T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
2014 OCAK AYI AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
{PROJE YÖNETİM VE UYGULAMA BİRİMİNE (PYUB) DESTEK: S-1B}
Şubat 2014 Ankara
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
İÇİNDEKİLER
1-GİRİŞ….…………………………………………………………………………………………………………………………..3
2-PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI .............................................................................4
2.1. PROJENİN GENEL AMACI ..........................................................................................4
2.2. PROJE ALANI VE HEDEF MİKRO-HAVZALAR ...............................................................4
3- S-1B DANIŞMANININ PROJE KAPSAMINDA OCAK 2014 AYI İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ
FAALİYETLER ......................................................................................................................5
3.1. Büro Çalışmaları ........................................................................................................5
3.2.Toplantılar, Seyahatler, Raporlamalar .........................................................................7
4-S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI İÇİNDE PROJEDE YAPILMASI PLANLANAN ÇALIŞMALAR..11
5- EKLER .......................................................................................................................... 14
1
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
EKLER
:
Ek-1: SULAMA PROJELERİNİN İL, HAVZA VE KÖY BAZINDA BÜTÇESİ
EK-2: İDS SİSTEM TANIMI VE SUNUCU İHTİYAÇ RAPORU
EK-3: ERZURUM UZUNDERE MİKROHAVZASI ÇAĞLAYAN KÖYÜ İNCELEME VE ERZURUM
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ORKÖY ŞUBE MÜDÜRÜ İLE GÖRÜŞME RAPORU
Ek-4: İDS FAZ 1 FFİS UYGULAMASI DEĞERLENDİRMELER-TESPİTLER
2
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
1- GİRİŞ
Çoruh Nehri Havzası Kuzeydoğu Anadolu platosunda bulunmakta ve yaklaşık 2 milyon hektar
alanı kapsamaktadır. Havza alanının yaklaşık % 22’si (444.000 ha) ormanla kaplıdır. Havzadaki
nüfus yaklaşık 432.000 olup, km² ye 22 kişi düşmekte, nüfusun %62’si (286.000) kırsal
kesimdeki 832 adet köyde ikamet etmektedir. Bu köylerin 515 adedi “orman köyü” dür.
Çoruh Nehri Havzasında, özellikle orman azalması ve toprak erozyonu biçiminde şiddetli
doğal kaynak bozulması vardır. Bununla beraber, bölgedeki istihdam olanakları sınırlı, tarım
ve hayvancılığın verim gücü düşüktür.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi entegre bir proje olup, Artvin, Bayburt ve
Erzurum illerini kapsamaktadır. Proje, Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 4 olmak üzere
seçilen toplam 13 Mikro-havzada, Doğal kaynakların korunması, rehabilitasyonu ve
sürdürülebilir yönetimi ile Köylülerin geçiminin iyileştirilmesini ve kapasite geliştirme
faaliyetlerini kapsamaktadır.
Proje 2012 - 2019 yılları arasında uygulanacaktır. Proje bütçesi toplam 6,15 milyar Japon Yeni
olup bunun 4 225 milyonu dış katkıdır.
Proje Orman Genel Müdürlüğü’nün (Orman ve Su İşleri Bakanlığı) koordinatörlüğünde Doğa
Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu
Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından uygulanacaktır. Diğer taraftan Proje
uygulamalarına yerel halkın ve STK’ların aktif katılımı teşvik edilecek ve desteklenecektir.
Ocak ayında S-1B uzmanları olarak; MH planlama ve İD çalışmalarına yönelik çalışmalar, JİCA
ve üst yönetime verilecek raporların ilgili bölümlerini hazırlama, üst yönetime yapılacak
sunum içeriklerini hazırlama, birimler ve danışman firmalarla yapılan proje yazışmaları vb.
rutin faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında ana faaliyetler olarak;
 1-6 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılan “Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim
ve Çalıştayı” ndan çıkan sonuçların değerlendirilmesi yapılarak Çalıştay sonuçları izleme
cetveli hazırlanmış İdareye sunulmuştur.
 Mikro havza planlama çalışmaları kapsamında, S-2 Danışmanı tarafından İdareye sunulan
plan raporları, taslak planlar, dokümanlar, belgeler ve haritaların, değerlendirilerek
öneriler, düzeltme ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 Sulama çalışmaları kapsamında, 2014 yılı programına alınan küçük ölçekli sulama
altyapısının iyileştirilmesi projeleri ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları,
proje kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık
maliyetlerin yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmasına devam edilmiştir.
 İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde, 2014 yılı
çalışmaları değerlendirilmiş, bir dizi İDS Fiziki Finansal İzleme Sistemi web uygulaması
toplantıları yapılarak son durum gözden geçirilmiş, uygulamanın teknik inceleme
değerlendirmesi yapılarak eksiklikler yükleniciye bildirilmiş, uygulamadan alınacak
raporlar için olması gereken bilgileri içeren şablonlar oluşturulmuş ve İDS ile ilgili
yazışmalar gerçekleştirilmiştir.
3
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
2- PROJENİN GENEL AMACI VE KAPSAMI
2.1 Projenin Genel Amacı
Projenin genel amacı Çoruh Nehri Havzasında, entegre rehabilitasyon ve bitki örtüsü, toprak
ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı ve muhtelif gelir getirici faaliyetlerle geçimin
iyileştirilmesi sayesinde çevresel muhafaza ve fakirliğin azaltılmasına katkıda bulunmaktır.
2.2- Proje Alanı ve Hedef Mikro-Havzalar
Bayburt, Erzurum ve Artvin illeri olmak üzere 2 milyon hektarlık tüm Çoruh Nehri Havzasını
kapsamakta olan proje alanında, havzayı oluşturan 63 MH arasından, 18 MH (Bayburt’ta 2,
Erzurum’da 11 ve Artvin’de 5) potansiyel hedef alanı olarak öncelikli görülmüştür.
Bu havzalardan 12 tanesi ((Bayburt’ta 2, Erzurum’da 7 ve Artvin’de 3) – (5 MH Yüksek
derece, 6 MH Orta derece ve 1 MH Düşük derece)) MH Planlarının hazırlanması için
seçilmiştir. Ayrıca Camili Mikro Havzası (LC-07) da planı hazırlanacak MH lara ilave edilmiştir.
Plan hazırlanacak 13 MH için, toplam alan 445.228 hektar, toplam nüfus yaklaşık 39.960 ve
toplam köy adedi 162 dir (113 adedi orman köyüdür).
18 potansiyel hedef MH’nin yeri:
Altları çizilen 12 MH
Proje
Uygulama
Planı için
seçilmiştir.
Bıçakçılar (MC-
Veliköy
(BT-03)
Şavşat (BT-04)
06)
Barhal (MC-05)
YÜKSEK öncelikli
MH’lar
Olur merkez
(OL-11)
Yusufeli (MC-
ORTA öncelikli MH’lar
Olur batı (OL-12)
03)
Ispir north (UCDÜŞÜK öncelikli
MH’lar
17)
Ispir (UC14)
Şenkaya
(OL-07)
Taht (UC-11)
Masat (UC03)
Tortum kuzey (TR-04)
Uzundere (TR-06)
Tortum orta (TR-03)
Oltu (OL-04)
Tortum güney(TR-02)
Narman (OL-02)
4
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
3- S-1B DANIŞMANININ PROJE
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ FAALİYETLER
KAPSAMINDA
2014
-
OCAK
AYI
İÇİNDE
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili olarak,
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) ile S-1B Danışmanı (Büyük Anadolu Ormancılık Ltd. Şti.)
arasında imzalanan 08.06.2012 tarihli “Danışman Hizmetleri Sözleşmesi (Zaman Sınırlı)”ne
istinaden; İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetim Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler
Uzmanı, Sulama Uzmanı ve Proje Asistanı/Tercüman tanımlanan görevleri ile ilgili olarak
Proje Koordinatörü, Proje Müdürü, Proje Yönetim ve Uygulama Birimi üyeleri ile sürekli
irtibat halinde olmakta, proje kapsamında yapılan ve yapılacak faaliyetlerle ilgili gün içindeki
gelişmelere uzmanlıkları çerçevesinde katkı sağlamakta, teknik yönlendirme ve bilgilendirme
görevlerini gerçekleştirmekte, yapılan çalışmalara ve toplantılara katılım sağlamaktadırlar. İş
planı gereği Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanının 13 Aralık tarihinden sonra çalışmasına ara
verilmiştir. Uzmanımız çalışmalarına ara verildiği dönemlerde de kendi konusu ile ilgili
çalışmaları takip etmiş, toplantılara yapılan çalışmalara katılmış, katkı sağlamış, istenilen bilgi
belge ve raporları hazırlamıştır. Bu rutin çalışmaların dışında gerçekleştirilen faaliyetler
aşağıdadır.
3.1- Büro Çalışmaları
 Proje dokümanları ile “Alt Proje A ve Alt Proje B” faaliyetlerinin detaylı olarak
incelenmesi: Uzmanlar, kendi uzmanlık alanları ile ilgili ve S-2 ve S-3 danışmanlıkları
ile ilgili konularda ve gerek duyulduğunda, proje ile ilgili dokümanların detay
incelenmesine devam etmişlerdir.
 Proje aylık çalışma raporunun ( Aralık – 2013 ) hazırlanması: İdare’ye sunulmuştur.
 Proje üç aylık çalışma raporunun ( Ekim, Kasım, Aralık – 2013 ) hazırlanması:
İdare’ye sunulmuştur.
 Proje altı aylık çalışma raporunun ( 1 Temmuz – 31 Aralık 2013 ) hazırlanması:
İdare’ye sunulmuştur.
 İş planlaması ve rapor hazırlama: Yapılan toplantı, seyahat vb.nin raporları
hazırlanmıştır.
 Proje yazışmaları, Tercüme: Proje ile ilgili gerekli yazışmaların, tercümelerin, sözlü
çevirilerin (simultane, ardıl, fısıltı vb.), vb. yapılması, raporların ve dokümanların
hedef dile yazılı çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirmesi,
Proje dokümanlarının arşivlenmesi işleri gerçekleştirilmiştir.
 Mikrohavza planlama çalışmaları: Proje kapsamında 2012 yılında arazi çalışmaları
gerçekleştirilen Yusufeli, İspir, Masat ve Oltu Mikrohavzalarının Taslak Kesin
Planları’nın hazırlanması çalışmaları S-2 Danışmanı tarafından sürdürülmektedir. Bu
çerçevede S-2 Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından İdareye
sunulan plan raporları, dokümanlar, belgeler ve haritaların, MH Plan Yapım Teknik
Şartnamesi, arazi çalışmaları ve proje köylerinde yapılan SOR-SAP-ÇÖZ çalışmalarında
5
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
ortaya çıkan sonuçlar, yerelde ve merkezde İdare ve diğer birimlerle yapılan toplantı
ve görüşmelerde alınan kararlar doğrultusunda değerlendirilerek öneriler, düzeltme
ve teknik yönlendirmelerde bulunma iş ve işlemleri gerçekleştirilmiştir.
 MH plan rapor ve ekleri inceleme: Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı
(S2) tarafından hazırlanan ve kontrol edilmek üzere elektronik ortamda gönderilen
Oltu MH Plan Raporu incelenerek görülen eksiklikler ve görüşler bir rapor halinde
elektronik ortamda bilgi için İdareye, düzeltilmek üzere danışman firmaya
