T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Strateji Geliştirme Başkanlığı
S ayı : 10903426/855.01/1852197
09/05/2014
K o n u : Y e r s iz Ö denen Aile Yardımı.
İlgi:
M aliye Bakanlığının 22/04/2014 tarihli ve 95713651-663.05/4227 sayılı yazısı.
M aliy e
Bakanlığı
M uhasebat
Genel
M üdürlüğünce
m aaş
ve
tahakkuk
işlem lerine ilişkin
say2000i (K BS) sistem inde gerçekleştirilen genel bütçeli idarelerin
m em u r ve sözleşmeli personeline, kişilerin beyanları dikkate alınarak 2009/Aralık ayında
ödenen aile yardım ı ödeneğinin yersiz ödenip ödenm ediği ile asgari geçim indirimi
m ahsuplarının doğru yapılıp yapılmadığı hususlarında Bakanlığım ız m erkez ve taşra
birim lerine ait M aliye Bakanlığı tarafından ilgi yazı ile A r a lı k 2013 tarih ve 6 6 /İR .I/l sayılı
bir Incclcm c raporu düzenlendiği bildirilmiştir.
B ildirilen
incelem e
raporunda
işletim
sistemlerinde
kayıtlı
bilgilerin
karşılaştırılm asıyla elde edilen verilere ilişkin sistem bilgilerinde olabilecek hataların varlığı
ile birlikte kişilerin özel durumlarının kayıtlara yansım am ış olabileceği de dikkate alınarak,
ekte isimleri belirtilen II ve ilçenize ait birimlerde çalışan personeli kapsayan (ilçelere de
du y u ru lm a k suretiyle) 12 adet tablonun gözden geçirilerek hatalı kayıtların düzeltilm esi
gerekm ektedir.
Ayrıca; gönderilen tablolarda yapılacak karşılaştırma sonucunda varsa raporda tespit
edilen fazla veya yersiz ödem elerin İl/Ilçe Milli Eğitim M üdürlüklerince "Kam u Zararlarının
Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar H akkındaki Y önetm elik" ve 2007/2 sayılı G enelge
kapsam ında c-A lacak m odülüne de veri girişi yapılarak takıp ve tahsil edilmesi hususunda;
Bilgilerinize ve gereğini rica ederim.
Veysel E R D E L
Bakan a.
Başkan V.
1-Mali Tablo (12 Adet)
2-Incelem e R aporu (33 Sayfa)
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile im/alannu.stır
Atatürk Blv. 06648 Kızılay/ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: adsoyad@ incb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Necat ALTIOK- Mali Hizmetler Uzmanı
Tek (0 312)4131818
Kaks:(0 312) 4187539
p? HS - ■
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
-,"'1 Wl
Sayı ;
Konu :
95713651-663.05/4227
inceleme Raporu
çÇ
■
22/04/2014
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA
Bakanlığımız Maliye Uzmanları İsmail Hakkı ÇAKIR ve Hamdi GÜLŞEN tarafından
“Maaş ve tahakkuk işlemleri say2000i (KBS) sisteminde gerçekleştirilen genel bütçeli
idarelerin memur ve sözleşmeli personeline, kişilerin beyanları dikkate alınarak 2009/Aralık
ayında ödenen aile yardımı ödeneğinin yersiz ödenip ödenmediği ile asgari geçim indirimi
mahsuplarının doğru yapılıp yapılmadığı” hususunun incelenmesi sonucunda bir İnceleme
Raporu düzenlenmiştir.
Söz konusu raporda, say2000i (KBS) sisteminde kayıtlı personelin 2009 Aralık ayı maaş
bilgileri, diğer kamu kurumlarının (Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işletim sistemi, Gelir
İdaresi Başkanlığı Vedop sistemi, Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü Memis kayıtlan İle
çocuklar için öğrenimleri dolayısıyla aldıkları burslar Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Burs ve Yurtlar Daire Başkanlığı) bilgi
işlem sisteminde kayıtlı bilgilerinden elde edilen verilerle karşılaştırılmış ve 12 adet tablo
oluşturulmuştur. Bu tabloların idarelerce gözden geçirilmesi ve varsa hatalı uygulamaların
düzeltilmesini teminen gerçekleştirme birimlerine gönderilmesi istenilmektedir.
Bilindiği gibi, aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi ödenmesinde eş ve çocuk
için belirleyici olan bilgilerin, hakkın kazanılması ve kaybedilmesine konu hallerin vukuu
tarihinden itibaren ödemelere doğru yansıtılması gerekmektedir. Ancak, işletim sistemlerinde
kayıtlı bilgilerin karşılaştın!masıyla elde edilen verilere ilişkin sistem bilgilerinde olabilecek
hataların varlığı ile birlikte kişilerin özel durumlarının kayıtlara yansımamış olabileceği de
dikkate alınarak, ekte yer alan CDr de isimleri belirtilen personelin beyanlarının gölden
geçirilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir.
Bilgilerini arz ederim.
Bekir BAYRAKDAR
Bakan a.
Genel Müdür
EK:
1)lnceleme Raporu
2)CD
DAĞITIM :
Bakanlıklar
D ik m en C a d d e s i M e ra sim S o k a k 0 6 1 0 0 D ik m e n /A n k a ra
A y rın tılı b ilg i için irtib a t:M .Ç E V İK
Telefon: (312)415 17 53 Faks: (312)425 20 37
e-posia: [email protected] Elektronik A ğ; muhasebat.gov tr
A nkara, 2013
I’ KONU
Maaş ve ücret tahakkuk işlemleri say2000i (KBS) sisteminde gerçekleştirilen genel
bütçeli idarelerin memur ve sözleşmeli personeline, kişilerin beyanları dikkate alınarak
2009/Aıalık ayında ödenen aile yardımı ödeneğinin yersiz ödenip ödenmediği ile asgari
geçim indirimi mahsuplarının doğru yapılıp yapılmadığı Raporun konusunu oluşturmaktadır.
II- KONUNUN İNCELENMESİ VF. DEĞERLENDİRİLMESİ
Yürütülen incelemede;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-206 ncı maddelerinde yer alan aile
yardımı ödeneği ile,
b) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 5615 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesi
gereğince ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde uygulanması öngörülen asgarî geçim
indiriminin ödenmesinde usulsüzlük alanlarının varlığının say2000i vc diğer uygulama
yazılımları üzerinden sistem denetimi yaklaşımı ile tespitine çalışılmıştır.
Bu çalışmada her iki maaş unsuru açısından, say2000i sisteminde kayıtlı 2009 Aralık
ayı maaş bilgileri esas alınarak gerek 657 sayılı gerekse 193 sayılı Kanun bakımından memur
ve sözleşmeli personel için ‘"eş” vc “çocuk” tanımının ödemeye esas kıstaslara uygun olup
olmadığı incelenmiştir.
İnceleme görevine 02.03.2010 tarih ve B.07.0.MGM.0.01/01 sayılı Bakanlık Makamı
Ülurlu Muhasebat Kontrolörleri 2010 Yılı Kış Çalışma Programının tarih ve sayılı yazıların
(Ek: 1) tevdii ile inceleme görevine başlanılmış 30.11.2011 tarih ve 66/İR J/2 sayılı İnceleme
Raporu düzenlenmiştir.
Muhasebat Genel Müdürlüğünün 27 12.2011 tarih ve B.07.0.MGM,0,12.663.05/15298
sayılı yazılan ile (Ek; 2)
yersiz ödendiğine karar verilen tutarların Rapora konu edilmesi”
denildiğinden iş bu rapor tanzim edilmiştir.
II/A- İL G İL İ MEVZUAT:
A l) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
“Aile Yardımı Ödeneği1-':
Madde 202 - Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.
1 3f.'03/20W ı la n h ve 2 6 1 2 5 S.R .fi. â t ya yım lan a n 2l/u:V2A(W) L ıfih vc 5 4 ?3 sayılı ka nunun .1 m addesi ile ikinci fıkrada yer alan "2 5 0 "
rakam ı “ ISCKT. " 5 ( r takam ı "2 5 0 ". ‘5 ka lm a" ihartsı ise M katm u" tvthındc ılcgı$iiri İm istir.
3 M û le a Cüm le: "A n c a k ikiden t o l u ^ u k içi» aile yardım ı fid e n d i v a ıln ıc ^
(Değişik fıkra: 27/06/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun he: no şekilde
olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuı akışımdan
aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay
dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile
çarpılması sonucu elde edilecck miktar üzerinden ödenir. (Mülga cümle: 13/02''2011 -6111
sayılı K. 117. madde) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için
yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek : 09.'04/1990 K1IK-418/7 md.; İptal: Anayasa Mahkemcsi'nin 05/02/1992 tarih ve E. 1990/22, K, 1992/6
sayıh Kararı ile; Yeniden düzenlenen fıkra: 18/05/1994 -KHK- 527/9 md.) lîu fıkrada yer
alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.
Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır.
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda
verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için dc bu ödenek verilir/'
“Aile Yardımı Ödeneğinin Ödeme Usulü:
Madde 203 - Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıktiinykı birlikte
ödenir.
Karı vc kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ckÎccui vc borç
için haczedilemez."
“Aile Yardımı Ödeneğine Hak Kazanma:
Madde 204 - Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen
yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.”
“Aile Yardımı Ödeneği Hakkını Kaybetme:
Madde 205 - Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma
veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206
ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybeder."
“Çocuk İçin Aile Yardımı ödeneği Verilmeyecek Haller:
Madde 206 - Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı fideneği verilmez:
1. Evlenen çocuklar,
2. (Değişik bend: 21/04/2005 - 5335 S.K./28.mad) 25 yaşını dolduran çocuklar (25
yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi
sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam
olunur.),
3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne
şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenim yapmakla iken tatil
devresinde çalışanlar hariç),
4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar/1
A2) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu:
“Madde 32 -Yeniden düzenleme: 28/03/2007-5615 S.K./2.mad)
Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygu tan ir.
2/25
Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi
kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;
mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u.
çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için %
5'idir. Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu
süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgarî geçim indirimi, bu fıkraya göre
belirlenen tutar ile 103 üncü maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine
uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi
suretiyle uygulanır. Mahsup edilecek kısmın fa/la olması halinde iade yapılmaz.
İndirimin uygulamasında "çocuk" tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef
tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş
torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını
doldurmamış çocukları, "eş" tabiri ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade eder.
İndirim tutarının tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve
aile durumu esas alınır. İndirim, yukarıdaki oranlara göre hesaplanan tutarları aşmamak
kaydıyla, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için eşlerden
yalnızca birisinin gelirine uygulanır. Boşananlar için indirim tutarının hesabında, nafakasını
sağladıkları çocuk sayısı dikkate alınır,
(Ek fıkra: 16/06/2009-5904 S.KJ2.mad) Ücretlerin vergilendirilmesinde asgari geçim
indirimi uygulandıktan sonra, varsa teşvik amaçlı diğer indirim ve istisnalar dikkate alınır.
Bakanlar Kurulu, indirim konusu yapılacak toplam tutarın asgari ücretin yıllık brüt
(utarım aşmaması şartıyla ikinci fıkrada belirtilen asgarî geçim indirimi oranlarını artırmaya
veya kanunî oranına kadar indirmeye yetkilidir.
Asgari geçim indiriminin uygulama dönemleri ve mahsup şekli ile diğer hususlara
ilişkin usûl vc esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir/’
A3) 265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği:
“ ••• 4. Uygulamanın Yürürlüğe Giriş Tarihi
Asgari geçim İndirimi uygulaması, 2008 yılından itibaren elde edilecek ücrct
gelirlerine uygulanmak üzere, 01/01/2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.
5. Asgari Geçim İndirimi Tutarının Hesaplanması
0 nsekİ2 yaşını doldurmuş çocuklardan Öğrenimi sona erenler, öğrenimin sona erdiği
ayı takip eden aydan itibaren anne veya babasının asgari geçim indirimi hesabında dikkate
alınmayacaklardır.
Yıl içinde işyeri veya işvereni değişen ücretliler, yeni işyerlerinde veya işverenleri
nezdinde çalışmaya başladıkları aydan itibaren asgari geçim indiriminden yararlanmaya
devam edeceklerdir.
6. Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti
Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında
Tebliğ ekinde yer alan “Aile Durumu Bildirimi'1 (EK.;1) ile işverenlerine bildirimde
bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma,
ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim
indirimi oranım etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih
itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca
sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.
