsel kayıtlara göre bu depremde 1070 ev, 109 cami yıkılmış ve 13.000 can
kaybı olmuş, deniz dalgaları surları aşmıştır. 1766 depremi de yıkıcı niteliğe sahiptir ve
şiddeti IX verilmiştir.
Marmara Denizi (05.04.1641) : Marmara'da meydana gelen bu depremin o1uşturduğu
Tsunami 136 geminin batmasına yol açmıştır.
İstanbul (1894): 1894 depremi en çok bilinen tarihsel depremdir ve şiddeti X olarak
verilmiştir. Toplam can kaybının 1.000 dolayında olduğu bu depremde Kapalıçarşı
Kuyumcular kısmında ağır hasar ve can kaybı olmuştur. Ambarlı'da doğu-batı doğrultulu
3km uzunluğunda çatlak gözlenmiştir. Heybeli ve Kınalıada’nın güney kıyılarında kırıklar
oluşmuştur. Dış merkezi Adaların güneydoğusu olarak belirlenen bu depremde Yeşilköy ve
birçok kıyıda deniz hareketleri meydana gelmiştir (Gündoğdu, 1991).
62
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Aletsel Dönem Depremleri:
Şekil 26 Çanakkale ve Çevresinde Meydana Gelmiş 5,5’den Büyük Magnitüdlü Depremler
Saroz-Gazikoy
(09.08.1912) :Sarkoy-Mürefte merkezli bu deprem 7,3
büyüklüğündedir. Enlem:40.6, Boylam:27.2 merkezli 16 km. derinlikte olmuştur. Meydana
geldiği saat yaklaşık 01:29’dur. Ancak bazı kaynaklara göre sabah, yani daha ilerleyen
saatlerde meydana geldiği söylenmektedir. Deprem Mürefte'de 850, Şarköy'de 1085 haneden
hiçbirini sağlam bırakmamıştır. Gelibolu'nun da büyük bir bölümü yine bu depremde
yıkılmıştır.
Saroz-Gazikoy (10.08.1912) : Şarköy-Mürefte merkezli bu deprem 6,3
büyüklüğündedir. En1em : 40.6 , Boylam : 27.10 merkezli 15 km. derinlikte olmuştur.
Meydana geldiği saat yaklaşık09:23’dür.
Çan (13.09.1912) : Çan-Lapseki ilçe sınırında oluşmuş bu deprem 6,9
büyüklüğündedir. En1em : 40.10 , Boylam : 26.80 merkezli 15 km. derinlikte olmuştur.
Meydana geldiği saat yaklaşık 23:31’ dir.
Ayvalık (18.11.1919) :Ayvalık merkezli bu deprem 7,0 büyüklüğündedir. Enlem :
39.26 , Boylam : 26.71 merkezli 10 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık
21:54’dür.
Çanakkale-Truva (02.05.1928) : Truva açıklarında Ege Denizi merkezli bu deprem
6,0 büyüklüğündedir. Enlem : 40.00 , Boylam : 26.00 merkezli 18 km. derinlikte olmuştur.
Meydana geldiği saat yaklaşık21:54’dür.
Biga-Karabiga (04.01.1935) : Marmara Denizi içerisinde Karabiga açıklarında
meydana gelen bu deprem 6,4büyüklüğündedir. Enlem : 40.64 , Boylam : 27.51 merkezli 30
km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık 14:41’dir.
63
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Biga-Çeşmealtı (04.01.1935) : Marmara Adasının batı kenarında meydana gelen bu
deprem 6,4 büyüklüğündedir. Enlem: 40.30, Boylam: 27.45 merkezli20 km. derinlikte
olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık16:20’dir.
Midilli
(22.09.1939) :Midilli adasının doğu sahilinde oluşmuş bu deprem 6,6
büyüklüğündedir. Enlem: 39.07, Boylam: 26.64 merkezli 10 km. derinlikte olmuştur.
Meydana geldiği saat yaklaşık 02:22’dir.
Kırkağaç (28.10.1942) : Manisa-Kırkağaç merkezli bu deprem 6,0 büyüklüğündedir.
Enlem: 39.10, Boylam: 27.80 merkezli 10 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat
yaklaşık 02.22’dir.
Dursunbey (15.11.1942) : Dursunbey merkezli bu deprem 6,1 büyüklüğündedir.
Enlem:39.55, Boylam: 28.58 merkezli 10 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat
yaklaşık 17:01’dir.
Edremit Körfezi (06.10.1944) :Altınoluk açıklarında Edremit Körfezi içinde meydana
gelen bu deprem 6,8 büyüklüğündedir. Enlem : 39.48 , Boylam : 26.56 merkezli 40 km.
derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık 02:34’dür.
Yenice (18.03.1953) : Yenice merkezli bu deprem 7,2 büyüklüğündedir. Enlem:
39.99, Boylam: 27.36 merkezli 10 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat
yaklaşık19:06’dır. Bu deprem sonucunda 30.000 km2lik. bir alanda hasar ve tahribat oluştuğu
belirlenmiştir. 8.000 den çok yapı yıkılmış ya da ağır hasarla karşı karşıya kalmıştır. Bir o
kadar yapı da hafif hasar geçirmiştir. 211 okul, 176 resmi bina, 27 cami yıkılmış, toplam 250
kişi yaşamını yitirmiştir. Biga Yarımadası ve Anadolu'nun kuzeybatı kesimi, Marmara ile
kuzey Ege arasında yer alan civar bölgeler depremden az ya da çok etkilenmiştir. Pınar
(1953),oluşan deprem fayının uzunluğunun 80 km den çok olduğunu, Çan’ın güneyindeki
dağlardan başlayıp Manyas gölünün güneyindeki tepelerde kaybolduğunu belirtmektedir.
Yenice, fay zonu yakınında ve bir çakıl konisi üzerinde kurulmuş bulunmaktadır. Bu nedenle
hasar çok şiddetli olmuş 450 evden 420'si ağır hasar görmüş, 1700 kişiden 192'si yaşamını
yitirmitir. Gönen'de 16 kişi ölmüş, 2,449 yapıdan 738'i ağır hasara uğramış ya da önemli
hasar geçirmiş ve 570 evde de az hasar gözlenmiştir.
Marmara Denizi (18.09.1963) : Marmara Denizi içerisinde Çınarcık açıklarında
oluşmuş bu deprem 6,3 büyüklüğündedir. Enlem: 40.77, Boylam: 29.12 merkezli 40 km.
derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık16:58’dir.
Karacabey (06.10.1964) : Karacabey merkezli bu deprem 7,0 büyüklüğündedir.
Enlem :40.30 , Boylam : 28.23 merkezli 34 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat
yaklaşık 16:58’dir.
Ege Denizi (19.02.1968) : Ege Denizinde Agios Efstratios adasının yaklaşık 7 km.
güneyinde oluşmuş bu deprem 7,2 büyüklüğündedir. Enlem: 39.40, Boylam: 24.94 merkezli 7
km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık22:45’dir.
Saroz Körfezi(27.03.1975) :Saros Körfezi içerisinde olmuş bu deprem 6,7
büyüklüğündedir. Enlem: 40.45, Boylam: 26.12 merkezli 15 km. derinlikte olmuştur.
Meydana geldiği saat yaklaşık 05:15’dir.Bu depremde; Şarkoy Kaymakamlık binası, Hoşköy
ilköğretim okulu ve 1 ev, Sofuköy'de 2 ev, Şenköy'de 2 ev 1 cami, Terziköy'de 1 okul ve 22
ev ağır hasar görmüştür. Bu köylerin hepsi Tekirdağ’a bağlıdır. Karlıköy'de sağlık ocağında
64
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
duvarlar çatlamıştır. Kocatepe (Yeşilköy) de 18 ev ve cami hasar görmüştür. Tuğla ve
çimento harçla yapılmış bacalardan yıkılanlar olmuş, kiremitler düşmüştür. Tekirdağ’da,
Keşan’ın Büyükdoğanca köyünde Dişbudak, Çeltikköy, Mecidiyeköy, Beyköy, Erikli ve
Karaincirli (Enez) köylerinde duvar çatlamaları ve çok hafif hasar oluşmuştur.
Ege Denizi (19.12.1981) : Ege Denizinde Agios Efstratios adasının yaklaşık 15
km. güneyinde oluşmuş deprem 7,2 büyüklüğündedir. Enlem: 39.22, Boylam: 25.25
merkezli 10 km. derinlikte olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık 03:01’dir
Kocaeli (17.08.1999) :İzmit Körfezi içerisinde Kocaeli açıklarında meydana gelen bu
deprem 7,4 büyüklüğündedir. Enlem : 40.70 , Boylam : 29.97 merkezli 18 km. derinlikte
olmuştur. Meydana geldiği saat yaklaşık 03:01’dir.
Söz konusu alanda yapılacak olan her türlü yapılarda 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkındaki Yönetmelik” ve 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uyulacaktır.
3.4.3.Afet Bölgelerinde yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılacak
iş ve işlemler
Proje kapsamında 522 m uzunluğunda kazıklı iskele yapılması planlanmaktadır.
Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Zemin
grubu B, yerel zemin sınıfı Z2’dir.
Tablo 28 Zemin Grupları
Zemin
Grubu
(A)
(B)
(C)
(D)
Zemin Grubu
Tanımı
1. Masif volkanik kayaçlar ve
ayrışmamış sağlam metamorfik
kayaçlar, sert çimentolu tortul
kayaçlar....
2. Çok sıkı kum, çakıl.........
3. Sert kil ve siltli kil..........
1. Tüf ve aglomera gibi gevşek
volkanik kayaçlar, süreksizlik
düzlemleri bulunan ayrışmış
çimentolu tortul kayaçlar....
2. Sıkı kum, çakıl...............
3. Çok katı kil ve siltli kil...
1.Yumuşak süreksizlik
düzlemleri bulunan çok ayrışmış
metamorfik
kayaçlar ve
çimentolu tortul
kayaçlar.............…..
2. Orta sıkı kum, çakıl........
3. Katı kil ve siltli kil..........
1.Yeraltı su seviyesinin yüksek
olduğu yumuşak, kalın alüvyon
tabakaları.....
2. Gevşek kum...................
3. Yumuşak kil, siltli kil.....
Stand.
Penetr.
(N/30)
Relatif
Sıkılık
(%)
Serbest
Basınç
Direnci
(kPa)
Kayma
Dalgası
Hızı
(m/s)
---> 50
> 32
--85-100
---
> 1000
--> 400
> 1000
> 700
> 700
--30-50
16-32
--65-85
---
500-1000
--200-400
700-1000
400-700
300-700
--10-30
8-16
--35-65
---
< 500
--100-200
400-700
200-400
200-300
--< 10
<8
--< 35
---
----< 100
< 200
< 200
< 200
65
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 29 Yerel Zemin Sınıfları
Yerel Zemin
Sınıfı
Z1
Z2
Z3
Z4
Tablo 6.1’e Göre Zemin Grubu ve
En Üst Zemin Tabakası Kalınlığı (h1)
(A) grubu zeminler
h1 15 m olan (B) grubu zeminler
h1> 15 m olan (B) grubu zeminler
h1 15 m olan (C) grubu zeminler
15 m <h1 50 m olan (C) grubu zeminler
h1 10 m olan (D) grubu zeminler
h1> 50 m olan (C) grubu zeminler
h1> 10 m olan (D) grubu zeminler
Jeofizik yöntem ve hesaplarda elde edilen saha genelinde 30m derinlik için ortalama
kayma dalgası hızı Vs30 = 431 ile 866m/sn arasında, saha genelinde büyüme b=0,8-1,8
aralığında bulunmuştur. Bu değerlerin Tablo 30 ve Tablo 31’ de değerlendirilmesi sonucunda
alanda zemin sınıfı (A,B), büyütme ise düşük tehlike düzeyinde (A) olarak bulunmaktadır.
Tablo 30 Eurocode 8’de Vs30’a Göre Zemin Sınıfları
Zemin Sınıfı
A
B
C
D
Tanım
Kaya yada diğer benzeri formasyonlar
Çok sıkı kum çakıl ya da çok sert killer
Sıkı ya da orta sıkı kum, çakıl veya sert kil
Gevşekten-Orta sıkıya kadar kohezyonsuz zeminler
veya yumuşaktan serte kadar kohezyonlu zeminler
Özellikler (m/sn)
Vs>800
360<Vs≤800
180<Vs≤800
180<Vs
Tablo 31 Spektral Büyütmelere Göre Mikro bölgeleme Ölçütleri (Ansal ve diğ.,2001)
Spektral Büyüme
0,0-2,5
2,5-4,0
4,0-6,5
Tehlike Düzeyi
A (Düşük)
B (Orta)
C (Yüksek)
06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”e göre birinci derece
deprem bölgesinde yer alacak olan proje konusu yapılara ilişkin değerlendirmede etkin yer
ivmesi katsayısı A0 = 0,40 alınacaktır.
Söz konusu alanda yapılacak olan her türlü yapıda 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar
Hakkındaki Yönetmelik” ve 06.03.2007 tarih ve 26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”
hükümlerine uyulacaktır.
66
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.5.Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrojeolojik Özellikleri ve Yeraltı Su Kaynaklarının
Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000’lik
Topografik Haritada Gösterimi
Proje alanı tamamen kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında yer almaktadır. Deniz
tarafında yapılan sondajlarda, deniz tabanı 3,00 m ile 29,20 m arasında olduğu görülmüştür.
Projenin inşaat aşamasında çalışacak personel için gerekli içme suyu piyasada satılan
izinli ve ruhsatlı petsu ve damacanalar ile sağlanacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında kullanma suyu DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden CENAL
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan yeraltı suyu kullanma izinli yatırımcı tarafından açılan
kuyudan temin edilecektir. Söz konusu Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi Ek-11’de
sunulmuştur.
3.6.Proje Alanı ve Etki Alanının Hidrolojik Özellikleri ve Yüzeysel Su Kaynaklarının
Mevcut ve Planlanan Kullanımı, Proje Alanına Mesafeleri ve Debileri, 1/25000’lik
Topografik Haritada Gösterimi
Proje etki alanında ve yakın çevresinde Marmara Denizi hariç herhangi bir yüzeysel su
kaynağı bulunmamaktadır.
Proje alanının çevresinde yer alan dere, kuyu, çeşme ve kaynakları gösterir harita
Şekil 27’de verilmiştir.
Proje kapsamında, 31 Aralık 2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Bununla beraber faaliyet kapsamında yüzey ve yer altı sularına olumsuz etkide bulunabilecek
tüm kirletici unsurlar ile ilgili gerekli tüm önlemler faaliyet sahibi tarafından alınacaktır.
67
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
400 m yarıçaplı
Etki alanı
Şekil 27 Proje alanının çevresinde yer alan dere, kuyu, çeşme ve kaynakları gösterir harita
3.7.Deniz Dibi Zemin Etüt Raporu
Proje kapsamında deniz tarafında 19 yerde toplam 344,94 m derinlikli inceleme
sondajı yapılmıştır.
Bu sondajlara ilişkin temel bilgiler Tablo 32 ve Tablo 33’de özetlenmiş, sondaj logları
ise Ek-15’de, bu sondajlarda belirlenen zemin istif bilgisi ile hazırlanmış olan zemin kesiti ise
Ek-16’de verilmiştir.
68
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 28 Proje Kapsamında Yapılan Sondajları Gösterir Harita
69
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 32 Deniz Sondaj Bilgileri
70
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 33 Deniz Sondaj Bilgileri
71
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 29 Sondaj Çalışmalarını Gösteren Resim
Alanda zemin profilini oluşturan tabakalar tür, kıvam ve yerleşim sıklığına bağlı
olarak 7’ye ayrılmıştır. Bunlar;
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Çok Yumuşak Kil
Orta Katı/Katı Kil
Gevşek Kum
Orta Sıkı Kum
Sıkı Kum
Zeminlenmiş Granodiyorit, Sıkı
Zeminlenmiş Granodiyorit, Çok Sıkı
Çok Yumuşak Kil
DS-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 18 sondajlarında deniz tabanının yüzeyinde gözlenmiştir.
Tabakanın kalınlığı 2,90m ile 5,10 nm arasında değişmektedir. Bu tabakada yapılan 1 adet
SPT ile elde edilen değer N=1’dir. Akıcı kıvrımlı tabakada yapılan SPT deneyinde SPT N=0
olarak bulunmuş örnek alınmamıştır. Bu tabaka ancak alttaki tabaka ile tapalanmış SPT
örnekleri içinden alınabilmiştir. Bu tabaka dayanımsız olarak kabul edilecektir.
72
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Orta Katı/Katı Kil
DS-14, 16 ve 18 sondajlarında orta sıkı ve sıkı yerleşmiş kumların
gözlenmiştir. Tabakanın kalınlığı, bulunduğu yerlerde 3,00m ile 4,40m
değişmektedir. Bu tabakada yapılan 7 adet SPT ile elde edilen değerler N=6-18
düzeltilmiş SPT değeri ise N60 = 5-16 arasında değişmektedir. Bu tabakaların
düzeltilmiş SPT değeri, 5 adet deneyin ortalaması ile, N60,ort = 10 kabul edilecektir.
arasında
arasında
arasında,
ortalama
Gevşek Kum
Sadece DS-14 sondajında gözlenmiştir. Burada her hangi bir deniz yapısı
yapılmayacaktır. Kalınlığı 3,50 m olarak geçilmiştir. Bu tabakada yapılan 2 adet SPT ile elde
edilen değerler N=2-4 arasında, düzeltilmiş SPT değerleri ise (N1)60 = 3-7 arasında
değişmektedir. Bu tabakaların ortalama düzeltilmiş SPT değeri, 2 adet deneyin ortalaması ile,
(N1)60,ort =5 kabul edilecektir.
Orta Sıkı Kum
DS-2, 9, 11 ve 15 sondajları hariç tüm sondajlarda gözlenmiştir. Kalınlığı 1,00m ile
19,00 m arasında değişmektedir. Bu tabakada yapılan 63 adet SPT ile elde edilen değerler
N=8-35 arasında, düzeltilmiş SPT değerleri ise (N1)60=9-51 arasında değişmektedir. Bu
tabakanın ortalama düzeltilmiş SPT değeri, 63 adet deneyin ortalaması ile, (N 1)60,ort=18 kabul
edilecektir.
Sıkı Kum
Sadece DS-3, 4,12 ve 13 sondajlarında gözlenmiştir. Kalınlığı 1,50 m ile 14,40 m
arasında değişmektedir. Bu tabakada yapılan 51 adet SPT ile elde edilen değerler N=11-71
arasında, düzeltilmiş SPT değerleri ise (N1)60=20-108 arasında değişmektedir. Bu tabakanın
73
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ortalama düzeltilmiş SPT değerleri, iri çakıllar nedeni ile alınmış yüksek SPT değerleri göz
ardı edilerek 51 tane deneyin ortalaması ile (N1)60,ort=30 kabul edilecektir.
Zeminleşmiş Granodiyorit, Sıkı
DS-1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 15 ve 16 sondajlarında gözlenmiştir ve DS-1, 2, 14, 15 ve
16 sondajları da bu tabakada sonlanmıştır. Kalınlığı >1,75m olarak bulunmuştur. Bu tabakada
yapılan 40 adet SPT ile elde edilen değerler N=22-Refü arasında, düzeltilmiş SPT değerleri
ise (N1)60=19-55 arasında değişmektedir. Bu tabakanın ortalama düzeltilmiş SPT değeri, 40
adet deneyin ortalaması ile (N1)60,ort = 30 kabul edilecektir.
Zeminleşmiş Granodiyorit, Çok Sıkı
DS-1, 2, 14, 15 ve 16 hariç tüm sondajlarda bu tabakada sonlanmıştır. Kalınlığı >2,08
m olarak bulunmuştur. Bu tabakada yapılan 47 adet SPT ile elde edilen değerler N=41-Refü
arasında, düzeltilmiş SPT değerleri ise (N1)60 = 30-125 arasında değişmektedir. Bu tabakanın
ortalama düzeltilmiş SPT değeri, 47 adet deneyin ortalaması ile (N1)60,ort=50 kabul edilecektir.
74
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 30 Deniz Sondajları Düzeltilmiş SPT – Derinlik Grafiği
(Derinlik Deniz Yüzeyinden İtibaren)
Şekil 31 Deniz Sondajları Düzeltilmiş SPT – Derinlik Grafiği
(Derinlik Deniz Tabanından İtibaren)
75
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.8.Meteorolojik Özellikler ve Veriler, Bölge Özelinde Hava Koşulları, Bu Koşulların
Yapımı Planlanan Proje Alanına Etkileri Yönünden İrdelenmesi, Rüzgâr Gülü
1- Bölgenin Genel İklim Şartları
Çanakkale İli iklimi genel olarak ılıman sayılır. Akdeniz iklimiyle Karadeniz iklimi
arasında bir geçiş iklimi hususiyeti gösterir. Edremit Körfezinde Akdeniz iklimi hüküm
sürerken, orta kısımda ve Gelibolu Yarımadasında havalar soğuk geçer Balkanlar üzerinden
gelen soğuk rüzgârlar tesirli olur. Kar yağışı azdır. Yağış kış ve ilkbaharda fazladır. Don
olayları fazladır. Senede bir aya yakın donlu geçer. Sıcaklık -11° ile +39° arasında seyreder. 13
Karabiga İlçesi Akdeniz ve Karadeniz iklimleri arasında bir geçiş iklimine sahip ise de
kıyıdan 30-40 km. sonra arazinin yükselmesiyle kara ikliminin etkisi başlar. Yazların sıcak ve
kuraklığı Akdeniz iklimini, kışların kar yağışlı ve soğukluğu kara iklimini, ilkbaharın
yağmurları ve nem fazlalığı Karadeniz ikliminin özelliklerini taşır. 14
En soğuk günler Ocak ve Şubat aylarında görülür. Isı kışın ortalama 7 derece olup, -9
dereceye kadar düşerek, kış mevsiminin serinliğini ve soğukluğunu tattırır. Yazın ortalama 25
derece olan sıcaklığın, Ağustos ayında 37-39 dereceye kadar çıktığı görülür. Ancak yüksek
kesimler yazın daha serin, kışın daha soğuk olur. Kışın genelde hava bulutlu olup, Staratüs ve
Nimbus bulutları hemen hiç eksik olmaz.
Karabiga İlçesinde, rüzgarsız günler pek azdır. Özellikle kuzey yönden esen Yıldız ile
kuzeydoğu'dan esen Lodos rüzgarları nemli olup, yağışlara neden olur. Rüzgarlar sık sık yön
değiştirir. Kışın, genelde Karayel rüzgarı kar yağmasına yol açar. Bundan başka, kıyı
kesimlerde deniz ikliminin özelliği olan meltem rüzgarı, sabahları denizden karaya, akşamları
da karadan denize doğru esmektedir. Genel olarak iklim Marmara Bölgesi iklim kuşağı
içerisinde yer almakta olup, yazları serin, kışları ılık ve yağmurlu geçmektedir. 15
Meteorolojik ve iklimsel özellikler bölümü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden
alınan, Çanakkale Meteoroloji İstasyonu uzun yıllar (1960-2012) gözlem kayıtlarından
yararlanılarak oluşturulmuş olup, Onaylı Meteorolojik Veriler ekte verilmiştir. (Bkz.Ek-10).
13
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/iklim.html
http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/bandirmaBiga.pdf
15
http://tr.wikipedia.org/wiki/Koruoba,_Biga
14
76
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
2- Basınç Dağılımı
Çanakkale istasyonu uzun yıllar (1960-2012) gözlem kayıtlarına göre bölgede
ortalama basınç yıllık 1015,6 hPa, maksimum basınç yıllık 1042,9 hPa, minimum basınç
yıllık 984,1 hPa ’dır.
Tablo 34 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Basınç Değerleri
AYLAR
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
YILLIK
Ortalama Basınç (hPa)
1018,8
1017,4
1016,4
1013,7
1014
1013
1011,8
1012,5
1015,5
1018,1
1018,5
1018,1
1015,6
Maksimum Basınç (hPa)
1041,6
1038,6
1039,1
1031,8
1024,5
1024,8
1021,5
1021,2
1027,1
1029,5
1034,2
1042,9
1042,9
Minimum Basınç (hPa)
984,1
991
987,9
990,1
1000,2
998,3
1000,9
1001
998,9
997,7
992,4
990,4
984,1
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
1050
1040
1030
1020
1010
1000
Ortalama Basınç (hPa)
990
Maksimum Basınç (hPa)
980
Minimum Basınç (hPa)
970
960
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
950
Şekil 32 1960-2012 Yılları Arası Basınç Dağılımları Grafiği
3- Sıcaklık Dağılımı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık
ortalama sıcaklık 15,0 C’dir. En yüksek sıcaklık 39,0 C ile 1966 yılının Temmuz ayında, en
düşük sıcaklık -11,2 C ile 2009 yılının Şubat ayında ölçülmüştür.
Tablo 35 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Sıcaklık Değerleri
Aylar
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık YILLIK
Ortalama Sıcaklık (°C)
6,2
6,5
8,3
12,5
17,5
22,4
25
24,8
20,8
16
11,9
8,4
15,0
Maksimum Sıcaklık (°C)
20
21,2
24,2
26,8
34,4
36,8
39
38,6
35,4
31,7
25,2
22,9
39,0
Minimum Sıcaklık (°C)
-9,2
-11,2
-8,4
-1,3
3,4
6,6
11,4
11,6
6
0,4
-4,4
-8,4
-11,2
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
77
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
50
40
30
Ortalama Sıcaklık (°C)
20
Maksimum Sıcaklık (°C)
10
Minimum Sıcaklık (°C)
0
-10
-20
Şekil 33 1960-2012 Yılları Arası Sıcaklık Dağılımları Grafiği
4-Yağış Dağılımı
Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Uzun yıllar (1960-2012) gözlem kayıtlarına göre
yıllık ortalama toplam yağış miktarı 616,6 mm’dir. Günlük en çok yağış miktarı 110 mm ile
Mayıs ayında ölçülmüştür.
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
64,9
47
33
21,1
12,1
5,6
23,1
Yıllık
Nisan
70,4
Aralık
Mart
85,5
Kasım
Şubat
Toplam Yağış Miktarı Ortalaması (mm)
Ekim
AYLAR
Ocak
Tablo 36 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Yağış Değerleri
54,2
83,5
115,7
616,6
86
72,2 110 50,5 80,6 45,5 63,8 104,8 101,9
Günlük Maksimum Yağış Miktarı(mm) 91,5 58,7
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
96,3
110
140
120
100
80
Toplam Yağış Miktarı Ortalaması
(mm)
60
Günlük Maksimum Yağış Miktarı
(mm)
40
20
0
Şekil 34 1960-2012 Yılları Arası Yağış Dağılımları Grafiği
78
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
5-Ortalama Nispi Nem
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık
ortalama bağıl nem % 75,4 ‘dir.
Tablo 37 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Bağıl Nem Değerleri
Aylar
Ortalama Nem %
Minimum Nem %
Ocak
81,4
26
Şubat Mart Nisan
80,3
79,4
77,6
26
16
19
Mayıs Haziran
75,1
69,7
10
11
Temmuz
65,8
13
Ağustos
66,1
13
Eylül Ekim Kasım Aralık YILLIK
70,4 76,4
80,1
82
75,4
19
17
13
28
17,6
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
90
80
70
60
50
40
Ortalama Nem (%)
30
Minimum Nem (%)
20
10
0
Şekil 35 1960-2012 Yılları Arası Bağıl Nem Dağılımı Grafiği
79
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
6-Buharlaşma Durumu
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması 148,97 mm ve Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması
17,5 mm. ile Temmuz ayında ölçülmüştür.
3
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Aylar
Mart
Ocak
Şubat
Tablo 38 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Buharlaşma Değerleri
YILLIK
4,6
5
109,8 166,2 217,5 266,5 250 170,9 103,9 43,5 12,4
148,97
Günlük Maksimum Açık Yüzey Buharlaşması (mm) 7,2 16,5
6
12,5
12,31
Ortalama Açık Yüzey Buharlaşması (mm)
13
16,4
17,5
14,6
12,4
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
300
250
200
150
Ortalama Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
100
Maksimum Açık Yüzey
Buharlaşması (mm)
50
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
0
Şekil 36 1960-2012 Yılları Arası Buharlaşma Dağılımı Grafiği
80
9,2
10
5,2
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
7-Sayılı Günler
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
yağışın 0,1 mm, ve büyük olduğu günler sayısı yıllık ortalaması 7,11, kar yağışlı günler sayısı
yıllık 8,4, kar örtülü günler sayısı yıllık 4,1, sisli günler sayısı yıllık 7,7, dolulu günler sayısı
yıllık 2,1 ve kırağılı günler sayısı yıllık 19,5, orajlı günler sayısı yıllık 28,6 olarak
ölçülmüştür.
Aralık
Yıllık
Nisan
Mart
Ocak
Ekim
8,4
4,1
7,7
2,1
19,5
28,6
Eylül
1,7
0,9
1,3
0,2
3,9
2,8
AYLAR
Mayıs
Ortalama Kar Yağışlı Günler Sayısı
2,8 2,4 1,2 0,1
0,2
Ortalama Kar Örtülü Günler Sayısı
1,4 1,3 0,5
Sisli günler Sayısı Ortalaması
1,8
1
1,2 0,4 0,2
0
0 0,5 1,3
Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
0,4 0,5 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1
0 0,2
Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması
5,5 4,7
3
0,3
0,1 2
Orajlı Günler sayıları Ortalaması
2,6 2,4
2
2,6 2,4 3,1 1,7 1,3 1,9 2,3 3,5
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
Şubat
Kasım
Ağustos
Haziran
Temmuz
Tablo 39 1960-2012 Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler
6
5
Ortalama Kar Yağışlı Günler
Sayısı
4
Ortalama Kar Örtülü Günler
Sayısı
3
Sisli Günler Sayısı Ortalaması
2
Dolulu Günler Sayısı Ortalaması
1
Kırağılı Günler Sayısı Ortalaması
0
Orajlı Günler Sayısı Ortalaması
Şekil 37 1960-2012 Yılları Arası Yağışlı, Sisli, Dolulu, Kırağılı, Orajlı Günler Dağılımı
8-Maksimum Kar Kalınlığı
1960-2012 yılları arası Çanakkale ili Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
toplam yıllık maksimum kar kalınlığı 63 cm. ile ocak ayında ölçülmüştür.
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
24
Haziran
30
Mayıs
63
Nisan
Mart
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
Şubat
Aylar
Ocak
Tablo 40 1960-2012 Yılları Arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu Maksimum Kar Kalınlığı Değerleri
YILLIK
32
63
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
81
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Maksimum Kar Kalınlığı (cm)
70
60
50
40
30
20
10
0
Şekil 38 1960-2012 Yılları Arası Maksimum Kar Kalınlığı Dağılımı Grafiği
9-Rüzgar Dağılımı
Yıllık, Mevsimlik, Aylık Rüzgar Yönü
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
rüzgarın esme sayıları toplamı aşağıda tabloda verilmektedir.
Tablo 41 1960-2012 Yılları Arası Esme Sayıları Toplamı
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
YILLIK
TOPLAM
N Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
1636
1807
2132
2445
2770
2770
2803
2845
2355
2045
1464
1434
26506
NNE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
12063 10394 11902 8742 10591 10325 14006 15165 12697 12593 9958 10724
139160
NE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
8677
8248
8084
7203
7414
8059
11054 11398 10130
9040
7281
7990
104578
ENE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
4009
2903
2893
2910
3200
3912
3524
3786
4835
4966
4903
4520
46361
E Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
1521
829
1364
1067
950
1067
1276
1045
1296
1668
1643
1114
14840
ESE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
260
224
218
260
283
273
142
195
177
185
232
336
2785
SE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
248
309
167
205
279
167
73
83
112
214
331
552
2740
SSE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
1639
1646
922
753
554
359
134
120
257
690
1477
2313
10864
S Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
2649
2209
1805
1538
1171
769
303
302
518
1282
3063
2978
18587
SSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
2359
2454
2510
3127
2695
1797
924
790
1223
1723
2812
2921
25335
SW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
1671
1968
3339
4276
3515
2610
919
906
1587
2079
2103
1833
26806
WSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
601
845
977
1134
1369
1011
419
316
536
650
681
671
9210
W Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
253
199
401
552
351
377
193
158
217
295
370
245
3611
WNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
140
158
229
384
374
567
559
247
276
201
209
151
3495
NW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
346
374
677
898
1039
1327
1147
763
640
552
429
237
8429
NNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
842
908
1343
2171
2376
2340
1553
1069
1086
854
742
839
16123
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
82
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre 1.
Derece hakim rüzgar yönü (NNE) Kuzey-KuzeyDoğu, 2. Derece hakim rüzgar yönü (NE)
Kuzey Doğu, 3. Derece hakim rüzgar yönü (ENE) Doğu-KuzeyDoğu, 4. Derece hakim
rüzgar yönü ise (SW) GüneyBatı. Aşağıda esme sayılarına göre yıllık rüzgar diyagramı
verilmiştir.
Esme Sayılarına Göre Yıllık Rüzgar
Diyagramı
N
140000
NNW
120000
NW
100000
80000
60000
WNW
40000
20000
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 39 1960-2012 Yılları Arası Esme Sayılarına Göre Rüzgar Diyagramı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre esme
sayıları mevsimlik olarak hesaplanmış ve aşağıda tabloda verilmiştir.
Tablo 42 1960-2012 Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Toplamı
KIŞ
İLKBAHAR
YAZ
SONBAHAR
4877
7347
8418
5864
N Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
33181
31235
39496
35248
NNE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
24915
22701
30511
26451
NE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
11432
9003
11222
14704
ENE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
3464
3381
3388
4607
E Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
820
761
610
594
ESE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
1109
651
323
657
SE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
5598
2229
613
2424
SSE Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
7836
4514
1374
4863
S Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
7734
8332
3511
5758
SSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
5472
11130
4435
5769
SW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
2117
3480
1746
1867
WSW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
697
1304
728
882
W Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
449
987
1373
686
WNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
957
2614
3237
1621
NW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
2589
5890
4962
2682
NNW Yönünde Rüzgarın Esme Sayıları Toplamı
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
83
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
KIŞ Mevsimi Rüzgar Diyagramı
NW
NN40000
W
30000
N
N
NNW 40000
NNE
0
WS
W
SW
E
W
ESE
WSW
SE
SSW
ESE
SW
SSE
SE
SSW
SSE
S
YAZ Mevsimi Rüzgar Diyagramı
NW
SONBAHAR Mevsimi Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 40000
NNE
NE
20000
WN
W
ENE
NNE
30000
NW
NE
20000
WNW
10000
W
E
0
S
NN 40000
W
30000
ENE
10000
10000
W
NE
20000
WNW
ENE
NNE
30000
NW
NE
20000
WN
W
İLKBAHAR Mevsimi Rüzgar Diyagramı
ENE
10000
0
WS
W
SW
E
W
ESE
WSW
ESE
SW
SE
SSW
E
0
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Şekil 40 1960-2012 Yılları Arası Mevsimlik Esme Sayıları Rüzgar Diyagramı
84
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ocak Ayı Rüzgar Diyagramı
Şubat Ayı Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 14000
12000
NW
10000
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNW 12000
10000
NW
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SW
ENE
E
ESE
SW
SSE
SE
SSW
SSE
S
S
Mart Ayı Rüzgar Diyagramı
Nisan Ayı Rüzgar Diyagramı
N
NNW 12000
10000
NW
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NE
WSW
SE
SSW
NNE
N
NNE
NE
NW
NNW 10000
8000
NNE
NE
6000
ENE
WNW
ENE
4000
2000
WSW
SW
E
W
ESE
WSW
ESE
SW
SE
SSW
E
0
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
85
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Mayıs Ayı Rüzgar Diyagramı
Haziran Ayı Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 12000
10000
NW
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNW 12000
10000
NW
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
SW
NE
ENE
E
WSW
SE
SSW
NNE
ESE
SW
SSE
SE
SSW
SSE
S
S
Temmuz Ayı Rüzgar Diyagramı
Ağustos Ayı Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 15000
NW
NNE
W
WSW
W
ESE
SW
SE
SSW
E
0
WSW
ESE
SW
ENE
5000
E
0
NE
10000
WNW
ENE
5000
NNE
15000
NW
NE
10000
WNW
NNW 20000
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
86
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ekim Ayı Rüzgar Diyagramı
Eylül Ayı Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 14000
12000
NW
10000
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNW14000
12000
NW
10000
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNE
NE
ENE
E
WSW
SE
SSW
Kasım Ayı Rüzgar Diyagramı
Aralık Ayı Rüzgar Diyagramı
N
N
NNW 12000
10000
NW
8000
6000
WNW
4000
2000
W
0
NNE
NE
6000
WNW
ENE
4000
2000
W
E
0
WSW
SW
NNE
NE
ENE
E
WSW
ESE
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
S
NW
E
ESE
SSE
NNW 10000
8000
ENE
SW
SE
SSW
NE
WSW
ESE
SW
NNE
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Şekil 41 1960-2012 Yılları Arası Aylık Esme Sayıları Rüzgar Diyagramı
87
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yönlere Göre Rüzgar Hızı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
rüzgarın esme hızları aşağıda tabloda verilmektedir.
Tablo 43 1960-2012 Yılları Arası Yönlere Göre Ortalama Rüzgar Hızları
VII
I
II III IV V VI VII
IX X
I
XI
XII
Ortalama
Rüzgar Hızı
N Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
2,7
2,8
2,8
2,2
2,3
2,7
3,3
3,7
3,5
3,1
2,6
3
2,9
NNE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
3,8
3,9
3,9
3,2
3,3
3,4
4,1
4,3
3,9
3,9
3,4
3,7
3,7
NE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
3,2
3,4
3,3
2,8
2,7
2,8
3,4
3,4
3,1
3
2,7
3
3,1
ENE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
2,2
2,2
2,2
2,1
1,9
2
2,5
2,5
2,1
2
1,9
2,1
2,1
E Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
1,9
1,7
2
1,8
1,5
1,5
2
1,8
1,7
1,7
1,8
1,8
1,8
ESE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
1,8
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,4
1,2
1,3
1,5
1,6
1,4
SE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
2,7
3,2
2,3
1,8
1,7
1,4
1,1
1,2
1,4
1,9
2,4
3,4
2,0
SSE Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
5,4
5,6
4,3
3,3
2,4
2,1
2,1
2
2,5
3,6
4,7
5,4
3,6
6
6,2
5,4
4,2
3
2,8
2,6
2,8
3,5
4,3
5,5
6,3
4,4
SSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
5,8
5,6
5
4,4
3,9
3,6
3,7
3,8
4,1
4,5
5,4
5,9
4,6
SW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
4,8
4,9
4,8
4,8
4,1
3,9
3,6
4,1
4,6
4,6
4,6
5,1
4,5
4
3,9
3,9
3,8
3,1
3
2,8
3,4
3,7
3,6
3,6
3,9
3,6
W Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
3,3
3
3,1
2,8
2,2
2,1
2,4
2,7
2,5
2,8
3,1
3,2
2,8
WNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
2,3
2,1
2,2
1,9
2
2,4
3
2,8
2,6
2
2,3
2,3
2,3
NW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
1,7
1,8
1,9
2
2
2,4
2,9
2,8
2,4
1,9
1,9
1,7
2,1
NNW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
1,8
1,9
2
2
2,1
2,2
2,6
2,8
2,4
2,1
1,8
2
2,1
S Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
WSW Yönünde Rüzgarın Ortalama Hızı (m/sn)
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
Aşağıda esme hızlarına göre uzun yıllar ortalaması rüzgar diyagramı verilmiştir. Bu
doğrultuda esme hızları en yüksek olan yönler (SSW) Güney-GüneyBatı ve (SW) GüneyBatı
yönleridir.
88
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
NW
WNW
W
Yıllık Ortalama Rüzgar Hızı
N
5,0
NNW
NNE
4,5
4,0
NE
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
WSW
ENE
E
ESE
SW
SE
SSW
SSE
S
Şekil 42 Uzun Yıllar Esme Hızlarına Göre Rüzgar Hızları Diyagramı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
rüzgarın mevsimlik esme hızları aşağıda tabloda verilmektedir.
Esme Hızlarına Göre Ocak Ayı Rüzgar
Diyagramı
Esme Hızlarına Göre Şubat Ayı Rüzgar
Diyagramı
N
N
NNW
NW
WNW
W
6
5
4
3
2
1
0
NNW
NNE
NE
4
WNW
ENE
NNE
6
NW
NE
8
ENE
2
WSW
SW
E
W
ESE
WSW
ESE
SW
SE
SSW
E
0
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
89
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Esme Hızlarına Göre Mart Ayı Rüzgar
Diyagramı
Esme Hızlarına Göre Nisan Ayı Rüzgar
Diyagramı
N
NNW
NW
WNW
W
6
5
4
3
2
1
0
NNE
N
NNW
NE
5
NW
WNW
E
W
ESE
WSW
SSW
ESE
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Esme Hızlarına Göre Mayıs Ayı Rüzgar
Diyagramı
Esme Hızlarına Göre Haziran Ayı Rüzgar
Diyagramı
N
N
5
NNW
NNE
4
NNE
NE
2
WNW
ENE
2
4
3
NW
NE
3
ENE
1
1
W
E
0
SW
SE
WNW
ENE
2
1
SW
NW
NE
3
ENE
WSW
NNW
NNE
4
0
WSW
SW
E
W
ESE
WSW
ESE
SW
SE
SSW
E
0
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
90
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Esme Hızlarına Göre Temmuz Ayı Rüzgar
Diyagramı
Esme Hızlarına Göre Ağustos Ayı
Rüzgar Diyagramı
N
N
5
NNW
NNE
4
NW
NNW
WNW
ENE
2
ENE
2
1
1
W
NE
3
3
WNW
NNE
4
NW
NE
5
E
W
ESE
WSW
0
WSW
SW
ESE
SW
SE
SSW
E
0
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Esme Hızlarına Göre Eylül Ayı
Rüzgar Diyagramı
NN
W
NW
Esme Hızlarına Göre Ekim Ayı Rüzgar
Diyagramı
N
5
N
NNE
4
NNW
NE
WN
W
NE
3
ENE
2
WNW
ENE
2
1
W
NNE
4
NW
3
5
1
E
0
WS
W
W
ESE
SW
WSW
SE
SSW
E
0
ESE
SW
SSE
SE
SSW
S
SSE
S
91
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Esme Hızlarına Göre Aralık
Ayı Rüzgar Diyagramı
Esme Hızlarına Göre Kasım
Ayı Rüzgar Diyagramı
N
6
5
4
3
2
1
0
NNW
NW
WNW
W
NNW
NNE
WSW
0
E
ESE
SW
SE
SSW
ENE
WSW
ESE
SW
NE
2
W
E
NNE
4
WNW
ENE
N
6
NW
NE
8
SE
SSW
SSE
SSE
S
S
Şekil 43 Yönlere Göre Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Diyagramı
Ortalama Rüzgar Hızı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre yıllık
ortalama rüzgar hızı 4,1 m/sn ’dir.
Tablo 44 1960-2012 Yılları Arası Aylık Ortalama Rüzgar Hızları
AYLAR
Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık
Ortalama Rüzgar Hızı (m/sn)
4,5
4,7
4,4
3,9
3,6
3,4
3,9
4
3,8
4
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
Ortalama Rüzgar Hızı (m_sec)
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Şekil 44 Aylık Ortalama Rüzgar Hızları Grafiği
92
4,1
4,7
YILLIK
ORT.
4,1
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
En Hızlı Esen Rüzgar Yönü Ve Hızı
Aşağıda esme hızlarına göre Maksimum rüzgar hızı ve yönü tablo 12’de görülebilir.
Buna göre esme hızı 30,2 m/sn ile (SSE-SSW) Güney-GüneyDoğu, Güney-GüneyBatı
yönleridir.
Tablo 45 Maksimum Rüzgar Hızı ve Yönü
En Hızlı Esen Rüzgarın
Yönü
Hızı
AYLAR
6
7
1
2
3
4
5
SSE
SW
SSE
SSE
SSE
SW
25,3
22,7
30,2
26,0
30,2
23,0
9
10
11
12
NW
NNE
W
SSW
SSW
SW
SSE - SSW
23,0
23,8
25,9
27,4
30,2
28,0
30,2
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Şekil 45 Maximum Rüzgar Hızı Grafiği
93
YILLIK
8
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ortalama Fırtınalı Günler Sayısı,
Ortalama Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayısı
1960-2012 yılları arası Çanakkale Meteoroloji İstasyonu gözlem kayıtlarına göre
ortalama yıllık toplam fırtınalı günler sayısı 40,8, kuvvetli rüzgarlı günler sayısı 158 ‘dir.
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Temmuz
Ağustos
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Yıllık Toplam
Tablo 46 1960-2012 Yılları Arası Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları
5,7
5,4
4,8
2,5
1,5
0,9
2
2,3
1,9
3,4
4,2
6,2
40,8
11,9
11,6
13,5
12,2
12,2
12
16,4
17,4
14,5
13
10,9
12,4
158
AYLAR
Fırtınalı
Günler Sayısı
Ortalaması
Kuvvetli
Rüzgarlı
Günler Sayısı
Ortalaması
İstasyon Adı: 17112-Çanakkale, Denizden Yüksekliği:6 m, Enlem: 40, Boylam:26
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Fırtınalı Günler Sayısı
Ortalaması
Aralık
Kasım
Ekim
Eylül
Ağustos
Temmuz
Haziran
Mayıs
Nisan
Mart
Şubat
Ocak
Kuvvetli Rüzgarlı Günler
Sayısı Ortalaması
Şekil 46 Fırtınalı Günler, Kuvvetli Rüzgarlı Günler Sayıları Grafiği
Standart zamanlarda ölçülen en yüksek yağış miktarı, tekerrür grafikler
Konuyla ilgili bilgiler ve grafikler ekte verilmektedir (Bkz.Ek-10).
94
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.9.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Flora/Fauna Türleri ve Yaşam Alanları
3.9.1.Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Yaşam Alanları (bu bölümde arazide gözlem,
anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin ayrı ayrı
belirtilmesi, arazi çalışmasının vejatasyon döneminde yapılması, alanda bulunan balık
türlerinin endemizm durumlarının verilmesi, IUCN tehlike kategorilerine göre
değerlendirme yapılması, Bern Sözleşmesi EK-1 ve EK-2 kapsamında da türlerin
değerlendirilmesi, kumul bitki örtüsü ve deniz ekosisteminin ayrıca değerlendirilmesi,
önemli bitki alanlarına ilişkin bilgi verilmesi, yapılan literatür çalışmalarında
TÜBİTAK tarafından hazırlanan Türkiye Bitkileri Veri Servisi’nin/TÜBİVES
kullanılması gerekmektedir)
Karasal Flora
Proje konusu faaliyetin ve etki alanının tamamı Marmara Denizi üzerinde yer almakta
olup, etki alanında herhangi bir kara parçası bulunmamaktadır. Bu kapsamda karasal flora
türlerinin projeden etkilenmesi söz konusu değildir. Proje alanı, Davıs’in grid sistemi (flora of
Turkey and the East Aegen Islands) açısından bakıldığı zaman A-1 karesinde, Akdeniz
Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi), Batı Anadolu bölgesine girmektedir. Aşağıda Şekil 47’de
grid sistem üzerinde Türkiye’nin fitocoğrafik bölgeleri, Şekil 48’de ise proje yapılarına en
yakın karasal alanın vejetasyon formasyonları görülmektedir:
Proje alanı
Şekil 47 Türkiye Fitocoğrafya Bölgeleri (Davis P.H, Harper P.C. and Hege, I.C. (eds.), 1971. Plant Life of South-West
Asia. The Botanical Society of Edinburgh)
Kısaltmalar:
EUR.-SIB (EUX) : Avrupa-Sibirya Bölgesi (Öksin alt bölgesi); Col: Öksin alt bölgesinin Kolşik sektörü.
MED. : Akdeniz Bölgesi (Doğu Akdeniz alt bölgesi); W.A. : Batı Anadolu bölgesi; T. : Toros bölgesi; A. : Amanus bölgesi
IR.-TUR. : İran-Turanien Bölgesi; C.A. : İç Anadolu; E.A. : Doğu Anadolu (Mes: Mezopotamya)
X. : Muhtemelen Avrupa-Sibirya bölgesinin Orta Avrupa/Balkan alt bölgesi
- - - -> Avrupa-Sibirya penetrasyonları.
--- -- --> Akdeniz penetrasyonları
95
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje alanı
Şekil 48 Proje Sahasının En Yakınındaki Karasal Alanın Vejetasyon Formasyonları
Faaliyet alanına en yakın karasal alanın içerisinde bulunduğu bölge, Akdeniz
Bölgesi’nin Batı Anadolu alt bölgesinde yer almaktadır. Yukarıdaki şekilden anlaşılacağı
üzere alanın hakim bitki örtüsü meşedir.
Ayrıca daha önce “ÇED Gerekli Değildir” belgesi alınan Dolgu Alanı, söz konusu
planlanan kazıklı iskele yapısı ile kara arasındadır. Böylece dolgu alanının varlığı sebebiyle
söz konusu planlanan iskele yapısının sahil ve kumul vejetasyon ile bağlantısı kesilmiş
olacaktır. (Bkz. Ek-7 Topografik Harita)
Proje alanı ve çevresinin karasal florasını tespit edebilmek için arazi gözlemi yapılmış,
ve bu arazi gözlemi literatür taraması ile desteklenmiştir. Yapılan bu çalışmalar sonucu
faaliyet alanı ve yakın çevresinde bulunması muhtemel türler Tablo 49’da verilmiştir. Bu
çalışmada, türlerin hangi fitocoğrafik bölge elementine ait olduğu, endemizm durumu, yaşama
ortamı (habitatları) ve alanda ne sıklıkta bulunduğu belirtilmiş; ulusal ve uluslararası tehlike
kategorilerine göre değerlendirilmesi yapılmıştır.
Literatür
çalışmaları
esas
olarak
“Türkiye
Bitkileri
Veri
Servisi
(TUBİVES)(http://www.turkherb.ibu.edu.tr)” ve Davis.P.H, Flora Of Turkey And The
East Aegean Islands, Vol.1-10,Edinburg(1965-1988) adlı kaynaklardan yararlanılarak
yapılmıştır. Ulusal ve uluslararası ölçekte koruma altına alınmış türleri belirleyebilmek için
“Red Data Book of Turkish Plants (Türkiye Bitkileri Kırmızı Kitabı-Türkiye Tabiatını
Koruma Derneği, Van 100. Yıl Ünv./Ankara, 2000)”, isimli eser kullanılmış; BERN, Avrupa
Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi(1984), CITES Sözleşmesi,
IUCN Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi, 2008
(http://www.iucnredlist.org) sözleşme ve listelerinden tarama yapılmıştır. Bitkilerin Türkçe
karşılıkları ise “Türkçe Bitki Adları Sözlüğü” (Baytop,1994) adlı eserlerden faydalanılarak
verilmiştir.
96
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 47. Flora Listesi
FLORA TABLO
FAMİLYA
TÜR
TÜRKÇE
İSİM
YÖRESEL
İSİM
FİTOCOĞRAFİ
BERN’E
K
LOKALİTE
GÖRE
BÖLGE
BİTKİNİ
N
TESPİT
ŞEKLİ
ÖRTÜŞ
BOLLUK
HABİTAT
(BraunEND.
Balanquet
Metodu)
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 L B Y
X
X X X
ROSACEAE
Rubus sanctus
Böğürtlen
-
-
0-1250 m
-
L
ROSACEAE
Sarcopoterium spinosum
Çakır dikeni
Akdeniz
0-1000 m
-
L, A
RANUNCULACEAE
Consolida orientalis
Aptes
bozan otu
Mor çiçek
Mevzek otu
İran-Turan
0-1900 m
-
L
RANUNCULACEAE
Adonis flammea
Çin lalesi
Akdeniz
0-1900 m
-
L
RANUNCULACEAE
Ranunculus arvensis
Kızıl
kanavcı otu
Düğün
çiçeği
-
Akdeniz
0-1850 m
-
L, A
X
CRUCİFERAE
Thlaspi perfoliatum
-
Avrupa-Sibirya
0-2570 m
-
L
X
CRUCİFERAE
Cardaria draba
Kedi otu
-
Avrupa-Sibirya
0-1300 m
-
L, A
CRUCİFERAE
Raphanus raphanistrum
Turp otu
-
Avrupa-Sibirya
0-400 m
-
L, A
X
X
Sığır dili
Güriz
İran-Turan
0-2500 m
-
L
X
X X
-
-
Avrupa-Sibirya
0-850 m
-
L, A
X
X
X
Koyungözü
Avrupa-Sibirya
0-2000 m
-
L, A
X
X
Nergis
Çayır
papatyası
Altıncık
Avrupa-Sibirya
0-2000 m
-
L
Anchusa azurea ssp.
azurea
CARYOPHYLLACEAE Cerastium glomeratum
BORAGİNACEAE
X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
COMPOSİTAE
Bellis perennis
COMPOSİTAE
Calendula arvensis
COMPOSİTAE
Cirsium creticum
-
-
Akdeniz
0-1300 m
-
L
X
X
X
COMPOSİTAE
Cichorium intybus
Hindiba
Akdeniz
0-3050 m
-
L
X
X X
X
COMPOSİTAE
Crepis sancta
-
Yabani
Hindiba
-
-
0-2450 m
-
L
X
X X
COMPOSİTAE
Artemisia campestris
Kara yavşan
-
-
0-1500 m
-
L, A
X
X
97
X
X
X
X
X
X
TEHLİKE
SINIFI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
FLORA TABLOSU
FAMİLYA
CUPRESSACEAE
BETULACEAE
TÜR
Juniperus oxycedrus
ssp.oxycedrus
Alnus glutinosa
TÜRKÇE
İSİM
BİTKİNİN
YÖRESEL FİTOCOĞRAFİK LOKALİT BERN’E
TESPİT
İSİM
BÖLGE
E
GÖRE
ŞEKLİ
Katran ardıcı
-
-
0-1800 m
-
L, A
Kızıl ağaç
Kızıl söğüt
Avrupa-Sibirya
0-1600 m
-
L
Siğil otu
-
Akdeniz
0-2200 m
-
L
Pamuk otu
Karağı
Akdeniz
0-1000 m
-
L, A
HABİTAT
1 2 3 4 5 6
X X X
X
X
X
CİSTACEAE
Heliotropium
hirsutissimum
Cistus creticus
ERİCACEAE
Arbutus andrachne
Hartlap
Sandal ağ
Akdeniz
0-800 m
-
L
X
ERİCACEAE
Erica manipuliflora
Piren
Süpürge ağ
Akdeniz
0-1530 m
-
L
X
X
X
ERİCACEAE
Erica arborea
Süpürge ağ
Funda
Akdeniz
0-900 m
-
L, A
X
X X
X
UMBELLİFERAE
Eryngium campestre
Göz dikeni
-
Akdeniz
0-750 m
-
L, A
X
UMBELLİFERAE
Ammi visnaga
Diş otu
-
Akdeniz
0-700 m
-
L, A
UMBELLİFERAE
Ferulago humilis
Kişniş
-
Akdeniz
0-900 m
-
L, A
UMBELLİFERAE
Torilis arvensis ssp.elongata
-
-
Akdeniz
0-800 m
-
L
DİPSACACEAE
Dipsacus laciniatus
Fesçi tarağı
Çiğ
İran-Turan
50-1808
-
L
X
GERANİACEAE
Erodium ciconium
-
-
-
0-1500 m
-
L
X X
LEGÜMİNOSAE
Lathyrus cicera
-
-
-
5-2000 m
-
L
X
LEGÜMİNOSAE
Melilotus alba
Kokulu yonca
-
Avrupa-Sibirya
0-1760 m
-
L
LEGÜMİNOSAE
Medicago falcata
-
-
-
1002150 m
-
L
BORAGİNACEAE
98
X
ÖRTÜŞ
BOLLUK
(BraunBalanquet
Metodu)
1 2 3 4 5
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X
X
X
X X X
X
X
X
X
X
X X
X
X
X
END.
L B Y
TEHLİKE
SINIFI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
FLORA TABLOSU
FAMİLYA
TÜR
TÜRKÇE
İSİM
BİTKİNİN
YÖRESEL FİTOCOĞRAFİK LOKALİT BERN’E
TESPİT
İSİM
BÖLGE
E
GÖRE
ŞEKLİ
HABİTAT
-
-
-
0-700 m
-
L, A
1 2 3 4 5 6
X X
X
X
ÖRTÜŞ
BOLLUK
(BraunBalanquet
Metodu)
1 2 3 4 5
X
LEGÜMİNOSAE
Trifolium angustifolium
LEGÜMİNOSAE
Trifolium campestre
Kır üçgülü
-
Akdeniz
0-2200 m
-
L, A
SOLANACEAE
Atropa belladonna
Avrat otu
-
Avrupa-Sibirya
0-1800 m
-
L, A
LABİATAE
Ziziphora capitata
-
-
İran-Turan
0-2200 m
-
L
LABİATAE
Marrubium vulgare
Boz ot
Avrupa-Sibirya
0-1400 m
-
L, A
LABİATAE
Prunella vulgaris
Köpek
Otu
Yara otu
-
Avrupa-Sibirya
0-2900 m
-
L
LİLİACEAE
Asphodelus aestivus
Çiriş otu
Yalancı çiriş
Akdeniz
0-900 m
-
L, A
LİLİACEAE
Muscari comosum
Akdeniz
0-2000 m
-
L
X
X X X
LİLİACEAE
Asparagus acutifolius
Tilkişen
Kuşkonmaz
Avrupa-Sibirya
0-1525 m
-
L
X X
X
GRAMİNEAE
Alopecurus setarioides
-
-
Akdeniz
-
-
L, A
GRAMİNEAE
Avena barbata
Yabani yulaf
-
İran-Turan
0-1300 m
-
L, A
GRAMİNEAE
Bromus tectorum
-
-
Avrupa-Sibirya
0-2000 m
-
L
GRAMİNEAE
Hordeum bulbosum
-
-
-
0-2250 m
-
L
GRAMİNEAE
Koeleria cristata
-
-
-
10-3000m
-
GRAMİNEAE
Lolium perenne
-
-
Avrupa-Sibirya
0-2050 m
GRAMİNEAE
Phragmites australis
-
-
Avrupa-Sibirya
0-2400 m
Dağ sümbülü
99
X
X
X
X
X
X
X X
X X
X
X
X X
X
X
X
X
X X
X
X
X
X
X
X
X X
X
L
X
X
-
L
X
X
-
L
X
X
X
X
END.
L B Y
TEHLİKE
SINIFI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
FLORA TABLOSU
FAMİLYA
TÜR
TÜRKÇE
İSİM
BİTKİNİN
YÖRESEL FİTOCOĞRAFİK LOKALİT BERN’E
TESPİT
İSİM
BÖLGE
E
GÖRE
ŞEKLİ
HABİTAT
1 2 3 4 5
X
6
ÖRTÜŞ
BOLLUK
(BraunBalanquet
Metodu)
1 2 3 4 5
X
RHAMNACEAE
Paliurus spina-cristi
Karaçalı
Çalı dikeni
Akdeniz
0-1400 m
-
L, A
SALİCACEAE
Salix alba
Ak söğüt
Köy söğüdü
Avrupa-Sibirya
10-1100 m
-
L
FAGACEAE
Quercus coccifera
Kermes meşesi
-
Akdeniz
0-1500 m
-
L, A
X X
X
X
FAGACEAE
Quercus ilex
Pırnal meşesi
-
Akdeniz
0-450 m
-
L, A
X
X
X
PİNACEAE
Pinus brutia
Kızılçam
-
Akdeniz
0-1200 m
-
L, A
X
X X
X
L B Y
X
X
HABİTAT SINIFLARI
TEHLİKE SINIFLARI
1. Kültür Alanları(Bağ, bahçe v.b.)
2.Yol kenarı
3.Maki-çalı
4.Orman
5. Kuru çayır, taşlık alan
6. Su kenarı, nemli alan
Ex : Tükenmiş-Extinct Endemik Türler(Tükenmiş)
1. Çok Nadir
L : Lokal Endemik
Ew : Doğada Yok Olmuş Endemik Türler (Doğada Tükenmiş)
2. Nadir
B : Bölgesel End.
CR : Kritik Olarak Tehlikede Olan Endemik Türler
3. Orta Derecede Bol
Y : Yaygın End.
EN : Tehlike Altında Endemik Olmayan Türler (Tehlikede)
4. Bol
VU : Hasar Görebilir Türler
5. Çok Bol veya Saf Populasyon Oluşturmakta
LR : Düşük Riskli Bitkiler (Az Tehdit Altında)
cd : Yukarıdaki Kategorilerin herhangi Birine Girmeyen Fakat Bunun Yanında
Taksona Özgü veya Habitata Özgü Koruma Programı Olan Bitkiler (Koruma Önlemi Gerektiren)
nt : Tehdit Altına Girebilir
BİTKİ TESPİTİNİN NASIL YAPILDIĞI
lc : En Az Endişe verici (Herhangi bir koruma gerektirmeyen ve tehdit altında olmayan)
A : Arazi Çalışması Sonucu
DD : Bitkinin tehdit altında olmasından çok bitki hakkında daha fazla bilgi toplanması gerekli bitkiler
L : Literatür Taraması Sonucu
NE : Değerlendirilmeyen
A, L : Arazi Çalışması ve Literatür Taraması
LOKALİTE : Bitkinin tam adresi
ve yüksekliği
ÖRTÜŞ –BOLLUK DERECELERİ
END.
YÖRESEL İSİM : Türk Dil Kurumu Yayını ‘Türkçe Bitki Adları Sözlüğü’ refarans olarak alınabilir
KAYNAK
:- Davıs, P.H. Flora Of Turkey 1-8, Josef Donner Linz
- Red Data Book Of Turkısh Plants’Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve Van 100. Yıl Üniversitesi 2000’
- TÜBİVES (Türkiye Bitkileri Veri Servisi)
100
END. (ENDEMİZM)
TEHLİKE
SINIFI
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yukarıdaki listeden belirtilen türlerden endemik ve nesli tehlikede olan bitki türlerini
tespit etmek için ‘Red Data Book Of Turkısh Plants’ Türkiye Tabiatı Koruma Derneği ve Van
100. Yıl Üniversitesi 2000 adlı yayın taranmış ve nesli tehlikede olan bitki türüne
rastlanmamıştır. Ayrıca Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelere göre koruma altına alınmış türler
de bulunmamaktadır.
Sucul Flora
ÇED Olumlu Belgesi alınan “CENAL Enerji Santralı, Limanı, Kül Depolama
Sahası ve Derin Deniz Deşarjı Projesi” kapsamında, DERİNSU Sualtı Mühendislik &
Danışmanlık LTD.ŞTİ tarafından, 7 – 8 Haziran 2011 tarihleri arasında hidrografik ve jeolojik
(sediman numunesi alımı) etütleri ve 29 – 30 Haziran 2011 tarihleri arasında da Çevresel,
Oşinografik ve Jeofiziksel Ölçümler gerçekleştirilmiştir (Bkz. Çevresel Deniz Araştırmaları
Raporu Ek-22 ve Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu Ek-23).
Çevresel Deniz Araştırma Raporu; Deniz Biyoloğu Betil ERGEV, Prof. Dr. Levent BAL
(Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Doç. Dr. Murat SEZGİN (Sinop
Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Fatih ŞAHİN (Sinop
Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Yrd. Doç. Dr. Funda ÜSTÜN (Sinop
Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Fizikçi Avşar YAVAŞ, İnşaat Mühendisi
Okan TAKTAK tarafından hazırlanmıştır. Buna göre;
Deniz suyu analizleri kapsamında;
 Belirlenen 2 noktada (İstasyon 1 ve 2) Secchi Disk ile yüzey ve dip sularında,
toplam 4 noktada, İletkenlik, Sıcaklık ve Tuzluluk1 değerlerine ek olarak, Renk, Askıda Katı
Madde, Yağ- Gres, Fenoller, Bakır, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel, Çinko, Civa, Arsenik
ve Amonyak, pH ve Çözünmüş Oksijen ölçümleri gerçekleştirilmiştir.
Sediman analizleri kapsamında;
 Belirlenen 2 noktada (İstasyon 1 ve 2) Yağ-Gres, Bakır, Kadmiyum, Krom, Kurşun,
Nikel, Çinko, Civa ve Arsenik analizleri gerçekleştirilmiştir.
Biyolojik çeşitlilik tespiti çalışmaları kapsamında;
 Belirlenen 2 noktada (İstasyon 1 ve 2) Fitoplankton, Zooplankton ve Makrobentik
örnekleme gerçekleştirilmiştir. Biyolojik çeşitlilik için kullanılan cihaz ve sistemler şunlardır:
Ek-22’de verilen Çevresel Deniz Araştırma Raporu’nda biyoçeşitlilik analizi
yapılmıştır: Raporda çalışmalar şu şekilde belirtilmiştir: “Fitoplankton örnekleri yüzeyden ve
deniz tabanının 1 m yukarısından Niskin tipi su örnekleme cihazı ile alınmıştır. Zooplankton
örneklerinin alınmasında ise 200 µm göz açıklığına sahip plankton kepçesi kullanılmış ve
örnekleme dipten yukarı doğru vertikal olarak gerçekleştirilmiştir. Makrobentik örnekleme
için ise Van Veen Grab kullanılmış, alınan örnekler 0,5 µm göz açıklığına sahip elekten
süzüldükten sonra bir kavanoza aktarılmıştır. Tüm biyoçeşitlilik örneklerine, örneklerin
bozulmaması için, sonuç oranı %4 olacak şekilde, formaldehit ilave edilmiştir. Alınan
örneklerin tür tayinleri Sinop Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesinde gerçekleşmiştir.” (Bkz.
Ek-22 Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu, sayfa 21-22)
Örnekleme istasyonları şu şekildedir:
101
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 49 Örnekleme İstasyonları
Örnekleme istasyonlarında tespit edilen fitoplankton türleri aşağıdaki tabloda
verilmiştir:
102
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 48 Fitoplankton Türleri
Tablo 49 Zooplankton Türleri
Kaynak: Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu, Ek-22
Ek-22’de verilen Çevresel Deniz Araştırma Raporu’nda şu ifadelere yer veerilmiştir:
“Fitoplanktonun temel tüketicisi olan zooplankton, besin zincirinin alt basamakları ile üst
başmakları arasında yer alan balık, kuş ve memeli arasındaki bağlantıyı sağlamaktadır.
Mesozooplankton bolluğunda ya da tür kompozisyonunda tespit edilen değişimler denizlerde
ve okyanuslarda birincil üretimi etkileyen önemli değişikliklerin göstergesidir. Ticari yönden
önemli balık türlerinin besinini oluşturması dolayısıyla zooplankton bolluğu ya da
çeşitliliğindeki değişimler bu ticari türlerin besin şartlarındaki ani değişiklikleri yansıtarak
gelecek senelerdeki av kotalarının saptanmasında belirleyici olabilir. Birçok zooplankton türü
kısa yaşam döngüsüne sahip ve yüksek çoğalma yetisinde olduğu için çevre şartlarındaki
103
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
değişimden kaynaklanan strese biyoçeşitlilik ve bolluk anlamında kısa sürede tepki
vermektedir. Bu stres predatör baskısından noktasal kirleticilere hatta iklim değişikliklerine
kadar geniş bir skaladan kaynaklanabilir (Yılmaz, N., 2002)”
Bunun dışında proje alanında bulunması muhtemel diğer türler, Enteromorpha
intestinalis, Ulva lactuca ve Cladophora prolifera (yeşil su yosunları)dır. Bu türler, sucul
ortamın birinci üreticileridir.
3.9.2.Kara ve Deniz Ortamındaki Fauna ve Yaşam Alanları (arazide ve sucul ortamda
gözlem, anket ve görüşme sonucu tespit edilen türler ile literatürden alınan türlerin
ayrı ayrı belirtilmesi, alanda bulunan balık türlerinin endemizm durumunun
verilmesi, fauna açısından önemli alanların verilmesi, “Koruma Statüleri”nin RDB
(Kırmızı Listesi)/Bern Sözleşmesi tür listeleri baz alınarak belirlenmesi, 2012-2013 Av
Dönemi Merkez Av Komisyonu Kararlarına göre irdeleme yapılması gerekmektedir)
Faaliyet alanının dahil olduğu bölgede yaşaması muhtemel/tespit edilen yaban hayatı
grupları aşağıdaki listelerde belirtilmiştir:
104
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 50 Fauna Tablosu/ Kuş Türleri Listesi
Latince Adı
Türkçe Adı
AVES
TAKIM : GAVİİFORMES
FAM : GAVİİDAE
Sp
: Gavia arctica
TAKIM : PROCELLARİIFORMES
FAM : PROCELLARİDAE
Sp
: Puffinus puffinus
TAKM : CHARADRİİFORMES
FAM : LARİDAE
Sp
: Larus melanocephalus
Sp
: Larus ridibundus
Sp
: Larus argentatus
TAKIM : FALCONİFORMES
FAM
: FALCONİDAE
Sp
: Falco tinnunculus
Sp
: Falco naumanni
TAKIM : CORACİİFORMES
FAM : CORACİIDAE
Sp
: Coracias garrulus
FAM : UPUPİDAE
Sp
: Upupa epops
TAKIM : GALLİFORMES
FAM
: PHASİANİDAE
Sp
: Coturnix coturnix
TAKIM : STRİGİFORMES
FAM : STRİGİDAE
Sp
: Athene noctua
Sp
: Otus scops
KUŞLAR
Dalgıçkuşları
Dalgıçkuşlarıgiller
Kara gerdanlı dalgıç
Fırtına kuşları
Yelkovankuşugiller
Siyah gagalı yelkovan
Yağmur kuşları
Martıgiller
Karabaş martı
Karabaş martı
Kuzey gümüş martısı
Doğanlar
Doğangiller
Kerkenez
Küçük kerkenez
Kuzgun kuşları
Kuzgungiller
Gök kuzgun
Çavuşkuşugiller
İbibik
Tavuklar
Tavuksular
Bıldırcın
Gece Yırtıcıları
Baykuşgiller
Kukumav
Cüce baykuş
TAKIM : COLUMBİFORMES
FAM
: COLUMBİDAE
Sp
: Columba livia
Sp
: Streptopelia decaocto
Güvercinler
Güvercingiller
Kaya Güvercini
Kumru
Sp:
Streptopelia senegalensis
TAKIM : PASSERİFORMES
FAM : CORVİDAE
Sp
: Pica pica
Küçük kumru
Ötücü Kuşlar
Kargagiller
Saksağan
İngilizce Adı
EVRDB
IUCN
BERN
Sözleşmesi
END
MAK
(2013-2014)
KAYNAK
Arctic Loon
A.3
LC
-
Ek-II
Ek Liste II
L, A
Manx Shearwater
A.2
LC
-
Ek-II
Ek Liste I
L, A
Mediterranean Gull
Black Headed Gull
Herring Gull
A.4
B.3
-
LC
LC
LC
-
Ek-II
Ek-III
-
Ek Liste I
Ek Liste II
Ek Liste II
L, A
L, A, G
L, A, G
Kestrel
Lesser Kestrel
A.4
A.3
LC
VU
-
Ek-II
Ek-II
Ek Liste II
Ek Liste II
L
L
Europaean Roller
A.2
NT
-
Ek-II
Ek Liste I
L
Eurasian Hoopoe
A.2
LC
-
Ek-II
Ek Liste I
L, A
Quail
A.4
LC
-
-
Ek Liste I
L
Little Owl
Scops Owl
A.4
A.3
LC
LC
-
Ek-II
Ek-II
Ek Liste II
Ek Liste II
L, A
L, A
Domestis Pigeon
Türkentaube:Collarede
Dove
Laughing Dove
A.4
A.4
LC
LC
-
-
Ek Liste I
Ek Liste II
L, A, G
L, A
A.2
LC
-
-
Ek Liste II
L
Elster :Magpie
-
LC
-
Ek Liste III
L, A, G
105
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Latince Adı
Türkçe Adı
AVES
Sp
: Corvus corax
FAM : STURNİDAE
Sp
: Sturnus vulgaris
FAM : PASSERİDAE
Sp
: Passer domesticus
KUŞLAR
Kara Karga
Sığırcıkgiller
Sığırcık
Serçegiller
Ev serçesi
FAM
Sp
Sp
FAM
Sp
Sp
FAM
Sp
FAM
Sp
Sp
FAM
Sp
FAM
Sp
Sp
FAM
Sp
FAM
Sp
Sp
Tarlakuşugiller
Tepeli toygar
Kulaklı toygar
Kırlangıçgiller
Kır kırlangıcı
Ev kırlangıcı
Bozboğazgiller
Çit serçesi
Ardıçkuşugiller
Taşkuşu
Karatavuk
Ötleğengiller
Zeytinlik mukallidi
Ötleğengiller
Maskeli ötleğen
Çalı ötleğeni
Çulhakuşları
Çulhakuşları
Kirazkuşugiller
Kayakirazkuşu
Kirazkuşu
: ALAUDİDAE
: Galerida cristata
: Eremophila alpestris
: HİRUNDİNİDAE
: Hirundo rustica
: Delichon urbica
: PRUNELLİDAE
: Prunella modularis
: TURDİDAE
: Saxicola torquata
: Turdus merula
: SYLVİIDAE
: Hippolais olivetorum
: SYLVİIDAE
: Sylvia melanocephala
: Sylvia communis
: REMİZİDAE
: Remiz pendulinus
: EMBERİZİDAE
: Emberiza cia
: Emberiza hortulana
TVRDB
MAK (2013-2014)
END
KAYNAK
A
G
L
İngilizce Adı
TVRDB
IUCN
BERN
Sözleşmesi
END
MAK
(2013-2014)
KAYNAK
Koikraba :Raven
-
LC
-
-
Ek Liste II
L, A
Star:Starling
-
LC
-
-
Ek Liste II
L, A, G
Hausperling
Sparrow
:House -
LC
-
-
Ek Liste II
L, A, G
Crested Lark
Horned Lark
A.3
LC
LC
-
Ek-III
Ek-II
Ek Liste II
Ek Liste I
L, A
L
Barn Swallow
Northern House-martin
A.4
LC
LC
-
Ek-II
Ek-II
Ek Liste I
Ek Liste I
L, A, G
L, A, G
Hedge Accentor
-
LC
-
Ek-II
Ek Liste I
L, A, G
Common Stonechat
Eurasian Blackbird
-
LC
LC
-
Ek-II
Ek-III
Ek Liste I
Ek Liste III
L, A, G
L
Olive-tree Warbler
-
LC
-
Ek-II
Ek Liste I
L, A
Sardinian Warbler
Common Whitethroat
-
LC
LC
-
Ek-II
Ek-II
Ek Liste I
Ek Liste I
L
L, A, G
A.2
LC
-
-
Ek Liste II
L
A.3
LC
LC
-
Ek-II
Ek-III
Ek Liste I
Ek Liste II
L
L
Rock Bunting
Ortolan Bunting
: Turkey Vertabrate Red Data Book
: Merkez Av Komisyonu Kararı
: Endemik
: Anket (Yöre Halkından Alınan Bilgiler)
: Gözlem
: Literatür
106
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sürüngen, İkiyaşamlılar ve Memeliler Tür Listesi
Latince Adı
Türkçe Adı
END
IUCN
BERN
Sözleşmesi
MAK
(2013-2014)
KAYNAK
HABİTAT
-
LC
-
Ek Liste-I
L, A, G
-
LC
Ek-II
Ek Liste-I
L, A
Orman, ağaçlık, çalılık
Açık araziler, yerleşim yerleri
MAMMALİA
MEMELİLER
TAKIM : INSECTIVORA
FAM
: ERINACEIDAE
Sp
: Erinaceus concolor
TAKIM : CHIROPTERA
FAM
: RHINOLOPHIDAE
Sp
: Rhinolophus hipposideros
FAM : VESPERTİLİONİDAE
Sp
: Myotis myotis
Böcekçiller
Kirpiler
Kirpi
Yarasalar
Nalburunlu
Yarasalar
Küçük Nalburunluyarasa
Düz Burunlu Yarasalar
Dev yarasa
-
LC
-
Ek Liste-I
L, A
Sp
Akşamcıyarasa
-
LC
Ek-II
Ek-II
L
Her tarafta, orman ve dışı
alanlarda
FAM : MOLOSSİDAE
Sp
: Tadorida teniotis
Kuyruklu Yarasalar
Kuyruklu Yarasa
-
-
Ek-II
-
L
Kayalık yerler, taş ocakları ,
kovuklar, yerleşim yerleri
TAKIM : RODENTİA
FAM : SPALACİDAE
Sp
: Spalax leucodon
Kemiriciler
Kör fareler
Kör fare
DD
-
-
L, A
REPTİLİA
SÜRÜNGENLER
VU
Ek II
-
G, A, L
Kumlu, taşlı araziler, bazen de
bağ ve bahçe içinde
LR/nt
Ek-II
Ek Liste-I
A, L, G
Durgun ve akar sular
LC
Ek-III
-
L
Orman içlerindeki çıplak ve
açık araziler, taşlık, kayalık
yerler
-
Ek-II
Ek Liste-I
L
Fundalık ve taşlık bölgeler,
özellikle yamaçlarda
: Nyctalus noctula
TAKIM
FAM
Sp
: CHELONİA
: TESTUDİNİDAE
: Testudo graeca
Kaplumbağalar
Tosbağalar
Tosbağa
FAM
: EMYDİDAE
Sp
: Emys orbicularis
TAKIM
: SQUAMATA
ALT TAKIM : LACERTİLİA
FAM
: LACERTİDAE
Sp
: Lacerta saxicola
Nehir kaplumbağaları
Benekli kaplumbağa
Kertenkeleler
Kertenkeleler
Asıl Kertenkeleler
Kaya kertenkelesi
FAM
Sp
Yılanımsı Kertenkeleler
Oluklu Kertenkele
: ANGUINIDAE
: Ophisaurus apodus apodus
-
107
Fundalık ve çalılıklar
Verimli alanlarda, bağ ve
bahçelerde
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ALT TAKIM : OPHİDİA
FAM
: COLUBRİDAE
Sp
: Natrix natrix persa
Yılanlar
Küpeli Suyılanı
-
LR/lc
Ek-III
Ek Liste-I
L, A
Sp
: Coluber caspius
FAM : GEKKONİDAE
CİNS : Hemidactylus
Sp
: Hemidactylus turcicus
turcicus
Hazer Yılanı
Ev Kelerleri
-
-
Ek-III
Ek-IV
L
Geniş Parmaklı Keler
-
-
Ek-III
Ek-IV
L
END
IUCN
BERN
Sözleşmesi
MAK
(2013-2014)
KAYNAK
-
LC
Ek-III
-
L, A, G
-
LC
Ek-II
-
L
Latince Adı
Türkçe Adı
AMPHIBIA
AMFİBİLER
TAKIM
: ANURA
ALTTAKIM : PROCOELA
FAM
: BUFONİDAE
CİNS
: Bufo
Sp
: Bufo bufo
Kuyruksuzkurbağalar
ALTTAKIM: SALAMANDROİDEA
FAM
: SALAMANDRİDAE
Sp
: Triturus karelinii
Suya yakın taşlık ve çayırlık
yerlerde
Karasal yaşayan yılanlardır.
Taşların altında,
kayalar arasında, evlerde de
yaşarlar
HABİTAT
Karakurbağaları
Siğilli Kurbağa
Pürtüklü semender
Karada, taşların altında,
toprakların içinde yaşarlar
Durgun, çok yavaş akan,
bitkisi bol yerler
ALTTAKIM : ANOMOCOELA
FAM
: PELOBATİDAE
Sp
: Pelobates syriacus
Sarımsaklı kurbağalar
Toprak kara kurbağası
LC
Ek-II
-
L, G
Toprak içerisinde gizlenerek
yaşar
ALTTAKIM : DİPLASİOCOELA
FAM
: RANİDAE
Sp
: Rana ridibunda ridibunda
Su kurbağaları
Esas su kurbağası
LC
-
-
L, G
Bitkisi bol, durgun ve sığ
suların içinde, kıyılarında, su
üzerine çıkmış yaprakların
üzerinde
Gözlem İstasyonu : Faaliyet Alanı ve Çevresinde Yapılan Arazi Çalışmalarında Türlerin Tespit edildiği Noktalar veya Alanlar
HABİTAT
: Tespit Edilen Türün Yaşadığı Alan Özelliği
108
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 51 Fauna Listesi/ Balık Türleri Listesi
Bilimsel Ad
Lichia amia
Trachurus trachurus
Mullus barbatus
Diplodus annularis
Merluccius merluccius
Maena smaris
Sparus aurata
Sargus sargus
Solea solea
Scopthalmus rhomus
Atherina brama
Mugil chelo
Engraulis encrasicolus
Serranus scriba
Xiphias gladius
Scomber colias
Sarda sarda
Dicentrarchus labrax
Sardina pilchardus
Pomatomus saltatrix
Boops salpa
Oblada melanura
Dentex dentex
Pagellus erythrinus
Mullus surmeletus
Merlangius merlangus
Scomber scombrus
Echelus myrus
Belone belone
Türkçe Ad
Akya
İstavrit
Barbunya
İsparoz
Berlam
İzmarit
Çipura
Karagöz
Dil Balığı
Kalkan
Gümüş
Kefal
Hamsi
Hani
Kılıç
Kolyos
Palamut
Levrek
Sardalya
Lüfer
Sarpa
Melanur
Sinarit
Mercan
Tekir
Mezgit
Uskumru
Mırmır
Zargana
İngilizce Ad
IUCN Red List
Bern Sözl.
LC
LC
LC
LC
LC
-
-
Leer Fish
Atlantic horse mackerel
Red Mullet
Annular seabream
European hake
Picarel
Gilthead seabream
White seabream
Common Sole
Brill
Thick lipped mullet
The European anchovy
Painted Comber
Swordfish
Atlanthic chub mackerel
Atlantic Bonito
Sea Bass
European pilchard
Bluefish
Cow Bream
Saddled seabream
Common Dentex
Common Pandora
Red Mullet
Atlantic Mackerel
Painted Eel
Garfish
Kaynaklar: http://www.iucnredlist.org, www.fishbase.org, Çanakkale İl Çevre Durum Raporu
Yukarıdaki tablodan anlaşıldığı üzere genelde proje alanı içerisinde nesli tehlike
altında veya endemik olan balık türü bulunmamaktadır. Xiphias gladius (Kılıç balığı),
Scomber colias (Kolyos), Sarda sadra (Palamut), Dicentrarchus labrax (Levrek) ve Scomber
scombrus (Uskumru) türleri IUCN kategorilerine göre LC (Düşük riskli) sınıfındadırlar.
Türlerin hiçbiri BERN Sözleşmesi Ek Listeleri’nde yer almamaktadır.
Proje sahasında bulunması muhtemel ve deniz faunası içerisinde önemli bir yer tutan
diğer tür ise “Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris) dir. Derinsu Pembe
Karidesi için özellikle bir çalışma yapılmamış, fakat Marmara Denizi kıyıları söz konusu
türün en yoğun bulunduğu alan olması sebebiyle literatür taraması yapılmıştır.
Parapenaeus longirostris (Pink Shrimp-derinsu pembe karidesi):
Türün Taksonomideki Yeri
Class (Sınıf)
Malacostraca
Order (Takım)
Decapoda
Family (Familya)
Penaeidae
Kaynak: http://www.faoadriamed.org
Dekapod krustaseler grubuna dahil olan bu tür grubun genel özellikleri olan bentik
yaşam ve hızlı hareket kabiliyetine sahiptir. Bu gruptaki türler 6.000 metreye kadar değişen
109
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
derinliklerde yaşarlar. Parapenaeus longirostris’in Marmara Denizi’nde yaşadığı derinlik
ortalama olarak 40-90 m’dir16. 2001-2003 yılları arasında Marmara Denizinde söz konusu tür
üzerine yapılan saha çalışmasında türün fiziksel özelliklerine dair şu bulgular elde edilmiştir:
 Populasyonun boy dağılımı 5-16,5 (ortalama:10,9) cm’dir. Mevsimlere ve derinliğe
bağlı olarak karidesin ortalama boyu değişmektedir. 100 m. ve daha derindeki bireyler, 100
metreden daha az derinliktekilere göre daha büyüktür. Eşey dağılımı, (dişi bireylerin erkek
bireylere oranı D/E) 1,2 olarak tespit edilmiştir. Dişi bireylerin boy dağılımı erkeklere göre
daha yüksektir. Dişi karideslerin ortalama boyları 11,8 (5,0-6,5) cm, erkeklerin 9,7 (4,6-13,9)
cm’dir. Erkek ve dişi bireylerinin her ikisi de 0 ile 4 yaş grupları arasında dağılım
göstermektedir. Populasyonda en yüksek oranda 2 yaş grubu bireyleri bulunmuştur17.
Şekil 50 Pink Shrimp-derinsu pembe karidesi
Kaynak: http://www.chtipecheur.com
Söz konusu tür bölge balıkçılığı açısından ekonomik öneme sahiptir. Ancak türün
genel özelliği olan derin sularda ve dibe yakın (40-90 m.) bir habitatta yaşama özellikleri
nedeniyle, türün projeden olumsuz yönde etkilenme riskinin asgari düzeyde kalacağı
düşünülmektedir. Çünkü proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan deniz yapıları
maksimum 29-30 m derinlikte yapılacaktır. Bununla birlikte su içerisinde yapılacak
çalışmalar ve projenin işletme aşaması sırasında yönetmeliklerde belirtilen sınır değerler
aşılmayacaktır (Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Tablo 4, Su Ürünleri Yönetmeliği Ek 8).
16
Marmara denizinde Parapenaeus longirostris, (LUCAS 1846) “Derin su pembe karidesi” avcılığında kullanılan “Manyat”
ağlarının öngörülen amaçları çerçevesince seçicilikleri, M. Levent ARTÜZ, Fisheries Advisory Comission Technical Paper,
U.R.Dsc., Nr:123
17
Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846)Balıkçılığının Geliştirilmesi
Üzerine Bir Araştırma, Dr.Mustafa ZENGİN, SUMAE
110
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Aşağıdaki tablolarda Şekil 49’de verilen Örnekleme İstasyonları’nda tespit edilen
zooplankton ve makrobentik türler verilmiştir:
Tablo 52 Zooplankton türleri
Kaynak: Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu Ek-22
111
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 53 Makrobentik türler
Kaynak: Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu Ek-22
Yukarıda belirtilen türlerin uluslararası ticareti ile ilgili “Nesli Tehlikede Olan Yabani
Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) incelenmiştir.
Bölgenin flora listesi içerisinde bu sözleşmede yer alan tür veya alttürler bulunmamaktadır.
Yine bölgenin fauna listesi içerisinde ise bu sözleşmede yer alan ve bölgede de yaşama ortamı
bulunan 1 tür tespit edilmiştir. Bu tür : Columba livia (kaya güvercini)(Ek III) dır. Buna göre;
Ek III Kapsamındaki Türlerin Örneklerinin Ticaret Mevzuatı
Madde V - 1. Ek III kapsamındaki türlerin örneklerini konu alan her türlü ticaret, işbu
Madde’nin şartlarına uygun olarak yapılacaktır.
2.
Herhangi bir türü Ek III kapsamında dahil etmiş olan bir Devlet’ten söz konusu
türü herhangi bir örneğinin ihraç edilebilmesi için önceden ihracat izni alınması ve bu iznin
ibraz edilmesi şarttır. Bu ihracat izni ancak, aşağıdaki şartlar yerine getirildiği takdirde
verilecektir.
(a)
İhracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim Mercii’nin, söz konusu örneğin ilgili
Devlet’in hayvan ve bitki varlığının korunmasına ilişkin yasaları ihlal edilmeksizin elde
edilmiş olduğuna kanaat getirmesi;
112
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
(b)
Canlı bir örnek söz konusuysa, ihracat işlemini yapan Devlet’in Yönetim
Mercii’ni sözkonusu örneğin yaralanma, sağlık bakımından zarar görme ve zalimce davranışa
maruz kalma rizikosunu en aza indirecek şekilde hazırlanacağına ve sevk edileceğine kanaat
getirmesi.
3.
Ek III kapsamındaki bir türün herhangi bir örneğinin ithal edilebilmesi için,
işbu maddenin 4üncü paragrafının uygulandığı durumlar hariç, menşe şahadetnamesi ile söz
konusu örnek ilgili türü Ek III kapsamına dahil etmiş olan bir Devlet’ten ithal edilecekse
ihracat izninin öncede ibraz edilmesi şarttır.
4.
Reeksport durumunda, o örneğin reeksportu yapan Devlet’te işlem gördüğüne
veya Devlet’ten reeksport edildiğine ilişkin olarak reeksport yapan Devlet’in Yönetim Mercii