gönderilmiş ve İspir MH Plan Raporu ve ekleri ile ilgili inceleme çalışmalarına
başlanılmış olup bu çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Antalya, Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı ve Orman Bölge
Müdürlüğü’nün görüş ve önerileri doğrultusunda MH Planlama Danışmanlığınca
Masat MH taslak planında bazı değişikliklerin yapılması sağlanmıştır.
 MH planlama veritabanı: Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanmakta olan
MH Planlama Veritabanı incelenerek veritabanı uygulaması, sorgulama konuları ve
düzeyi ile sorgulama sonucunda elde edilecek çıktılara ilişkin görüş hazırlanarak S-2
Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı’na gönderilmiştir.
 Antalya’da gerçekleştirilen Katılımcı Entegre Havza Yönetimi Eğitim ve Çalıştayı ve
OGM'de yapılan değerlendirmeler ile İlçelerden gelen görüşler doğrultusunda 2013
yılında arazi çalışması yapılan 5 Mikro Havza ile ilgili hazırlanan taslak planlarda bazı
değişiklikler yapılmış, MH Planlama ekibi tarafından yeniden düzenlenmiştir. (Artvin
Bıçakçılar, Veliköy ve Camili, Bayburt Taht, Erzurum Uzundere MH planları)
 Sulama çalışmaları: 2014 yılı programına alınan Küçük ölçekli sulama altyapısının
iyileştirilmesi projeleri ile ilgili ihaleye çıkılabilmesi için, planlama haritaları, proje
kesitleri, profil, birim metraj, genel metraj ve nakliye analizleri ve yaklaşık maliyetlerin
yer aldığı köy bazında sulama projeleri hazırlanmaya başlamış Erzurum Oltu ve
Uzundere, Bayburt Masat ile Artvin Yusufeli-Bıçakçılar MH’larının köylerinin projeleri
tamamlanmıştır. Diğer havzalar içinded yapılması öncelikli sulama işleri dikkate
alınarak 12 MH için sulama projelerinin yaklaşık maliyetleri çıkarılmıştır.(Ek-1 )
 İzleme ve Değerlendirme Sistemi ile ilgili çalışmalar: İzleme ve Değerlendirme
Sisteminin kurulması, Sosyo Ekonomik Durum Tespiti, Toprak Erozyonu ve Vejetasyon
İzleme faaliyetleri kapsamında 2013 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilmiş, 2014
yılı programı tartışılmış, özellikle İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı Fiziki ve
Finansal İzleme Sistemi web uygulamasındaki son durum tartışılarak, görülen
eksiklikler İdarenin sorumluları, İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ve S-3
Danışmanının ilgili uzmanlarının katılımı ile bir dizi teknik toplantı yapılarak tespit
edilen eksikliklerinin irdelenmesi ve giderilmesi zamanı tartışılmıştır.
2014 yılında MH planlama çalışmaları yapılacak olan Erzurum İspir Kuzey ve Şenkaya
Mikro havzalarının yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerinden yapılan arazi
sınıflaması tamamlanmış, sınıflandırmada Orman, Bozuk Orman, OT, Ziraat, Yerleşim,
Su, Taşlık gibi sınırlara ayırılmıştır.
6
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Sunucu ihtiyacına yönelik firma ile birlikte gerekli teknik özellikler belirlenerek OGM
Bilgi Sistemleri Dairesine talep yazısı ile birlikte gönderilmiştir. (Ek-2)
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında, İdare ile S-3 danışman firma
arasında imzalanan Sözleşme çerçevesinde, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin
kurulması çalışmalarında kullanılmak üzere temin edilmek istenen malzemelerin satın
alınmasına ilişkin gerekli incelemeler sonrasında yazışmalar yapılmıştır.
3.2- Toplantılar, Seyahatler:
 Proje Yönetim ve Uygulama Birimi ve Proje supervizörü ile toplantılar (2, 6, 27 Ocak
2014): PYUB Orman Genel Müdürlüğü Sorumlusu, İdarenin konu sorumluları, Proje
süpervizörü ve S1-B uzmanlarının katıldığı toplantılarda Projenin genel durumu 2013
faaliyetleri, yapılanlar, yapılamayanlar, 2014 yılı programı görüşülmüş, takvime göre
geri kalan çalışmalarla ilgili yapılabilecekler görüşülmüştür.
 Proje Genel Değerlendirme Toplantısı (İdare, supervizör, S-1B,S2,S-3) (13 Ocak
2014)
13 Ocak 2014 tarihinde İdare yetkilileri, Proje supervizörü, S-1B, S2 ve S-3
danışmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda Mikrohavza Planlama Ve İzlemeDeğerlendirme çalışmaları gözden geçirildi.
Toplantıda, sediment ölçüm istasyonları kurulumu, erozyon, vejetasyon, arazi
kullanım durumu faktör haritaları, fiziki ve finansal izleme sistemi, sosyo-ekonmik
durum anket çalışmaları, mikrohavza planları ve veri tabanı ile ilgili olarak yapılan
çalışmalar, karşılaşılan sorunlar ve bundan sonra yapılacak çalışmalar görüşülmüş ve
yol haritası belirlenmiştir.
 Erzurum Uzundere Mikrohavzası Çağlayan Köyü İnceleme Ve Erzurum Orman Bölge
Müdürlüğü/Orköy Şube Müdürü İle Görüşme Seyahati (14-15 Ocak 2014): Çoruh
Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında planlaması yapılacak olan Uzundere
Mikro Havzası Çağlayan Köyü Muhtarı Osman Altun’un proje kapsamında köylerine
ceviz bahçesi tesisine ağırlık verilmesi talebi üzerine, yerinde inceleme yapmak üzere
14 Ocak 2014 tarihinde ODOPEM Tarım Uzmanı Mahmut Sevgi, Gıda Tarım Ve
Hayvancılık Bakanlığı Uzundere İlçe Müdürü Kürşat Yıldız ile birlikte Çağlayan Köyüne
gidilerek Muhtar Osman Altun ile görüşülmüş ve olası ceviz bahçesi tesis edilecek
alanlar incelenmiştir. 15 Ocak 2014 tarihinde Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon
Projesi kapsamında Erzurum İli içerisinde yer alan Mikro Havzalarda ORKÖY
tarafından yürütülecek gelir getirici ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetler hakkında
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ORKÖY Şube Müdürü Metin Meral ile yapılan
görüşmede Erzurum Bölge Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi
Uygulamaları hakkındaki 30.12.2013 tarih ve 9710 sayılı yazısında bahsedilen konular
üzerinde görüşülmüştür. (Ek-3)
7
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
 İDS Fiziki Finansal İzleme Sistemi Web Uygulaması Son Durum ve Teknik
Değerlendirme Toplantıları (İdare, Proje Supervizörü, S-1B, S-3) (15 Ocak 2014; 23
Ocak 2014; 28 Ocak 2014; 29 Ocak 2014):
İzleme ve Değerlendirme Sisteminin kurulması çalışmaları çerçevesinde, 2013 yılı
çalışmaları değerlendirilmiş, bir dizi İDS Fiziki Finansal İzleme Sistemi web uygulaması
toplantıları yapılarak son durum gözden geçirilmiş, uygulamanın teknik inceleme
değerlendirmesi yapılarak eksiklikler yükleniciye bildirilmiş, uygulamadan alınacak
raporlar için olması gereken bilgileri içeren şablonlar oluşturulmuştur
15 Ocak 2014 tarihinde İdare, Proje Supervizörü, S-1B, S-3 uzmanlarının katılımı ile
yapılan İDS Fiziki Finansal İzleme Sistemi Web Uygulaması Son Durum Değerlendirme
toplantısında, İzleme ve Değerlendirme Sisteminin 1.fazı Fiziki ve Finansal İzleme
Sistemi web uygulamasındaki son durum tartışılarak, görülen eksikliklerin
belirlenerek S-3 danışmanlığına bildirilmesi, sonrasında İdarenin sorumluları, İzleme
ve Değerlendirme Uzmanı ve S-3 Danışmanının ilgili uzmanlarının katılımı ile bir dizi
teknik toplantı yapılarak tespit edilen eksikliklerinin irdelenmesi ve giderilmesi
kararlaştırılmıştır. 15.01.2014 tarihinde yapılan toplantı sonrasında yapılan
incelemeler sonucunda geliştirilen yazılım üzerinde tespit edilen eksiklikler ekte
verilmiştir. Ancak geliştirilen yazılımın bazı bölümlerinin eksik olması, Bazı
bölümlerinin anlaşılamaması nedenleri ile görüş beyan edilememiştir. (Ek-4)
23 Ocak 2014; 28 Ocak 2014; 29 Ocak 2014 tarihlerinde yapılan bir dizi İDS
Fiziki
Finansal İzleme Sistemi Web Uygulaması Teknik Değerlendirme Toplantılarında Proje
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı ile proje danışmanları ve İdarenin sorumluları
tarafından tespit edilen eksiklikler tek tek ele alınarak olması gerekenler tartışılmış,
sistemin raporlama bölümü için Proje İD danışmanının koordinasyonunda diğer
sorumlular ve uzmanların katılımı ile kurum, birim, havza , yıl, faaliyet, il, ilçe, köy, vb.
bazında rapor şablonlarının hazırlanması ve S-3 danışmanlığına iletilmesi
kararlaştırıldı.
 MH planlama web uygulaması teknik toplantısı (S-1B, S-2) (16 - 17 Ocak 2014):
Mikrohavza Planlama Danışmanlığınca hazırlanan MH Planlama Veritabanında
görülen eksikliklerin giderilmesi için Danışman firmanın ilgili uzmanı ile birlikte
çalışılmıştır. Mikrohavza Planlama veritabanı uygulamasında olması gereken
sorgulama konuları ve düzeyi ile sorgulama sonucunda elde edilecek çıktı ve raporlar
değerlendirilmiştir.
 PYUB/OGM/TRGM Proje Faaliyetleri Toplantısı (İdare,Süpervizör,S-1B, TRGM) (24
Ocak 2014): Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında; gelir artırıcı ve
tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak TRGM ve ORKÖY Dairesi Başkanlığı arasında işbirliği
konuları, pazar araştırması ve fizibilite çalışması ve 2014 yılı yatırım programı ile ilgili
konularda görüşme ve fikir alış verişi yapmak üzere, 24 Ocak 2014 Cuma günü saat
14:00 te Orman ve Su İşleri Bakanlığı 21.kat Toplantı Salonunda yapılan toplantıda
Görüşülen Konular ve Alınan Kararlar;
 Proje faaliyetlerinden faydalanacak üreticiler için hazırlanan “Çiftçi Seçim
Kriterleri” nin gözden geçirilmesi
8
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
- Bir kitapçık haline getirilen ve TRGM tarafından illere gönderilen “Çiftçi Seçim
Kriterleri”, OGM tarafından bastırılan 100 adet broşürün proje uygulama
bölgelerine dağıtılması,
 Kurumlara tahsis edilen 2014 yılı bütçesine göre, MH planlarının uygulanması ve
öncelikler, Satın alma prosedürünün ve üreticilere yapılacak ödemelerin
belirlenmesi ve mutabık kalınması
- 2014 yılında gelir getirici faaliyetler için TRGM’ ye tahsis edilen bütçe
Transferler ödeneğinde ve genel bütçe kaleminde(İç Katkı) yer almaktadır.
- Bu bütçenin dış kredi olarak tahsis edilmesi yönündeki değişiklik TRGM
tarafından gerçekleştirilecektir. Mevcut ödeneğin “Sermaye Transferleri (07)”
yerine “Sermaye Giderleri (06)” ne aktarılması uygulama kolaylığı sağlayacaktır.
Mevcut haliyle Sermaye Transferlerinden illerin uygulamaları gerçekleştirmeleri
kolay olmayacaktır. Faaliyetler standart olmadığı gibi maliyetler çeşitlidir. Her
bir hane halkı ödemesi için merkezden tahakkuk hazırlanıp, Merkez Bankasına
gönderilmesi düşünüldüğünde bu işlemler iş yükünü artıracak ve iş verimliliğini
azaltacaktır.
- ORKÖY’ ün benzer uygulamalar için ödeneği (06) Sermaye Giderlerinde yer
almaktadır. TRGM için de bu olasılık araştırılmalıdır.

