176
PREH AD VÝROKOV, KTORÉ SME POUŽILI AKO „ Motto “
Na základe nápadu nášho Vlada Hopku, predkladám rad za radom všetky výroky a citáty,
ktoré boli použité v priebehu celého obdobia existencie listinných podkladov triedy 4.B
1. Pozdrav z predmaturitného ve ierka v roku 1956 :
Motto :
as beží ..., zážitky plynú ...
Roky mladosti rýchlo sa minú.
Skutky však zostanú,
spomienky na mlados
nikdy sa neminú !
2. Pozvánka na stretnutie v roku 1962 :
A. SLÁDKOVI
Motto : V ARCHÍVE SA NEZACHOVALO
..................
3. Pozvánka na stretnutie v roku 1967 :
Motto : Jeden dobrý priate je hodný viac, ako sto príbuzných ...
CICERO
4. Pozvánka na stretnutie v roku 1972 :
Motto :
Svoje hodnoty spoznáme až vtedy, ke sme ich už stratili
PLAUTUS
5. Pozvánka na stretnutie v roku 1977 :
Motto : V ARCHÍVE SA NEZACHOVALO
...........
....
6. Pozvánka na stretnutie v roku 1982 :
Motto :
as sa mí a – hovoríme, riadiac sa nesprávnym názorom.
as stojí, ale mí ame sa my...
STARÁ MÚDROS
7. Pozvánka na stretnutie v roku 1987 :
Motto :
Bu te tým, ím ste. Nenapodob ujte ve kých.
Dobrý halier je lepší ako falošná koruna...
S. COLEY
8. Pozvánka na stretnutie v roku 1992:
Motto :
Vedie by v š astí priate om,
bez ved ajších úmyslov a záujmov,
na to treba ve kú duševnú vznešenos ...
A. MAUROIS
9. Pozvánka na stretnutie v roku 1997:
Motto :
Zabúda na starých priate ov pre nových,
je ako vymie a plody za kvety...
CICERO
10. Pozvánka na miléniove stretnutie v roku 2000 :
Motto :
Kto by chcel vzia priate stvo zo života loveka,
ten by bral slnko z jeho sveta...
CICERO
11. Pozvánka na stretnutie v roku 2002 :
Motto :
Starnutie nie je ni iné, ako zlozvyk,
na ktorý zaneprázdnený lovek ,
naozaj nemá as ...
A. MAUROIS
177
12. Súbor spomienok MY, ZO 4.B – jún 2002 :
Motto :
Každý, s kým sa v živote stretnem,
ma v nie om predstihuje.
Tak sa od neho u ím ...
R.W. EMERSON
13. Pozdravný list J. Golonkovi - k ocenenniu celoživotného športového snaženia - 2003:
Motto :
Hodnotenie loveka má vychádza z toho, o dáva,
nie z toho, o je schopný získa ...
ALBERT EINSTEIN
14. Pozdravný list A. Kubovi – prvému 70-nikovi triedy, máj 2003:
Motto :
Zostarnú nie je umenie,
umením je, znies to...
J. W. GOETHE
15. Z textu pozdravného listu A. Kubovi – máj 2003:
Citát :
Mlados prestáva egoizmom
a staroba sa za ína životom pre iných ...
A. SCHOPENAUER
16. Pozdravný list V. Gaparovi ovi – richtárovi triedy, k jeho 70-ke, november 2005:
Motto : Stárnutie nie je ni iné, ako zlozvyk,,
na ktorý zaneprázdnený lovek nemá as.
A. MAUROIS
17. Pozdravný list Ing. J. Zelkovi k jeho 75-ke, február 2006
Motto : Ak chceš pozna udí,
pozri na ich prácu !
18.
F. SCHILLER
Pozdravný list J. Ižákovi k jeho 70-ke, marec 2006
Motto : Nikto nemiluje život tak ako starý lovek
SOFOKLES
19. Pozdravný list J. Kolesárovi k jeho 70-ke, august 2006
Motto : Starnu za íname, ke rezignujeme na mlados
W. CHURCHILL
20. Pozdravný list Ing. L. Hanajíkovi k jeho 85-ke, september 2006
Motto : Len život, ktorý žijeme pre ostatných, stojí za to...
A. EISTEIN
21. Pozvánky na stretnutie v roku 2007 :
Motto : Za starých ias študovali muži sami pre seba.
Dnes študujú muži, aby urobili dojem na udí.
KONFÚCIUS
22. Pozdravný list V. Hopkovi k jeho 70-ke, marec 2007
Motto : Starnu za íname, ke rezignujeme na mlados
W. CHURCHILL
Uvedené Motto bude použité aj pre alších 70-nikov z našej triedy 4.B pri každej aktuálnej gratulácii ...
23. Titulný list našej kroniky z roku 2007 ( závere ný citát z autorovej knižnice Aforizmov )
Motto : Nežijem sám v sebe, stávam sa as ou toho, o ma obklopuje
BYRON
178
UKÁŽKY NIEKTORÝCH NÁLEPIEK NA DAROCH,
ktoré boli odovzdané z príležitostí osobných uznaní a narodenín v období
niektorých stretnutí 4.B, poprípade medzi tymito stretnutiami.
1957
1953
1957
1953
1957
1953
PRE MATURITNÉHO PROFESORA
PRE MATURITNÉHO PROFESORA
PRE MATURITNÉHO PROFESORA
ZO 4. B TRIEDY SPŠ – STROJNÍCKEJ
V BRATISLAVE
ZO 4. B TRIEDY SPŠ – STROJNÍCKEJ
V BRATISLAVE
ZO 4. B TRIEDY SPŠ – STROJNÍCKEJ
V BRATISLAVE
8.6.2002
8.6.2002
8.6.2002
PO 45 ROKOCH
PO 45 ROKOCH
PO 45 ROKOCH
S
MENOM
S
MENOM
S
MENOM
Nálepky na flaškách „CALVADOSU“ pre pánov profesorov, ako estných hostí stretnutia po 45 rokoch
Vyrobil a dodal
Vyrobil a dodal
VLADO KOR
KOR EK
EK
VLADO
VLADO KOR
VLADO
KOR EK
EK
ZO SVOJEJ PÁLENICE
ZO SVOJEJ PÁLENICE
Expedoval a balil
LINY
Expedoval a balil
LINY
V NITRE
V NITRE
Nálepky na opa nej strane flaše ( obsah flaše grátis zabezpe il Vlado Kor ek )
s farebným rozlíšením pod a „ elnej“ nálepky
1953
1957
PRE TRIEDNEHO PROFESORA
4. B TRIEDY SPŠ – STROJNÍCKEJ
V BRATISLAVE
70 –RO ÉHO JUBILANTA
1931
S
MENOM
2001
Z príležitosti pozvania na 45–ro né pomaturitné stretnutie 4.B
triedy
Nálepka na flaške pre jubilujúceho pána profesora Ing. Zelku k jeho 70-tim narodeninám,
na ktoré sme si žia ku svojej hanbe spomenuli s oneskorením a flašku sme odovzdali až z príležitosti
pozývania nášho profesora na stretnutie v roku 2002 ....
1957
1953
PRE MATURITNÉHO VETERÁNA
ZO 4. B TRIEDY
SPŠ – STROJ
S
MENOM
8.6.2002
1957
1953
Nálepky na flaškách
pre našich „konškolákov“,
ktorí v mesiaci nášho stretnutia
v júni 2002
„ausgerechnet“
oslavovali svoje
NARODENINY
PRE MATURITNÉHO VETERÁNA
ZO 4. B TRIEDY
SPŠ – STROJ
S
MENOM
20.6.2002
179
Vážený pán Ing. Jaroslav Zelko,
náš bývalý triedny profesor !
V závere Vášho doslovu ste vyslovili zaujímavú myšlienku otázkou, ktorú si dovo ujeme citova :
„Takí sme teda boli a akí sme teraz ? “
nasmerovanú zrejme do vlastných radov, teda do radov našich bývalých pánov profesorov.
Dovo te rozšíri platnos tejto otázky aj do širokej obce študentskej, ku ktorej sa hrdo hlásime ako Vaši študenti z bývalej B - karskej triedy v
rokoch 1953 až 1957.
Našu iasto nú, tak trochu možno zaujímavú odpove nájdete aj v týchto textoch, ktoré si dovo ujeme Vám úprimne venova ako spomienku
na spolo ne prežité roky nielen medzi školskými lavicami, ale aj na roky v ktorých sme aj my, boli už dávno „dospelákmi“.
V zastúpení, Vaši študenti
V. Gašparovi - zvaný richtár z Mástu
A. Lintner - autor textov
Ukážka venovania Ing. J. Zelkovi, ktoré bolo vytla ené na úvodný list autorského exempláru
prvého vydania „ textov “ MY, ZO 4.B ešte z roku 2003 .
alším dvom naším pánom profesorom - Ing. Hanákovi a Ing. Hanajíkovi,
boli podobné venovania vpísané osobne rukou, pri odovzdávaní textov.
„R ic h tá ro v i z M á stu “
( V IL O V I G A Š P A R O V I O V I )
Už a
mám
k jeh o ju b ilejn ej
70 - ke
srd e n e b la h ož ela jú , v in šu jú p ev n é z d ra v ie
a v en u jú v id eo z á z n a m z o stretn u tia :
4 .B p o 4 5 - tic h ro k o c h
70
jeh o „ v ern í k on šk olá ci “
K u d u 2 2 .1 1 .2 0 0 5
v y b a v u je : L IN Y
2.
TAKÚTO PLAVECKÚ EXTRA DISCIPLÍNU, VRAJ ZARADIA
AJ DO PROGRAMU OLYMPIJSKÝCH HIER,
ALE DNES MAJÚ PREMIERU
„ HRY 4.B TRIEDY “
AKO PRVÝ PROMINENTNÝ PRETEKÁR BOL NOMINOVANÝ
VILIAM GAŠPAROVI
„ Richtár z Mástu zo 4.B “
JUBILANT 70 −nik
−
RICHTÁROVI 4.B TRIEDY
Pomaturitné stretnutie po 45 rokoch
3.
k 70 - ke
VILOVI
1.