Bu uygulamada eşin çalışmadığı vc herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak
(aksi tespit edilmediği sürcce) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.
Sadece ücret geliri elde eden eş, ‘'çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş”
kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri
olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı atanlar da
çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.
A4) Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği:
uSosyal yardımlar
Madde 12- Kamu personeline yapılacak sosyal yardim ödemelerinde, ödemenin
çeşidine göre aşağıda belirtilen belgeler aranır.
h) Aile yardımı: Aylıklarla birlikte ödenen bu vardım, personelin ilk işe girişinde
alınacak Aile Yardımı Bildirimine (Örnek: 14) dayanılarak ödenir. Bu bildirim, personelin
aile yardımından yararlanan cş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer
değiştirme suretiyle atama halinde yenilenir. Bildirimler, ödeme belgesinin Sayıştay’a
gönderilecek nüshasına eklenir...”
A5) 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Yürürlüğe Konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar:
"Madde 2- (Değişik İ 1/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmi Gazete) Bu Esaslar,
14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (8) fıkrası
hükmü uyarınca kamıı idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile
çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.”
“ M ü d d e t ...
(Kk: 02/09/2005 tarihli vc 25924 Sayılı Resmi Gazete) Stfzlcşme ile çalıştırılacak
personele sözleşme ücrelt dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz vc sözleşmelere
hu yolda hüküm konulamaz.
Bu madde hükümlerine uyulmaması halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca gerekli işlem
yapılır/’
Afi) 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun vc Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun:
“Madde 118- 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı ... Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“Ek Madde 8- Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi
zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez
ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bîr ad altında da olsa avnı amaçla
yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı
ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde
ödenir.”
4/25
“ Y ürürlük
M adde 215- (1) Bu K anunun;
c) 52 nci m addesiyle 5510 sayılı K anuna eklenen geçici 34 ü ncü m addesi, 92 nci
m addesi, 117 nci m addesinin birinci fıkrasının (g) bendi, 118 inci ve 122 nci m addeleri
1/1/2011 tarihinden geçerli olm ak üzere yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.”
A 7)5018 sayılı K am u M ali Y önelim i ve Kontrol Kanunu:
“ K am u zararı
M adde 71 -K am u zararı; kam u görevlilerinin kasıt, kusur veya ihm allerinden
kaynaklanan m evzuata aykırı karar, işlem veya eylem leri sonucunda kamu kaynağında artışa
engel veya eksilm eye neden olunm asıdır.
K am u zararının belirlenm esinde;
a) İş, m al veya hizm et karşılığı olarak belirlenen tutardan fazla ödeme yapılm ası,
b) M al alınm adan, iş veya hizm et yaptırılm adan ödem e yapılm ası,
c) T ransfer niteliğindeki giderlerde, fazla veya yersiz ödem ede bulunulm ası,
d)İş, mal veya hizm etin rayiç bedelinden daha yüksek fiyatla alınm ası veya
yaptırılm ası,
e) idare gelirlerinin tarh, tahakkuk veya tahsil işlem lerinin m evzuata uygun bir şekilde
yapılm am ası,
f) (24.12.2005 - 5436/10, m<i île kaldırıldı.)
g) M evzuatında öngörülm ediği halde ödem e yapılm ası,
esas alınır.
K ontrol, denetim , incelem e, kesin hükm e bağlam a veya yargılam a sonucunda tespit
edilen kam u zararı, zararın oluştuğu tarihten İtibaren ilgili m evzuatına göre hesaplanacak
lai/iy lc birlikte ilgililerden tahsil e d ilir.,,”
"Z am anaşım ı
M adde 74 - K am u zararının m eydana geldiği ve bu K anunda belirtilen para cezalarının
verilm esini gerektiren fiilin işlendiği yılı izleyen m ali yılın başından başlam ak üzere
zam anaşım ını kesen ve durduran genel hüküm ler saklı kalm ak kaydıyla onuncu yılın sonuna
kadar tespit ve tahsil edilem eyen kam u zararları ile para cezaları zam anaşım ına uğrar.”
A8) K am u Zararlarının T ahsiline İlişkin Usul ve Esaslar H akkında Y önetm elik
“K am u sararının tespiti ve bildirilm esi
M adde 7- (1) K am u zararları 6 nci m addede belirtilen hususlar göz önünde
bulundurulm ak suretiyle;
a) K ontrol, denetim veya incelem e,
b ) S ayıştayca kesin hükm e bağlam a,
c) A dlî, İdarî veya askeri yargılam a,
sonucunda tespit edilir.
(2) T espit edilen kam u zararına ilişkin yazı, tutanak, rapor, ilâm vc benzeri belgeler
ilgili kam u idarelerine gönderilir. K ontrol, denetim ve incelem e sonucunda tesp it edilerek
5/25
kamu idarelerine bildirilen kamu zararlarına ilişkin belgelerde yer alan hususlar, ilgili
harcama yetkilisinin de görüşleri alınmak suretiyle merkezde üst yönetici, taşrada ise idarenin
en üst yöneticisi tarafından değerlendirilir. Taşrada idarenin en üst yöneticisi ile harcama
yetkilisi görevinin aynı kişide birleşmesi halinde değerlendirme üst yönetici tarafından
yapılır. Yapılan değerlendirme sonuçları dosyasına konulur..."
A9) Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında. Yönetmelik:
"Strateji geliştirme birimlerinin görevleri
Madde 5 - Aşağıda belirlilen görevler, strateji geliştirme birimleri tarafından
yürütülür:
k) İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve
alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek,.,"
“Gelirlerin tahakkuku, gelir ve alacakların takip ve tahsili
Madde 17 — idare gelirlerinin tahakkuku, gelir ve alacakların takibi ve genel bütçe
kapsamı dışında kalan idarelerde bu gelir ve alacakların tahsil işlemleri, ilgili mevzuatında
özel bir düzenleme bulunmadığı takdirde, strateji geliştirme birimleri tarafından yürütülür.
İdarelerin işlemleri sonucunda, herhangi bir gelir tahakkuku veya gelir ve alacakların takip ve
tahsilini gerektiren bir durumun ortaya çıkması halinde, gereğinin yapılması amacıyla ilgili
birim tarafından strateji geliştirme birimlerine bildirilir.”
Il/B- İNCELEME
B.1- incelemede İzlenilen Yöntem;
657 sayılı Kanunun yukarıda yer alan madde hükümlerine göre eş için, evlenme
tarihini takip eden aybaşından itibaren aile yardımı ödeneğine hak kazanılmakta; yardımın
Ödenebilmesi bakımından “eş’*in; evlilik bağının devam ediyor olması, her ne şekilde olursa
olsun menfaat karşılığı çalışmıyor olması ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık
almıyor olması gerekmekte; eş İçin ödenen aile yardımı ödeneği hakkı; boşanma veya eşin
ölümü hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybedilmektedir,
inceleme tarihi itibariyle; çocuklarından her biri için ödenecek aile yardımı ödeneğinin
ikiden fazla çocuk için verilmeyeceği; eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği
çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşlik ise. yalnızca aradaki farkın ödeneceği;
dul memurların çocukları için aynı hükümlerin uygulanacağı; çocuk için ödenen yardıma da
çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanılacağı; çocuk için ödenen
yardım ödeneğinin çocuğun ölümü, evlenmesi, 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde
evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu
raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.), kendileri
hesabına ticaret yapması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun
menfaat karşılığı çalışması(Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) ya da
burs alması veya Devletçe okutulmaları hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren
kaybedeceği düzenlemeleri de 657 sayılı Kanun ile hüküm altına alınmıştır.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 5615 sayılı Kanunla değişik 32 nci maddesinde
de ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulanacağı, indirimin
uygulamasında "çocuk" tabirinin, mükelleile birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan
(nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle
birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları, "eş"
tabirinin ise, aralarında yasal evlilik bağı bulunan kişileri ifade edeceği; indirim tutarının
tespitinde mükellefin, gelirin elde edildiği tarihteki medenî hali ve aile durumunun esas
alınacağı, indirimin, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı, çocuklar için
eşlerden yalnızca birisinin gelirine uygulanacağı, boşananlar için indirim tutarının hesabında,
nafakasını sağladıkları çocuk sayısının dikkate alınacağı hükümlerine yer verilmiştir.
Aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi uygulamalarının memurların beyanları
dikkate alınarak yapılan maaş ödeme ve mahsup işlemleri olması, durumlarındaki
değişikliklerinin ^amanında idarelerine bildirilmemesi nedeniyle yersiz maaş ödemesine
neden olunması da dikkate alınarak risk esaslı denetim kapsamında say2000i sisteminden
maaş ödenen kişilerin anılan maaş unsurlarının doğruluğunun tespitinde aşağıda açıklanan
yöntem izlenmiştir,
1. Adım:
Genel bütçe kapsamında maaş ödemeleri say2000i uygulama yazılımı üzerinden
yapılan memur ve sözleşmeli personelin;
Kurumu, birimi, maaş ödemesinin yapıldığı saymanlık adı(veya kodu), adı soyadı.
T.C. kimlik numarası 2009/0cak ayı itibariyle ödenen aile yardımı Ödeneği miktan ve asgari
geçim indiriminden faydalandığı tutarı içeren bir veri tabanı oluşturulmuştur.
2. Adım:
Maaş işlemleri say2000i sisteminden gerçekleştirilen kamu personelinin kişi
bilgilerinin “M enus- Kimlik Paylaşım Servisinden bir defada alınabilmesi, ilgili kişinin
uyarısına kadar bir daha alınmayıp güncellcnmemesi, “Kişi Bilgisi Değişenleri Sorgula”
servisinde sadece temel kişi bilgilerinin olması, durum bilgisinin (evli/bekar, ölüm tarihi vs.)
bulunmaması, temel bilgilerde yer alan TC kimlik no ile durum bilgisine ulaşmak için her
kayıt için yeni bir wcbservis isteği yapmak zorunda kalınması nedenleri ite aile yardımı
ödeneği verilmeyecek aile bireylerinin durumunun tespiti için Nüfus Vatandaşlık Genel
Müdürlüğüne aile yardımı ödeneğinden faydalanan memurlara ait bilgilerin yer aldığı CD
gönderilerek, memurun nüfus kütüğünde kayıtlı eş ve çocuklarının; "‘Adı soyadı, doğum
tarihi, T.C. kimlik numarası, evlenme/ boşanma durumu, evlenme/boşanma tarihi, sağ/ölü
durumu(ölüm halinde tarihi)” veri alanlarından oluşan bilgileri CD ortamında alınmıştır.
3. Adım:
Mernis sisteminden alınan eş ve çocuklara ait T.C. Kimlik numaraları baz alınarak CD
ortamında oluşturulan bilgiler ile eş ve çocukların kendi nam ve hesabına kazanç getirici bir
faaliyetinin olup olmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı vedop siteminden; eş ve çocukların bir
sosyal güvenlik sistemine bağlı olup olmadıkları Sosyal Güvenlik Kurumu bilgi işlem
sisteminden; çocuklar için öğrenimleri dolayısıyla aldıkları burslar Kredi ve Yurtlar Kurumu
7/25
Genel Müdürlüğü ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğrenim Burs ve Yurtlar Daire
Başkanlığından sorgulatılın ıştır.
4. Adım:
Bu adımda SQL yardımı ile özel sorgular yapılarak tablolar oluşturulmuştur. Ancak,
bu tablolar Mayıs2012 ayında say2000i yazılım birimince sistem bakımı sırasında silinmiştir.
Memis sisteminin “Kimlik Paylaşımı Sisteminden çalışanların eş ve çocuklarına ait bilgiler
başta olmak üzere, Aralîk20O9 ayi maaş bilgileri (Memur ve sözleşmeli personel için ayrı ayrı
olmak üzere) C3cncİ Müdürlüğümüz bilişim uzmanlarınca sisteme tekrar yüklenmiş ve
sorgulamalarımıza esas tablolar yemden oluşturulmuştur,
5. Adım:
Son olarak önceki adımlarda oluşturulan veri tabam nesnelerinde ilgili mevzuatında
belirlenen esaslara aykırı ödemelerden fazla ve yersi? olanlarına ilişkin tutar tespitleri
yapılmıştır.
