2015-2019
STRATEJİK PLANLAMA
SEMİNERİ
YASAL DAYANAK
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu(24/12/2003
tarihli ve 25326 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul Ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik (26/05/2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanmıştır.)
 Kamu İdareleri için Stratejik Planlama Klavuzu
 MEB’in 2010/14 sayılı genelgesi
 MEB’in 2013/ 26 sayılı genelgesi
STRATEJİK YÖNETİM KAVRAMI
Strateji:
Önceden belirlenmiş hedeflere ulaşmak için izlenen yol.
Stratejik Yönetim:
Kuruluşun mevcut durumu ile varoluş gerekçesinden hareketle
ve geleceğe dönük bir bakış açısını içerecek şekilde;
bütçesinin, uzun vadeli amaç ve hedefler doğrultusunda
hazırlanması,
uygulanması
ile
sonuçlarının
izlenerek
değerlendirilmesidir.
Stratejik Planlama:
Örgütün belirlediği hedeflere; hangi süre, kaynak ve
yöntemlerle erişeceğini sistematik bir biçimde ortaya
koyduğu orta ve uzun vadeli plan.
STRATEJİK YÖNETİM SÜRECİ
STRATEJİK PLANIN ANA BÖLÜMLERİ
● SUNUŞ
● GİRİŞ
● I. BÖLÜM
Stratejik Planlama Hazırlık Süreci
● II. BÖLÜM
Durumu Analizi
1) Tarihsel Gelişim
2) Yasal Yükümlülükler ve
Mevzuat Analizi
3) Faaliyet Alanları, Ürün ve
Hizmetler
4) Paydaş Analizi
5) Kurum içi Analiz
6) Kurum dışı Analiz
7) GZFT Analizi
8) Gelişim / Sorun Alanları
● III. BÖLÜM
Geleceğe Yönelim
1) Misyon, Vizyon, Temel
Değerler
2) Temalar, Stratejik Amaçlar,
Hedefler ve Performans
Göstergeleri
3) Stratejiler / Tedbirler
● IV. BÖLÜM
Maliyetlendirme
1) Tahmini Maliyet Tablosu
2) Tahmini Kaynak Tablosu
● V. BÖLÜM
İzleme ve Değerlendirme
1) İzleme ve Değerlendirme
2) Raporlama
I. STRATEJİK PLANMA HAZIRLIK
SÜRECİ
Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları;
1) Planın Sahiplenilmesi
2) Planlama Sürecinin Organizasyonu
3) İhtiyaçların Tespiti
4) Zaman Planı
5) Hazır Programından
Oluşmaktadır.
II. DURUM ANALİZİ
1 ) Tarihsel Gelişim:
Kurumun bulunduğu bölgenin tanıtılacağı bir
bölüm olmayıp;
3 temel soruya yanıt aranır, Kurum/Kuruluş:
 Hangi tarihte kurulmuştur?
 Hangi amaca hizmet eder?
 Geçirdiği kritik aşama ve değişimler nelerdir?
2) Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi:
Kuruluşun mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri
tespit edilir.
Faaliyet alanını düzenleyen mevzuat gözden
geçirilir ve yasal yükümlülükler listesi oluşturulur.
Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları
daha
sonraki
aşamada
faaliyet
alanlarının
belirlenmesine
ve
kuruluşun
misyonunun
oluşturulmasına katkı sağlar.
3) Faaliyet Alanları Ürün ve Hizmetler :
Ürün ve Hizmetler
1.1 Eğitim ve Öğretim İşleri (Genel)
İŞLERİ
1.2 Eğitim ve Öğretim Programları
2. ÖĞRENCİ İŞLERİ
1. EĞİTİM VE ÖĞRETİM
Kuruluşun ürettiği
temel
ürün
ve
hizmetler belirlenir ve
belirli faaliyet alanları
altında gruplanır.