4.
1935
2005
VILIAM
GAŠPAROVI
Ukážky použitých nálepiek z príležitosti oslavy 70-tin nášho „richtára “ ku d u 22.11.2005
1. Titulná nálepka na gratula nom texte
2. Nálepka na videokazete, ktorá bola ako dar Vilovi v mene všetkých konškolákov
3. elná nálepka na predmetnej videokazete
4. Nálepka na flaške „šampusu “ pre oslávenca
180
Ukážky použitých nálepiek
z príležitosti oslavy 50 ro ného jubilea od maturít
pre našich profesorov
4.
Priemyselná
škola strojnícka
BRATISLAVA
4.
B
B
4.
PROFESORSKÁ
OHNIVÁ VODA
53 %
PROFESORSKÁ
Ing. Ladislav
HANAJÍK
2006/07
1956/57
PROFESORSKÁ
Ing. Jaroslav
ZELKO,CS.c.
HOPKOVSKÝ DRINK
HOPKOVSKÝ DRINK
K DESA NÁSOBNÉMU ZVÝŠENIU
SIEDMYCH ÚRODNÝCH ROKOV ŽIVOTA
K DESA NÁSOBNÉMU ZVÝŠENIU
SIEDMYCH ÚRODNÝCH ROKOV ŽIVOTA
U
0
v
25.3.2007
A
H
4.
B
OHNIVÁ VODA
1956/57
2006/07
BRATISLAVA
50 - RO NÁ
53 %
53 %
OHNIVÁ VODA
Ing.Jozef
HANÁK
BRATISLAVA
Priemyselná
škola strojnícka
50 - RO NÁ
50 - RO NÁ
1956/57
Priemyselná
škola strojnícka
R
Y
NÁŠMU JUBILANTOVI BLAHOŽELÁ CELÁ TRIEDA
MNÓGA LJÉTA, MNÓGA LJÉTA, MNÓGA LJÉTA, ŽIVIJÓ,
MNÓGA LJÉTA, MNÓGA LJÉTA, MNOGA LJÉTA, ŽIVIJÓ,
ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓ, ŽIVIJÓÓÓÓÓ
Ukážka nálepky z príležitosti
oslavy 70- tin
Vlada HOPKU
B
LINY
2006/07
181
Ukážky použitých nálepiek
z príležitosti oslavy 50 teho jubilea od maturít
a menovania nových lenov klubu
KVAS zo 4.B
a prezentovania estných hostí
4.
Priemyselná
škola strojnícka
BTRATISLAVA
Priemyselná
škola strojnícka
4.
B
BTRATISLAVA
zo 4.B
2007
70 ro ných do klubu
70 ro ných do klubu
02.10.
BTRATISLAVA
4.
B
08.12.
Priemyselná
škola strojnícka
BTRATISLAVA
AKATE
KVAS
zo 4.B
B
Vilo KAMENDY,
ako vtedajší len akate
4.
Priemyselná
škola strojnícka
BTRATISLAVA
JUBILEJNÉ
JUBILEJNÉ
70 ro ných do klubu
P I T IV O
P I T IV O
53%
AKATE
KVAS
zo 4.B
2007
1956/57
RIADITE SKÉ
Ing. Vladimír
B
50 - RO NÉ
MAROŠ
LEN -
2007
reg. .10 / 22
50 - RO NÉ
Jozef
02.12.
2007
Dušan MALÁR,
ako vtedajší len akate
Vlado HOPKA,
ako už estný len
4.
zo 4.B
LEN -
reg. .7 / 35
reg. .6 / 10
Priemyselná
škola strojnícka
AKATE
KVAS
B
Ing. V i l i a m
KAMENDY
LEN -
70 ro ný
ESTNÝ LEN KLUBU
BTRATISLAVA
MALÁR
HOP KA
KVAS
4.
Ing. D u š a n
Ing. V l a d i m í r
23.04.
B
Priemyselná
škola strojnícka
53%
2006/07
reg. .9 / 36
KOPERNICKÝ
Jožko MAROŠ,
ako vtedajší len akate
Ing. Vladimír
KOPERNICKÝ
Prezentovanie
aktuálneho riadite a školy
v roku 2007
1956/57
NÁSTUPNÍCKE
Ing. Jozef
2006/07
STAROVI
Ing. Jozef STAROVI
Prezentovanie
nástupníckého triedneho
profesora z aktuálnej 4.B
v roku 2007
182
SÚPIS LOKALÍT, KDE SME „HODOVALI“ PRI STRETNUTIACH
1.
STRETNUTIE po 5 rokoch - rok 1962
V sále Pohrebnej služby mesta Bratislava na bývalej ul. sl. armády, dnes Špitalskej ulici
2.
STRETNUTIE po 10 rokoch - rok 1967
V reštaurácii na Železnej studni ke v Bratislave
3.
STRETNUTIE po 15 rokoch - rok 1972
V reštaurácii BUDÚCNOS na Tomášikovej ulici ( Ostredky) v Bratislave
4.
STRETNUTIE po 20 rokoch - rok 1977
V podnikovej chate Modra – Piesky, kde bol hospodárom, náš I o Jakubík s rodinou
5.
STRETNUTIE po 25 rokoch - rok 1982
V bistre „ KALINKA “ v Karlovej Vsi – okrajová štvr Bratislavy
6.
STRETNUTIE po 30 rokoch - rok 1987
V reštaura nej asti espresa „ PANORÁMA “ - Karlova Ves - okrajová štvr Bratislavy
7.
STRETNUTIE po 35 rokoch - rok 1992
V Snack bare „ ACADEMIC “, fy. Studial v budove Stavebnej fakulty STU, roh Radlinského
ul. a Starohájskej ul.v Bratislave.
8. STRETNUTIE po 40 rokoch - rok 1997
V pohostinstve „CAFÉ RESTAURANT ERATO“, ktoré sa nachádzalo v budove Slovenského rozhlasu na Mýtnej .1 – známa to budova IHLANU postavená dolu hlavou v Bratislave.
8½ STRETNUTIE tzv. Miléniové - rok 2000
V reštaurácii Y M C A ( v budove bývalého kina ) v Bratislave, na rohu Šancovej ulice (predtým Malinovského ul.) a Karpatskej ulice
9.
STRETNUTIE po 45 rokoch - rok 2002
V reštaurácii KLUB-u LÚ NICE na Štúrovej ul. .6 v Bratislave
10. STRETNUTIE po 50 rokoch - rok 2007
V POSÁDKOVOM KLUBE (budova bývalých Hurbanových kasárni ), Kollárovo nám .10
Každé pravidelné stretnutie (vždy po 5 rokoch ) sa za alo v budove našej ALMA MATER ( PŠstroj. na Fajnorovom náreží .10 v Bratislave ), odkia sme sa po úvodnom zahájení „presúvali“
vždy do vopred vybraného a rezervovaného miesta s bohatou ponukou stolovania.
Výnimkou bolo 8 a ½, tzv. mimoriadne – miléniové stretnutie na prelome storo ia, resp. tisícro ia, ktoré malo osobitný program a za iatok priamo vo vybranej reštaurácii s rovnako kvalitnou
ponukou stolovania.
Na každom stretnutí bola zabezpe ená „živá“ muzika, ktorú produkovali hudobné talenty priamo
z našej triedy 4.B. Nálada bola udržiavaná aj spevom pod vedením speváckej hviezy – nášho profesora, Ing. Hanajíka a tradi ných amatérskych spevákov z našej triedy.
Z uedeného preh adu vyplýva aj záver – všetky stretnutia sa opravdu uskuto nili na konkrétnych
miestach, ni nebolo „nafilmované“ v záujme naplnenia akéhosi fiktívneho, štatistického primátu
vo „vykazovaní“ výnimo nosti pretrvávania dlhé desa ro ia existujúcich priate ských kontaktov.
PRETOŽE TO BOLA A JE SKUTO NOS
MY, ZO 4.B SME TU AKO „ZLATÍ CHLAPCI „
EXISTOVALI SME A MÁLOKTO TO O NÁS VEDEL,
PRETO JE NA ASE, ŽE UŽ AJ INÍ SA TO DOZVEDIA .
183
ADRESÁR ŠTUDENTOV I PROFESOROV
Trieda 4.B
Aktualizovaný ku 9.6.2007
por.
Priezvisko, meno, titul
is.
1.
Dátum narodenia
ambálik Bohumil
17. 02.1939
2.
Dian Ladislav
3.
Fašung Eduard, Ing.
03.01.1938
06.08.1938
4.
Gašparovi Viliam
5.
Golonka Jozef, Ing.
22.11.1935
06.01.1938
6.
Haberl Libert
7.
Hanulák Ernest, Ing., CSc.
16.08.1938
28.04.1939
8.
Ho ovský Štefan
9.
Hollý Eduard
03.02.1939
16.04.1938
10.
Hopka Vladimír, Ing.
11.
Horváth Rudolf
25.03.1937
11.07.1938
12.
Hurbani Bernárd
31.08.1938
13.
Illich Jaroslav
27.07.1938
14.
SPŠ – strojnícka
Bratislava
Fajnorovo nábr. 10
šk. roky 1953/54 – 1956 / 57 až šk. rok 2006 / 2007
Ižák Jozef
13.03.1936
PO 50 r.