2014 yılında yapılacak faaliyetlerin mali planlarının yapılması için proje sahasına bir
ziyaret yapılması, İlgili birim yetkilileri ve sorumlu uzmanların katılımıyla proje saha
personeli ile yapılacak birebir görüşmeleri içeren bu seyahatin 09-15 Şubat 2014
tarihleri arasında gerçekleştirilmesi,

Söz konusu seyahatin ayrıntılarını belirlemek üzere 29 Ocak 2014 tarihinde, TRGM’
de(Toplantı yeri ve saati Saliha Hanım tarafından katılımcılara bildirilecektir)
Muzaffer Sürek, Saliha Akbaş, Yusuf Kurt, Sıtkı Eraydın ve Hanifi Akbıyık bir çalışma
toplantısı gerçekleştirilmesi,

TRGM-ORKÖY Protokolünün gözden geçirilmesi,
- ORKÖY Protokolünde yer alan “OGM-ORKÖY, proje kapsamına alınan mikro
havzalarda orman köylerine yönelik faaliyetlerde görev alacak olup, orman köyü
kapsamında olmayan diğer köy ve yerleşim birimlerindeki çalışmalara
katılmayacaktır.” ifadesi saha personelini uygulamalarda tereddüte
düşürmüştür. Zira orman köyü olmayan köylere de Proje yatırım yapılmasını
öngörmektedir. Bununla ilgili protokol değişikliğine ihtiyaç duyulmadan OGM
açıklayıcı bir yazı hazırlayıp, uygulayıcılara gönderecektir.
- ORKÖY tarafından gerçekleştirilecek Arıcılık, Seracılık gibi faaliyetlerde TRGM
il/ilçe teşkilatı eğitim ve teknik destek sağlayacaktır. Tarım teşkilatı arıcılık
kursları için hazırlıklara başlamış olup, eğitim giderlerinin projeden karşılanıp
karşılanamayacağını talep etmektedir. TRGM tarafından hazırlanacak eğitim
maliyetine ilişkin ayrıntılar OGM’ ye bildirildiği takdirde Proje Müdürü ile
yapılacak görüşmeler sonucunda ödemelerin OGM tarafından yapılıp
yapılamayacağına karar verilecektir.
- TRGM-ORKÖY işbirliği ile yapılacak işler ile diğer gelir getirici faaliyet
uygulamalarında Proje, çiftçilerle bir “Mutabakat Zaptı” imzalanmasını
9
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
öngörmektedir. ORKÖY kendi uygulamalarında kullandığı ve imzalı olarak
üreticilerden aldığı standart belgeyi Projeye uyarlayacaktır. Böylelikle proje
faaliyetlerinden faydalanan üreticilerden alınacak taahhüt belgeleri standart
hale getirilmiş olacaktır.
 TRGM tarafından gerçekleştirilecek “Pazar Araştırması ve Fizibilite Çalışması” nda
gelinen durum ve karar verme
- Söz konusu çalışma Projenin ana faaliyet konularından biridir ve TRGM için
tanımlanmış olup, gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
- 2013 yılında tahsis edilen ödenek ihale süreci tamamlanamadığı için
kullanılamamıştır ve TRGM 2014 yılında bu iş için ayrılan ödenek yetersizdir.
Çözüm önerisi:
- Mevcut sözleşmenin 2014 yılı İlkbaharına kadar imzalanarak, 2015 yılına
sarkacak şekilde sözleşmenin düzenlenmesi bir kısım ödemenin 2015 yılında
gerçekleştirilmesini temin edecektir.
- Şartname gözden geçirilerek teklif verme süresi(mali teklifin geçerlilik süresi)
dolmuşsa firmadan aynı koşulları içeren tekliflerini yenilemeleri talep
edilmelidir.
 PYUB/JİCA/DOKA İşbirliği Toplantısı (28 Ocak 2014): PYUB üyeleri, Proje Süpervizörü
ve S1-B uzmanlarının katılımı ile yapılan toplantıda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
(DOKA) JICA Danışmanı Masanobu Kıyoka ile Bilgilendirme ve İşbirliği konuları
görüşülmüştür.
Öncelikle, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı(DOKA) JICA Danışmanı Masanobu Kıyoka,
28 Ocak 2014 Salı günü saat 10:00 da, proje hakkında bilgi sahibi olmak ve muhtemel
işbirliği konularını görüşmek üzere, JICA Proje Sorumlusu Rüya Arslan ile birlikte,
Proje Müdürü Mahmut Temiz, Proje Ekibi ve Danışmanları ziyaret etmiştir. Yapılan
toplantıda, kendisine Proje hakkında genel bilgiler verilmiş ve özellikle Artvin proje
uygulama bölgesinde yapılacak faaliyetler ve veri tabanı hakkında bilgilendirme
yapılmış ve gelecekte olabilecek işbirliği konularında yol haritası çizilmiştir. İşbirliği
konularındaki detayların, proje ekibinin proje bölgelerine yapacağı seyahat esnasında,
Trabzon’daki DOKA Ofisinin ziyaret edilmesi, DOKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi
alınması sonrasında netleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır. Ayrıca, Artvin
Proje Uygulama Biriminin yapacağı Toplantıya, Japon Danışmanın da davet edilmesi
konusunda hem fikir olunmuştur.
10
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
4- S-1B UZMANLARINCA 2014 YILI SONUNA KADAR YAPILMASI PLANLANAN
ÇALIŞMALAR
İzleme ve Değerlendirme Uzmanı, Havza Yönetimi Uzmanı, Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı
ve Sulama Uzmanının görev tanımı, iş planı ve Proje Uygulama birimlerince ortak olarak
hazırlanan “Danışmanların Çalışma Esasları” başlıklı ilkeler doğrultusunda, 2014 yılı sonuna
kadar yapacağı çalışmalar;
- Proje ile ilgili tüm dokümanların gerek duyulduğunda gözden geçirilmesi,
- Aylık, 3 aylık ve altı aylık ve yıllık ilerleme raporlarının hazırlanması,
- JICA’ya sunulacak ilerleme raporlarının hazırlanmasında PM/PUB’ye yardımcı olunması,
- Proje Yönetimi, PYUB ve - Supervizör tarafından verilen konusu ile ilgili diğer görevlerin
yerin getirilmesi,
- Proje Yönetim Birimi ve diğer danışmanlarla birlikte gerek merkez ve gerekse il ve havza
düzeyinde yapılacak toplantılara, seminer, çalıştay vb. etkinliklere katılım sağlanması,
- 01-06 Aralık 2013 tarihlerinde Antalya’da yapılan Havza Yönetimi Çalıştayı sonuçlarının,
yapılan sunumların, tartışılan ele alınan konuların, değerlendirilmesi, problemler ve çözüm
önerilerine yönelik iş planı yapılması, hangi konuların kim/kimler tarafından ne zaman ve
nasıl çözüleceğinin belirlenmesi,
- S-2 ve S-3 Danışmanlarının 2014 yılı iş planlarının PYUB’nin koordinasyonunda Proje
Uygulama Planı’na göre revize edilmesi ve çalışmaların bu plana uygun olarak yürütülmesi,
- 2014 yılında, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikrohavzalarında, S-2 Danışmanlığınca
yapılacak olan MH planlama çalışmalarının SOR-SAP-ÇÖZ, arazi ve diğer çalışmalarına
katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun yürütülmesinin
sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve yönlendirme
yapılması,
- 2014 yılında, Veliköy, Taht, Olur, Şenkaya, Tortum Kuzey, İspir Kuzey Mikro havzalarında, S-3
Danışmanlığınca yapılacak olan İzleme ve Değerlendirme faaliyetlerinin arazi ve diğer
çalışmalarına katılım ve katkı sağlanması, yapılacak işlerin iş planlarına uygun
yürütülmesinin sağlanması, elde edilen ve edilecek verilerin kontrolü, teknik destek ve
yönlendirme yapılması,
- MH planlama ve İzleme ve Değerlendirme sürecinde Proje paydaşları ve saha uzmanları,
konu uzmanları, yerel gruplar, diğer uzmanlar ve İl Proje Uygulama Grupları ile projeye
yönelik görüşmeler yapılması, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi,
ilgili tarafların süreçle ilgili bilgilendirilmesi, çalışmaların değerlendirilmesi ve aktif
katılımlarının sağlanması,
11
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve
2012 yılında arazi çalışmaları yapılan Yusufeli MH, Masat MH, İspir MH ve Oltu Mikrohavza
Planları’nın havza yönetimi, izleme ve değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama
açısından incelenmesi, başlayan uygulamalarının takip edilmesi,
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı tarafından hazırlanmakta olan ve
2013 yılında arazi çalışmaları tamamlanan, yerelde bilgilendirme sunumu ve teknik
değerlendirme toplantıları yapılan Uzundere(TR-06), Bıçakçılar(MC-06), Camili (LC-07),
Veliköy (BT-03) ve Taht (UC-11) Mikrohavza Planları’nın havza yönetimi, izleme ve
değerlendirme, gelir getirici faaliyetler ve sulama açısından incelenmesi,
- ÇNHRP izleme değerlendirme ekibi (Piramit Firması) tarafından; 2013 yılında SDET, Toprak
erozyonu ve Vejetasyon İzleme amaçlı arazi çalışmaları yapılan Uzundere(TR-06),
Bıçakçılar(MC-06) mikro havzalarının elde edilen verilerinin değerlendirilmesi
çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, CBS tabanlı İzleme ve
Değerlendirme çalışmalarının izlenmesi ve gerektiğinde yönlendirmelerin yapılması, firma
tarafından kurulacak olan kurulacak olan sediment ve iklim istasyonları ile ilgili iş ve
işlemlerin teknik ve idari yönden izlenmesi ve gerekli yönlendirmelerin yapılması,
- MH planlama çalışmaları kapsamında görüşmeler ve toplantılar vasıtasıyla, proje
kapsamında Doğal Kaynakların Korunması, Rehabilitasyonu ve Sürdürülebilir Yönetimi,
gelir getirici faaliyetler ve sulama ile ilgili aktivitelerin, bunların Mikro Havza içindeki
uygulama alanları, miktarları ve detaylarının ve her bir aktivite için dikkate alınması
gereken kriterlerin belirlenmesi konularında teknik tavsiyelerde bulunulması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda MH Planlama sürecinde yapılacak işlerin içeriği
ile idari ve teknik uygulama zamanının S-2 Danışmanı ile tartışılarak kararlaştırılması,
- Kesinleşen MH Planları’nda “Alt proje A” kapsamındaki faaliyetlerin uygulanması için
PYUB, İl Proje Uygulama Grupları (İPUG) ve diğer ilgili taraflara yardımcı olunması ve
gerekli olduğunda sahalar ziyaret edilerek faaliyetlerin incelenmesi,
- 2014 yılında ODÜH Dairesi tarafından yürütülecek olan “Odun dışı orman ürünlerinin
etüdü ve sürdürülebilir kullanım planlaması” çalışması sürecinde istenilen konularda
teknik destek sağlanması,
- Proje amaç ve beklentileri doğrultusunda bölgedeki üniversiteler ve araştırma kuruluşları
ile görüşmelerde bulunarak edinilen bilgilerin gerektiğinde, S-2 Danışmanı tarafından
2012 ve 2013 yıllarında hazırlanan ve 2014 yılında hazırlanacak havza planlarına
yansıtılmasının sağlanması,
- 2014 yılında TRGM tarafından yürütülecek olan Pazar Araştırmaları ve Fizibilite Çalışması
sürecinde istenilen konularda teknik destek sağlanması,
- Sulama tesisi projelerinin inşaasını yapacak olan İl Özel idareleri ile müşterek çalışmalar
yapılması,
12
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
- ÇNHRP Detaylı MH Planlama ve Tasarımı Danışmanlığı ile sulama projelerinin etüt ve
projelerinin hazırlanmasında müşterek çalışmalar yaparak projelerin keşif bedellerinin
tespit edilmesi,
- ÇNHRP Detaylı Mikro Havza Planlama ve Tasarımı Ekibi (S-2 Danışmanı) tarafından
hazırlanacak Mikrohavza Planları’nın (ana plan, taslak kesin plan ve kesin planların)
incelenmesi,
- Proje izleme ve değerlendirme açısından belirlenecek kriter ve göstergelerin diğer
danışmanlar ve ilgi grupları ile gözden geçirilmesi, güncellenmesi,
- İzleme ve Değerlendirme Sistemi açısından sistemde yer alması gereken verilerin kurum ve
kuruluşlardan temini konusunda girişimlerde bulunulması, mevcut verilerin temin edilmesi
ve sisteme uyumlu hale getirilmesinin sağlanması,
- Proje ile ilgili sağlanması gereken bilgilerin takibi, yönlendirmesi ve denetlemesi,
- İDS çalışmalarının MH planlarıyla uyum içinde yapılmasının sağlanması,
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi “Proje Yönetim Biriminde” tam zamanlı olarak
görev alan Proje Asistanı/Tercüman Sekreter tarafından, 2013 yılında Proje kapsamında
gerçekleşecek faaliyetler süresince;
- Önümüzdeki süreç için planlanmış olan toplantılarda ve seminerlerde ihtiyaç
duyulduğunda gerek JICA ve gerekse diğer kurumlara sözlü çevirilerin yapılması
(simultane, ardıl, fısıltı vb.),
- Toplantılar sonucunda ortaya çıkacak raporların ve dokümanların hedef dile yazılı
çevirilerinin yapılarak JICA ve konuyla ilgili kurumların bilgilendirilmesi,
- JICA ile yapılacak resmi yazışmaların yazılı çevirilerinin Proje Yönetim Birimine iletilmesi ve
bu sayede kurumlar arası iletişimin sürekliliğinin sağlanması,
- Proje kapsamında ortaya çıkacak olan belgelerin düzenli bir dosyalama yöntemi ile kurum
içerisinde muhafaza edilerek Proje Yönetim Biriminin önemli belgelere ulaşabilmesinin
sağlanması,
- Proje kapsamında çalışan uzmanlara, Bakanlık personeline, JICA temsilcilerine sözlü çeviri
ve mihmandarlık yapılması, görevleri yerine getirilecektir.
Arz olunur. 14.02.2014
13
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Ek-1 Sulama Projeleri il, havza ve köy bazında projeler
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA ALTYAPISI FAALİYETLERİ
ERZURUM İLİ 2014 YILI ÖDENEK İHTİYACI CETVELİ
İL
İLÇE
ERZURUM OLTU
MİKROHAVZA
OLTU (OL-04)
KÖY
Büyük
Orucuk
Özdere
Başaklı
KANAL ADI
YAPILACAK İŞLER
ÖDENEK (TL)
15x15x1.5 m ebatındaki havuz taban ve duvarına 20 cm kalınlığında
Kilisenin
betonarme perde
dere kanalı
Kılıçkaya- Britli yan priz, 200 mm çapında L=800 m koruge boru, 1 adet perdeli rogar,5
L1 kanalı adet temizleme rogarı ve 8 adet su tevzii rogarı
Yk.Çayırlar- 200 mm çapında L=900 m koruge boru, 1 adet perdeli rogar,6 adet temizleme
L2 Kanalı rogarı ve 9 adet su tevzii rogarı
temelik L-3 200 mm çapında L=500 m koruge boru, 1 adet perdeli rogar,3 adet temizleme
kanalı
rogarı ve 4 adet su tevzii rogarı
139.398.90
Yoncalar
kanalı
Salurların
dip arkı
1 adet trol tipi bent tamiri, L=300 m (0.25x0.30)m ebatlı trapez beton kanal,
L=2500 m (0.25x0.30)m ebatlı trapez beton kanal içinin temizlenmesi, 300
mm çapında L=500 m koruge boru,sanat yapıları
99.402.09
1 adet britsiz yan priz, 300 mm çapında L=1600 m koruge boru, 1 adet perdeli
rogar, 15 adet temizleme rogarı, 22 adet su tevzii rogarı
161.409.45
TOPLAM
Zişarot
dere
derivasyon 1 Adet britli yan priz, 300 mm çapında L=900 m koruge boru, 1 adet perdeli
Duruköy kanalı
rogar,5 adet temizleme rogarı ve 5 adet su tevzii rogarı
Koçköy
ERZURUM İSPİR
İSPİR(UC-14)
Taşbaşı
400.210.44
99.802.72
Karkah
1 adet trol tipi bent, L=3200m (0.50x0.40)m ebatlı dik beton kanal, 6 adet yol
dere kanalı geçidi
3 adet
, 32madet
tarla prizi,ebatlı
L=12 mdikçelik
borulu
akedük
1 adet ,trol
tipi sel
bentgeçidi
, L=700
(0.50x0.40)m
beton
kanal,
14 adet 335.773.94
Taşbaşı- yol geçidi , 2 adet sel geçidi , 7 adet tarla prizi, 250 mm çapında L=1600 m
Başpınar koruge boru, 3 adet perdeli rogar, 10 adet temizleme rogarı, 16 adet su tevzii
kanalı
rogarı
218.723.85
Cankurtar Kıtatın
an
dere kanalı
Halilpaşa
Halilpaşa kanalı
1 adet trol bent ızgara tamiri, 225 mm çapında L=1000 m PVC boru, 1 adet
perdeli rogar, 5 adet temizleme rogarı, 10 adet su tevzii rogarı
300 mm çapında L=830 m Koruge boru, 1 adet perdeli rogar, 4 adet
temizleme rogarı,
Kirazlıdere TOPLAM
kanalı-(sol 1ad.yan priz,L=200m (0,50x0,40m) ebatlı dik beton kanal,200mm çaplı
sahil
L=1600m HDPE boru,350mm çapında L=500m koruge boru,muhtelif sanat
Altınçanak kanalı)
yapılarıFiltrasyon ünitesi
UZUNDERE
Tuzhane
ERZURUM UZUNDERE
(TR-06)
Kirazlı
arkı
1ad.yanpriz ,250mm çaplı L=1750m koruge boru,muhtelif sanat yapıları
1ad.yanpriz şeklinde su alma yapısı, L=1350 m (0.50x0.40)m ebatlı dik beton
Çağlayan Pinti arkı kanal,muhtelif sanat yapıları
55.210.14
41.389.14
750.899.79
229.324.72
87.819.72
183.539.52
TOPLAM
500.683.96
GENEL TOPLAM
1.651.794.19
14
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
İL
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ KÜÇÜK ÖLÇEKLİ SULAMA ALTYAPISI FAALİYETLERİ ARTVİN ve BAYBURT İLLERİ ÖDENEK İHTİYACI CETVELİ
Yaklaşık
Maliyet
İLÇE
MİKROHAVZA
KÖY
KANAL ADI
YAPILACAK İŞLER
1 adet britli yan priz, L=1200 m (0.50x0.35) m ebatlı dik beton kanal, 2 adet yol
geçidi,2 adet sel geçidi,12 adet tarla prizi, 400 mm çapında L=1600 m koruge boru,
Üst
ark
1 adet perdeli rogar, 35 adet temizleme rogarı, 10 adet su tevzii rogarı
Kılıçkaya
307.058.39
Aslanlı
mahallesi
ARTVİN
YUSUFELİ
YUSUFELİ
(MC-03)
Alanbaşı
Bakırtepe
L=300 m (0.70x0.40) m ebatlı dik beton kanal, L=1200m (0.40x0.30) m ebatlı dik
beton kanal,6 adet yol geçidi,2 adet sel geçidi,32 adet tarla prizi, 200 mm çapında
Alanbaşı kanalı L=600 m HDPE boru
150.161.73
1 Adet britli yan priz, 200 mm çapında L=1600 m koruge boru, 1 adet perdeli
L-1 kanalı
rogar,10 adet temizleme rogarı ve 16 adet su tevzii rogarı
1 Adet britli yan priz, 200 mm çapında L=1300 m koruge boru, 1 adet perdeli
L-2kanalı
rogar,8 adet temizleme rogarı ve 13 adet su tevzii rogarı
L-3 kanalı
sağ sahil
Köprügören kanalı
ARTVİN
ŞAVŞAT
BAYBURT MERKEZ
BIÇAKÇILAR
(MC-06)
1 Adet 15 tonluk havuz, 200 mm çapında L=150 m koruge boru, 1 adet tahliye
rogarı
1 Adet britli yan priz, f 200 mm çapında L=700 m koruge boru, 1 adet perdeli
rogar,5 adet temizleme rogarı ve 7 adet su tevzii rogarı
218.551.64
1 adet britli yan priz, L=1800 m (0.40x0.30)m ebatlı dik beton kanal, 4 adet yol
geçidi , 2 adet sel geçidi , 40 adet tarla prizi
176.634.69
TOPLAM
852.406.45
1ad.yanpriz, L=400 m (0.50x0.45)m ebatlı dik beton kanal,200mm çaplı L=1000m
Balhiber kanalı koruge boru,300mm çaplı L=620m koruge boru,muhtelif sanat yapıları
Balcılı
131.281.28
1ad.yanpriz ,400mm çaplı L=1000m koruge boru,1400m uzunlukta
Altıparmak Ahasen arkı (0.60x0.40m)DBK,2400m kanal güzergahı açılması,muhtelif sanat yapıları
269.970.23
Küçük(Petrera)
1ad.yanpriz ,300mm çaplı L=3600m koruge boru ,muhtelif sanat yapıları
Yüksekoba arkı
207.481.13
Çellenger arkı 1ad.yanpriz ,300mm çaplı L=1000 m koruge boru, muhtelif sanat yapıları
84.784.40
a)Taşbaşı arkı
b)Merkez mah.
Üst ark,
c)Merkezmah 2ad.yanpriz ,250mm çaplı L=150 m koruge boru,300mm çaplı 500m koruge boru ,
Demirdöven alt ark d)Sergat 150mm çaplı 600m HDPE boru,muhtelif sanat yapıları,
107.687.64
Bıçakçılar
TOPLAM
1 ad. yan priz, L=500 m (0.50x0.40 m)ebatlı dik kanal, 9 adet yol geçidi, 4 adet sel
Eski Topraksu geçidi ve 39 adet tarla prizi, 400 mm çapında L=1500 m koruge boru, 1 adet
kanalı
perdeli rogar,10 adet temizleme rogarı ve 5 adet su tevzii rogarı
Maden
Gölet sulama 200 mm çapında L=3300 m koruge boru, 3 adet perdeli rogar, 10 adet temizleme
rogarı ve 35 adet su tevzii rogarı
Yaylapınar şebekesi
1 adet radyeli eşik tipi bent, 300 mm çapında L=1500 m koruge boru, 1 adet perdeli
MASAT(UC-03)
Masat
Büyükdere kanalırogar, 10 adet temizleme rogarı, 15 adet su tevzii rogarı
1 adet britli yan priz, 300 mm çapında L=850 m koruge boru, 1 adet perdeli rogar,
Akpınar deresi 10 adet temizleme rogarı, 15 adet su tevzii rogarı, 10 adet tarla prizi , 3 adet yol
geçidi, 1 adet sel geçidi
Heybetepe kanalı
Gölet sulama
şebekesi
200mm çaplı 3500m HDPE boru,36ad. sulama hidrantı,40ad.rögar,sanat yapıları
Gezköy
TOPLAM
GENEL TOPLAM
15
801.204.68
219.939.40
136.311.82
154.311.48
119.563.32
270.025.37
900.151.39
2.553.762.52
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Ek-2 : İDS SİSTEM TANIMI VE SUNUCU İHTİYAÇ RAPORU
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi (ÇNHRP) İzleme ve Değerlendirme Sistemi Web
Uygulaması
Sistemin Tanımı:
Çoruh Nehri Havzasında yürütülmekte olan Rehabilitasyon Projesi kapsamında, havzada
planlanan faaliyetlerin durumunu ve etkilerini ölçmek ve takip etmek için izleme ve
değerlendirme sistemi oluşturulacaktır. Oluşturulacak olan sistemin, yöneticileri,
uygulayıcıları ve diğer kullanıcılarının ortak bir platformda veri paylaşımı, erişimi ve takibi
amacıyla, Web tabanlı bir uygulama geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu uygulama aynı
zamanda, CBS alt yapısına da sahip olacaktır.
Web-GIS Tabanlı İzleme ve Değerlendirme Uygulaması iki fazda devreye alınacaktır.
Bunlardan birincisi, Proje faaliyetlerinin fiziki ve finansal gerçekleşmelerinin takip edildiği
uygulama, ikincisi ise proje faaliyetlerinin başlangıç durumuna göre proje sahasında
meydana getirdiği değişiklikleri –Toprak Erozyonu, Vejetasyon ve Sosyo-Ekonomik
göstergeler açısından- (etki ölçme) izlemeye imkan verecek olan uygulamadır.
Uygulama, ÇNHRP kapsamında geliştirilmekle birlikte, diğer Havza rehabilitasyon projelerinin
izleme-değerlendirme süreçlerinde kullanılacak şekilde hazırlanmaktadır.
Şekil 1 İzleme Ve Değerlendirme Uygulaması
16
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Sunucu Tarafı Tasarım Kararları
Geliştirilecek uygulama, Microsoft® IIS7 web sunucusu uygulaması üzerinden çalıştırılacaktır.
Uygulama, Microsoft Visual C# programlama dili ile, Microsoft .Net Framework ailesinin
ASP.NET MVC 4 mimarisine uygun şekilde geliştirilecektir.
Veri kalıcılığı ve bütünlüğünün sağlanması için, ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinden
Postgre SQL veri tabanı yönetim sistemi kullanılacak ve uygulama bu veri tabanında yer alan
veriler üzerinden çalışacaktır. Uygulama ile veritabanı arasındaki bağlantı, Microsoft’un
Object Relational Mapping ürünlerinden Entity Framework 5 sürümü kullanılarak
sağlanacaktır.
İstemci tarafındaki ekranlarda, ortak kısımlar için kullanıcı kontrolleri yapılarak bu
kontrollerde bir değişiklik olursa, ekranların her birinde tek tek değişiklik yapılmaması
sağlanacaktır.
Modül Tasarımı
Proje modüler yapıda geliştirilecek, ilgili servisler modüler yapıda tasarlanacaktır. Projede yer
alması hedeflenen modüller aşağıdaki gibidir;
Kullanıcı İşlemleri
Yetki İşlemleri
Kurum İşlemleri
Havza / Mikro Havza İşlemleri
Faaliyet İşlemleri
Poz İşlemleri
Harita İşlemleri
Raporlama Modülü
Finansal İşlemler
Mimari Tasarım
Geliştirilecek CBS Tabanlı İzleme ve Değerlendirme uygulama yazılımı Servise Dayalı Mimari
(Service Oriented Architecture – SOA) temelli çalışacaktır. SOA, uygulama katmanlarını farklı
servislere bölüp sunucular üzerinden kullanmaya imkân sağlayacaktır. Uygulama
katmanlarını farklı servislere bölüp sunucular üzerinden kullanmaya imkân sağlayacaktır.
SOA mimarisi ile hazırlanan uygulamalar hangi platformda çalışırsa çalışsın web servisleriyle
(veya başka protokollerden) çağırılan katmanları kullanabilmekte, böylece birden fazla
uygulama aynı katmanı veya katmanları kullanabilmekte veya uygulamalar dağıtık şekilde
çalıştırılabilmektedir.
SOA mimarisi ile tasarlanmış bir yapıda bakım ve onarım giderleri daha ekonomik olmakta,
ara yüzlere müdahale edilmedikçe ve giriş çıkış veri formatlarını değiştirmedikçe içeride her
türlü değişiklik yapılmasına imkân vermektedir.
Uygulama, temelde 3 katmandan oluşacak şekilde tasarlanmıştır (Şekil 1).
17
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Şekil 2 Ana Mimari Şeması
Yedekleme
Sisteme ait veritabanına yedekleme planı oluşturulacak ve verilerin otomatik olarak yedeği
alınacaktır. Yedekleme senaryosu şu şekilde alacaktır;
Her hafta pazar günü saat 02:00’da “Full Backup”,
Pazar günleri hariç her gün saat 02:00’da “Transaction Log Backup” alınacaktır.
Bu yedekler sayesinde, verilerde herhangi bir bozulma oluşması durumunda, sistem istenilen
günün istenilen saat ve dakikasına geri alınabilecektir.
Ayrıca veritabanı sunucusuna pasif kalacak şekilde Microsoft IIS 7, uygulama sunucusuna ise
yine pasif kalacak şekilde Postgre SQL veritabanı sistemi kurulacaktır. Bu sayede uygulama
sunucusunda herhangi bir arıza nedeni ile çökme oluşması durumunda, problem giderilene
kadar uygulama veritabanı sunucusuna taşınabilecek, aynı şekilde veritabanı sunucusunda