Faaliyet
Alanı
1.3 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi
1.4 Ölçme ve Değerlendirme
1.5 Okul, Kurum Açma, Kapatma, Devir, Ad Verme İşleri
1.6 Kontenjanların Belirlenmesi
1.7 Yazılı ve Görsel Eğitim Materyali (Modül)/Ders Kitapları
2.1 Öğrenci İşleri (Genel)
2.2 Kayıt-Kabul
2.3 Nakil ve Geçişler
2.4 Denklik İşleri
2.5 Devam-Devamsızlık
2.6 Ödül ve Disiplin İşleri
2.7 Öğrenci Askerlik İşlemleri
4) Paydaş Analizi:
Paydaşlar, kuruluşun ürün ve
hizmetleri ile ilgisi olan, kuruluştan
olumlu / olumsuz etkilenen veya
kurumu etkileyen kişi, grup veya
kurumlardır. İç paydaş, Dış paydaş
ve
yararlanıcılar
olarak
gruplanabilir.
BAKANLIK
İL MEM
İLÇE MEM
OKUL /
KURUM
Paydaş Analizi ile;
 Stratejik planın temel unsurlarından biri olan
katılımcılık sağlanabilir,
 Paydaşların dikkate alınması sağlanacak ve plan
sahiplenilecektir,
 Verilen hizmetlerin yararlanıcıların ihtiyaçlarına
göre şekillendirilmesi sağlanacaktır.
Paydaş Analizi:
1)
2)
3)
4)
Paydaşların Tespiti
Paydaşların Önceliklendirilmesi,
Paydaşların Değerlendirilmesi,
Paydaşların Görüş ve Önerilerinin
Alınması ve değerlendirilmesi,
aşamalarından oluşur.
Paydaş Önceliklendirme Matrisi :
Faaliyetlerini
Etkileme Derecesi
Taleplerine
verilen
Önem
Tam 5, Çok 4, Orta 3, Az 2, Hiç 1
NEDEN
PAYDAŞ
1,2,3 İzle
4,5 Bilgilendir
1,2,3 Gözet
4,5 Birlikte
Çalış
Sonuç
YARARLANICI
DIŞ PAYDAŞ
PAYDAŞLAR
İÇ PAYDAŞ
Paydaşın Kurum
Paydaşın
Paydaş Etki / Önem Matrisi :
Etki
Zayıf
Güçlü
İzle
Bilgilendir
Önem
Önemsiz
Önemli
Çıkarlarını gözet,
Çalışmalara dahil et
Birlikte çalış
Faaliyet Alanı Ürün / Hizmet Matrisi :
Faaliyet Alanı 1
Paydaşlar
Paydaş 1
Paydaş 2
Paydaş 3
Ü/H 1
Ü/H 2
Ü/H 3
Faaliyet Alanı 2
Ü/H 1
Ü/H 2
Ü/H 3
5) KURUM İÇİ ANALİZ :
Kurum içi analiz, kurumun örgütsel
yapısının, sahip olduğu kaynakların ve
istatistik verilerinin;
a) Kuruluşun Yapısı
b) Beşeri Kaynakları
c) Kurum Kültürü
d) Teknoloji
e) Mali Durum
başlıklarında mevcut durumunu ortaya
koyan analizdir.
Kurum içi analiz neticesinde elde edilen
ve kurumumuzu olumlu yönde etkileyen
faktörler GZFT analizinde Güçlü Yönlerimizde,
olumsuz
etkileyen
faktörler
Zayıf
Yönlerimizde dikkate alınır.
Belirlenen
güçlü
yönler
kuruluşun
hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı
tedbirlere ışık tutacaktır.
6) KURUM DIŞI ANALİZ (PEST) :
Kuruluşun kontrolü dışında olan ancak kuruluş
için kritik olabilecek dışsal değişim ve eğilimlerin
fırsat ve tehditler olarak incelenmesidir.
Fırsatlar, kuruluşu olumlu yönde etkileyen,
tehditler ise kuruluşu olumsuz yönde etkileyen
dışsal faktörlerdir.
Kurum
dışı
Analiz
kapsamında
çevresel
faktörlerin Politik, ekonomik, sosyal, Teknolojik,
Ekolojik ve etik, açıdan rekabete yönelik etkenlerin
incelenmesi gerekir.