tarafından verilen bir belge, ithalatı yapan Devlet tarafından söz konusu örnek bakımından
işbu Sözleşme’nin hükümlerine uyulmuş olduğunun kanıtı olarak kabul edilecektir.
Yukarıda belirtilen türlerden koruma altına alınan türleri belirlemek için Türk Çevre
Mevzuatı ‘Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma Sözleşmesi’ ve ekleri
incelenmiştir. Bern sözleşmesine göre koruma altına alınmış türler gösterilmiştir.
Bern Sözleşmesine göre koruma altına alınan fauna türleri iki kategoriye ayrılmıştır.
II
Kesin olarak koruma altına alınan türler
III
Korunan türler
Bern Sözleşmesi Madde 6 hükümleri
Her Âkit Taraf, II no.lu ek listede belirtilen yabani fauna türlerinin özel olarak
korunmasını güvence altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır. Bu
türler için özellikle aşağıdaki hususlar yasaklanacaktır:
a) Her türlü kasıtlı yakalama ve alıkoyma, kasıtlı öldürme şekilleri;
b) Üreme veya dinlenme yerlerine kasıtlı olarak zarar vermek veya buraları tahrip
etmek;
c) Yabani faunayı, bu Sözleşmenin amacına ters düşecek şekilde, özellikle üreme,
geliştirme ve kış uykusu dönemlerinde kasıtlı olarak rahatsız etmek;
d) Yabani çevreden yumurta toplamak veya kasten tahrip etmek veya boş dahi olsa bu
yumurtaları alıkoymak;
e) Bu madde hükümlerinin etkinliğine katkı sağlayacak hallerde, tahnit edilmiş
hayvanlar ve hayvandan elde edilmiş kolayca tanınabilir herhangi bir kısım veya bunun
kullanıldığı malzeme dahil, bu hayvanların canlı veya cansız olarak elde bulundurulması ve iç
ticareti
Bern Sözleşmesi Madde 7 hükümleri
1 - Her Âkit Taraf, III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın korunmasını güvence
altına alacak uygun ve gerekli yasal ve idari önlemleri alacaktır.
2 - III no.lu ek listede belirtilen yabani faunanın her türlü işletme şekli, 2. maddenin
şartları gözönünde tutularak, populasyonlarının varlığını tehlikeye düşürmeyecek şekilde
düzenlenmiş olacaktır.
3 - Alınacak önlemler;
a)Kapalı av mevsimlerini ve/veya işletmeyi düzenleyen diğer esasları,
113
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
b)Yabani faunayı yeterli populasyon düzeylerine ulaştırmak amacıyla, uygun
durumlarda, işletmenin geçici veya bölgesel olarak yasaklanmasını,
c)Yabani hayvanların canlı ve cansız olarak satışının, satmak amacıyla elde
bulundurulmasının ve nakledilmesinin veya satışa çıkarılmasının uygun şekilde düzenlenmesi
hususlarını, kapsayacaktır.
IUCN’ e göre koruma altına alınan fauna türleri şu şekilde sınıflandırılmıştır
EX (Extınct)
Nesli tükenmiş olan takson (Tükenmiş)
EW (Extinct in the Wild)
Doğada yok olmuş takson(Doğada Tükenmiş)
CR (Critically Endangered)
Kritik olarak tehlikede olan takson(Kritik)
EN (Endangered)
Tehlike altında olan takson(Tehlikede)
VU(Vulnerable)
Neslinin doğada tükenme riskinin yksek olduğu takson(Duyarlı)
NT(Near Threatened)
Tehdit altına girebilir (Tehdite Yakın)
LC(Least Concern)
Geniş yayılışlı ve nüfusu yüksek olan takson (Düşük Riskli)
DD (Data Deficient)
Yeterli bilgi bulunmadığı için yayılışına ve/veya nüfus durumuna bakarak
tükenme riskine ilişkin bir değerlendirme yapmanın mümkün olmadığı takson
(Yetersiz Verili)
NE (Not Evaluated)
Değerlendirilmemiş takson (Değerlendirilmemiş)
“Türkiye Kuşları Kırmızı Listesi” (KİZİROĞLU, 2008) adlı esere dayanarak Ulusal
ve Uluslararası Mevzuatla Koruma Altına Alınan ve proje alanı çevresinde tanımlanan bazı
kuş türleri “Red Data Book” (ERZ, 1977; HEINWALD et all., 1981; BAYERISCHE
STAATSMINISTEIUM 1982 a and b; GEEP 1984) kategorilerine göre şu şekilde
sınıflandırılmıştır:
A.1
Nesli tehlikede olanlar
A.2
Şiddetli tehdit altında olanlar
A.3
Tehdit altındakiler
A.4
Potansiyel olarak tehlike sinyali verenler
B Kategorileri
Geçici-Transit türler
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ nün
Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren Merkez Av Komisyonu’nun 2013-2014 Av
Dönemi kararına göre aşağıdaki tabloda gösterilen kategoriler sınıflandırılmıştır.
Ek Liste-I
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca koruma altına alınan yaban hayvanları
Ek Liste-II
Merkez Av Komisyonu’nca koruma altına alınan av hayvanları
Ek Liste-III
Merkez Av Komisyonu’nca avına belli edilen sürelerde izin verilen av hayvanları
Projeden ve Çalışmalardan Etkilenecek Canlılar İçin Alınması Gereken Koruma
Önlemleri
Proje konusu faaliyet ve etki alanının içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmadığından karasal flora, memeli, iki yaşamlılar ile sürüngen türlerine herhangi bir etki
söz konusu değildir. Kuşlara ise herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
Proje alanında bulunması muhtemel balık türleri arasında endemik ya da ulusal ve
uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınan tür bulunmamaktadır. Xiphias gladius (Kılıç
114
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
balığı) ve Thunnus thynnus (Orkinos) türleri IUCN Red List kategorilerine göre DD (Yetersiz
Verili); Sarda sadra (Palamut) ve Dicentrarchus labrax (Levrek) türleri ise LC (Düşük riskli)
sınıfındadırlar.
İnşaat Aşaması
Deniz faunası içerisinde önemli bir yer tutan “Derinsu Pembe Karidesi” (Parapenaeus
longirostris) söz konusu çevrede yaşamaktadır. Bu tür bölge balıkçılığı açısından ekonomik
öneme sahiptir. Ancak türün genel özelliği olan derin sularda ve dibe yakın(40-90 m.) bir
habitatta yaşama özellikleri nedeniyle, türün projeden olumsuz yönde etkilenme riskinin
asgari düzeyde kalacağı düşünülmektedir. Çünkü proje kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan deniz yapıları, maksimum 29-30 m derinlikte yapılacaktır.
Faaliyetin inşaat aşamasında oluşacak gürültü nedeniyle sucul fauna elemanları
alandan geçici olarak uzaklaşacaktır. Ancak gürültü seviyelerinden etkilenmesi beklenen
makrobentus, balık ve kuş türlerinin kullanabileceği alternatif habitatlar proje alanının yakın
çevresinde mevcuttur. Etkilenmesi beklenen sucul fauna elemanları genel olarak bölgede
yayılım gösteren türlerdir.
Proje kapsamında inşa edilecek iskele, gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve
yükleme boşaltma yapabileceği çelik boru kazıklar üzerinde gerçekleşecektir. Kazıkların
çakılması sırasında özellikle balıklar, bentik omurgasızlar ve algler zarar görecektir. Ancak bu
etki küçük bir alanda söz konusu olacak ve işletme aşamasına geçildiğinde ise ekosistemde
yavaş yavaş düzelmeler gösterecektir.
Projenin sadece inşaat aşamasında epoksi boya kullanılacaktır. Bu aşamada
kullanılacak boya kapalı kutularda muhafaza edilecek, çevreye ve denize etkisi olmayacaktır.
Söz konusu iskele yapımında kazıkların çakılması sırasında parlayıcı, patlayıcı,
tehlikeli ve toksik madde kullanılmayacak, iş makileri çakma işlemini gerçekleştirecektir. Bu
kapsamda ortama akıntı veya sızıntı oluşmayacak, sadece geçici bir bulanıklık oluşacaktır.
İşletme Aşaması
Kazıklar alglerin yerleşebildiği yapılardır. Böylece de omurgasız canlıların barınma ve
beslenme imkanları artacaktır. Bu canlı üyeleri ile beslenen balıkların ortama girmesiyle sucul
ekosistemde düzelmeler ve onarımlar olacaktır. Kazık çakılması esnasında ortamdan
uzaklaşacak olan türler ortama yavaş yavaş geri dönecekler ve ekosistemin devamlılığını
sağlayacaklardır.
Söz konusu çelik borular epoksi boya ile korumaya alınacaktır. Böylece korozyona
önlem alınmış olacak ve deniz suyuna karşı herhangi bir olumsuz etki olmayacaktır. Projenin
sadece inşaat aşamasında epoksi boya kullanılacaktır. Bu aşamada kullanılacak boya kapalı
kutularda muhafaza edilecek, çevreye ve denize etkisi olmayacaktır. Balık türleri, plankton ve
makrobentik türler korunmuş olacaktır. Ayrıca işletme aşamasında deniz ortamına herhangi
bir sebeple sızıntı ya da akıntı oluşmasına izin verilmeyecektir.
Söz konusu iskele projesi için Gemi Manevraları Risk Değerlendirilmesi Modelleme
Raporu Ek 12’de verilmiştir. Bu kapsamda denizsel biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkileri
incelendiğinde proje alanında herhangi bir endemik türün bulunmaması, Derinsu Pembe
115
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Karidesi’nin ise alanda bulunmadığı ve 40-90 metre derinliklerde geniş bir yayılım gösterdiği
bilindiğinden; bu türde dahil olmak üzere denizsel biyolojik çeşitlilik üzerine herhangi bir
olumsuz etki beklenmemektedir.
Ayrıca Ek 22’de verilen Derinsu Sualtı Mühendislik & Danışmanlık LTD. firması
tarafından hazırlanan Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu’nda, yapılan analizler hakkında
bilgi verilmiştir. Ayrıca kirlilik kaynaklı stresin varlığına işaret eden çok fazla bulguya
rastlanılmadığı bildirilmiş ve proje bölgesi ile ilgili daha kesin sonuçların elde edilebilmesi
için örneklemelerin yılda iki kere yapılması gerektiği ifade edilmiştir.
Bu kapsamda Ek-22’de verilen Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu’nda verilen
örneklemeler yılda iki defa yapılacaktır. Deniz ekolojik gereksinimlerini değerlendirecek en
az doktora derecesine sahip bir uzman hidrobiyolog ve uzman biyolog tarafından hazırlanacak
raporun Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne
projenin inşaat aşamasına gelmeden sunuculacaktır. Deniz ekosistemine olabilecek her türlü
etkinin sonucu olarak alınması gereken önlemlere uyulacaktır. Ayrıca bu çalışmalar, söz
konusu iskele projesinin inşaat aşamasından önce tamamlanacak ve sunulacaktır.
Ek-27 ‘de verilen T.C. Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün görüşünde belirtildiği üzere; çalışmaların yürütüleceği denizel alanın su
ürünleri istihsal sahası olması nedeniyle, yapılacak faaliyetler sonucunda meydana
gelebilecek olan atıkların 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak
çıkartılan Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen (Ek-5) parametre sınırları
içerisinde olaması sağlanacaktır. Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1
Numaralı Tebliğ’in 46. Maddesi 3. Bendinde “Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının
korunması amacıyla Marmara Denizi’nde I(a) grubu madenlerin çıkarılması yasaktır” hükmü
gereği, denizel alanda herhangi bir tarama işlemi yapılması durumunda elde edilecek olan I(a)
grubu madenin, ilgili kurumlarca belirlenecek denizel alana iade edilecektir. Bunun için
gerekli ve yeterli emniyet tedbirleri ile önlemler alınacaktır.
Faaliyet kapsamında BERN Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi hükümlerine ve 20132014 Merkez Av Komisyonu Kararları’na, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 14.03.1991 tarih ve 20814
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,
1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliği“, 10.03.2010 tarih ve 25517 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.
116
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.10.Proje Alanı ve Etki Alanındaki Su Ürünleri ve Balıkçılık Faaliyetleri (proje alanı ve
etki alanı 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği kapsamında su
ürünleri istihsal sahası açısından irdelenmeli, ekonomik balık türleri ve yoğunluğu,
bölgedeki balıkçılık faaliyetleri, balıkçı teknesi sayısı ve balıkçı kuruluşları hakkında
bilgi verilmelidir)
Çanakkale, Marmara Bölgesinin İstanbul’dan sonra ikinci büyük balıkçılık merkezidir.
İl suları balık bakımından oldukça zengindir. Ayrıca Avrupa pazarlarına yakınlığı ihracat
olanağı vermektedir. İlin balıkçılıkta avlanma alanı Çanakkale Boğazıdır. Yerel balıklar
olarak Sardalya, Lüfer, Palamut, Kolyos ve Kılıç avlanabilmektedir. Barınma olanağı veren
doğal ve yapay limanlar, balıkçıların varlık-yokluk sorunudur. Gelibolu Limanı, Lapseki
İskelesi, Çanakkale Yat Limanı, Çardak İskelesi ve dalgakıranı, Çanakkale ve Eceabat
Limanları balıkçıların barındıkları başlıca alanlardır İlimiz sınırları içinde tatlı sularda yapılan
balık üretimi arasında alabalık üretimi daha ön planda olup, Bayramiç İlçesinde 6, Yenice
İlçesinde 3, Biga İlçesinde 2 ve Çan İlçesinde 2 adet olmak üzere toplam 13 işletmede,
havuzlarda şartlarında alabalık yetiştiriciliği yapılmaktadır.18
Çanakkale, Marmara Denizi, Boğaz ve Kuzey Ege Denizi olmak üzere üç farklı
denizel sistemle ilişkili ve 671 km gibi oldukça uzun bir kıyı hattına sahip önemli bir
balıkçılık merkezi durumundadır. Özellikle, Çanakkale Boğazı balık göçlerinin en yoğun
olarak görüldüğü bölgelerden biri olması nedeni ile ayrı bir önem kazanmaktadır. Bölgede
toplam 1065 adet balıkçı teknesi kayıtlı olup bu teknelerin çok küçük bir kısmı (yaklaşık %
3.5’i) gırgır ve trol (34 adet) iken, geriye kalan yaklaşık % 96.5’ini ise genellikle olta ve
uzatma avcılığı yapan diğer küçük boyutlu tekneler oluşturmaktadır.
Çanakkale İl genelinde su ürünleri ile ilgili 2008 yılında yaklaşık;
Balık Üretimi (Deniz) : 10.505 Ton
Balık Üretimi (Tatlı Su) : 22 Ton
Kültür Balıkçılığı Üretimi :143 Ton
Kabuklu ve Yumuşakça Üretimi : 1.409 Ton olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 53’de üretim Çanakkale İli üretim miktarları ve üretim değerleri verilmiştir.
Tablo 54 Çanakkale İli Su Ürünleri Üretim Miktarları ve Değerleri
Ürün Adı
Toplam Üretim Miktarı (Ton)
Toplam Üretim Değeri (YTL.)
10.505
29.909.488
22
143
154.150
892.315
1.409
2.454.050
Balık Üretimi (Deniz)
Balık Üretimi (Tatlı Su)
Kültür Balıkçılığı Üretimi
Kabuklu ve Yumuşakca
T O P L A M
Kaynak: www.canakkale-tarim.gov.tr/index.php?
33.410.003
Çanakkale ili sınırları içinde yer alan önemli balıkçı limanları sırasıyla, Çanakkale
merkez limanı, Eceabat, Gelibolu, Karabiga, Lapseki, Kumkale, Yeniköy, Kilitbahir,
Seddülbahir, Kemer ve Kabatepe limanları sayılabilir. Bu limanlardan Çanakkale Merkez,
Seddülbahir ve Kabatepe’ye ilişkin elde edilen balıkçılık bulguları aşağıda özetlenmiştir.
18
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu 2007
117
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Bölgede genel olarak sahil güvenliğin etkin kontrolü söz konusudur. Çanakkale ve
civarında yunusların ağlara zarar vermeleri balıkçıların en fazla şikâyetçi oldukları bir sorun
olarak dikkat çekmektedir.
Çanakkale İlinde altı adet balıkçı barınağı bulunmaktadır. Bunlar;
- Babakale Balıkçı Barınağı
- Kabatepe Balıkçı Barınağı
- Odunluk Balıkçı Barınağı
- Gülpınar Balıkçı Barınağı
- Gökçeda Kuzu Limanı ‘dır.19
İstihsal Yerleri: Su ürünlerinin yetiştirildiği ve doğal olarak ürediği, avlanma, üretim,
yetiştirme ve istihsal yapılmak üzere, içinde veya üzerinde herhangi bir istihsal vasıtasının
veya tesisinin kurulabildiği, kullanılabildiği su sahalarını ifade eder.
Çanakkale ili dâhilindeki Büyük Kemikli Burnu Gökçeada Aydıncık Burnu, Bozcaada
Batı Burnu ile Baba Kale’yi birleştiren hattın doğusunda kalan sahada her türlü trol ile su
ürünleri avcılığı yasaktır. Çanakkale Boğazlarında, 15 Nisan - 31 Ağustos ve 1 – 31 Ocak
tarihleri arasında her türlü istihsal vasıtası ile karides avcılığı yasaktır.
Çanakkale Boğazı’nda, Nara Burnu Feneri ile Kepez Feneri arasında çekilen hattın
doğusunda kalan sahada kara ve kıllı midye avcılığı yasaktır. Çanakkale illeri sınırları
içerisinde kalan bütün sularda,1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında sazangillerin avcılığı
yasaktır. Şarköy İnceburun Feneri’ni Çanakkale Şevketiye Bozburun Bankı’na birleştiren
hattın doğusu ile Karabiga Karaburun Feneri, Ekinlik Adası ve Erdek İlhanköy’ü birleştiren
hattın kuzeyinde Manyat İle Karides Avcılığı Yapılabilir. Çanakkale Şevketiye Bozburun
Bankı’nı, Şarköy İnceburun Feneri’ne birleştiren hattın doğusu 50 metreden Daha Derin
Sularda Algarna ile Karides Avcılığı Yapılabilir.20
Çanakkale İlinde Ezine Uluköy Göleti Ayvacık Kösedere Göleti, Yenice Çınarcık
Göleti Ve Ezine Kemallı Göleti Su Ürünleri Üretimi Amacıyla İşletiminde Bulunulan
Göletlerdir.
Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi’ne kıyısı bulunan Çanakkale İli,
aynı zamanda göçmen balıkların göç yolları üzerinde ve avcılıkla deniz ürünleri üretim
bölgelerine yakın bir özel konumda yer almaktadır. Çanakkale İli av bölgesi içinde kabul
edilen Saroz Körfezi’nin kuzeyinde bulunan 40-50 kulaç derinlikteki dar şeritte barbunya,
berlam, sarpa ve izmarit gibi demersal ve semi pelajik balıkların avcılığı önemli bir yer tutar
(Benli ve Diğerleri, 2000:96). Gökçeada ve Bozcaada çevresi de pelajik balıkların stoklarının
bulunduğu bir saha olarak il balıkçılığı açısından büyük bir önem taşımaktadır.
Çanakkale İli’nde faaliyet gösteren su ürünleri sanayi kuruluşları her türlü
faaliyetlerini kapalı alanlar üzerinde gerçekleştirmekle birlikte açık alana da sahip oldukları
tespit edilmiştir. İşletmelerin % 40’ı 250-999 m², % 20’şer adeti de 1000-3549, 3550-7999 ve
10.000+ m² kapalı alana sahiptir. İşletmelerden dördünün açık alanı bulunurken, birinin
bulunmamaktadır. İşletmelerden % 40’nın 250-999 m², % 40’nın 10.000+ m² açık alanı
bulunurken, % 20’sinin açık alanı bulunmamaktadır.
19
20
http://www.akuademi.net/ki/EGE/08_02.pdf
Denizcilik Müsteşarlığı Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi 2008
118
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 55 Türkiye’de İnsan Gıdasına Yönelik Su Ürünleri İşleyen Ya Da Pazarlayan Firmalara Ait Bazı Bilgiler
İşletme Adı
İhracat Ürünü
Kurulu
Kullanılan
Yurtiçi
İhracat
Amati Bosforo Gıda Ma.
4, 10, 12, 13,
32 000 ton/yıl
15 500 ton/yıl
%100
Cansu Deniz Ürünleri San.
4, 6
295 ton/yıl
50 ton/yıl
%50
%50
Çanakkale Balıkçılık
1
5 100 ton/yıl
4590 ton/yıl
%20
%80
Dardanel Önentaş Gıda
4, 7, 9,12
56 186ton/yıl
1366 ton/yıl
%85
%15
Gelibolu Su Ürünleri
1, 2
236 ton/yıl
130 ton/yıl
İstanbul Su Ürünleri
2, 7,12
688 ton/yıl
200 ton/yıl
%100
Kutlukbey Su Ürünleri
1, 2
2812 ton/yıl
281 ton/yıl
%100
Lekton Balıkçılık
1, 3, 7,12
3445 ton/yıl
516 ton/yıl
%50
%50
Or Gıda San. Tur. Tic.
1, 3, 7,12
3000 ton/yıl
690 ton/yıl
%100
Savuran Balıkçılık
1,12
4000 ton/yıl
250 ton/yıl
%30
%70
Ulubay Soğuk Depo İşl.
3, 4, 7, 12
1597 ton/yıl
670 ton/yıl
%100
Yavuz Mildon Deniz Ürün. Gıda
2
491 ton/yıl
319 ton/yıl
%100
1- Taze Soğutulmuş AvcılıkÜrünleri 2- Canlı Çift Kabuklu Yumuşakça 3- Karides 4- Kum midyesi (donmuş, konserve) 5Diğer Çift Kabuklu Yumuşakçalar 6- Marinat,7- Kafadan Bacaklılar 8- Orkinos 9- Ton Konserve 10- Salyangoz 11- Taze
kültür balıkları, 12 Dondurulmuş balık ve/veya diğer su ürünü, 13. Kaplama su ürünleri ve diğerleri,
Kaynak: http://www.zmo.org.tr/resimler/ekler/2ed812220b0705f_ek.pdf 2009
Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası verilerine göre, Çanakkale İli imalat sanayiinde su
ürünleri sanayi önemli bir ağırlığa sahiptir. Çünkü ülkemizin en önde gelen su ürünleri sanayi
kuruluşu olan Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş. gerek sağladığı istihdam ve gerekse
üretiminin % 85’ni dış piyasaya ihraç ederek sağladığı döviz girdisiyle il ekonomisine önemli
bir katma değer sağlamaktadır. 21
Ek-27 ‘de verilen T.C. Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün görüşünde belirtildiği üzere; çalışmaların yürütüleceği denizel alanın su
ürünleri istihsal sahası olması nedeniyle, yapılacak faaliyetler sonucunda meydana
gelebilecek olan atıkların 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak
çıkartılan Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen (Ek-5) parametre sınırları
içerisinde olaması sağlanacaktır. Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1
Numaralı Tebliğ’in 46. Maddesi 3. Bendinde “Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının
korunması amacıyla Marmara Denizi’nde I(a) grubu madenlerin çıkarılması yasaktır” hükmü
gereği, denizel alanda herhangi bir tarama işlemi yapılması durumunda elde edilecek olan I(a)
grubu madenin, ilgili kurumlarca belirlenecek denizel alana iade edilecektir. Bunun için
gerekli ve yeterli emniyet tedbirleri ile önlemler alınacaktır.
3.11.Proje Alanı Etrafındaki Tarım Alanları ve Tarımsal Faaliyetler, 5403 Sayılı Toprak
Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, 3083 Sayılı Sulama alanlarında Arazi
Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu, 4342 Sayılı Mera Kanunu Kapsamında
Yapılacak İş ve İşlemler
Söz konusu proje sahası ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmamaktadır. Bu nedenle proje alanında, 5403 sayılı Toprak Koruma Ve Arazi Kullanımı
Kanunu, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu,
4342 Sayılı Mera Kanunu kapsamında herhangi bir iş ve işlem yapılmayacaktır.
21
Türkiye’de Su Ürünleri Sanayii Ve Çanakkale İli‘Ne Yönelik Bir Değerlendirme Doç. Dr. Okan YAŞAR
http://www.marmaracografya.com/pdf/9.1.pdf
119
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.12.Proje Alanının Orman Alanı İçerisinde Olup Olmadığı
3.12.1.Orman Alanı İçinde Olması Halinde
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.1.Proje Sahasının Bulunduğu Orman alanı Miktarı (m2)
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.2.Proje Sahasının İşaretlendiği 1/25000 Ölçekli Meşçere Haritası
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.3.Projenin Orman Alanlarından Geçen Bölümünde Ağaç Kesilip Kesilmeyeceği,
Kesilecekse Bu Ağaçların Meşçere Tipi, Kapalılığı vb.
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.4.Proje Sahasının Bulunduğu Orman Alanlarında Meşçere Tipi, Kapalılığı vb.
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.5.6831 Sayılı Orman Kanunu ve 5192 Sayılı Kanun ile Değişik 17/3. Maddesi
Uyarınca Yapılacak İş ve İşlemler
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.1.6.Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü
Proje alanı orman alanları üzerinde yer almamaktadır (Bkz.Ek-7).
3.12.2.Orman Alanı Dışında Olması Halinde
3.12.2.1.Proje Sahasının Bulunduğu Alana En Yakın Orman Alanı Mesafesi
Söz konusu proje sahası ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmamaktadır. Bu nedenle proje ve etki alanı içerisinde orman alanları bulunmamaktadır.
Ek-8’de verilen Çevre Düzeni Planı’na göre en yakın orman alanı yaklaşık 1.200 m uzaklıkta
ve kuzeybatıda yer almaktadır. Ormanlık alanları gösteren uydu haritasına göre ise planlanan
120
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
iskele yapısına en yakın kara parçası (yaklaşık 300 metre) bozuk orman niteliğinde
gözükmekte verimli orman alanı ise yaklaşık 1.600 m kuzeybatı da yer almaktadır. Aşağıdaki
şekillerde proje alanının orman alanlarına göre konumu verilmiştir:
Yaklaşık 1.600 m
Proje Alanı
Şekil 51 Kazıklı İskele alanının ormanlık alanlara göre durumunu gösterir uydu haritası
Kaynak: http://geodata.ormansu.gov.tr/3d/indexv5.aspx
Yaklaşık 1.200 m
Şekil 52 Kazıklı İskele alanının Çevre Düzeni Planı’na göre orman alanlarına olan uzaklığı
121
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.13.Proje Sahasının Hidrografik ve Oşinografik Özellikleri
3.13.1.Proje Sahasının Batimetrik Yapısı ve 1/1000 Ölçekli Batimetri Haritası
(www.shodb.gov.tr adresinde belirtilen Hidrografik Harita Standartları'na
uygun ve örneği verilen rapor ile birlikte)
Proje sahası batimetrik yapısı incelendiğinde, sahanın kıyı bölümünün ve sahil
çizgisinin kayalık bir yapıya sahip olduğu, kayalık alanın yer yer denizel bölgenin içlerine
sokulduğu ve yer yer yaklaşık yüz metre açığa dek denizin üzerinde mostra verdiği
gözlenmiştir. Kayalık alanın hemen bitiminde 6-7 metre konturlarıyla başlayan alanda, 10
metre konturuna ancak 300-350 metre açıkta ulaşılabilmektedir. Bu bölümde, deniz tabanında
eğim çok düşüktür. Özellikle 9 ve 10 metre konturları arası güney bölümde yaklaşık 120,
kuzey bölümde ise yaklaşık 230 metreye ulaşmaktadır. Projeye ait 1/1000 ölçekli batimetrik
harita Ek-17’de verilmiştir.
Şekil 53 Karabiga Proje Alanı Yakın Kıyı Batimetrisi
(Derinlikler metre cinsindendir. Koordinat sistemi WGS-84, UTM-DOM27 cinsinden verilmiştir.)
Yapımı planlanan iskele ve Cenal enerji Santralı kapsamında kurulacak su deşarj boru
hattının denizdeki başlangıç ve bitiş koordinatlarının ilgili deniz haritalarına işletilmek üzere
Dz. K.K. Seyir Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunulacaktır.
122
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.13.2.Proje Sahası ve Civarının Akıntı Hız ve Yön Ölçüm Sonuçlan İle Grafiksel
Değerlendirmeler
Tüm kolon boyunca yapılan ölçümlerde en hızlı akıntıların yüzeyde gerçekleştiği
tespit edilmiştir. Bu akıntıların hızları zaman zaman 60cm/s (~1.16 knot)’ye çıkmıştır. Bu
yapı 5m su derinliğine kadar devam etmiş maksimum akıntı hızı ise 32cm/s (0.62 knot) a
kadar çıkmıştır. Yüzey akıntı hızları rüzgâra bağlı olarak artmıştır.
Ölçüm günleri 3-5m’den başlayarak 13m derinliğe kadar hâkim bir akıntı yönü
mevcut olmayıp olup akıntı hızları 0 -16cm (0.31 knot) arasında çeşitli yönler arasında
değişmekte ve genelde kıyıdan açığa doğru yönelmektedir.
Akıntı ve hız ölçümü ile ilgili tablo ve grafikler aşağıda verilmiştir.
Şekil 54 Yatay Akıntı Hız Grafiği (X Ekseni: Zaman Y: Derinlik)
123
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 55 Yatay Akıntı Yön Grafiği (X Ekseni: Zaman Y: Derinlik)
Şekil 56 Yüzey Akıntısı Saçılım Grafiği
124
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 57 1m - 3m Akıntı Saçılım Grafiği
Şekil 58 3m – 5m Akıntı Saçılım Grafiği
125
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 59 5m – 7m Akıntı Saçılım Grafiği
Şekil 60 7m – 9m Akıntı Saçılım Grafiği
126
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 61 9m – 11m Akıntı Saçılım Grafiği
Şekil 62 11m – 13m Akıntısı Saçılım Grafiği
3.13.3.Deniz Tabanının Yatay ve Düşey Yöndeki Devamlılığının Tespitine Yönelik
Jeolojik ve Jeofiziksel (Sismik veya Sondaj Uygulamaları ile yandan taramalı
sonar ile) Çalışma Sonuç ve Değerlendirmeler
Proje sahasında deniz tabanı morfolojisinin belirlenmesi ve bölgede olası enkaz, batık
gibi inşaat ve seyir aktivitelerini etkileyebilecek objelerin belirlenmesi amacı ile C-MAX Side
Scan Sonar(325 kHz) ekipmanı ile çalışma alanı içerisinde yan taramalı sonar çalışması
gerçekleştirilmiştir.
127
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 56 Yan Taramalı Sonar Hattı Bilgileri
Yan taramalı sonar sistemleri towfish’ten gönderilen akustik sinyallerin deniz
tabanından yansıması ile tekrar toplanarak sinyal kuvvetine (strength) göre islenmesi ile
oluşturulur. Kaya, metal gibi yoğun objelerin ekoları güçlü sinyalleri, koyu renkli imajları
oluştururken, kil, çamur gibi sediman formasyonlarının zayıf sinyalleri ise açık renkli imajlar
oluşturur.
Şekil 63 Yan Taramalı Sonar Çalışma Hatları (WGS84)
Yan Taramalı Sonar Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Jeomorfolojik Yapı
Yan taramalı sonar verileri incelendiğinde, proje sahasının kıyı bölümünün, kıyı
morfolojisini takip edecek şekilde kayalık olduğu gözlenmiştir (Şekil 64). Kayalık alanın
bitiminde, açığa doğru yaklaşık 300-400metre boyunca sediman analizleri ile örtüşecek
şekilde deniz tabanının oldukça homojen olduğu gözlenmiş ve bu bölümde herhangi bir
anormalliğe rastlanmamıştır (Şekil 65). Bu alanın özellikle kum dane boylu malzeme ile kaplı
olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, proje sahasının KD sınırına yakın bölüm de bulunan yüksek
eğimli sev, yan taramalı sonar kayıtlarından belirgin bir anomali oluşturarak izlenebilmektedir
128
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
(Şekil 66). Kayalık alan sınırı Şekil 67’de verilen yan taramalı sonar mozaik haritasında
sediman numene alım noktaları ile beraber gösterilmiştir.
Şekil 64 Proje Sahası Kıyı - Güney Batı Bölümünü Kaplayan Kayalık Bölge
Şekil 65 Proje Sahası Orta Bölümü - Kum Dane Boylu Sedimanla Kaplı Bölge
129
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 66 Deniz Tabanının Ani Bir Eğimle Alçaldığı Kuzeybatı Bölümü
Su altında insan faaliyetlerine bağlı herhangi bir batık, döküntü, çapa izi ya da boru
hattı vb. gibi sonradan meydana gelen bir oluşum tespit edilmemiştir. Yalnızca sahanın kıyı
bölümüne yakın kayalık alanlar gözlenmiştir. Kayıtlardan ayrıca, proje sahasının açık denize
doğru olan bölümünde, deniz tabanının yüksek bir eğimle alçaldığı bölümler de dikkat
çekmiştir.
130
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 67 Proje Sahası Yan Taramalı Sonar Mozaik Haritası
Proje sahasında 4 adet kıyıya dik ve bunları kesecek şekilde 2 adet kıyıya paralel
kontrol hattı olmak üzere toplam 6 adet sismik kesit üstünde toplanan veriler, islenerek deniz
zemini alt kesit devamlılığı incelenmiş ve bu formasyonlara ait örnek görüntüler verilmiştir.
131
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 57 Sismik Hat Mevkii Bilgileri
Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer alan Karabiga yakınında bulunan araştırma
sahasında yapılan çalışmalarda, taban altında yer alan litolojik birimlerin belirlenmesi için sığ
sismik yöntem kullanılarak sismik kesitler toplanmıştır (Şekil 68). Bu kesitler incelenmiş,
çıkan sonuçlar daha önce yayınlanmış bilimsel makalelerle karşılaştırılarak ve bölgenin
jeolojik yapısı göz önüne alınarak yorumlanmıştır.
Şekil 68 Sismik Kesitler
Çalışma sahasının batimetrisi incelendiğinde 10 metre eşderinlik konturuna kadar az
eğimli bir düzlüğün olduğu görülmektedir. Bunun hemen ardından derinlik değerleri birden
28 metrelere kadar düşmekte, burada yeni bir düzlük bulunmaktadır. Derinlik haritasındaki bu
yapılar sismik kesitlerde de izlenmektedir.
Çalışma sahasından elde edilen sismik kayıtların sismik stratigrafik yöntemler
yardımıyla yorumlanması sonucu holosen dönem çökelleri alttaki birimlerden ayıran bir
aşınma yüzeyi gözlenmiştir. Bu aşınma yüzeyi ve birimlerin temsil edildiği sismik yorumlar
Şekil 69’de verilmiştir.
Çalışma sahasında toplanan kıyıya dik hatlarda, aşınma yüzeyinin kıyıya doğru
gittikçe deniz tabanına yaklaşmakta olduğu görülmüştür. Bu bölgelerde bu yüzey deniz
tabanından ayırt edilememektedir. Ani derinlik değişimin olduğu bölgede ise bu yüzey sismik
penetrasyonun kaybından dolayı takip edilememektedir. Yüksek eğimli bölgenin arkasından
132
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
gelen derin düzlükte ise penetrasyon artmakta, sığ yerlerde takip edilen aşınma yüzeyi ve
onun altında ikinci bir yüzey takip edilmektedir.
Aşınma yüzeyinin üzerinde depolanmış güncel sedimanlar açığa doğru
kalınlaşmaktadır. Kıyıya doğru iyice incelerek kayıtlarda izlenememektedir. Bu güncel
sediman tabakasının tavanı deniz tabanını temsil etmektedir. Ani derinlik değişiminin olduğu
yerlerdeki kalınlığı tam olarak belirlenememiştir. Ani derinleşmenin ardından gelen düzlükte
sabit kalınlıkta bir güncel sediman tabakası kayıtlarda kolayca izlenmektedir. Bu güncel
sediman tabakası homojen bir dağılım göstermektedir, belirgin iç yansıma yüzeyleri
gözlenmemektedir.
Kıyıdan ani derinleşmenin olduğu yere kadar olan düzlükte, güncel sedimanların
altında yer alan aşınma yüzeyinin, kara tarafındaki Miyosen öncesi kayaçların deniz
uzanımının tavanı olduğu düşünülmektedir. Buna karşılık ani derinleşmeden sonraki düzlükte
bu aşınma yüzeyinin altında daha farklı bir litolojik birim izlenmektedir. Gökasan ve diğ.
(2010), Marmara Denizi’nin güneyinde, daha geniş bir alanda yaptıkları çalışmada, bölgede
holosen dönemde çökelen güncel sedimanların altında yer alan iki birim tespit etmişlerdir.
Şekil 69 Hat 1’e Ait Sismik Kesit ve Yorumu
Proje sahası dâhilinde islenen tüm Sığ Sismik Kesitler, Şekil 70 ve Şekil 75 arasında
gösterilmiştir.
Şekil 70 Hat1
133
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 71 Hat2
Şekil 72 Hat3
Şekil 73 Hat4
134
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 74 Hat5
Şekil 75 Hat6
3.13.4.Deniz Tabanının Yüzey Sediment Cinsi ve Dağılımına İlişkin Değerlendirmeler
İle Sahanın Sediment Dağılım Haritası
Çalışmalar kapsamında deniz tabanı sediman yapısını karakterize edecek şekilde
seçilen 10 nokta belirlenmiş ve bu noktalardan “Van Veen” sediman örnekleyicisi ile 10 adet
numune alınmıştır. Toplanan numuneler sediman sınıflamasının yapılabilmesi için elek,
hidrometre ve Atterberg testlerine tabi tutulmuştur. Numune alım nokta bilgileri ve
lokasyonları Tablo 58 ve Şekil 76’de verilmiştir.
Tablo 58 Sediman Numune Nokta Bilgileri
135
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 76 Sediman Numune Nokta Lokasyonları (WGS84)
Tablo 59 Sediman Numunelerinin Sınıflandırılması
Toplanan numuneler üzerinde yapılan analizler sonucu, 2 ve 10 no’lu numuneler
dışında tüm numuneler USCS’e göre SP-SM (Uniform Kum ve Çakıllı Kum – Siltli Kum)
olarak sınıflandırılmıştır. Bunun dışında; 2no’lu numune SW - SM (İyi Derecelenmiş Kum ve
Çakıllı Kum – Siltli Kum), 10 no’lu numune ise SM (SiltliKum) olarak sınıflandırılmıştır.
Numunelerin tane boyu yüzde içerikleri Tablo 60’de verilmiştir.
136
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 60 Sediman Numunelerinin Tane Boyu Yüzdeleri
Çalışma sahasının hemen hemen bütününde, dip sedimanının baskın olarak bulunan
kum ve buna eşlik eden çakıl ve siltten oluştuğu anlaşılmıştır. Saha boyunca deniz tabanı
sediman örtüsünün, yer yer küçük çaplı değişimler görülmekle birlikte, genel olarak homojen
bir yapıda olduğu söylenebilir. Proje sahasının kıyı bölümü incelendiğinde, bu bölgedeki dip
sedimanının, çoğunlukla kıyı şeridini oluşturan ve Karabiga granitoidleri olarak tanımlanan
kayaç kütlesinin zaman içinde Rüzgâr ve dalga etkisiyle erozyona uğraması sonucunda
bugünkü halini aldığı değerlendirilmektedir. Alan içinde toplanan numunelerin bir
bölümünde, deniz tabanında bulunan kabuklardan oluşan organik malzemeye de rastlanmıştır.
Proje sahasının KB bölümünde bulunan dik sevin etrafından alınan numuneler, sahanın kıyı
bölümünde toplanan numunelere göre büyük bir farklılık göstermemiştir.
Bölgede, Karabiga Beldesinin KD bölümünde yer alan Biga Çayı’nın da bölgede
akıntı ve dalga taşınımı olayları ile birlikte sediman girdisi bakımından etken olabileceği
değerlendirilmektedir.
137
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 77 Proje Sahası Sediman Dağılım Haritası
3.13.5. Bölgenin Deniz Suyunun Oşinografik Parametrelerine (tuzluluk-sıcaklıkyoğunluk vd.) İlişkin Ölçüm Sonuçları ve Değerlendirmeleri İçeren Bilgiler
CTD Ölçümleri 292 ayrı günde, 3’er noktada gerçekleştirilmiştir. Ölçümler 3” Micro
CTD cihazı ile (Tablo 61) gerçekleştirilmiştir. Ölçüm yapılan noktaların bilgileri ve
dağılımları ve Şekil 78’de sunulmuştur.
138
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 61 CTD Ölçümleri İstasyon Bilgileri
Şekil 78 CTD Ölçüm İstasyonları (WGS84)
139
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 62 CTD1 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.46
0.63
0.86
1.52
1.88
2.56
3.02
3.55
3.88
4.35
4.86
5.33
5.62
6.32
6.69
7.10
7.47
7.76
8.27
8.56
9.03
Đletkenlik
(mS/cm)
32.63
32.65
32.66
32.67
32.59
32.65
32.61
32.67
32.75
32.84
32.77
32.80
32.80
32.99
32.90
32.96
32.89
32.78
32.80
32.84
32.81
Sıcaklık
(°C)
21.99
21.94
21.80
22.13
21.90
21.81
21.76
21.82
22.06
21.79
21.82
22.04
22.14
21.71
21.90
21.69
21.68
21.59
21.89
21.75
21.80
Tuzluluk
(PSU)
21.85
21.80
21.84
21.92
21.75
21.81
21.90
21.90
21.91
21.85
22.06
21.99
21.90
21.85
22.21
22.04
22.19
22.15
22.11
21.98
22.08
Yoğunluk
(kg/m3 )
14.22
14.27
14.36
14.15
14.26
14.36
14.37
14.37
14.25
14.48
14.43
14.30
14.24
14.63
14.46
14.62
14.59
14.59
14.41
14.53
14.48
SesHızı
1512.35
1512.26
1511.97
1512.72
1512.15
1512.01
1511.88
1512.06
1512.67
1512.15
1512.17
1512.68
1512.90
1512.12
1512.49
1512.09
1512.00
1511.71
1512.40
1512.14
1512.24
Tablo 63 CTD2 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.42
0.43
0.87
1.32
1.45
1.77
1.96
2.49
2.89
3.68
4.13
4.49
4.86
5.18
5.68
5.93
6.48
7.35
7.87
8.44
8.80
9.25
9.46
Đletkenlik
(mS/cm)
32.42
32.43
32.48
32.48
32.53
32.65
32.63
32.63
32.73
33.00
33.16
33.13
33.06
33.04
32.99
32.90
32.88
32.88
32.99
33.03
33.04
33.04
33.04
Sıcaklık
(°C)
21.99
21.51
21.89
21.80
22.11
21.62
21.70
22.02
22.03
22.12
22.08
22.21
22.14
21.99
21.69
21.95
21.31
21.89
21.94
22.01
21.53
21.92
21.63
Tuzluluk
(PSU)
21.89
21.80
21.64
21.74
21.78
21.66
22.00
21.94
21.78
21.85
22.00
22.14
22.05
22.04
22.10
22.22
22.02
22.33
22.03
22.09
22.08
22.33
22.14
140
Yoğunluk
(kg/m3 )
14.10
14.42
14.21
14.26
14.10
14.48
14.41
14.21
14.26
14.36
14.47
14.37
14.38
14.47
14.63
14.42
14.82
14.45
14.49
14.46
14.78
14.53
14.72
SesHızı
1512.19
1511.13
1512.02
1511.85
1512.55
1511.57
1511.76
1512.47
1512.55
1512.99
1513.04
1513.31
1513.11
1512.77
1512.08
1512.57
1511.18
1512.45
1512.66
1512.86
1511.81
1512.68
1512.06
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 64 CTD3 Noktası 29.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.58
0.60
1.13
1.40
1.93
2.80
3.38
4.27
4.79
5.31
5.54
6.05
6.62
7.07
7.18
7.41
7.75
8.09
8.43
9.04
9.85
10.18
10.58
11.02
11.31
11.76
12.30
12.83
13.89
14.39
14.99
15.47
16.07
16.55
17.25
17.67
19.05
19.59
20.34
21.02
21.65
22.25
22.67
23.37
24.18
24.79
24.98
25.17
25.49
25.58
Đletkenlik
(mS/cm)
32.18
32.14
32.19
32.13
32.21
32.29
32.61
33.13
33.09
33.11
33.20
33.32
33.34
33.32
33.38
33.29
33.22
33.16
33.23
33.17
33.07
33.25
33.22
33.21
33.16
33.21
33.15
33.04
32.24
31.60
30.82
30.47
30.26
30.27
30.46
31.08
33.31
36.12
39.69
42.98
43.85
44.55
45.12
45.70
45.97
46.14
46.23
46.19
46.25
46.31
Sıcaklık
(°C)
21.45
21.61
21.54
21.60
21.56
21.75
22.01
22.04
21.83
21.83
22.28
22.15
22.16
21.93
22.15
22.14
21.80
22.09
21.92
22.15
21.97
21.73
21.74
21.92
21.87
21.75
21.64
21.05
18.77
17.40
16.14
14.91
14.32
13.81
13.74
13.24
13.42
13.46
14.34
14.26
14.70
14.66
15.16
15.16
15.01
15.41
15.43
15.36
15.02
15.27
Tuzluluk
(PSU)
21.69
21.73
21.62
21.70
21.62
21.70
21.66
21.76
22.14
22.22
22.23
22.07
22.23
22.24
22.34
22.27
22.21
22.33
22.14
22.28
22.12
22.13
22.39
22.37
22.26
22.25
22.35
22.36
22.61
23.22
23.48
23.56
24.00
24.17
24.50
24.71
25.54
27.45
29.97
32.55
35.72
36.13
36.81
36.86
37.40
37.81
37.58
37.64
37.68
38.06
141
Yoğunluk
(kg/m3 )
14.31
14.19
14.27
14.20
14.27
14.19
14.21
14.48
14.60
14.61
14.38
14.53
14.53
14.68
14.57
14.52
14.70
14.49
14.63
14.46
14.52
14.78
14.76
14.63
14.64
14.75
14.79
15.11
16.14
16.65
16.99
17.58
17.84
18.19
18.38
19.15
20.60
22.56
24.37
26.78
27.00
27.53
27.47
27.88
28.23
27.96
28.00
28.05
28.42
28.22
SesHızı
1510.79
1511.12
1511.02
1511.11
1511.09
1511.59
1512.43
1512.93
1512.44
1512.48
1513.52
1513.35
1513.39
1512.89
1513.42
1513.32
1512.55
1513.12
1512.82
1513.27
1512.82
1512.46
1512.45
1512.86
1512.70
1512.50
1512.21
1510.82
1504.95
1501.11
1497.28
1493.84
1492.12
1490.79
1490.83
1490.19
1493.05
1496.20
1502.12
1505.52
1507.39
1508.09
1509.72
1510.35
1510.35
1511.35
1511.48
1511.30
1510.69
1511.25
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 65 CTD1 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.53
0.68
0.93
1.28
1.58
1.92
2.62
3.08
3.47
3.96
4.28
4.82
5.35
5.67
6.35
6.70
7.03
7.40
7.75
8.25
8.59
8.98
9.14
Đletkenlik
(mS/cm)
32.61
32.63
32.62
32.62
32.62
32.57
32.58
32.60
32.63
32.69
32.75
32.74
32.74
32.77
32.91
32.90
32.86
32.80
32.77
32.75
32.76
32.76
32.78
Sıcaklık
(°C)
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.75
21.76
21.76
21.76
21.78
21.77
21.74
21.72
21.73
21.71
21.65
21.58
21.51
21.50
21.49
21.49
21.45
21.44
Tuzluluk
(PSU)
21.90
21.91
21.90
21.90
21.90
21.87
21.88
21.89
21.91
21.94
21.99
22.00
22.01
22.02
22.14
22.17
22.17
22.16
22.14
22.13
22.14
22.16
22.18
Yoğunluk
(kg/m3)
14.36
14.37
14.37
14.37
14.37
14.35
14.35
14.36
14.38
14.40
14.44
14.46
14.48
14.48
14.58
14.62
14.64
14.65
14.64
14.64
14.65
14.68
14.70
SesHızı
1511.82
1511.84
1511.83
1511.84
1511.85
1511.82
1511.84
1511.86
1511.91
1512.01
1512.03
1511.98
1511.94
1511.99
1512.06
1511.93
1511.75
1511.57
1511.51
1511.50
1511.49
1511.41
1511.41
Tablo 66 CTD2 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.28
0.40
0.50
0.84
1.23
1.46
1.73
2.01
2.42
2.88
3.70
4.07
4.41
4.85
5.25
5.63
5.99
6.45
7.33
7.85
8.39
8.82
9.22
9.37
Đletkenlik
(mS/cm)
32.41
32.43
32.40
32.44
32.47
32.50
32.55
32.58
32.61
32.71
32.99
33.10
33.09
33.02
33.00
32.94
32.89
32.88
32.87
32.91
32.95
32.97
33.00
33.01
Sıcaklık
(°C)
21.59
21.59
21.59
21.60
21.62
21.63
21.67
21.68
21.70
21.75
21.95
21.97
21.86
21.77
21.68
21.61
21.53
21.49
21.49
21.52
21.54
21.56
21.57
21.57
Tuzluluk
(PSU)
21.84
21.84
21.82
21.85
21.86
21.88
21.90
21.91
21.92
21.97
22.08
22.15
22.20
22.19
22.22
22.22
22.21
22.23
22.23
22.24
22.25
22.27
22.28
22.29
142
Yoğunluk
(kg/m3 )
14.35
14.36
14.35
14.37
14.37
14.38
14.39
14.40
14.40
14.43
14.46
14.51
14.57
14.60
14.65
14.66
14.68
14.71
14.71
14.71
14.72
14.73
14.73
14.74
SesHızı
1511.31
1511.32
1511.30
1511.36
1511.42
1511.48
1511.60
1511.65
1511.74
1511.93
1512.62
1512.75
1512.52
1512.27
1512.05
1511.87
1511.65
1511.55
1511.56
1511.67
1511.77
1511.82
1511.88
1511.90
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 67 CTD3 Noktası 30.06.2011 Ölçümleri
Derinlik
(m)
0.16
Sıcaklık
(°C)
Đletkenlik
(mS/cm)
32.15
21.46
Tuzluluk
(PSU)
21.70
0.56
0.62
1.03
1.42
32.14
32.12
32.11
32.11
21.46
21.46
21.44
21.44
1.97
2.89
3.30
32.13
32.27
32.57
3.81
4.28
4.74
Yoğunluk
(kg/m3 )
SesHızı
14.29
1510.80
21.69
21.69
21.68
21.69
14.28
14.28
14.28
14.29
1510.79
1510.77
1510.75
1510.73
21.45
21.59
21.76
21.69
21.72
21.87
14.29
14.28
14.35
1510.78
1511.23
1511.84
32.91
33.12
33.01
21.99
21.88
21.78
22.00
22.21
22.18
14.39
14.58
14.58
1512.64
1512.58
1512.28
5.21
5.56
6.03
6.62
33.05
33.19
33.24
33.31
21.81
21.85
21.87
21.86
22.19
22.28
22.31
22.36
14.59
14.65
14.66
14.71
1512.39
1512.60
1512.67
1512.72
6.99
7.16
7.35
33.31
33.28
33.29
21.84
21.84
21.80
22.37
22.35
22.37
14.72
14.71
14.74
1512.69
1512.66
1512.59
7.69
8.11
8.52
33.19
33.15
33.15
21.76
21.76
21.75
22.33
22.29
22.30
14.71
14.69
14.70
1512.44
1512.39
1512.39
8.95
9.79
10.19
33.13
33.06
33.20
21.73
21.70
21.69
22.30
22.26
22.37
14.70
14.69
14.78
1512.34
1512.22
1512.32
10.57
10.95
33.21
33.19
21.66
21.62
22.39
22.40
14.80
14.82
1512.28
1512.19
11.35
11.84
12.32
12.78
33.16
33.12
33.06
32.97
21.60
21.55
21.44
21.14
22.38
22.38
22.39
22.49
14.81
14.82
14.87
15.01
1512.11
1511.99
1511.69
1510.96
13.83
14.37
14.92
32.16
31.50
30.74
18.89
17.28
15.85
23.07
23.45
23.65
16.01
16.67
17.14
1505.16
1500.74
1496.48
15.46
16.01
16.60
17.17
17.76
19.05
19.65
30.39
30.21
30.21
30.46
31.00
33.22
36.03
14.89
14.41
13.89
13.46
13.11
13.04
13.49
23.92
24.06
24.38
24.88
25.57
27.70
29.95
17.54
17.74
18.09
18.56
19.19
20.82
22.47
1493.71
1492.29
1490.96
1490.10
1489.76
1492.01
1496.18
20.26
20.95
21.58
39.64
42.89
43.82
14.06
14.28
14.46
32.81
35.62
36.32
24.57
26.70
27.21
1501.44
1505.45
1506.86
22.15
22.69
23.29
44.46
45.10
45.61
14.60
14.79
14.90
36.78
37.20
37.55
27.53
27.82
28.07
1507.87
1508.95
1509.73
24.25
24.51
24.76
45.89
46.01
46.08
15.00
15.02
15.05
37.72
37.81
37.84
28.18
28.24
28.26
1510.24
1510.43
1510.57
143
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
24.96
25.22
25.46
46.15
46.19
46.24
15.08
15.10
15.09
37.88
37.90
37.95
28.29
28.29
28.34
1510.71
1510.79
1510.83
25.49
46.21
15.09
37.93
28.32
1510.80
Şekil 79 CTD1 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği
Şekil 80 CTD2 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği
144
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 81 CTD3 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği
Şekil 82 CTD1 Sıcaklık Tuzluluk Yoğunluk Grafiği
Yapılan toplam 6 CTD ölçümünde de (3 istasyonda / 2 farklı gün) Karadeniz kaynaklı
suların oluşturduğu ve yaklaşık 12 m’ye kadar uzanan yüzey tabakalarında birbirlerine
oldukça benzer bir yapı tespit edilmiştir. 10-12 m’den daha derin noktada ölçüm yapılan 3
no'lu CTD istasyonunda ise Ege Denizi kaynaklı sular tespit edilmiş ve buna bağlı olarak
tuzluluk ve yoğunluk değerleri artış göstermiştir.
Bölgede ölçülen sıcaklık değerleri 13.04 ile 22.28 ºC, tuzluluk değerleri 21.62 ile
39.06 PSU, yoğunluk değerleri de 1014.10 ile 1028.32 kg/m3 arasında değişmektedir.
145
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Bu veriler doğrultusunda proje bölgesinde su kolonun tipik Marmara Denizi 2 tabakalı
yapısını gösterdiği tespit edilmiştir.
Bölgede mevsimsel olarak beklendiği üzere 10-12 metreden daha derin bölgelerde
termoklin (ani sıcaklık düşüşü) tabakası tespit edilmiştir.
3.13.6. Bölgede Dalga ve Akıntı Koşulları Neticesinde Oluşabilecek Olası Kumlanma
Hareketinin İncelenmesine İlişkin Bilgiler
Karabiga bölgesinde çalışılan kıyı alanındaki kıyı çizgisi küçük kayalık burunlarla
ayrılmış darkumsallardan oluşmakta ve düzensiz bir çizgi izlemektedir. Tek-çizgi modelinde
bu düzensiz kıyıçizgisindeki girinti ve çıkıntılar ihmal edilmiştir.
Yapılan kumlanma çalışmasının sonuçlarına göre liman yapısının batı kısmındaki
kumsallarda kum birikmesi beklenebileceği ortaya çıkmaktadır. Bu birikim yapıya yakın
kumsallarda daha fazla olacaktır. Yapıya en yakın kumsaldaki birikme 10 yılda 20 m’yi
aşabilecektir. Liman yapısının doğusundaki kumsal alanlarda ise 10 yılda yaklaşık ortalama
1.5m’lik bir aşınma gözlenebileceği bulunmuştur.
Proje alanı çevresindeki kıyıların kayalık yapısı, deniz tabanının dik bir eğime sahip
olması ve özellikle proje alanının batısında kıyı kum bütçesine girdi olarak gelebilecek
malzemelerin etkileri yeterli veri olmadığı için hesaplamalarda dikkate alınamamıştır. Yapılan
çalışmada sadece Rüzgâr dalgaları etkilerine bağlı kıyı boyu kum tasınım miktarlarındaki
değişimler dikkate alınmıştır.
Proje alanı çevresi kıyıları kayalık yapısı ve sınırlı kumsal alanları ile tek-çizgi
yaklaşımının yüksek doğrulukta kullanımını zorlaştırmaktadır. Proje alanı yakın kıyılarında
kıyı çizgisindeki yıllık ortalama değişim miktarı bilinmemektedir.
3.14.Sosyo - Ekonomik Çevrenin Özellikleri
3.14.1.Ekonomik Özellikler (yörenin ekonomik yapısını oluşturan başlıca sektörler,
proje ile gerçekleşmesi beklenen gelir artışları)
İl ekonomisinde tarım en önemli faaliyet olmakla beraber son yıllarda tarıma dayalı
sanayi kolları gelişme göstermekte ve buna bağlı olarak ekonomide sanayinin payı
artmaktadır. Turizm, balıkçılık ve ormancılığın ekonomideki yeri giderek artmaktadır. 22
Biga İlçesi
Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri tahıl, ayçiçeği ve susamdır.
Sebzecilik yaygın olup, en çok domates üretilir. Hayvancılık tarımdan sonra önemli gelir
kaynağıdır. En çok sığır ve koyun beslenir. Kıyılarda, özellikle Karabiga’da balıkçılık yapılır.
22
http://www.canakkale.bel.tr/bpi.asp?caid=198&cid=561
146
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Süt, konserve ve yem fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Peynir üretiminde
Çanakkale’nin en ileri ilçesidir.23
Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
Tarım Çanakkale’deki temel ekonomik etkinliktir. Ancak ilde kurulu sanayi yapısının
büyük ölçüde tarıma dayalı olması İlin yaşamında tarımın önemini daha da artırır. DİE köy
bilgi anketine göre, Çanakkale Köylerinin %70’inden fazlasının en önemli gelir kaynağı tarım
ürünleridir. İlin en önemli tarımsal ürünleri; buğday, ayçiçeği, domates, bakla, ve elmadır. İl
ekili alanları içinde genel bir yeri olmasına rağmen buğday üretiminin Ülke içindeki payı
yüksek değildir. Buna karşılık, İl ekili alanı içinde daha küçük bir yer tutan bakla üretiminin
payı, yıllara bağlı olarak Ülke üretiminin %25’i ile %40’ı arasında değişmektedir.
Çanakkale’de hayvancılık köylünün önemli geçim kaynaklarından birisi ve tarım
sektöründe ikincil bir yere sahiptir. İlde yapılan hayvancılığı ova sahil şeridi ile dağ ve orman
köylerindeki hayvancılık olarak ikiye ayırmak mümkündür. Ova ve sahil şeridindeki
yetiştiricilerin elinde bol miktarda et ve süt verimi normal ve yüksek nitelikte damızlık
hayvan varlığı bulunmaktadır. Buralardaki hayvanların ıslah ve beslenme olanakları iyi
olduğundan verim yüksektir. Adalar hariç tüm ilçelerde yürütülmekte olan Hayvancılığı
Geliştirme Projesi kapsamında; 2004 yılı içinde Çan ilçemizde 4.229 adet Sığıra Suni
tohumlama yapılmış, Adalar hariç tüm ilçelerde 36.105 adet Büyükbaş hayvana kulak küpesi
takılarak kayıt altına alınması işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Hayvancılık, bitkisel üretime elverişli olmayan alanlarda ise halkın temel geçim
kaynağı durumundadır. İlde yetiştirilen başlıca hayvanlar sığır, koyun, keçi ve tavuktur.
Arıcılık da önemli bir faaliyet alanıdır. Koyun ve keçi sayısı sığır sayısından daha fazla
olmakla birlikte, sığır yetiştiriciliği et ve süt üretimi bakımından daha önemlidir.
İl sınırları içinde kullanılan yakacak odunlar, Orman İdaresi tarafından işletilen
alanlarda hasat edilen orman ürünlerinden karşılanmaktadır. Orman İdaresi tarafından hasat
edilen yakacak odun miktarının son üç yıllık ortalaması 436.599 Ster olmuştur. Bununla
beraber şahıslara ait arazilerde bulunan genellikle palamut ağaçlarından oluşan koruluklardan
Orman İdaresinden izin alınarak, yakacak odun temini yapılabilmektedir. İl genelinde meşe,
palamut, kızılçam ve gürgen gibi ağaç türlerinin odunları yakacak olarak genelde kırsal
kesimde kullanılmakta olup, bunların İl genelinde yıllık tüketimine dair sağlıklı bir bilgi
bulunmamaktadır.24
Biga İlçesi
Ekonomisi tarıma dayalıdır. Başlıca tarım ürünleri tahıl, ayçiçeği ve susamdır.
Sebzecilik yaygın olup, en çok domates üretilir. Hayvancılık tarımdan sonra önemli gelir
kaynağıdır. En çok sığır ve koyun beslenir. Kıyılarda, özellikle Karabiga’da balıkçılık yapılır.
Süt, konserve ve yem fabrikaları başlıca sanâyi kuruluşlarıdı. Peynir üretiminde
Çanakkale’nin en ileri ilçesidir.25
23
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/ilceler.html (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı İnternet Sitesi)
24
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu,2007
25
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/ilceler.html (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı İnternet Sitesi)
147
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Sanayi
Çanakkale Sanayi 1970’li yılların başına kadar önemli bir gelişme göstermemiş
olmasında Türkiye’de sanayinin hızla geliştiği Marmara Bölgesi gelişim alanı dışında
kalmasının temel etkenlerinden birisinin stratejik bir konumda ve özellikle askeri bir bölge
olması durumu etken olmuştur. İl dışından gelebilecek sermaye ise, gerekli altyapı
çalışmalarının tamamlandığı Balıkesir, İzmir ve Bursa İllerini tercih etmiştir. Çanakkale
sanayi yönünden yeterli seviyede gelişmemiştir. Çanakkale’de sanayinin gelişimi 1970’li
yıllara kadar önemli bir atılım sağlayamamıştır. Ancak 1973 yıllında Çanakkale’nin
kalkınmada öncelikli iller arasına alınması neticesinde sağlanan teşvik unsurları ile yatırımlar
hızla artmaya başlamış, özellikle doğal kaynaklara dayalı gıda ve taş- toprağa dayalı orta
büyük ölçekli sanayi yatırımları gerçekleştirilmiştir.
İlde sanayi sektörü içinde kamu yatırımı olarak, içki, suni deri ve plastik işleme
tesisleri bulunmakta iken, daha sonra bu kamu fabrikaları özelleştirilmiş olup içki sanayi de
dâhil tesis ve fabrikalar faaliyetlerini sürdürememişlerdir. Madencilik alanında kamu işyerleri
olarak Çan Linyitleri İşletmesi, TEÜAŞ Çan Termik santralı bulunmaktadır. İlde tarımsal
faaliyetlerin gelişiminin bir sonucu olarak, tarıma dayalı üretimde bulunan çok sayıda sanayi
tesisi bulunmaktadır. Bu tesislerin en önde gelenleri; Dardenel Önentaş, Konserve Sanayi,
Yenice Gıda Sanayi, Tahsildaroğlu Süt Ürünleri işletmeleridir. Diğer yandan küçük işletmeler
olarak ise Ayvacık, Ezine ve Bayramiç ve Biga ilçelerinde çok sayıda zeytinyağı işletmeleri
ile yine Ayvacık, Ezine, Bayramiç ve Biga ilçelerinde çok sayıda mandıra kapsamında süt
işleyen tesisler vardır. İlde çeşitli kapasitede 26 adet un fabrikası bulunmaktadır. Zeytinyağı
ve süt işleyen tesisler küçük ölçekli olmalarına rağmen il ekonomisi içerisinde önemli bir yer
tutmaktadır.26
Biga İlçesi
Süt, konserve ve yem fabrikaları başlıca sanayi kuruluşlarıdır. Peynir üretiminde
Çanakkale’nin en ileri ilçesidir.27
Sanayi kuruluşlarının ilçede dağılımı aşağıdaki gibidir.
Çeltik Fabrikası, Entegre Tersane, Deri Sanayi, Kalsit Öğütme, Mobilya-Dekorasyon
San., Plastik Boru Üretimi, Salça Konserve, Sebze-Meyve İşleme, Süt Ürünleri İşleme,
Turizm İşletmesi ve Un ve Yem Sanayidir.28
Madencilik
Marmara Bölgesi'nin güneybatısında yer alan Çanakkale ili, bulunduğu jeolojik bölge
itibariyle çeşitli maden yataklarının oluşumu için uygun bir ortama sahiptir. Gerek maden
rezervleri, gerekse maden çeşitliliği bakımından oldukça zengin bir ildir. Çanakkale ilinin
büyük bir kesiminin de içinde bulunduğu Biga Yarımadası, özellikle baz ve değerli metal
yatakları açısından zengin bir bölgedir. Türkiye’nin bilinen en önemli bakır-kurşun-çinko
yatakları bu bölgededir.
26
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu,2007
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/ilceler.html (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar
Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı İnternet Sitesi)
28
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu,2007
27
148
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Jeolojik olarak çok renkli ve çeşitliliğe sahip Biga Yarımadası’nda, cevherleşmeler de
aynı şekilde çeşitli ve zengindir. Bugünkü bilgilere göre Biga Yarımadası’nda 204 adet
metalik maden yatağı ve zuhurunun varlığı bilinmektedir. Başta bakır, kurşun, çinko,
antimuan ve altın cevherleşmeleri ve bu cevherleşmelere bağlı olarak gümüş potansiyeli
mevcuttur. Başlıca bakır kurşun-çinko cevherleşmeleri Biga, Yenice, Bayramiç, Çan ve
Lapseki ilçelerindedir.29
Çanakkale il sınırları içinde zengin maden yatakları tespit edilmesine rağmen, ancak
bazıları işletilmektedir. Zengin kurşun, demir, bakır, altın, çinko, antimuan, molipten, pirit ve
arsenik yatakları henüz işletilmemektedir.
Seramiklerin direncini artıran Wollastonit’in Türkiye’de çıkarılan miktarının % 75’i
ve seramik, kaplama, boya ve ilaç sanayiinde kullanılan “talk” Çanakkale’de çıkarılır. Zengin
linyit yataklarından bir kısmı işletilmektedir.30
29
http://www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Canakkale_Madenler.pdf
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/ekonomi.html (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Orta Öğretim Sosyal
Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı İnternet Sitesi)
30
149
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
Şekil 83 Çanakkale İli Linyit Dağılımı
Şekil 84 Çanakkale İli Jeotermal Dağılımı
150
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
3.14.2.Nüfus (Yöredeki kentsel ve kırsal nüfus, nüfus hareketleri; göçler, nüfus artış oranları, diğer bilgiler)
Çanakkale ili 2012 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine (ADNKS) göre toplam nüfusu 493.691 kişidir. İlçe merkezleri nüfusuna
bakıldığında toplam nüfus 278.055 kişidir. Kırsal nüfus kapsamında belde ve köy nüfusları ise 215.639 kişidir.
Tablo 68 Çanakkale İli 2012 Nüfus Durumu
Türkiye-toplam nüfus
Çanakkale - il nüfusu
Çanakkale - il nüfusu/ilçe
merkezleri nüfusu
Çanakkale- belde ve
köyler nüfusu
Toplam
75.627.384
493.691
Erkek
37.956.168
250.633
Kadın
37.671.216
243.058
278.055
142.778
135.277
215.639
107.855
107.781
Tablo 69 Çanakkale İli 2012 Nüfus Artış Hız ve Yoğunlukları
YIL
BÖLGE KODU
BÖLGE ADI
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
nüfus
yoğunluğu :
Nüfus
yoğunluğu
(kilometrekare
ye düşen kişi
sayısı)
2012
TR222
Çanakkale
50
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
cinsiyet oranı :
Toplam nüfus
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: Toplam nüfus
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: İl ve ilçe
merkezleri
nüfusu
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
cinsiyet oranı :
Erkek nüfus
493691
493691
278055
250633
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
cinsiyet oranı :
Kadın nüfus
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: Belde ve
köyler nüfusu
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
cinsiyet oranı :
Cinsiyet oranı
(%)
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: İl ve ilçe
merkezleri
nüfusunun
toplam nüfus
içindeki oranı
(%)
243058
215636
103,12
56,32
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: Belde ve
köyler
nüfusunun
toplam nüfus
içindeki oranı
(%)
Adrese Dayalı
Nüfus Kayıt
Sistemine göre
il ve ilçe
merkezleri ile
belde ve köyler
nüfusu ve
nüfus artış hızı
: Yıllık nüfus
artış hızı (binde)
43,68
14,79
Çanakkale İli Biga İlçesi 2012 adrese dayalı nüfus kayıt sistemine (ADNKS) göre ilçe merkez nüfusu 30.301 kişi ve ilçenin toplam
nüfusu 83.594 kişidir.31
31
www.tuik.gov.tr
151
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Göçler
Göreceli olarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasında ve bölgeler arası gelişmişlik
farklarının azaltılmasında, planlı dönemde oluklu gelişmeler sağlanmasına rağmen, bölgeler
ve iller arası ekonomik dengesizliklerin sürmesi, bu konuda önemli bir soru olmaya devam
etmektedir. Son yıllarda azalmasına rağmen terör olayları, altyapı, sermaye ve yatırım
yetersizlikleri, insan kaynağının nitelik yetersizlikleri ve iklimsel koşullar gibi nedenler geri
kalmış yörelerimizde yeni yatırımları engellemektedir. Bu durum iç göçü hızlandırmakta ve
sağlıksız kentleşme olgusunu beraberinde getirerek, ekonomik kalkınma sürecini olumsuz
yönde etkilemektedir.
Çanakkale İli, 1975’lere kadar göç yoluyla da nüfus yitirmiş olduğundan bu durum
nüfus artış hızının düşük kalmasında etken olmuştur. O yıllarda İl dışına göç başlıca iki
nedenden kaynaklanmıştır. Birincisi Çanakkale’nin tarıma dayalı ekonomik yapısının uzun
yıllar durağan kalması ve İlde sanayileşme yönünde önemli bir adımın gerçekleşmemiş
olmasıdır.
İkincisi ise Çanakkale’nin dönem toplu nitelik kazanan bir azınlık göçü vermiş
olmasıdır. 1970’lerin ortasında İlde sanayinin giderek önem kazanması, ayrıca söz konusu
azınlık göçünün de sona ermesi, İlin göç yoluyla nüfus yitirmesini azaltmıştır. 32
3.14.3.Yaratılacak İstihdam İmkânları ve İşsizlik
Cenal enerji santrali iskele projesi doğrudan ve dolaylı istihdam yaratmaktadır.
Doğrudan istihdam iskelede çalışan beyaz ve mavi yakalı personelden oluşmaktadır. Dolaylı
istihdam ise liman faaliyetinin bölgede yarattığı iş gücünden oluşmaktadır. Limanlar sadece
bölgesel ekonomiyi desteklemekle kalmayıp aynı zamanda bölgedeki istihdamın gelişmesine
de katkıda bulunmaktadır.
Proje kapsamında; inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi, işletme aşamasında ise
yaklaşık 50 kişi çalışacaktır. İnşaat aşamasında çalışacak personelin ihtiyaçlarını (barınma,
WC, soyunma odası, duş v.b.) karşılamak amacı ile ÇED Olumlu belgesi alınan Cenal Enerji
Santrali saha sınırları içerisinde 1 adet merkezi prefabrik şantiye kurulacaktır.
Projenin arazi hazırlama-inşaat aşamasında çalışacak personel için gerekli içme suyu
piyasada satılan izinli ve ruhsatlı petsu ve damacanalar ile sağlanacak, kullanma suyu DSİ 25.
Bölge Müdürlüğü’nden CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan yeraltı suyu kullanma
izinli yatırımcı tarafından açılan kuyudan temin edilecektir. Söz konusu Yeratlı suyu
Kullanma Belgesi Ek-11’de sunulmuştur.
Söz konusu iskelenin yaklaşık 14 aylık bir sürede inşa edilmesi planlanmaktadır.
Projenin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülmektedir.
TUİK 2011 yılı Nüfus ve Konut Araştırmasına göre; Çanakkale İlinde istihdam edilen
(15+ yaş) nüfusun; % 38,8’i tarım sektöründe, % 17,5’i sanayi sektöründe, % 43,8’i hizmetler
sektöründe çalışmaktadır.
32
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu,2007
152
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Çanakkale İlinin işsizlik oranı % 4,2 olup, aynı dönemde % 7,9 olan Türkiye
ortalamasının oldukça altındadır. En düşük işsizlik oranları sıralamasına göre İller
sıralamasında 2. sırada yer almaktadır. Çanakkale İli için işgücüne katılma oranı % 49,9,
istihdam oranı 47,8’dir.33
3.14.4.Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler
Yapılması planlanan proje, yörenin sosyo-ekonomik olarak kalkınmasını
sağlayacaktır. Ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkilenecektir. Yöre halkına iş imkânı
yaratacaktır.
33
www.tuik.gov.tr
153
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 4: PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK
ÖNLEMLER
4.1.Arazinin Hazırlanması İçin Yapılacak İşler Kapsamında Nerelerde, Ne Miktarda ve
Ne Kadar Alanda Hafriyat Yapılacağı, Hafriyat Artığı Toprak, Taş, Kum vb.
Maddelerin Nerelere Taşınacağı, Nasıl Depolanacağı, Hangi Amaçlar İçin
Kullanılacakları
Cenal enerji santrali iskelesi 522 m boyunda kazıklı iskele olarak inşa edilecektir. Söz
konusu iskele 180.000 DWT’lik gemilere hizmet edebilecek kapasitede olup, dökme yük
gemilerinin yıllık 5 milyon tona yakın malzeme taşıması öngörülmektedir.
Proje kapsamında arazi hazırlık çalışması olmayacak ve herhangi bir kazı çalışması
yapılmayacaktır. Bu nedenle hafriyat artığı malzeme oluşumu olmayacaktır.
4.2.Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Katı Atıklar
4.2.1.Katı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli katı atıklar, inşaat ve yıkıntı atıkları, ambalaj
atığı, tıbbi atıklar vb.),
Evsel Nitelikli Katı Atıklar
Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında çalışan personelden kaynaklı evsel
nitelikli katı atık oluşumu söz konusu olacaktır. Ayrıca projenin işletme aşamasında iskeleye
yanaşacak dökme yük gemilerinden kaynaklı evsel nitelikli katı atık oluşumu söz konusu
olacaktır.
Ambalaj Atıkları
Proje kapsamında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar içerisinde cam, plastik şişe,
naylon v.b gibi ambalaj atıklarının oluşumu söz konusu olacaktır.
Tıbbi Atık
Proje kapsamında inşaat aşamasında, tesiste çalışacak personelin sağlık sorunlarına
müdahale etmek amacıyla Cenal Enerji Santrali saha sınırlarında kurulacak revirden
faydalanılacak olup, revirde tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Atık Pil ve Akümülatörler
Sahada çalışacak iş makilerinden kaynaklı ömrünü tamamlamış lastikler ile atık pil ve
akümülatörlerin oluşumu söz konusudur.
Tehlikeli Atık
Proje kapsamında oluşacak yağ, yakıt, boş yağ tenekeleri, boya vb. kimyasallar ile
bulaşan üstübü, eldiven, bez vb. her türlü malzeme, boya kapları, flouresan lambalar, elektrik
kabloları v.b. oluşumu söz konusudur.
154
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.2.2.Katı Atıkların Miktarı ve Özellikleri
İnşaat Aşaması
Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişinin çalışması planlanmaktadır.
Proje kapsamında çalışacak personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık
miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel nitelikli katı atık miktarı 1.14 kg değeri34 kullanılarak
şu şekilde hesaplanmaktadır:
Tablo 70 Cenal enerji santrali iskelesi projesi inşaatı kapsamında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı
Çalışacak işçi sayısı
= 150 kişi
Kullanılacak katı atık miktarı
= 1.14 kg/gün
Oluşacak Katı Atık Miktarı
= 1.14 kg/günx150 kişi= 171 kg/gün-kişi
Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
171 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(Değişik: R.G. 03.04.1991 Tarih ve 20834 Sayı, Değişik: R.G. 22.02.1992 Tarih ve 21150
Sayı, Değişik: R.G. 02.11.1994 Tarih ve 22099 Sayı, Değişik: R.G. 15.09.1998 Tarih ve
23464 Sayı R.G., Değişik: R.G. 18.08.1999 Tarih ve 23790 Sayı, Değişik: R.G. 29.04.2000
Tarih ve 24034 Sayı, Değişik: R.G. 25.04.2002 Tarih ve 24736 Sayı, Değişik: R.G.
05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayı)” hükümlerine riayet edilecektir.
Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; 14.03.1991
Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza
edilerek toplanacak ve çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin
uygun gördüğü katı atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf
edilecektir.
İşletme Aşaması
Projenin işletme aşamasında yaklaşık 50 personel çalışacak olup, çalışan personelden
kaynaklı evsel nitelikli katı atık oluşumu söz konusu olacaktır. Proje kapsamında çalışacak
personelden meydana gelecek evsel nitelikli katı atık miktarı, günlük kişi başına üretilen evsel
nitelikli katı atık miktarı 1.14 kg değeri35 kullanılarak şu şekilde hesaplanmaktadır:
Tablo 71 Cenal enerji santrali iskelesi projesi işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı
Çalışacak işçi sayısı
= 50 kişi
Kullanılacak katı atık miktarı
Oluşacak Katı Atık Miktarı
= 1.14 kg/gün
= 1.14 kg/gün x 50 kişi = 57 kg/gün-kişi
Proje kapsamında; işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
57 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, oluşacak atıklar; 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
34
35
TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri, 2008
TÜİK, katı atık istatistikleri (2008 yılı)
155
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
hükümlerine uygun olarak ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacak ve
çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin uygun gördüğü katı
atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf edilecektir.
4.2.3.Katı Atıkların Bertaraf Yöntemleri (bu bölümde varsa geçici depolama alanı
hakkında bilgi verilerek vaziyet planında gösterilmeli, katı atıkların hangi düzenli katı
atık depolama alanında depolanacağı planlanmalı, alınacak izinler, evsel nitelikli
atıkların ilgili idaresince toplanacağına dair belge rapora eklenmelidir),
Evsel Nitelikli Katı Atıklar
İnşaat Aşaması
Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
171 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği
(Değişik: R.G. 03.04.1991 Tarih ve 20834 Sayı, Değişik: R.G. 22.02.1992 Tarih ve 21150
Sayı, Değişik: R.G. 02.11.1994 Tarih ve 22099 Sayı, Değişik: R.G. 15.09.1998 Tarih ve
23464 Sayı R.G., Değişik: R.G. 18.08.1999 Tarih ve 23790 Sayı, Değişik: R.G. 29.04.2000
Tarih ve 24034 Sayı, Değişik: R.G. 25.04.2002 Tarih ve 24736 Sayı, Değişik: R.G.
05.04.2005 Tarih ve 25777 Sayı)” hükümlerine riayet edilecektir.
Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; Madde 8 kapsamında kaynağında çevreye zarar
vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler
alınacaktır. Madde 18 kapsamında çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere
dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Madde 20
kapsamında Toplanan evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri
faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin
uygun gördüğü katı atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf
edilecektir.
İşletme Aşaması
Proje kapsamında; işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
57 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, oluşacak atıklar; 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uygun olarak ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacak ve
çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin uygun gördüğü katı
atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf edilecektir.
Proje kapsamında Cenal Enerji Santrali’ne hammadde (ithal kömür) temini ve
santralde prosesten kaynaklı oluşan alçı taşı ve külün nakliyesi amaçlı tesis edilecek ve
işletilecek olan deniz yapısına yanaşacak dökme yük gemilerinde evsel nitelikli katı atık
oluşumu söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında rıhtıma yanaşan dökme yük gemilerinde oluşacak atıklarla ilgili
olarak; 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı (Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
156
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık
Kabul Tesisi kurulması ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gerekli müracaatlarda bulunulacaktır.
Proje alanında yer alacak Atık Kabul ünitesinde sıvı ve katı atık alımı hizmeti
verilecektir. Atık Kabul ünitesinde geçici depolama işlemi yapılacak olan Katı atıklar (evsel
atık, ambalaj atıkları ve slaç); hazır bulundurulan konteynırlara, gemi personeli tarafından
boşaltılacaktır. Konteynırlar çöp, slaç ve geri dönüşüm için etiketlenecektir. Gemi personeli
bu etiketlere dikkat ederek tasnif edilmiş atıklarını, ilgili konteynıra boşaltacaktır. Sıvı atıklar
ise, mevcut hatlar kullanılarak Atık Kabul Tesisi’ne gönderilecektir.
Ambalaj Atıkları
Evsel nitelikli katı atıklar arasında yer alan ambalaj atıkları (cam, plastik şişe, naylon
v.b.) geri dönüşümleri ve geri kazanımı sağlamak amacıyla 24.08.2011 Tarih ve 28035 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
Madde 23 kapsamında kaynağında ayrı toplanacak, biriktirilecek ve Madde 24 kapsamında
toplanmasından sorumlu olan belediyelere ve/veya belediye ile anlaşma yapan lisanslı geri
dönüşüm firmalarına verilecektir.
Tehlikeli Atık
Proje sahasında çalışan iş makinelerinden kaynaklı herhangi bir yağ sızıntısı olması
halinde ise 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”’de
yer alan ilgili hükümlere uyulacaktır. Ayrıca; yağ, yakıt v.b maddelerle kirlenmiş her türlü
malzemenin insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 04.09.2009 Tarih ve 27339 sayı, Değişik: R.G.
30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı, 30.10.2010 Tarih ve 27744 Sayı)” hükümlerine riayet
edilecektir.
Proje kapsamında; oluşan tehlikeli atıklar (yağ, yakıt, boş yağ tenekeleri, boya vb.
kimyasallar ile bulaşan üstübü, eldiven, bez vb. her türlü malzeme, boya kapları, flouresan
lambalar, elektrik kabloları v.b.) için; 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 04.09.2009
Tarih ve 27339 sayı, Değişik: R.G. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı, 30.10.2010 Tarih ve
27744 Sayı)” hükümlerine göre aşağıdaki işlemler uygulanacaktır.



