VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
PODMIENKY POUŽÍVANIA STRÁNOK
WW.PODPORUJEME-ŠPORTOVCOV.EU
1. Termíny
Tieto Podmienky používania upravujú možnosti použitia stránok a systému
podporujeme-sportovcov.eu spoločnosti Badiwema Consulting, s.r.o (ďalej v texte
ako“Spoločnosť”). Tieto podmienky používania určujú právne záväzné pravidlá a
podmienky pre Vaše používanie internetovej stránky www.podporujemesportovcov.eu, Používaním služieb akýmkoľvek spôsobom, hlavne ich
navštevovaním, prezeraním Stránky alebo prispievaním k obsahu, informáciám alebo
ostatným materiálom alebo službami Stránke, súhlasíte, že ste viazaní týmito
podmienkami používania.
Podporujeme športovcov je platforma, kde určití používatelia („Tvorcovia
projektov“) vedú kampaň na podporu financovania športových aktivít, na nákup
športových potrieb, alebo iných pomôcok spojených so športovou činnosťou a
ponúkaním odmien
za
vyzbieranie peňazí
od ostatných užívateľov
(„Podporovatelia“). Cez Stránku, email, internetové stránky a ostatné médiá, Služba
sprístupňuje rôzny obsah, hlavne videá, fotografie, predstavy, umelecké diela,
grafiku, zvukové klipy, komentáre, dáta, text, software, hry, projekty, ostatné
materiály a informácie a spojené obchodné značky a autorské diela (spoločne ako
„Obsah“). Tvorcovia projektov, Podporovatelia a ostatní návštevníci a používatelia
Služby (spoločne ako „Používatelia“) môžu prispievať, pridať, vytvoriť, stiahnuť,
predložiť, rozdeliť, uľahčiť distribúciu, zhromažďovať, zasielať alebo iným spôsobom
sprístupňovať Obsah.
Ďalšie termíny
Projekt – Prezentácia tvorivej činnosti Tvorcu projektu na Stránke. Má dopredu dané
parametre úspešného ukončenia a tým je Cieľová čiastka, počet dní prezentácie
a minimálnej čiastky.
Skončený projekt – Projekt, u ktorého skončila doba prezentácie a už ďalej nemôže
byť podporovaný zo strany Podporovateľov.
Cieľová čiastka–Určí si ju tvorca projektu pri tvorbe projektu. Označuje koľko
potrebuje vyzbierať na svoj projekt.
Vyzbieraná čiastka – Je to čiastka, ktorú, po uplynutí stanovených dní poslali
podporovatelia na Váš projekt.
1 Práva a Povinnosti
1. Spoločnosť si rezervuje výhradné právo na úpravu alebo zmenu týchto
Podmienok používania zverejnením aktualizovaných podmienok na Stránke. Ste
zodpovedný za pravidelné sledovanie takýchto zmien Podmienok používania. Ak
budete po zverejnení akýchkoľvek zmien Podmienok používania pokračovať
naďalej v používaní Služby, znamená to, že tieto zmeny akceptujete. Spoločnosť
si rezervuje právo na zmenu, pozastavenie alebo prerušenie Služby (hlavne
prístupnosť dokumentov, databáz alebo Obsahu) kedykoľvek a z akéhokoľvek
dôvodu. Spoločnosť môže taktiež obmedziť určité dokumenty alebo služby alebo
obmedziť Váš prístup k Službe alebo jej častiam bez upozornenia alebo
zodpovednosti.
2. Služba je dostupná iba osobám starším ako 18 rokov. Spoločnosť si vyhradzuje
právo odmietnuť poskytovanie Služby ktorejkoľvek fyzickej alebo právnickej
osobe a označiť ich kedykoľvek za nevhodné.
3. Nesmiete porušovať akýkoľvek patent, obchodnú značku, obchodné tajomstvo,
autorské dielo, právo na ochranu osobnosti alebo práv iných fyzických či
právnických osôb alebo porušovať právny poriadok alebo zmluvné vzťahy
4. Nesmiete vykonávať činnosti, ktoré by spôsobovali alebo mohli spôsobiť
nedôvodne alebo neprimerane veľké zaťaženie Spoločnosti alebo iného
poskytovateľa infraštruktúry, nesmiete narušovať alebo pokúšať sa narušovať
riadne fungovanie Služby alebo činností vykonávaných Službou
5. Registrácia - môžete prezerať Obsah Stránky bez registrácie, ale ako podmienka
používania určitých aspektov Služby môžete byť vyzvaný na registráciu na
Stránke kde si vyberiete meno, priezvisko a heslo. Ste povinný poskytnúť
správne, úplné a aktuálne registračné informácie. Ak nedodržíte vyššie uvedené
bude to porušenie Podmienok používania, ktoré môže viesť k okamžitému
zrušeniu Vášho účtu.
6. Všetky zaplatené poplatky banke (používanie platobných kariet, internet
bankingu, PayPalu) sú nevratné. Všetky ustanovenia Podmienok používania,
z povahy ktorých vyplýva, že budú platné aj po zrušení, zostávajú v platnosti aj po
zrušení, hlavne ustanovenia o vlastníctve, záruke, odškodnení a obmedzení
zodpovednosti.
7. Zverejnením projektu na Stránke je medzi Tvorcom Projektu a Spoločnosťou
uzavretá zmluva ktorou neoddeliteľnou súčasťou sú tieto Podmienky používania v
znení účinnom ku dni zverejnenia projektu a po dosiahnutí cieľovej čiastky
poukázať na účet Tvorcu projektu čiastku, ktorá je tvorená jednotlivými
príspevkami a záväzok Tvorcu projektu túto čiastku prijať a použiť výhradne na
úhradu potrieb spojených s projektom. Okamžikom založenia projektu na stránke
Tvorca projektu prehlasuje, že súhlasí s týmito podmienkami používania.
8. Spoločnosť je oprávnená v oboch typoch financovania (fixný, flexibilný) si odrátať
províziu 7% z Vyzbieranej čiastky. Jediná možnosť, kedy sa peniaze vracajú späť
podporovateľom nastáva, keď sa nevyzbiera cieľová čiastka vo fixnom
financovaní (príspevky sa podporovateľom vracajú v plnej výške, ak boli
uhradené službou PayPal, tak mínus ich poplatok).
9. Spoločnosť si vyhradzuje právo poslať Vám peniaze do 14 kalendárnych dní. V
prípade nezverejnenia čísla účtu na Vašom účte najneskôr v deň ukončenia
projektu na stránke, celá suma v plnej výške prepadáva stránke.
10. Podporovateľ okamžikom pripísania svojho príspevku na účet Spoločnosti
uzaviera zmluvu s Tvorcom projektu. Predmetom zmluvy je záväzok Tvorcu
projektu poskytnúť Podporovateľovi odmenu za príspevok (pokiaľ Tvorca projektu
určí pri tvorbe projektu odmenu) formou, ktorá bude súčasťou projektu a ktorá
bude spolu s projektom uverejnená na Stránke. Za týmto účelom Spoločnosť
poskytne po úspešnom ukončení projektu Tvorcovi projektu zoznam všetkých
Podporovateľov s ich menami, adresami, e-mailovou adresou, v rozsahu nutnom
pre zaslanie príslušných odmien.
11. Okamžikom pripísania príspevku na účet Podporovateľ prehlasuje, že pristupuje k
týmto Podmienkam používania. Podporovateľ súhlasí s uvedením všetkých
údajov nutných k prevedeniu platby a ďalej súhlasí s tým, že ním uvedené údaje
budú Spoločnosťou poskytnuté Tvorcovi projektu na zaslanie príslušnej odmeny.
12. Tvorca projektu zaslaním projektu prehlasuje, že mu nie sú známe žiadne
skutočnosti, ktoré by bránili splneniu účelov tejto zmluvy. Spoločnosť neručí za
splnenie záväzkov Tvorcu projektu k jednotlivým Podporovateľom. Spoločnosť
nenesie zodpovednosť za zneužitie projektu tretími osobami v dôsledku jeho
zverejnenia. Spoločnosť nie je účastníkom dohody medzi Podporovateľom
a Tvorcom projektu. Všetky obchody sú výhradne medzi nimi.
13. Spoločnosť si vyhradzuje právo podľa svojho výlučného uváženia
nezverejniť, prerušiť, zrušiť alebo pozastaviť akýkoľvek projekt, a to i bez udania
dôvodu.
14. Tvorca projektu je oprávnený príspevok odmietnuť bez udania dôvodu a v takom
prípade peniaze prepadajú Spoločnosti.
15. Spoločnosť nie je zodpovedná za presnosť či pravdivosť uvedených materiálov,
ani za dodanie odmien.
2 Poplatky a Platby
Registrácia aj uverejnenie projektov na www.podporujeme-sportovcov.eu
zadarmo.
je
Jediné poplatky sú pri prevode peňazí na projekty cez službu Paypal a GoPay.
Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od štátu a iných faktorov. Zmena poplatkov je
platná od zverejnenia tejto zmeny na Stránke. Ste zodpovedný za zaplatenie
všetkých poplatkov.
Zdroje prispené Podporovateľmi budú vyzbierané internet bankingom Vašej banky,
službou GoPay a službou PayPal. Ideasstarter nie je zodpovedný za internet banking
Vašej banky, službu GoPay ani za Paypal.
Platný cenník, priloha č.1, je súčasťou zmluvy.
3 Duševné vlastníctvo
1. Po celú dobu zverejnenia sú plne zachované autorská práva Tvorcu projektu, pričom
jeho zverejnením na Stránke vzniká Používateľom ako aj Spoločnosti právo šíriť
projekt len na osobné a nekomerčné účely, napríklad ako zdieľanie na sociálnych
sieťach.
2. Spoločnosť si v prípade pochybností vyhradzuje právo si vyžiadať dôkaz o
vlastníctve duševných práv k jednotlivým projektom a Tvorca projektu sa zaväzuje
mu poskytnúť súčinnosť.
3. Spoločnosť udeľuje každému Používateľovi Služby celosvetovú,, a neprevoditeľnú
licenciu na používanie a kopírovanie Obsahu, výhradne pre vlastné a nekomerčné
účely.
4 Elektronické doručenie
Používaním Používateľ súhlasí s elektronickým doručovaním.
5 Príslušné (rozhodné) právo
Všetky právne vzťahy vzniknuté na základe používania Stránky sa riadia právnymi
predpismi Slovenskej republiky a k riešeniu sporov z týchto právnych vzťahov sú
príslušné okresné súdy Slovenskej republiky.
6 Súkromná politika
Sme si vedomí zodpovednosti spojenej s používaním vašich osobných informácií.
Vaše osobné informácie použijeme iba v súvislosti s poskytovaním a vylepšovaním
Služby. S Vašimi osobnými informáciami budeme nakladať ako by sme nakladali
s vlastnými.
Tvorcovia projektov na Stránke nikdy nezískajú informácie o kreditných kartách
Podporovateľov.
7 Príloha č.1 - Cenník
Poplatok za platbu kartou cez službu PayPal






Visa
Visa Electron
Mastercard
DinersClub
American Expres
za každý prevod z horeuvedených kariet, si Paypal účtuje 3,4%+0,3 Eur
Dátum vydania 6.5.2014
V Košiciach.
Download

VOP - Podporujeme športovcov