7) GZFT ANALİZİ :
a) Güçlü Yönler : Kurum içi analiz
sonucunda
ortaya
konulan
ve
paydaş
görüşlerinden elde edilen
kurumumuzu
olumlu etkileyen faktörlerdir.
b) Zayıf Yönler : Kurum içi analiz
sonucunda
ortaya
konulan
ve
paydaş
görüşlerinden elde edilen
kurumumuzu
olumsuz etkileyen faktörlerdir.
c) Fırsatlar : Kurum dışı analiz sonucunda
ortaya konulan ve paydaş görüşlerinden elde
edilen
kurumumuzu
olumlu
etkileyen
faktörlerdir.
d) Tehditler: Kurum dışı analiz sonucunda
ortaya konulan ve paydaş görüşlerinden elde
edilen
kurumumuzu olumsuz etkileyen
faktörlerdir.
GZFT ANALİZİ :
Güçlü Yönler
123-
Zayıf Yönler
123-
Fırsatlar
123-
Tehditler
123-
8) Sorun alanları (Gelişim Alanları) Analizi:
Örgütün durum analizi ile ortaya koyduğu
temel sorun alanlarının, bir başka deyişle gelişim
veya
gelişmeye
açık
alanlarının
belirlendiği
bölümdür.
Temel olarak GZFT analizi ve üst politika
belgeleri analizi verilerinden faydalanılır.
İlk olarak tüm sorun alanları liste
halinde
tespit edilir. Ardından bu alanlarda istenen gelişimin
sağlanabilmesi yani hedefleme yapılabilmesi için
belirli başlıklar halinde gruplamalar yapılır.
Sorun alanları (Gelişim Alanları) Analizi:
Belirli başlıklar altında yapılan gruplamalar;
stratejik planda ele alacağımız gelişim alanı
gruplarını yani Temaları belirtir. Ancak Tema
başlıklarının Misyon ve Vizyondan hareketle de
netleştirileceği unutulmamalıdır.
Tema başlıklarının belirlenmesinin ardından,
ilgili tema başlığı için eksik kalan gelişim alanı
önerileri başlık altına eklenir.
Elde edilen listeler durum analizi verileri ve
tutarlılık açılarından kontrol edilerek gelişim
alanları listeleri tamamlanır.
III. GELECEĞE YÖNELİM
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Misyon ve Vizyon,
Temel Değerler,
Temalar,
Stratejik Amaçlar,
Stratejik Hedefler,
Performans Göstergeleri ve Hedefleri,
Strateji ve Politikalar,
Faaliyetler ve Projeler.
1) MİSYON VE VİZYON:
MİSYON:
Kurumun içindeki ve dışındaki herkese kim
olduğunu, ne yaptığını, kime yaptığını, nasıl ve
neden yaptığını belirleyen, bugün olduğu durumla
birlikte gelecekte arzulananı yansıtan ve varoluş
amacını belirleyen bir görev bildirgesidir.
Misyon bildirimi için temel sorular ?
 Kuruluşun varoluş nedeni nedir?
 Kuruluşun yasal görevleri nelerdir?
 Kuruluş kimlere hizmet sunar?
 Kuruluş çalışma alanı nedir?
 Kuruluş hangi ihtiyaçları karşılıyor?
MİSYON; Amaç tanımı, Görev ve yetkiler,
Hizmet alanlar ve hizmet veya ürün
tanımından oluşur.
Misyon ifadesi:
 Kısa ve çarpıcı olmalıdır.
 Hizmetin yerine getirilme sürecini değil, hizmetin
amacını tanımlar.
 Yasal düzenlemelerle kuruluşa verilmiş olan görev
ve yetkiler çerçevesinde belirlenir.
 Kurumun hizmet verdiği kişi ve kuruluşları belirtir.
 Kurumun sunduğu hizmet ve/veya ürünler
tanımlanır.
VİZYON:
Sanki oradaymışız gibi, ulaşmak istediğimiz
durumu tanımlayan nitelikli bir hedef seçimidir.
Mevcut
sorunların
üstesinden
gelinebildiği
takdirde kurumun ideal olarak bulunacağı konumu
anlatan kısa bir ifadedir.
