Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Advokát
so sídlom
IČO
DIČ
registrácia
Advokátska kancelária JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s. r. o.
Štúrova 13, 811 02 Bratislava
36 367 524
2022194812
Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo
40982/B
Bankové spojenie Československá obchodná banka, a.s., č. ú. 4003678958/7500
konajúci
JUDr. Ladislav Jančo, MPH – konateľ, advokát
(ďalej len „advokát“)
a
Klient
Fakultná nemocnica Nitra
so sídlom
Špitálska 6, 950 01 Nitra
IČO
17 336 007
DIČ
2021205197
IČ DPH:
SK 2021205197
Bankové spojenie: Štátna pokladnica, č. ú. 7000280649/8180
konajúci
MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra
(ďalej len „klient“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)
uzatvárajú túto zmluvu o poskytovaní právnej pomoci
Článok I.
l.
Touto zmluvou sa advokát zaväzuje na základe požiadavky klienta počas platnosti tejto
zmluvy poskytovať klientovi právne služby (právnu pomoc a poradenstvo) najmä v oblasti
občianskeho práva, obchodného práva, správneho práva, pracovného práva a zdravotníckeho
práva vrátane právneho poradenstva a právneho zastupovania pred súdmi a správnymi
orgánmi Slovenskej republiky, pred Európskym súdnym dvorom, Európskym súdom pre
ľudské práva a v medzinárodných arbitrážnych konaniach.
Článok II.
1.
Advokát sa zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc a poradenstvo v rozsahu
uvedenom v článku I. tejto zmluvy a podľa požiadaviek a pokynov klienta.
1
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
2.
Poskytovanie právnej pomoci podľa tejto zmluvy zahŕňa predovšetkým, nie však výlučne:
-
3.
spoluprácu v konkrétnych veciach podľa predmetu tejto zmluvy v zmysle požiadaviek
klienta,
poskytovanie konzultácií, vyjadrení, návrhov riešení, odporúčaní, právnych rád a
stanovísk,
vypracovávanie právnych analýz,
vypracovanie, pripomienkovanie a posudzovanie návrhov zmlúv, dohôd a iných
písomností,
spracúvanie právnych podaní a vyjadrení, prípadne právnych rozborov nevyhnutne
potrebných pre riadne uplatnenie práv klienta v súdnom konaní,
zastupovanie klienta pred súdmi Slovenskej republiky vrátane poučenia zamestnancov
klienta pred ich účasťou na pojednávaní,
zastupovanie klienta pred Európskym súdnym dvorom, Európskym súdom pre ľudské
práva a v medzinárodných arbitrážnych konaniach,
odbornú právnu pomoc a poskytovanie odborných právnych rád v prejednávanej veci,
zastupovane klienta v konaní pred orgánmi štátnej správy, inými štátnymi orgánmi
a inými právnymi subjektmi,
iné právne služby podľa pokynov klienta.
Advokát sa zaväzuje v jednotlivých veciach konať iba na základe požiadavky
a splnomocnenia zo strany klienta.
Článok III.
1.
Advokát je povinný poskytovať právnu pomoc podľa svojich najlepších možností a
schopností, v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. advokácii a o zmene a doplnení zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších
predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2.
Advokát je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa
dozvie v súvislosti s poskytovaním právnej pomoci pre klienta.
3.
Advokát sa zaväzuje poskytovať právnu pomoc účelne a hospodárne, pri využití všetkých
dostupných zákonných prostriedkov, v rámci pokynov klienta. Ak by však pokyny klienta
boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, nie je nimi advokát viazaný.
O tejto skutočnosti je povinný advokát klienta vhodným spôsobom poučiť.
4.
Advokát je oprávnený poskytovať právnu pomoc podľa tejto zmluvy aj prostredníctvom
svojich zamestnancov (advokátskych koncipientov).
5.
Advokát je oprávnený pri poskytovaní právnych služieb pre klienta využiť služby iných
vhodných advokátov a ich advokátskych koncipientov, pričom voči klientovi zodpovedá
tak, akoby právne služby podľa tejto zmluvy poskytoval sám.
2
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Článok IV.
1.
Klient je povinný poskytovať advokátovi všetky potrebné podklady na vykonanie
kvalifikovanej právnej pomoci včas a riadne.
2.
Klient sa zaväzuje včas poskytovať advokátovi pravdivé a úplné informácie potrebné pre
poskytovanie právnej pomoci.
3.