Adresa
PS , Mesto bydliska
Fadruzsova 7
841 05 Bratislava 4
Herlianska 4
821 02 Bratislava 2
M. Hattalu 2159/38
026 01 Dolný Kubín
Hviezdoslavova 128
900 31 Stupava
Hrebendova .19
811 02 Bratislava 1
Dukelských hrdinov 921
901 01 Malacky
Radarova 2
821 02 Bratislava 2
Lesná 109 / 2
901 01 Malacky
Riadok 237
908 73 Velké Leváre
Raketova 4
821 02 Bratislava 2
Landauova 18
841 01 Bratislava 42
Gozovská 10
900 55 Lozorno 64
Mudro ova 40
811 01 Bratislava 1
Stan a 19
076 16 Zemplínska Nová Ves
Telefón
v byte
Poznámka
( iný telefón, e-mail )
02/ 6542 2912
07/ 4333 1314
M 0905 446 714
02 / 4371 1388
M 0904 562 025
( do asne - Pri Struhe 8, 831 07 BA -Vajnory )
02/ 6593 4774
2005
M 0915 789 900
02/ 4341 2546
M 0903 306 364
034/7794 278
M 0907 245 175
M 0905 111 750
02/ 6436 1217
[email protected] 2007
4524 2386 p.Nagyová
M 0908 413 169
02/ 5441 6648
M 0905 614 199
056/ 6798 655
02/ 4487 3467
[email protected]
M 0904 463 079
2006
15. Ja a Ivan
09.11.1937
2007
zomrel 03.08.1998
16. Jakubík Ivan
12.05.1938
17. Jamrich Milan
18.01.1939
Jelemenský Jozef,
18. Doc.Ing.CSc.,
08.06.1938
19. Jeriga Alojz
03.06.1939
20. Jure a Milan
01.11.1939
zomrel 15.12.2001
Buzalkova 2
831 07 Bratislava 36
Bratislavská 2
900 01 Modra
zomrel v roku 1957
pred maturitnou skúškou
Kolajná 21
831 06 Bratislava 35
MT 0904 566 095
033 / 6473 379
033/ 5511 723
STU Trnava
02/ 4488 1835
21. Jurkovi Ivan
1938
22.
Kamendy Viliam Ing.
08.12.1937
23.
Karas Ferdinand
09.01.1939
24.
Kevický Imrich
26.06.1938
zomrel v roku 1989
Vinohradská 6 / 11
920 01 Hlohovec
Sídlisko M. Nešpora 36
908 51 Holí
Železni iarska 8
811 04 Bratislava 1
033 / 7422 442
M 904 988 400
2007
034 / 6683 002
02/ 5244 2134
M 0915 424 464
[email protected]
184
Por.
is.
25.
Priezvisko, meno, titul
Adresa
Dátum narodenia
PS , Mesto bydliska
Klas Rudolf
11.07.1939
26.
Klepá Vladimír
17.08.1939
27.
Klostermann Eduard
28.
Kolesár Ján
17.02.1938
12.08.1936
29.
Kor ek Vladimír, Ing.
30.
Kroupa Miroslav, JUDr., Ing.
23.07.1939
25.12.1938
31.
Ku era Emil
Leporis Gabriel
Lintner Alojz, Ing.
Malár Dušan, Ing.
02.10.1937
36.
Maroš Jozef
02.12.1937
37.
M 0907 155 018
2006
[email protected]
2003
M 0903 315 039
908 72 Závod226
Záhradná 3
902 01 Pezinok
Skalická cesta 8
831 02 Bratislav3
U Šindelov 205
906 15 Košariská
Tatranská 31
841 08 Bratislava 48
14.02.1939
35.
[email protected]
034/ 6696 125
29.01.1938
34.
Poznámka
(iný telefón, e-mail)
908 64Chropov37
17.01.1938
33.
v byte
Obráncov mieru 3
02/ 4594 3587
900 28 Ivánka pri Dunaji
Pltnícka 33
033/ 7347 158
920 03 Šulekovo
M 0903 432 536
9. mája 14
033/ 7301 844
920 01 Hlohovec
Stan a 128
056/ 6798 598
076 16 Zemplínska Nová Ves
Chmelová dolina 25
037/ 6550 025
949 01 Nitra
Björsonova 6
02/ 5249 3670
811 05 Bratislava
Kuba Anton
15.03.1933
32.
Telefón
033/ 6411 363
02/ 4425 9111
M 0949 395 996
M 0904 404 149
[email protected]
2007
M 0903 789 989
02/ 6595 6129
2007
Stanko Jozef
2005
zomrel 02.03.2002
30.0 8.1935
LEGENDA :
ROK uvedený v " POZNÁMKE " nazna uje už dov šenie veku 70 rokov v ase vydania kroniky - za iatok lenstva v
klube "KVAS zo 4.B"
ADRESÁR PROFESOROV
1.
Ing. Ladislav HANAJÍK
25.09.21
2.
Ing. Jozef HANÁK
06.01.19
3.
Prof. Jozef PIA EK
4.
Ing. Jaroslav ZELKO, CSc.
19.02.31
Daxnerovo nám. . 5
821 09
Bratislava
Dunajská . 5
811 08 Bratislava
zomrel v 08.2001
Schillerova . 13
811 04 Bratislava
02/ 5596 9708
85r. / 2006
02/ 5296 2472
90r. / 2009
02/ 5477 2030
75r. / 2006
Takto sme boli vítaní na ostatnom stretnutí :
Vítajte na stretnutí po 50 rokoch !
DOVIDENIA
NA
ALŠOM PRIATE SKOM STRETNUTÍ
Teda každoro ne prvý piatok v mesiaci JÚN vo vieche „ U SEDLIAKA“ na Obchodnej ulici v Bratislave
VŽDY OD 15,00 HODINY ?
bez pozvánok, bez predchádzajúceho „oficiálného“ oznamovanie, proste spontánne, kto si spomenie ten príde...
185
POSLEDNÉ ZASTAVENIA PRED FINÁLE ( rok 2007 )
V texte prvého vydania boli avizované dve jubileá a dnes si môžeme spolo ne poveda , že naše
želanie sa naplnilo skuto nos ou.
- Absolvovali sme teda jubilejné 50 výro ie vstupu ( rok 1953 ) na pôdu našej starej dobrej
priemyslovky, ktorá v roku 2004 oslávila 100 ro nicu svojho vzniku ( rok 1904 ).
V tomto zmysle som v mene celej triedy 4.B, na základe súhlasu nášho richtára z Mástu, Vila
Gašparovi a a morálnej podpory nášho maturitného triedneho pána profesora Ing. Jozefa Hanáka
v presved ení, že to bude považované aj za záujem všetkých nás zo 4. B, odovzdal vedeniu školy
Súbor spomienok k oslavám 100 rokov existencie našej PŠ - strojníckej. Úradujúci pán riadite
„ priemyslovky “ so záujmom a s potešením prijal originál výtla ku spolu aj so záznamom na CDku. Po akoval za záujem o osud školy zo strany bývalých absolventov a tak sme sa nezmazate ne stali sú as ou osláv storo nice našej ALMA MATER.
Naši traja páni profesori s ve kou ochotou sa podujali pre íta rukopis pôvodného textu z roku
2003 a s potešením napísali jednotlivé doslovy, ktoré sú sú as ou aj tohto textu kroniky. Po dohode s naším RICHTÁROM každý z pánov profesorov dostal kompletne zviazany výtla ok s venovaním a po akovaním za ich ochotu.
Pre úplnos si dovo ujem poznamena , že rovnako bol obdarovaný aj náš richtár z Mástu Vilo
Gašparovi z príležitosti svojich narodenín ako aj z v aky za doslov a posúdenie rukopisu.
- Absolvovali sme už aj polstoro né jubileum od maturít ako poslednú métu vyslovenú
v závere prvého vydania kroniky a medzi tymito obdobiami bolo aj ve a iných udalostí a stretnutí.
Ve mi rád by som teraz chcel Vám, moji vzácni a milí kamaráti symbolicky odovzda už aj dokon enú spomienku na 50 ro né postštudentské návraty do maturitných lavíc našej starej priemyslovky na „ Fajnorke“ vo forme doplneného 2. vydania textu súboru spomienok, s podtitulom Kronika 4.B. Kronika je spracovaná aj vo forme „napáleného“ CD- ka (rovnako ako aj prvé vydanie).
V tejto súvislosti poznamenávam, že po prejavení záujmu ( tak ako to poniektorí už vykonali pri
prvom vydaní ) je možné takto pripravené CD- ko vo vkusne vytla enom obale získa spolo ne
aj so všetkými dostupnými fotografiami z archívu 4.B .
V snahe umožni všetkým spolujubilantom oživi si v pamäti nielen niektoré grafické zobrazenia, ktoré sa v priebehu naších stretnutí stali sú as ou dokumenta ného materiálu, tak som priložil
do textu druhého vydania aj niektoré zachované podklady nálepiek ale aj preh ad všetkých lokalít, kde sma kedysi „hodovali“ a preh ad výrokov použitých ako naše Motto v záhlaví všetkých písomých dokumentov, ktoré sme za 54 rokov od roku 1953 zaznamenali.
Rovnako za dôležité som považoval priloži aj aktuálny adresár k termínu jubilejného stretnutia a nemohol som odola opätovnému zverejneniu pôvodných doslovov naších pánov profesorov
ešte k prvému vydaniu kroniky ako prejav úcty k nim.
Archív triedy sa rozrástá aj alej. Pribudne alšie fotoalbum a ak bude š astena pria , ( a tá
znovu nám priala... ) potom aj obrazový a zvukový záznam vo forme VHS a DVD tak ako to
v minulých rokoch bývalo zvykom, o rozšíri bohatú zbierku dokumenta ných materiálov triedy.
Všetky tieto „triedne historické pamiatky“ skladujem vo svojom archíve a sú prístupné pre
každého z Vás.
S potešením si všetci môžeme spolo ne poveda „OPÄ SME TO DOKÁZALI “. Tieto slová
sa už stávajú akousi symbolikou naších návratov do minulosti pri sú asnom prejave radosti nad
tým, že sme takto v hojnom po te ešte stále schopní užíva krásy života, oživované nielen v spomienkach na našu mlados , ale aj tým, že sa radi stretávame...
Váš kamarát LINY
186
DOSLOVY „RICHTÁRA Z MÁSTU“
( Doslov napísaný k prvému vydaniu v roku 2003 )
Milí priatelia, bývalí spolužiaci zo 4. B !