B.2. Bulgular ve Açıklamalar
Bilindiği Üzere 657 sayılı Kanunun 202, maddesinde aile yardımı ödeneği almanın
şartları olarak; menfaat karşılığı çalışmamak ve herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan
aylık almamak belirtilmiştir
Çocuk yardımı için de Kanunun 202, 205 ve 206, maddelerinde; çocuklarından her biri
içîn ödenecek aile yardımı ödeneğinin ikiden fazla çocuk için verilmeyeceği (Bu
sınırlandırma: 13/02/2011-6111 sayılı Kanunun 1I7< maddesi ile 01/01/2011 tarihinden
geçerli olmak Ü2crc kaldırılmıştır.); eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği
çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnızca aradaki farkın ödeneceği;
dul memurların çocukları için aynı bükümlerin uygulanacağı; çocuk için ödenen yardıma da
çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanılacağı; çocuk için ödenen
yardım ödeneğinin çocuğun ölümü, evlenmesi, 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde
evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu
raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur,), kendileri
hesabına ticaret yapması veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun
menfaat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç) ya da
burs alması veya Devletçe okutulmaları hallerinin vukuunu takip eden aybaşından itibaren
kaybedeceği düzenlemelerine yer verilmiştir.
Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, personelin ilk işe girişinde alınacak Aile
Yardımı Bildirimine (Örnek: 14 ) dayanılarak ödenmekte; bu bildirimin, Merkezi Yönetim
Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12. maddesi gereğince personelin aile yardımından
yararlanan eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişiklikler ile yer değiştirme suretiyle
atama halinde yenilenmesi; durumlarında herhangi bir değişiklik olanların (evlenme,
boşanma, ölüm, doğum, işe girme vb.) yersiz ödemeye neden olunmamak üzere bu
değişiklikleri aybaşından önce bildirmeleri gerekmektedir.
8/25
Aksi tespit edilinceye kadar aile yardımı bildirimlerine itibar edilmesi asıl olmakla
birlikte çeşitli nedenlerle durumlarında meydana gelen değişikliklerin idarelerine
bildirilmemesi başka bir ifadeyle Kanunda sayılan ödenme şartlarının kaybedilmesi yersiz
maaş tahakkuklarına neden olmaktadır.
Benzer şekilde, ücret geliri elde edenlerin, asgari geçim indiriminden faydalanmak için
medeni durumları, çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında bildirimde
bulunmaları, durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm,
doğum vb.) bu değişiklikleri bir ay içerisinde 265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliği eki “Aile
Durumu Bildirimi” ile bildirmeleri gerekmektedir. Asgari geçim İndirimi oranım etkileyen
değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak
olduğundan durumlarındaki değişiklikleri bildirmede gecikmc gösterilmesi de (Aile
durumunda kendi lehlerine değişiklikleri bildirmeyenler ise asgari geçim indiriminden
yararlanmaya başlayamazlar. Süresinden sonra aile bildiriminde bulunanlar ise, bildirimde
bulundukları tarihten itibaren yararlanabileceklerdir.) indirimden yersiz yararlanmaya
sebebiyet vermektedir.
Dolayısıyla gerek aile yardımı ödeneğine gerek asgari geçim indirimine hak
kazanmada bildirime konu bilgilerin doğrulanması, kamu kaynaklarının amaçlarına ve
mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması için gerekli bir kontrol
faaliyetidir.
Kontrol faaliyetine katkı sağlamak bakımından yukarıdaki adımlarda elde edilen
veriler ile aile yardımı ödeneği ve/veya asgari geçim indiriminden yararlanan kamu
personelinin bakmakla yükümlü olunan eş ve çocuk bilgileri birleştirilerek oluşturulan (.xls)
uzantılı tablolarda aşağıdaki ölçütler dikkate alınmıştır;
a) Her bir tabloda Aralık 2009 ayında aile yardımından (eş veya çocuk yardımından
biri veya her ikisinden) faydalanılması esas alınmış, bu ay itibariyle aiie yardımından
faydalanmamış olanlar değerlendirme dışı bırakılmıştır
b) Oluşturulan tablolarda yalnızca sistem bilgileri dikkate alınarak fazla vc yersiz
ödeme ya da mahsup yapıldığı değerlendirilen kişilere yer verilmiş; aile yardımı ve asgari
geçim indiriminden faydalanması gerekenlerden kısmen veya tamamen faydalanmamış
olanlar dışarıda tutulmuştur.
c) “T.C, Kimlik Numarası” temelinde oluşturulmakla birlikte tablolar, memurun
kendisi vc aile bireylerine ait kimlik numaraları sütunları çıkarılarak rapora eklenmiştir
d) Ek 2 yazıda yersİ2 ödenen tutarların rapora konu edilmesi istenildiğinden her bir
tabloda aile yardımı ve asgari geçim indirimi ayrı çalışma sayfalarında gösterilmiştir.
e) ilgili kurumlardan alınan verilerde, bir kamu personelinin aile bireyleri ile ilgili
birden fazla bilginin varlığı (Örneğin, birden fazla iş kolunda çalışma, farklı zamanlarda
sigortalılık gibi) mükerrer kayıtların oluşmasına neden olduğundan mükerrerlikler
giderilmeye çalışılmıştır.
9/25
f)
Asgari geçim indiriminden fazla ve yersiz ödenen tutarların tespitinde
çalışan/çalışmayan eş için Aralık2009 ayında geçerli asgari geçim indirimi tutarları esas
alınmıştır. Bu tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:
Ç A L IŞ A N IN A İL E DtJRtJMU
Bekâr
Evli, çalışmayan cs
CvU, çalışmayan eş. bir çocuk
Evli, çalışmayan eş, iki çocuk
Evli, çalınmayan eş, üç çocuk
Evli, çalışmaya/ı eş, dflrt çocuk
Evli, ücretli eş
Evli, ücretli eş, bir çocuk
Evli değil, bir çocuk
Evli. ücretJi eş, iki çocuk
Evli değil, iki çocuk
Evli, ücretli eş, öç çocuk
Evli değil. Uç çocuk
Evli, ücretli eş. dftrt çocuk
Evli de£il, dört çocuk
Evli. Ücretli e$. beş çocuk
Evli degıl. beş çocuk
Evli, ücrclli cş. allı çocuk
Evli değil, aklı çocuk
Asgari Geçim
İndirimi Oranj
<%)
50
60
67.5
75
80
85
50
57,5
57,5
65
65
70
70
75
75
SO
50
55
95
Aylık Asgari
Geçim İndirim
Miktarı (TL)
49.95
59.94
67,43
74.93
79.92
84,92
49,9 5
57,44
57,44
64.94
64.94
69.93
69.93
74.93
74,93
79.92
79,92
K4.92
«4,92
g) Asgari ücretin 2009 yılı ikinci 6 aylık dönemi için hesaplanan gelir vergisi tutarının
84,92 TL olması bu tutarın da; evli, çalışan eş, altı çocuklu personele karşılık geldiğinden her
iki maaş unsuru için oluşturulan tablolarda altı çocuğa kadar olan personelin durumları
değerlendirilmiştir.
h) Rapor eki CD de yer alan tablolar her bir ödeme unsuru için bir diğerinden
bağımsız olarak tespit edilmiştir. (Her bir personele yapılan l'azla ve yersiz ödemenin nihai
tutarının gerçekleştirme birimlerince tespiti gerekmektedir.)
ı) Veri tabanındaki bilgi kısıtları nedeniyle çocuk yardımının ödemesinde 25 yaşından
büyükler (örneğin malullüklerine ilişkin bilgi bulunmadığından); asgari geçim indirimi
ödemelerinde İse 18-25 yaş aralığındaki çocuklar (örneğin tahsillerine devam konusunda bilgi
bulunmadığından) için yapılan ödemeler fa2la ve yersiz Ödeme olarak dikkate alınmamıştır.
B.2.1- Aile Y ardım ında Fazla ve Yersiz Ödemeler
Kanun hükmü gereği atle yardımı ödeneği memurun her ne şekilde olursa olsun
menfaat karşılığı çalışmayan veva herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan
esi için ödenebildi&inden Ek CD’deki;
"Tablo i. Memur, Sözleşmeli Personel- Gelir Getirici Bir İşte Çalışan Eşe Ail
Mükellefiyet Bilgileri (Fazla Ödenen A. K Çalışma Sayfası) ",
“Tablo 2. Memur, Sözleşmeli Personel- Bir İşverene Bağlı Olarak Çalışan Eş
Bilgileri (Fazla Ödenen A. Y. Çalışma Sayfası) n.
10/25
MTablo 3. Memur, Sözleşmeli Penonet-Kendi Nam vc Hesabı rm Çalışan Eş Bilgileri
(Fazla Ödenen A. Y. Çalışma Sayfası) ”
tabloları ile menfaat karşılığı çalışan eşleri adına aile yardımından faydalanan kamu
personelinin tespiti yapılmıştır. Ancak işi bıraktığı hakle ilgili vcıgî dairesine iş bırakma
bildiriminde bulunmayanlar ile Sosyal Güvenlik Kurun', una sigorlal ılıdın sona erdirilmesi
bildirimleri yapılmamış eşler hakkında gerekli değerlendirire, yerçekimi irme birimlerince
yapılmalıdır.
- Kanun gereği aile yardımı ödeneği kan ve koı-amn her ikû>; de memur iseler bu
ödenek yalnız kocaya verilebileceğinden Ek C D’de ki u Tablo 4. Memur, Sözleşmeli
Personel-Eşlerden Her İkisi Aile Yardimı Alanlara Ut Bilgiler (Fazla Ödenen A.Y.
Çalışma Sayfası, Fazla Ödenen Ç.Y. Çalışma Sayfası)” lahlosu oluştum [muştur.
- Eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkı, memurun eşinden Kanım a veya esinin
ölümünü takip eden avbaşmdatı itibaren kaybedileceği iyin 1ik CD'deki;
uTablo 5. Memurt Sözleşmeli Personel-Boşanmı^ Eşlere Ait Hifaiter (Fazla Ödenen
A, K Çalışma Sayfası) ”,
MTablo 6. Memur, Sözleşmeli Personel- Vefat E Jeti Eş Bilgileri (Fazla Ödenen A. Y.
Çalışma Sayfası) ",
tabloları hazırlanmış, tablolardaki vefat/boşanma bnhleri bilgisi kullanılarak, ödeneğe
hak kazanılıp kazanı Imadığmm tespitine çalışılmıştır. Ancak diğer tabılardan farklı olarak 5
ve 6 nolu tablolardaki sorgulamalar, evlenme ve ölüm sonucu yeni bir evlilik bağının hangi
tarihte yapıldığı bilgisi kimlik paylaşım sisteminden alınandı iniş olması nedeniyle 15.12.2008
-14.12.2009 tarihleri ile sınırlandırılmıştır, Memurun, Ira n m a ve vefat nedeniyle medeni
durumundaki değişimlerin aile yardımı ödeneğinin yersiz ödenmesine neden olunduğuna
dikkat çekilmesi amaçlanmıştır.
- Aile yardımı ödeneği kendileri hesabına ticaret vapan vcva ı^cıeek veya tüzel kişiler
yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı_çalışan çocuklar için
ödenemeyeceğinden Ek CD deki;
“Tablo 7. Memur, Sözleşmeli Personel-Gelir Getirici Bir İşte Çalışan Çocuk
Mükellefiyet Bilgileri (Fazla Ödenen Ç. K Çalışma Sayfası) ”,
“Tablo 8. Memur, Sözleşmeli Personel-Bir işverene Bağlı Olarak Çalışan Çocuk
Bilgileri (Fazla Ödenen Ç. K Çalışma Sayfası) ”,
Tablo 9. Memur, Kendi Nam ve Hesabına Çalışan Çocuk Bilgileri (Fazla Ödenen
f . I 7. Çalışma Sayfası)9', tablolarında mükellefiyet, ssk ve hağkur giri^, ve terk tarihleri (Bu
sütundaki boşluklar çalışmışlığın devamı anlamındadır.) dikkate alınarak çoeuk yardımından
yersiz ödenen tutarlar beli rl en mİştir.
Sigortalılıklarının tesisi, öğrenimlerine devam eden çocuklardan tatil dönemlerinde
çalışmak dolayısıyla yapılanların durumları ile işi bırak lığı halde ilgili vergi dairesine iş
11/25
bırakma bildiriminde bulunmayanlar ile Sosyal Güvenlik Kummuna sigortalılığın sona
erdirilmesi bildirimleri yapılmamış çocuklar hakkında gerekli değerlendirme, gerçekleştirme
birimlerince yapılmalıdır.
