ffi
29 EKıM
CUMHURiYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
T.c.
SU LTAN B EYL| KAYMAKAM LİĞ
SAYI
:88108280
l
İ
.,..l10l2l14
KONU: Kutlama Programı
Cumhuriyetimizin 91. Yıldönümü dolayısıyla İlçemizde yapılacak
olan kutlama programı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgi|erinizi ve gereğini arzlrica ederim.
ıbrahim özere
Sultanbeyli Kaymakamı
Ek: Program
Dağıtım
Gereği:
Bilgi:
(ÖzelKaiem Müd.)
1 - Garnizon Komutanlığına
2- Sultanbeyli Belediye Başkanlığına
3- Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları
4- Siyasi Partiler
5678-
İstanbulValiliği
Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Odalar
Bankalara
Basın Kuruluşlarına
Mahalle Muhtarlıklarına
29 EKıM
CUMHURİYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
SULTANBEYLi İLÇESİ
29 EKiM cuMHuRiyer gavRAMı
KUTLAMA PROGRAMİ
(28-29 rı<iıv 2014)
GENEL ESASLAR:
1- Bu program Cumhuriyetimizin kuruluşunun 91.yıldönümü tüm
yurtta olduğu gibi ilçemizde de kıvanç ve coşkuyla kutlanmak
amacıyla düzenlenmiştir.
2- Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim Salıgünü saat 13:0O'te
baş|ar, 29 Ekim Çarşamba günü saat 24:Ol'dasona erer.
3- Bayram Milli Birliğimizi vurgulayacak şekilde coşkuyla
kutlanacaktır.
4- Bütün okullar, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel kuruluşlar,
binalar, iş yerleri, tören alanları, yollar, caddeleı meydanlar
bayraklarla süslenecektir. Bayraklar Türk Bayrağı Kanununda,
Tüzüğünde belirtilen şekilve esasa uygun olacaktır.
L
29 EKıM
CUMHURİYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
A_
1- 28
SuLTANBEYLi KENT MEYDANıNDAKi
çELENK suNMA röneııi
Ekim Salıgünü Çelenk Sunma Törenine, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğünce belirlenecek okullardan yeterli sayıda öğrenci
grubu, bayrak ve flama ile katılacaklardır.
12:50 Törene katılacakların yerlerini alması.
13:00 Atatürk Anıtı'na çelenklerin konulması. (Kaymakam,
Garnizon Komutanı ve Be|ediye. Başkanı)
13:04 Saygı Duruşunu takiben |stikla| Marşı ile birlikte şanlı
bayrağımızın göndere çekilmesi.
2- Törene katılacaklar
a) Sultanbeyli Kaymakamı
b) Garnizon Komutanı
c) Sultanbeyli Belediye Başkanı
d) Siyasi Parti Teşkilatları
e) Mülki Erkan ve Sivil Kuruluş Temsilcileri
f) OkulMüdürleri
g) Muhtarlar
I
29 EKıM
CUMHURİYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
3- Çelenk Sunma Sırası
1- Kaymakamlık Çelengi
2- Garnizon Komutanlığı Çelengi
3- Belediye Başkanlığı Çelengi
4- Çelenkler saat
,t3:00'te
Atatürk Anıtı'na Kaymakam, Garnizon
Komutanı ve Belediye Başkanı tarafından konulması. Saygı
d.uruşunu takiben Battal Gazi Ortaokulu Müzik Öğretmeni
Ozgür AKAN yönetiminde lstiklal Marşı ile bir|ikte şanlı bayrağımız
göndere çekilecektir.
5- Çelenkler
Çelenk sunum sırasında tören yönetimini Mareşal FevziÇakmak
Ortaoku lu Beden Eğitimi Öğ retmeni Haldu n Y lLDlZ yapacaktı
r.
Çelenkler "Resmi BayramIar ve Anma Günlerinde Anıtlara
Konulacak Çelenklerin Hazırlanması, Taşınması ve Sunulması
Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre uygun yapılacaktır.
29 EKıM
cuırHuRiYET BAYRAMı
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
B- 29
exiıı cüıııj rEenixleni rıguı_ röneı,ıi
29 Ekim günü saat 09:00'da Sultanbeyli Kaymakamı,
Kaymakamlık Makamında protokol sırasına göre kutlamaları
kabul edeceklerdir.
29 EKıM
CUMHURİYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o1 4
c- 29 EKİM cüı,ıü yApıLAcAr röneırl
(KENT MEYDANl)
1- Törene katılacak okullaı Kamu Kurum ve Kuruluşları saat
1
0:00'da tören alanındaki yerlerini alacaklardır,
2- Saat 1O:1S'te İlçe Kaymakamı, Garnizon Komutanıve Belediye
Başkanı ile birlikte törene katılanların ve halkın bayramını
kutlayacaklardır.
3- Kutlama sonrası Battal Gazi Ortaokulu Müzik Öğretmeni
Özgür AKAN eş|iğinde İstikla| Marşı söylenecek aynı anda
şanl ı bayrağ ı m ız göndere çekilecektir.
4-'Kutlama Komitesi Başkanı ve Sultanbeyli Kaymakamı Sayın
İbrahim ÖZert iarafından günün anlam ve önemini belirten bir
konuşma yapılacaktır.
b
29 EKıM
CuMHURıYET BAYRAıjll
KUTLAMA PROGRAMl
2o14
5- Halk Oyunları gösterisi
6- Şiirler
7- Geçit Töreni
8- Tören yöneticisinin komutu ile bando eşliğinde tüm öğrenciler
geçit töreni yapacaklardır.
Geçit töreni aşağıdaki sıraya göre yapıIacaktır:
a) Tören Yöneticisi Haldun
b) Bayrak ve Flama Grubu
c) Tüm öğretmenler
YlLDlZ
d) Lise ve dengiokullar (özel-resmi)
e) Tüm ilköğretim okulları
I
29 EKİM
CUMHURİYET BAYRAMİ
KUTLAMA PROGRAMl
2o1 4
KUTLAMA İLE İLGİLİ GENEL ESASLAR
1- Öğrencilerin geliş-gidişleri Okul Müdürlerinin görevlendirdikleri
öğreimenlerin nezaretinde yapılacaktır.
2- Kent Meydanı tören alanı platformu ve ses düzeninin hazırlanması tören alanlarının süslenmesi ve Bayram Program Kitapçığının
bastırılması Sultanbeyli Belediyesi tarafından yapılacaktır.
3- Tören alanlarında, oku|ların geliş-gidiş yollarında ve
güzergAhlarında emniyet ve trafik düzeni Emniyet Müdürlüğü ve
Belediye zabıtası taraf ndan koordineli olarak bi rlikte sağlanacakı
tı r.
4- Törenlerin yapı|acağı alanlarda 1 ambulans İlçe
Sağlık
M
ndu ru-
üdürlüğ
ü
lacaktır.
nce doktor nezaretinde tören boyu nc a hazır bu
lu
5- Hava şartlarının uygun olmaması halinde tören Sultanbeyli
Kültür Merkezinde yapılacaktı
6- Tüm
r.
faaliyetlerle i|gili emniyet tedbirleri İlçe Emniyet
Müdürlüğünce alınacaktı
r.
29 EKıM
CUMHURİYET BAYRAM|
KUTLAMA PROGRAMl
ONEMLİ NOT
Bu Kitapçık Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından düzenlenen
"Çelenk Sunma Töreni", "Tebriklerin KabuI Töreni" ile "Kent
Meydanında" yapılacak Resmi Geçit Töreni" için davetiye
niteliğindedir.
Ayrıca, kitapçıkta yer alan resmi törenler ve kutlama etkin|iklerinin icrasına yönelik belirtilen hususlar emir niteliğinde olup,
kendilerine sorumluluk verilen kurum ve kuruluşlar, bu görevlerin
yerine getiri lmesind e azami gayret göstereceklerd ir.
Download

29 Ekim Cumhuriyet BayramıResmi Kutlama Programı için tıklayınız.