Chcel by som ako bývalý richtár 4. B triedy po akova Lojzovi Lintnerovi za námahu a trpezlivos , ktorú
vynaložil pri zabezpe ovaní materiálov a súpise týchto spomienok .
Bez jeho aktívneho prístupu k tejto práci by súhrn spomienok na študentské asy, ako aj na pomaturitné stretnutia, nebol nikdy spracovaný a nedostal by sa do rúk nás – spolužiakov.
Bol to Lojzo, ktorý patril vždy k najiniciatívnejším z prípravného výboru pri organizovaní jednotlivých pomaturitných stretnutí a posedení. Na týchto posedeniach na úkor svojej zábavy zabezpe oval fotoaparátom a kamerou materiál z jednotlivých stretnutí, ktorý spracoval s vtipným komentárom pre všetkých spolužiakov.
Niekedy si myslím, i si zvolil správny smer štúdia, vzh adom na jeho vynikajúce spisovate ské schopnosti.
Ale sme radi, že patrí medzi nás spolužiakov - strojárov aj s jeho pisate skými schopnos ami.
Ešte raz mu akujem v mene svojom, ako aj všetkých spolužiakov, za zabezpe enie dokumenta ných materiálov a súpisu spomienok na prežité študentské asy 4.B triedy, ako aj z jednotlivých pomaturitných stretnutí.
Vilo GAŠPAROVI
richtár z Mástu
v.r.
( Doslov napísaný k druhému vydaniu v roku 2007 )
Vzh adom na to, že táto kronika ponúka len iasto ný asový prierez viac ako polstoro ím
spolo ného predmaturitného i pomaturitného poh adu do nášho života prevažne v rámci našej 4.B
z Fajnorky a len okrajovo popisuje udalosti mimo teritória školy, javí sa ako zaujímavý námet trochu poodhali aj predškolské obdobie nejedného z nás.
Z tohto poh adu je namieste otázka, že kto iný je povolanejším a oprávneným k tomu aby to
urobil, ak nie náš richtár. Po vyslovení mojej požiadavky na napísanie doslovu ku kronike, Vilo sa
v tomto slova zmysle ohlásil, že možno by bolo povšimnutia hodné, ak by z pozície svojej všetkými uznávanej jeho doživotne zvolenej funkcie richtára triedy, stru ne objasnil svoje životné peripétia. Jeho nápad, ( aj ke z mojej strany tak trochu vyprovokovaný) sa obom ve mi zapá il, ve
aj doslovy profesorov sú orientované ako ich curriculum vitae v záujme oživenia a zviditelnenia
vlastných životných situácii a odvíjania udalostí, ktoré ako-tak súviseli s ich pedagogickým pôsobením a následnými etapami života, preto formu doslovu nášho richtára som s potešením akceptoval. Náš „richtár“ slovo dodržal a teraz Vám predkladám doslovný prepis jeho duchovných návratov do vlastnej mladosti a záverom aj jeho poh ad na hodnotenie organizovania stretnutí a zrod našej kroniky 4.B, za ínajúc nasledovným oslovením:
Vážení páni profesori, milí priatelia a spolužiaci zo 4.B !
Som ve mi rád, že si ma tento výborný kolektív spolužiakov pred 54 rokmi zvolil na Priemyselnej škole strojníckej za predsedu triednej samosprávy. O nieko ko mesiacov ma náš pán profesor Ing. Ladislav Hanajík na základe otázky, že odkia pochádzam a ja som odpovedal, že z Mástu ( neskôr ako as Stupavy ) premenoval na „ RICHTÁRA Z MÁSTU “ ( poznámka kronikára :
ve mi zaujimavá, historicky už možno aj zabudnutá skuto nos o zrode dnes už všetkými 100% používaného „ titulu “, na oslovenie nášho vedúceho predstavite a triedy – povedané jazykom dnešnej bulvárnej re i,
CELEBRITY, ovšem bez akehoko vek dehonestujúceho prívlastku, pri plnej vážnosti a úcte k jeho celoživotnému postaveniu prvého muža našej triedy, ktoré sme akceptovali nielen my, konškoláci, ale aj celý profesorský zbor, o platí až do dnešných dní ...)
Moja túžba dosta sa študova na Priemyselnej škole strojníckej po ukon ení Základnej školy bola plná úskalia. V 9. ro níku môjho štúdia na ZDŠ, odsúdili môjho brata, (študenta gymnázia)
187
ako 16-ro ného na 4 roky väzenia, údajne za protištátnu innos . Po ukon ení väzby bol rehabilitovaný. Po úspešnom ukon ení môjho štúdia na ZDŠ, riadite školy nám blahoželal, ale trom žiakom z obce Mást ( za to, že rodi ia nepodpísali vstup do JRD ) neodsúhlasil štúdium na strednej
škole a doporu il nám u ovský pomer.
Po úspešnom ukon ení ukon ení u ovského pomeru v odbore sústružník kovov s výbornými
výsledkami, prihlásil som sa na štúdium ( už ako robotnícky káder ) na Priemyselnú školu strojnícku ( Fajnorovo nábr. 10 ) – Bratislava. Po úspešnom absolvovaní príjimacích skúšok bol som prijatý. Po as štúdia na Priemyselnej škole snažil som sa ako richtár triedy obhajova svojich spolužiakov ( Golonka, Hopka, kolektívne akcie – stužková, rozlú ka so školou a iné ) u riadite a školy
Ing. Kova i a, za nežistnej pomoci mojej bývalej spolužia ky zo ZDŠ, v tom ase sekratárky riadite a PŠ-stroj. ( t. . žije v USA ).
Po ukon ení štúdia na PŠ- strojníckej, nemal som šancu prihlási sa študova na SVŠT ( ve
brat bol uväznený za protištátnu innos a otec nepodpísal vstup do JRD ). Po maturite, na základe pridelenej umiestenky nastúpil som v podniku SAD ako prevádzkový majster. Po nastúpeí do
práce ma po prvom mesiaci poslali na neplatenú dovolenku, nako ko otec stále nepodpísal vstup
do JRD. Po podpísaní som opä mohol nastúpi do práce.
Pretože som nemal povolený odklad na vojenskú základnú službu, musel som na túto nastúpi . Do poddôstojníckej školy som sa nedostal ( z hora uvedeného dôvodu – brat väznený za protištátnu innos ). Vojenskú základnú službu som ukon il ako slobodník a vzorný vojak v roku 1959.
Po ukon ení základnej služby nastúpil som do n.p. KOVOSMALT - Petržalka , ako techno lóg. V podniku po viac krát zmenenom názve KOVOSMALT, SKLÁRSKE STROJE, Pov. Bystrica,
SMZ DUBNICA, Z S MARTIN a HYDRONIKA Bratislava, som postupne po viacerých úspešných
pracovných zaiadeniach, ukon il svoje pracovné pôsobenie ako technický námestník ( pri om som
bol bezpartajný – ako jediný z námestníkov ).
V pribehu pôsobenia v uvedenej funkcii musel som si zvyši svoje vzdelanie na vysokoškolské. Študoval som na SVŠT – strojníckej v Bratislave. Skrátené 5 – semestrové štúdium, ktoré sp alo vzdelanostné požiadavky na moju funkciu, som ukon il s výborným prospechom v roku 1980.
Opä musím potvrdi moje slová, že tento výborný kolektív spolužiakov zvolil si ma za svojho „ RICHTÁRA Z MÁSTU “ a zárove ja musím po akova v mene RICHTÁRA a predsedu prípravného výboru celému prípravnému výboru za doterajšiu prácu, ale hlavne Lojzovi Lintnerovi
- Linymu, ( 1. vicerichtárovi ) za jeho aktívny prístup a pri zabezpe ovaní fotodokumentácie
i súpisu spomie-nok za 50 rokov pomaturitných stretnutí, ako aj Vladovi Klepá ovi - Klepinovi ( 2.
vicerichtár ) za jeho správne pripomienky, technické a hudobné zabezpe ovanie našich stretnutí
vrátane dopravy. Taktiež po akovanie patrí Jarovi Illichovi – Ježkovi, financministrovi triedy
a hudobnému dopro-vodu na stretnutiach, i to bolo na klavíri, harmonike alebo gitare.
Záverom chcem vyzdvihnú neúnavnú prácu nášho spolužiaka Lojzka Lintnera pri spracovaní KRONIKY 4.B TRIEDY – MY, ZO 4.B PO 50-tich ROKOCH OD MATURITNÝCH SKÚŠOK.
V zmysle výroku nášho pána profesora Ing. Ladislava Hanajíka súhlasím s udelením diplomu s
oslovením „ STROJÁR - SPISOVATE “.
V Stupave- as Mást, 28.8.2007
Viliam Gašparovi
Váš richtár z Mástu
v.r.
188
DOSLOVY NÁŠICH PROFESOROV
Doslov od maturitného triedneho profesora Ing. Jozefa Hanáka :
( napísaný k prvému vydaniu v roku 2003 )
Na našej priemyslovke som u il vo ve a triedach. Tie najlepšie vynikali kolektívnou súdržnos ou, študentskou prirodzenos ou, vynikajú uplatnením sa v živote, vzorným rodi ovstvom a vôbec kladným postojom k životu.
V tomto oh ade výnimo ným sa ukázal kolektív 4. B triedy z rokov 1953 –1957. Asi tretina žiakov nadobudla aj vysokoškolské vzdelanie a takmer všetci sú v živote ve mi úspešní.
Už usporiadali 9+1 nezabudnute ných pomaturitných stretnutí! Bola rados sa na nich zú astni . „Prípravný
výbor“ na ele s predsedom triedy Vilom Gašparovi om, nazývaným aj „richtár z Mástu“ a nieko kými nadšencami
( Ing. Hopka a alší ) v rovnakom zložení už takmer 50 rokov pripravuje spomínané stretnutia.
Tieto majú vždy vzornú úrove (s návštevou triedy, s pestrým grafickým materiálom, výborným stolovaním,
družnou zábavou pri harmonike, husli kách a speve – tu vyniká môj bývalý kolega, Ing. Ladislav Hanajík ). Nechýba
fotografovanie, filmovanie a zvukový záznam .
A s akou v akou spomínajú na školu a na profesorov ! Študentské i pomaturitné pôsobenie 4.B dokonca už aj
písomne ( vtipne a zábavne ) zdokumentoval Ing. A. Lintner.
Aj ja rád spomínam na takmer 30 školských rokov prežitých na našej škole s kolegami u ite mi, profesormi
a žiakmi!
Som rád, že som aj ja ( do istej miery ) lenom skvelého kolektívu 4.B, lebo som na túto triedu ve mi hrdý !
Ing. Jozef Hanák
triedny
v.r.
Doslov od maturitného triedneho profesora Ing. Jozefa Hanáka :
( napísaný k druhému vydaniu v roku 2007)
V rámci doslovu, pán profesor Ing. Hanák sa rozhodol pre napísanie svojho curriculum
vitae v záujme oživenia a zviditelnenia jeho ur itých životných situácii a odvíjania udalostí, ktoré
by rád nám všetkým touto formou chcel zachova a to v spojitosti aj s jeho neskorším pôsobením
na našej „Fajnorke“. Teda sústre me sa a ítajme doslovný prepis znenia tohto písomného prejavu nášho pána maturitného triedneho profesora :
Už mi ahá na 89, preto píšem aj nie o o sebe. Ke za nem spomína , je to ako keby som sa
pozeral do ve mi hlbokej studne.
Z Veselí nad Moravou sme sa v roku 1925 pres ahovali na Žitný ostrov. Život v sl. kolónii
v obci Šu any medzi Ma armi bol do roku 1938 pestrý a príjemný.
V rokoch 1931 - 1932 som chodil do meštianky v Šamoríne, potom do gymnázia na Gr sslingovej ulici v Bratislave. Maturita v roku 1938 už bola pod hrozbou Hitlera a Hortyho. Moje predvojnové štúdium strojárstva na Technike v Brne prerušil vpád Nemcov. V známych Kauni kách
som len o vlas unikol koncentráku. Medzitým nás Ma ari vyhnali zo Žitného ostrova. Po as vojny
som musel pre Nemcov vyrába pumpy do leteckých motorov. Po vojne som sa vrátil hospodári
na Žitný ostrov. Ja som s ú avami dokon il štúdium na Technike. Po krátkej vojenskej službe ( aj
na známom „Oremlázy“ ) som na jese v roku 1948 nastúpil ako profesor na SPŠ strojníckej na
Fajnorovom nábreží.
V roku 1951 som sa oženil (s tou dobrou ženi kou žijem dodnes). Mal som dvoch synov, ale
„Do ák“ mi zomrel ako 39 ro ný. Mám jednu vnu ku od druhého syna.
Práca v u ite skom zbore a medzi žiakmi sa mi zapá ila. Mojim hlavným predmetom bola
Mechanická technológia. Bol to maturitný predmet, preto som bol stále aj maturitným triednym
u ite om. Žiakov som systematicky na maturity pripravoval, preto vä šinou prebehli úspešne.
Mnohí žiaci získali aj vysokoškolský diplom a všetci sa uplatnili v praxi.
V roku 1953 ma takmer na 4 roky zlákali najprv do Technického vydavate stva, potom do
Výskumného ústavu bezpe nosti práce. Tam sa mi to nepá ilo, preto som sa vrátil na ob úbenú
„Fajnorku“ .
189
Súbežne s pôsobením medzi žiakmi som prežíval aj ve mi pestrý život v po etnom profesorskom zbore. ahko si predstavi to, o sa za éry komunistov po as mojej prítomnosti ( asi od
roku 1950 do 1980 ) na škole dialo.Neustále nám zdôraz ovali, že našou úlohou je vychováva zo
žiakov nielen odborníkov, ale aj zapálených komunistov. Na škole ( medzi u ite mi aj žiakmi ) až
na výnimky, zavládla pasívna rezistencia. Myslelo sa iná a hovorilo sa iná ... Pritom riadite
nielenže nebol komunista, ale dokonca mu syn ušiel na západ! Riadite , inž. Kova i sa však vedel obklopi lojálnými komunistami ( inž. Pálka, u ite Štrbák a iní... ), ktorí desa ro ia nielen
školu, ale aj nás všetkých „držali nad vodou“. Ja, syn „kulaka“ som sa len preto udržal, lebo ažko chorý otec ako prvý vstúpil v obci do družstva. o sa na škole za môjho pôsobenia dialo, by vydalo na politicko – satirický román ( intrigy, preverova ky, neustále školenia toho istého stále dokola, záväzky, at , at ) . Proti riadite ovi dokonca intrigoval aj predseda SM, žiak S. i školník
M. Za nástupcu riadite a, inž. Krulicha sa situácia trochu upokojila.
Po as pôsobenia na „Fajnorke“ som mal š astie na mnoho ve mi dobrých tried. Zo všetkých
sa nakoniec ukázala najlepšou 4.B ( 1953 – 1957). Vynikajúcimi športovcami tu boli Ing. Golonka
a Ing. Hopka. Pomaturitný spomienkový elán už udržujú 50 rokov! Stretávky, aké poriadajú, nemaju na Slovensku obdobu.
Vzorne ich pripravujú: „ve ný“ predseda triedy ( richtár z Mástu ) V. Gašparovi , Ing. A.Lintner, Ing.V. Hopka, V.Klepá a alší ...Na stretávkach k dobrej nálade prispievajú hudobníci V.
Klepá a J. Illich. udovú nôtu však už 50 rokov „ ahá“ prof. Hanajík. Jeho zásoba prekrásnych
( nielen slovenských ) udových piesní je nevy erpate ná. Ale všetci sa pridávame.
Dejiny triedy neustále a vy erpávajúco zachytáva Ing. A. Lintner. Robí tak písomne i obrazom
a je v tom pravým majstrom. Najnovšie chystá seniórske tabló ( ktoré bude vyložené pred širokou
bratislavskou verejnos ou) . Rozsiahly rukopis tejto Kroniky by si zaslúžil pozornos aj dajakého
vydavate stva alebo televízie.
Som š astný a hrdý, že som mohol by ( a že som, ) sú as ou tejto triedy. Dúfam, že aj mojou
publika nou innos ou jej robím es .
Nech žije 4.B, nech sa ešte dlho stretávame !
V Bratislave 9. júla 2007
J. Hanák
v.r.
190
DOSLOVY NAŠICH PROFESOROV
Doslov od profesora Ing. Ladislava Hanajíka :
( napísaný k prvému vydaniu v roku 2003 )
Milí absolventi!
Škola Vám dala základ pre Vašu celoživotnú innos . Vedomosti ste následne rozvíjali pod a uplatnenia každý v tom smere, ktorý si vybral, alebo do ktorého sa náhodou dostal.
Priate stvá, ktoré ste medzi sebou uzatvárali, boli isté a pravdepodobne nebudú poškvrnené po celý život.
Boli ste výnimo ná trieda, zvláštny a súdržný kolektív, o sa prejavuje najmä na pravidelnom poriadaní pomaturitných stretnutí, ktoré uskuto ujete.
Od ukon enia školy uplynulo už viac ako 46 rokov, po as ktorých sa udiali ve ké zmeny nielen vo Vašom
osobnom živote, ale aj vo verejnosti. V zamestnaní dosiahli ste zvä ša významné postavenia.
História triedy prachom však nezapadne, lebo je stále oživovaná pomaturitnými stretnutiami, fotografiami,
videom, rôznymi záznamami, dokumentami a najnovšie súborom spomienok „My, zo 4.B “.
Pritom nemožno nespomenú priaznivý vplyv vitamínov záhoráckej kapusty, ktorú každoro ne dodával
„richtár z Mástu“ Vilo Gašparovi konzumentom z triedy ( Poznámka – aj ja som ju koštoval, bola vynikajúca ...).
História je zásluhou Vás všetkých v pohybe, história je živá. Predsa však chcel by som vyzdvihnú na tvorbe
histórie, neúnavnú prácu Vášho kolegu Alojza Lintnera, ktorému by ste na 50. výro í od maturít mali udeli diplom s
oslovením „ strojár – spisovate “.
Mal som Vás všetkých rád
Váš Hanajík
v.r.
Doslov od profesora Ing. Ladislava Hanajíka :
( napísaný k druhému vydaniu v roku 2007 )
Pán profesor Ing. Hanajík sa rozhodol pre napísanie len ve mi stru ného vyjadrenia, pretože jeho zhoršený zdravotný stav – zhoršené videnie na jedno oko a naprosto nefunk né druhé
oko, mu nedovolil siahodlhé písanie. Uvedomujúc si túto jeho situáciu, pokladám si za povinnos ,
ve mi úprimne po akova sa za jeho ochotu napísa akési posolstvo mladším aj napriek svojmu
zdravotnému stavu . Teraz sa sústre me a ítajme doslovný prepis znenia tohto vnútorne precíteného posolstva nášho pána profesora :
Milí priatelia zo 4.B, moji študenti.
Dôležitým projektom nášho žitia je škola. Preto je potrebné vybudova pevné základy. Kedže
sme technici, musíme sa stara predovšetkým o prípravu mládeže v odbore techniky na Slovensku.
No nie je to len výchova po stránke odborného technického rastu, ale nesmieme zabúda na pestovanie mravných zásad, bez dodržiavania ktorých by nebol náš život ucelený, bol by neúplný.