- Aile yardımı ödeneği
ödenemeyeceğinden Ek CD’deki;
burs alan veva Devletçe okutulan
çocuklar için
“Tablo 10, Memur, Sözleşmeli Personel-Milli Eğitim Bakanlığından Burs Alan
Çocuklara A it Bilgiler (Fazla Ödenen Ç.Y. Çalışma Sayfası) ”,
“Tablo l i . Memur, Sözleşmeli P e r s o n e l- K r e d i Yurtlar Kurumandan Karşılıksız
Burs Alan Çocuk Bilgileri {Fazla Ödenen Ç Y, Çalışma Sayfası)9*, burs başlangıç tarihi ve
burs durumu bilgileri esas alınarak çocuk yardımından yersiz faydalanmaların tespiti
yapılmıştır.
- Çocuk için ödenen aile yardımı ödenefti hakkı, cocugun ölümü veva evlenmesini
takip eden aybaşından itibaren kaybedileceği için Ek CD’deki * Tablo 12. Memur, Sözleşmeli
P ersonelÇocukların Medeni Durumlarına Göre Fazla ödenen Tutarlar (Fazla Ödenen
Ç Y. Çalışma Sayfası) ” oluşturularak vefat ettiği ya da evlendiği halde çocuk yardımı almaya
devam eden personele yapılan fazla ve yersiz ödeme tutarları belirlenmiştir. Gerçekleştirme
birimlerince değerlendirme yapılırken» örnekleri Rapor eki CD deki uHatah Kayıt Örnekleri”
tablolarında gösterilen hatalar dolayısıyla sistem bilgilerindeki hataların varhğı dikkate
alınmalıdır.
B.2.1.1- Aile Yardımının ödenmesinde Dikkate Alınması Gereken Hususlar
657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde kamu personeline aile yardımı ödenmesinde
fazla ve yersiz ödemelere neden olunmaması kadar kişilere doğru maaş ödenmesini leminen
aşağıdaki açıklamaların dikkate alınması gerektiği değerlendirilmektedir;
1) Doğum sebebiyle aylıksız izin alan sigortalı eşin menfaat karşılığı çalışmaması ve
her hangi bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almaması kaydıyla aylıksız İznin bitimine; eşi
askere giden bayan devlet memurunun eşinin asker dönüşü memuriyete başlayana kadar
Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde belirtilen surette beyanda bulunmak
suretiyle eş ve çocuklar için belirlenmiş olan aile yardımı ödeneğinden faydalanmasının
mümkün bulunduğu,
2) Anne ve babanın her ikisinin de memur olması ve boşanma halinde mahkemenin
çocuğun bakımını bir tarafa bırakmakla birlikte çocuk yardımı konusunda bir karar
vermemişse yardımın çocuğun bırakıldığı tarafa yapılması gerektiği; mahkemenin, çocuğu
anneye vermekle birlikte annenin çalışmaması sebebiyle erkek memura çocuk için aile
yardımı ödeneğinin verilebileceği; annenin çalışmaya başlaması ve çocuk yardımı alması
halinde ise babaya verilen yardımın kesilmesi gerektiği,
3) Gerçekleştirme birimlerince gerekli düzeltmelerin yapılması gerekmekle birlikte
memur olan babanın çocuk yardımı almıyor olması halinde çalışan anneye çocuk için aile
yardımı Ödenmesinin yersiz Ödeme olarak değerlendirilmemesi gerektiği,
4) A nne veya babaya iş akdi veya toplu sözleşm e gereği çocuk yardımı yapılması
halinde m em ur ulan eşe yapılan yardım 657 sayılı Kanunun 202. m addesinde belirlenen
m iktardan az olm ası halinde aradaki farkın ödenebileceği, fazla olnıası halinde ise memura
ödem enin yapılm am ası gerekliği,
5) 25/8/1999 tarih vc 4447 sayılı K anununun 47. m addesinin (h) bendinde '"İşsizlik
ödeneği: Sigortalı işsizlere bu K anunda belirtilen süre ve m iktarda yapılan parasal ödem e”
olarak tanım landığından; kanun hüküm leri uyarınca işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal
güvenlik kurum undan aylık alm asından söz edilem eyeceği için m em ur olm ayan eş için aile
yardım ı ödeneğinin ödenebileceği,
6) Eşlerden birinin kendine ait işyerinin olm asının (B A Ö -K U R ’lu olm ası) çalışan eşin
çocuk yardım ı alm asına engel teşkil etm eyeceği,
7) 25 yaşından küçük olm akla birlikte askeri okullar ve polis koleji gibi parasız yatılı
eğitim görm ek suretiyle okuyan devlet m em urunun çocuğuna 206, madde hükm ü uyarınca
aile yardım ı ödenm em esi gerektiği,
8) G eçici veya sürekli olarak m enfaat karşılığı çalışan (A çıktan vekil öğretm en olarak
çalışanlar dahil) veya her hangi bir sosyal güvenlik kurum undan aylık alan eşe aile yardımı
ödeneğinin verilem eyeceği,
9) Bir sosyal güvenlik kurum undan aylık alm a cş için aranılan şartlardan olduğundan;
çocukları yetim aylığı alan m em urun çocukları için 206, m addedeki şartların varlığı halinde
aile yardım ı alabileceği,
İN) 2 den fazla çocuğu o lan ve bunların hepsi de aîle yardım ı alm aya m üstahak
çocuklar olm ası halinde, aîle yardım ı ödeneğinin öncelikle 0- 72 ay olan çocukları için
ödenen m iktar üzerinden ödenebileceği,
11) 206. m addenin 4. fıkrasındaki “ B urs alan veya D evletçe okutulan çocuklar”
ibaresinden D evletçe yatılı okutulan ve D evletten burs alan öğrcncilcr için aile yardımı
ödeneği ödenm em esine ilişkin olduğu değerlendirildiğinden özel vak ıf üniversitelerinde
burslu okuyan çocu k lar için aile yardımı ödeneğinin ödenebileceği,
12) 657 sayılı K anunnn 202. m addesi hükm ü uyan n ea liher ne şekilde olursa olsun
m enfaat karşılığı çalışm ayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan
eşi için” evlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren aile yardım ı ödeneğine hak
kazanacağından aile yardım ı beyannam esi düzenlem ek kaydıyla ilgiliye geriye dönük olarak,
hak ettiği ödeneğin verilm esi gerektiği,
13) 657 sayılı D evlet M em urları K anunun 4. m addesinin (B) bendinin ikinci fıkrası
hükm ü uyarınca hazırlanan 06.06,1978 tarih ve 7/15754 sayılı B akanlar K urulu K aran İle
yürürlüğe konulan Esasların 3 üncü m addesinde ''Sözleşm e ile çalıştırılacak personele
sözleşm e ücreti dışında herhangi bir ad altında ödem e yapılam az ve sözleşm elere bu yolda
hüküm konulam az." denildiğinden 657 sayılı K anunun 4 üncü m addesinin (B ) bendi uyarınca
sözleşm eli istihdam edilen personele eş vc çocukları için 2009 A ralık ayı itibariyle aile
yardım ı ödeneği ödenm esi im kanının bulunm adığı.
14) Ö zelleştirm e kapsam ına alman kuruluşlarda iş akdi fesli edilerek 657 sayılı
K anunun 4/c m addesine göre geçici personel olarak istihdam edilenlerin durum u: 3/5/2004
larih ve 2004/898 sayılı B akanlar K urulu K aran ile 4046 sayılı K anun gereğince yapılan
özelleştirm e uygulam aları çerçevesinde kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirilm esi
neticesinde serm ayelerindeki kam u payının % 50'nin altına düşm esi veya bu kuruluşların
küçültülm esi, devredilm esi, faaliyetlerinin durdurulm ası, kapatılm ası, tasfiyesi halinde veya
diğer nedenlerle, İş K anunu hüküm lerine tabi daim i veya geçici işçilerden (kapsam dışı
personel hariç) iş akdi feshedilip de; m üracaat tarihi itibariyle herhangi bir sosyal güvenlik
kurum undan em eklilik veya yaşlılık aylığı almaya, hak kazam ayan ve 657 sayılı Kanunu 4
iincü m addesinin C bendi hükm ü uyarınca geçici personel olarak istihdam edilenlere anılan
K ararın 3 ‘üncü m addesinde “Geçici personele bu esaslarda belirtilen ücretler dışında her
hangi bir ad altında bir ücret ödenem ez vc sözleşm elerine bu yolda hüküm konulam az."
denildiğinden geçici personele aile yardım ı ödeneğinin ödenem eyeceği,
15) A day çırak, çırak vc işletm elerde m esleki eğitim gören öğrencilerin durumu:
5/6/1986 tarih ve 3308 sayılı M esleki Eğitim K anununun 9. M addesi aday çırağı; 'İlk ö ğ retim
okulunu bitirm iş olanlar, bir m esleğe hazırlık am acı ile çıraklık dönem ine kadar işyerlerinde
aday çırak olarak e ğ itile b ilirle r” olarak tanım lam ıştır. Aday çıraklığın şartları 10. maddede;
“ 1) 14 yaşını doldurm uş, 19 yaşından gün alm am ış olm ak.
2) En az ilköğretim okulu m ezunu olm ak,
3) Bünyesi ve sağlık durum u gireceği m esleğin gerektirdiği işleri yapm aya uygun
olm ak” olarak b elirlen m iştir A nılan m addede “ Ancak, ondokuz yaşından gün almış
olanlardan daha önce çıraklık eğitim inden geçm em iş olanlar, yaşlarına vc eğitim seviyelerine
uygun olarak düzenlenecek m esleki eğitim program larına göre çıraklık eğitim ine
alınabilm ektedirler" denilm ekle 19 yaşını aşm ış olanların da çıraklık eğitim ine tabi
olabileceği hüküm altına alınm ıştır,
Ç ırakların ücret ve sosyal güvenliklerinin düzenlendiği 25. m addesi gereğince mesleki
eğitim e tabi tutulanlara asgari ücrctin % 30 undan aşağı olm am ak ü /ere bir ücret ödenm ekte
olup, Ödenecek ücretler her türlü vergiden m üstesna tutulm uştur.
K anunun I I . m addesinde “ Aday çırak vc çırak; Öğrenci statüsünde olup, Öğrencilik
haklarından y ararlan ır B unlar işyerinde çalışan işçi sayısına dahil edilm ezler.” denildiği de
dikkate alınarak değerlendirildiğinde; aday çırak vc çırakların. 19 yaşını aşsa bile öğrenci
statüsünde oldukları ve öğrencilik haklarından yararlanacakları, m uhakkaktır.
Staj olm adan dip lo m a alm ak ve eğitim i tam am lam ak söz konusu olam ayacağından
açıklanan hüküm ler çerçevesinde aday çırak, çırak ve işletm elerde m eslek eğitimi gören
öğrencilere ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışların, bir gelir olarak algılanm am ası 657
sayılı
K anunun
206.
m addesi
kapsam ında
menfaat
karşılığı
çalışına
olarak
değerlendirilm em esi gerektiği,
16) İsteğe bağlı sigortalı eşlerin durum u: İsteğe bağlı sigortalılık 5510 sayılı Kanunun
ikinci kısm ının altıncı bölüm ünde 11 isteğe Bağlı Sigorta H üküm leri Mbaşlığı altında 50-52.
m addelerinde düzenlenm iş ve 2008 yılı Ekim ayı başı itibariyle yürürlüğe girm iştir. 28 Eylül
2008 T arih ve 2 7 0 1 1 Sayılı Resmi G azete yayım lanan İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri
Hakkında Tebliğ de "5510 sayılı Kanunla yapılan düzenleme gereğince 2008 yjlı Ekijn ayı
başından itibaren işleğe bağlı sigortalı olanlar ile bu Kanundan öncc 506. 1479 ve 5434 sayılı
kanunlara göre isteğe bağlı sigortalı olup prim ödemeye devam eden sigortalılar hakkında
aşağıda açjklanan usul ve esaslar doğrultusunda işlem yapılacaktır." denilerek, farklı sosyal
sigorta kanunları kapsamında sigortalılar açısından farklı koşullara bağlanan işleğe bağh
sigortalılığın 5510 sayılı kanun hükümlerine bağlandığı ifade edilmiştir.
Tebliğe göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için gerekli şartlardan birisi de zorunlu
sigortalı olmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az
çalışmak ya da tam gün çalışmamaktır (5510 50/2 m ).
