T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü
Sayı
Konu
: 16662115-010.07/J^Ç : Dış Genelgeler
Tapu ve Kadastro
Genel Muaurluöu
1 °fo
y^.04.2014
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi : Genel Müdürlüğümüz Tapu Dairesi Başkanlığının 17.04.2014 tarih
23294678-010.06.02/21983 sayılı yazısı.
Genel Müdürlüğümüz Tapu Dairesi Başkanlığının “ Kadastro çalışmasından kaynaklanan
hataların düzeltilmesi “ konulu genelge taslağı yazımız ekinde gönderilmiştir.
Konu ile ilgili öneri ve görüşlerinizin en geç 24.04.2014 tarihi mesai bitimine kadar Bölge
Müdürlüğümüze gönderilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
Öme
B< w
EK:
1-) İlgi yazı ve eki (8 sayfa)
DAĞITIM :
Bölge Müdürlüğümüze bağlı
Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine
Erdoğan Akdağ Mah. Viyana Cad. No:13 66200 YOZGAT
Tel : (0354) 214 06 10
Faks : (0354) 214 06 19
Bilgi İçin: S.ARGIN- Şb.Müd.
Elektronik Ağ: www.tkgm.gov.tr
e-posta: [email protected]
NİS
18
2014
10:3200
HP
LASERJET
FAKS
s.l
TC
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Tapu Dairesi Başkanlığı
Tapu
v« Kadastro
Genel v>döriü$u
Sayı
Konu
17/04/2014
GÜNLÜDÜR
: 23294678-010.06.02/21983
;Dış Genelgeler
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNE
İdaremizce "Kadastro çalışmasından kaynaklanan hataların düzeltilmesi” konulu
genelge taslağı hazırlanmıştır. (EK-1)
Bu taslağın teşkilatımız görüşüne sunularak, öneri ve görüşlerin alınmasını müteakip
uygulamanın başlatılması öngörülmektedir. Taslağın tümü ve maddeleri ile ilgili Tapn
Müdürlüklerinin öneri ve görüşlerinin Bölge Müdürlüklerinizce toplanarak, burada yapılacak
görüşme ve değerlendirmeler sonucunda, nihai Bölge Müdürlüğü görüşlerinin Genel
Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. Tapu Müdürlüklerimizin doğrudan görüş
bildirmemesi hususunda hassas davranılması, ayrıca "Taslak" hakkmdaki Bölge Müdürlüğünüz
görüş ve önerilerinin Genel Müdürlüğümüze (Tapu Dairesi Başkanlığı) 25/04/2014 Cuma günü
mesai bitimine kadar ulaştırılması hususlarında bilgilerini ve gereğini önemle arz ederim.
Hidayet GÜVENÇ
Tapu Dairesi Başkanı
Ek
1) Taslak (7 sayfa)
Dağıtım:
-Bölge Müdürlüklerine
Tapu Ve Kadastro Uzman Yrd.
Şube Müdürü
: B.ÖZCAN GENÇ
: M.E.DİVARCI
Not: S070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza ite imzalanmıştır,
Dikmen Cad.No: 14 Bakanlıklar/Ankara
Tel: 0312 413 62 65 Faks: 0312 413 63 02
tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için:
B.ÖZCAN GENÇ
Tapu
apu Ve Kadastro
* Uzman
U:
Yrd.
İS
18
2014
10:3200
HP
LRSERJET
s . 2
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Topu v e K o d o s lr o
I Müd
Sayı : 23294678-010.06/
Konu : Kadastro çalışmasından kaynaklanan
hataların düzeltilmesi
GENELGE:
2014/.....
TAPU VE KADASTRO........ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: 07.01.1984 tarih ve 1458 sayılı Genelge.
Tapu sicili üzerinde yapılmış hataların düzeltilmesine ilişkin olarak ilgi Genelge
gereğince işlem yapılmakta iken, 17.08.2013 tarih ve 28738 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
Tapu Sicili Tüzüğü ile getirilen yeni uygulamalar nedeniyle kadastro çalışmalarından
kaynaklanan hataların düzeltilmesi konusunun yeniden düzenlenmesine gerek duyulmuştur.