Ak sledujeme udalosti z tohoto h adiska, je to až do žia u – kamarát zastrelí kamaráta, žiak
zastrelí u ite a, hodí sa pod vlak, vysko í z okna, dokonca matka podreže 7-ro nú dcéru, rôzne
krádeže at . Ako je to možné, normálny lovek nechce tomu ani veri a je to skuto nos , je to hrôza ... Kde h ada nápravu? V škole, v rodine, v knihách, v náboženstve ? Skrátka je to hrôza o len
na to pomyslie , samé priestupky proti udskosti.
Nech sa aspo iasto ne zbavíme týchto pocitov a predstáv, h adáme nie o pozitívne, h adáme nápravu k tom, aby náš život bol krajším a išiel príjemnejšou cestou.
Ako liek na boles všetkých poslúžili práve aj Vaše pomaturitné stretnuia. Ukazujete v nich
cestu krajšieho života a tak sa všetci snažíte žitie udí opravi , zlepši , ve Slovensko ja naša vlas
a chceme, aby sa stala krajšou. Spolo ne upravujeme históriu našej vlasti – nakoniec aj tie vaše
pomaturitné stretnutia k tomu smerovali ( v rámci spätného poh adu na školstvo, spolo nos ) a
ur ite napomáhajú h ada formy vytvárania vzorov pre ostatných udí. A tak h adáte možné ces-
191
ty ( a ur ite ste ich aj našli ) vzájomného ovplyv ovania udí. Všetci h adajme cestu vzájomného
zbližovania, cestu lásky, ve ako sa hovorí, láska aj hory prenáša...
Ja vám všetkým prajem ve a radosti z alšieho života a nezabudnute ných spomienok z vašich stretnutí a znovu a znova sa tešte na nasledujúce spolo né spomínanie a stretnutia.
Gratulujem vám všetkým, ktorí ste sa na stretnutich zú ast ovali ( a nikdy vás nebolo málo ),
gratulujem vaším organizátorom a nezabúdam na erstvých jubilantov - absolventov po 50-tich
rokoch od maturít zo 4.B triedy ( šk rok 1956/1957 ) a samozrejme gratulujem osobitne aj tým,
ktorí sa už dožili krásneho jubilea 70 rokov života, života iste plného a krásneho, iste plnohodnotného, života mojich študentov na ktorých som hrdý a pyšný.
V Bratislave 27.10.2007
Váš Hanajík
v.r.
192
DOSLOVY NÁŠICH PROFESOROV
Doslov od profesora Ing. Jaroslava Zelku, CSc., :
( napísané k prvému vydaniu v roku 2003 )
Milí absolventi 4.B
Roky strávené po as stredoškolských štúdii sú vryté do živej pamäti na celý život. V nich sa formovala budúcnos každého, kto v kolektíve stredoškolákov vyrastal, jeho forma i obsah života. V tomto období vzniklé priate stvá prevážne zostávajú na celý život. A obsah získaných vedomostí je základom budúceho vývoja, orientácie i nájdenia si vlastnej báze pre budúce povolanie a nielen to. Tu sa formujú i vlastnosti loveka, z ktorých sa vytvára tendencia ži a uplatni sa pre celý budúci chod života.
To platilo i platí aj pre triedu 4. B Priemyselnej školy strojníckej v Bratislave. Ako sa realizovala a vyvíjala v
súlade s vyššie uvedeným, dokazovali ich pravidelné pä ro né stretnutia. Naša ú as , Vašich profesorov, bola v obrátenej pozícii v pomere k Vašim študentským rokom.
Vtedy ste prezentovali stav Vášho vývoja, Vaše informácie sa opierali o základ získaný v škole. My, Vaši
u itelia sme pozorovali Váš odborný rast, prístup k životu a boli sme Vašim vývojom ur ite spokojnejší než Vy.
Ak ste oživovali spomienky na týchto stretnutiach zo školských lavíc, bolo len spestrením spomienok zamontova tam i mentalitu nás, u ite ov. Vami nastavené zrkadlo tých dôb nás neudivovalo – tak to bolo.
Život nás, u ite ov, pokia sme boli ešte medzi Vami, nechcel by nostalgiou rokov minu-ých. Vieme, že as
odmeriava každému rovnako a vieme, že ak by bolo život možno vráti spä , nekonali by sme iná , prišli by sme k
tým istým metódam i formám našej práce, aj ke sa sú asné prostredie podstatne zmenilo.
Chodíme radi, ja osobne tiež, medzi Vás a netreba prízvukova , že ešte dlho by sme radi chodili, ale...
V duchu spomienok, obsažnej náplni Vašich stretnutí a vysokou úrov ou týchto stretnutí prezentujete nielen
Váš vývoj, ale aj stav Vášho sú asného myslenia, snáh i výsledkov orientujúc sa najmä na najbližšie Vaše okolie -rodinu.
Rovnako aj Vaši u itelia sa i teraz tešia z Vašich postojov, ale aj smútia s Vašimi smutnými spomienkami z
obdobia Vášho života.
Takí sme teda boli a akí sme teraz ???
Váš Zelko
v.r.
Doslov od profesora Ing. Jaroslava Zelku, CSc., :
( napísané k druhému vydaniu v roku 2007 )
Aj náš pán profesor Ing. Zelko, CSc., sa rozhodol pre napísanie svojho doslovu vo forme
curriculum vitae, aby umožnil nám všetkým nazrie do jeho ur itých životných etáp a situácii,
ktoré by rád nám všetkým touto formou chcel zachova a to v spojitosti aj s jeho pôsobením na
našej „Fajnorke“. Teda sústre me sa a ítajme doslovný prepis poznámok tohto nášho pána bývalého triedneho profesora, ktorými nevdojak odpovedal aj na ním samotným vyslovenú otázku
v závere svojho doslovu z roku 2003 s odstupom štyroch rokov:
Takí sme teda boli a akí sme teraz ???
Pri každom stretnutí so žiakmi zo 4.B sa dop ala kronika života tejto triedy. ažko preto
nájs motív pre nie o nové, o sa ešte nenapísalo. Ing. Hanák, posledný triedny profesor to vyriešil obsiahlym „curriculum vitae“. Mne prichádza tiež na mysel podobná, aj ked asove ohrani ená myšlienka opísa analógiu svojho života vo väzbe na Vaše obdobie stredoškolského štúdia.
Ako som sa teda stal Vašim u ite om i triednym ?
Maturoval som i chodil na tú istú školu ako Vy. Lenže môj vývoj v mladosti bol ur ite náro nejší a viac problémový ako Váš. Každý vývoj loveka má svoje svoje špecifiká. Narodil som sa v
Podjavorínskom kraji Bielych Karpát v obci Lubina – Kopanioce ako jeden zo štyroch detí. Do udovej školy som chodil v rodnej obci, do meštianky na Starej Turej. Bolo to vojnové obdobie, plné
nebezpe enstva ale i uvedomovania si kam patrím a o chcem dosiahnú . Prihlásil som sa v roku
1946 – teda bezprostredne po vojne, na Priemyselnú školu strojnícku do Bratislavy – teda na našu
školu ako 4.B. Lenže chudobný chlapec z Kopaníc bol obdarený mnohými komplexami vyplývajú-
193
cich z ve kých rozdielov medzi mojím doterajším životom a životom mojich spolužiakov z miest
Slovenska. Len vedomos ami a schopnos ami bolo možn éprebíja sa od detských rokov životom.
Hmotný nedostatok nútil loveka v tom období h ada si od detstva s ubnejšiu perspektívu a tá bola v snahe získa maximálne množstvo vedomostí, ktoré otvárali cestu alšiemu životu.
Povojnové roky 1945 – 50 dávali chudobným žiakom možnosti štúdia. Z domu som dostával
len minimum na stravu a internátne ubytovanie, ostatné bolo až po maturitu štipendium. Rodi ia
totiž v po etnej rodine ( 9 udí ) nesta ili každému kry všetko. Maturoval som v roku 1950. Na
Vysokú školu technickú som sa hne ani neprihlásil, pretože nedalo sa vopred vedie o materiálnych podmienkach, kedže od rodi ov som nedostal už ni . Ani som vlastne nepotreboval, pretože
od prvého ro níka SVŠT som u il po as denného štúudia jeden rok na U opvskej škole a od druhého ro níka už som u il na strojníckej priemyslovke základné technické predmet y- externe 16
hodín týždenne. Bolo to v aka vtedajšiemu riadite ovi Ing. Kova ovi ovi, ktorý si ma zo školy dobre pamätal, pretože ma u il maturitný predmet - stavba strrojov. Mal som ho rád a ve ká as
môjho života bola spojená s ním , nielen ako u ite om, ale aj ako spolupracovníkom i jeho zástupcom v rokoch 1961 – 64.
H adal som však od života viac, ako mi poskytovala škola a rozhodol som sa preto odís v
roku 1964 zo školy na Výskumný ústav zvára ský v Bratislave z dôvodov vedeckej ašpirantúry.
Tento ústav sa organiza ne v tomto období zmietal v personálnych problémoch. Bol odvolaný zakladate ústavu profesor abelka. Ústav sa psychicky rozdelil na dve skupiny „ ZA a PROTI“.
Vážil som si prof. abelku pre jeho mimoriadné schopnosti - on vlastne založil ústav, ale aj
ako svojho profesora z Vysokej školy technickej. Jeho nástupcovi, ktorý nepochádzal z radov abelkových odporcov, ale zo strojárskej mimobratislavskej organizácie, som padol do oka, prešiel
som dvoma technickými funkciami až som sa stal v súlade s radou pôvodného riadite a jeho
technickým zástupcom. Ústav prešiel viac ako dvdsa ro ným konjukturálnym vývojom. Bol uznávaým technickým subjektom na celom svete, o sa konkrétne prejavovalo na rôznych medzinárodných fórach, ktorých som sa na celom svete zú ast oval. Ustav bol zainteresovaný do mnohých
ve kých akcií vnútroštátneho i medzinárodného významu. Boli to vysoko technicky náro né zváracie stroje, technologické postupy výroby doma i za hranicam, náro né zváracie technológie. Môžem konštatova s plnou zodpovednos ou, že neby aktivity VÚZ-u a jeho schpností, nebol by sa
vystaval plynovod Orengurg – Západná Euróupa ( poznámka kronikára - na 100% to potvrdzujem,
pretože mal som tú es ako pracovník Hydrostavu, na tej výstavbe sa osobne podiela a naviac rovnakou
mierou tieto technológie zvárania a prídavné materiály vyvinité a vyrábané na VÚZ-e boli aplikované a používané aj na výstavbe všetkých liniek Tranzitného plynovodu na území SSR pre priemery DN 1200 a DN
1400 mm ) a automobilový priemysel by nebol dostal ten impulz, ktorý v zložitých rozdeleného sve-
ta mal. Len pre stavbu plynovodu, ústav vyškolil 1200 zvára ov, len pri inením ústavu bola možná
realizácia zvárania potrubia priemerov 1200 mm a tlaku 75 atm. To bola vlastne skrytá bomba
pozd ž celého Slovenska. eskoslovensko malo z toho trvalý prínos podielu z tranzitného poplatku,
ktorý kryl 1/3 jeho spotreby plynu. Ža , sú asnos nás postavila do inej situácie, predaj SPP nás
v získavaní výsledkov v tejto innosti obmedzil – predali sme as nášho výrobného prostriedku –
taký je život.
Jedenás ro ná práca vo VÚZ - e ma postavila pred možnos pracova v zahrani í vyslovene v technickom smere v rámci hospodárských organizácii OSN v Ženeve, kde po as 6-ro ného
pôsobenia pracoval som vo vedecko – technických informáciach z oho naša technika získavala
pri uplat ovaní aplikácii nášho strojárského potenciálu z celého eskoslovenska. Dva roky som
bol v Ženeve lenom vedecko – technickej komisie, ktorá pripravovala Závere ný dokument Helsinskej konferencie – najvä šia akcia Európy, ktorá otvorila cestu spolupráce Východ – Západ a
neskôr vytvoríla základ pre najvýznamnejšie obdobie vývoja spolo nosti ( u nás ) - rok 1989.
Po príchode zo Ženevy som bol generálnym riadite om PZO OMNIA – kde som našiel techncké
uspokojenie – realizáciu našej ložiskovej techniky – ZKL do 127 zemí sveta a zaradenie sa do skupiny výrobcov najkvalitnejších ložísk ako SKF, FAG, RIV, RHP a pod.
194
V roku 1981 som sa stal ministrom obchodu do roku 1988, ke som nechcene musel odís
na funciu Obchodného radu do Albánska, kde som pracoval až do roku 1991 – teda polovicu doby
za starého režimu a polovicu za sú asného režimu.
Po roku 1989 ma navštívil redaktor vtedajšej „Smeny“ a žiadal mô,j u nás návrat a rehabilitáciu. Odmietol som sa angažova , pretože som odchádzal do dôchodku.
To bol teda vývoj Vášho profesora, ktorý Vás mal rád, vedel sa vh bi do Vašich problémov, možno Vám aj nie o odovzdal pre Váš vývoj a uplatnenie.
Želám 4.B aby si zachovala ten trend, ktorý nastúpila a pokia budú medzi Vami takí., ako
sú sú asní aktivisti tejto peknej tradície, budete ma rados zo stretávok a spomienok na Vaše štúdium. Aj to je vlastne teraz zmyslom Vášho života. Prajem Vám prežíva , žia , tiež už jese Vášho
života v spokojnosti a v aka za Váš doterajší život. Je dobré, že sme spolo ne mimo vlaku politiky
– teda žite aj zo spomienok – iste Vás to pri srdci ohreje.
V Bratislave 13. augusta 2007
Váš Zelko
v.r.
195
DOSLOV A PO AKOVANIE AUTORA ( napísané k prvému vydaniu v roku 2003 )
Na stretnutí po 45 rokoch, náš maturitný triedny profesor nazna il v tom ase už avízované blížiace sa 100 – ro né jubileum našej ALMA MATER, na „ fajnorke “ v roku 2004.
V duchu som si predsavzal predloži na chystanú oslavu, ktorá by vraj mala by zorganizovaná, dokumenta ný materiál aj o našej triede. Nepochybne, svoj v duchu vyslovený prís ub
chcel by som aj dodrža a práve vtedy sa po prvý krát zrodil nápad, ktorý ...
Neprináleží mi však vnucova sa, ale ak si uvedomím to množstvo absolventov v tom
ve kom množstve maturitných tried v rozpätí to kých rokov existencie školy, bol som povinný
požiada nášho richtára o súhlas na oslovenie organizátorov a ponúknu z archívu našich pomaturitných stretávok napríklad aj tento súbor spomienok, možno že trochu v upravenej forme, ktorá
sa bude dotýka prevažne iba rokov strávených v školských laviciach.
V tomto zmysle som sa teda pokúsil aj postupova v domnienke sa, že to môže by považované aj za záujem všetkých nás zo 4. B, ktorý sú asný p. riadite PŠ- stroj. s potešením prijal.
A potom,... ? o bude potom ..., je v rukách prozrete nosti, ale je potrebné veri v to najpriaznivejšie riešenie. o by to malo by ?
Nuž, len to, aby v texte avizované dve 50-ro né jubileá sa naplnili skuto nos ou a mohli
sme si spolo ne poveda „OPÄ SME TO DOKÁZALI “
Ve mi rád by som chcel odovzda Vám moji vzácni a milí kamaráti aj dokon enú spomienku na 50 ro né post-študentské návraty do lavíc našej starej priemyslovky na „ Fajnorke“ vo
forme alšieho fotoalbumu a aj v tvare „pohyblivých obrázkov “, tak ako to v minulých rokoch
bývalo zvykom. Ale to je zatia azda len hudba budúcnosti nasledujúcich 3-4 rokov.
Predkladaný súbor spomienok je napísaný prostým štýlom bez odborných vedomostí o literárnej tvorbe, alebo o teórii písania. Proste, tak ako myšlienky rad za radom sa uvo ovali z h bky
asu možného zabúdania z minulosti na dnešné svetlo sveta, tak som ich postupne kládol do stránok týchto návratov a tak ich pomohol zachoval pre sú asnos i budúcnos .
Na tomto mieste by som rád chcel po akova všetkým tým priate om, ktorí mi zapoži ali
rôzne podklady z ich vlastných archívov, alebo pri osobných stretnutiach mi porozprávali vlastné
spomienky a zážitky. Zaslúžia si za to v aku.
Boli to v abecednom poradí zoradení títo spolužiaci
Gašparovi Viliam, Hopka Vladimír, Illich Jaroslav,
Jamrich Milan,
Kevický Imrich
Klepá Vladimír
Sú asne by som rád vyjadril po akovanie nášmu „richtárovi z Mástu“, Viliamovi Gašparovi ovi, ktorý ako prvý pre ítal rukopis spomienok a napísal doslov. Tento doslov ma motívuje
pokra ova v innosti kronikára i na alej.
Po akovanie si zasluhuje i dlhoro ný kamarát Vlado Klepá , ktorý pozorne a starostlivo
pre ítal rukopis a svojimi pripomienkami umožnil upravi text do kone nej podoby tak, aby verne a správne popisoval zaujímavú históriu našej 4.B triedy.
Rád by som vyslovil slová v aky aj na adresu bývalej kolegyni, Ing. Dáši A. z posledného
môjho pracoviska, ktorá vyhovela mojej prosbe, aby i ke amatérsky, ale predsa fundovane vykonala jazykovú kontrolu a úpravu textu. Tým eliminovala na minimum prípadnú hrozbu „vykopania
vojnovej sekery“ zo strany stúpencov jazykového zákona a ochráncov pravidiel slovenského jazyka z radov itate ov tohoto súboru spomienok.
Osobitná v aka patrí naším trom pánom profesorom Ing. Hanákovi, Ing. Hanajíkovi a Ing.
Zelkovi, CSc., ktorí radi vyhoveli mojej prosbe napísa samostatné doslovy. Ve mi ma potešila
ich ochota rukopis pre íta a nimi napísané doslovy ma len utvrdili v presved ení, že vynaložená
námaha pri spracovaní súhrnu spomienok nebola márna.
Polstoro ie trvajúca súdržnos a kamarátsky duch, ktorý pretrváva v 4.B triede si to plne
zasluhuje. Ve o tom píšu aj naši páni profesori vo svojich doslovoch.
Autor LINY
v.r.
Bratislava, november roku 2003
196
EŠTE NIEKO KO SLOV NA ZÁVER A PO AKOVANIE ....
Za tie posledné štyri roky od 2003 roku až do dnešného d a som si priliš zvykol na jednostranné
„dišputy“ s kamarátmi zo 4.B a zrazu tento monológ sa už kon í. Verte, že mi to bude chýba , pretože touto formou som si udržiaval a predlžoval krásne chvíle návratov do mladosti i oživoval spomienky nielen na školské roky, ale aj na roky mnohých následných stretnutí, ktoré boli vždy plné
prekvapení a zvratov, aké žiadny lovek len tak ahko nevymyslí, vymyslel to sám život a mne
bolo umožnené s tými zážitkami podeli sa spolo ne s vami.
Za povšimnutie možno stojí aj úvodné Motto na prvom liste našej kroniky, ktoré hodne napovie
a vystihuje praprí inu pohnútok k tomu, aby tieto listy Kroniky uzreli svetlo sveta, ktoré by sa bez
takéhoto „prevtelenia“ asi neboli dostali do vaších rúk. Napriek tomu, že svojou životnou filozófiou som viac zameraný na materialistické ponímanie sveta, v tomto prípade na 100% „podpisujem“
citovaný výrok lorda Byrona.
Milí priatelia, „spoluharcovníci“, akujem vám za to, že ste mi umožnili prostredníctvom týchto textov opísa a vyjadri to, o sa vlastne nachádza vo vnútri každého z nás zo 4.B. Za to, že ste
tak dlho vydržali tieto riadky íta , prepracovali sme sa spolo ne k záveru , aby me mohli sumarizova , že nemáme sa za o hanbi , práve naopak, môžeme by na seba právom hrdí.