çökme oluşması durumunda da veritabanı sistemi geçici olarak uygulama sunucusuna
taşınabilecektir. Bu yapı sayesinde sistemdeki kesinti süresi minimuma indirgenmiş olacaktır.
Entegrasyon
S2 Mikrohavza Detayı Planlama Uygulaması ile entegrasyon kurulacaktır. OGM sunucularında
kurulacak bu uygulamadan planlama veritabanlarına erişim sağlanarak veri alınacaktır.
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında kullanılan muhasebe yazılımı ile web
servisleri aracılığı ile entegrasyon kurulacaktır.
Google, Bing, OSM Altlık Haritaları ile Tile Map Service aracılığı ile entegrasyon kurulacaktır.
Harita Servisleri ile OGC WMS ve OGC WFS aracılığı ile entegrasyon kurulacaktır.
Ortofoto servisleri ile OGC WMS aracılığı ile entegrsyon kurulacaktır.
18
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Uygulama Kullanıcıları:
Uygulamadan, farklı nitelikte ve farklı yetkilerde kullanıcılar olacaktır. Proje paydaş kurumları
olan OGM, DKMP, DSİ, TRGM ve İl Özel İdareleri ile bu kuruluşların merkez ve taşra birimleri,
kendi yetkileri doğrultusunda, proje girişi, gerçekleşmelerin tanımlanması, sorgulamaların
yapılması ve raporlama amacıyla sistemi kullanacaklardır. Orman Genel Genel Müdürlüğü
merkez birimlerinden, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi, Orman ve Köy İlişkileri
Dairesi, Odun Dışı Ürün ve Hizmetler Dairesi, Orman İdaresi ve Planlama Dairesi, Fidanlık ve
Tohum İşleri Dairesi, Ağaçlandırma Dairesi ile taşra birimlerinden Artvin, Erzurum ve Trabzon
Orman Bölge Müdürlükleri projenin tarafı olarak yer almaktadır.
SUNUCU İHTİYAÇLARI
1. Uygulama Sunucusu:
- İşletim Sistemi
- Core (Çekirdek)
- RAM (Bellek)
- Disk Alanı
: Windows Server 2008 R2 ve üzeri
:8
: 16 GB
: 4 TB SAS
2. Uygulama Sunucusu (Yedek):
- İşletim Sistemi
: Windows Server 2008 R2 ve üzeri
- Core (Çekirdek)
:8
- RAM (Bellek)
: 16 GB
- Disk Alanı
: 4 TB SAS
3. Veritabanı Sunucusu:
- İşletim Sistemi
- Core (Çekirdek)
- RAM (Bellek)
- Disk Alanı
: Windows Server 2008 R2 ve üzeri
:8
: 16 GB
: 2 TB SAS
4. Veritabanı Sunucusu (Yedek):
- İşletim Sistemi
: Windows Server 2008 R2 ve üzeri
- Core (Çekirdek)
:8
- RAM (Bellek)
: 16 GB
- Disk Alanı
: 2 TB SAS
İşletim sistemi hariç, sunucularda açık kaynak kodlu yazılımlar kullanılacaktır.
Yukarıdaki sunucu konfigürasyonu çerçevesinde, sistemlerin yedekleme mekanizmasını canlı
verilerin kesintiye uğramadan sürekliliğinin sağlanması amacıyla bire bir yedeklerinin ikinci
bir sunucuya yedeklenmesi ( cluster) yapılacaktır.
Birebir yedekleme (cluster) yapılamaması ve yedekleme sistemi olarak harici diskler
kullanılması durumunda, sistemin fiziksel bir hata ile karşılaşmasında tekrar aktif hale
gelmesi minimum 3 ila 5 gün arasında bir zaman kaybı yaşanabilir.
Sistem yedeklemesi için, yukarıdaki altenatiflerin sağlanamaması ve ayrı bir yedekleme
ünitesi kullanılması durumunda, toplam yedekleme ünitesi kapasitesinin 20 TB olması
uygundur.
19
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Veritabanı Sunucusu
Uygulama Sunucusu
Anahtar (Switch)
Kullanıcılar
WAN - Internet
Güvenlik Duvarı
Şekil 3 Sunucu Konfigürasyonu
20
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Ek-3: ERZURUM UZUNDERE MİKROHAVZASI ÇAĞLAYAN KÖYÜ İNCELEME VE ERZURUM
ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ORKÖY ŞUBESİ İLE GÖRÜŞME RAPORU (14-15 OCAK 2014)
14.OCAK 2014: ERZURUM UZUNDERE MİKROHAVZASI ÇAĞLAYAN KÖYÜ İNCELEME
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında planlaması yapılacak olan Uzundere
Mikro Havzası Çağlayan Köyü Muhtarı Osman Altun’un proje kapsamında köylerine ceviz
bahçesi tesisine ağırlık verilmesi talebi üzerine, yerinde inceleme yapmak üzere 14 Ocak
2014 tarihinde ODOPEM Tarım Uzmanı Mahmut Sevgi, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı
Uzundere İlçe Müdürü Kürşat Yıldız ile birlikte Çağlayan Köyüne gidilerek Muhtar Osman
Altun ile görüşülmüş ve olası ceviz bahçesi tesis edilecek alanlar incelenmiştir. (Ek:1 )
İnceleme yapılan alan, 17-21 Haziran 2013 tarihleri arasında Uzundere MH’ında yapılan SorSap-Çöz çalışmaları ve arazi incelemesi sırasında incelenmiş alan olup, hali hazırda yeni ceviz
bahçelerinin tesis edildiği bu alanda, taslak planda 20 da.lık ceviz programı planlanmıştır.
Çağlayan köyü muhtarı Osman Altun bu alanda, tapulu arazisi bulunan 48 kişiye ait toplam
170 da alanda ceviz bahçesi tesisi talep etmektedir.
Çağlayan Köyü Muhtarı Osman Altun, Tarım İlçe Müdürü Kürşat Yıldız ve ODOPEM Tarım
Uzmanı Mahmut Sevgi ile yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda ve görüşülen
köylülerden edinilen bilgiler doğrultusunda talep edilen alanlardan 100 da.lık alanda ceviz
bahçesi tesis edilebileceğine karar verilmiştir. Ceviz bahçelerinin 8 X 8 m sıra aralığı ile
dikileceği düşünülürse 100 da alan için ihtiyaç duyulacak ceviz fidanı sayısı toplam 1560
adettir. (15.6 fidan/da hesabıyla)
Çağlayan Köyü Muhtarı Osman Altun ile yapılan görüşmelerde, bu alanda dikilmek üzere
Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü’nden 300 adet ceviz fidanı temin edildiği öğrenilmiştir.
Geri kalan 1260 adet ceviz fidanı Projeden karşılanması gerekmektedir.
Muhtarın ısrarlı talebi, bu fidanların 2014 yılı içerisinde köylülere verilmesi şeklindedir.
Kendisine projeden tarımsal desteklerin ancak 2015 yılı içerisinde verilebileceği kesin bir
şekilde ifade edilmiştir.
Sonuç olarak, söz konusu alan ceviz tarımı için uygun olup, daha önce 20 da olarak planlanan
ceviz bahçesi alanının 100 da olarak programlanması uygun görülmektedir. Ceviz alanlarının
artmasından dolayı diğer tarımsal desteklerin bazılarından (1 Ha Açıkta Çilek (malçlı), 1 Ha
Yüksek telli terbiye bağcılık, 1 Ha muşmula ve Trabzon hurması) vazgeçilmiştir.
15.OCAK 2014: ERZURUM ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ/ORKÖY ŞUBESİ İLE GÖRÜŞME
Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında Erzurum İli içerisinde yer alan Mikro
Havzalarda ORKÖY tarafından yürütülecek gelir getirici ve odun tüketimini azaltıcı faaliyetler
hakkında ORKÖY Şube Müdürü Metin Meral ile yapılan görüşmede Erzurum Bölge
Müdürlüğünün Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uygulamaları hakkındaki
30.12.2013 tarih ve 9710 sayılı yazısında bahsedilen konular üzerinde görüşülmüştür.
ORKÖY Şube Müdürü Metin Meral, yazıda yer alan konular hakkında Orman Genel
Müdürlüğü yetkilileri ile görüşüldüğü ve uygulamalar hakkında bilgi alındığı belirtilerek
21
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
açıklamaların resmi bir yazıyla bildirilmesine ihtiyaçları olduğunu belirtmiştir. ORKÖY Şube
Müdürü Metin Meral özellikle, Orman Genel Müdürlüğünce Çoruh Nehri Havzası
Rehabilitasyon Projesi kapsamında yapım işlerinin, mal-hizmet alımlarının ihale usulü ile
yapılması konusunda talimatın bulunduğu, ancak arıcılık uygulamalarında ihale için teklif
verecek firma/kurum bulunamaz ise arı üreticilerinden alınacak harcama pusulası
kullanılarak arılı kovan temin edilip edilemeyeceği konusuna resmi bir yazıyla açıklık
getirilmesini istemektedir. 24.01.2014
Muzaffer SÜREK
Gelir Getirici Faaliyetler Uzmanı
Ek:1 Uzundere Mikro Havzası Çağlayan Köyü Tarımsal Faaliyetler Alan Fotoğrafları
22
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
23
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Ek-4: İDS FAZ 1 FFİS UYGULAMASI DEĞERLENDİRMELER-TESPİTLER
15.01.2014 tarihinde yapılan toplantı sonrasında yapılan incelemeler sonucunda geliştirilen yazılım
üzerinde tespit edilen eksiklikler aşağıdadır.
Ancak geliştirilen yazılımın bazı bölümlerinin eksik olması, Bazı bölümlerinin anlaşılamaması nedenleri
ile görüş beyan edilememiştir. Proje uzmanları ile birlikte özellikle raporlama, sorgulama ve
tanımlama bölümleri ile ilgili incelemeler devam etmektedir. Yapılan sorgulamalar, elde edilecek
tablo yapıları, olması gereken bilgiler vb. ile ilgili incelemeler tamamlandıkça firmaya gönderilecektir.
Bu doğrultuda yapılan incelemeler sonucunda tespitler ve değerlendirmeler aşağıdadır.
Genel
1. Giriş sayfasında proje ile ilgili bilgiler güzel, ancak tıklayınca www.coruhhavzasi.com adresine
gidiyor. www.coruhhavzasi.ogm.gov.tr adresine gitmesi gerekir
2. Menüler bağlantıyı yeni sekmede aç denildiğinde geliyor, ancak ana Menüler ayrı bir pencere
olarak doğrudan gelmelidir.
3. Menüdeki sıralama değiştirilmeli, işlem adımlarına göre yapılmalı, bu dokümanda ana menüde
istenilen değişikliklerin yapılması sonrasında önce proje tanımlamaları, veri girişleri, finansal
işlemler, harita , tematik harita , veri aktarımı, görseller, sorgular, raporlar, kullanıcı işlemleri,
klavuz şeklinde olabilir.
4. Ana menüdeki modüllerden Harita ve tematik harita ayrımı ne? Tematik harita boş,
5. Sorgulamalar kısmındaki isimlendirmeleri “Planlanan faaliyetler” diğerini “Gerçekleşmeler”
şeklinde değiştirelim.
6. Sorgular bölümünde yer alan menü isimleri değiştirilmeli. İş veya Faaliyet terimlerinden biri
kullanılmalı.
7. Ana menüdeki Görsellerden kasıt fotoğraf ve video multimedya mı? Görseller boş.
24
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
8. Ana menüdeki veri aktarımı boş, buradan uploaddownload mı yapılacak. Menülerde iken bu
yapılamayacak mı?
9. Ana menüdeki proje tanımlamaları ile genel tanımlamalar kafa karıştırıyor. Biri Çoruh biri genel
proje tanımlama mı? Aynı alt menüler var.
10.Ana menüdeki Kullanıcı işlemleri çalışmıyor.
11.Ana menüdeki Kullanım klavuzu henüz boş
12.Ana menü butonlarında sıralamayı değiştirmek gerekir.
13.Uygulama girişinde Hakkında butonu olmalı ( geliştirilen yazılımın versiyonu kim için kim
tarafından geliştirildi. Kullanım hakları vb.
14.Sisteme aynı anda kaç kişi girebilecek azami yükleme ne kadar? Bunun testlerini yaptık mı?
15.Sorgulamalar eksik,
16.Sorgulamalar, gerçekleşmeler sonrasında Haritada göster butonu olmalı,Sorgu sonuçlarından
toplam miktarlarda eklenmeli
17.Muhasebe sistemine aktarılacak verilerin detayları eksik. Faaliyet seçim kriteri eklenmeli.
25
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
18.Katmanlar su, ulaşım, orman, tarım, vb. şeklinde genel Katmanların yanında MH planlama ve MH
uygulama katmanı, şeklinde olmalı, MH planlama verilerinin tamamı bu katmanın altında olmalı
19.Haritalar tamam değil
20.Çığ önleme nasıl yer alacak
21.Kurumlarda OGM bütün olarak ta yer almalı,OGM’nin alt Daireleri eksik (Ağaçlandırma, Fidanlık,
ODOÜ, OİP, eksik)
26
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
22.En alttaki maddeyi fareyle seçemiyoruz. Ancak el ile aşağı okuyla gidilebiliyor.
23.Bazı yerlerde tümü butonu yok. (Gerçekleşme)sorgu kriterlerinde tümü sorgulanacak yapıda
olmalı
27
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
24.Ekran yukarıya Katmanlarda olduğu gibi yukarı doğru da genişleyebilir olmalıdır.
28
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
25. Yapılacak işler katmanı altından faaliyetlerin isimleri yer almalı. Ayrıca faaliyetler taramaları
ile harita üzerinde gösterilmeli. Daha önceden teslim edilen tarama kütüphanesi kullanılmalı,
Şekilde görüntülenen yapılacak işlerin altından yer alan dissolve,wgs84 ne anlama geliyor
Lejantlarda katman olarak eklenebilir, Görsellik açısından faaliyet sınırları farklı renklerde
gösterilebilir. Şuanda tüm faaliyetlerin dış sınırları kırmızı renk ile gösteriliyor.

HARİTA
Çizim araçları yok, Grafik işlemler üzerinde yıllar itibarı ile faaliyetlerin bir kısmı yapıldığında
bu bölümün harita üzerinde ayrılabilmesi ve ana veri tabanını bozmadan ayrı bir poligon
olarak kaydedilebilmesi gerekir. Kayıt işleminin nereye nasıl yapılacağı, (versiyon olarak
mı???) bu ve buna benzer, işlemler, güncellemelerin durumu?
( Fiziki izlemede amaç planlanan çalışmaların uygulamasını, seyrini, gelişimini izlemektir. Bu
nedenle planlama veri tabanından gelen verilerin güncel( replikasyon) olması, mahallindeki
ve merkezdeki görevlilerin yaptıkları uygulamaları kısmen ya da tamamen sisteme
girebilmeleri gerekmektedir. Yani 1000 ha. lık 3 yıl içinde yapılacak TMA çalışmasını yıllar
itibariyle ya da yapıldığı kadarı ile hem tablosal hem konumsal olarak sisteme girilebilmeli)






Ölçüm ve çizim araçları gruplandırılmış halde olmalı, Asgari 4 koordinatlı veri girişi olmalı,
Koordinat veya nokta, poligon girişlerinin yapılabileceği bir yapı olmalı.
MH planlama veri tabanından gelen GKİ verileri bu şekilde değil köy nokta verisine bağlı
olarak verilebilir.
Etkilendirme yok, Etiketlendirme aç kapa olmalı,
Katmanları yeniden düzenlenecek, Katmanlardan istediğim katmanı alta üste getirebilmeliyim
Doğrudan, Define bycorner şeklinde büyütme olmalı (dikdörtgen şeklinde bilgi almak)
Bilgi butonu olmalı (Yani info butonu ile bir objenin (nokta, çizgi, alan) üzerine gittiğimizde
bilgi alma
29
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )

















Seçilen hedefe zoomlama
ArcGIS, NetCAD sunuculardan servis ekleme, WMS, WFS servis ekleme
Altlık haritalar 2D/3D olabilir.
Seçileni, çizileni ya da ölçüleni Temizle butonu
Yazdır butonu, (layout hazırlama renk, text ayarlama?)
Belirlenen yada girilen bir koordinata git, adres aramada kriter ne, sorgulanan objeye gitme,
hangi katmanlar genel arama yolu ile bulunabiliyor netleştirilmeli.
Harita üzerine tıklatıldığından hangi obje üzerinde isek ona ait küçük bilgi kartında pop up
eklenebilir.
Sınırlar uyuşmuyor
Arama butonu
Haritalar
DSİ veri tabanında var olan bilgiler. mevcut suyun içilip içilmediği, ph derecesi, miktarı
vb.Mevcut sulu ve kuru dereler bunların debisi kalitesi. İçme suyu ve sulama suyu olarak
durumu. Su kaynaklarının tespiti ve debisi, yararlanan nüfus, yararlanma şekli, sulama tesisi
ihtiyacı olup olmadığı gibi bilgiler tablo verisi olarak grafik veriye bağlı olarak verilebilir. MH
planlama veri tabanında var. İDS veri tabanında nasıl yer alacağı, nasıl sorgulanacağı
konularını tartışmak gerekir. Diğer verilerin durumu da aynı
Renk ve yazı karakteri değiştirme
Temel altlık haritalar herkes için aynı, Eğim, bakı, yükseklik topoğrafya, orman su, ulaşım, vb.
Dolayısıyla bu bölüm altlık haritalar, MH Planlama haritaları, İDS haritaları ve diğer haritalar
olarak ayrılabilir.
MH Planlamadan alınacak haritalar birkaç tanesi yazılmış,
İDS haritaları
3.2 sorgulamalar kısmında çapraz sorgulamalar yapılabilmeli, (Proje kapsamındaki
faaliyetlerin, orman, mera, vejetasyon, yükseklik, yağış, vb. ilişkili sorgulamaları
yapılabilmelidir. Örneğin: yıl-havza-köy-faaliyet hangi yıl hangi havzada hangi faaliyet hangi
köyde ne kadar gibi?)
Çığ önleme, Amenajman planlama, Milli parklar UDGP vb. proje merkezli faaliyetler sistemde
gösterilmeli,
KATMANLAR
1. Altlık haritalar
Google, Bing, Open Street , Yahooaltlık haritaları
2. Ana katmanlar
2.1. İdari
2.1.1. Ülke idari
2.1.1.1. Sınırlar
2.1.1.1.1. Ülke
2.1.1.1.2. İl
2.1.1.1.3. İlçe
2.1.1.1.4. Köy
2.1.1.2. Merkezler
30
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
2.1.1.2.1. İl
2.1.1.2.2. İlçe
2.1.1.2.3. Köy
2.1.2. Orman idari sınırlar
2.1.2.1. Orman Bölge Müdürlüğü sınırı
2.1.2.2. Orman İşletme Müdürlüğü sınırı
2.1.2.3. Orman İşletme şefliği sınırı
2.1.2.4. Merkezleri?
2.1.3. DSİ idari
2.1.4. MGM İdari
2.1.5. Tarım İdari
2.2. Ulaştırma
2.2.1. Orman yolu
2.2.2. Köy yolu
2.2.3. Asfalt yol
2.2.4. Otoban
2.2.5. Demiryolu
2.2.6. Patika
2.3.Hidroloji
2.3.1. kurudere
2.3.2. Suludere
2.3.3. Nehir
2.3.4. Göl
2.3.5. Gölet
2.3.6. Havuz
2.3.7. Su kanalı
2.3.8. DSİ AGİ
2.3.9. DSİ sediment
2.4.Meteoroloji
2.4.1. İklim
2.4.2. Yağış
2.4.3. MGİ (AWOS)
2.5. Orman
2.5.1. Meşcere
2.5.1.1. Verimli orman
2.5.1.2. Bozuk orman
2.5.1.3. Rehabilitasyon
2.5.1.4. Ağaçlandırma
2.5.1.5. OT
2.5.1.6. Mera
2.5.2. ODOÜ
2.5.3. ORKÖY
2.5.4. Fidanlık
2.5.5. Silvikültür
2.5.6. Yangın
31
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
2.5.7. Muhafaza ormanı
2.5.8. Bal ormanı
2.5.9. Tohum bahçesi
2.5.10. Tohum meşceresi
2.5.11. Gen koruma ormanı
2.6.Korunan alanlar-yaban hayatı
2.6.1. Milli parklar
2.6.2. Tabiatı koruma alanı
2.6.3. Tabiat parkı
2.6.4. Tabiat anıtı
2.6.5. Sulak alanlar
2.6.6. YHGS
2.6.7. Rekreasyon
2.7. Tarım
2.7.1. Mera
2.7.2. Z
2.7.3. Meyve bahçesi
2.7.4. Destekler
2.8.MH Planlama
2.8.1. Toprak Haritası,
2.8.2. Erozyon Haritası
2.8.3. Yükseklik Grupları Haritası
2.8.4. Meyil Haritası
2.8.5. Bugünkü Arazi Kullanım haritası
2.8.6. Arazi Kabiliyet Sınıfı Haritası
2.8.7. Yapılacak işler
2.8.7.1. Yapılacak işlerin altındaki faaliyet türleri sırayla alt katman olarak eklenmeli
2.8.8. Yapılan işler
2.8.9. Bakı Haritası,
2.8.10. Ekim-Dikim Haritası,
2.8.11. Poz numaraları haritası,
2.8.12. Toprak profilleri
2.8.13. Sulama
2.8.14. GKİ
2.9.MH uygulama/gerçekleşme
2.9.1. Yapılan faaliyet türleri katman olarak eklenmeli
2.10. İzleme ve değerlendirme
2.10.1. Topoğrafik Faktör Haritaları,
2.10.2. Yağış Erozyon Gücü Haritaları,
2.10.3. Toprak Erozyon Duyarlılık Haritaları,
2.10.4. Bitki Örtüsü Haritaları,
2.10.5. Toprak Erozyon Risk Haritaları,
32
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
2.11.
Çığ Önleme
 Proje kapsamında alınan udu görüntülerinin mozaiklenerek Google gibi altlık olarak sisteme
konulabilmeli,













SORGULAMA
Sorgulamalar kısmındaki isimlendirmeleri “Planlanan faaliyetlerin sorgulanması” diğerini
“Faaliyet gerçekleşmelerin sorgulanması” şeklinde değiştirelim.
Sorgulamalarda haritada göster olmalı, Faaliyet Sorgu sonuçlar excel, pdf, Word vs. olarak
alınabilmeli,
Sorgulamalar kurum, faaliyet, yıl, alan, havza-köy bazında oran, maliyet ve miktar olarak
verilebilmeli, (sistem hangi faaliyet, ne zaman (gün, ay, yıl) , nerede (konum), ne kadar
(miktar), kim tarafından (kurum), ne kadar bütçe ile vb. sorularına cevap vermeli, program ve
gerçekleşme olarak)
DSİ veri tabanında var olan bilgiler (mevcut suyun içilip içilmediği, ph derecesi, miktarı vb. ,
Mevcut sulu ve kuru dereler, bunların debisi, kalitesi, İçme suyu ve sulama suyu olarak
durumu, Su kaynaklarının tespiti ve debisi, yararlanan nüfus, yararlanma şekli, sulama tesisi
ihtiyacı olup olmadığı gibi bilgiler tablo verisi olarak grafik veriye bağlı olarak verilebilir) Bu
bilgiler MH planlama veri tabanında var. İDS veri tabanında nasıl yer alacağı, nasıl
sorgulanacağı konularını tartışmak gerekir. Diğer verilerin durumu da aynı, var olan ve lazım
olacak bilgileri kullanmak gerekir
Yukarıdaki maddeye ilave olarak Proje kapsamındaki faaliyetlerin, orman, mera, vejetasyon,
yükseklik, yağış, vb. ilişkili sorgulamaları yapılabilmelidir. Örneğin: yapılan faaliyetin orman,
mera, vejetasyon ilişkisi, yükseklik, yağış, vb. ilişkisi, faaliyet hangi alanda, hangi yükseklikte
hangi yağış diliminde yapıldı?
Havza seçildiğinde havzanın köyleri filtrelenerek gelmeli. (Sadece havza bazında değil genelde
bu mantık işlemeli il seçildiğinde ilçe, köy şeklinde olmalı. Bölge seçildiğinden işletmeleri
sınırlandırılmalı gibi )
Sorgulamalara il, ilçe, köy bazında ve Orman Bölge Müd, Orman İşletme M., Orman Bölge
Şefliği bazında sorgulamalar eklenmeli
Proje faaliyet kutucuğundan sonra alt faaliyet kutucuğu olmalı sonrasında poz kutucuğu
gelmeli, üst faaliyeti seçtiğimde alt faaliyettekiler ona bağlı olarak otomatikman gelmeli, aynı
durum poz içinde geçerli,
Proje faaliyeti sorgusunda diğer kutucuklardaki gibi hepsi ve bütün faaliyetler ayrı ayrı
gelmeli,
Faaliyetlerin sorgulaması kısmında tabloda Faaliyet alanı (da) kolonu ne anlama geliyor. Fazla
gibi, Birim fiyattan sonra tutar kolonu eklenmeli
Yıl seçilecek şekilde gelsin, belli zaman dilimini seçebilelim, yıl, ay, gün
A.111. numaralandırmaları kaldıralım, kodlamalar aynı sütunda gelmiş, ayrı sütunda verelim,
altında verilen genel rakamsal ifadeleri kaldıralım (26000 ha gibi)
Faaliyet ve alt faaliyet kod olarak değil isim olarak gelmelidir. Pozdan yukarıya doğru üst
bağlantılar yapılmalı, üst faaliyet toplamları verilerek en sonunda kurum toplamı verilip diğer
kurum ve faaliyetlere geçilmeli, yani tablonun bir bölümünün ilgili kısımları aşağıdaki gibi
olmalıdır. Ya da işlerin gerçekleşmesi proje faaliyet detayları tablosundaki mantık kullanılmalı,
o mantık güzel olmuş.
33
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Kurum
Proje
Faaliyeti
Alt
faaliyet1
Faaliyet1
poz
poz
Alt
faaliyet2
poz
Faaliyet2

Faaliyet sorgu sonucu sıralamasında ki sıralama değiştirilmeli. Faaliyet alan kodu dahil
Yukarıda görüldüğü gibi Mikro H. Köy vs verisi başta gelir ise daha düzenli bir sıralama olacaktır.
34
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Detay bölümü yan sekmede açılır ise sorgulama sonucuna dönmek daha kolay olabilir.

İşlerin gerçekleşmesi detay kısmındaki mantık güzel. Sadece 1000 Toprak muhafaza
ağaçlandırması kademesi atlanmış, eklenmesi gerekir.
Aşağıdaki tablo sütunları hakkında konuşulacak, ne anlama geliyor.

GERÇEKLEŞMELER
Sorgulardaki gerçekleşmelerle karışıyor. Herhalde gerçekleşme veri girişi öyleyse ismini
değiştirelim
35
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )

Gerçekleşme sorgu sonuçları da haritaya gönderilebilmeli, sorgu sonuçları excel, Word, pdf
vs. olarak alınabilmeli.

FİNANSAL İŞLEMLER
Finansal işlemler eksik detaylandırılmalı, Faturalarda yer alan alt detaylar, (dikilen fidan
adedi, çeşidi, aplikasyon, Makinalı toprak işleme, çit çevirme, teras, vb. miktar ve tutar olarak
girilebilmeli) Elde edilecek veriler Analiz çalışmalarının ilk başında Nergis hanımlara verilen
merkezde ve taşrada girilecek veriler tablosuna göre elde edilebilmelidir.
TL, Dolar, Euro olarak bilgiler alınabilmeli,

TEMATİK HARİTA
Tematik harita kısmı boş, burada neler yer alacak harita bölümü ile bağlantısı ne






RAPORLAMA
Raporlamalar program ve gerçekleşme olarak kurum, faaliyet, yıl, alan, havza-köy bazında
oran, maliyet ve miktar olarak alınabilmeli (sistem hangi faaliyet, ne zaman (gün, ay, yıl) ,
nerede (konum), ne kadar (miktar), kim tarafından (kurum), ne kadar bütçe ile vb. sorularına
cevap vermeli,
Raporlamalarda grafik charts (çubuk, dairesel vb) gösterim yanında faaliyetin harita ekran
görüntüsü, tablolar (program ve gerçekleşmeleri içerecek şekilde)
Raporlamalarda metin kısmı?
Raporlarda Mikro Havza seçim kriteri önce gelmeli sonra ana faaliyet ,Mikro havza seçildikten
sonrada faaliyetler süzülerek gelmeli.
Maaliyetlerin Kurumlara Dağılım Raporu ve Faaliyetlere Dağılım raporlarının altından pay
chart gösterimler eklenebilir. Renki tematik şekilde chartlar olabilir.
36
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )







GÖRSELLER
Menü boş, buraya fotoğraf video, multimedya mı konulacak.
VERİ AKTARIMI
Loglama, versiyonlama,
Belli yetkiler dahilindeUpload, download,
Sadece planlamadan değil, gps verileri, formata ve veritabanıisterlerine uygun hazırlanmış
excell, Access vb. veriler de sisteme upload edilebilmelidir.
Download’’ta veri özelliğine göre World, excell, pdf vb. olarak alınabilmelidir.
Sisteme gelen verilerin doğrudan sisteme işlenmesi mi, depoya alınıp uygun bulunduktan
sonra sisteme aktarımı mı? Tartışılıp ona göre düzenlenmeli,
PROJE TANIMLAMA
Ana menüdeki proje tanımlamaları ile genel tanımlamalar kafa karıştırıyor. Biri Çoruh biri
genel proje tanımlama mı? Aynı alt menüler var.
Mikro Havza Tanımlama ve MH Köy ilişkilendirme birleştirilebilir. Prj Faaliyet Tanımlama ve Poz
tanımlamda tek başlıkta olabilir.
37
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
ÇORUH NEHRİ HAVZASI REHABİLİTASYON PROJESİ
AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
( Ocak 2014 )
Bu durum yeni eklenecek tüm tanımlamalar için geçerli yeni eklenecek kayıtların sayısal verileri ile
sözel verileri nasıl ilişkilendirilecek. Yeni eklenecek geometri verisini sözel kayıdı nasıl bulacak


GENEL TANIMLAMA
Ana menüdeki proje tanımlamaları ile genel tanımlamalar kafa karıştırıyor. Biri Çoruh biri
genel proje tanımlama mı? Aynı alt menüler var.
Yeni Kayıt İşlemleri isminde bir menü oluşturulup Proje Tanımlamaları ve Genel Tanımlamalar
bu başlık altında toplanmalı. Tüm yeni eklenecekler için aynı yerden giriş yapılmalı.

KULLANICI İŞLEMLERİ
Ana menüdeki Kullanıcı işlemleri çalışmıyor.

KULLANICI KLAVUZU
Ana menüdeki Kullanım kılavuzu boş
38
Büyük Anadolu Ormancılık Ltd.Şti
Download

Ocak Ayı Çalışma Raporu - Çoruh Havzası Rehabilitasyon Projesi