Tehlikeli atıklar diğer atıklardan ayrı olarak Cenal Enerji santralı sınırları içinde
tesis ve binalardan uzakta beton saha üzerine yerleştirilmiş sağlam, sızdırmaz,
emniyetli ve uluslararası kabul görmüş standartlara uygun konteynırlar içerisinde
geçici olarak muhafaza edilecektir.
Konteynırların üzerinde tehlikeli atık ibaresi yer alacak, depolanan maddenin
miktarı ve depolama tarihi konteynırlar üzerinde belirtilecektir.
Konteynırların hasar görmesi durumunda atıklar, aynı özellikleri taşıyan başka bir
konteynıra aktarılacak, konteynırların devamlı kapalı kalmasını sağlanacak ve
atıklar kimyasal reaksiyona girmeyecek şekilde geçici depolanacak ve lisanslı
taşıyıcı firmalar vasıtası ile lisanslı geri kazanım/bertaraf tesislerine
gönderilecektir.
157
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ömrünü Tamamlamış Lastikler
Sahada iş makinelerinden çıkabilecek kullanılamaz durumdaki lastikler, 25.11.2006
tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 30.03.2010 Tarih 27537 Sayı)” hükümlerine göre
lisanslı geri kazanım tesislerine verilip bertarafı sağlanacaktır. İlgili Yönetmelik Madde 16
kapsamında aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