5510 sayıl] Kanuna göre, hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından
çalıştırılanlar, köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve
hesabına bağımsız çalışanlar, kamu idarelerinde çalı şan lar(4/a-4/b-4e sigortalılığa tabi
çalışanlar) işleğe bağlı sigortalı olarak sigortalı olamazlar. Bu kurala kısmi süreli çalışanlar
açısından islisna getirilmiş olup, tam süreli çalışmayan sigortalıların talep etmeleri halinde
isteğe bağlı olabilmeleri imkanı getirmiştir
5510 sayılı Genel Sağlık Sigortası Kanununun isteğe bağlı sigortalılık hükümleri
çerçevesinde gerek 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren bu kanun, gerek 506, 1479 ve 5434
sayılı kanun hükümlerine göre isteğe bağlı sigortalı olanların 5510/82. maddesinde göre
belirlenen prime esas kazanç üzerinden sigorta primi ödemeleri gerekmektedir. Hiç
çalışmamak suretiyle sigortalılıktan faydalanılamayacağına göre ay içerisinde 30 günden az
çalışmak ya da tam gün çalışmamanın aile yardımının ödenmesine engel teşkil edip
etmeycceği hususunda Bakanlığımız görüşüne ihtiyaç bulunduğu.
değerlendirilmiştir.
B.2.2- Asgari Geçim İndirim i Uygulamasından Kaynaklanan Fazla ve Yersiz
M ahsuplar
Asgari geçim indiriminin eş ve çocuk için belirlenmesinde medeni durum bilgisi
(Evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb,^ ile ücret geliri elde etme esas alındılından Ek CD
deki;
"T a b lo Z M emur, Sözleşm eli P ersonel- B ir İşverene B ağlı O larak Ç alışan E ş B ilgileri
(F azla Ö d en en A.G. İ. Ç alışm a Sayjası) ”,
“Tablo 4. M em ur, Sözleşm eli P ersonel-E şlerden H er İkisi A ile Yardım ı A lanlara AH
B ilg iler (F azla Ö d en en A. Y. Ç alışm a Sayfası, F azla Ö denen A.O. İ Ç alışm a Sayfası) ",
'T a b lo 5. M em ur, Sözleşm eli P ersonel-B oşanm ış E şlere A it B ilgiler (Fazla Ödenen
A .G J . Ç a lışm a S a yfa sı) ’’,
" Tablo 6. M em ur. Sözleşm eli P ersonel- Vefat Eden Eş B ilgileri (F azla Ö denen A.G. t.
Ç a lışm a S ayfası)
" o ■' ■; *
"Tablo 7. Memur, Sözleşm eli P ersonel-G etir G etirici Bir işle Çalışan Çocuk
M ükellefiyet B ilgileri (Fazla Ö denen A.G.İ. Ç atışm a Sayfası) ",
‘ Tablo S. M em ur, Sözleşm eli P ersonel-B ir İşverene Bağlı O larak Çalışan Çocuk
B ilgileri (Fazla Ö denen A.G.İ. Ç atışm a S a yfa sı)",
“Tablo 9. M e m u r Sözleşm eli P ersonel-K endi Nam ve H esabına Ç alışan Çocuk
B ilgileri (Fazla Ö denen A.G.İ. Ç alışm a Sayfası) \
"Tablo 12. Memur. Sözleşm eli P ersonel- Ç ocukların M edeni D urum larına G öre Fazla
Ö denen Tutarlar (Fazla Ö denen A.G.İ. Ç alışm a Sayfası)
oluşturulm uştur. 265 Seri N o‘lu GVK
ücret geliri elde eden cş, "çaltşm ayan ve
değerlendirilm em ektedir. Başka bir ifade ile
ücret geliri olm ayan eşten dolayı asgari geçim
aile yardım ı Ödeneğinden farklı olarak Ek C D
geçim indirim i tutarları hesaplanm a m ıştır.
Genel Tebliğinde de açıklandığı üzere ‘'Sadece
herhangi bir geliri olm ayan e ş’ kapsam ında
ticaret veya serbest meslek erbabı olan ancak
indirim inden yararlam labilm ektedir. Bu itibarla
deki 1 ve 3 nolıı tablolarda yersiz ödenen asgari
193 sayılı G elir V ergisi K anununun 32. m addesi hüküm leri gereğince indirimin
uygulam asında "çocuk" tabiri, m ükellefle birlikte oturan veya m ü k ellef tarafından bakılan
çocukları (nafaka verilenler, ev lat edinilenler ile ana veya babasını kaybetm iş torunlardan
m ükellefle birlikte oturanlar dâhil) ifade etm ektedir. Çocukların öğrenim lerine burslu devam
etm eleri m em ur tarafından bakılm aya engel olm adığı değerlendirilm iş ve Ek CD deki 10 ve
11 nolu tablolarda da y ersiz ödenen asgari geçim indirim i tutarları hesaplanm am ıştır.
A nılan m addede, 18 yaşım doldurduğu halde öğrenim lerini devam ettirenlerden 25
yaşını geçm em işlerin çocuk olduğu hükm edilm işlır. Ö ğrenim lerine devam edip etm edikleri
bilgisi bulunm adığından Ek CD deki 12 n olu tabloda çocuklar adına indirim in yersiz
ödenm esinde yalnızca A ralık2009 ayı itibariyle 25 yaşından büyük olanlar dikkate alınm ıştır.
B .2.2.1- A sgari Geçim
H u suslar
İndirim i U ygulam asında D ikkate A lınm ası Gereken
A sgari geçim indirim i, aile yardım ı ödeneğinde olduğu gibi aile durum una bağlı olarak
uygulanm aktadır. Hak ka/an m u bakım ından aile yardımı ödeneğinden bir takım önemli
farklılıklar ihtiva ediyor olm asına rağm en yapılan incelem cde asgari geçim indirimi mahsup
işlem lerinin bu farklılıklar dikkate alınm adan tahakkuk ettirildikleri anlaşılm ıştır. Örneğin;
asgari geçim indirim inden yararlanacak m em urların eşleri için de bu haktan yararlanm aları
eşlerin sadece ücretli gelir elde etm em esine bağlı iken; aile yardım ı uygulam asında her ne
şekilde olursa olsun m enfaat karşılığı çalışm am ası veya herhangi b ir sosyal güvenlik
kuruluşundan aylık alm am ası gerekm ektedir.
H er iki ödem e bakım ından çocuklar için de farklılıklar söz konusudur. Ö rneğin; erkek
çocuklar için aile yardım ından yararlan ılab iİme si, çocukların 25 yaşını doldurm am ış ve
çalışm ıyor olm asına; kız çocuklar için ise evli olm am aları ve çalışm ıyor olm aları koşuluna
(25 yaşından büyük iseler bile aile yardım ı ödeneğine hak kazanılır) bağlıdır. Y aş ve cinsiyet
sınırı olm adan çalışam ayacak dcrcccde m alûl çocuklar için aile yardım ı m aluliyetin devamı
16/25
.
süresince ödenebilmekte; öğrenimi devam eden çocuklar için sadece yaz dönemindeki
çalışmalar aile yardımı ödeneği alınmasına engel kabul edilmemekte; burs alan veya Devletçe
okutulan çocuklardan dolayı aile yardımı ödenmemektedir. Oysa asgari geçim indiriminden
18 yaşım veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocuklar (nafaka verilenler, evlat
edinilenler ile una veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil)
mükellefle
birlikte
oturmak
veya
mükellef
tarafından
bakılmak
kaydıyla
faydalanabilmektcdir.
265 sayılı Gelir Vergisi Genel Tebliğindeki düzenlemelere ilave olarak aşağıdaki
ödemelerde aşağıdaki açıklamaların da dikkate alınmasında layda görülmüştür;
1) Asgari geçim indirimi düzenlemelerine ilişkin olarak ne Kanunda ne de tebliğlerde
“asgari geçim indiriminde çocuk indiriminden öncelikli baba yararlanacaktır” şeklinde ya da
benzeri bir ifade bulunmadığı gibi Gelir Vergisi Kanununun 32. maddesinin 4. fıkra hükmü
dikkate alındığında indirim oranı çocuklar için eşlerden yalnızca birisinin gelirine
uygulanacağından çocuklar için indirim uygulamasında önemli olan eşlerden yalnızca birinin
yararlanması esas olduğundan, 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği de dikkate
alınarak eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocukların sosyal güvenlik yönünden
tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilmesinin uygun olacağı,
2) Boşanan eşler için indirim tutarının hesabında, nafakasını sağladıkları çocuk sayısı
dikkate alınacağından her İki eşin de ücret geliri elde etmesi dolayısıyla indirimden
yararlanması halinde çocuk indiriminden nafaka ödeme sorumluluğu olan anne ya da bahanın
faydalanması gerektiği,
3) Asgari geçim İndirimi uygulamasında sadece ücret geliri elde eden eş “çalışan vc
gelir elde eden eş1’ kapsamında olduğundan, eşler ücret geliri elde ediyorlarsa birbirilerine
göre “çalışan eş” konumunda olduklarından % K) oranındaki ilave indirimden
yararlanamayacakları,
4) Sakatlık indirimi tutarı kamu görevlilerinin gelir vergisi matrahından indirildiğinden,
mahsup sonrasında kalan matrah üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarının asgari geçim
indirimi tutarından daha az olması halinde farkın diğer dönemlerde değerlcndirilemeyeceği,
5) Asgari geçim indirimi uygulamasından ücretleri gerçek usulde vergilendirilen
gerçek kişiler yararlanabileceğinden, emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayarak,
gerçek ıısuîdc ücret geliri elde eden eş asgari geçim indiriminden yararlanacağından memur
olan eşin, çalışan eşe göre indirimden faydalanması gerektiği,
6) Asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaya başladıktan sonra çeşitli
sebeplerle ücretsiz izne (aylıksız izin) ayrılan evli memurun, ücretsiz İzine aynlan eş için
bildirimde bulunması durumunda ücretsiz izin süresince olan çalışmayan eşe göre indirimden
faydalanabileceği,
Raporlu ve izinli olunan donemde maaş alınması ve bu maaştan gelir vergisi kesilmesi
nedeniyle asgari geçim indiriminden yararlanılacağı.
7) B ir göreve açıklan atanan ya da m azeretinin ortadan kalkm ası sonucunda göreve
yeniden başlayanların kist m aaşlarında asgari geçim indirimi tutarları tam a İblağ edilerek
uygulanacağı; başka bir ifade ile m em urun faydalanacağı m iktar indirim e konu edileceğinden
kist m aaştan kesilen gelir vergisinin indirim m iktarından a / olm ası halinde yararlanılam ayan
fark m iktarın bir sonraki dönem e devredilem eyeceği,
8) A sgari geçim indirim i ücretliye yönelik yapılan ve kişinin ücret gelirlerinin tümüne
uygulanan bir düzenlem e olduğundan ücret niteliğinde olan ay içinde birden fazla ödenen
ücrct uygulam alarında (m aaş ek ders ücreti, katkı payı gibi) asgari geçim indirim inin yalnızca
birisine uygulanm ası gerektiği,
9) A na veya babasını kaybetm iş torunlardan m ükellefle birlikte oturanlar asgari geçim
indirim i uygulam asında çocuk tabirine dâhil edildiği halde m em urun bakm akla yüküm lü olsa
da anne veya babası için asgari geçim indirim inden faydalanm asının m üm kün olm adığı.
değerlendirilm ektedir.
2009
A ralık ayı m aaş verilerine göre ilgili m evzuatında ödenem eyeceği bildirilen
hususların varlığı dikkate alınarak bu çalışına ile tespitine çalışılan gerek aile yardım ı ödeneği
gerekse asgari geçim indirim inden fazla vc yersiz ödenen tutarların büyüklüğünü
gösterebilm ek için aşağıdaki tablo oluşturulm uştur. Ancak kişi bazında fazla vc yersiz
ödem eler, idarelerce R aporda yer alan “ Dikkate A lınm ası G ereken H ususlar” d a göz önünde
bulundurularak m aaş bordroları, kişi bilgileri ve bildirim lerle birlikte zam anaşım ı itibariyle
karşılaştırm alar yapılm ak suretiyle fazla ödem elerin tespitinin yapılması gerekir.