Vizyon Bildirimi için Temel Sorular :
 İdeal geleceğimiz nedir?
 Çalışanlar ve yararlanıcılar tarafından nasıl
algılanmak isteniyor?
 İdari ve Siyasi otoriteler nasıl bir gelecek
öngörüyor?
VİZYON BELİRLEME SÜRECİ:
 Yöneticilerin tekliflerinde radikal olmalarının
teşvik edildiği aşamadır. Çünkü ideal gelecek
tanımlanacaktır.
 Kuruluşun vizyonunun diğerlerinden ayırt edici
özelliklere sahip olması gerekir.
 Kuruluş çalışanları kadar diğer paydaşlarında
ilgisini çeker.
 Kısa ve akılda kalıcı olmalıdır.
 İlham vericidir ve bir iddia taşır.
2) TEMEL DEĞERLER:
Kurumun kurumsal ilkeleri ve davranış kuralları ile
yönetim biçimini ifade eden kavramlardır.
3 Temel Alana ilişkin olurlar;
1.Kişiler: Kuruluş Çalışanlarına ve Paydaşlarla ilişkilere
yönelik değerler,
2.Süreçler: Kuruluşun Yönetim, karar alma ve hizmet
üretimi süreçlerine ilişkin değerler,
3.Performans: Kuruluşun ürettiği hizmet ve/veya
ürünlerin kalitesine yönelik beklentilere ilişkin
değerlerdir.
Temel değerler;
Kurum kültürü haline gelmiş ifadelerdir.
Kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerin
belirlenmesine rehberlik ederler.
İnançları açık ve kesin bir dille ortaya koymalıdırlar.
Çalışanların iş ve işlemlerinde verim ve etkinliğini
artıracak ve motivasyon sağlayacak ifadeler olmalıdır.
Vizyonun gerçekleştirilmesini sağlayacak sistem ve
süreçleri desteklemelidir.
TEMEL DEĞERLERE ÖRNEKLER:
 Genellik ve Eşitlik,
 Planlılık,
 Ferdin ve Toplumun
İhtiyaçlarını gözetme,
 Yöneltme,
 Eğitim Hakkı,
 Fırsat ve İmkân eşitliği,
 Süreklilik,
 Atatürk İnkılâp ve İlkeleri
ile Atatürk Milliyetçiliğine
bağlılık,
 Demokrasi Eğitimi,
 Laiklik,
 Bilimsellik,
 İşbirliğine Açıklık,
 Her Yerde Eğitim.
(MEB için örnekler)
3) TEMALAR:
 Okul / kurum’un temel görev alanlarını belirten bir
veya iki kelimelik bölüm başlıklarıdır.
 Tema; Hizmetlerin ana başlıklar altında verilmesidir.
4) STRATEJİK AMAÇLAR (SAM):
Misyonun yerine getirilmesine katkıda bulunmalıdır.
İddialı ama gerçekçi ve ulaşılabilir olmalıdır.
Okulun şimdiki durumundan gelecekte arzu edilen
durumuna dönüşümünü sağlayabilecek nitelikte
olmalıdır.
Ulaşılmak istenilen noktayı açıkça ifade etmeli
ancak buna nasıl ulaşılacağını ayrıntılı olarak
açıklamamalıdır.
Stratejik
planlama
sürecinin
daha
sonraki
aşamaları için bir çerçeve sunmalıdır. Hedeflerin
gerçekleşmesinde yol gösterici olmalıdır.
Okulun öncelikleri ve durum analizi sonuçlarına
göre şekillenmelidir.
Orta vadeli bir zaman dilimini kapsamalıdır.
Önemli
dışsal
değişiklikler
değiştirilmemelidir.
olmadığı
sürece
SAM BELİRLENMESİNDE ÖNEMLİ NOKTALAR
Üst Belge ve bilgilerle uyumlu olmalıdır. Bu uyum
amacın sonunda bilgi olarak verilmelidir.
Kuruluş SP’nın da en az 1 tane olmalıdır. Üst sınır
olmamakla birlikte çok fazla olmamasına dikkat
edilmelidir.
Ulaşılmak istenen sonucu açık ifade etmeli ama
nasıl ulaşılacağı kısmına girmemelidir.
Sayısal ifadelerden
kaçınılmalıdır.
ve
görev
tanımlarından
Yapılacaktır, edilecektir gibi gelecek yönelimi ile
veya yapmak etmek gibi mastar ekleriyle yapılmış
tanımlamalarla biterler.
5) STRATEJİK HEDEFLER:
Stratejik Amaçları gerçekleştirebilmemize yönelik
spesifik ve ölçülebilir alt amaçlardır.
Orta ve Uzun vadeli olarak belirlenirler. (3-5 yıl)
SSÖÖG-Z kuralına uygun olmalıdırlar.
SSÖÖG-Z kuralına uyulmaması halinde daha
spesifik ve ölçülebilir hale getirmek amacıyla
stratejik göstergeler (performans göstergeleri)
kullanılabilir.
İmkânsız olmamalı ama iddialı ve sonuca odaklı
olmalıdır.
SSÖÖG-Z Kuralı
 Spesifik (özgün daraltılmış, sınırları belirgin)
 Somut
 Önemli
 Ölçülebilir
 Gerçekleştirilebilir
 Zaman ilişkili
6)PERFORMANS GÖSTERGELERİ VE HEDEFLER
Performans göstergesi, gerçekleşen sonuçların
önceden belirlenen stratejik amaç ve hedeflerle ne
ölçüde örtüştüğünün ortaya konulmasında kullanılır.
Yani hedeflere ulaşmadaki başarımızı ölçebileceğimiz
temel değerlerdir.
Stratejik
planda
hedefe
yönelik
göstergelerine yer verilmesi gereklidir.
performans
Stratejik Hedefler için oluşturulan Performans
Göstergeleri kurum düzeyinde, Performans Hedefleri
için oluşturulan Performans Göstergeleri Harcama
Birimi düzeyinde değerlendirilir ve raporlanır.
Performans Göstergelerinin Nitelikleri
Anlamlılık: Hedeflerle ilgi kurabilme
Kapsamlılık : Hedefi kapsama
Geçerlilik: Ölçmeye çalıştığı hedefi temsili etmeli
Sorumluluk: Doğrudan birim sorumluluğuna verilebilme
Dengelilik: Göstergeler arası uyum.
Nesnellik: Tanımının net ve açık olması
Basitlik: Hesaplanabilme, verilerin elde edilebilmesinin
kolaylığı.
Güvenilirlik: Verilerin tutarlılığı ve karşılaştırılabilir olması
Ulaşılabilirlik: Verinin ek maliyet getirmeden veya uygun
maliyetle toplanabilmesi
Sahiplenme: İlgili tarafların gösterge üzerinde hemfikir
olması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Girdi, Çıktı, Verimlilik, Sonuç ve Kalite’den
oluşan 5 türü vardır.
Bir hedef için herhangi bir sınıfa ait olmak üzere
birden fazla performans göstergesi belirlemek
mümkündür.
Hedeflerin niteliği (girdi, çıktı, verimlilik, sonuç
veya kaliteye yönelik olması) performans
göstergelerinin niteliğini de etkiler.
PERFORMANS GÖSTERGE/HEDEF TABLOSU
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
CARİ
YIL
PERFORMANS HEDEFLERİ
2014
2015
2016
2017
2018
2019
PG 3.3.1 Rehberlik Ve Denetimi Yapılan Resmi
44,00
Okul/Kurum Oranı ( %)
33,34
33,33
33,33
33,34
33,33
PG 3.3.2 Rehberlik Ve Denetimi Yapılan Özel
70,00
Okul/Kurum Oranı (%)
100
100
100
100
100
10
10
11
12
12
PG 3.3.3 Gerçekletirilen Yetki Devri Sayısı
10
PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN TÜRLERİ
Girdi: Bir ürün veya hizmetin üretilebilmesi için
gereken kaynaklardır.
Çıktı: Üretilen ürün veya hizmetlerin miktarıdır.
Verimlilik: Birim çıktı başına girdi veya maliyettir.
Girdi-Çıktı arası ilişkiyi gösterir.
Sonuç: Elde edilen çıktıların amaç ve hedeflerin
gerçekleştirilmesinde nasıl ve ne ölçüde başarılı
olduklarını gösterir. Etkililik olarak ifade edilirler ve en
önemli performans göstergeleridir. Toplum için net
sonuçlar, yüzde kaça düştü, sorunlar ne ölçüde
azaldı, ne ölçüde iyileşme oldu gibi sorulara yanıtlar
verirler.
Kalite: Mal veya hizmetlerden yararlananların veya
ilgililerin beklentilerinin karşılanmasında ulaşılan
düzeydir.
7) STRATEJİ VE POLİTİKALAR :
Kuruluşun amaç ve hedeflerine nasıl ulaşacağını
gösteren kararlar bütünüdür. GZFT analizinde ortaya
koyulan veriler strateji üretmede TOWS analizi
aracılığıyla kullanılırlar.
Amaç ve hedeflere ulaşmak için neler yapılabilir?
Olası sorunlar nelerdir ve bu sorunları nasıl aşabiliriz?
Amaç ve hedeflere ulaşmak için
alternatif yol ve yöntemler nelerdir?
izlenebilecek
Alternatiflerin maliyetleri, olumlu ve olumsuz yönleri
nelerdir?
TOWS MATRİSİ
GF Stratejileri: Fırsatların avantajı için
güçlü yönleri kullan
ZF Stratejileri: Zayıflğı yenmek için
fırsatları kullan
GT Stratejileri: Tehditleri uzaklaştır-mak
için güçlü yönleri kullan
ZT Stratejileri : Zayiflığı azalt, tehditlerden
kurtul
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
FIRSATLAR
G-F Stratejileri
Z-F Stratejileri
TEHDİTLER
G-T Stratejileri
Z-T Stratejileri
8) FAALİYETLER ve PROJELER:
Stratejik amaç ve hedefler kurumun neyi
başaracağını, faaliyet ve projeler ise bunun nasıl
başarılacağını ifade eder.
Belirli
bir
amaca
hizmet
eden
hedefi
yakalayabilmek için gerçekleştirilmesi gereken,
başlı başına bir bütünlük oluşturan yönetilebilir ve
maliyetlendirilebilir, çıktısı ürün veya hizmet olan
işlerin tanımlanmış şeklidir.
FAALİYETLER ve PROJELERİN BELİRLENMESİ:
Faaliyet ve proje, belirli bir amaca ve hedefe
yönelen ve başlı başına bir bütünlük oluşturan
yönetilebilir ve maliyetlendirilebilir üretim veya
hizmet birimidir.
Öncelikli stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek
üzere hangi tür faaliyet ve projelerin yerine
getirileceğine karar verilir.
Stratejik amaç ve hedefler ile performans hedefleri,
idarenin neyi başaracağını, faaliyet ve projeler ise
bunun nasıl başarılacağını ifade eder.
Harcama birimlerini içerir.
Faaliyet ve projeler performans esaslı bütçe
uygulamasının temelini oluşturur.
IV. MALİYETLENDİRME
Maliyetlendirme faaliyet ve projelerin maliyetlerinin
hesaplanarak ortaya koyulduğu aşamadır.
Faaliyet ve Projelerin maliyetlerinden ilgili Stratejik
Hedefin maliyetine,
Stratejik Hedef maliyetinden Stratejik Amacın
maliyetine,
Stratejik Amaçların maliyetinden de Stratejik Planın
maliyetine gidilmesini sağlar.
Maliyetler hesaplanıp ortaya konduktan sonra bunlara
ilişkin Kaynaklarda belirlenir ve kurumun Bütçesi
hesaplanmış olunur.
Maliyetlendirme de Amaç;
Stratejik planda Geleceğe Yönelimi gerçekleştirebilmek
için Planlama-Bütçeleme bağını kurarak; stratejik hedeflerin
gerçekçi
olarak
belirlenmesini
ve
harcamaların
önceliklendirilmesini sağlamaktır.
Hedefin faaliyetlerle ifade edilmesi sonrasında faaliyetlerin
bütçe ile ilişkisinin kurulması bu sayede gerçekleşir. Ancak
maliyetlendirme yapılırken kullanılan faaliyet ve projelere
stratejik plan dokümanı içinde yer verilmesi zorunlu değildir,
hatta tam tersi olarak yer verilmemesi beklenir.
Kaynak-maliyet yapıları ortaya konarak, hedefleme
kontrolü, kaynak yeterliliği ve önceliklendirmeler yapılır.
B
1 nolu
Stratejik
Hedefin
Bütçesi
A
Faaliyetinin
Bütçesi
Faaliyetin
Bütçesi
3.500
6.500
1 nolu
Stratejik
Hedefin
Bütçesi
2 nolu
Stratejik
Hedefin
Bütçesi
1 nolu
Stratejik
Amacın
Bütçesi
10.000
15.000
25.000
1 nolu
Stratejik
Amacın
Bütçesi
2 nolu
Stratejik
Amacın
Bütçesi
Stratejik
Planın
Bütçesi
25.000
30.000
10.000
55.000
Faaliyet maliyetlerinin
belirlenmesi
Stratejik hedef
maliyetlerinin
belirlenmesi
STRATEJİK PLANIN
MALİYETLENDİRİLMESİ
Stratejik amaç
maliyetlerinin
belirlenmesi
Maliyet tablosunda öngörülen maliyetler ile tahmin
edilen
kaynakların
örtüşmesi
gereklidir.
Ancak
öngörülen maliyetlerin tahsis edilen kaynakları aşması
durumunda aşağıdaki yöntemler izlenebilir:
Daha düşük maliyetli stratejiler seçilebilir
Hedefler küçültülebilir
Amaç ve hedeflerin zamanlaması değiştirilebilir
Amaç ve hedefler önceliklendirilerek bazı amaç ve
hedeflerden vazgeçilebilir.
13.12.2015
Önceliklendirmede; kuruluşun yetki alanı
dahilinde, kalkınma planları, programlar ve varsa
özel düzenlemeler başta olmak üzere politika
oluşturulması sürecinde çerçeve oluşturan diğer
üst belgeler de esas alınmalıdır.
Ayrıca sürdürülebilirlik, etkinlik, verimlilik, etki
düzeyi ve uygunluk ilkeleri de göz önünde
bulundurulmalıdır.
TAHMİNİ MALİYET TABLOSU
STRATEJİK
AMAÇ/ HEDEF
STRATEJİK AMAÇ 1
Hedef 1.1
STRATEJİK AMAÇ 2
Hedef 2.1
Hedef 2.2
Hedef 2.3
STRATEJİK AMAÇ 3
Hedef 3.1
Hedef 3.2
Hedef 3.3
Hedef 3.4
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
TOPLAM
Cari Yıl
2014
Plan Dönemi
2015
2016
2017
2018
2019
TAHMİNİ KAYNAK TABLOSU
Cari Yıl
2014
Genel Bütçe
YİKOP
Kantin
Döner Sermaye
Dış Kaynaklar
TOPLAM
Plan Dönemi
2015
2016
2017
2018
2019
V. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
İzleme: Stratejik plan uygulamasının sistematik
olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır.
Değerlendirme: Uygulama sonuçlarının amaç ve
hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç ve
hedeflerin tutarlılık ve uygunluğunun analizidir.
İzleme ve Değerlendirme Çalışması;
Faaliyetleri, bütçeyi, Stratejik hedefleri, performans
hedefi ve performans göstergelerini kapsamalıdır.
İzleme sonuçları raporlaştırılırken;
O yıl yapılması gereken faaliyetler yapılmış mı?
Faaliyetlerin geldiği aşama nedir?
Faaliyetlerin temel sonuçları neler olmuştur?
Faaliyet hangi Stratejik Hedefle ilgili ise o hedefin
ne kadarı gerçekleşmiştir?
Faaliyetin başarısını ölçmek için önceden belirlenen
performans hedefi ve/veya performans göstergesi
ne kadar gerçekleşmiştir? Vb. sorular
cevaplandırılmalıdır.
TEŞEKKÜRLER
Download

stratejik plan eğitim sunusu 1