Ömrünü tamamlamış lastikler, zemini, beton, sıkıştırılmış kil veya yangına meydan
vermeyen buna benzer maddelerle kaplanarak sızdırmazlık koşulları sağlanmış
alanlarda muhafaza edilecek, bu alanlarda yağmur suyu birikintilerinin oluşmasını
önleyecek şekilde zemine şekil verilecek ve depo çevresinde yağmur suyu drenaj
kanalları bulundurulacaktır. (Bu alan Cenal Enerji Santrali sahası sınırları içinde
olacaktır)
Lastiklerin istiflenmesi ve depolanması 4/12/1973 tarihli ve 7/7583 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile kararlaştırılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün ilgili
hükümleri doğrultusunda yapılacaktır. Lastik yığınları ile depolama sahası sınırı
arasında koruma hattı ve lastik yığınları arasında iç yangın yolları bırakılacaktır.
Lastik Yığınları, idari binalar, araç park alanı, yanıcı malzemeler dahil her türlü
yangına açık maddelerden en az 60 metre uzaklıkta olacaktır.


Atık Pil ve Aküler
Sahada ömrünü tamamlamış pil ve aküler; 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
(Değişik: 03.03.2005 Tarih ve 25744 Sayı, Değişik: R.G. 31.07.2009 Tarih ve 27305 Sayı,
Değişik: R.G. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı, Değişik: R.G. 05.11.2013 Tarih ve 28812
Sayı) Madde 13 kapsamında aşağıdaki hususlara uyulacaktır.