A ile
Y a rd ı mı
K onusu
Kişi
T u ta r
Ç ocuk
Y ard ım ı
k iş i
T u ta r
Tablo I.Ese Ait Mftkellelivel Bilgileri
1.659
139.156,92
-
*
Tablo 2.[*ir İşverene lîafclı Çalışan Eş
13.548
1.136.406,24
-
-
4.564
3S2.S28.32
-
*
Tablo 3.Kendi Nam vc Hesabına Çalışan Es
79
6.962,04
204
17.111,52
-
59
-1 948,92
-
Tablo 4.Bir vc/veya Her İkisi A ile Yardımı A lanlar
Tablo 5.Bo$am mş işlere A iı »ilgiler
Tablo ft.Vcfat Eden E ş Bilgileri
Tablo 7.Çocuk Mükellefiyet Bilgileri
-
Tablu S.Bir işverene Bafclı (.'ahşan Çocuk
*
Tablo 9 Kendi Nam ve Hesabına Çalıdan Çocuk
ta b lo lO .M H ird en Burs A lan Çocuklar
-
T abla 11 Yuri-Kur dan Karşılıksi7. fturs Alan Çocuk
Tabla 12.Çocukların Medeni Durumlarına Güre fazla
Ödenen Tularlar
1.6X7.413,96
77
A sgari C eçim
İn d irim i
T u ttr
Kişi
12.565
2 418,54
-
114.2SI.24
«5
1.275.51
187
1.546,51
38
331,65
&9
i .328,10
46
384,87
14.030
214.257,46
20.253
179.807,65
1
11,98
1
9.99
7.944
124.771,47
36.469
310.184,56
1.620
22 983,12
21.170
318.982,46
684.755,13
-
607.822,00
2.979.991,09
B.2.3- H atalı K ayıtlar
İncelem e kapsam ında veri tabanlarından faydalanılan işletim sistem lerinde, hatalı
kayıtların varlığı ile yeterli kontrol prosedürlerinin bulunm adığı görülm üştür. A şağıda
örneklerine yer verilen hatalarda olduğu gibi; sistem üzerinde kişilerin yanlış tanım lanm asına
ve farklı işletim sistemlerinin birbirlerine yanlış veri aktarmasına neden olmaktadır. Bu
durum, rapora konu her iki maaş unsurunda kişilere eksik ödeme yapılmasına neden olunduğu
gibi, rapor ile tespit edilen fazla ve yersiz ödeme tutarlarının doğruluğunu da etkilemektedir.
a) say2000i sistemi maaş modülünün "Yardım Ödenen Çocuk Sayısı" veri alanı ile
çocuk yardımı ödeme tutarları uyumlu değildir.(Kk CD* HA'I'ALI KAYIT ÖRNEKLERİMaaş Modülünde Yardım Ödenen Çocuk Sayısından Farklı Ödeme Yapılanlar)
Örneğin 2009 yılı Aralık ayı itibariyle çocuk yardımından en fazla 2 çocuk için
faydalanıldığı halde "Yardım Ödenen Çocuk Sayısı" alanında 4 çocuk için ödeme yapıldığı
verisi girilmiş ve ilgili personele yaş durumuna göre ödcncbilccck en üst tutar olan 55,92 Tl.
nin üzerinde 83.88 TL çocuk yardımı ödenmiştir.
b) 2009 yılı Aralık ayı maaş tahakkuk bilgilerine göre (Ek CD- HATALI KAYIT
ÖRNKKl.KRİ- Asgari Geçim indirimi Almayanlar) tablosunda gösterilen kamu personelinin
asgari geçim indiriminden faydalanmadığı tespiti yapılmıştır
265 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği düzenlemelerine göre kıyaslandığında
birden fazla ücret geliri( gelir vergisi kesintisine tabi olan ek ders, huzur hakkı gibi) elde eden
ya da birden fazla işverenden ücret alan memurlar İçin asgari geçim indiriminin maaşlarına
uygulanması gerektiği değerlendirilmektedir.
c) say2000i maaş modülünde, dökümü (Ek CD- HATALI KAYIT ÖRNEKLERİMaaş Modülünde Babalarının TC Kimlik Numarası île Ödeme Yapılanlar) tablosunda
gösterilenlere ait temel kişi bilgisi olan kimlik numaralarında hataların olduğu anlaşılmıştır.
Maaş işlemleri say2000İ sisteminden gerçekleştirilen kamu personelinin kişi
bilgilerinin “Mcmis- Kimlik Paylaşım Servisrnden temel kişi bilgilerinin doğrulanmasının
uygun olacağı değerlendirilmektedir.
d) say2000i maaş modülü verilerinin Mcrnis bilgi sistemi verileri ile
karşılaştırılmasında dökümü (Kk CD- HATALI KAYIT ÖRNEKLERİ- Nüfusa Kayıtlı
Çocukları Olmadığı Halde Çocuk Yardımı Ödenenler) tablosunda gösterilenlere nüfusa
kayıtlı olmadığı halde çocuk yardımı Ödendiği görülmüştür.
Durum bilgisi olarak Memis veri tabanından boşanmış eşlerden velayeti bırakılan eş
bilgisi ile evlat edinilen çocuk bilgisine mahkeme kararı olmaksızın erişim imkanı
bulunmadığından, bu tabloda gösterilen kişilere yapılan ödemelerin doğruluğunun kişi
beyanlarının kontrolü ile teyit edilmesinin uygun olacağı mütalaa edilmiştir
e) Maaş ve kimlik bilgilerinin karşılaştırılmasında örnekleri (Ek CD- HATALI
KAYI T ÖRNEKLERİ- Nüfusa Kayıtlı Çocuklara Ait Doğum Tarihleri Memuriyet Yaş
Haddinden Büyük Olanlar) tablosunda gösterilen memurlara ait kayıtlarda, çocuklarının
doğum tarihlerinin 2009 yılı Aralık ayma göre kendileri için geçerli memuriyet yaş haddinden
büyük tarihler olarak yer aldığım göstermektedir.
f) Maaş, kimlik ve sigorta verilerinin karşılaştırılmasında örnekleri (Ek CD- HATALI
KAYIT ÖRNEKLERİ- Sigorta Başlangıç Tarihleri Doğum Tarihinden Önce Olanlar)
tablosunda görüldüğü gibi, çalışılm adan sigortalılık hakkı kazanıl arılayacağı halde Sosyal
G üvenlik K urum undan alınaıı kayıtlarda nüfus kayıtları ile uyuşm ayan verilerin yer
alabildiğini gösterm ektedir.
g) M aaş, kim lik vc sigorta verilerinin karşılaştırılm asında örnekleri (Ek C D - HAT AM
K A Y IT Ö R N E K L E R İ- Sigorta Sistem inde T.C. K im lik N um arasının Birden Fazla Kişi İçin
Y er A lınası) tablosunda gösterilen m em urların çocuklarına ait T.C. Kimlik N um arasının
kendisinden başka kişiler adına Sosyal G üvenlik K urum unca yönetilen sistem de yer aldığı
tespit edilm iştir,
h) M aaş vc kim lik bilgilerinin karşılaştırılm asında örnekleri (Ek CD- HATALI
K A Y IT Ö R N E K L E R İ- N üfus K ayıl Sistem inde Toplam Ç ocuk Sayısı Yanlış ve M ükerrer
O lanlar) tablosunda gösterilen personelin nüfusa kayıtlı çocuk sayılarının toplam çocuk
sayılan ile uyum lu olm adığı görülm üştür.
ı) M aaş ve kim lik bilgilerinin karşılaştırılm asında örnekleri (Ek CD* H ATALI KAYIT
Ö R N E K L E R İ- N üfusa Kayıtlı Çocuklara A it Ö lüm T arihleri Evlenm e Tarihinden Önce
O lanlar) tablosunda gösterilen personelin evlenm e tarihlerinin ölüm tarihi sütununda
kavıLİanan tarihlerden sonraki bir tarih olduğu görülm üştür.
M edeni hal bilgilerine göre yersiz ödem enin tespit edildiği her iki m aaş unsurunun
doğruluğunu etkileyen bu hususun N üfus V atandaşlık Genel M üdürlüğünce nedeninin
araştırılm ası gerektiği m ütalaa edilm ektedir,
II-C) D E Ğ E R L E N D İR M E
İncelem e neticesinde rapor eki CD deki tablolar, m aaş gerçekleştirm e işlemleri
say2000i(K B S) sistem inde yürütülen kam u personelinin 2009/A ralık ayı m aaş tahakkuk
bilgileri esas alınarak eş ve çocuk İçin aile yardım ı ödeneği ve asgari geçim indirim inden
faydalanm ada eşin ve çocukların m evcut durum larının beyanlar ile uyum lu olup olm adığım
başka bir ifade ile bu m aaş unsurlarının gerçek durum a uygun olarak ödenip ödenm ediğini
belirlem eye yardım cı olm ak üzere hazırlanm ıştır.
H er bir tabloda analitik bütçenin kurum sal sınıflandırm asına ve m aaş Ödemesi yapılan
m uhasebe birim i bilgilerine de yer verilm ek suretiyle raporun ilgili gerçekleştirm e birim lerine
dağıtım ının ve kurum personelinin durum larının tespitinin kolaylaştırılm ası am açlanm ıştır.
G erçekleştirm e birim leri; kurum personelinin aile yardım ı ödeneği (eş ve çocuk
yardım ı) ödem elerinde ve asgari geçim indirim inin m ahsubunda m evzuata aykırılıkların
tespiti için her bir tabloda bu ödem elerin hak edip edilm ediğini belirleyen ve yukarıda ilgili
k urum lanıl veri tabanında yer alan bilgilerden faydalanm alarını sağlayacak alan başlıklarını
d ikkate alarak yersiz ödem eye sebep olunup olunm adığını tespit edebileceklerdir.
T ablolarda aile yardım ı vc asgari geçim indirim inin hak edilm esi bakım ından eş ve
çocuk için 2009/A ralık ayında belirleyici olan bilgilere göre (boşanm a tarihi, ölüm tarihi, işe
g iriş tarihi, burs başlangıç tarihi gibi) bu aydan sonraki m aaş bilgilerinin karşılaştırılm ası vc
v arsa yersiz ödem enin tahsili gerekecektir. Ç ünkü 657 sayılı K anunun 205. maddesi
gereğince m em ur, eş ve çocıık için ödenen yardım ödeneği ile 265 sayılı Gelir V ergisi Genel
Tebliği düzenlemelerine göre asgari geçim indirimi hakkı kanun ve tebliğde sayılan hallerin
vukuunu takip eden aybaşından itibaren kaybedilmektedir.
Aylık veya ücrctlcrlc birlikte ödenen aile ve çocuk yardımı ödenekleri “Aİle Yardımı
Bildirimi", asgari geçim indirimi ise '‘Aile Durumu Bildirimi" ile memur veya sözleşmeli
personelin beyanı esas almarak hesaplanıp ödenmektedir. Ancak medeni durum, çocuk
sayıları, eşinin iş ve gelir durumu, çocukların öğrenim ve burs durumu gibi değişikliklerin de
aynı bildirimlerle belirlenen sürelerde idarelere verilmesi kamu personelinin sorumluluğunda
bulunmaktadır. Kamu görevlilerinin bu görevi dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak
yerine getirmemeleri yani durum değişikliğini idarelerine bildirmemeleri, geç bildirmeleri ya
da idarelerini yanıltıcı nitelikte bildirmeleri konunun kamu zararı yönüyle değerlendirilmesini
gerektirmektedir.
50)8 sayılı Kanunun 71. maddesinin l. fıkrasında kamu görevlilerinin kasıt, kusur
veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı eylemleri sonucunda kamu kaynağında
eksilmeye neden olunması kamu zararı olarak tanımlanmış, 2. fıkrasında İse kamu zararının
nasıl belirleneceği sınırlı sayıda sayma yolu İle gösterilmiştir. Aile yardımı ödeneği vc asgari
geçim indirimi; kamu görevlilerinin düzenleyerek idarelerine verdikleri bildirimler esas
almarak ödendiğinden, bildirime konu durum değişikliklerine bağlı olarak ödenmemesi
gereken tutarların kamu zararı olarak nitelemek 71, maddenin ilk fıkrasında yer alan “kamu
zararı’' tanımını yorum yolu İle genişletmek olacaktır. Çünkü 5436 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesi ile kaldırılan “f 1 fıkrası (Kamu kaynakları ile yükümlülüklerinin yönetilmesinde,
değerlendirilmesinde, korunmasında veya kullanılmasında gerekli önlemlerin alınmaması
veya özenin gösterilmemesi suretiyle üz kaynağın azalmasına sebebiyet verilmesi.) kamu
zararının, sınırlı sayıda sayma yolu ile gösterildiğinin en açık alametidir. Aksi halde “ P'
fıkrası yürürlükten kaldırıldığı halde, yine de tanımdan yola çıkarak yorum yolu ile "f*
fıkrasında yer alan eski düzenlemeyi ve daha nicelerini “kamu zararı” olarak nitelemek
gerekecektir.