Týmto sa aj naplnil môj dávny sen, možno až detsky naivný, ke kedysi dávno, ešte ako školák
ve mi som chcel napísa aspo krátku poviedku o živote okolo seba a vy ste mi túto príležitos
poskytli. Nie je to poviedka, je to skuto ný príbeh o skuto ných u och a to je na tom práve najkrajšie. Každá veta, každá príhoda je odpozorovaná zo skuto nosti, ni nie je a nebolo vymyslené,
všetko ( žia nie všetko sa podarilo aj zaznamena ) nám zrežíroval život sám.
Kronika 4.B síce sa už kon í a zatvárame posledné jej stránky, ale o tak zachova naše stretávania sa aj pre alšie roky tak, ako to nazna il náš richtár pri ostatnom stretnutí :
KAŽDORO NE PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚN
SA STRETNEME
vo vieche
„ U SEDLIAKA“
na Obchodnej ulici v Bratislave
VŽDY OD 15,00 HODINY ?
bez pozvánok, bez predchádzajúceho „oficiálného“ oznamovanie, proste spontánne, kto si spomenie, ten príde...
A budeme sa ako-tak snaži aj zaznamena priebeh budúcich stretávok „kamošov“ zo 4.B ?
Beriete to ? Na rozmyslenie máme síce ešte dos asu, ale na rozhodnutie len do najbližšieho
„pracovného“ stretnutia, potom sa už pôjde na ostro a aj zápis by mal by „autentický“.
Alebo ponecháme to na náhodu, podobnú tej, akú priniesol samotný život a priaznivý osud našej 4.B triedy v prvej polstoro nici ?
Dozviem sa to, alebo mi niekto podstr í ahák, aby som spoznal odpove ? V priebehu posledných rokov mi „vydatne našepkával “ a „ podsúval aháky “ pri h adaní správnych odpovedí na
mnohé otázky práve ten, ktorý v školských rokoch ve mi rád využíval „služieb utajeného nápovedu“, udovo povedané - našepkáva a. Kto to bol ? Nepriznám to hne , pretože nikto z nás ani
po as štúdia neprezrádzal toho, kto tajne našepkával a tak „zlepšoval“ výsledky skúšok.
Pretože dnes je situácia v opa nom garde a našepkávanie z „historického“ h adiska má vysokú
cenu a musí sa honorova viac ako vtedy dávno, kedy išlo len o to, i „by alebo neby “ na pranieri triedy, môžem, ba musím ho s potešením prezradi .
197
Bol to Vlado Klepá – náš Klepino, ktorý mi najviac našepkával a pripravoval aháky pri zvládaní obtiažnej „u ebnej“ látky z histórie našej 4.B triedy. Týmto mu takto otvorene pred všetkými
akujem.
Moja v aka patrí aj všetkým ostatným našepkáva om ako aj tolerantným pánom profesorom pri
posudzovaní spracovania mojej najrozsiahlejšej „domácej úlohy“. Chvála bohu, žiacku knižku nemám, už dávno som ju stratil ... a ani neviem, i „domácu úlohu“ som sa dostato ne nau il...a preto radšej rýchlo úlohu predložím a bežím spä si sadnú medzi ostatných z triedy a v tichosti budem sa teši z toho ako aj vy budete k danej úlohe reagova a dop a ju svojími poznámkami.
Radšej si spome me na neraz ne akané „zámeny vyu ovacích hodín“, ktoré s ob ubou realizoval náš nezabudnute ný pán profesor Dr.Svozil, aby nás doslova uchránil pred hroziacimi „vysokými“ známkami. Tak aj teraz bol by som rád, keby sme sa uliali zo skúšania a v duchu jeho známeho – „chlapci, nie všetko o v budúcnosti budete potrebova je uložené v u ebniciach a preto
vám rozpoviem alšie skuto né príbehy zo života a histórie udstva “, no a my všetci sme takmer
s otvorenými ústami po úvali ním rozprávané príbehy a pritom sme boli aj radi, že sa ulejeme z
neraz neprijemne prísnych vyu ovacích hodín. ( ve sme boli normálnými chalanmi a ulievanie
sme mali v krvi, však ? )
No a teraz, ke samotný život nám všetkým ponúkol „písa históriu“, hoci nie udstva, ale ur ite našej 4.B triedy, (vlastne z asti aj samotnej našej starej dobrej školy na „ FAJNORKE “) tým,
že sme sa spolo ne 54 rokov stretávali, spolo ne prežívali roky mladosti a pravidelne trávili dlhé
hodiny spolo ných rozhovorov aj ke už sme boli „ na vlastných nohách“ a stávali sa dospelejšími a skúsenejšími, nech „naší následovníci teraz po úvajú a u ia sa ...“
Nech už iní sa ulievajú zo skúšania trebárs aj po úvaním „našich historiek“, ve aj oni raz spoznajú z oho ich bude skúša život sám.
Tam sa ulieva , už nebude da , my všetci to dnes už dobre vieme ...
A mi budeme pritom len spomína a spomína ...Po úvnu nás tí iní ?
LINY
ako jeden zo 4. B triedy,
ktorý teraz dopísal svoju najrozsiahlejšiu „domácu úlohu“.
Teraz sa pozastavil pred Vami na
„50 ro nom moste nad riekou poznania a spomienok“
a ako autor Kroniky
nepoznajúc pokra ovanie, h adá pomoc
a
stále netrpezlivo aká na nápovedu, alebo vytúžený „ ahák“.
V Bratislave, d a 1.decembra roku 2007
Dopísané v Bratislave, po ukon ení jubilejného stretnutia
a
po obdržaní závere ných doslovov od naších pánov profesorov
ako aj
od nášho „richtára z Mástu“
198
KRONIKA
O ŽIVOTE, OSLAVE MLADOSTI
A
O EXISTENCII NAŠEJ EXTRA
4.B TRIEDY
SA TU UŽ KON Í SPOMIENKAMI,
KTORÉ NÁS DOVIEDLI AŽ K 50-RO NÉMU JUBILEU OD NAŠICH MATURÍT.
ALE NEKON Í SA JEJ
PREŽÍVANIE DO
ALŠÍCH ROKOV...
JE VIAC AKO PRAVDEPODOBNÉ, ŽE SA PRED NAMI OTVORÍ
OKNO
DO KLUBU
KVAS zo 4.B
KTORÝ od 01.11.2009 BUDE MA UŽ ZAREGISTROVANÝCH
VŠETKÝCH ŠTUDENTOV ZO 4.B TRIEDY.
VZNIKNE AJ POKRA OVANIE ROZPRÁVANIA
O OSLAVE ŽIVOTA AKO AJ O ALŠOM OSUDE B - karských ex-MATURANTOV ?
Možno aj vo forme
KVAS zo 4.B stále žije ...
( možno príde aj kúzelník a všetko bude iná ... )
PRETO
KAŽDORO NE PRÍ TE, PRVÝ PIATOK V MESIACI JÚN, DO VIECHY
„U SEDLIAKA“
na Obchodnej ulici v Bratislave,
VŽDY OD 15,00 HODINY
bez pozvánok, bez predchádzajúceho „oficiálného“ oznamovanie, proste spontánne, kto si spomenie ten príde...
... a ten kúzelník, nech radšej nechodí,
ve prídete predsa
VY VŠETCI
199
BÓNUS
Aby som dodržal prís ub nazna ený v texte na strane .160, je mojou povinnos ou spomínaný
„bonus“ aj zrealizova a preto nieko kými slovami to chcem ešte skomentova .
Tak ako vždy po každom stretnutí, rovnako aj teraz, sme všetci lenovia organiza ného výboru
považovali za svoju milú povinnos sa stretnú a na záver spolo ne zhodnoti naše polstoro né
stretnutie a spolo ne strávi a v dobrej pohode uzatvori 50 ro nú tradíciu našich pomaturitných
stretávok. Nebudem to považova za sebachválu, ale kde inde sa stretnú , ak nie u m a na chate
(Lama – Plánky), ktorá už neraz v minulosti bola svedkom ve mi pekných posedení, kde sa dá
pri minimálnych nákladoch ( ktoré sme si všetci prítomní svorne podelili z vlastných groší ) v pohodli lesného k udu, pri guláši a dobrom pití kamarátsky posedie , podebatova i zaspieva . Aby
naše závere né posedenie bolo pod kontrolou, dohodli sme sa prizva aj manželky a tak „dámske
komando“ na chate kontrolovalo naše posledné tzv „pomaturantské“ aženie.
Okrem aperitívu, gulášu, piva, vína, kávy a klobás prispel k dobrej pohode aj „kooptovaný domáci pán“ Harry, ktorý vzorne všetkých obsluhoval vo svojsky upravenej „ elenke“ a v „ ašnickom“ úbore, “fabrikoval“ dobrú náladu a zabával svojskými figúrami všetkých prítomných. Aj
hudobníci Ježek a Klepino prispeli k dobrej nálade. Tak sa stalo, že v piatok 13. júla 2007 sme
boli v prvých hodinách posedenia od predpo ud ajších hodín presne trinásti, aby sme sa spolo ne
zabavili a v premiére sme si aj pozreli práve spracovaný videozáznam z nášho ostatného stretnutia.
A tú sú tie avízované bónusové obrázky, ktoré boli nafotené na mojej chate v rámci ve kého
„postretávkového“ finále v aka pohotovosti fotoaparátov v rukách Ježka a Klepina :
Pozeráte sa na fotozábery, ktoré zaznamenali zav šenie zlatého jubilea ...
Prvý prípitok
Druhý prípitok
Harry v akcii
Pani Gašparovi ová „porcuje „ guláš “
a my si pripíjame po tretí krát ...
Imino si „ uká“ s Harrym
Harry galantne víta pani Illichovú aby...
Download

Vlastny text J _176 - 199_