Atık piller evsel atıklardan ayrı olarak toplanacak, pil ürünlerinin dağıtımını ve
satışını yapan işletmelerce veya belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına
verilecektir.
Araçların akümülatörleri değiştirilirken eskisi, akümülatör ürünlerinin dağıtım ve
satışını yapan işletmeler ve araç bakım-onarım yerlerini işletenlerin oluşturduğu
geçici depolama yerlerine ücretsiz olarak teslim edilecektir,
Tıbbi Atıklar
Proje kapsamında inşaat aşamasında, tesiste çalışacak personelin sağlık sorunlarına
müdahale etmek amacıyla Cenal Enerji Santrali saha sınırlarında kurulacak revirden
faydalanılacak olup, revirde tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır.
Revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2009 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: RG-26/3/201027533, RG-30/3/2010-27537, RG-3/12/2011-28131)” yönetmeliğe uygun bertarafı
sağlanacaktır. Atıkların toplanması ve taşınması ile ilgili “Tıbbî Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” Madde 13 ve Madde 22’de belirtilen aşağıdaki hususlara uyulacaktır.

Tıbbi atıklar hiçbir suretle evsel atıklar, ambalaj atıkları ve tehlikeli atıklar ile
karıştırılmadan kaynağa en yakın noktaya konacak toplama ekipmanı ile
toplanacaklardır.
158
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.








Tıbbi atıkların toplanmasında; yırtılmaya, delinmeye, patlamaya ve taşımaya
dayanıklı; orijinal orta yoğunluklu polietilen hammaddeden sızdırmaz, çift taban
dikişli ve körüksüz olarak üretilen, çift kat kalınlığı 100 mikron olan, en az 10
kilogram kaldırma kapasiteli, üzerinde görülebilecek büyüklükte ve her iki
yüzünde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi ile “DİKKAT TIBBİ ATIK”
ibaresini taşıyan kırmızı renkli plastik torbalar kullanılacaktır.
Torbalar en fazla ¾ oranında doldurulacak, ağızları sıkıca bağlanarak ve gerekli
görüldüğü hallerde her bir torba yine aynı özelliklere sahip diğer bir torbaya
konularak kesin sızdırmazlık sağlanacaktır.
Tıbbi atıkların basınçlı buhar ile sterilizasyon işlemine tabi tutulması durumunda
atıklar otoklav torbaları ile otoklavlanabilir kesici-delici tıbbi atık kaplarına
konulacaklardır. Otoklav torbalarının yukarıda belirtilen teknik özelliklerin yanı
sıra 1400C’a kadar nemli-basınçlı ısıya dayanıklı ve buhar geçirgenliğine haiz
olması zorunludur.
Sıvı tıbbi atıklar da uygun emici maddeler ile yoğunlaştırılarak yukarıda belirtilen
torbalara konulacaktır.
Kesici ve delici özelliği olan atıklar diğer tıbbi atıklardan ayrı olarak delinmeye,
yırtılmaya, kırılmaya ve patlamaya dayanıklı, su geçirmez ve sızdırmaz, açılması
ve karıştırılması mümkün olmayan, üzerinde “Uluslararası Biyotehlike” amblemi
ile “DİKKAT! KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK” ibaresi taşıyan plastik veya aynı
özelliklere sahip lamine kartondan yapılmış kutu veya konteynerler içinde
toplanacaklardır. Bu biriktirme kapları, en fazla ¾ oranında doldurulacak, ağızları
kapatılacak ve kırmızı plastik torbalara konacaktır. Kesici-delici atık kapları
dolduktan sonra kesinlikle sıkıştırılmayacak, açılmayacak ve boşaltılmayacaktır.
Tıbbi atık torbaları ve kesici-delici atık kapları ¾ oranında dolduklarında derhal
yenileri ile değiştirileceklerdir. Yeni torba ve kapların kullanıma hazır olarak
atığın kaynağında veya en yakınında bulundurulması sağlanacaktır.
Tıbbi atık torbaları bu iş için eğitilmiş personel tarafından, tekerlekli, kapaklı,
paslanmaz metal, plastik veya benzeri malzemeden yapılmış, yükleme-boşaltma
esnasında torbaların hasarlanmasına veya delinmesine yol açabilecek keskin
kenarları olmayan, yüklenmesi, boşaltılması, temizlenmesi ve dezenfeksiyonu
kolay ve sadece bu iş için ayrılmış araçlar ile toplanacak ve taşınacaklardır.
Tıbbi atık torbaları ile kesici-delici atık kapları ile toplanan tıbbi atıklar ilgili
belediyenin tıbbi atık toplama ve taşıma aracı tarafından alınması sağlanacaktır.
Bu durumda tıbbi atıklar güvenli bir şekilde muhafaza edilicek ve gerekirse ikinci
bir tıbbi atık torbasının içine konulacaktır. Atıklar, tıbbi atık toplama aracı
gelmeden önce kesinlikle dışarıya bırakılmayacak, evsel atıklar ile
karıştırılmayacak ve evsel atıkların toplandığı konteynerlere konulmayacaktır.
Proje kapsamında 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine riayet
edilecektir.
159
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.3.Projenin her bir bileşeni için İnşaat ve İşletme Aşamasında Oluşacak Sıvı Atıklar
4.3.1.Sıvı Atıkların Cinsi (evsel nitelikli sıvı atık, sintine, balast suyu, kimyevi ve petrol
atıkları, iş makinelerinden kaynaklanan atık yağlar, araç yıkanması, alan temizliği vb.)
Evsel Nitelikli Atıksu
Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında çalışacak personelden kaynaklı evsel
nitelikli atıksu ile rıhtıma yanaşacak dökme yük gemilerinden kaynaklı evsel nitelikli atıksu
oluşumu söz konusu olacaktır.
Sintine ve Balast Suları
Proje kapsamında iskeleye yanaşacak dökme yük gemilerinden kaynaklı sintine ve
balast suları oluşumu söz konusu olacaktır.
Atık Yağ-Bitkisel Atık Yağ
Projenin inşaat aşamasında çalışacak iş makinelerinin bakımı esnasında atık yağ
oluşumu söz konusudur. Ancak; inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin ve nakliye
araçlarının her türlü yağ değişimi, bakım ve onarımı alana en yakın akaryakıt istasyonunda
gerçekleştirilecektir. Ayrıca proje kapsamında; iskeleye yanaşacak yük gemilerinden kaynaklı
atık yağ oluşumu söz konusu olacaktır.
Proje konusu faaliyet kapsamında Cenal Enerji Santral saha sınırları içerisinde şantiye
kurulacak olup, şantiye içerisinde yemekhane bulunması durumunda atık kızartma yağları
oluşumu söz konusu olacaktır.
4.3.2.Sıvı Atıkların Miktarı (her atıksu kaynağı için ayrı ayrı hesaplanmalıdır)
Evsel Nitelikli Atıksu
İnşaat Aşaması
Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişinin çalışması planlanmaktadır.
Sahada personelin tükettiği içme ve kullanma suyuna bağlı olarak evsel nitelikli atıksu
oluşumu söz konusudur. Kişi başına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün 36 alınarak toplam su
ihtiyacı hesaplanmıştır;
Tablo 72 Cenal enerji santrali iskelesi inşaat aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu miktarı
Çalışacak işçi sayısı
= 150 kişi
Kullanılacak su miktarı
= 150 lt/kişi-gün = 0,15 m3/kişi-gün
Toplam su ihtiyacı
= 0,15 m3/kişi-gün x 150 kişi = 22,5 m3/gün
Söz konusu projede sadece inşaat aşamasında çalışacak olan personelin kullanımı
sonucunda evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. İnşaat aşamasında personelin kullandığı suyun
36
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ – 1998, Prof. Dr.Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU
160
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
tamamının atık su olarak döneceği kabul edilmesi halinde açığa çıkacak evsel nitelikli atık su
miktarı toplam 22,5 m3/gün olacaktır.
Tablo 73 Tipik Evsel Nitelikli Atık Su Kirleticileri ve Ortalama Konsantrasyonları
PARAMETRE
KONSANTRASYON
pH
6-9
AKM
200 mg/L
BOİ5
200 mg/L
KOİ
500 mg/L
Toplam Azot
40 mg/L
Toplam Fosfor
10 mg/L
Kaynak: Benefield, L. And Randall, C., 1980
Yukarıdaki tabloya göre projenin inşaatı aşamasında 150 kişilik personelden kaynaklı
oluşacak evsel nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo 74 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri
AKM
BOİ5
KOİ
Toplam Azot
Toplam Fosfor
4,5 kg/gün
4,5 kg/gün
11,25 kg/gün
0,9 kg/gün
0,225 kg/gün
(22,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000)
(22,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000)
(22,5 m3/gün x 500 mg/lt /1000)
(22,5 m3/gün x 40 mg/lt /1000)
(22,5 m3/gün x 10 mg/lt /1000)
olarak hesaplanmıştır.
İşletme Aşaması
Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 50 personelin çalıştırılması
planlanmaktadır. Personelin tükettiği içme ve kullanma suyuna bağlı olarak evsel nitelikli
atıksu oluşumu söz konusudur. Kişi başına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün37 alınırsa
Tablo 75 Cenal enerji santrali iskelesi işletme aşamasında ortaya çıkacak evsel nitelikli atıksu miktarı
Çalışacak işçi sayısı
= 50 kişi
Kullanılacak su miktarı
= 150 lt/kişi-gün = 0,15 m3/kişi-gün
Toplam su ihtiyacı
= 0,15 m3/kişi-gün x 50 kişi = 7,5 m3/gün
Söz konusu proje kapsamında işletme aşamasında çalışacak olan personelin kullanımı
sonucunda evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. İşletme aşamasında personelin kullandığı suyun
tamamının atık su olarak döneceği kabul edilmesi halinde açığa çıkacak evsel nitelikli atık su
miktarı toplam 7,5 m3/gün olacaktır.
37
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ – 1998, Prof. Dr.Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU)
161
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 76 SKKY Tablo 21.1
Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği
PARAMETRE
Biyokimyasal Oksijen
İhtiyacı (BOİ5)
Kimyasal Oksijen İhtiyac
(KOİ)
Askıda Katı Madde
(AKM)
pH
BİRİM
(mg/L)
KOMPOZİT
NUMUNE
2 SAATLİK
50
KOMPOZİT
NUMUNE 24
SAATLİK
45
(mg/L)
180
120
(mg/L)
70
45
6-9
6-9
-
Yukarıdaki tabloya göre projenin işletme aşamasında yaklaşık 50 kişilik personelden
kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atık su içerisindeki kirletici yükleri aşağıda hesaplanmıştır.
Tablo 77 Evsel Nitelikli Atık Su İçerisindeki Kirletici Yükleri
AKM
BOİ5
KOİ
Toplam Azot
Toplam Fosfor
1,5 kg/gün
1,5 kg/gün
3,75 kg/gün
0,3 kg/gün
0,075 kg/gün
(7,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000)
(7,5 m3/gün x 200 mg/lt /1000)
(7,5 m3/gün x 500 mg/lt /1000)
(7,5 m3/gün x 40 mg/lt /1000)
(7,5 m3/gün x 10 mg/lt /1000)
olarak hesaplanmıştır.
4.3.3.Sıvı Atıkların Bertaraf Yöntemleri ve Deşarj Edileceği Ortamlar (mevcut arıtma
tesisinin kapasitesi, revize edilip edilmeyeceği, vaziyet planı üzerinde gösterimi, izin
belgeleri, arıtma tesisinden çıkan atıksu parametreleri standart değeri, atıksu analiz
raporları, nereye deşarj edileceği veya nerede kullanılacağı)
Atıksu
Söz konusu projede sadece inşaat ve işletme aşamasında çalışacak olan personelin
kullanımı sonucunda evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. İnşaat aşamasında personelin kullandığı
suyun tamamının atık su olarak döneceği kabul edilmesi halinde açığa çıkacak evsel nitelikli
atık su miktarı toplam 22,5 m3/gün , işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksu ise 7,5
m3/gün olacaktır.
Çalışan personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atıksular; Cenal Enerji Santrali
saha sınırları içerisinde kurulacak olan paket atık su arıtma sisteminde arıtıldıktan sonra;
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Tablo 21.1, Tablo 4 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği”
Ek-5’e uygun olarak Marmara’ya yapılacak boru sistemi üzerinden deşarj edilmesi
planlanmaktadır.
Biyolojik arıtma tesisi piyasada satılan TSE onaylı ve uygun kapasiteye sahip olarak
seçilecektir. Arıtma tesisi proje onayı 2005/5 sayılı Proje Onay Genelgesi Kapsamında
yapılacak olup, gerekli izinler alınacaktır. Alıcı ortam ile ilgili olarak 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı R.G.’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
162
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Çevre Izin
Belgesi alınacaktır.
Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (değişiklik:13.02.2008 tarih ve 26786
sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”)
hükümlerine riayet edilecektir.
Proje kapsamında ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali’ne ithal kömür
temini ve santralde prosesten kaynaklı oluşan alçıtaşı ve külün nakliyesi amaçlı tesis edilecek
ve işletilecek olan deniz yapısına yanaşacak yük gemilerinden kaynaklı evsel nitelikli atıksu
oluşumu söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında iskeleye yanaşan dökme yük gemilerinde oluşacak atıklarla ilgili;
26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık
Kabul Tesisi kurulması ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gerekli müracaatlarda bulunulacaktır.
Sintine ve Balast Suları
Gemilerden kaynaklanan sintine ve balast sularının 26.12.2004 tarih ve 25682
sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” kapsamında Atık Kabul Tesisi’ne alınması ve bertaraf tesisine gönderilmesi
sağlanacaktır.
Atık Yağlar
Projenin inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin ve nakliye araçlarının her
türlü yağ değişimi, bakım ve onarımı alana en yakın akaryakıt istasyonunda
gerçekleştirilecektir. Ancak; iş makinelerinin ve nakliye araçlarının yağ değişiminin sahada
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda; 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: R.G. 30.03.2010
Tarih ve 27537 Sayı) ” hükümlerine riayet edilecektir. Araçlardan kaynaklanan atık yağların
bertarafı için ilk önce Madde 15 kapsamında atık yağların analizi yaptırılarak kategorisi
belirlenecektir. Atık Yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18 kapsamında,
kategorilerine göre ayrı ayrı geçici depolanacak ve lisanslı taşıyıcı kurumlar vasıtası ile
lisanslı geri kazanım/ bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Proje kapsamında oluşacak bitkisel atık yağların bertarafında 19.04.2005 Tarih ve
25791 Sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” (Değişik: R.G. 30.03.2010 ve
27537 Sayı) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir.
163
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.4. 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü
Yönetmeliği” Doğrultusunda Verilecek Hizmetler ve Atık Kabul Tesisi İle İlgili Bilgiler,
Gemilerden Alınacak Atıkların Cinsi (Sıvı, Katı vb.), Miktarı ve Bertaraf Yöntemi,
Deşarj Edileceği Ortamlar, Mevcut Atık Kabul Tesisinin Yeri, Tesisin Vaziyet Planında
Gösterimi, Revize Edilip Edilmeyeceği, Alınacak İzinler, Gemilerden Kaynaklanan
Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Sözleşmesi (MARPOL) kapsamında yapılacak iş ve
işlemler vb.
Proje kapsamında gemilerden oluşacak atıklarla ilgili olarak; 26.12.2004 tarih ve
25682 sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uyulacak
ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık Kabul Tesisi kurulması
ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gerekli
müracaatlarda bulunulacaktır.
İskele sadece Cenal Enerji Santrali’ne yük getiren gemiler tarafından kullanılacaktır.
İskeleye yanaşacak yük gemilerinden kaynaklanacak atıkların bertaraf edilmesine ilişkin
deniz yapıları sahası içerisinde Atık Kabul Tesisi kurulacağı beyan edilmiştir.
Atık Kabul Tesisleri; Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar
Hakkındaki Yönetmeliğe tabi olup, bu yönetmeliğe göre çevre izni ve lisanslı alınması
gerekmektedir. Lisans alma durumunda ilgili yönetmelik Ek-3B Geçici Faaliyet Belgesi İçin
İstenilen Başvuru Belgeleri arasında Atık Kabul Tesisi için Acil Durum/Müdahale Planı
(İtfaiye Müdürlüğü Belgesi dâhil) ve Atık Kabul Tesisi Onay Belgesi istenmektedir. Atık
kabul tesisi onay belgesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvuruda bulunulur. Bu
başvuru belgesi alabilmek için Atık Kabul tesisi proje raporu hazırlanır. Bu rapor formatı
Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği EK-1’de yer almaktadır. Bu
format kapsamında atık kabul tesisinin özellikleri alınacak atıkların ve limana gelecek atık
miktarıyla ilgili bilgiler yer almaktadır.
Dolayısıyla Atık Kabul Tesisi Projeleri hazırlanarak proje konusu iskele faaliyete
geçmeden önce T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na onay için başvuruda bulunulacaktır.
MARPOL, sözleşmeye taraf ülkelere limanlarına gelen gemilerin katı ve sıvı atıklarını
almak üzere atık kabul tesisi oluşturma zorunluluğunu getirmiştir. MARPOL’un kurallarına
göre gemilerin denize yağ, yağ karışımı, çöp ve pis su dökmesi yasaklanmıştır. Denize
dökülmesi yasaklanan atıklar, limanlardaki atık kabul tesislerine boşaltılmak üzere
gemilerdeki tanklarda biriktirilecek ve bu atıklar gemilerin gittiği limandaki atık kabul
tesislerine boşaltılacaktır. Kurulacak olan Atık Kabul Tesisine MARPOL 73/78 Ek-1(Sintine,
Slaç, Atık Yağ, Kirli Balast) ,Ek-IV(Pissu) ve Ek-V(Katı Atık) için lisans alınacaktır.
Proje kapsamında denizlerde tanker kazalarının önlenmesi ve kirliliğin azaltılması ile
ilgili olarak, MARPOL Sözleşmesi kapsamında yapılacak işlemler aşağıda sıralanmıştır.

Gemilerden kaynaklanacak sintine ve balast suları MARPOL Sözleşmesi Ek-1
kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda kurulacak olan Atık Kabul Tesisine
alınan sintine sularının lisanslı bertaraf tesislerine gönderilmesi sağlanacaktır.
164
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


Gemilerden kaynaklanacak evsel nitelikli sıvı atıklar Bu kapsamda gemilerden
denize atıksu boşaltılmasını engellemek amacıyla, Atık Kabul Tesisi kurulacak ve
bu atıklar alınarak, diğer atıksularla paket arıtma sisteminde arıtılacaktır.
Gemilerden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıklar MARPOL Sözleşmesi Ek-5
kapsamında değerlendirilir. Bu kapsamda gemilerden denize katı atık atılmasını
engellemek amacıyla, Atık Kabul Tesisi kurulacak ve bu atıklar alınarak, diğer katı
atıklarla beraber ilgili belediye ile yapılacak anlaşmayla bertarafı sağlanacaktır.
4.5. İnşaat ve İşletme Aşamasında Gürültü ve Titreşimin Değerlendirilmesi
4.5.1. İnşaat Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi
Proje kapsamında inşa çalışmaları sırasında; 04.06.2010 tarih ve 27601 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve
Yönetimi Yönetmeliği’nde yer alan şantiye alanı çevresel gürültü düzeyleri Lgündüz
cinsinden verilmiş olan sınır değerler (70dBA) aşılmayacaktır.
Sahada oluşacak gürültünün, muhtemel gürültü kaynaklarının gürültü seviyeleri;
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 Tarih ve 26392 Sayılı Resmi
Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından
Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5. Maddesi’ nde verilen
tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller yardımıyla bulunmaktadır.
5. Maddede sunulan tabloda belirtilen makine—ekipman listesinden; bu sahada kullanılacak
olan Ekipman Tipleri ye bunların motor güçlerine göre tanımlanan formüller ise aşağıdaki
tablo da sunulmaktadır.
Tablo 78 Teçhizat Tipi ve Bunların Net Güç Seviyesine Uygun Olarak Tanımlanan Ses Gücü Seviyeleri
Teçhizatın tipi
Sıkıştırma makineleri (titreşimli silindirler,
titreştirici levhalar, titreşimli çekiçler)
Paletli dozerler, paletli yükleyiciler, paletli
kazıcı yükleyiciler
Tekerlekli dozerler, tekerlekli yükleyiciler,
tekerlekli kazıcı-yükleyiciler, damperli
kamyonlar, greyderler, yükleyici tipli toprak
doldurmalı sıkıştırıcılar, içten yanmalı motor
tahrikli karşı ağırlıklı hidrolik kaldırmalı
kamyonlar, hareketli vinçler, sıkıştırma
makineleri (titreşimsiz silindirler), kaldırım
perdah makineleri, hidrolik güç oluşturma
makineleri
Net kurulu güç
P (kW),
Elektrik gücü
Pel (1) (kW),
Uygulama kütlesi m (kg),
Kesme genişliği
L (cm)
3 Temmuz 2004’den
itibaren
I. Safha
3 Ocak 2006’dan
itibaren
II. Safha
P≤8
108
105
8 < P ≤ 70
109
106
P > 70
89 + 11 log P
86 + 11 log P
P ≤ 55
106
103
P > 55
P ≤ 55
87 + 11 log P
104
84 + 11 log P
101
P > 55
85 + 11 log P
82 + 11 log P
165
Müsaade edilen ses gücü seviyesi dB/1 pW
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması
Faaliyet sahasında kullanılacak ekipman listesi ve ekipmanın motor güçleri Tablo 79
de verilmiştir.
Proje sahasında kullanılacak ekipmanların oluşturacağı gürültü düzeyleri,
ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilmesi için
Tablo 78 de verilen formüller kullanılacaktır.
Tablo 79 Proje Sahasında İnşaat Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar ve Motor Güçleri
Gürültü Kaynağı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Ölçüm Ekipmanları (Total Station,
Nivo, vs.)
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton Santrali
Paletli ve teleskopik vinçler
Adeti
1
1
1
1
1
1
2
Motor Gücü
59 Hp = 44 kW
145 Hp = 108 kW
145 Hp = 108 kW
140 Hp = 105 kW
147 Hp = 110 kW
150 Hp = 112 kW
4,8 Hp = 3,6 kW
1 Set
-
3
1
1
1
201 Hp = 150 kW
201 Hp =150 kW
165 Hp = 123 kW
147 Hp = 110 kW
İnşaat Alanı Gürültü Hesabı
Servis Römorkörleri P = 59 Hp = 44 kW
P < 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 101
44 Kw < 55 Kw olduğuna göre; Lw = 101 dB
(http://www.esevkardesler.com/1/3/m_tug_inebolu_d/15)
Dizel Çekiçler P = 145 Hp = 108 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
108 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 108 = 104 dB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pile_driver#Vibratory_pile_driver.2Fextractor)
Titreşimli Çekiçler P = 145 Hp = 108 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 86 + 11 log P
108 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 86 + 11 log 108 = 108 dB
(http://en.wikipedia.org/wiki/Pile_driver#Vibratory_pile_driver.2Fextractor)
Kazık Çakım Dubası P = 140 Hp = 105 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
105 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 105 = 104 dB
(http://www.unitekinsaat.com/makine-ekipman.html)
Çeşitli Kapasitelerde Portal Vinçler P = 147 Hp = 110 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
110 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 110 = 105 dB
(http://www.wison.com/business_products.php?lang=en&cid=186)
166
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Servis Dubası P = 150 Hp = 112 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
112 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 112 = 105 dB
(http://www.timbercreekmn.com/services_barge_service.php)
Beton Vibratör ve Konvertörler P = 4,8 Hp = 3,6 kW
P ≤ 8 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 105
3,6 Kw ≤ 8 Kw olduğuna göre; Lw = 105 dB
(www.alibaba.com)
Beton Mikserleri P = 201 Hp = 150 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
150Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 150 = 106 dB
(www.alibaba.com)
Beton Pompası P = 201 Hp = 150 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
150Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 150 = 106 dB
(www.alibaba.com)
Beton Santrali P = 165 Hp = 123 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
165 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 165 = 106 dB
(www.alibaba.com)
Paletli ve Teleskopik Vinçler P = 147 Hp = 110 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 84 + 11 log P
110 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 84 + 11 log 110 = 107 dB
(http://www.wison.com/business_products.php?lang=en&cid=186)
Proje sahasında muhtemel gürültü kaynakları ve bu kaynakların ses gücü düzeyleri
aşağıdaki tabloda toplu halde verilmiştir.
Tablo 80 Proje Alanında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal
Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton Santrali
Paletli ve teleskopik vinçler
Ses Gücü Düzeyleri (dB)
101
104
108
104
105
105
105
106
106
106
107
İnşaat aşamasında kullanılacak ekipmanların neden olduğu gürültü seviyesi
hesaplamaları aşağıda verilmektedir.
167
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Her bir gürültü kaynağına ait ses gücü düzeyinin 500–4000 Hz arasındaki 4 oktav
bandına dağılımı, her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi hesap edilerek yukarıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Lw(i) = 10* log (10(Lw/10) / 4)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
Tablo 80 da yapılan hesaplamalarda yürürlükteki ÇGDYY hükümlerine uygun hareket
edilerek; her bir ekipmanın ses gücü düzeyine göre adet sayıları göz önüne alınmaksızın
hesaplamalar yapılmış olup, ses gücü düzeyinin 4 oktav bandına dağılımı verilmiştir. Yapılan
hesaplamalarda her bir ekipmanın adet sayıları 1 olarak alınmıştır. Tablo 81 de verilen
hesaplamalar da ise toplam ses gücü düzeyinden yola çıkılarak iş makinelerinin adetleri de
hesaplamalara katılmış olup, faaliyet alanında kullanılacak tüm ekipmanların mesafeye göre
dağılımlarının hesaplamaları yapılmıştır.
Tablo 81 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav Bantlarına Dağılımı
Gürültü Kaynakları
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal
Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton Santrali
Paletli ve Teleskopik Vinçler
Toplam
101
104
108
104
105
105
105
106
106
106
107
500 Hz
95
98
102
98
Ses Gücü Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
95
95
98
98
102
102
98
98
4000 Hz
95
98
102
98
99
99
99
100
100
100
101
99
99
99
100
100
100
101
99
99
99
100
100
100
101
99
99
99
100
100
100
101
Toplam ses gücü düzeylerinin 4 oktav bandında da eşit olarak dağıldığı
varsayılmaktadır.
Lp =Lw + 10* log Q / 4* ∏* r 2)
Lpi = Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basın düzeyleri (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
Q = Yönelme katsayısı (1 alınmıştır)
r = Kaynaktan olan uzaklık (metre)
Tablo 82 Proje Sahasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
500 Hz
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
73,01
63,47
60,97
168
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
70,01
70,01
60,47
60,47
57,97
57,97
56,03
56,03
53,11
53,11
50,93
50,93
48,43
48,43
73,01
73,01
63,47
63,47
60,97
60,97
4000 Hz
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
73,01
63,47
60,97
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal
Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton Santrali
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
59,03
56,11
53,93
51,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
59,03
56,11
53,93
51,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
59,03
56,11
53,93
51,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
59,03
56,11
53,93
51,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
74,01
64,47
61,97
60,03
57,11
54,93
52,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,01
65,47
62,97
61,03
58,11
169
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Paletli ve Teleskopik Vinçler
90
120
10
30
40
50
70
90
120
55,93
53,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
55,93
53,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
55,93
53,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
55,93
53,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
Belirli mesafelerde atmosferin absorbe ettiği basınç düzeyleri hesaplama sonuçları dB
olarak aşağıda verilmektedir;
Atm (Atmosferik Yutuş)= 7.4 *10-8 (f2 *r /  ) dB
f= gürültü kaynağının frekansı (yada söz konusu frekans bandının merkez frekansı)
(Hz) (2500 alınmıştır).
r=Kaynaktan olan uzaklık (m)
 = Havanın bağıl nemi (%) (% 58 olarak alınmıştır)
Tablo 83 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
Frekans (Hz)
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
Atmosferik Yutuş
0,002
0,007
0,010
0,012
0,017
0,022
0,029
0,010
0,029
0,039
0,048
0,068
0,087
0,116
0,039
0,116
0,155
0,194
0,272
0,349
0,466
0,155
0,466
0,621
0,776
1,086
1,397
1,862
Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav
bandındaki ses basınç düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
İlk 100 metrede
LP  LPort
170
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
100 metrede sonra
LP = LPort - AAtm
Tablo 84 İnşaat Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Servis Römorkörleri
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal
Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Beton Mikserleri
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
Ses Basınç Düzeyi
(dB)
500 Hz
70,01
60,46
57,96
56,02
53,09
50,90
48,40
73,01
63,46
60,96
59,02
56,09
53,90
51,40
77,01
67,46
64,96
63,02
60,09
57,90
55,40
73,01
63,46
60,96
59,02
56,09
53,90
51,40
1000 Hz
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
77,00
67,44
64,93
62,98
60,04
57,84
55,31
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
2000 Hz
69,97
60,35
57,81
55,84
52,84
50,58
47,96
72,97
63,35
60,81
58,84
55,84
53,58
50,96
76,97
67,35
64,81
62,84
59,84
57,58
54,96
72,97
63,35
60,81
58,84
55,84
53,58
50,96
4000 Hz
69,85
60,00
57,35
55,25
52,02
49,53
46,56
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
76,85
67,00
64,35
62,25
59,02
56,53
53,56
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
74,01
64,46
61,96
60,02
57,09
54,90
52,40
74,01
64,46
61,96
60,02
57,09
54,90
52,40
74,01
64,46
61,96
60,02
57,09
54,90
52,40
75,01
65,46
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
75,00
65,47
73,97
64,35
61,81
59,84
56,84
54,58
51,96
73,97
64,35
61,81
59,84
56,84
54,58
51,96
73,97
64,35
61,81
59,84
56,84
54,58
51,96
74,97
65,35
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
74,85
65,00
Mesafe (m)
171
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Beton Pompası
Beton Santrali
Paletli ve Teleskopik Vinçler
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
62,96
61,02
58,09
55,90
53,40
75,01
65,46
62,96
61,02
58,09
55,90
53,40
75,01
65,46
62,96
61,02
58,09
55,90
53,40
76,01
66,46
63,96
62,02
59,09
56,90
54,40
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,00
65,44
62,93
60,98
58,04
55,84
53,31
75,00
65,44
62,93
60,98
58,04
55,84
53,31
76,00
66,44
63,93
61,98
59,04
56,84
54,31
62,81
60,84
57,84
55,58
52,96
74,97
65,35
62,81
60,84
57,84
55,58
52,96
74,97
65,35
62,81
60,84
57,84
55,58
52,96
75,97
66,35
63,81
61,84
58,84
56,58
53,96
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
74,85
65,00
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
74,85
65,00
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
75,85
66,00
63,35
61,25
58,02
55,53
52,56
Tablo 84’de gürültü kaynaklarına ait ses gücü düzeylerinin dört oktav banda eşit olarak
dağıldığı varsayılmaktadır. Faaliyet alanındaki gürültü kaynaklarının net ses basınç
düzeylerini hesaplamak için Tablo 85’de verilen düzeltme faktörleri kullanılmıştır.
Tablo 85 Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekans (Hz)
500
1000
2000
4000
Düzeltme Faktörü
-3,2
0
1,2
1
Yukarıdaki tabloda verilen düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama sonucunda
her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki toplam ses düzeyleri Tablo 86’de verilmiştir.
Tablo 86 İnşaat Alanında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri
Gürültü Kaynakları
Servis Römorkörleri
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
Ses Düzeyi (dBA)
500 Hz
66,81
57,26
54,76
52,82
49,89
47,70
45,20
172
Toplam
Ses
Düzeyi
(dBA)
1000 Hz
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
2000 Hz
71,17
61,55
59,01
57,04
54,04
51,78
49,16
4000 Hz
70,85
61,00
58,35
56,25
53,02
50,53
47,56
76,028
66,362
63,803
61,805
58,767
56,471
53,809
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Dizel Çekiçler
Titreşimli Çekiçler
Kazık çakım dubası
Çeşitli Kapasitelerde Portal
Vinçler
Servis Dubası
Beton Vibratör ve Konvertörler
Beton Mikserleri
Beton Pompası
Beton Santrali
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
69,81
60,26
57,76
55,82
52,89
50,70
48,20
73,81
64,26
61,76
59,82
56,89
54,70
52,20
69,81
60,26
57,76
55,82
52,89
50,70
48,20
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
77,00
67,44
64,93
62,98
60,04
57,84
55,31
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
74,17
64,55
62,01
60,04
57,04
54,78
52,16
78,17
68,55
66,01
64,04
61,04
58,78
56,16
74,17
64,55
62,01
60,04
57,04
54,78
52,16
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
77,85
68,00
65,35
63,25
60,02
57,53
54,56
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
79,028
69,362
66,803
64,805
61,767
59,471
56,809
83,028
73,362
70,803
68,805
65,767
63,471
60,809
79,028
69,362
66,803
64,805
61,767
59,471
56,809
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
70,81
61,26
58,76
56,82
53,89
51,70
49,20
70,81
61,26
58,76
56,82
53,89
51,70
49,20
70,81
61,26
58,76
56,82
53,89
51,70
49,20
71,81
62,26
59,76
57,82
54,89
52,70
50,20
71,81
62,26
59,76
57,82
54,89
52,70
50,20
71,81
62,26
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
74,00
64,44
61,93
59,98
57,04
54,84
52,31
75,00
65,47
62,97
61,03
58,11
55,93
53,43
75,00
65,44
62,93
60,98
58,04
55,84
53,31
75,00
65,44
75,17
65,55
63,01
61,04
58,04
55,78
53,16
75,17
65,55
63,01
61,04
58,04
55,78
53,16
75,17
65,55
63,01
61,04
58,04
55,78
53,16
76,17
66,55
64,01
62,04
59,04
56,78
54,16
76,17
66,55
64,01
62,04
59,04
56,78
54,16
76,17
66,55
74,85
65,00
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
74,85
65,00
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
74,85
65,00
62,35
60,25
57,02
54,53
51,56
75,85
66,00
63,35
61,25
58,02
55,53
52,56
75,85
66,00
63,35
61,25
58,02
55,53
52,56
75,85
66,00
80,028
70,362
67,803
65,805
62,767
60,471
57,809
80,028
70,362
67,803
65,805
62,767
60,471
57,809
80,028
70,362
67,803
65,805
62,767
60,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
81,028
71,362
173
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Paletli ve Teleskopik Vinçler
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
59,76
57,82
54,89
52,70
50,20
72,81
63,26
60,76
58,82
55,89
53,70
51,20
62,93
60,98
58,04
55,84
53,31
76,00
66,44
63,93
61,98
59,04
56,84
54,31
64,01
62,04
59,04
56,78
54,16
77,17
67,55
65,01
63,04
60,04
57,78
55,16
63,35
61,25
58,02
55,53
52,56
76,85
67,00
64,35
62,25
59,02
56,53
53,56
68,803
66,805
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LT = Toplam ses düzeyi (dBA)
LT = 10log∑10Li/10
Burada en kötü ihtimal olan tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak
oluşacak olan eşdeğer gürültü düzeyleri hesaplanarak Tablo 87’de verilmiştir.
Lgündüz = Leq
Leq = 10 log∑10LT/10
Tablo 87 İnşaat Alanında Kullanılacak Tüm Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
Lgündüz (dBA)
89,69
80,02
77,46
75,46
71,79
69,49
66,25
Lgündüz(dBA)-Mesafe(m)
y = -9,385ln(x) + 111,72
R² = 0,9976
Lgündüz(dBA)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0
50
100
150
Mesafe(m)
Şekil 85 Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği
Yukarıda bulunan Lgündüz değerleri; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
tarafından hazırlanan 23.12.2003 Tarih ve 25325 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gürültü
Yönetmeliği ile yürürlükteki “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
174
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yönetmeliği” Ek-VII de yer alan Tablo-5’ de verilen şantiye alanı için çevresel gürültü sınır
değerleri karşılaştırılmıştır.
Tablo 88 Şantiye Alanı İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri
Faaliyet Türü (yapım, yıkım ve
onarım)
Bina
Yol
Diğer kaynaklar
Lgündüz (dBA)
70
75
70
Yapılan hesaplamalar neticesinde Cenal Enerji Santrali İskelesi inşaat alanında mevcut
durumda işletme sırasında 10. metrede oluşacak gürültü seviyesinin 89,69 dBA olacağı
belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
28721 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre en yüksek maruziyet eylem değeri ise
85 dBA olarak kabul edilmiştir. Buna göre meydana gelecek gürültü düzeyleri yönetmelikte
belirlenen sınır değerin üstünde olup, gürültü seviyesinin personel üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’nün 22. maddesinde belirtildiği gibi personelin kulaklık, eldiven, gözlük,
maske, baret vb. iş elbiselerini kullanmaları sağlanacak ve Madde-78’de belirtilen hükümlere
uyulacaktır. Ayrıca çalışacak personelin sürekli bu gürültüye maruz kalmaları engellenecektir.
Bununla birlikte iş makinelerinin devamlı bakımlı tutulması sağlanacak ve gürültü konusunda
04.06.2010 tarih ve 27601sayılı “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi
Yönetmeliği” ve 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü”
hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
Ancak; yukarıda yapılan hesaplamalar tüm ekipmanların aynı anda çalıştıkları
varsayılarak yapılmıştır. İş makinelerinin çalışmasından kaynaklı oluşacak gürültü düzeyi;
inşaat süresince devam edecek ve olası etkiler geçici olacaktır.
ÇGDY Yönetmeliğinin 23. maddesinde belirtildiği üzere ünitelerin inşası sırasında
meydana gelecek Lgündüz gürültü düzeyinin en yakın duyarlı yapı çevresinde 70 dBA
seviyesini aşmaması gerekmektedir.
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, proje alanının yaklaşık 1 km (1000 m)
Güneybatısındaki Kadıoğlu Mahallesine ait konuttur.
Faaliyet alanında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı net ses
düzeylerini gösteren Tablo 87’ya göre 120 m mesafede Lgündüz değeri 66,25 dBA olup sınır
değerin olan 70 dBA’in altındadır. 1000 m mesafede bu değerin daha da düşük olması
beklenmektedir.
Yapılan hesaplamalarda tüm iş makinelerinin aynı anda ve sürekli çalıştığı
varsayılmıştır. Gerçekte ise böyle bir uygulama pek mümkün olmamaktadır. Bu nedenle
gerçekte meydana gelecek gürültü seviyeleri yapılan hesaplamalarla bulunan gürültü
seviyesinden 7-8 dBA daha düşük olacaktır.
Proje kapsamında; çalışmalar süresince; çalışanların sağlığını koruyabilmek için
22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli önlemler firma
tarafından alınacak ve işçilerin gürültüden etkilenmemelerini sağlamak için başlık, kulaklık
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilerek gürültüden
175
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
etkilenmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca; iş makinelerinin bakım ve kontrolleri periyodik olarak
zamanında yapılacaktır. Bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
İş makinelerinin çalışmasından kaynaklı çevresel etkiler inşaat süresince devam
edecek, inşaatın bitmesi ile sonlanacaktır.
Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında kullanılacak
ekipmanların gürültü düzeyleri kapsamında, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
4.5.2. Arka Plan Gürültü Ölçümleri
Planlanan Proje Alanında yapılan arka plan gürültü ölçümleri aşağıda verilmiştir.
Tablo 89 Tesis Arka Plan Gürültü Ölçüm Sonuçları
Ölçün No
Koordinatlar
E
1
2
3
4
1 NOLU ÖLÇÜM
2 NOLU ÖLÇÜM
3 NOLU ÖLÇÜM
4 NOLU ÖLÇÜM
LGÜNDÜZ (dBA)
N
527341
527609
527292
526935
4474271
4473890
4473514
4473450
35,8
38,9
40,4
52,7
Tablo 90 Ölçüm Noktalarının Proje Alanına Olan Mesafeleri
ÖLÇÜM NOKTASI
YER
PROJE ALANINA UZAKLIK (m)
1 NOLU ÖLÇÜM
Santral Alanı
720 m
2 NOLU ÖLÇÜM
Antik Kent
770 m
3 NOLU ÖLÇÜM
Konut
1260 m
4 NOLU ÖLÇÜM
Konut
1536 m
Yapılan ölçümlerden görüldüğü üzere en yakın yerleşim birimi olan 1000 m
mesafedeki konutta oluşacak Lgündüz değeri, yönetmelikte belirtilen gündüz sınır değeri 70
dBA’ nın altında kalmaktadır.
4.5.3. İşletme Aşamasında Oluşacak Gürültünün Hesaplanması ve Değerlendirilmesi
Proje kapsamında işletme aşamasında yük yükleme, boşaltma ve taşıma sırasında
gürültü oluşumu olacaktır. Ayrıca proje alanına yanaşan gemilerden kaynaklı bir gürültü
oluşumu olacaktır.
Proje kapsamında işletme aşamasında elleçleme sırasında kullanılacak ekipmanların
gürültü seviyeleri; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanıp, 30.12.2006 Tarih ve
26392 Sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Açık Alanda Kullanılan
Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” in 5.
176
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Maddesi’ nde verilen tabloda tanımlanan motor gücü seviyelerine göre verilen formüller
yardımıyla bulunmaktadır. 5. Maddede sunulan tabloda belirtilen makine—ekipman
listesinden; bu sahada kullanılacak olan Ekipman Tipleri ye bunların motor güçlerine göre
tanımlanan formüller ise Tablo 78 de verilmektedir.
Makinelerin Ses Gücü Seviyesinin Hesaplanması
İşletme aşamasında kullanılacak ekipman listesi ve ekipmanın motor güçleri Tablo 91
de verilmiştir.
Proje sahasında kullanılacak ekipmanların oluşturacağı gürültü düzeyleri,
ekipmanların motor güçleri ile ilgili olup; ekipmanların ses düzeylerinin hesaplanabilmesi için
Tablo 78 de verilen formüller kullanılacaktır.
Tablo 91 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Makine ve Ekipmanlar ve Motor Güçleri
Ekipman
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Bunker
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Kantar
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
Adedi
1
1
1
2
1
2
4
1
1
2
2
Motor Gücü
147 Hp = 110 kW
331 Hp = 247 kW
40 Hp = 30 kW
270 Hp = 201 kW
135 Hp = 101 kW
74 Hp = 55kW
111 Hp = 83 kW
107 Hp = 80 kW
15 Hp = 11 kW
İşletme Aşaması Yük Elleçleme Sırasındaki Gürültü Hesabı
Raylı Vinç P = 147 Hp = 110 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
110 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 110 = 103 dB
(http://www.wison.com/business_products.php?lang=en&cid=186)
Mobil Vinç P = 331 Hp = 247 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
247 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 247 = 108 dB
(sinohengchina.en.made-in-china.com/product/VonQfMsUbCYy/China-XCMG-Truck-Crane-Mobile-Crane-50Ton.html)
Kapalı Konveyör Bant P = 40 Hp = 30 kW
P ≤ 55 olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 101
30 Kw ≤ 55 olduğuna göre; Lw = 101 dB
(http://www.nace.com.tr/uploads/bant_konveyorler.pdf)
Kırkayak Kamyon P = 270 Hp = 201 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
201 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 201 = 107 dB
(http://www.araba.com/269795601/MAN-32-270-KIRKAYAK-KAMYON)
Loader P = 135 Hp = 101 kW
P > 55 kW olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
177
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
101 kW > 55 kW olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 101 = 104 dB
(http://www.temsa.com.tr/ismakinalari/urunler.aspx?u=Yükleyici)
Mini Loader P = 74 Hp = 55 kW
P ≤ 55 olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 101
55 Kw ≤ 55 olduğuna göre; Lw = 101 dB
(http://www.alibaba.com/product-gs/1347490717/new_stype_mini_wheel_loader_with.html?s=p)
Forklift P = 111 Hp = 83 kW
P > 55 kW olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
83 kW > 55 kW olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 83 = 103 dB
(http://www.ayyildizforklift.com/)
Lowbed ve Çekici P = 107 Hp = 80 kW
P > 55 Kw olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 82 + 11 log P
80 Kw > 55 Kw olduğuna göre; Lw = 82 + 11 log 80 = 103 dB
(http://www.alibaba.com/product-gs/703069852/wrecker_truck.html?s=p)
Tavan Vinci P = 15 Hp = 11 kW
P ≤ 55 olması durumunda müsaade edilen ses gücü düzeyi (Lw)= 101
11 Kw ≤ 55 olduğuna göre; Lw = 101 dB
(http://www.alibaba.com/product-gs/546016957/Double_girder_motor_driven_ceiling_crane.html)
Proje sahasında muhtemel gürültü kaynakları ve bu kaynakların ses gücü düzeyleri
aşağıdaki tabloda toplu halde verilmiştir.
Tablo 92 Proje Alanında, İşletme Aşamasında Muhtemel Gürültü Kaynakları ve Ses Gücü Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma
kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
Ses Gücü Düzeyleri (dB)
103
108
101
107
104
101
103
103
101
İşletme aşamasında yükün boşaltılması, taşınması ve yüklenmesi sırasında
kullanılacak ekipmanların neden olduğu gürültü seviyesi hesaplamaları aşağıda verilmektedir.
Her bir gürültü kaynağına ait ses gücü düzeyinin 500–4000 Hz arasındaki 4 oktav
bandına dağılımı, her bir oktav bandındaki ses gücü düzeyi hesap edilerek yukarıdaki tabloda
gösterilmektedir.
Lw(i) = 10* log (10(Lw/10) / 4)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
Tablo 92 de yapılan hesaplamalarda yürürlükteki ÇGDYY hükümlerine uygun hareket
edilerek; her bir ekipmanın ses gücü düzeyine göre adet sayıları göz önüne alınmaksızın
hesaplamalar yapılmış olup, ses gücü düzeyinin 4 oktav bandına dağılımı verilmiştir. Yapılan
178
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
hesaplamalarda her bir ekipmanın adet sayıları 1 olarak alınmıştır. Tablo 93 de verilen
hesaplamalar da ise toplam ses gücü düzeyinden yola çıkılarak iş makinelerinin adetleri de
hesaplamalara katılmış olup, faaliyet alanında kullanılacak tüm ekipmanların mesafeye göre
dağılımlarının hesaplamaları yapılmıştır.
Tablo 93 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Düzeylerinin Oktav
Bantlarına Dağılımı
Gürültü Kaynakları
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma
kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
Toplam
103
108
101
107
104
101
103
103
101
500 Hz
97
Ses Gücü Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
97
97
4000 Hz
97
102
95
101
98
95
97
97
95
102
95
101
98
95
97
97
95
102
95
101
98
95
97
97
95
102
95
101
98
95
97
97
95
Toplam ses gücü düzeylerinin 4 oktav bandında da eşit olarak dağıldığı
varsayılmaktadır.
Lp =Lw + 10* log Q / 4* ∏* r 2)
Lpi = Kaynakların r mesafedeki serbest alanda gürültü basın düzeyleri (dB)
Lw= Kaynağın ses gücü düzeyi (dB)
Q = Yönelme katsayısı (1 alınmıştır)
r = Kaynaktan olan uzaklık (metre)
Tablo 94 Proje Sahasında, İşletme Aşamasında Kullanılacak Gürültü Kaynaklarının Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma
kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
500 Hz
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
Ses Basınç Düzeyi (dB)
1000 Hz
2000 Hz
72,01
72,01
62,47
62,47
59,97
59,97
58,03
58,03
55,11
55,11
52,93
52,93
50,43
50,43
4000 Hz
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
179
77,01
67,47
64,97
63,03
60,11
57,93
55,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
76,01
66,47
63,97
62,03
59,11
56,93
54,43
73,01
63,47
60,97
59,03
56,11
53,93
51,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
72,01
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,01
60,47
57,97
56,03
53,11
50,93
48,43
Belirli mesafelerde atmosferin absorbe ettiği basınç düzeyleri hesaplama sonuçları dB
olarak aşağıda verilmektedir;
Atm (Atmosferik Yutuş)= 7.4 *10-8 (f2 *r /  ) dB
f= gürültü kaynağının frekansı (yada söz konusu frekans bandının merkez frekansı)
(Hz) (2500 alınmıştır).
r=Kaynaktan olan uzaklık (m)
 = Havanın bağıl nemi (%) (% 58 olarak alınmıştır)
180
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 95 Mesafeye Bağlı Olarak Hesaplanan Atmosferik Yutuş Değerleri
Frekans (Hz)
500
500
500
500
500
500
500
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
Atmosferik Yutuş
0,002
0,007
0,010
0,012
0,017
0,022
0,029
0,010
0,029
0,039
0,048
0,068
0,087
0,116
0,039
0,116
0,155
0,194
0,272
0,349
0,466
0,155
0,466
0,621
0,776
1,086
1,397
1,862
Atmosferik yutuş değerlerinin düşülmesinden sonra her bir gürültü kaynağının 4 oktav
bandındaki ses basınç düzeyi aşağıdaki formüle göre hesaplanarak aşağıdaki tabloda
verilmiştir.
LP  LPort
LP = LPort - AAtm
İlk 100 metrede
100 metrede sonra
Tablo 96 İşletme Aşmasında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Ses Basınç Düzeyleri
Gürültü Kaynağı
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma
kapasitesi)
10
30
40
50
70
90
120
Ses Basınç Düzeyi
(dB)
500 Hz
72,01
62,46
59,96
58,02
55,09
52,90
50,40
1000 Hz
72,00
62,44
59,93
57,98
55,04
52,84
50,31
2000 Hz
71,97
62,35
59,81
57,84
54,84
52,58
49,96
4000 Hz
71,85
62,00
59,35
57,25
54,02
51,53
48,56
10
30
40
50
70
77,01
67,46
64,96
63,02
60,09
77,00
67,44
64,93
62,98
60,04
76,97
67,35
64,81
62,84
59,84
76,85
67,00
64,35
62,25
59,02
Mesafe (m)
181
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kapalı konveyör bant
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Forklift
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
57,90
55,40
70,01
60,46
57,96
56,02
53,09
50,90
48,40
76,01
66,46
63,96
62,02
59,09
56,90
54,40
73,01
63,46
60,96
59,02
56,09
53,90
51,40
70,01
60,46
57,96
56,02
53,09
50,90
48,40
72,01
62,46
59,96
58,02
55,09
52,90
50,40
72,01
62,46
59,96
58,02
55,09
52,90
50,40
70,01
60,46
57,96
56,02
53,09
50,90
48,40
57,84
55,31
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
76,00
66,44
63,93
61,98
59,04
56,84
54,31
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
72,00
62,44
59,93
57,98
55,04
52,84
50,31
72,00
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
57,58
54,96
69,97
60,35
57,81
55,84
52,84
50,58
47,96
75,97
66,35
63,81
61,84
58,84
56,58
53,96
72,97
63,35
60,81
58,84
55,84
53,58
50,96
69,97
60,35
57,81
55,84
52,84
50,58
47,96
71,97
62,35
59,81
57,84
54,84
52,58
49,96
71,97
62,35
59,81
57,84
54,84
52,58
49,96
69,97
60,35
57,81
55,84
52,84
50,58
47,96
56,53
53,56
69,85
60,00
57,35
55,25
52,02
49,53
46,56
75,85
66,00
63,35
61,25
58,02
55,53
52,56
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
69,85
60,00
57,35
55,25
52,02
49,53
46,56
71,85
62,00
59,35
57,25
54,02
51,53
48,56
71,85
62,00
59,35
57,25
54,02
51,53
48,56
69,85
60,00
57,35
55,25
52,02
49,53
46,56
Tablo 96’de gürültü kaynaklarına ait ses gücü düzeylerinin dört oktav banda eşit olarak
dağıldığı varsayılmaktadır. Faaliyet alanındaki gürültü kaynaklarının net ses basınç
düzeylerini hesaplamak için Tablo 97’de verilen düzeltme faktörleri kullanılmıştır.
182
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 97 Frekanslara Göre Düzeltme Faktörleri
Merkez Frekans (Hz)
500
1000
2000
4000
Düzeltme Faktörü
-3,2
0
1,2
1
Yukarıdaki tabloda verilen düzeltme faktörlerine göre yapılan hesaplama sonucunda
her bir gürültü kaynağının 4 oktav bandındaki toplam ses düzeyleri Tablo 98’de verilmiştir.
Tablo 98 İşletme Aşamasında Kullanılacak Her Bir Gürültü Kaynağının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri
Gürültü Kaynakları
Raylı Vinç
Mobil Vinç (max. kaldırma
kapasitesi)
Kapalı konveyör bant
Kırkayak
Loader
Mini Loader
Mesafe (m)
Toplam Ses
Düzeyi
(dBA)
10
30
40
50
70
90
120
Ses Düzeyi (dBA)
500 Hz
68,81
59,26
56,76
54,82
51,89
49,70
47,20
1000 Hz
72,00
62,44
59,93
57,98
55,04
52,84
50,31
2000 Hz
73,17
63,55
61,01
59,04
56,04
53,78
51,16
4000 Hz
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
78,028
68,362
65,803
63,805
60,767
58,471
55,809
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
73,81
64,26
61,76
59,82
56,89
54,70
52,20
66,81
57,26
54,76
52,82
49,89
47,70
45,20
72,81
63,26
60,76
58,82
55,89
53,70
51,20
69,81
60,26
57,76
55,82
52,89
50,70
48,20
66,81
57,26
54,76
52,82
49,89
77,00
67,44
64,93
62,98
60,04
57,84
55,31
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
76,00
66,44
63,93
61,98
59,04
56,84
54,31
73,00
63,44
60,93
58,98
56,04
53,84
51,31
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
78,17
68,55
66,01
64,04
61,04
58,78
56,16
71,17
61,55
59,01
57,04
54,04
51,78
49,16
77,17
67,55
65,01
63,04
60,04
57,78
55,16
74,17
64,55
62,01
60,04
57,04
54,78
52,16
71,17
61,55
59,01
57,04
54,04
77,85
68,00
65,35
63,25
60,02
57,53
54,56
70,85
61,00
58,35
56,25
53,02
50,53
47,56
76,85
67,00
64,35
62,25
59,02
56,53
53,56
73,85
64,00
61,35
59,25
56,02
53,53
50,56
70,85
61,00
58,35
56,25
53,02
83,028
73,362
70,803
68,805
65,767
63,471
60,809
76,028
66,362
63,803
61,805
58,767
56,471
53,809
82,028
72,362
69,803
67,805
64,767
62,471
59,809
79,028
69,362
66,803
64,805
61,767
59,471
56,809
76,028
66,362
63,803
61,805
58,767
183
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Forklift
Lowbed ve çekici
Tavan vinci
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
10
30
40
50
70
90
120
47,70
45,20
68,81
59,26
56,76
54,82
51,89
49,70
47,20
68,81
59,26
56,76
54,82
51,89
49,70
47,20
66,81
57,26
54,76
52,82
49,89
47,70
45,20
50,84
48,31
72,00
62,44
59,93
57,98
55,04
52,84
50,31
72,00
62,47
59,97
58,03
55,11
52,93
50,43
70,00
60,44
57,93
55,98
53,04
50,84
48,31
51,78
49,16
73,17
63,55
61,01
59,04
56,04
53,78
51,16
73,17
63,55
61,01
59,04
56,04
53,78
51,16
71,17
61,55
59,01
57,04
54,04
51,78
49,16
50,53
47,56
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
72,85
63,00
60,35
58,25
55,02
52,53
49,56
70,85
61,00
58,35
56,25
53,02
50,53
47,56
56,471
53,809
78,028
68,362
65,803
63,805
60,767
58,471
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
LT = Toplam ses düzeyi (dBA)
LT = 10log∑10Li/10
Burada en kötü ihtimal olan tüm makinelerin aynı anda çalıştıkları varsayılarak
oluşacak olan eşdeğer gürültü düzeyleri hesaplanarak Tablo 99’de verilmiştir.
Lgündüz = Leq
Leq = 10 log∑10LT/10
Tablo 99 İşletme Aşamasında Kullanılacak Tüm Gürültü Kaynaklarının Mesafeye Bağlı Net Ses Düzeyleri
Mesafe (m)
10
30
40
50
70
90
120
Lgündüz (dBA)
89,63
79,96
77,40
75,41
72,37
70,07
66,00
184
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Lgündüz(dBA)-Mesafe(m)
y = -9,261ln(x) + 111,34
R² = 0,9954
Lgündüz(dBA)
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0
50
100
150
Mesafe(m)
Şekil 86 Gürültünün Mesafeye Göre Dağılım Grafiği
Yapılan hesaplamalar neticesinde Cenal Enerji Santrali İskelesi alanında mevcut
durumda işletme sırasında 10. metrede oluşacak gürültü seviyesinin 89,63 dBA olacağı
belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
28721 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre en yüksek maruziyet eylem değeri ise
85 dBA olarak kabul edilmiştir. Buna göre meydana gelecek gürültü düzeyleri yönetmelikte
belirlenen sınır değerin üstünde olup, gürültü seviyesinin personel üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’nün 22. maddesinde belirtildiği gibi personelin kulaklık, eldiven, gözlük,
maske, baret vb. iş elbiselerini kullanmaları sağlanacak ve Madde-78’de belirtilen hükümlere
uyulacaktır. Ayrıca çalışacak personelin sürekli bu gürültüye maruz kalmaları engellenecektir.
Bununla birlikte iş makinelerinin devamlı bakımlı tutulması sağlanacak ve gürültü konusunda
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve 11.01.1974 tarih ve
14765 sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
ÇGDY Yönetmeliğinin 23. maddesinde belirtildiği üzere yük yükleme, boşaltma ve
taşınma sırasında kullanılacak ekipmanların çalışmasından dolayı meydana gelecek Lgündüz
gürültü düzeyinin en yakın duyarlı yapı çevresinde 70 dBA seviyesini aşmaması
gerekmektedir.
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, proje alanının yaklaşık 1 km (1000 m)
Güneybatısındaki Kadıoğlu Mahallesine ait konuttur.
Faaliyet alanında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı net ses
düzeylerini gösteren Tablo 99’e göre 120 m mesafede Lgündüz değeri 66,00 dBA olup sınır
değerin olan 70 dBA’in altındadır. 1000 m mesafede bu değerin daha da düşük olması
beklenmektedir.
Proje kapsamında işletme aşamasında kullanılacak ekipmanların gürültü düzeyleri,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
185
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje kapsamında; çalışmalar süresince; çalışanların sağlığını koruyabilmek için
22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli önlemler firma
tarafından alınacak ve işçilerin gürültüden etkilenmemelerini sağlamak için başlık, kulaklık
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilerek gürültüden
etkilenmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca; ekipmanların bakım ve kontrolleri periyodik olarak
zamanında yapılacaktır. Bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 21-a “İskele,
liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım
araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55
dBA sınır değerlerini aşamaz” hükmü gereğince ilgili gürültü ölçümleri yapılacak ve sınır
değerler aşılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır.
4.5.4. Kontrol Tedbirleri ve Gürültü konusunda alınacak önlemler
İnşaat Aşaması
Yapılan hesaplamalar neticesinde Cenal Enerji Santrali İskelesi inşaat alanında mevcut
durumda işletme sırasında 10. metrede oluşacak gürültü seviyesinin 89,69 dBA olacağı
belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
28721 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre en yüksek maruziyet eylem değeri ise
85 dBA olarak kabul edilmiştir. Buna göre meydana gelecek gürültü düzeyleri yönetmelikte
belirlenen sınır değerin üstünde olup, gürültü seviyesinin personel üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’nün 22. maddesinde belirtildiği gibi personelin kulaklık, eldiven, gözlük,
maske, baret vb. iş elbiselerini kullanmaları sağlanacak ve Madde-78’de belirtilen hükümlere
uyulacaktır. Ayrıca çalışacak personelin sürekli bu gürültüye maruz kalmaları engellenecektir.
Bununla birlikte iş makinelerinin devamlı bakımlı tutulması sağlanacak ve gürültü konusunda
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve 11.01.1974 tarih ve
14765 sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
Faaliyet alanında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı net ses
düzeylerini gösteren Tablo 87’ya göre 120 m mesafede Lgündüz değeri 66,25 dBA olup sınır
değerin olan 70 dBA’in altındadır. 1000 m mesafede bu değerin daha da düşük olması
beklenmektedir.
Gürültü seviyesini en aza indirmek için iş makinelerinin bakım ve kontrolleri
periyodik olarak zamanında yapılacak, bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
Proje kapsamında; çalışmalar süresince; çalışanların sağlığını koruyabilmek için
22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli önlemler firma
tarafından alınacak ve işçilerin gürültüden etkilenmemelerini sağlamak için başlık, kulaklık
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilerek gürültüden
etkilenmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca; iş makinelerinin bakım ve kontrolleri periyodik olarak
zamanında yapılacaktır. Bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
İş makinelerinin çalışmasından kaynaklı çevresel etkiler inşaat süresince devam
edecek, inşaatın bitmesi ile sonlanacaktır.
186
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında kullanılacak
ekipmanların gürültü düzeyleri kapsamında, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
İşletme Aşaması
Yapılan hesaplamalar neticesinde Cenal Enerji Santrali İskelesi alanında mevcut
durumda işletme sırasında 10. metrede oluşacak gürültü seviyesinin 89,63 dBA olacağı
belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
28721 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre en yüksek maruziyet eylem değeri ise
85 dBA olarak kabul edilmiştir. Buna göre meydana gelecek gürültü düzeyleri yönetmelikte
belirlenen sınır değerin üstünde olup, gürültü seviyesinin personel üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’nün 22. maddesinde belirtildiği gibi personelin kulaklık, eldiven, gözlük,
maske, baret vb. iş elbiselerini kullanmaları sağlanacak ve Madde-78’de belirtilen hükümlere
uyulacaktır. Ayrıca çalışacak personelin sürekli bu gürültüye maruz kalmaları engellenecektir.
Bununla birlikte iş makinelerinin devamlı bakımlı tutulması sağlanacak ve gürültü konusunda
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve 11.01.1974 tarih ve
14765 sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
Faaliyet alanında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı net ses
düzeylerini gösteren Tablo 99’e göre 120 m mesafede Lgündüz değeri 66,00 dBA olup sınır
değerin olan 70 dBA’in altındadır. 1000 m mesafede bu değerin daha da düşük olması
beklenmektedir.
Proje kapsamında işletme aşamasında kullanılacak ekipmanların gürültü düzeyleri,
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Proje kapsamında; çalışmalar süresince; çalışanların sağlığını koruyabilmek için
22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli önlemler firma
tarafından alınacak ve işçilerin gürültüden etkilenmemelerini sağlamak için başlık, kulaklık
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilerek gürültüden
etkilenmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca; ekipmanların bakım ve kontrolleri periyodik olarak
zamanında yapılacaktır. Bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 21-a “İskele,
liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım
araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55
dBA sınır değerlerini aşamaz” hükmü gereğince ilgili gürültü ölçümleri yapılacak ve sınır
değerlerin aşılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır.
187
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.6. İnşaat ve İşletme Aşamasında Su Temini Sistemi Planı, Suyun Nereden Temin
Edileceği (bu kapsamda alınacak izinler ile protokollerin rapora ilave edilmesi), Suyun
Temin Edileceği Kaynaklardan Alınacak Su Miktarı (kaynağın debisi ve analiz
sonuçları verilmelidir) ve Bu Suların Kullanım Amaçlarına Göre Miktarları (Faliyet
kapsamında kullanılacak su miktarı, tüm üniteler için saatlik, günlük ve yıllık bazda
ayrı ayrı hesaplanmalı, suyun kullanıldığı ünite-kullanım amacı-kullanım kaynağıkullanım miktarı parametrelerini gösteren bir tablo şeklinde sunulmalıdır)
Proje kapsamında inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişinin çalışması planlanmaktadır.
Söz konusu personel için kişi başına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün 38 alınarak toplam su
ihtiyacı 22,5 m3/gün’dür.
Proje kapsamında işletme aşamasında yaklaşık 50 personelin çalıştırılması
planlanmaktadır. Personelin tükettiği içme ve kullanma suyuna bağlı olarak evsel nitelikli
atıksu oluşumu söz konusudur. Kişi başına gerekli olan su miktarı 150 lt/gün39 alınırsa günlük
7,5 m3/gün su kullanımı söz konusudur.
Söz konusu proje kapsamında inşaat aşamasında yalnızca personel kaynaklı su
kullanımı söz konusu olup, proje konusu faaliyet kapsamında herhangi bir ünite
bulunmadığından ve herhangi bir prosesi bulunmadığından projenin işletme aşamasında
personelin ihtiyacı haricinde su ihtiyacı bulunmamaktadır. Kullanılacak su miktarı aşağıdaki
tabloda verilmiştir.
Günlük (m3/gün)
Aylık (m3/ay)
Yıllık (m3/yıl)
İnşaat Aşaması
22,5
675
8,100
İşletme Aşaması
7,5
225
2,700
İnşaat aşamasında içme suyu ihtiyacı piyasada satılan izinli ve ruhsatlı petsu ve
damacanalar ile sağlanacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında kullanma suyu DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden CENAL
Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan yeraltı suyu kullanma izinli yatırımcı tarafından açılan
kuyudan temin edilecektir. Söz konusu Yeratlı suyu Kullanma Belgesi Ek-11’de sunulmuştur.
Proje kapsamında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve ilgili diğer
mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır.
38
39
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ – 1998, Prof. Dr.Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ – 1998, Prof. Dr.Dinçer TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU)
188
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.7.İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Deniz Ortamına Olabilecek
Etkiler (dolgu malzemesi için patlatma yapılması halinde olabilecek etkiler ve alınacak
önlemler bu bölümde verilmelidir) ve Alınacak Önlemler (deniz ortamında kullanılacak
dolgu malzemesinin deniz ortamında çözülmemesi, ağır metal içermemesi, deniz
ortamında yayılarak bulanıklığa ve deniz kirlenmesine neden olmayacak şekilde beton
perde ve anroşman gibi yapısal önlemlerin alınması vb.), Su Sirkülasyonunda ve Kıyı
Formasyonunda Beklenen Değişimler
Cenal enerji santrali iskelesi 522 m boyunda kazıklı iskele olarak inşa edilecektir. Söz
konusu iskele 180.000 DWT’lik gemilere hizmet edebilecek kapasitede olup, dökme yük
gemilerinin yıllık 5 milyon tona yakın malzeme taşıması öngörülmektedir.
Proje kapsamında dolgu veya dip taraması yapılmayacaktır. Kazıklı iskelenin inşaat ve
işletme aşamalarında deniz ortamına olabilecek etkiler aşağıda sıralanmaktadır;






Denize yabancı madde düşmesi (inşaat sırasında kullanılan malzemeler, boya
kapları, ambalaj atıkları vb.) veya atık dökülmesi
Kazıkların çakılması sırasında oluşacak gürültünün deniz ekosistemine etkisi
Deniz üzerine kazıkların çakılması sırasında deniz tabanının zarar görmesi
Deniz ortamına kazıkların çakılması sırasında bentik fauna ve floranın zarar
görmesi
İskeleye yanaşan gemilerden kaynaklanabilecek sızıntı
Kazıkların çürümesi sonucu deniz ortamına zararlı maddelerin salınması
İnşaat ve işletme aşamalarında atıkların ve yabancı maddelerin deniz ortamına
düşmemesi için öncelikli olarak personel bu konuda eğitilecektir. Daha sonra atığın niteliği ve
oluşma olasılığına göre hazırlanacak atık yönetim planı kapsamında her bir atığın risk gurubu
belirlenerek buna karşı önlemler alınacaktır. Bu atıkların deniz ortamına düşmesi durumunda
Hazırlancak Acil Müdahale planında belirtildiği gibi hareket edilecektir.
Ayrıca, Atık taşıyan borular, sızma veya herhangi bir nedenle akmaya karşı koruma
altına alınacaktır. Pompa basınçları boruların hasar görmeyeceği şekilde tasarlanacak ve
ayarlanacaktır. Bu kapsamda atık taşıyan borulardan olası bir kirlenme önlenmiş olacaktır.
Ayrıca, yağ ve petrol türevlerinin deniz ortamına sızmasını önlemek amacıyla, gerekli
sızdırmaz ekipmanlar sağlanacaktır. Bu ekipmanlar belirli aralıklar ile sızma kontrolleri
yapılacaktır. Her hangi bir sızma ihtimaline karşı deniz ortamında atığın yayılmasını önlemek
için atık bariyerleri tesiste hazır bulundurulacaktır.
Gemilerden yük alımından önce gemi ile kara arasında malzeme cinsine göre çelik ağ
veya branda çekilecek, malzemenin denize düşmesi önlenecektir. Denizde ortamında
oluşabilecek her türlü kaza, yangın, sızıntı ve diğer durumlarda yük alım işlemi durdurulacak,
gemi yönetimi ve sahil güvenlik birimleri ile koordineli olarak olaya müdahale edilecektir.
Herhangi bir şekilde denize malzeme düşmesi durumunda, malzemenin etrafı çevrilerek
toplanacaktır.
Kazık çakma sırasında oluşabilecek etkileri en aza indirmek için, kazık çakma
makinesinden kaynaklanbilecek herhangi bir yağ ve yakıt sızıntısının önüne geçebilmek için
düzenli kontroller yapılacaktır, çakılacak kazıkların kolayca girebilmesi ve deniz ortamına
189
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
daha fazla zarar vermemesi için çakma açıları iyi ayarlanacak ve personel bu konuda
eğitilecektir. Zarar görecek bentik floradan hareketli olanlar inşaat işleri bitip su ortamı
normala döndüğü zaman alanlarına geri dönebileceklerdir.
Faaliyetin inşaat aşamasında oluşacak gürültü nedeniyle sucul fauna elemanları
alandan geçici olarak uzaklaşacaktır. Ancak gürültü seviyelerinden etkilenmesi beklenen
makrobentus, balık ve kuş türlerinin kullanabileceği alternatif habitatlar proje alanının yakın
çevresinde mevcuttur. Etkilenmesi beklenen sucul fauna elemanları genel olarak bölgede
yayılım gösteren türlerdir.
Kazıklar çürüme ve oksitlenmelere karşı koruyucu bir madde olan epoksi boya ile
boyanacak, iskele altına ise yine koruma amaçlı bitümleme yapılacaktır.
Gemilerden kaynaklanabilecek sızıntı ve petrol kaçaklarını en aza indirmek için, gemi
personeli uyarılacak, gerekli önlemler gemi mürettebatı tarafından alınacaktır. MARPOL
sözleşmesi kapsamında “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşme”, “Açıkdenizde Petrol Kirlenmesi Olaylarına Müdahale Hakkında
Uluslararası Sözleşme” hükümlerine uyularak engellenebilecektir.
Projenin sadece inşaat aşamasında kazıkların çakılması sırasında su sürkilasyonu kısa
süreli olarak etkilenecek, ancak bu geçici olacaktır. Proje alanı ve etki alanının kıyıya olan
mesafesi ve dolgu veya dip taraması yapılmayacağı göz önünde bulundurulduğunda kıyı
formasyonlarında çok büyük bir etki beklenmemektedir.
4.8.Projenin, İnşaat (dolgu, dip taraması vb.) ve İşletme Aşamasında Etrafından
Bulunan ve Faaliyetine Devam Etmekte Olan Diğer Yatırımlara ve Diğer Kıyı
Kullanımlarına Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler
Cenal enerji santrali iskelesi 522 m boyunda kazıklı iskele olarak inşa edilecektir. Söz
konusu iskele 180.000 DWT’lik gemilere hizmet edebilecek kapasitede olup, dökme yük
gemilerinin yıllık 5 milyon tona yakın malzeme taşıması öngörülmektedir.
Proje yeri, Türkiye’nin Güney Marmara Denizi sahilinde yer almaktadır. Güney
Marmara Bölgesi’nin en önemli kuru dökme yük limanları İçdaş Limanı, Akçansa limanı,
Çanakkale Limanı, Çelebi Bandırma ve Borusan limanlarıdır. Güney Marmara bölgesi
Marmara bölgesinde elleçlenen kuru dökme yükün %39’luk bir kısmını elleçlemektedir.
Ancak yapılacak iskele öncelikli olarak enerji santrali için iç talebi karşılamak amacındadır.
Üçüncü şahıslara hizmet verilmeyecektir.
Proje kapsamında 31/10/2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Limanlar Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
Cenal enerji santrali iskelesi projesinin batısında Çanakkale İli sınırları içerisinde
İçdaş, Kepez ve Akçansa Çanakkale limanları; doğusunda Balıkesir İli sınırları içerisinde
Çelebi Bandırma ve Bağfaş limanları; Bursa İli sınırları içerisinde Borusan Lojistik, Gemport
ve Rodaport limanları bulunmaktadır. İskelenin kuzeyinde Tekirdağ İli sınırları içerisinde
Akport ve Martaş limaları ve yatırım aşamasında olan Asyaport komşu tesislerdir.
190
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Cenal enerji santrali iskelesi; İçdaş Limanı’na 15 deniz mili, Çelebi Bandırma
Limanı’na 62 deniz mili, Akport Limanı’na 32 deniz mili, yapımı planlanan Aysaport
Limanı’na 35 deniz mili mesafede bulunmaktadır.
Şekil 87 Cenal enerji santrali iskelesine komşu liman tesisleri
Ayrıca proje alanı Karabiga Balıkçı Barınağına 3 deniz mili, Aksaz Balıkçı Barınağına
15 deniz mili, Değirmencik köyü Barınma terine 16 deniz mili ve Kemer Balıkçı Barınağına
18 deniz mili mesafede bulunmaktadır. Sözü geçen kıyı tesislerinin vaziyet planı aşağıdaki
şekilde verilmektedir.
191
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 88 Cenal enerji santrali iskelesi ve komşu balıkçı barınakları ve barınma yeri tesisleri
Proje kapsamında dolgu veya dip taraması yapılmayacağı ve komşu tesislere olan
uzaklıkları dikkate alındığında, bu tesislere ve kıyı kullanımlarına herhangi bir etki
beklenmemektedir.
4.9. İnşaat ve İşletme Döneminde Kara ve Deniz Ortamındaki Flora ve Fauna Üzerine
Etkiler (Deniz ve kıyı ekosistemi, sucul flora-fauna, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde
yoğunlaşılarak irdelenmelidir) ve Alınacak Önlemler
Proje konusu faaliyet ve etki alanının içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmadığından karasal flora, memeli, iki yaşamlılar ile sürüngen türlerine herhangi bir etki
söz konusu değildir. Kuşlara ise herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
Proje alanında bulunması muhtemel balık türleri arasında endemik ya da ulusal ve
uluslararası sözleşmelerce koruma altına alınan tür bulunmamaktadır. Deniz faunası içerisinde
önemli bir yer tutan “Derinsu Pembe Karidesi” (Parapenaeus longirostris) söz konusu çevrede
yaşamaktadır. Ancak türün genel özelliği olan derin sularda ve dibe yakın(40-90 m.) bir
habitatta yaşama özellikleri nedeniyle, türün projeden olumsuz yönde etkilenme riskinin
asgari düzeyde kalacağı düşünülmektedir. Çünkü proje kapsamında gerçekleştirilmesi
planlanan deniz yapıları, maksimum 29-30 m derinlikte yapılacaktır.
Projenin sadece inşaat aşamasında epoksi boya kullanılacaktır. Bu aşamada
kullanılacak boya kapalı kutularda muhafaza edilecek, çevreye ve denize etkisi olmayacaktır.
Söz konusu iskele yapımında kazıkların çakılması sırasında parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve
toksik madde kullanılmayacak, iş makileri çakma işlemini gerçekleştirecektir. Bu kapsamda
ortama akıntı veya sızıntı oluşmayacak, sadece geçici bir bulanıklık oluşacaktır.
192
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Ek-27 ‘de verilen T.C. Çanakkale Valiliği İl Gıda Tarım ve Hayvancılık
Müdürlüğü’nün görüşünde belirtildiği üzere; çalışmaların yürütüleceği denizel alanın su
ürünleri istihsal sahası olması nedeniyle, yapılacak faaliyetler sonucunda meydana
gelebilecek olan atıkların 1380 sayılı Su ürünleri Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak
çıkartılan Su Ürünleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde belirtilen (Ek-5) parametre sınırları
içerisinde olaması sağlanacaktır. Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 3/1
Numaralı Tebliğ’in 46. Maddesi 3. Bendinde “Su ürünlerinin ve yaşama ortamlarının
korunması amacıyla Marmara Denizi’nde I(a) grubu madenlerin çıkarılması yasaktır” hükmü
gereği, denizel alanda herhangi bir tarama işlemi yapılması durumunda elde edilecek olan I(a)
grubu madenin, ilgili kurumlarca belirlenecek denizel alana iade edilecektir. Bunun için
gerekli ve yeterli emniyet tedbirleri ile önlemler alınacaktır.
Faaliyet kapsamında BERN Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi hükümlerine ve 20132014 Merkez Av Komisyonu Kararları’na, 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”, 14.03.1991 tarih ve 20814
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,
1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu”, 10.03.1995 tarih ve 22223 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliği“, 10.03.2010 tarih ve 25517 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”, 07.01.2010 tarih ve 27455 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik” hükümlerine riayet edilecektir.
4.10. Projenin, Proje Alanı ve Etki Alanındaki Biyolojik Çeşitlilik ve Doğal Kaynaklar
Üzerine Etkileri (Deniz ekosistemi, kıyı ekosistemi, su ürünleri, balıkçılık vb. üzerinde
yoğunlaşılarak irdelenmelidir), Alınacak Önlemler
Proje alanı ve etki alanındaki biyolojik çeşitlilik ve doğal kaynaklar üzerine etkiler ve
alınacak önlemler hakkında Bölüm 3.9’da detaylı bir şekilde verilmiştir.
4.11. Projenin İşletme Döneminde Oluşabilecek Atıkların, 1380 Sayılı Su Ürünleri
Kanunu ve Su Ürünleri Yönetmeliği Açısından Değerlendirilmesi
1380 sayılı Su ürünleri kanunu Madde 20’de“Su ürünleri veya bunları istihlak
edenlerin veya kullananların sağlığına veyahut istihsal vasıtalarına malzeme, teçhizat, alet ve
edevata zarar veren maddelerin içsulara ve denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına
dökülmesi veya döküleceği şekilde tesisat yapılması yasaktır.” hükmü geçmektedir.
10.03.1995 Tarih ve 22223 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan “Su Ürünleri Yönetmeliği” Madde 11’de “Su ürünlerine veya bunları tüketenlerin veya
kullananların sağlığına veya istihsal vasıtalarına zarar veren maddelerin içsulara ve
denizlerdeki istihsal yerlerine veya civarlarına dökülmesi ve dökülecek şekilde tesisat
yapılması yasaktır. Dökülmesi yasak olan zararlı maddeler ve alıcı ortama ait kabul edilebilir
değerler, bu yönetmeliğin 5 sayılı Ek’inde gösterilmiştir.” denilmektedir.
Proje kapsamında, işletme aşamasında personelden kaynaklı evsel nitelikli katı atık ve
sıvı atık oluşumu söz konusu olacaktır. Evsel nitelikli katı atıklar, en yakın belediyenin uygun
gördüğü depolama sahasına, sıvı atıklar ise yapılacak Cenal Enerji Santrali saha sınırları
193
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
içerisinde kurulacak olan paket atık su arıtma sisteminde arıtıldıktan sonra; 31.12.2004 tarih
ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği” (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi
Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik) Tablo 21.1, Tablo 4 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5’e
uygun olarak Marmara’ya yapılacak boru sistemi üzerinden deşarj edilecektir.
Proje kapsamında iskeleye yanaşan dökme yük gemilerinde oluşacak atıklarla ilgili;
26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık
Kabul Tesisi kurulması ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gerekli müracaatlarda bulunulacaktır. Deniz ortamına atık verilmesi söz konusu
değildir.
İşletme sahasında 04.04.1971 tarih 1380 sayılı “Su Ürünleri Kanunu” ve 31.12.2004
tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü
Yönetmeliği” (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi
Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik) ve 10.03.1995 Tarih ve 22223 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Su Ürünleri Yönetmeliği” hükümlerine uyulacaktır.
4.12.Faaliyet alanında, 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması
Hakkındaki Kanun” kapsamında yapılacak iş ve işlemler
Proje alanı ve etki alanı içerisinde Zeytin Alanı bulunmadığından 3573 sayılı
“Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki Kanun” kapsamında
yapılacak herhangi bir işlem yoktur.
4.13.Projenin Orman Alanlarına Olan Etkileri
Söz konusu proje yapısı Marmara Denizi üzerinde planlandığından, proje alanı orman
alanları üzerinde yer almamaktadır. Ek-8’de verilen Çevre Düzeni Planı’na göre en yakın
orman alanı yaklaşık 1.200 m uzaklıkta ve kuzeybatıda yer almaktadır. Ormanlık alanları
gösteren uydu haritasına göre ise planlanan iskele yapısına en yakın kara parçası (yaklaşık
300 metre) bozuk orman niteliğinde gözükmekte verimli orman alanı ise yaklaşık 1.600 m
kuzeybatı da yer almaktadır. Bu nedenle ormanlık alanlara projenin inşaat ve işletme
aşamalarında herhangi bir olumsuz etki beklenmemektedir.
4.13.1.1.Mesafeye Bağlı Olarak Orman Yangınlarına Karşı Alınacak Önlemler
Söz konusu proje yapısı ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmadığından, en yakın orman alanlarında proje sebebiyle orman yangını çıkması ihtimali
bulunmamaktadır.
194
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.13.1.2.Projenin Orman Alanlarına Olan Mesafesine Bağlı Olarak Muhtemel Olumsuz
Etkileri ve Alınacak Etki Azaltıcı Tedbirler
Söz konusu proje yapısı ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmadığından ve mesafelerin fazla olması nedeniyle, en yakın orman alanlarında projenin
inşaat ve işletme aşamalarında yapılacak iş ve işlemlerden dolayı oluşacak herhangi bir
olumsuz etki bulunmamaktadır.
4.13.1.3.Söz Konusu Proje İle İlgili Olarak Orman Bölge Müdürlüğü Görüşü
Söz konusu proje yapısı ve etki alanı içerisinde herhangi bir kara parçası
bulunmadığından ve karada herhangi bir iş ve işlem yapılmayacağından proje ile ilgili olarak
Orman bölge Müdürlüğü görüşü alınmasına gerek kalmamıştır. Ek-8’de verilen Çevre Düzeni
Planı’na göre en yakın orman alanı yaklaşık 1.200 m uzaklıkta ve kuzeybatıda yer almaktadır.
Ormanlık alanları gösteren uydu haritasına göre ise planlanan iskele yapısına en yakın kara
parçası (yaklaşık 300 metre) bozuk orman niteliğinde gözükmekte verimli orman alanı ise
yaklaşık 1.600 m kuzeybatı da yer almaktadır
4.14.Projenin Karayolu Üzerine Etkileri ve Alınacak Önlemler
4.14.1.İnşaat ve İşletme Aşamalarındaki Araç Yükünün Hesaplanması (araç cinsi ve
araç sayısı) ve Mevcut Trafik Yüküne Etkisinin İrdelenmesi, Kaza Riski ve Alınacak
Önlemler
İnşaat Aşaması
Projenin inşaat aşamasında kullanılacak araçlar portal ve raylı vinçler, servis
römorkörleri, asfalt ve beton finisherlerini kapsamaktadır. Bu araçlar karayolu üzerinden
çalışma alanına getirilecek ve iş bitine kadar karayoluna çıkmayacaktır. Bu sebeplerle
projenin inşaat aşamasında kullanılacak araçların karayollarına ve trafik yüküne çok fazla bir
etkisi olmayacaktır.
İşletme Aşaması
Projenin işletme aşamasında ise kırkayak, çekici, bantlı konveyorlar gibi araçlar
kullanılacaktır. Proje konusu faaliyet; ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali için
gerekli kömürün, santralde proses sonucu oluşacak malzemelerden (alçıtaşı, kül) ekonomik
olarak değerlendirilmesi mümkün olanların ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör
grupları, trafolar vb. gibi ağır/hacimli makinelerin taşınmasında kullanılmak üzere tesis
edilmesi ve işletilmesi planlanan kıyı yapısını kapsamaktadır. Bu nedenle, söz konusu
araçların sadece proje sahasında kullanılacak, kullanılacak araçlar iskele ve depo alanı
arasında gidip gelecektir. Bu nedenle mevcut trafik yükü üzerinde olumsuz bir etkisi
olmayacaktır.
Proje kapsamında yapılacak iskele, Bursa-Çanakkale karayolunun yaklaşık 170.
kilometresinin, yaklaşık 22 km. kuzeyindedir.
195
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Proje kapsamında inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak ekipmanlardan en çok D
200 karayolunun etkileneceği görülmüştür.
Karayolları Genel Müdürlüğü Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı Ulaşım ve
Maliyet Etütleri Şubesi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Otoyollar ve Devlet Yolları
Trafik Hacim Haritası adlı çalışma kapsamında E 90 (D 200) Karayolundaki trafik hacmi;
• Otomobil
:4384 taşıt/gün
• Orta Yüklü Ticari Taşıt
:696 taşıt/gün
• Otobüs
:185 taşıt/gün
• Kamyon
:718 taşıt/gün
• Kamyon+Römork, Çekici+Yan Römork :611 taşıt/gün
• Toplam
:6594 taşıt/gün olarak verilmiştir.
Proje yeri
Şekil 89 2012 Yılı Trafik Hacim Haritası
Kaynak: www.kgm.gov.tr
Proje kapsamında inşaat aşamasında kullanılacak trafik yüküne etkisi olabilecek araç
sayısı 1 adet römorkör, işletme aşamasında ise trafik yüküne etkisi olabilecek araç sayısı 1
adet kırkayaktır. Bunun dışında kullanılacak ekipmanların trafik yüküne etkileri minimumdur.
196
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
İnşaat Aşaması:
D 200 Karayolu için araç yükü (%) Araç Yükü = (Projeye ait Araç Sayısı / 2012 yılı
Verisi) x 100 = 1 / 6594 x 100 = %0,0151
İşletme Aşaması:
D 200 Karayolu için araç yükü (%) Araç Yükü = (Projeye ait Araç Sayısı / 2012 yılı
Verisi) x 100 = 1 / 6594 x 100 = %0,0151
İnşaat aşamasında kullanılacak iş makinaları; Karabiga beldesinden geçmeyecek ve
alternatif yol güzergâhı için Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile görüşülerek trafiği minimize
edecek çalışmalar ve tedbirler alınacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında yolların kullanılması durumunda 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
Ayrıca proje kapsamında kurulacak iskeleye ilişkin yer planlamasında “Karayolları Kenarında
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Karayolu
Kamulaştırma Sınırı çekme paylarına uyulacaktır.
4.14.2.Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Karayollarına Giriş ve Çıkışlarda
Alınacak Önlemler ve Yapılacak İşaretlemeler (konu ile ilgili Karayolları 14. Bölge
Müdürlüğü’nün görüşü alınmalı, malzemelerin taşınması sırasında karayollarının
kullanılması durumunda 2918 Sayılı Trafik Kanunu kapsamında yapılacak işlemlerden
ve alınacak izinlerden bahsedilmeli, malzeme taşınması sırasında yollara zarar verilmesi
durumunda uygulanacak prosedür anlatılmalıdır)
İnşaat ve işletme aşamalarında karayollarından olabildiğince az faydalanılacak ve
tehlikeli sınıfına giren tüm malzemelerin taşınması sırasında “Tehlikeli Maddelerin Karayolu
İle Taşınması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
İnşaat ve işletme aşamasında malzemelerin taşınması sırasında karayollarına ve ilgili
tesislere zarar verilmeyecektir, verilmesi durumunda Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü ile
yapılacak protokol çerçevesince CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından karşılanacaktır.
İnşaat aşamasında, inşaat işlerinde kullanılacak malzemelerin ocakları ve nakil
güzergahları ile ilgili olarak Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nden görüş alınacak ve
belirtilen hususlar doğrultusunda hareket edilecektir.
İnşaat ve işletme aşamalarında yola giriş çıkışlarda trafik güvenliği ile ilgili her türlü
önlem Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda alınacaktır.
ÇED Başvuru Dosyasında faaliyet ile ilgili olarak belirtilen koordinatlar içinde
kalınmıştır.
İnşaat ve işletme aşamasında yolların kullanılması durumunda 2918 sayılı Karayolları
Trafik Kanunu ve karayolları ile ilgili çıkarılan tüm kanun ve yönetmeliklere uyulacaktır.
Ayrıca proje kapsamında kurulacak iskeleye ilişkin yer planlamasında “Karayolları Kenarında
197
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine ve Karayolu
Kamulaştırma Sınırı çekme paylarına uyulacaktır.
4.15.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan Arazilere (sit
alanları, yerleşim alanı, hastane, okul vb.) Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Kazıklı iskele yapısı Marmara denizi üzerinde inşa edilecektir. Proje alanında sit
alanları bulunmamaktadır. En yakın sit alanı proje yapısının yaklaşık 500 metre
güneybatısında bulunan Priapos Antik Kenti’dir. Bu kapsamda sit alanları ile kültür varlıkları
hakkında detaylı bilgi Bölüm 2.5.’de verilmiştir.
Proje alanına en yakın yerleşim yeri, proje alanının yaklaşık 1 km (1000 m)
Güneybatısındaki Kadıoğlu Mahallesine ait konuttur.
Proje alanı ve etki alanında herhangi bir konut, hastane, okul bulunmadığı için bunlar
üzerine de herhangi bir etki olmayacaktır.
4.16.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Devletin Hüküm ve
Tasarrufu Altında Bulunan Arazilere Olabilecek Etkiler ve Alınacak Önlemler
Proje alanında; Devletin yetkili organlarının hüküm ve tasarrufu altında bulunan
araziler (Askeri Yasak Bölgeler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Belirli Amaçlarla Tahsis
Edilmiş Alanlar, 7/16349 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sınırlandırılmış Alan)
bulunmamaktadır.
Bu nedenle proje alanı ve etki alanında bu arazilere olabilecek etki bulunmamaktadır.
4.17.İnşaat ve İşletme Aşamasında Proje Alanı ve Etki Alanında Bulunan İlan Edilmiş
Özel Statülü Alanlara Olabilecek Etkileri ve Alınacak Önlemler
Proje alanı ve etki alanında herhangi bir özel statülü alan bulunmamaktadır. Fakat;


2013-2014 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü III. Bölge Müdürlüğü
(Çanakkale) Ava Açık ve Kapalı Alanlar Haritası’na göre proje alanına en yakın
karasal alanda (yaklaşık 150 m) Yaban Hayatı Yerleştirme Sahası ve
Yaklaşık 500 m güneyde Priapos Antik Kenti bulunmaktadır.
Cenal Enerji Santrali, Limanı, Kül Depolama Sahası, Derin Deniz Deşarjı Projesi
Nihai ÇED Raporu için Arkeolog Muharrem ORAL ve Arkeolog İbrahim Ethem KOÇAK
tarafından hazırlanan raporda santral baca gazlarının olumsuz etkilerinin kabul edilebilir
ölçüde (ya da hiç olmayacağı) tespit edilmiştir. Bu santral için planlanan söz konusu iskele
yapısından kaynaklı bir gaz, akıntı ya da sızıntı da söz konusu olmayacaktır. Proje
kapsamında etki alanı içerisinde kara parçası bulunmadığından, karada herhangi bir iş ve
işlem yapılmayacağı göz önüne alınarak projenin inşaat ve işletme aşamalarında söz konusu
Priapos Antik Kenti’ne olumsuz etki beklenmemektedir (Bkz. Ek-28).
198
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.18. Taşkın Önleme ve Drenaj ile İlgili İşlemler
Karabiga bölgesinde çalışılan kıyı alanındaki kıyı çizgisi küçük kayalık burunlarla
ayrılmış darkumsallardan oluşmakta ve düzensiz bir çizgi izlemektedir. Tek-çizgi modelinde
bu düzensiz kıyı çizgisindeki girinti ve çıkıntılar ihmal edilmiştir.
Yapılan kumlanma çalışmasının sonuçlarına göre liman yapısının batı kısmındaki
kumsallarda kum birikmesi beklenebileceği ortaya çıkmaktadır. Bu birikim yapıya yakın
kumsallarda daha fazla olacaktır. Yapıya en yakın kumsaldaki birikme 10 yılda 20 m’yi
aşabilecektir. Liman yapısının doğusundaki kumsal alanlarda ise 10 yılda yaklaşık ortalama
1.5m’lik bir aşınma gözlenebileceği bulunmuştur.
Proje alanı çevresindeki kıyıların kayalık yapısı, deniz tabanının dik bir eğime sahip
olması ve özellikle proje alanının batısında kıyı kum bütçesine girdi olarak gelebilecek
malzemelerin etkileri yeterli veri olmadığı için hesaplamalarda dikkate alınamamıştır. Yapılan
çalışmada sadece Rüzgâr dalgaları etkilerine bağlı kıyı boyu kum tasınım miktarlarındaki
değişimler dikkate alınmıştır.
Proje alanı çevresi kıyıları kayalık yapısı ve sınırlı kumsal alanları ile tek-çizgi
yaklaşımının yüksek doğrulukta kullanımını zorlaştırmaktadır. Proje alanı yakın kıyılarında
kıyı çizgisindeki yıllık ortalama değişim miktarı bilinmemektedir.
4.19. Proje Alanına İlişkin Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Çalışmaları Doğrultusunda
Depreme ve Sıvılaşma Riskine Karşı Alınacak Önlemler (Afet Bölgelerinde Yapılacak
Yapılar Hakkında Yönetmelik ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında
Yönetmelik kapsamında yapılacak iş ve işlemler)
ÇED Olumlu Belgesi alındığı taktirde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın
19.01.2010 tarih ve 373 sayılı Genelgesi doğrultusunda imar planına esas jeolojik-jeoteknik
etüt raporu hazırlanarak ilgili kuruma onaylatılacaktır.
Hazırlanacak raporda deprem ve sıvılaşama riski değerlendirilecek olup,
değerlendirmelere göre gerekli önlemler alınacaktır. Ayrıca söz konusu alanda yapılacak olan
her türlü yapıda 14.07.2007 tarih ve 26582 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren "Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” ve 06.03.2007 tarih ve
26454 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Deprem Bölgelerinde
Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
4.20. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamaları ile İşletme Sonrasında Mevcut Yeraltı ve
Yüzeysel Su Kaynaklarına Etkileri ve Alınacak Önlemler
Proje alanına en yakın yüzeysel su kaynağı Marmara Denizidir. Projenin tamamı deniz
üzerinde planmıştır. Proje kapsamında işletme ve inşaat aşamalarında deniz üzerine olabilecek
etkiler ve alınacak önlemler Bölüm 4.7.’de detaylı olarak verilmiştir.
Proje alanı içerisinde yeraltı su kaynağı bulunmamaktadır. İnşaat ve işletme
aşamasında kullanma suyu ÇED Olumlu Belgesi alınan CENALES Projesi kapsamında, DSİ
25. Bölge Müdürlüğü’nden CENAL Elektrik Üretim A.Ş. tarafından alınan yeraltı suyu
199
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
kullanma izinli yatırımcı tarafından açılan kuyudan temin edilecektir. Söz konusu Yeratlı
suyu Kullanma Belgesi Ek-11’de sunulmuştur. Su kullanımı dışında projenin yeraltı sularına
herhangi bir etkisi olmayacaktır.
İnşaat ve işletme aşamalarında söz konusu olacak evsel nitelikli atıksular ve işletme
aşamasında gemilerden alınacak olan evsel nitelikli atıksuların, Cenal Enerji Santrali saha
sınırları içerisinde kurulacak olan paket atık su arıtma sisteminde arıtıldıktan sonra;
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Tablo 21.1, Tablo 4 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği”
Ek-5’e uygun olarak Marmara’ya yapılacak boru sistemi üzerinden deşarj edilmesi
planlanmaktadır. Bu kapsamda arıtılan atıksular deşarj kriterlerini sağlayacak ve Marmara
Denizine negatif bir etkisi olmayacaktır.
31.12.2004 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan (değişiklik: 13.02.2008 tarih ve 26786
sayı R.G.) Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Madde 6’da alıcı su ortamlarına; fekal atıkların,
organik atıkların, kimyasal atıkların, aşırı besin maddelerinn, atık ısının, radyoaktif atıkların,
deniz dibinden taranan malzeme, çamur, çöp ve hafriyat artıklarının ve benzeri atıkların,
Gemilerden kaynaklanan petrol türevli katı ve sıvı atıklar (sintine suyu, kirli balast, slaç, slop,
yağ ve benzeri atıklar, bu sayılanların dışında kalan 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin
Kontrolü Yönetmelik eklerinde belirtilen maddelerin atılmasının suları kirleteceği
belirtilmiştir. Aynı Yönetmeliğin 16. Maddesi c bendinde “Akaryakıt ile çalışan kayık, motor
ve benzeri araçlarda oluşabilecek her türlü atıksu ve sintine suyunun arıtıldıktan sonra bile
içme ve kullanma suyu rezervuarına boşaltılması yasaktır.” denilmektedir.
Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’nin tüm hükümlerine uyulacaktır.
Ayrıca, aşağıdaki Yönetmeliklerin hükümlerine uyulması gerekmektedir:
•
“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (26.12.2004
tarih ve 25682 sayı)”,
•
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.2005 tarih ve 25755 sayı)”,
•
”Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (30.07.2008 tarih ve 26592 sayı)”,
•
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (14.03.1991 tarih ve 20814 sayı)
Projenin inşaat ve işletme aşamalarında oluşacak
yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde bertaraf edilecektir.
tüm
atıklar
yukarıdaki
Proje kapsamında 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun ve ilgili diğer
mevzuatların ilgili hükümlerine uyulacaktır.
200
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.21. 5312 Sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde
Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun”un
Uygulama Yönetmeliği ve bu yönetmelik kapsamında çıkarılan “Risk Değerlendirmesi
ve Acil Müdahale Planlarını Hazırlayacak Kurum/Kuruluşların Asgari Özelliklerine
Dair Tebliğ (Tebliğ no:2007/3)” gereğince hazırlanacak Risk Değerlendirmesi ve Acil
Durumlarda Müdahale Planı Revizyonu (Bakanlığımız tarafından yetkilendirilmiş
kuruluşlarca hazırlanmalıdır)
Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 14 ay sürmesi öngörülmektedir. Bu süre içinde,
proje faaliyete geçmeden önce 5312 Sayılı “ Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanun”un 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz
Çevresinin Petrolve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ve bu yönetmelik
kapsamında çıkarılan 30.10.2009 tarih ve R.G. 27391 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket
Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı
Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2009/4) gereğince Risk
Değerlendirmesi ve Acil Durumlarda Müdahale Planı Bakanlık tarafından yetkili kuruluşlara
hazırlatılacak ve Bakanlık onayını müteakiben tesis işletmeye alınacaktır.
4.22. Projenin İnşaat ve İşletme Aşamalarında Mevcut Deniz Trafiğine Olabilecek
Etkileri ile Denizde Seyir, Can, Mal ve Çevre Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik
Olarak Alınacak Tedbirler
Projenin inşaat aşamasında denizde yapılacak inşaat faaliyetleri sırasında bazı
ekipmanlar ve araçlar denizde kullanılacaktır. Bu araçların ve ekipmanların bakımları düzenli
olarak yapılacak, herhangi bir atık veya sızdırma engellenecektir. İnşaat aşamasında
kullanılacak ekipmanlar sadece proje alanında kullanılacaklarından deniz trafiğine herhangi
bir etkileri olmayacaktır.
CENAL Enerji Santralı’nın ana ham maddesi olan kömür; yaklaşık 180,000 DWT
(Brüt Yük Taşıma Kapasitesi)’luk Büyük yük gemileri ile ayda iki (2) gemi olacak şekilde
taşınacaktır. Aylık gemi adetleri göz önüne alındığında Deniz trafiğine olumsuz bir etki
beklenmemekle birlikte yapılacak çalışmalarda gerekli bütün önlemler alınacaktır. Proje
kapsamında hazırlatılan Gemi Manevraları Risk Değerlendirmesi Modelleme Raporu ekte
verilmektedir (Bkz.Ek-12)
Projenin işletmeye alınmasıyla aşağıda verilen hususlara uyulacaktır:
 İskeleden ayrılmakta olan gemiye, iskeleye yanaşmakta olan gemi yol vermeye ve
açıkta beklemeye mecburdur. Ancak çatışma ihtimali olan hallerde, her iki gemi de çatışmayı
önlemek için gerekli tedbirleri alacaktır.
 Balıkçı ve spor tekneleri, iskeleye yanaşıp kalkacak gemilerin manevralarını
engelleyecek şekilde seyredemezler ve 10 milin üstünde sürat yapamazlar. Bu tekneler,
iskelenin diğer kısımlarında, plaj ve sandalların civarında tehlike yaratacak hızla
seyredemezler.
201
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 Fırtınalı havalarda gemilerin iskeleye güvenli yanaşma ve bağlanma riski bulunan
durumlarda açıkta bekleyeceklerdir.
 İskelede bulunan gemiler, gerektiğinde yerlerini değiştirmelerine engel olabilecek
tamirlere girişemezler.
 Yabancı limanlardan ya da yabancı limanlara uğrayarak limana gelecek Türk veya
yabancı gemilerin sağlık, emniyet ve gümrük kontrolleri iskele harici yapılır. Gemilerin iskele
harici zorunlu nedenlerle bitirilemeyen veya yapılamayan kontrolleri, gemi iskeleye
yanaştıktan sonra yapılır
Proje kapsamında 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanun
hükümlerine uyulacaktır.
4.23.Tesisin İnşaatı ve İşletilmesi Sürecinde
Güvenliği Açısından Alınacak Tedbirler
Tesiste
Çalışanların
Sağlık
ve
Projenin kapsamında meydana gelebilecek insan sağlığı ve çevre için riskli ve tehlikeli
işler, bu tarz tesislerin çoğunda meydana gelmesi muhtemel yaralanma, şantiye içi trafik
kazaları, malzeme sıçraması, insan düşmesi, iş makineleri kazaları vb. olaylardır. Proje
kapsamında yaşanması olası iş kazalarına karşı 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı
olarak çıkartılmış olan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük ve Yönetmeliği” ilgili
maddelerinin hükümlerine uyulacaktır. Bunun dışında yürürlükteki yönetmelik ve
mevzuatlara uygun bir işyeri güvenliği ve kaza önleme planı hazırlanarak uygulamaya
konulacaktır. Personel ve işçiler yapılacak işin gerektirdiği iş güvenliği malzemeleri ile
donatılacak ve bunların sağlık ve iş güvenliği kurallarına uygun şartlar altında çalışmaları
sağlanacaktır.
Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak makine ve ekipmandan ve çalışan
personelin dikkatsizliğinden kaynaklanabilecek kazalar personel sağlığı açısından tehlike arz
etmektedir. Tesiste iş makinelerinin kullanımı sırasında makinelerin yakınına yaklaşılmasına
ve faaliyetin inşaat alanına vatandaşların girmesine izin verilmeyecektir.
İşletme sırasında oluşabilecek kazaların önlenmesi amacıyla işletmeci tarafından
faaliyete özgü iş güvenliği önlemleri alınacaktır.
Tesis bünyesinde çalışacak tüm personel, hizmet içi eğitim kursları ile kaza ve yangın
durumlarına karşı teorik ve pratik olarak bilgilenmeleri sağlanacaktır. Tesis çevresine dışarıdan
görülebilecek uygun yerlere tesis sahasına girmenin yasak olduğunu belirten uyarıcı levhalar
yerleştirilecektir.
Faaliyet sahasında, herhangi bir yangına karşı yeterli sayıda yangın söndürme
ekipmanı (kazma, kürek, balta, su kovası vs.) bulundurulacak tesiste, yangın çıkması
durumunda olabilecek etkiler ve yapılacak görevler için tesis personeli eğitilecektir. Yangın
olasılığı durumunda diğer yakın kuruluşlara haber verilecektir. Yangının fark edilmesi ve
alarm verilmesini takiben, belirli lokasyonlarda hazır bulundurulan yangın ile mücadele
kaynaklarından yararlanarak sorunun derhal ortadan kaldırılmasına çalışılacak ve aşağıdaki
hususlar yerine getirilecektir.
Yangın fark edildiğinde öncelikle çevredekilere ve daha sonra da ilgililere haber
verilecektir.
202
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
 En yakın güvenlik ve itfaiye birimlerine haber verilecektir
 Acil müdahale ekibi ile ilgili tarafından çevre güvenliği sağlanacaktır.
 Söndürme ekipleri derhal yangına müdahale edecektir.
 Yangından “can kurtarmak” yapılacak iş olacaktır. Bu gibi durumlarda, kişilerin
kendisinin ve başkalarının hayatını lüzumsuz hareketlerle tehlikeye atması önlenecektir.
 Yangın, en yakındaki uygun söndürücü cihazlar yardımı ile söndürülmeye
çalışılacaktır.
 Dumanın yakıcı ve boğucu etkisine karşı ağız ve burunlar ıslak bez ile
kapatılacaktır
 Yangın söndürülürken lüzumsuz tahribatlara, kırma ve yıkmalara neden
olunmayacaktır.
 Yeterli sayıda eleman ve köpüklü yangın söndürücüleri her an kullanılacak şekilde
hazır olacaktır.
 Yangın Söndürmede görevli acil müdahale ekipleri, itfaiye ile irtibatlı olacaktır.
 Her yangın yerine ambulans gidebilmesi için sağlık kuruluşlarına haber verilecektir.
 Olası bir yangın tehlikesine karşı aşağıda belirtilen yangınla mücadele sistemleri
hazır bulundurulacak ve kullanılacaktır.
o Gaz Tüpleri (Püskürtme yapılarak kullanılacak söndürme gazları)
o Duman Dedektörü (duman çıkışında, kontrol paneline otomatik olarak iletim
yapacak şekilde )
o Alev Dedektörü (Alev halinde, kontrol paneline otomatik olarak ileti yapacak
şekilde )
Proje faaliyetteyken gece-gündüz bekleyen güvenlik görevlisi mevcut olacak sabotaj,
patlama, doğal afet, kaza, yangın gibi bir durumda telefonlarla gerekli irtibatları kurması ve
olası bir durumda yapması gereken ilk yardım müdahaleleri ve sivil savunma tedbir ve
müdahale işlevleri hususunda gerekli eğitimi verilecektir. Şantiye binasında telefonla
haberleşme imkânı olduğundan acil bir durumda en yakın sağlık kurumundan gerekli yardım
istenebilecektir. Çevre emniyeti için mahalli güvenlik kuvvetleri ile devamlı temas kurulacak
ve güvenlik kuvvetlerinin tavsiyelerine uyulacaktır.
İskele bünyesinde meydana gelebilecek olası yangın, kaza, sabotaj vb. acil durumlarda
çevre ve insan sağlığı açısından oluşabilecek zararları en aza indirmek amacıyla tesis
bünyesinde Acil Müdahale Planı uygulanacaktır. Acil Durum Planı; acil bir durumda olası
etkilere karşı tesisteki tüm birimler ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlar arasında
koordinasyonu sağlayarak mevcut personel ve teçhizatla zararı en az düzeyde tutacak
tedbirleri içermektedir.
Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 14 ay sürmesi öngörülmektedir. Bu süre içinde,
proje faaliyete geçmeden önce 5312 Sayılı “ Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanun”un 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz
Çevresinin Petrolve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ve bu yönetmelik
kapsamında çıkarılan 30.10.2009 tarih ve R.G. 27391 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket
Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı
203
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2009/4) gereğince Risk
Değerlendirmesi ve Acil Durumlarda Müdahale Planı Bakanlık tarafından yetkili kuruluşlara
hazırlatılacak ve Bakanlık onayını müteakiben tesis işletmeye alınacaktır.
İşletmede yaşanabilecek sabotaj gibi olumsuz bir duruma karşı, uygulanmak üzere
Teknik destek sorumlusu tarafından, koruma ve sabotaj planı oluşturulacaktır. Tesisin
herhangi bir tehlike anında derhal boşaltılabilmesi için gerekli program hazırlanacaktır. Tesise
giriş ve çıkışlar etkin bir kontrol sistemine tabi olacaktır. Tesiste acil durumlarda kullanılmak
üzere alarm tertibatı kurulacaktır. Her ay, yangın söndürme cihazlarının çalışır durumda olup
olmadığının kontrolü yapılacaktır. Herhangi bir sabotaj durumu halinde polis, jandarma ve
tesis müdürü aranacak, tesisat emniyeti ve kapı güvenliği sağlanacak, yangınla mücadele
teçhizatları ve ekipleri hazır duruma getirilecektir. Tesiste polis, jandarma, hastane, ambulans
ve itfaiye numaraları herkesin görebileceği yerde asılı bulundurulacaktır. Yangın tehlikesine
karşı etkili ve yeterli söndürme malzemesi ve bu malzemelerin kullanılmasını öğrenmiş
personel ve ekipler, çalışma süresince işyerlerinde hazır bulundurulacaktır.
Ayrıca, alınacak önlemler “Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği” hükümleri
çerçevesinde olacaktır.
4.24. Proje İle Gerçekleşmesi Beklenen Gelir Artışları, Nüfus Hareketleri, Göçler, Sosyal
ve Teknik Altyapı Hizmetleri ve Bu Hizmetlerden Yararlanılma Durumlarında
Değişiklikler, Ekonomik Değişiklikler vb. ve Beklenen Sosyo-Ekonomik Değişiklikler
Cenal Enerji Santrali İskele projesinin işletmeye alınması ile Cenal Enerji Santrali için
gerekli kömürün, santralde proses sonucu oluşacak malzemelerden (alçıtaşı, kül) ekonomik
olarak değerlendirilmesi mümkün olanların ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör
grupları, trafolar vb. gibi ağır/hacimli makinelerin taşınmasında kullanılmak üzere tesis
edilmesi ve işletilmesi sağlanacaktır. Böylelikle Türkiye ekonomisine de katkıda bulunacaktır.
Ayrıca; ekonomiye ve istihdama, gerek inşaat, gerekse işletme döneminde imkânlar
getirecektir.
İlde sanayi alanında önemli yatırımlar yapılmasından dolayı Çanakkale iline olacak
göçlerde bir artış söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında; inşaat aşamasında yaklaşık 150 kişi, işletme aşamasında ise
yaklaşık 50 kişi çalışacaktır.
Proje ile; ekonomik ve sosyal hayat olumlu yönde etkilenecektir. yöre halkına iş
imkanı yaratacaktır.
Söz konusu iskelenin yaklaşık 14 aylık bir sürede inşa edilmesi planlanmaktadır.
Projenin ekonomik ömrü 50 yıl olarak öngörülmektedir.
204
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
4.25. Projenin Başlangıç, İnşaat ve İşletme Dönemine Ait İzleme ve Kontrol Programı
Ç.E.D. Yönetmeliği Madde 18 (3) bendinde; “Proje sahibi veya yetkili temsilcisi,
"Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" veya "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli
Değildir" kararını aldıktan sonra yatırımın başlangıç, inşaat, işletme ve işletme sonrası
dönemlerine ilişkin izleme raporlarını Bakanlığa veya Valiliğe iletmekle yükümlüdür”
denilmektedir. Planlanan projenin izleme raporları ve izlemesi ÇED Raporunu hazırlayan ENÇEV Ltd. Şti. tarafından yapılarak, belirlenecek periyotlar halinde Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na sunulacaktır.
İnşaat Aşamasında İzleme ve Kontrol Programı
Projenin gerçekleştirilmesi sırasında oluşacak çevresel etkiler ve bu etkilere karşı
uygulanması planlanan izleme programı oluşan etkilerin niteliğine göre aşağıda verilmiştir.
Söz konusu projenin çalışmalarına başlamadan önce daha detaylı irdeleme ve tespit
yapılabilmesi amacıyla Çevre İzleme ve Kontrol Programı oluşturulmalı ve izleme bu
program doğrultusunda gerçekleştirilmelidir. Çevre İzleme Programı minimum aşağıdaki ana
başlıklarla verilen hususları içermelidir.
Sıvı Atıkların İzlenmesi
Planlanan faaliyetin inşaatı aşamasında su ve atıksu kullanımına bağlı olarak dikkate
alınması gereken hususlar arasında; su temini, personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi
ve deşarjı, mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi buna ilişkin
deşarjların yönetimi sayılabilir.
Faaliyet alanında personelden kaynaklanacak atık sular, 31.12.2004 tarih ve 25687
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği”
Tablo 21.1 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5 hükümlerinde verilen standartlara uygun
olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun deşarjı izlenecektir.
Katı Atıkların İzlenmesi
İnşaat aşamasında oluşacak katı atıklar; inşaat artıkları ve personelden kaynaklanacak
evsel nitelikli katı atıklardır. Bu atıkların alanda düzenli olarak ve uygun koşullarda depolanıp
depolanmadığı, yağışlarla kayma riski taşıyarak çevreye zarar verip vermeyeceği izlenecektir.
Personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların değerlendirilebilir nitelikte
olanlarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar içerisinde biriktirilmesi ve katı atık
depo alanına bırakılması izlenecektir. Katı atıkların alanda bırakılmaması, değerlendirilebilir
nitelikte olanların ayrı toplanması ve değerlendirilemeyecek olanların katı atık depo alanına
bırakılması izlenecektir.
Emisyonların İzlenmesi
İnşaat sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve
bununla ilgili belgelerin alınması izlenecektir.
205
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Gürültünün İzlenmesi
Proje kapsamında, kullanılacak makinelerden ve arazide yapılacak çalışmalardan
gürültü oluşacaktır.
Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır
değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir.
Tıbbi Atıkların İzlenmesi
Proje alanında inşaat ve işletme aşamasında Cenal Enerji Santrali saha sınırlarında
kurulacak revirden faydalanılacaktır.
Revirden oluşacak tıbbi atık malzeme; diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf
edilmesi, bu konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı “Tıbbi
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun yapılması izlenecektir.
Tehlikeli Atıkların İzlenmesi
Proje kapsamında kullanılacak iş makinelerinin bakım ve onarımından
kaynaklanabilecek atık yağ, gres yağı, kontamine yağlar ve yakıtlarının insan sağlığı ve
çevreye yönelik zararlı etkisini 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı “Tehlikeli Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği” ve atık yağlarla ilgili olarak ise 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı “Atık
Yağların Kontrolü Yönetmeliği” hükümlerine uygun olarak en aza düşürülecek şekilde atık
yönetimi sağlanacaktır.
İşletme Aşamasında İzleme ve Kontrol Programı
Bu aşamada, proje sahibi firma tarafından “Çevre Yönetimi ve İzleme Planı”
oluşturacaktır. Söz konusu proje için “ÇED Olumlu” kararı alındıktan sonra, ilgili mevzuat
uyarınca, tabi olduğu izinler ve ruhsatlar alınacak ve yatırımın işletme ve işletme sonrası
dönemlerine ilişkin hazırlanacak raporlarla birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na
sunulacaktır.
İşletme döneminde oluşturulacak “Çevre Yönetimi ve İzleme Planı”nda izleme
yapılacak konular genel olarak aşağıda verilmiştir:
Sıvı Atıkların İzlenmesi
Planlanan faaliyetin işletme aşamasında su ve atıksu kullanımına bağlı olarak dikkate
alınması gereken hususlar arasında; su temini, personel kaynaklı evsel atıksuyun biriktirilmesi
ve deşarjı, mevsimsel şartlara bağlı olarak oluşan yağmur suyu yönetimi buna ilişkin
deşarjların yönetimi sayılabilir.
Faaliyet alanında personelden kaynaklanacak atık sular, 31.12.2004 tarih ve 25687
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği”
Tablo 21.1 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği” Ek-5 hükümlerinde verilen standartlara uygun
olarak arıtıldıktan sonra, yönetmeliğe uygun deşarjı izlenecektir.
206
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Santralde kullanılacak kömürü getiren gemilerden kaynaklanan atıksuların 26.12.2004
tarih ve 25682 sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) “Gemilerden Atık Alınması ve
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” kapsamında alınması ve bertaraf tesisine gönderilmesi
izlenecektir.
Katı Atıkların İzlenmesi
İşletme aşamasında personelden kaynaklanacak evsel nitelikli katı atıkların
değerlendirilebilir nitelikte olanlarının ayrı toplanması, uygun nitelikte kapalı kaplar
içerisinde biriktirilmesi ve katı atık depo alanına bırakılması izlenecektir.
Emisyonların İzlenmesi
Proje kapsamında çalışacak olan araçlardan kaynaklı egzoz oluşumu söz konusu
olacaktır.
Çalışmalar sırasında kullanılacak araçların egzoz emisyon ölçümlerinin yaptırılması ve
bununla ilgili belgelerin alınması izlenecektir.
Gürültünün İzlenmesi
Proje kapsamında, kullanılacak makinelerden ve iskeleye yanaşan gemilerden gürültü
oluşacaktır.
Çalışmalar sırasında makine ve ekipmanlardan kaynaklanacak gürültü seviyesinin sınır
değerleri aşmaması için gerekli ölçümler yapılarak önlemlerin uygulanması izlenecektir.
Gürültünün çalışanlar açısından öngörülen yönetmelik değerlerini aştığının tespit edilmesi
halinde gerekli koruyucu araç ve gereçlerin temin edilmesi ve kullanmaları sağlanacaktır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 21-a “İskele,
liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım
araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55
dBA sınır değerlerini aşamaz” hükmü gereğince ilgili gürültü ölçümleri yapılacak ve sınır
değerlerin aşılmaması yönünde gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Tıbbi Atıkların İzlenmesi
Revirde oluşacak tıbbi atık; diğer tüm atıklardan ayrı olarak ve “Tıbbi Atıkların
Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun olarak toplanması işaretlenmesi ve bertaraf edilmesi, bu
konu ile ilgili olarak tüm işlemlerin “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”’ne uygun
yapılması izlenecektir.
Tehlikeli Atıkların İzlenmesi
İşletme sırasında kullanılacak iş makinelerinin yakıt ikmalleri ve yağ değişimleri
sırasında tehlikeli atıklar oluşabilir. Bu işlemler tesis içerisinde bakım ve montaj alanlarında
yapılacak olup, 30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” (30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı R.G.’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”) ve 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” (30.03.2010 tarih
207
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
ve 27537 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”) hükümlerine uygun olarak
yapılması izlenecektir.
Kümülatif Etkilerin Değerlendirilmesi
Proje konusu faaliyet; ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali için gerekli
kömürün, santralde proses sonucu oluşacak malzemelerden (alçıtaşı, kül) ekonomik olarak
değerlendirilmesi mümkün olanların ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör
grupları, trafolar vb. gibi ağır/hacimli makinelerin taşınmasında kullanılmak üzere tesis
edilmesi ve işletilmesi planlanan kıyı yapısını kapsamaktadır. Proje konusu faaliyet sonucu
alana getirtilecek kömür İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ÇED Gerekli Değildir
kararı verilen dolgu alanında depolanacak, buradan da termik santrale taşınarak santralin
kömür ihtiyacı karşılanacaktır.
Proje konusu yapının, ÇED gerekli değildir kararı verilen dolgu alanının ve
CENALES projesinin bir parçası olduğu düşünüldüğünde kümülatif etkilerin
değerlendirilmesi gereklidir.
Projenin kümülatif değerlendirilmesi için ilk olarak Değerli Ekosistem Bileşenleri
(DEB)’nin belirlenmesi gerekmektedir. DEB’ler kümülatif etki değerlendirme sürecinin ana
unsurlarıdır. DEB’ler “çevrenin, projeyi öneren kuruluş, kamuoyu, bilim insanları veya
değerlendirme sürecinde yer alan kamu idaresi tarafından önemli olarak kabul edilen bir
parçası. Önemlilik kültürel değerlere veya bilimsel kaygıya dayalı olarak belirlenebilir” olarak
tanımlanmaktadır.40 Söz konusu proje için belirlenen DEB’ler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tablo 100 Cenal Enerji Santrali İskelesi ve proje bütünün mevcut DEB'leri
Çevresel Bileşen
Alt Bileşen
Parametre
DEB
-En yakın evsel
PM10
Ortam Hava Kalitesi
alan/alıcı ortam
Hava
Sera Gazları
- Karasal çevre
- En yakın evsel
Ortam Gürültü Düzeyleri
Gürültü düzeyleri
alan/alıcı ortam
Gürültü
- Karasal çevre
Su Kirliliği Kontrol
Hidrolojik Değişiklikler
Yönetmeli (SKKY)
- Kamu su kullanıcıları
Ortam Su Kalitesi
Su
Tablo 1’deki
- Sucul ortam
Parametreler
En yakın evsel
Toprak yapısı üzerinde
alan/alıcı ortam
Toprak
olabilecek değişiklikler
- Karasal çevre
- Flora türleri
Ekolojik Sürdürülebilirlik
- Balık türleri
Tür çeşitliliği
Habitatlar ve Yaban
Sucul Yaşam
- Sürüngenler
Tür popülasyonları
Hayatı
- Kuşlar
- Memeliler
Doğal Kullanım
Arazi kaybı
- Tarım
Arazi Kullanımı
İnsan Kullanımı
Değişim derecesi
-Balıkçılık
- Milli Parklar
- Yaban hayatı
koruma ve
Koruma Alanları
geliştirme alanları
- Kültürel miras
alanları
40
http://www.enver.org.tr/UserFiles/Article/ac91112e-5071-4f43-9254-c1805a2806a9.pdf
208
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Kümülatif değerlendirmenin yapılabilmesi için etki değerlendirme ve tanımlama
matrisi kullanılır. Aşağıdaki tabloda söz konusu projenin kümülatif etkileri için hazırlanan
etki değerlendirme matrisi verilmiştir.
Tablo 101 Etki Tanımlama ve Değerlendirme Tablosu/Matrisi
DEB
Etki
Etki Türü
Boyut ve Ciddiyet
Hava
İnşaat ve işletme aşamasında
oluşacak sera gazı emisyonu
Çoğalan
Sınırlı+Ilımlı
Gürültü
İnşaat ve işletme aşamasında
kullanılacak ekipman ve iş
makinelerinden kaynaklı
gürültü oluşumu
İnteraktif
Yaygın+Hafif
Çoğalan
Orta+Ilımlı
İnteraktif
Sınırlı+Ilımlı
İnteraktif
Orta+Ilımlı
İnteraktif
Yaygın+Ilımlı
İnteraktif
Sınırlı+Hafif
Su
Toprak
Habitatlar ve Yaban
Hayatı
Arazi Kullanımı
Koruma Alanları
- Marmara Denizi Üzerinde
yapılacak işlemler sonucu
deniz üzerinde olumsuz
etkiler
-Kuyudan su çekilmesi
sırasında yeraltı kaynağı
üzerine olabilecek etkiler
Katı atıkların uygun
olmayan şekilde
taşınması ve bertarafı
sebebiyle toprak
kirliliği
Deniz üzerindeki etkiler
sonucu flora ve fauna
türlerinin olumsuz
etkilenmesi
-İnsanların araziyi ve denizi
kullanmalarında azalmalar
-Çevredeki flora ve fauna
türlerinin zarar görmesi
Proje alanına 500 m
uzaklıkta bulunan priapos
antik kentinin projeden
olumsuz etkilenmesi
Kümülatif etkileri azaltmanın en iyi yolu bir yerel etkiyi mümkün olduğu kadar
azaltmaktır; bununla birlikte en etkili sonuca ulaşabilmek için etki azaltma ve izleme uzun
vadeli olmalı ve bölgesel bazlı olmalıdır. Bu proje kapsamında etki azaltma sonucu kalan
bakiye etkileri gösteren, bakiye etkilerin önem analizi aşağıdaki tabloda verilmiştir.
209
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Tablo 102 Bakiye Etkilerin (Etki Azaltma Sonrası Kalan Etkiler) Önem Analizi
DEB
Etki
Etki Türü
Boyut ve
Ciddiyet
Hava
İnşaat ve işletme
aşamasında
oluşacak sera gazı
emisyonu
Çoğalan
Yaygın+Ilımlı
Gürültü
İnşaat ve işletme
aşamasında
kullanılacak
ekipman ve iş
makinelerinden
kaynaklı gürültü
oluşumu
İnteraktif
Yaygın+Hafif
Su
Toprak
- Marmara Denizi
üzerinde yapılacak
işlemler sonucu
deniz üzerinde
olumsuz etkiler
-Kuyudan su
çekilmesi sırasında
yeraltı kaynağı
üzerine olabilecek
etkiler
Katı atıkların uygun
olmayan şekilde
taşınması ve
bertarafı
sebebiyle toprak
kirliliği
Çoğalan
Orta+Ilımlı
İnteraktif
Sınırlı+Ilımlı
210
Etki Azaltma
Önlemleri
- Termik santralin
uygun ve yeterli
emisyon azaltma
sistemleri ile
donatılması
- Sahada kullanılacak
arçların bakım ve
onarımlarının düzenli
olrak yapılması
- Gürültü etkisini en
aza indirgemek için
saha içinde kulak
koruyucu ekipmanlar
kullanılması,
-Yapılan
hesaplamalara göre
gürültü değerleri en
yakın konut için sınır
değerin altındadır.
Suya yapılacak dolgu
ve kazıklı iskele
sonucu deniz
ortamına olabilecek
etkileri en aza
indirgemek için;
dolgu malzemenin
kullanılacağı ortama
uyum sağlayabilmesi
için yörenin doğal
kayacı olmasına, su
emme-çözünme
değerlerinin düşük
olmasına ve kirletici
madde içermemesine
dikkat edilmesi.
İskele yapımı
sırasında işlemlerin
daha dikkatli ve
özenli
gerçekleştirilmesi,
deniz ortamına atık
atılmaması, malzeme
düşürülmemesi.
Kuyudan su
çekilirken
yönetmeliklere
uygun davranılması,
gerektiğinden fazla
su çekilmemesi.
Evsel katı atıkların
proje sahalarındaki
kapalı konteynırlar
içinde toplanması ve
ilgili belediye
tarafından atık
bertaraf alanlarına
taşınması. Evsel katı
atıkların atık bertaraf
sahalarına gerekli
ruhsata sahip
kamyonlarca
taşınması
Bakiye
Etki
Bakiye
Etki
Ciddiyeti
Düşük
düzeyde
sera gazı
emisyonları
Düşük
Bakiye
Etki Yok
Yok
Düşük
Düzeyde
Bakiye
Etki
Düşük
Bakiye
Etki Yok
Yok
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Habitatlar
ve Yaban
Hayatı
Deniz üzerindeki
etkiler sonucu flora
ve fauna türlerinin
olumsuz
etkilenmesi
İnteraktif
Orta+Ilımlı
Arazi
Kullanımı
-İnsanların araziyi
ve denizi
kullanmalarında
azalmalar
-Çevredeki flora ve
fauna türlerinin
zarar görmesi
İnteraktif
Yaygın+Ilımlı
Koruma
Alanları
Proje alanına 500 m
uzaklıkta bulunan
priapos antik
kentinin projeden
olumsuz
etkilenmesi
İnteraktif
Yok
Deniz ortamına
olabilecek etkileri
azaltıcı önlemler
alınması
Proje alanı
çevresindeki bölge
halkı için alternatif
alanların bulunması,
Bölgede yaşamına
devam edemeyen
canlı türeleri için
yeni yaşam
alanlarının
bulunması
Cenal Enerji Santrali,
Limanı, Kül
Depolama Sahası,
Derin Deniz Deşarjı
Projesi Nihai ÇED
Raporu için
Arkeolog Muharrem
ORAL ve Arkeolog
İbrahim Ethem
KOÇAK tarafından
hazırlanan raporda
santral baca
gazlarının olumsuz
etkilerinin kabul
edilebilir ölçüde (ya
da hiç olmayacağı)
tespit edilmiştir.
Ayrıca iskeleden ve
dolgudan kaynaklı
emisyon ve sızıntı
minumum
düzeydedir.
Düşük
Düzeyde
Bakiye
Etki
Düşük
Düşük
Düzeyde
Bakiye
Etki
Düşük
Bakiye
Etki Yok
Yok
Yukarıdaki tablolarda Cenal Enerji Santrali, Su Alma ve Deşarj Sistemi, Dolgu Alanı
ve İskelenin kümülatif etkileri değerlendirilmiş ve bu etkileri azaltmak için alınabilecek
önlemler belirtilmiştir. Bu önlemler alındıktan sonra kalan bakiye etkilerin düşük veya yok
olduğu görülmektedir. Söz konusu değerlendirme yöntemi Kümülatif Çevresel Etki
Değerlendirmesi Klavuzu’ndan alınmıştır.41
4.26.Proje Kapsamındaki Peyzaj ve Çevre Düzenleme Çalışmaları
Peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları yapı üretim sürecinde dışında kalan tüm
alanların (yapı çevresi) yapı ruhsat aşamasından, kentsel ve kırsal alanlardan ülke ölçeğine
kadar mücavir alan içinde kalan veya kalmayan uygulamaların gürültü, aydınlatma, enerji,
güvenlik, doğal afetler, felaketlere karşı, estetik faktörleri gözeterek standartlara uygun
mekansal alanların oluşturulması, planlanması ve ekolojik olarak kurgulanması, tasarlanması
ve planlanmasını kapsamaktadır.
Proje kapsamındaki yapı kazıklı iskeleyi kapsamaktadır. Bu nedenle iskele üzerinde
peyzaj çalışması yapmak pek mümkün olmamakla beraber, proje alanı çevresinde (dolgu alanı
ve santral alanı) bazı çalışmalar yapılabilir. Bu çalışmalar sırasında bakıma az ihtiyaç gösteren
bitkiler tercih edilecek olup, dikilen ağaçların bakımı periyodik olarak ve düzenli bir biçimde,
41
http://www.enver.org.tr/UserFiles/Article/ac91112e-5071-4f43-9254-c1805a2806a9.pdf
211
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
personel tarafından yapılacak, gerekli bakım ve yenileme işlemleri ile tesis etrafının peyzaj
açısında canlı kalması sağlanacaktır. İskelenin etrafında oluşturulan peyzaj öğelerinin renk,
şekil ve konum açısından birbiri ile uyumlu olması sağlanacaktır.
Aşağıdaki şekillerde proje alanı ve çevresinde yapılması planlanan peyzaj
çalışmalarından bazı örnekler verilmektedir.
Şekil 90 Peyzaj Çalışması Örneği (1)
212
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
Şekil 91 Peyzaj Çalışması Örneği (2)
4.27.İşletme Sonrası Proje Alanının Rehabilitasyon Programı
Rehabilitasyon ve rekültivasyon çalışmasının amacı, alanın mevcut topografyasını
doğal topografyaya mümkün olduğunca uyumlu hale getirmek, daha sonra da (eğer ocak
çukuru başka bir amaçla kullanılmayacaksa) arazi parçasını tarımsal veya ormansal kullanıma
hazırlamak, yani bölgede ekolojik dengeyi yeniden kurmaya çalışmak şeklinde özetlenebilir.
Proje kapsamında inşa edilecek iskele yapısı tamamen deniz üzerinde olacağından,
proje alanında yapılacak rehabilitasyon çalışması bulunmamaktadır.
Cenal Enerji Santralinin ekonomik ömrü tamamlandıktan sonra mevcut iskele o günün
koşulları göz önüne alınarak bölgenin ihtiyaçlarını karşılamak üzere mevcut hali ile gerekli
anlaşma ve sözleşmeler düzenlenerek bırakılacaktır.
213
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 5: HALKIN KATILIMI
Halkın Katılımı Toplantısına İlişkin Bilgiler, Halkın Projeye İlişkin Görüşleri, Toplantı
Sonrasında Proje Kapsamında Yapılan Değişiklikler, Bu Konuda Verilebilecek Bilgi ve
Belgeler
Proje ile ilgili olarak halkı bilgilendirmek amacı ile ÇED Yönetmeliği’nin 9. maddesi
gereği halkın görüş ve önerilerini almak proje hakkında yöre halkını bilgilendirmek üzere
11.06.2013 tarihinde Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga Beldesi, Yakamoz Otel Karabiga’da
saat 10:00’da “Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmesi ve toplantıdan haberdar olunması
amacıyla ulusal ve yerel gazetelerde gerekli ilanlar verilerek vatandaşlara duyurulmuştur.
Halkın katılımı toplantısı gerçekleştirilmiş, ancak halk bilgi almak istememiştir. Buna
ilişkin tutanak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 11.06.2013 tarih ve 6972 sayılı
yazı ekinde ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.
214
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
BÖLÜM 6: YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN
BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. tarafından Çanakkale İli, Biga İlçesi, Karabiga
Beldesi, Kadıoğlu Mahallesinde, 180.000 DWT kapasiteli gemilerin yanaşabileceği “CENAL
Enerji Santralı İskelesi” nin tesis edilmesi ve işletilmesi planlanmaktadır. Projeye ilişkin yer
bulduru haritası ekte verilmektedir (Bkz.Ek-1).
Cenal Enerji Santralı İskelesi; 17.07.2008 Tarih ve 26939 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği (30.06.2011 Tarih ve 27980
Sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik)
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Uygulanacak Projeler Listesi Ek-1 Listesi Madde 10 bent b) “1.350
DWT ve üzeri ağırlıktaki deniz araçlarının yanaşabileceği ticari amaçlı liman, iskele ve
rıhtımlar (güneşlenme ve sportif amaçlı iskeleler hariç)”, kapsamında Çevresel Etki
Değerlendirmeye alınmıştır.
Bu kapsamda hazırlanılan ÇED Başvuru Dosyası; 22.04.2013 Tarihinde Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’na CENAL Enerji Santralı Deniz Yapıları (Rıhtım, Koruma Mendireği)
projesi olarak sunulmuştur. 11.06.2013 Tarihinde Halkın Katılımı Toplantısı ve 13.06.2013
Tarihinde gerçekleştirilen Kapsamlaştırma ve Özel Format Belirleme Toplantısı katılımı
sonrasında; proje konusu faaliyetin; özelliklerini, yerini, muhtemel etkilerini ve öngörülen
önlemleri ortaya koymak amacı ile yürürlükteki ÇED Yönetmeliğinin 10. Maddesine
istinaden 25.06.2013 tarihinde verilen ÇED Raporu Özel Formatı doğrultusunda bu ÇED
Raporu hazırlanmıştır. ÇED Raporu Özel Formatı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-2).
Söz konusu proje için çeşitli mühendislik firmalarına yaptırılan hesaplar ve
simülasyonlar sonucu, dalgakırana ihtiyaç olmadığı, dolayasıyla dalgakıran için dolgu
yapılmasına gerek olmadığı tespit edilmiştir. Söz konusu alanda dolgu ve dalgakıran çalışması
yerine kazıklı iskele yapılmasının çevresel açıdan daha uygun olacağı belirlenmiştir. Bu
kapsamda bakanlığa müracaat edilmiş ve söz konusu yapılar (rıhtım ve dalgakıran) yerine
kazıklı iskele yapılması talep edilmiştir. Konu ile ilgili bakanlıktan alınan 19.09.2013 tarih ve
15734 sayılı uygunluk yazısı ekte verilmektedir (Bkz.Ek-4).
Proje konusu faaliyet; ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali için gerekli
kömürün, santralde proses sonucu oluşacak malzemelerden (alçıtaşı, kül) ekonomik olarak
değerlendirilmesi mümkün olanların ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör
grupları, trafolar vb. gibi ağır/hacimli makinelerin taşınmasında kullanılmak üzere tesis
edilmesi ve işletilmesi planlanan kıyı yapısını kapsamaktadır. Cenal Enerji Santrali İskelesi;
kazıklı iskele şeklinde olacaktır. Söz konusu iskele 180.000 DWT’lik gemilere hizmet
edebilecek kapasitede olup, dökme yük gemilerinin yıllık 5 milyon tona yakın malzeme
taşıması öngörülmektedir.
Yapılması planlanan Kazıklı İskele Cenal Elektirk A.Ş. tarafından hazırlanan Cenal
Dolgu Sahası ve İskelesi Revize Fizibilite Raporuna göre 522 m uzunluğunda inşa edilecektir.
Proje konusu faaliyetin; yapımı planlanan termik santralde yakıt olarak kullanılacak
kömürün ve santraldeki büyük kazanlar, türbinler, jeneratör grupları, trafolar vb. gibi
ağır/hacimli makinelerin deniz yoluyla alana getirilmesi amaçlı tesis edilmesi ve işletilmesi
planlanmaktadır. Ayrıca; termik santralın işletmesi sırasında yan ürün olarak ortaya çıkan
215
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
baca külü (fly ash) ve alçı taşı gibi ürünlerin de, çimento sanayinde önemli bir katkı maddesi
olarak kullanılmak üzere liman üzerinden deniz yoluyla nakliye edilmesi öngörülmektedir.
Gemilerin güvenli şekilde yanaşabileceği ve yükleme boşaltma yapabileceği çelik
boru kazıklar üzerinde iskele inşaatı gerçekleşecektir. Projelendirmede iskelenin dolgu ile
birleşme kısmında iskele genişliği 23,50 m alınmıştır. İskele, geminin güvenli şekilde
yanaşacağı derinliğe ulaştıktan sonra iskele genişliği 44,50 m olarak belirlenmiştir. Bu
genişlik kullanılması planlanan raylı vinç ve mobil vinç için uygun bir genişliktir. Vinç rayları
kazıklar üzerine yerleştirilmiştir. Yanaşma yeri gerek uzunluğu gerekse su derinliği itibarı ile
hizmet verilmesi düşünülen en büyük gemi için uygundur.
İskele çelik boru kazıklar üzerine inşa edilecektir. İskele üzerinde yağmur suyu drenaj
sistemi bulunacak ve yağmur sularının geri sahada göllenmesi ve denize akması önlenecektir.
Oluşacak bir yangın ihtimaline karşı yangın tertibatı ve yangın hidrantları bulunacaktır. Gerek
gemilerde oluşan atıklar gerekse tesislerden kaynaklanan evsel atıklar arıtma sistemine
gönderilecektir.
Proje kapsamında yapılacak dökme yük iskelesinin yıllık teorik kapasitesi 6,6 milyon
ton olarak hesaplanmıştır. Termik santralin kömür ihtiyacı 2,65 milyon tondur. İhraç edilecek
uçucu kül, kireçtaşı gibi proses atıkları ile yük hacminin 3milyon tonu aşması beklenmektedir.
Gelecek gemilerin büyük olması en az iki posta verilmesini gerektirmektedir. Zira günlük
maliyetleri yüksek olan gemiler iskelede minimum süre kalmak istemektedir. 1 adet raylı vinç
ve bir adet mobil vincin bulunmasının bir diğer avantajı da iskelede iki adet gemi bulunduğu
zaman her gemiye bir vinç tahsis edilebilmesidir. Kömür boşaltımı iskelenin sadece doğu
tarfında 1 vinç ile yapılacaktır. Vinçlerin kapasiteleri 180.000 DWT bir geminin 1 adet raylı
vinç ve 1 adet mobil vinç ile 3-4 günde boşaltılması düşünülerek seçilmiştir.
Projenin inşaat ve işletme aşamasında kullanılacak iş makinelerinin her türlü yağ
değişimi, bakım ve onarımı alana en yakın akaryakıt istasyonunda gerçekleştirilecektir.
Planlanan proje kapsamında gemilere akaryakıt ikmali hizmeti verilmeyecektir.
Proje yeri, Türkiye’nin Güney Marmara Denizi sahilinde yer almaktadır. Güney
Marmara Bölgesi’nin en önemli kuru dökme yük limanları İçdaş Limanı, Akçansa limanı,
Çanakkale Limanı, Çelebi Bandırma ve Borusan limanlarıdır. Güney Marmara bölgesi
Marmara bölgesinde elleçlenen kuru dökme yükün %39’luk bir kısmını elleçlemektedir.
Ancak yapılacak iskele öncelikli olarak enerji santrali için iç talebi karşılamak amacındadır.
Proje bedeli yaklaşık 51 000 000 USD kadardır. Projenin yatırım bedeli hesaplanırken
döviz kuru 1 USD = 1,95 TL alınmıştır.
İthal kömüre dayalı Termik santrallerde kömürün doğrudan tesisin kendi bünyesine
tahliye edilmesi büyük avantaj sağlamaktadır. Zira yüksek tonajda kömürün tek alıcısı termik
santraldir. Yakın bir limandan kömürün boşaltılması ve karayolu ile termik santrale taşınması
yüksek maliyet ve karayolu trafik yoğunluğu yaratacaktır. Ülkemizde sanayileşme ve nüfus
artışına bağlı olarak enerji ihtiyacı artmaktadır. Enerjisiz üretim, üretimsiz kalkınma mümkün
değildir. Cenal enerji santrali ve santralin kömür ihtiyacını karşılayacak Cenal iskelesi temel
olarak bu amaca hizmet edecektir.
Proje alanı; Çanakkale H18-b-07-c-1-a, H18-b-07-c-1-b ve H18-b-07-d-2-b nolu
paftaların deniz tarafında kalmaktadır. Proje alanını gösterir 1/25.000 Ölçekli topografik
216
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
harita ekte verilmektedir (Bkz.Ek-7). Proje sahası; Çanakkale İlinin yaklaşık 82 km., Biga
İlçesinin yaklaşık 20 km., Karabiga Beldesinin ise yaklaşık 2 km. kuzeydoğusunda yer
almaktadır. Proje sahasına en yakın konut; kıyı kenar çizgisi referans kabul edilerek kuşuçuşu
yaklaşık 1 km mesafede yer almaktadır.
Planlanan proje yapısı deniz üzerinde inşa edilecektir. Proje alanı ve yakın çevresini
gösteren 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, lejantı ve plan hükmü ekte verilmektedir
(Bkz.Ek-8).
Proje kapsamında yapılacak yapı için Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’nın (Afet İşleri
Genel Müdürlüğü) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171
sayılı makam oluru doğrultusunda hazırlatılacak imar planına esas jeolojik/jeoteknik etüt
raporları 04.07.2011 tarih ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname doğrultusunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne
onaylatılacaktır.
Yapımı planlanan iskele ve Cenal enerji Santralı kapsamında kurulacak su deşarj boru
hattının denizdeki başlangıç ve bitiş koordinatlarının ilgili deniz haritalarına işletilmek üzere
Dz. K.K. Seyir Hidroğrafi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’na başvuruda bulunulacaktır.
Proje kapsamında yapılacak yapı için 3194 sayılı Kanun ile 7269 sayılı Kanun
hükümleri, 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığı (mülga Afet İşleri
Genel Müdürlüğü) Genelgesi ve 11.11.2008 gün ve 13171 sayılı makam oluru doğrultusunda
hazırlatılacak “üst ölçekli plan kararları” ve “imar planına esas jeolojik/jeoteknik etüt
raporları” dikkate alınarak İmar Planları ÇED sürecinden sonra hazırlatılacaktır.
Projenin etki alanı olarak 500 m yarıçaplı bir alan belirlenmiştir. Bu alan belirlenirken
projenin çevresel etkileri ve proje alanı çevresinde bulunan iskele, liman, kıyı yapıları ve en
yakın konutun proje alanına olan mesafesi göz önünde bulundurulmuştur.
Proje kapsamında; inşaat aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
171 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, bu atıklarla ilgili 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine riayet edilecektir.
Oluşacak evsel nitelikli katı atıklar; Madde 8 kapsamında kaynağında çevreye zarar
vermeden bertarafını ve değerlendirilmesini kolaylaştırmak, çevre kirliliğini önlemek ve
ekonomiye katkıda bulunmak amacıyla ayrı ayrı toplanarak biriktirilecek ve gerekli tedbirler
alınacaktır. Madde 18 kapsamında çevrenin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olacak yerlere
dökülmeyecek, ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacaktır. Madde 20
kapsamında Toplanan evsel nitelikli katı atıkların, görünüş, koku, toz, sızdırma ve benzeri
faktörler yönünden çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin
uygun gördüğü katı atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf
edilecektir.
Proje kapsamında; işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atık miktarı toplam
57 kg/gün-kişi olarak hesaplanmış olup, oluşacak atıklar; 14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan “Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uygun olarak ağzı kapalı standart çöp kaplarında muhafaza edilerek toplanacak ve
217
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
çevreyi kirletmeyecek şekilde kapalı özel araçlarla Biga Belediyesi’nin uygun gördüğü katı
atık depolama sahasına yetkili firma tarafından götürülerek bertaraf edilecektir.
Proje kapsamında Cenal Enerji Santrali’ne hammadde (ithal kömür) temini ve
santralde prosesten kaynaklı oluşan alçı taşı ve külün nakliyesi amaçlı tesis edilecek ve
işletilecek olan deniz yapısına yanaşacak dökme yük gemilerinde evsel nitelikli katı atık
oluşumu söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında rıhtıma yanaşan dökme yük gemilerinde oluşacak atıklarla ilgili
olarak; 26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı (Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık
Kabul Tesisi kurulması ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gerekli müracaatlarda bulunulacaktır.
Evsel nitelikli katı atıklar arasında yer alan ambalaj atıkları (cam, plastik şişe, naylon
v.b.) geri dönüşümleri ve geri kazanımı sağlamak amacıyla 24.08.2011 Tarih ve 28035 sayılı
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
Madde 23 kapsamında kaynağında ayrı toplanacak, biriktirilecek ve Madde 24 kapsamında
toplanmasından sorumlu olan belediyelere ve/veya belediye ile anlaşma yapan lisanslı geri
dönüşüm firmalarına verilecektir.
Proje sahasında çalışan iş makinelerinden kaynaklı herhangi bir yağ sızıntısı olması
halinde ise 08.06.2010 tarih ve 27605 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik”’de
yer alan ilgili hükümlere uyulacaktır. Ayrıca; yağ, yakıt v.b maddelerle kirlenmiş her türlü
malzemenin insan sağlığı ve çevreye yönelik zararlı etkisini en aza indirebilmek amacı ile
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli
Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 04.09.2009 Tarih ve 27339 sayı, Değişik: R.G.
30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı, 30.10.2010 Tarih ve 27744 Sayı)” hükümlerine riayet
edilecektir.
Proje kapsamında; oluşan tehlikeli atıklar (yağ, yakıt, boş yağ tenekeleri, boya vb.
kimyasallar ile bulaşan üstübü, eldiven, bez vb. her türlü malzeme, boya kapları, flouresan
lambalar, elektrik kabloları v.b.); 14 Mart 2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 04.09.2009
Tarih ve 27339 sayı, Değişik: R.G. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı, 30.10.2010 Tarih ve
27744 Sayı)” gereğince diğer atıklardan ayrı olarak sızdırmasız, üzerlerinde “Tehlikeli Atık”
ibaresi yazılı olan kaplarda biriktirilecek olup, lisanslı taşıyıcı firmalar vasıtası ile lisanslı
geri kazanım/bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Sahada iş makinelerinden çıkabilecek kullanılamaz durumdaki lastikler, 25.11.2006
tarih ve 26357 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ömrünü Tamamlamış
Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: 30.03.2010 Tarih 27537 Sayı)” hükümlerine göre
lisanslı geri kazanım tesislerine verilip bertarafı sağlanacaktır.
Sahada ömrünü tamamlamış pil ve aküler; 31.08.2004 tarih ve 25569 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği
(Değişik: 03.03.2005 Tarih ve 25744 Sayı, Değişik: R.G. 31.07.2009 Tarih ve 27305 Sayı,
Değişik: R.G. 30.03.2010 Tarih ve 27537 Sayı” Madde 13 kapsamında evsel nitelikli
218
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
atıklardan ayrı toplanacak ve pil ürünlerinin dağıtımını ve satışını yapan işletmelerce veya
belediyelerce oluşturulacak toplama noktalarına teslim edilecektir.
Proje kapsamında inşaat aşamasında, tesiste çalışacak personelin sağlık sorunlarına
müdahale etmek amacıyla Cenal Enerji Santrali saha sınırlarında kurulacak revirden
faydalanılacak olup, revirde tıbbi atık oluşumu söz konusu olacaktır.
Revirden çıkacak tıbbi atıklar 22.07.2009 tarih 25883 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Tıbbî Atıkların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: RG-26/3/201027533, RG-30/3/2010-27537, RG-3/12/2011-28131)” uygun olarak diğer tüm atıklardan ayrı
olarak toplanacak, yönetmeliğe uygun bertarafı sağlanacaktır.
Proje kapsamında 05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine riayet
edilecektir.
Söz konusu projede sadece inşaat ve işletme aşamasında çalışacak olan personelin
kullanımı sonucunda evsel nitelikli atıksu oluşacaktır. İnşaat aşamasında personelin kullandığı
suyun tamamının atık su olarak döneceği kabul edilmesi halinde açığa çıkacak evsel nitelikli
atık su miktarı toplam 22,5 m3/gün , işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli atıksu ise 7,5
m3/gün olacaktır.
Çalışan personelden kaynaklı oluşacak evsel nitelikli atıksular; Cenal Enerji Santrali
saha sınırları içerisinde kurulacak olan paket atık su arıtma sisteminde arıtıldıktan sonra;
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği
Kontrolü Yönetmeliği” (13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı
Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) Tablo 21.1, Tablo 4 ve “Su Ürünleri Yönetmeliği”
Ek-5’e uygun olarak Marmara’ya yapılacak boru sistemi üzerinden deşarj edilmesi
planlanmaktadır.
Biyolojik arıtma tesisi piyasada satılan TSE onaylı ve uygun kapasiteye sahip olarak
seçilecektir. Arıtma tesisi proje onayı 2005/5 sayılı Proje Onay Genelgesi Kapsamında
yapılacak olup, gerekli izinler alınacaktır. Alıcı ortam ile ilgili olarak 29.04.2009 tarih ve
27214 sayılı R.G.’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin
Ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik” (25.04.2010 tarih ve 27562 sayılı R.G.’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik) hükümleri doğrultusunda Çevre Izin
Belgesi alınacaktır.
Proje kapsamında 31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği” (değişiklik:13.02.2008 tarih ve 26786
sayılı ile 30.03.2010 tarih ve 27537 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe giren
“Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”)
hükümlerine riayet edilecektir.
Proje kapsamında ÇED Olumlu Belgesi alınan Cenal Enerji Santrali’ne ithal kömür
temini ve santralde prosesten kaynaklı oluşan alçıtaşı ve külün nakliyesi amaçlı tesis edilecek
ve işletilecek olan deniz yapısına yanaşacak yük gemilerinden kaynaklı evsel nitelikli atıksu
oluşumu söz konusu olacaktır.
Proje kapsamında iskeleye yanaşan dökme yük gemilerinde oluşacak atıklarla ilgili;
26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı(Değişik: 18.03.2010 – 27525 R.G.) Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
219
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
hükümlerine uyulacak ve ilgili yönetmelik kapsamında, tesis işletmeye alınmadan önce Atık
Kabul Tesisi kurulması ve onay belgelerinin alınması kapsamında Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı’na gerekli müracaatlarda bulunulacaktır.
Projenin inşaat aşamasında kullanılacak iş makinelerinin ve nakliye araçlarının her
türlü yağ değişimi, bakım ve onarımı alana en yakın akaryakıt istasyonunda
gerçekleştirilecektir. Ancak; iş makinelerinin ve nakliye araçlarının yağ değişiminin sahada
yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda; 30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği (Değişik: R.G. 30.03.2010
Tarih ve 27537 Sayı) ” hükümlerine riayet edilecektir. Araçlardan kaynaklanan atık yağların
bertarafı için ilk önce Madde 15 kapsamında atık yağların analizi yaptırılarak kategorisi
belirlenecektir. Atık Yağlar, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği Madde 18 kapsamında,
kategorilerine göre ayrı ayrı geçici depolanacak ve lisanslı taşıyıcı kurumlar vasıtası ile
lisanslı geri kazanım/ bertaraf tesislerine gönderilecektir.
Proje kapsamında oluşacak bitkisel atık yağların bertarafında 19.04.2005 Tarih ve
25791 Sayılı “Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği” (Değişik: R.G. 30.03.2010 ve
27537 Sayı) hükümlerine uygun olarak hareket edilecektir.
Proje alanında yer alacak Atık Kabul ünitesinde sıvı ve katı atık alımı hizmeti
verilecektir. Atık Kabul ünitesinde geçici depolama işlemi yapılacak olan Katı atıklar (evsel
atık, ambalaj atıkları ve slaç); hazır bulundurulan konteynırlara, gemi personeli tarafından
boşaltılacaktır. Konteynırlar çöp, slaç ve geri dönüşüm için etiketlenecektir. Gemi personeli
bu etiketlere dikkat ederek tasnif edilmiş atıklarını, ilgili konteynıra boşaltacaktır. Sıvı atıklar
ise, mevcut hatlar kullanılarak Atık Kabul Tesisi’ne gönderilecektir.
Yapılan hesaplamalar neticesinde Cenal Enerji Santrali İskelesi inşaat alanında mevcut
durumda işletme sırasında 10. metrede oluşacak gürültü seviyesinin 89,69 dBA olacağı
belirlenmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan 28.07.2013 tarih
28721 ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden
Korunmalarına Dair Yönetmeliğin 5. maddesine göre en yüksek maruziyet eylem değeri ise
85 dBA olarak kabul edilmiştir. Buna göre meydana gelecek gürültü düzeyleri yönetmelikte
belirlenen sınır değerin üstünde olup, gürültü seviyesinin personel üzerinde yaratabileceği
olumsuz etkileri ortadan kaldırmak üzere 11.01.1974 tarih ve 14765 sayılı İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Tüzüğü’nün 22. maddesinde belirtildiği gibi personelin kulaklık, eldiven, gözlük,
maske, baret vb. iş elbiselerini kullanmaları sağlanacak ve Madde-78’de belirtilen hükümlere
uyulacaktır. Ayrıca çalışacak personelin sürekli bu gürültüye maruz kalmaları engellenecektir.
Bununla birlikte iş makinelerinin devamlı bakımlı tutulması sağlanacak ve gürültü konusunda
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği” ve 11.01.1974 tarih ve
14765 sayılı “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerine uygun olarak çalışılacaktır.
Faaliyet alanında kullanılacak tüm gürültü kaynaklarının mesafeye bağlı net ses
düzeylerini gösteren Tablo 87’ya göre 120 m mesafede Lgündüz değeri 66,25 dBA olup sınır
değerin olan 70 dBA’in altındadır. 1000 m mesafede bu değerin daha da düşük olması
beklenmektedir.
Gürültü seviyesini en aza indirmek için iş makinelerinin bakım ve kontrolleri
periyodik olarak zamanında yapılacak, bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
Proje kapsamında; çalışmalar süresince; çalışanların sağlığını koruyabilmek için
22.05.2003 tarihli 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre gerekli önlemler firma
tarafından alınacak ve işçilerin gürültüden etkilenmemelerini sağlamak için başlık, kulaklık
220
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
veya kulak tıkaçları gibi uygun koruyucu araç ve gereçler verilerek gürültüden
etkilenmemeleri sağlanacaktır. Ayrıca; iş makinelerinin bakım ve kontrolleri periyodik olarak
zamanında yapılacaktır. Bozulan parçalar zamanında değiştirilecektir.
İş makinelerinin çalışmasından kaynaklı çevresel etkiler inşaat süresince devam
edecek, inşaatın bitmesi ile sonlanacaktır.
Proje kapsamında arazinin hazırlanması ve inşaat aşamasında kullanılacak
ekipmanların gürültü düzeyleri kapsamında, 30.12.2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan “Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki
Gürültü Emisyonu ile İlgili Yönetmelik” hükümlerine uyulacaktır.
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 21-a “İskele,
liman ve benzeri yerler ile deniz, koy, göl, boğaz, nehir gibi suyollarında kullanılan ulaşım
araçlarından yayılan çevresel gürültü seviyesi Lgündüz 65 dBA, Lakşam 60 dBA ve Lgece 55
dBA sınır değerlerini aşamaz” hükmü gereğince ilgili gürültü ölçümleri yapılacak ve sınır
değerlerin aşılmaması yönünde gerekli tedbirler alınacaktır.
Projenin inşaat aşamasının yaklaşık 14 ay sürmesi öngörülmektedir. Bu süre içinde,
proje faaliyete geçmeden önce 5312 Sayılı “ Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı
Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına
Dair Kanun”un 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı R.G. yayımlanarak yürürlüğe giren “Deniz
Çevresinin Petrolve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve
Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği” ve bu yönetmelik
kapsamında çıkarılan 30.10.2009 tarih ve R.G. 27391 sayılı Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer
Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale Görevi Verilebilecek Şirket
Kurum/Kuruluşların Seçimine ve Yetki Belgesi Bulunan Şirket/Kurum/Kuruluşlar ile Kıyı
Tesislerinin Çalışma Usullerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ no: 2009/4) gereğince Risk
Değerlendirmesi ve Acil Durumlarda Müdahale Planı Bakanlık tarafından yetkili kuruluşlara
hazırlatılacak ve Bakanlık onayını müteakiben tesis işletmeye alınacaktır.
Proje kapsamında 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan
“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili Tüzük“ hükümlerine uyulacaktır.
Proje kapsamında;