Nitekim bu husus, Danıştay 2. Dairesinin Ankara 15. İdare Mahkemesi tarafından
verilen 23.A.2009 günlü, E:2009/685, K:2009/83Û sayılı kararın, Danıştay Başsavcılığı
tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunumun 51. maddesi uyarınca kanun
yararına bozulması istemine konu 27/10/2010 tarih ve Esas No: 2010/6876, Karar No:
2010/51 11 sayılı Kararında aşağıda özetlendiği şekilde vurgulanmıştır;
‘'...D olayısıyla, parasal hak ödemesini düzenleyen mevzuatın yorumunda hataya
düşülerek memurlara fazla ödeme yapılması suretiyle oluşan kamu zararın/n, münhasıran
kamu mallarına verilen zararın tahsil usulünü düzenleyen 12. madde kapsamında tahsili
mümkün değildir...
Devlet memurlarına sehven ya da mevzuatın yorumunda hataya düşülerek yapılan
aylık ve ücret farkı ödemelerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönelimi ve Kontrol Kanunu
kapsamında Yukarıdaki maddenin birinci fıkrasında kamu zararı tanımı yapılmış, ikinci
fıkrada ise birinci fıkrada tanımlanan hususların geçerli sayılacağı haller belirlenmiştir. Bu
itibarla 5018 sayılı Kanuna göre kamu zaran sayılan halleri belirlemek için anılan maddenin
ikinci fıkrasına bakmak gerekecektir.
İkinci fıkrada yer alan bentler birlikte değerlendirildiğinde ise, 5018 sayılı K anunun
kam u zararı kapsam ının; kam u kaynaklan kullanılarak piyasadan mal vc hizm et satın
alınm ası sırasında fazla ödem e yapılm ası, idarenin gelirlerinin tahsili sırasında mevduata
aykırı davranılm adı ve m evzuatta öngörülm eyen bir ödem e yapılm ası suretiyle yol açılan
/a rarla sınırlı olduğu anlaşılm aktadır. N itekim ikinci fıkra ile belirlenen kapsam içinde, kamu
m alına zarar verilm esi, kam u görevlilerinin hukuka aykırı eylem leri nedeniyle kişilere
verdikleri zararın kam u tarafından ödenm ek zorunda kalınm ası ya da m evzuatta ödenmesi
öngörülm ekle birlikte m evzuatın yorum unda hataya düşülm ek veya ihmal ve kasıt yoluyla
la /la ödem e yapılm ası halleri sayılm am ıştır. İkinci fıkra bir bütün olarak değerlendirildiğinde
"g" bendinde yer alan "m evzuatında öngörülm ediği halde ödem e yapılm ası" kuralının
kapsam ının, yine mal ve hizm et zıh iti lan nedeniyle yapılan ödem eler sonucu oluşan kamu
/ü ra n şeklinde anlaşılm ası gerekm ektedir. Kaldı ki, bakılan uyuşm azlık mevzuatta
öngörülm eyen bir ödem e yapılm ası nedeniyle oluşan kam u zararı olm ayıp, mevzuatın
öngördüğü bir ödem enin yapılması Kirasında halaya düşülm esine ilişkin olduğundan,
uyuşm azlığın anılan K anun kapsam ında değerlendirilm esi m üm kün değildir.
Bu durum da; 71. m addenin birinci fıkrasındaki,
m evzuata aykırı karar, işlem,
eylem veya ihm al...’7 ibaresini ikinci fıkra İle belirlenen kapsam dahilinde gerçekleştirilen
karar, işlem , eylem veya ihm al olarak anlam ak gerekm ektedir.
K am u görevlilerine daha önce sehven kanuna aykırı olarak yapılm ış fazla ödem elerin
geri alınm asında, 5018 sayılı K anunun uygulanm asının m üm kün olm adığı sonucuna
ulaşıldığında, bu tür uyuşm azlıkların çözüm ünde anılan K anun öncesi hukuki durum un
değişm ediği ortaya çıkm aktadır.
Bu itibarla; kam u görevlilerine sehven yapılan fazla ödem elerin geri alım ında, tıpkı
5018 sayılı K anun öncesinde olduğu gibi D anıştay İçtihatları B irleştirm e K urulunun
22.12.1973 günlü, E :l% 8 /8 , K: 1973/14 sayılı kararının uygulanm ası gerektiğinde duraksam a
bulunm am aktadır.
D iğer taraftan, uyuşm azlığa 5018 sayılı K anunun uygulanacağı yolundaki yorum ;
sonucu tüm üyle İdari nitelikli olan vc idari yargı usul vc esaslarına göre çözüm lenm esi
gereken bir uyuşm azlığın, adli yargı yerinde çözüm leneceğinin kabulü anlam ına gelm ektedir.
D olayısıyla bu anlam a gelen bir yorum un A nayasanın 155. m addesi ile kurulan “ idari rejim ”
sistem i ile bağdaşm ayacağı da açıktır.
D anıştay İçtihatları B irleştirm e K urulunun 22.12,1973 günlü, E: 1968/8, K: 1973/14
sayılı kararında ise; idarenin, hatalı işlem ine dayanarak ödediği m eblağın istirdadına, bir
m ahkem e kararına lüzum olm adan karar verebileceğine işaret edilm iştir.
Buna göre; uyuşm azlığa konu fay.la ödem enin de söz konusu İçtihat gereğince
herhangi bir yargı kararın a gerek kalm aksızın davacıdan istenilm esi m üm kün olduğundan, bu
m eblağın davacıdan geri istenilm esi yolunda tesis edilen işlem ile davacının anılan işlem in
geri alınm ası am acıyla yapm ış olduğu başvurunun reddine dair işlem in, idari davaya konu
olacak kesin ve yürütülm esi gereken işlem lerden olduğu sonucuna varılm ış olup, İdare
M ahkem esinin işin esasına girerek bir k arar verm esi g erek irk en ... bu kararın Resmi Gazcte'de
yayım lanm asına, 27.12.2010 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.”
22/25
D olayısıyla, aile yardım ı ödeneği vc asgari geçim indirim inden kaynaklanan rapora
konu fazla vc yersiz Ödemeler, kam u görevlilerinin beyan sorum luluğundan (B eyanda
bulunm am a, geç beyan, gerçek dışı beyan veya hilesi ya d a idareyi aldatıcı belge ibraz etme
gibi) kaynaklandığından, yapılan fazla ödem elerin dayanağı olan hukuka aykırı işlem lerin, 60
günlük süreye bağlı kalınm aksızın her zam an geri alınm ası m üm kün bulunm aktadır. Ancak,
hu hukuka aykırı işlem sebebiyle yapılan fazla, yersiz vc haksız ödem elerin geri alınm asında
genel hüküm lere göre zam an aşım ı süresinin dikkate alınm ası, genel hüküm lere göre takip ve
tahsili için hazırlanan dosyaların ilgili hukuk birim lerine gönderilm esi gerekm ektedir.
B ilindiği üzere, 657 sayılı Devlet M em urları K anununun 4 üncü m addesinin (R)
fıkrası hükm ü uyarınca istihdam edilen kam u personeline. 7/15754 sayılı B akanlar Kurulu
K ararı İle Y ürürlüğe Konulan Sözleşm eli Personel Ç alıştırılm asına İlişkin E saslar’ın 3.
m addesi gereğince sözleşm e ücreti dışında herhangi bir ad altında ödem e yapılam az ve
sözleşm elere bu yolda hüküm konulam az. A ncak 657 sayılı K anunun belirlediği İstihdam
türleri arasında yer alm asa d a kurum larm teşkilat kanunlarına 657 sayılı K anun ve diğer
kanunların sözleşm eli personel ile ilgili hüküm lerine bağlı kalınm aksızın “kadro karşılık
g ö sterilm ek’' veya herhangi bir kadroya bağh kalınm aksızın sözleşm eli personel çalıştırılm ası
ve bunlara m em urlara ödenen aile, doğum ve ölüm yardım ları ödeneklerinin verilebileceği
özel hüküm leri k o n u lm u ştu r B u itibarla, tahakkuku say2000i(K B S) sistem i üzerinden
yapılarak ödenen aylık/ücret gelirlerine eş ve çocuk için aile yardım ı ödeneğinin m evzuata
uygun olarak dahil edilip edilmediği* anılan personelin tabi olduğu sözleşm e hükümlerine
göre tayin edilm esi gerekm ektedir, 6111 sayılı K anun ile 375 sayılı K .H .K .’ya eklenen F,k:8.
m adde hükm üne göre sözleşm eli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardım ı
ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı am açla yapılan herhangi bir ödem eden
yararlanam ayanlara, D evlet m em urlarına verilen aile yardım ı ödeneği, herhangi bir vergi vc
kesintiye tabi tutulm aksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenm esi uygulam ası
01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli olduğundan gerçekleştirm e birim lerince;
-İstihdam ı 7/15754 sayıh B akanlar K urulu Kararı İle Y ürürlüğe K onulan Sözleşmeli
Personel Ç alıştırılm asına İlişkin E saslar’a tabi olan sözleşm eli personele, eş ve çocuk için
aile yardım ı ödeneğinin 01.01.2011 tarihinden Öncc ödenm iş olm ası halinden ödenen
tutarların Esasların 3. m addesine göre 6183 sayılı K anun hüküm leri çerçevesinde tahsili
gerekir.
K urum lann teşkilat kanunlarındaki düzenlem eler çerçevesinde 657 sayılı Kanun vc
diğer kanunların sözleşm eli personel ile ilgili hüküm lerine bağlı kalınm aksızın ‘ kadro
karşılık g ö ste rilm e k '’ veya herhangi bir kadroya bağlı kalınm aksızın çalıştırılan sözleşmeli
personele aile yardım ı ödeneklerinin verilebileceğinin hüküm altın a alındığı durum larda ise
bu ödem enin hak edilip edilm ediğinin yukarıda m em urlar için yapılan açıklam alar
çerçevesinde Ekli C D 'd ck i tablolarda yer alan b ilg ile rd e dikkate alınarak belirlenm elidir.
193 sayılı G elir V ergisi K anununun 341, m addesinde vergi zıyaı tanım ı yapılm ış 2,
fıkrasında; şahsi, m edeni haller veya aile durum u hakkında gerçeğe aykırı beyanlar ile veya
sair suretlerle verginin noksan tahakkuk ettirilm esi veva haksız yere geri verilm esine
sebebiyet verilm esi vergi zîyaı hükm ünde olduğu belirtilm iştir. M addenin son fıkra hükm üne
göre ise verginin sonradan tahakkuk ettirilm esi veya tam am lanm ası veyahut haksız iadenin
geri alınm ası ceza uygulanm asına m ani teşkil etm em ektedir. 265 sayılı G elir Vergisi Kanunu
G enel T ebliğinin “ 10.2. Ö denm esi G ereken G elir V ergisinin Eksik H esaplanm ası Halinde
23/25
Uygulanacak Cezai Müeyyideler'' maddesine göre de anılan kanun maddesine aykırılıklar
cezalı larhiyata konu edileceğinden kontrol görevi, harcama sürecinde görevli olan
yetkililerce mali sorumluluk bilinci ile yerine getirilmelidir.
III- SONUÇ
Maaş tahakkuk işlemleri sav2000i(KBS) sisteminde gerçekleştirilen, genel bütçeli
idarelerin memur ve sözleşmeli personeline ödenen ve kişilerin beyanları dikkate alınarak
hesaplanan aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi tutarlarında yersiz maaş ödemesine
neden olunup olunmadığı ile ilgili olarak 2009/Aralık ayı say2000i(KBS) maaş modülündeki
personel bilgileri esas alınmıştır. Hahse konu ödenek vc indirim unsurlarında hakkın
kaybedilmesini gerektiren medeni durum ve gelir bilgilerinin doğrulanabileceği diğer kamu
kumrularının bilgi işlem sistem bilgilerinden elde edilen veriler çerçevesinde rapor eki CD'de
kuyılh 12 tablo oluşturulmuştur.
Tablolar, aile yardımı ödeneği ve asgarî geçim indiriminden faydalanmada eşin vc
çocuklann mevcut durumlarının beyanlar ile uyumlu olup olmadığını belirlemeye yardımcı
olmak üzere hazırlanmışlar. Her bir tabloda;
- Analitik bütçenin kurumsal sınıflandırma düzeylerine,
- Maaş ödemesi yapılan muhasebe birimi bilgilerine,
- Bu yardım ve indirimden faydalanan personel bilgilerine,
- Her üç maaş ve ücret unsurunun hak edilmesi bakımından eş ve çocuk için belirleyici
olan (boşanma tarihi, ölüm tarihi, işe giriş tarihi, burs başlangıç tarihi gibi) bilgilere,
yer verilmek sureliyle kurum personelinin durumlarının tespitinin kolaylaştırılması
amaçlanmıştır. Yapılan bu çalışına neticesinde;
• Tablolarda 2009/Aralık ayı için eş ve çocuk için belirleyici olan bilgilerin hakkın
kaybedilmesine konu hallerin vukuu tarihinden itibaren ödemelere doğru yansıtılmasını
gerektirdiğinden her bir tabloda yer alan belirleyici bilgilerin bu tarihlerden sonraki maaş
bilgileri ile de karşılaştırılması vc varsa yersiz ödemenin tahsili,
• Gerçekleştirme birimlerince, fazla ve yersiz ödeme tespit edilenlerin durumlarının
değerlendirilmesinde Raporun 4‘... Dikkate Alınması Gereken Hususlar” başlığındaki
açıklamaların da dikkaie alınması,
• Aile yardımı ödeneği ve asgari geçim indirimi uygulamasında kamu görevlilerinin
düzenleyerek idarelerine verdikleri bildirimler esas alınarak ödendiğinden, Danıştay 2.
Dairesinin 27/10/2010 tarih ve Esas No: 2010/6876, Karar No: 2010/5111 sayılı Kararında da
belirtildiği üzere 5018 sayılı Kanunun 71. maddesinin 2. fıkrasında tadal suretiyle sayılan
Ödemelerden kabul edilemeyeceği, böyle bir kabulün “kamu zararı’* tanımını yorum yolu ile
genişletmek olacağı düşünüldüğünden; belirtilen ödeme unsurlarının fazla ve yersiz
ödenmesine kamu görevlilerinin süresinde bildirimde bulunmaması, gerçek dışı beyanı veya
hilesi ya da idareyi aldatıcı belge ibraz etmesi sebep olmuşsa, yapılan fa/.la ödemelerin
dayanağı olan hukuka aykırı işlemlerin, 60 günlük süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri
alınmasının mümkün bulunduğu, yapılan fazla vc yersiz ödemelerin takip vc tahsilinin genel
24/25
hüküm lere göre yapılm ası ile yeri alınm ada zam anaşım ı süresinin genel hüküm lere göre
belirlenm esi gerekliği,
• M aaş veya ücretle birlikte ödenen aile yardımı ödenekleri ile asgari geçim
indirim lerinde fazla ve v ersi/ ödem elerin kam u zararı niteliğinde değerlendirilm em iş olm akla
birlikte bu ödem elere konu bildirim lerin süresinde ycnilcnm em csinin idarelerce
değerlendirilm esi,
• İstihdam ı 7/15754 sayılı B akanlar K urulu Kararı İle Y ürürlüğe Konulan Sözleşm eli
Personel Ç alıştırılm asına ilişkin Esasların 3. m addesi gereğince sözleşm eli personele, aile
yardım ı ödeneği ile çocuk yardım ı ödeneğinin ödenm iş olm ası halinden ödenen tutarların
6183 sayılı Kam ın hüküm leri çerçevesinde tahsili, "kadro karşılık gö sterilm ek" veya
herhangi b ir kadroya bağlı kalınm aksızın çalıştırılan sözleşm eli personele aile yardımı
ödeneklerinin verilebileceğinin hüküm altına alındığı durum larda ise bu ödem enin hak edilip
edilm ediğinin Ekli C D 'dcki tablolarda yer alan bilgiler de dikkate alınarak belirlenm esi,
• R aporun ilgili İdarelere intikalinden önce kontrol, denetim , İnceleme, kesin hükme
bağlam a veya yargılam a sonucunda tespit edilerek tahsili gerçekleştirilen aile yardımı
ödenekleri ile yersiz indirim konusu yapılan asgari geçim indirim lerinden geri tah lil edilenler
bu rapor çerçevesinde yapılacak tahsilatlarda dikkate alınm alıdır. Bu am açla Raporun ve eki
C D de yer alan tabloların “ intranet" erişim li olarak say2000i uygulam a sistem i aracılığı ile
saym anlıkların erişim ine sunulm asının;
- Ö ncelikle tahsil işlem lerinde m ükerrerliği önleyeceği,
- 6223 sayılı K anun çerçevesinde kam u hizm etlerinin bakanlıklar arasındaki
dağılım ının yeniden belirlenm esi, m evcut bakanlıkların birleştirilm esi, kaldırılm asına, yeni
bakanlıklar kurulm ası, anılan bakanlıkların bağlı, ilgili ve İlişkili kuruluşlarıyla hiyerarşik
ilişkilerinin bağlılık vc ilgilerinin yeniden belirlenm esi veya bunların m evcut, birleştirilen
veya yeni kurulan bakanlıklar bünyesinde hizm et birimi olarak yeniden düzenlenm esi
nedeniyle çok
sayıdaki gerçekleştirm e birim ine dağıtım daki
koordinasyonu da
kolaylaştıracağı,
E K CD deki “ H A TA LI K A Y IT Ö R N EK LER İ" çalışm a sayfalarındaki hatalı
uygulam alarda gerekli düzeltm elerin veya gözden geçirm elerin yapılm asını tem inen ilgili
idarelerin bilgilendirilm esi gerekliği,
G örüş vc Önerilerine konu iş bu R apor (3) nüsha olarak tanzim edilm iştir.
•ıv.
T.C,
M A L İY E B A K A N L IĞ I
M uhasebat G enel M üdürlüğü
\
E K L E R LİSTESİ
BELGENİN
Ek
No
J
2
3
4
5
T arihi
Sayısı
Adetli
04.03.2010
27,12.2011
404
15298
3
2
-
-
-
MAHİYETİ
2010 Yılı Kış Çalışma Programı
Muhasebat Genel MüdiirUifcü Yazısı ve r.ki Onay
CD (1 Adel)
------------------------ ------------------------
Toplam (5) sayfa vc (2) ck vc (l) adctC D detı ibarettir 11/04/2013
H am di Ğ Ü LŞEN
M aliye U zm anı
İsm ail
M aliye Uzhıanı
, ' V;— /
v ^ a \ a f^
T.C.
M ALİYE BAK AN LIĞI
Muhasebat Genel M üdürlüğü
Suyı :B .07.0.M G M .0.01/
0 ^ /0 3 /2 0 1 0
K onu :
Sayın l.Hakkı ÇAK IR
B aşkontrolör
B akanlık M akam ının 02/03/2010 tarih ve B.Û7.0.MGM0.01/Ö1
uygun görülen 2010 Y ılı K ış Çalışma Programı ilişiktedir.
Bilgi ve gereginı rica ederim.
EK :
1-K ış Ç alışm a Program ı ( l adet)
D A Ğ IT IM :
Başkontrolör, Kontrolör ve Stj.Kontrolöre
Kazakistan Cad. No: 112(4. Cftd) Û65 İÛ Emek/ANKARA
Tel; (0312) 215 5R 24 -2 1 5 58 32
Fafes : {0312)215 57 34
c-posta r ıfcaıcdnvıt- m t ı l ı h: elektronik ağ: wf\y\v-,ım,ılı;ı^;b.,Lt.‘c:ov.n'
sayılı Olurları ile
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı :B.07.0.MGM.0.0}/
o je..703/2010
Konu :
Sayın Hamdi GÜLŞEN
Başkontrolör
Bakanlık Makamının 02/03/2010 tarih ve B.07.0.MGM.0.01/01 sayılı Olurları ile
uygun görülen 2010 Yılı Kış Çalışma Programı ilişiktedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
EK ;
]-K ış Çalışma Programı (1 adet)
DAĞITIM :
Başkontrolör, Kontrolör ve Stj.Kontrolöre
K azakistan Cad. No: 112 ( 4. Cad) 06510 Emck/ANKARA
T e l: (0312) 2 I5 SS2 4 - 2 Î 5 5 8 3 2
F ak s: (0312) 215 57 34
e-posta : dcuctinntömuhascbtıt, v.tr elektronik ağ: \v\vw,imibiwcbat.gov.lı
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı ; B.07.0. MGM.O.Ol/o/
Konu :
02/qj/2OlO
BAKANLIK. MAKAMINA
Bakanlığımız Muhasebat Kontrolörlerinin 2010 Yılı Kış Çalışma Programı ilijıhe
sunulmuştur.
Olurlarına are ederim.
% ...
Ömer DUMAN
Genel Müdür
EK:
EK-1 Kış Çalışma Programı (1 ad et)
Uygun Görüşle Arz Ederim.
{ S702/2010
Uygun Görüşle Arz Ederim,
W -/02/2ûl0
OLUR
t./& /2 0 1 0
T.C.
M ALİYE BAK AN LIĞI
M uhasebat G enel M üdürlüğü
Sayı
: B .07.0.M G M ,0.12.663.05/
27. 12. 11 * 1 5 2 9 8
K onu : İncelem e Raporu
İsmail H akkı ÇAK IR
M aliye Uzmanı
K azakistan Caddesi No: 112
E m ek/ A N K A R A
W
lah ak k u k işlem leri say2000i sistem inde gerçekleştirilen Genel Bütçeli İdarelerin memur
ve sözleşm eli personeline ödenen ve kişilerin beyanları dikkate alınarak yapılan aile yardımı
ödeneği v e asgari geçim indirim inin yersiz ödem eye sebep olup olm adığına ilişkin düzenlenen
31/10/2011 tarihli vc 6 6 /İR J /2 sayılı İncelem e R aporu ve eki C D ’Ier de yapılan tespitlerin
yem den değerlendirilm esi hususunda G enel M üdürlük M akam ından alman 26/12/2011 tarihli
onayın bir örneği ekte gönderilm iştir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim,
Hikm el TOSUN
Genel M üdür a.
Genel M üdür Yardımcısı
EKLER
1-O nay
2- 2 6 A det Rapor ve CD
D AĞ ITIM :
Gereği:
İsm ail H akkı ÇAKIR
Ham di G ÜLŞEN
^
t
-
M aliye Uzmanı
M aliye Uzmanı
B a k a n h k la r / A N K A R A
O t 41 s 161x 11 v a lf m ı n \ -oom*?
Bilgi:
Muslat'a AK
Maliye Uzmanı
A y r ın t ılı b ifg i İçin İ ı t İ b a l : M G O R Ş b .Y ü n t.
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Sayı : B.07.0.MGM.012 663 05/
Konu : İnceleme Raporu
GENEL MÜDÜRLÜK MAKAMINA
Tahakkuk işlemleri say200üi sisteminde gerçekleştirilen Genel Bütçeli İdarelerin
memur vc sözleşmeli personeline Ödenen ve kişilerin beyanları dikkate alınarak yapılan aile
yardımı ödeneği ve asgari geçim indiriminin yersiz ödemeye sebep olup olmadığına ilişkin
Malîye Uzmanları İsmail Hakkı ÇAKIR ile Hamdi GÜLŞEN tarafından düzenlenen
31/10/2011 tarihli ve 66/İR,l/2 sayılı İnceleme Raporu ve eki CD’lerin incelenmesi
sonucunda;
- İki çocuk için aile yardımı ödendiği halde Î3 nolu listede daha fazla çocuk için
ödeme yapılmış gibi gösterildiği,
- Herhangi bir gelir getirici işte çalışmadığı halde bazı çocukların potansiyel mükellef
(diğer gruplara girmeyenler) olarak listelere dahil edildiği,
- Eşi vefat eden memurların vefat eden eşe ait aile yardımı Ödeneğini almadıkları
halde isimlerinin listelerde yer aldığı,
- Eşinden boşanan memurların boşanmalarından dolayı aile yardımı ödeneğini
almadıkları halde isimlerinin listelerde yer aldığı,
anlaşılmıştır.
Söz konusu Rapor ve eki CD’lerin adi geçen Maliye Uzmanlarına yeniden
değerlendirilmek üzere iade edilmesini» yukarıda belirtilen ve değerlendirme sırasında tespit
edilecek diğer hususların dikkate alınarak yersiz ödendiğine karar verilen tutarların Rapora
konu edilmesini,
*
Olurlarına arz ederim.
Uygun görüşle aız ederim.
. J İ f İ 12/2011
Hikmet TOSUN l
Genel Müdür Yardımcısı
OLUR
-2. k. / 12/2011
Download

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı