SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU
Zákonný zástupca
Meno a priezvisko
..........................................................................................................
Dátum narodenia
..........................................................................................................
Hráč
Meno a priezvisko
..........................................................................................................
Rodné číslo
..........................................................................................................
Bydlisko
..........................................................................................................
Škola
..........................................................................................................
Trieda
..........................................................................................................
Telefón
..........................................................................................................
Email
..........................................................................................................
Facebook
..........................................................................................................
Ako zákonný zástupca hráča súhlasím s jeho účasťou na turnaji Coca-Cola Školský pohár
a v súlade s propozíciami turnaja udeľujem súhlas s poskytnutím a spracovaním jeho vyššie
uvedených osobných údajov a so zhotovením, spracovaním a zverejnením zvukových
a obrazových záznamov. Ďalej udeľujem súhlas spoločnosti s. a. Coca-Cola Services, n. v.,
1424 Chaussée de Mons Steenweg op Bergen, B-1070 Brussels, Coca-cola Česká Republika
s.r.o., Praha 9, Českobrodská 1329, IČ: 25111299, Coca-cola HBC Slovenská republika,
s.r.o., Bratislava, Tuhorská 1, IČ: 31340628, a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance
Group, Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ: 47116617 (ďalej len „spoločnosti“). Spoločnosti sú
oprávnené spracúvať poskytnuté osobné údaje hráča na účely ich evidencie a vyhodnocovania
a na marketingové účely, najmä na účely informovania o ponuke výrobkov a zasielania
obchodných informácií o spoločnostiach a ich obchodných partneroch, ako aj o ich výrobkoch
a službách, a ďalej na potreby poistnej udalosti v rámci marketingovej akcie. Spoločnosti
majú v zmysle príslušných ustanovení o ochrane osobných údajov postavenie správcov.
Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje dobrovoľne na 10 rokov a je možné ho
odvolať písomne formou doporučeného listu. Beriem na vedomie, že mám právo na prístup
k svojim osobných údajom a ďalšie práva podľa § 10 a 20 zákona o ochrane osobných údajov.
Spracované osobné údaje sú spoločnosti oprávnené poskytnúť i tretej osobe, resp. spracúvať
prostredníctvom tretej osoby. Spracované osobné údaje sú spoločnosti oprávnené zverejniť
v masových informačných prostriedkoch alebo propagačných materiáloch (v tlačenej alebo
inej podobe, napr. webová stránka). V rovnakom rozsahu sa udeľuje súhlas i s využívaním
iných poskytnutých údajov nemajúcich charakter osobných údajov (napr. tel. číslo a e-mail).
Ďalej súhlasím s tým, že uvedeným spôsobom môžu byť obstarávané a zverejňované
i zvukové a obrazové záznamy hráča.
Dátum
........................................
Podpis
........................................
Download

SÚHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU - Coca