29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01.04.2010 tarihinde
yürürlüğe giren “Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında
Yönetmelik”,

03.07.2009 Tarih ve 27277 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”,

04.06.2010 Tarih ve 27601 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği”,

31.12.2004 Tarih ve 25687 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”,
221
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

10.03.1995 Tarih ve 22223 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş
olan “Su Ürünleri Yönetmeliği”

14.03.1991 Tarih ve 20814 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

14.03.2005 Tarih ve 25755 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

03.10.2013 Tarih ve 28784 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”,

4857 Sayılı İş Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkartılmış olan “İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği ile ilgili Tüzük”,

18.03.2004 Tarih ve 25406 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

30.07.2008 Tarih ve 26952 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”,

24.06.2007 Tarih ve 26552 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”,

31.08.2004 Tarih ve 25569 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği”,

31.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”

27.07.2005 Tarih ve 25883 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”,

25.11.2006 Tarih ve 26357 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği”,

.04.2005 Tarih ve 25791 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”,

26.12.2004 Tarih ve 25682 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”

5312 sayılı “Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil
Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esaslarına Dair Kanun” ve Uygulama
Yönetmeliği,

4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma hakkındaki Kanun,

1380 sayılı Su ürünleri kanunu
222
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,

31/10/2012 tarih ve 28453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Limanlar Yönetmeliği”,

09.09.2006 tarih ve 26284 sayılı “Dere Yatakları veTaşkınlar” adı ile yayınlanan
2006/27 nolu Başbakanlık Genelgesi
ile 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerle ilgili meri
mevzuat hükümlerine riayet edilecektir. Ayrıca tesis için gerekli; izin, lisans, ruhsat vb.
hususlarla ilgili yasal düzenlemelerin gerektirdiği kriterlere riayet edilecektir.
223
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
EKLER
Ek-1
Yer Bulduru Haritası
Ek-2
ÇED Raporu Özel Formatı
Ek-3 CENAL Enerji Santralı, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı
(CENALES) Projesi ÇED Olumlu Belgesi
Ek-4
Kazıklı İskele için ÇED Uygunluk Yazısı
Ek-5
Dolgu Alanı ÇED Gerekli Değildir Belgesi
Ek-6
Proje Alanı Vaziyet Planı
Ek-7
1/25.000 Ölçekli Topografik Harita
Ek-8
1/25.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı
Ek-9
Deniz Suyu Analiz Sonuçları
Ek-10 Meteorolojik Veriler
Ek-11 DSİ 25. Bölge Müdürlüğü’nden CENAL Elektrik Üretim A.Ş. Tarafından Alınan
Yeraltı Suyu Kullanma Belgesi
Ek-12 Cenal Karabiga Enerji Santrali İskele Projesi için Gemi Manevraları Risk
Değerlendirmesi Modelleme Raporu
Ek-13 1/25.000 ve 1/100.000 Ölçekli Jeoloji Haritaları
Ek-14 1/25.000 Ölçekli Dirifay Haritası
Ek-15 Sondaj Logları
Ek-16 Zemin İstif Bilgisi ile Hazırlanmış Olan Zemin Kesiti
Ek-17 1/1.000 Ölçekli Batimetrik Harita
Ek-18 Sondaja Dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu
Ek-19 Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü’nün Görüşü
Ek-20 Proje Alanına Ulaşımın Gösterildiği 1/25.000’lik Harita
Ek-21 Çanakkale Valiliği’nden Alınan Yazı
Ek-22 Çevresel Deniz Araştırmaları Raporu
Ek-23 Hidrografik, Oşinografik, Jeolojik ve Jeofizik Etüt Raporu
Ek-24 Sediment Analizi
224
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.
NOTLAR VE KAYNAKLAR
























17.07.2008 Tarih Ve 26939 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren
“Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği”
29.04.2009 Tarih Ve 27214 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak 01.04.2010
Tarihinde Yürürlüğe Giren “Çevre Kanunuca Alınması Gereken İzin Ve Lisanslar
Hakkında Yönetmelik”
03.07.2009 Tarih Ve 27277 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak Yürürlüğe Giren
“Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği”
04.06.2010 Tarih Ve 27601 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Ve Yönetimi Yönetmeliği”
31.12.2004 Tarih Ve 25687 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren “Su
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”
14.03.1991 Tarih Ve 20814 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
14.03.2005 Tarih Ve 25755 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
24.06.2007 Tarih Ve 26562 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”
30.07.2008 Tarih Ve 26952 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”
11.01.1974 Tarih Ve 14765 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe Giren
“İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Tüzüğü”
08.06.2010 Tarih Ve 27605 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanarak Yürürlüğe Giren
“Toprak Kirliliğinin Kontrolü Ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair
Yönetmelik”
26.12.2004 tarih ve 25682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”
TC. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, “Deniz
Ticareti İstatistikleri”. Ankara 2010. S:8
TUİK “Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı” Ankara, 2009. S.74
TUİK “Dış Ticaret İstatistikleri Yıllığı” Ankara, 2009. S.75
Dünya’da ve Türkiye’de Denizyolu Uluslararası Denizyolu Taşımacılığının
Gelişiminin Değerlendirilmesi, Serkan Yenal
The UNCTAD Secretariat. “Review of Maritime Transport 2010”. United Nations
New York and Geneva. 2010. s: 8
Deniz Taşımacılığında Kuru Dökmeyük Olarak Demir Cevheri, Kömür Ve Tahıl’ın
Yeri, Lütfü Yeşilbağ, 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.25; 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.521; 2002
The Overseas Coastal Area Developmant Institude of Japan, s.464; 2002
www.tüpraş.com, Ağustos 2013
mak.ormansu.gov.tr
Cenal Enerji Santralı, Limanı, Kül Depolama Sahası ve Derin Deniz Deşarjı Nihai
ÇED Raporu Ek-8
225
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

































http://www.faoadriamed.org
http://www.chtipecheur.com
Marmara denizinde Parapenaeus longirostris, (LUCAS 1846) “Derin su pembe
karidesi” avcılığında kullanılan “Manyat” ağlarının öngörülen amaçları çerçevesince
seçicilikleri, M. Levent ARTÜZ, Fisheries Advisory Comission Technical Paper,
U.R.Dsc., Nr:123
Marmara Denizindeki Derin Su Pembe Karidesi (Parapenaeus longirostris, Lucas
1846)Balıkçılığının Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma, Dr.Mustafa ZENGİN,
SUMAE
http://geodata.ormansu.gov.tr/3d/indexv5.aspx
http://www.canakkale.bel.tr/bpi.asp?caid=198&cid=561
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/ilceler.html (Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim
Fakültesi Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Bölümü Coğrafya Eğitimi Anabilim
Dalı İnternet Sitesi)
Çanakkale İl Çevre Durum Raporu,2007
http://www.mta.gov.tr/v2.0/turkiye_maden/maden_potansiyel_2010/Canakkale_Made
nler.pdf
www.tuik.gov.tr
TÜİK, Belediye Katı Atık İstatistikleri, 2008
Su Temini ve Atıksu Uzaklaştırılması Uygulamaları İTÜ – 1998, Prof. Dr.Dinçer
TOPACIK, Prof. Dr. Veysel EROĞLU
http://www.esevkardesler.com/1/3/m_tug_inebolu_d/15
http://en.wikipedia.org/wiki/Pile_driver#Vibratory_pile_driver.2Fextractor
http://www.unitekinsaat.com/makine-ekipman.html
http://www.wison.com/business_products.php?lang=en&cid=186
http://www.timbercreekmn.com/services_barge_service.php
www.alibaba.com
sinohengchina.en.made-in-china.com/product/VonQfMsUbCYy/China-XCMG-TruckCrane-Mobile-Crane-50-Ton.html
http://www.nace.com.tr/uploads/bant_konveyorler.pdf
http://www.araba.com/269795601/MAN-32-270-KIRKAYAK-KAMYON
http://www.temsa.com.tr/ismakinalari/urunler.aspx?u=Yükleyici
http://www.alibaba.com/productgs/1347490717/new_stype_mini_wheel_loader_with.html?s=p
http://www.ayyildizforklift.com/
http://www.alibaba.com/product-gs/703069852/wrecker_truck.html?s=p
http://www.alibaba.com/productgs/546016957/Double_girder_motor_driven_ceiling_crane.html
www.kgm.gov.tr
Türkiye’de Su Ürünleri Sanayii Ve Çanakkale İli‘Ne Yönelik Bir Değerlendirme Doç.
Dr. Okan YAŞAR
http://www.marmaracografya.com/pdf/9.1.pdf
Denizcilik Müsteşarlığı Meslekî Eğitim Ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi
Projesi 2008
http://www.akuademi.net/ki/EGE/08_02.pdf
http://www.cografya.gen.tr/tr/canakkale/iklim.html
http://www.tmo.gov.tr/Upload/Images/SubeHarita/Kultur/bandirmaBiga.pdf
226
CENAL ENERJİ SANTRALİ
İSKELESİ NİHAİ ÇED RAPORU
CENAL ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.


http://tr.wikipedia.org/wiki/Koruoba,_Biga
http://www.enver.org.tr/UserFiles/Article/ac91112e-5071-4f43-9254c1805a2806a9.pdf
227
Download

ÇED Raporu - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı