İZMİR ATATÜRK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
SAĞLIKTA KALİTE STANDARTLARI ÇALIŞMA KOMİTELERİ
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM KOMİTESİ
BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı)
Sadi GÖKTAġ (Müdür Yardımcısı)
Yüks.Hem.Nihal BURMA ALĠKALFA(SBHM)
Uzm. Dr. Ertekin TEPE (Göğüs Cerrahı)
Uzm.Dr.Zeynep KARAKAYA
Ertan TEKĠN (Makine Mühendisi)
Nergis ĠBĠġ (Sorumlu Eczacı)
AraĢtırmacı Mustafa SERBEST (Sivil Savunma)
Sevgi AKTÜL(ÇalıĢan Güvenliği)
AKILCI İLAÇ KULLANIM EKİBİ
BAŞKAN : Uzm. Dr. Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı)
Uzm. Dr. BarıĢ KARADAġ (Farmakoloji Laboratuvarı)
Nergis ĠBĠġ (Sorumlu Eczacı)
Uzm. Dr. Atilla ġENCAN (2.Anestezi ve Reanimasyon Kliniği)
Uzm.Dr. BarıĢ PAMUK (3. Dahiliye Kliniği )
Uzm.Hem. Nihal BURMA ALĠKALFA(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü)
Doç. Dr. Tuna DEMĠRDAL (Enf.Hast.Eğitim Sor. )
Doç. Dr. Yusuf Cem KAPLAN (Farmakoloji Laboratuvarı)
Burak KAYNARSOY (Eczacı )
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
ANTİBİYOTİK KONTROL EKİBİ
BAŞKAN : Doç.Dr.Tuna DEMĠRDAL
Uzm.Dr.Rahim ÖZDEMĠR(BaĢhekim Yardımcısı)
Uzm. Dr. Serap URAL (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm.Dr.Ġlknur VARDAR(Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Yrd.Doç.Dr.Erkan YULA (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji)
Nergis ĠBĠġ (Sorumlu Eczacı)
1
ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BAŞKAN : Uzm. Dr. Birol TĠBET (BaĢhekim Yardımcısı)
Nuket TAġ(Hasta Hizm.ve Sağ.Otelc.Müdürü)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
NurĢen TÜRKER (Müdür Yardımcısı)
Yüks.Hem.Nihal BURMA ALĠKALFA(SBHM)
Doç. Dr. Ġlhan AFġAR (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji)
Doç.Dr.Seyran YĠĞĠT (Patoloji Kliniği)
Uzm. Dr. Ali ÖLMEZOĞLU (Radyasyon Polikliniği)
Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. AyĢenur ATAY (Biyokimya ve Klinik Biyokimya)
Uzm.Dr. Esin Evren ĠYĠDOĞAN(Psikiyatri Kliniği)
Dr. Mehmet ERTAN(Adli Tabip)
Meral DOĞAN (Kalite Yönetim Birimi)
Tülay DURMAZ(Psikolog)
Sevgi AKTÜL(ĠĢ Güvenliği Uzmanı)
Hülya ULAġOĞLU(Yetkili Sendika Temsilcisi)
Ali AKSOY(Güvenlik Amiri)
Ceylan DĠREN(Radyasyon Fizikçisi)
Salih ġafak TURAN (Röntgen Teknisyeni)
EĞİTİM KOMİTESİ
BAŞKAN : Op. Dr. Kutan ÖZER (BaĢhekim Yardımcısı)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
ġ.Nuket TAġ(Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelcilik Müdürü)
Uzm.Hem.Arzu YÜCEL (Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü)
Uzm. Dr. Zehra AKPINAR (Gastroenteroloji Kliniği)
Dr.Rahmi BAYKAN(Organ ve Doku Nakli)
Uzm.Dr.Nurbanu SEZAK (Enfeksiyon Hastalıkları Kln)
Uzm.Hem.Birsen YANILMAZ (Hizmetiçi Eğitim HemĢireliği)
Uzm.Hem.Satı TAġ TÜRKYAMAN (Hizmetiçi Eğitim HemĢireliği)
Eda ÜLGER (Sosyal Servis)
Meral DOĞAN(Kalite Yönetim Birimi)
Sevgi AKTÜL (HemĢire)
NeĢe DEMĠR(Kalite Yönetim Birimi)
Anahas GÜLER (Eğitim Organizasyon Birimi)
Sema ALTINTAġ (Hasta ĠletiĢim Birimi)
2
BİLGİ GÜVENLİĞİ EKİBİ
BAŞKAN : Uzm. Dr. Ali IRAVUL(BaĢhekim Yardımcısı)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
Zeynep FĠDAN (Bilgi ĠĢlem)
Enver AKSĠN(Teknik Servis)
Erkan DEMĠRDAĞ (Bilgisayar Mühendisi)
Müge Mine AKIN (Yazılım)
ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ
BAŞKAN : Doç.Dr. Tuna DEMĠRDAL (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm.Dr.Rahim ÖZDEMĠR (BaĢhekim Yardımcısı)
Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Serap URAL (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Ġlknur VARDAR (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Sibel EL (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Figen KAPTAN (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Nesrin TÜRKER(Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Bahar ÖRMEN (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Uzm. Dr. Atilla ġENCAN (2. Anestezi Kliniği)
Uzm.Hem. Emine PĠġMĠġOĞLU (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Yük.Hem. Sevim UZUN (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Yük.Hem.Leyla ÇETĠN (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Uzm.Hem.ġenay ONAT (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Uzm.Hem.Özgür ÖZSĠNAN (Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
HemĢire ġengül BUĞDACI(Enfeksiyon Kontrol Komitesi)
Prof. Dr. Ali GÜRBÜZ (Kalp Damar Cerrahi Kliniği)
Doç. Dr. Kaan KATIRCIOĞLU (1. Anestezi Kliniği)
Yrd.Doç.Dr.Erkan YULA (Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
Nergis ĠBĠġ (Sorumlu Eczacı)
Ali Deniz ERDOĞAN ( Hastane Müdürü)
HemĢ.Arzu YÜCEL (SBHM)
Uzm.Dr.Ġbrahim YILDIZ (Tıbbi Onkoloji Kliniği)
Op.Dr.Yusuf KUMKUMOĞLU (Genel Cerrahi Kliniği)
3
HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BAŞKAN : Dr.Ali IRAVUL (BaĢhekim Yardımcısı)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
NurĢen TÜRKER (Müdür Yardımcısı)
Uzm. Dr. AyĢenur ATAY (Biyokimya ve Klinik Biyokimya)
Uzm. Dr. Atilla ġENCAN (2. Anestezi Kliniği)
Uzm.Dr.Zeynep ÖZTÜRK (Farmakoloji)
Uzm. Dr. Nurbanu SEZAK (Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği)
Eczacı Burak KAYNARSOY (Eczane)
Uzm. Dr. Ebru TEKEġĠN (1.Dahiliye Kliniği)
Uzm.Hem. Nihal BURMA ALĠKALFA(SBHM)
Sor.Hem. Nazan SARAÇ AKINCI (Ameliyathane)
Zeynep FĠDAN(Yazılım Destek)
Müh.M.Fevzi CANKATAN(Makine Mühendisi)
Müh.Ertan TEKĠN(Makine Mühendisi)
Meral DOĞAN(Kalite Yönetim Birimi)
NeĢe DEMĠR(Kalite Yönetim Birimi)
Dilan ĠPEKÇĠ(Kalite Yönetim Birimi)
TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
BAŞKAN :Dr. Birol TĠBET (BaĢhekim Yardımcısı )
Emine TUFAN (Müdür Yardımcısı)
Uzm.Hem. Nihal BURMA ALĠKALFA(Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü)
Ġlknur GÜL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr.AyĢenur ATAY (Biyokimya Laboratuvarı)
Uzm. Dr. Gülhan KAYA ALTUNCI(Nükleer Tıp Birimi)
AraĢtırmacı Mustafa SERBEST (Sivil Savunma)
Sevgi AKTÜL (ĠĢ Sağlığı Güvenliği Uzmanı)
Ertan TEKĠN (Mühendis)
Erkan KARKAR (Muayene Kabul Sorumlusu)
Atakan GÖRÜġ (Atölyeler sorumlusu)
Ali AKSOY (Güvenlik Amiri)
Nuket TAġ(Hasta Hizmetleri ve Sağlık Otelcilik Müdürü)
Meral DOĞAN(Kalite Yönetim Birimi)
NeĢe DEMĠR(Kalite Yönetim Birimi)
Dilan ĠPEKÇĠ(Kalite Yönetim Birimi)
4
TRANSFÜZYON KOMİTESİ
BAŞKAN : Uzm. Dr. Bahriye PAYZIN (Hematoloji Kliniği)
Prof.Dr.Ali GÜRBÜZ(Kalp Damar Cerrahi Kliniği)
Doç.Dr.Ahmet ALACALIOĞLU(Tıbbi Onkoloji Kliniği)
Doç.Dr.Rıfkı ERSOY(Nefroloji Kliniği)
Doç.Dr.Mehmet Cengiz GĠRGĠN(Üroloji Kliniği)
Op.Dr.Zeki SERTÖZ(Ortopedi Kliniği)
Op.Dr.Ġncim BEZĠRCĠOĞLU(Kadın Doğum Kliniği)
Op.Dr.Ahmet ER(Genel Cerrahi Kliniği)
Op.Dr.Hamit GüneĢ FERAN(Beyin Cerrahi Kliniği)
Uzm. Dr.Selma ÇÜN(Pediatri Kliniği)
Uzm. Dr. Kaan KATIRCIOĞLU (1. Anestezi Kliniği)
Uzm. Dr.Atilla ġENCAN(Anestezi Kliniği)
Uzm.Dr.Ebru TEKEġĠN (Dahiliye kliniği)
Dr. Berrin UZUN (Kan Merkezi)
Lab. Teknisyeni Özcan ġENGEL (Kan Merkezi)
HemĢ.Nilgün AKALIN ALP(Kalp Damar Cerrahi Servisi)
HemĢ.Arife YAVAġER(Hematoloji Servisi)
HemĢ.ġengül VAROL(Onkoloji Servisi)
ACİL ÇAĞRI KOD EKİP LİSTESİ
MAVİ KOD
MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ
Tıbbi Hizmetlerden bir temsilci :
Dr. Buket Topçu
İdari Hizmetlerden bir temsilci :
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı Ġlknur GÜL
Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci :
Nihal Burma ALĠKALFA
PEMBE KOD
İdari Hizmetlerden bir temsilci :
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı Ġlknur GÜL
Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci :
Nihal Burma ALĠKALFA
Teknik Servis Elemanı :
Necdet HOġGÖR
Güvenlik Amiri :
Ali AKSOY
Pediatri Servis Hemşiresi
:
BEYAZ KOD
İdari Hizmetlerden bir temsilci :
Hemşirelik Hizmetlerden bir temsilci
Ġdari ve Mali Hizmetler Müdür yardımcısı Ġlknur GÜL
:
Nihal Burma ALĠKALFA
Tıbbi Hizmetlerden bir temsilci :
Güvenlik Amiri :
Dr. Birol TĠBET
Ali Aksoy
Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı :
Arzu KIġLA, Sevgi AKTÜL
5
Download

izmir atatürk eğitim ve araştırma hastanesi sağlıkta kalite standartları