Klient sa taktiež zaväzuje poskytovať advokátovi náležitú súčinnosť najmä tým, že pokyny,
resp. príkazy, ako i dokumenty a informácie podľa bodu 1. a 2. tohto článku bude zadávať
(resp. poskytovať) vhodnou formou (najmä písomne, ibaže je to účelné inou formou, napr.
elektronickou poštou, telegraficky, faxom, telefonicky, prípadne iným podobným spôsobom a
to bez zbytočného odkladu; faxové a e-mailové správy nie je potrebné potvrdzovať aj
doručením poštou) s jasným formulovaním záležitostí, ktoré chce dosiahnuť.
4.
V prípade, že príslušné podklady a informácie nebudú poskytnuté v súlade s vyššie
uvedenými podmienkami, advokát nezodpovedá za škodu spôsobenú prípadným
omeškaním, prípadne možným zmeškaním lehôt stanovených všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Článok V.
1.
Odmena za poskytnutú právnu pomoc podľa tejto zmluvy je dohodnutá ako zmluvná
paušálna odmena v zmysle § 5 písm. a) vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej
republiky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako ,,vyhláška“) vo výške 900,- Eur bez
DPH mesačne.
2.
K odmene určenej podľa odseku 1 tohto článku bude pripočítaná DPH podľa platných
právnych predpisov v čase vystavenia faktúry.
3.
Súčasťou paušálnej odmeny podľa odseku 1 tohto článku je i náhrada hotových výdavkov
účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä
cestovné a telekomunikačné výdavky, náhrada straty času podľa § 15 Vyhlášky.
4.
Zmluvné strany sa dohodli, že klient si hradí sám všetky súdne, správne a iné poplatky.
5.
Advokát je oprávnený fakturovať si dohodnutú odmenu mesačne, vždy v posledný deň
kalendárneho mesiaca, a to na základe faktúry s lehotou splatnosti 30 dní.
3
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
6.
V prípade skončenia zmluvného vzťahu medzi advokátom a klientom, založeného touto
zmluvou, je advokát povinný vykonať nevyhnutné úkony, aby klient neutrpel ujmu.
V prípade takýchto úkonov sa odmena za ich vykonanie bude posudzovať podľa Článku V.
odsek 1 a 2 tejto zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
7.
Advokát sa zaväzuje v prípadných súdnych sporoch, v ktorých by na základe tejto zmluvy
zastupoval klienta, vyčísliť a uplatniť na súde trovy právneho zastúpenia v zmysle
vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych
služieb. V prípade, ak tieto trovy právneho zastúpenia budú klientovi, alebo advokátovi
priznané právoplatným súdnym rozhodnutím a protistranou v súdnom konaní uhradené,
zmluvné strany sa dohodli, že takto priznané a uhradené trovy prináležia advokátovi.
8.
Advokát vyhlasuje, že má a počas platnosti tejto zmluvy bude mať uzavretú platnú poistku
zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom advokácie vo výške 3 000 000,- Eur.
Článok VI.
1.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2013. Advokát začne poskytovať
klientovi právnu pomoc na základe tejto zmluvy odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2.
Ukončenie tohto zmluvného vzťahu je možné dohodou, alebo výpoveďou ktorejkoľvek zo
zmluvných strán, a to aj bez uvedenia dôvodu výpovede.
3.
Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane.
4.
Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca
nasledujúceho po uplynutí kalendárneho mesiaca v ktorom bola výpoveď doručená druhej
zmluvnej strane.
5.
Zmluvné strany sa dohodli, že advokát má nárok na odmenu za jednotlivé úkony právnej
pomoci podľa Článku V. odsek 1 tejto zmluvy vykonaných počas platnosti a účinnosti tejto
zmluvy aj po ukončení zmluvného vzťahu podľa tejto zmluvy.
Článok VII.
1.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. Účinnosť
nadobúda táto zmluva deň po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.
2.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.
4
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
3.
Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvárajú slobodne a vážne, pred jej podpisom
si ju prečítali, jej obsahu úplne porozumeli, na dôkaz čoho ju vlastnoručne podpisujú.
V Bratislave, dňa ___.02.2013
V Bratislave, dňa ___.02.2013
Advokát
Klient
_________________________________
__________________________
Advokátska kancelária
Fakultná nemocnica Nitra
JANČO, JAKUBČÁK A PARTNERI, s.r.o. MUDr. Jozef Valocký, riaditeľ
JUDr. Ladislav Jančo, MPH
konateľ, advokát
5
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
Download

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci