Download

I N F O R M Á C I A týkajúca sa splnenia povinnosti podľa § 41 ods