Tapu Sicili Tüzüğünün 75. maddesinin 1. fıkrasında kadastro çalışmalarından
kaynaklanan malikin veya hak sahibinin adı, soyadı ve baba adına ilişkin tapu kütüğündeki
hataların düzeltilmesine ilişkin yöntemler belirlenmiş, 2. fıkrasında ise zeminde inceleme
işleminin nasıl yapılacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 3. fıkrasında tapu sicilindeki
bilgilerin güncellenmesi ve eksikliklerin giderilmesinde de bu yöntemlerin kullanılabileceği, 4.
fıkrasında ise kayıt düzeltmeleri için müdürlüklere başvuru yapılmasının zorunlu olduğu
belirtilmektedir.
Genelge, kadastro çalışmalarından kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik
olduğundan başka kurumların belgelerinden kaynaklanan hatalar ile tapu müdürlüklerinde
yapılan işlemler sonucu oluşan hataların Tapu Sicili Tüzüğünün 74. maddesi gereğince
düzeltilmesi asıl olmakla birlikte; Bu nitelikteki hataların düzeltilmesinde, Tüzüğün 74.
maddesi 3. fıkrası gereğince yapılan değerlendirme sonucu zeminde çalışma yapılmasının
uygun olacağı kanaatine ulaşılması halinde, 75. madde hükümlerinin kıyasen uygulanması
mümkün olacaktır.
A) KADASTRO ÇALIŞMALARINDAN DOĞAN HATA VE EKSİKLİKLERİN
GİDERİLMESİ
1) Düzeltmenin Kapsamı
Bu bölümde kadastro ve tapulama çalışmaları sonucu hak sahibi olmuş gerçek kişilerin
adı, soyadı ve baba adı ile diğer kimlik bilgileri, tüzel kişilerin unvan ve diğer tanıtıcı bilgileri
ile taşınmazların belgesine ve haritasına aykırı olarak hatalı tescil edilen nitelik veya
Adres : Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon : (0 312)413 62 53 dahili (Pbx) Faks : (0322)413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www.tkgtn.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. DİVARCI (Şube Müdürü) 1 /7
NİS
18
2014
1 0 : 33ÖÖ
HP
LRSERJET
s . 3
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLtK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Topu v » K a d a s tro
Gçncl
yüzölçümlerinin düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin usul ve esasların
düzenlenmesi amaçlanmaktadır.
Kadastro veya tapulama mahkemeleri tarafından taşınmazın tespit gibi tesciline karar
verilmiş olması sebebiyle hükmen tescil edilmiş kayıtlar üzerindeki hatalar ve eksiklikler de
kadastro çalışmalarından kaynaklanmış olarak değerlendirilir. Bu mahkemelerce verilen
kararlarda kadastro veya tapulama tespitinden farklı hüküm oluşturulması ile başka
mahkemeler tarafından verilen kararlar gereği tescil edilen kayıtların düzeltilmesi bu Genelge
kapsamında değildir.
Düzeltme işlemi, kadastro tespitinin yerinde olup olmadığı, gerçek hak sahibinin veya
taşınmazın el değiştirip değiştirmediğinin tespit edilmesi için değil, kadastro tespiti ile hak
sahibi olan kişilerin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacını taşımaktadır.
Bu tür hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesine dair istemlerin karşılanması
sırasında da, Tapu Sicili Tüzüğünün 18. maddesinde belirtildiği şekilde istemin hak sahibi
tarafından yapıldığının tespit edilebilmesi gerekmektedir.
2) Takip Edilecek Yöntem
Tapu müdürlüğü tarafından, kadastro çalışmalarından kaynaklanan, hak sahibinin
kimlik bilgilerine ilişkin hataların düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesine ilişkin istemin
gerçek hak sahibi tarafından yapıldığının tespit edilebilmesi için öncelikle Tapu Sicili
Tüzüğünün 75. maddesinin 1. fıkrasına göre işlem yapılması gerekmektedir. Buna göre kayda
dayalı tespitlerde varsa dayanağı kayıt ve belgeler ile senetsizden tespitlerde nüfus kayıt örneği
ve ilmühaber incelenmeli, bunun yanında ilgili kuramlarla yazışmalar yapılarak alınan cevaplar
değerlendirilmelidir. Bu belgelerin incelenmesi sonucunda istemin gerçek hak sahibinden
geldiğinin anlaşılamaması halinde; istemde bulunandan, taşınmaz hakkında bilgi sahibi
olabilecek kişilerin ve varsa tespit bilirkişilerinin tanıklıklarına başvurulmak üzere tapu
müdürlüğüne getirilmeleri istenilmelidir.
İlmühaber veya benzeri belgeler ibraz edilememesi, tanık veya tespit bilirkişilerinin
tapu müdürlüğüne gelmelerinin temin edilememesi veya ibraz edilen belgeler ile varsa tespit
bilirkişileri ve tanıkların ifadelerinden istemde bulunanın gerçek hak sahibi olduğu kanaatine
varılamaması durumunda istem sahiplerinin de talebi halinde zeminde inceleme yapılması
kadastro müdürlüğünden/biriminden talep edilir.
Tapu müdürlüğü tarafından, zeminde inceleme yapılmasına ilişkin tedepte
bulunulmadan önce ilgili kuramlarla yazışma yapılmış, nüfus kayıtları, yazışmalar ve varsa
ilmühaberler incelenmiş, tanıklık yapmak isteyenler dinlenmiş ve tanıkların ifadeleri yazılı hale
getirilmiş olmalıdır.
Adres : Dikmen Cad. No:i4 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon : (0 312) 413 62 $3 dahili(Pbx) Faks: (0 312) 413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik Ağ www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat ;E, DİVARCI (Şube Müdürü) 2/7
rlOfl-3
NİS
18
2014
§c- cr
"Tse-sso-esC
.9000^
1 0 : 33ÖÖ
HP
LRSERJET
s . 4
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
T opu v© K a d a s tro
GonoIMmdu•lüğO
3) Taşınmazın Yüzölçümü ve Niteliğinin Düzeltilmesi
Kadastro çalışmaları sırasında taşınmazın yüzölçümü veya niteliğinin belgesine ve
haritasına aykırı olarak hatalı tescil edildiği ilgilisinin başvurusu üzerine veya işlem sırasında
kadastro müdürlüğünce/birimince tespit edilmesi halinde, kadastro müdürlüğü/birimi tarafından
tescil bildirimi düzenlenerek tapu müdürlüğüne gönderilir. Yüzölçümleri ile ilgili hatalann
düzeltilmesinde, kadastro müdürlüğü/birimi teknik personelince, parselin yüzölçümü ve paftazemin uygunluğu incelenir, bu incelemede parselin edinimine, kayıt miktarına göre veya
belgesiz olarak miktar üzerinden edinilip edinilmediğine bakılarak düzeltme konusunun
kadastro mevzuaümn ilgili diğer hükümleri kapsamında kalıp kalmadığı belirlenir, Bu inceleme
sonucunda tespit edilen yüzölçüm hatasının belgesine ve haritasına aykırı olarak tescil edilmiş
bir hata olduğu tespit edilirse bu genelge kapsamında işlem yapılır. Bu hata, Sayısallaştırma
Mevzuatınca işlem sırasında tespit edilmiş ise Sayısallaştırma Mevzuatınca işlem yapılır.
Kadastro müdürlüğünce/birimince gerek belgesine ve haritasına aykırı tescil edilmiş
yüzölçümlerine yönelik inceleme sonucunda gerekse belgesine ve haritasına aykırı tescil
edilmiş taşınmazın niteliğinin incelenmesi sonucunda bu genelge kapsamında yapılacak
düzeltmelerde düzenlenecek Onaylı Rapor’un tescil bildirimine eklenmesi gerekmektedir.
Tapu müdürü, tescil bildirimine uygun olarak düzenlenen istem belgesinin hak
sahiplerince imzalanmasının ardından yevmiye almak suretiyle düzeltmeyi yapar.
4) İşlemin Mali Yönü
Bu Genelge kapsamında taşınmazın niteliği ve/veya yüzölçümüne ilişkin düzeltme
işlemlerinde kadastro müdürlüğü tarafından, kadastro çalışmaları sonucu oluşan hatalann
düzeltilmesi ve eksikliklerin giderilmesinde tapu müdürlükleri tarafından, herhangi bir harç
veya döner sermaye ücreti alınmaz.
B) ZEMİNDE İNCELEME
1) İşlemin Tanımı ve İstem
Tapu Sicili Tüzüğünün 75. maddesinin 2. fıkrasında “Zeminde inceleme, kadastro
müdürlüğü teknik personeli ile birlikte yapılır ve inceleme neticesinde teknik rapor düzenlenir.
Zeminde incelemede, komşu parsel malikleri, muhtar ve diğer ilgililer dinlenir; vergi kaydı ve
diğer her türlü belgeden yararlanılır.” denilerek zeminde inceleme işlemi genel hatları ile
tanımlanmıştır.
Zeminde inceleme; tapu sicilinde kayıtlı kişi ile hak sahibi olduğu iddia edilen kişinin
aynı kişi olduğunun tespit edilmesi amacıyla tapu müdürlüğüne yapılan başvuru sonrası,
kadastro müdürlüğü/birimi personeli tarafından zemininde taşınmazın gösterilmesi, tanık ve
bilirkişilerin ifadelerinin alınması, teknik rapor düzenlenmesi, inceleme komisyonu tarafından
Adres
: Dikmen Cad, No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon ; (0 312) 413 62 53 dahilî(Pbx) F aks: (0312)413 62 52
E-posta : [email protected] gpv.tr Elektronik Ağ: www tkgm.gov tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. DİVARCI (§ube Müdürü) 3 /7
NİS
18
2014
10:3400
HP
LRSERJET
s. 5
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Tapu v * K o d o s tro
G^nc-l Müdî.irlOgO
değerlendirilmesi, düzeltme kanaatine vanlraası halinde ilan edilmesi ve olası itirazların
değerlendirilerek sonucunun tapu müdürlüğüne bildirilmesi aşamalarından oluşan işlemdir.
Tapu müdürlüğünce, zeminde inceleme yapılması gerekli görülen her tur taşınmaz için
iki nüsha Zeminde İnceleme İstek Formu (EK-1) düzenlenir. Taşınmazların tapu kaydı ve
edinimine ilişkin belgelerin (kadastro veya tapulama tutanağı ve dayanak belgeleri, komisyon
karan, mahkeme karan ve dosyaları vb.), onaylı örnekleriyle, başvuru belgesi ve istem
sahibinin ibraz ettiği diğer belgeler ile yazışmaların asıllan veya onaylı örnekleri Zeminde
İnceleme İstek Formuna eklenerek bir nüshası ilgili kadastro müdürlüğüne veya birimine
gönderilir.
2)Zeminde İnceleme Ekibi ve Görevleri
Kadastro müdürü/birim sorumlusu, zeminde inceleme ekibi için en az iki personel
görevlendirir. Zeminde İnceleme İstek Formunun örneği ile ilgili belgeleri zeminde inceleme
ekibine teslim eder.
Zeminde inceleme ekibi gerekli ön hazırlığı yaparak, belirlenen gün ve saatte istemde
bulunan tarafından temin edilecek araçla taşınmazın/taşınmazların bulunduğu zemine giderler.
Taşınmaz/taşınmazlar, zeminde inceleme ekibi tarafından zemininde gösterilir. İstemde
bulunan, muhtar, varsa tespit bilirkişileri, komşu parsel malikleri, kullanıcıları ile başkaca
beyanda bulunmak isteyenlerin ifadeleri okunaklı el yazısıyla veya bilgisayar ile yazılmış tek
nüsha düzenlenecek Zeminde İnceleme Tutanağı ile yazılı hale getirilerek kendilerine
okutulmak suretiyle imzalatılır, imza atamayanların ifadeleri tanıklar huzurunda alınarak yazılı
hale getirilir, tanıkların imzalan da Zeminde İnceleme Tutanağının uygun bir yerine durum
açıklanarak alınır. Zeminde İnceleme Tutanağı her taşınmaz için ayrı ayn düzenlenir.
Zeminde İnceleme Tutanağında, taşınmazın inceleme sırasındaki kullanım durumu.,
varsa üzerindeki yapılar ile yapılann kimler tarafından yapıldığı, halen kimlerin kullanımında
olduğu gibi konular açıklanarak mevcut durum belirtilmelidir.
Taşınmazlann zeminde incelemesinin yapılması ve ilgililerin ifadelerinin tutanağa
geçirilmesinin ardından başkaca bilgi ve tanıklığına başvurulacak kimse kalmadığı ve ifadelerin
doğru ve eksiksiz olarak tutanağa geçirildiği tutanağın altına devam eden satıra boşluk
bırakılmadan yazılır. Yazının bittiği yerde boşluk bırakılmadan hazırda bulunanlar ve zeminde
inceleme ekibi tarafından sayfa numaralan verilerek imzalanır ve bu tutanakta silinti veya
kazıntı yapılamaz.
Zeminde inceleme ekibi tarafından, Zeminde İnceleme Tutanağının yanı sıra Zeminde
İnceleme İstek Formu ekinde gönderilen belgelerden de yararlanılarak Teknik Rapor
düzenlenir. Teknik Raporda, istemde bulunan kişinin kadastro çalışması sonucu tespit ve tescil
Adres : Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon : (0 312)413 62 53 dahıU(Pbx) Faks : (0 312)413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www.tkgm gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. Dİ VARCI (Şube Müdürü) 4 /7
18
2014
8C
m no^
S-SSO-EN
1 0 : 34ÖÖ
HP
LASERJET
s . G
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
T apu v » K a d a s lr o
Genci
edilen hak sahibi olup olmadığı veya bu konuda kanaate varmaya yeterli bilgi ve bulguya
ulaşılamadığı yönündeki inceleme ekibinin tespitleri tereddüde yer vermeyecek şekilde açık bir
biçimde belirtilmelidir. Zeminde inceleme ekibi tarafından ortak kanaate varılamaması halinde,
farklı kanaatlere sahip olanlar, kanaatlerini gerekçeleri ile birlikte Teknik Raporda belirtirler.
Zeminde yapılan incelemede her taşınmaz için ayrı Teknik Rapor düzenlenmesi asıl
olup, gerekli hallerde birden fazla taşınmaz için tek bir Teknik Rapor düzenlenmesi
mümkündür.
Zeminde inceleme ekibi, düzenlediği Zeminde İnceleme Tutanağı ve Teknik Rapor ile
birlikte Zeminde İnceleme İstek Formuna ekli belgeleri eksiksiz olarak kadastro
müdürüne/birim sorumlusuna sunar.
3) İnceleme Komisyonu ve Görevleri
Kadastro müdürü/birim sorumlusu, zeminde inceleme ekibi tarafından sunulan belgeleri
incelemek üzere başkanlığını yürüteceği üç kişiden oluşan bir İnceleme Komisyonu kurar.
Kadastro müdürü/birim sorumlusu, komisyona başkanlık etmek üzere mühendis veya kontrol
mühendisi de görevlendirebilir. İnceleme komisyonu, Zeminde İnceleme İstek Formu ve ekleri
ile Zeminde İnceleme Tutanağı ve Teknik Raporu, yapılan çalışmanın yeterliliği ve varılan
kanaatin uygunluğu açısından inceler. İnceleme sonucunda yapılan çalışmaya aykırı rapor veya
noksanlık tespit edilmesi durumunda bu aykırılık veya noksanlıklar, zeminde inceleme ekibince
yeni belge düzenlenmek suretiyle giderilir.
İnceleme komisyonu; zeminde inceleme ekibince yapılan çalışmanın gerekiyorsa
düzeltilmesini sağladıktan sonra yapılan çalışmada herhangi bir aykırılık veya noksanlık tespit
edilemediğine dair İnceleme Komisyonu Raporu düzenler. Teknik raporun aynk kanaatler
içermesi halinde İnceleme Komisyonu bu durumu değerlendirerek nihai görüşünü raporunda
belirtir.
İnceleme Komisyonu Raporuyla uygun görülen Teknik Raporda, istemde bulunan
kişinin gerçek hak sahibi olmadığı veya bu konuda kanaate varmaya yeterli bilgi ve bulguya
ulaşılamadığı yönünde hükümler varsa, Zemin İnceleme İstek Formuna ekli belgeler ile çalışma
sonucu düzenlenen belgelerin asılları kadastro müdürlüğünce/birimince tapu müdürlüğüne
gönderilir.
4) Bilgilendirme İlanı
İnceleme Komisyonu raporuyla uygun görülen Teknik Raporda, kimlik bilgilerindeki
eksikliklerinin giderilmesi ve/veya hataların düzeltilmesi yönünde tespit yapılmışsa, kadastro
müdürlüğünce/birimince bilgilendirmek amacı ile askı suretiyle ilan edilir.
Adres
: Dikmen Cad. No:l 4 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon ; (0 312)413 62 53 dahİli(Pbx) Faks : (0 312)413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. DîVARCI (Şube Müdürü) 5 /7
ISİS
19
2014
10: 35ÖÖ
HP
LASERJET
s. 7
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
Tapu v e K o d p s fro
Qaı .sİ M ud j'iiü J 0
Bilgilendirme ilanında taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, mevkii/sokak, adası,
parseli, cinsi, yüzölçümü ile malikin veya hak sahibinin kayıtlı ve yeni adı, soyadı, baba adı,
hissesi, doğum yılı ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının ilk üç ve son dört rakamına yer
verilmesi gerekmektedir. Zeminde inceleme taşınmazın maliki olmayan bir ayni veya kişisel
hak sahibinin kimlik bilgilerinin tespit edilmesi amacı ile yapılmış ise bilgilendirme ilanında bu
hakka ve hak sahibinin kimlik bilgilerine yer verilmesi gerekmektedir.
Düzenlenen bilgilendirme ilanı kadastro müdürlüğü/birimi, tapu müdürlüğü, muhtarlık
ve varsa belediye binalarının ve gerekli görülen diğer kamu binalarının görünür yerlerinde 15
(onbeş) gün süre ile asılmak suretiyle ilan edilir. Bilgilendirme ilanında yer alan bilgilere
yönelik askı ilanı süresi içerisinde ilgili kadastro müdürlüğüne/birimine itiraz edilebilir.
Yapılacak itirazların herhangi bir belgeye dayanması gerekmediği gibi, hak iddiasında
bulunmayan kimselerin itirazları da değerlendirilir. Malikin veya hak sahibinin kimlik
bilgilerine ilişkin olmayan, hak sahipliği iddiası ile yapılan itirazlar reddedilir.
îlan süresi içerisinde yapılan itirazlar İnceleme Komisyonu tarafından itiraz süresinin
bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde değerlendirilerek karara bağlanır. İtiraz edenler ile
talep sahiplerine komisyon kararında varılan kanaat yazılı olarak bildirilir. İnceleme
Komisyonu Kararma karşı birimlerimize itiraz edilemez. Bilgilendirme ilanı sonucunda
Zeminde İnceleme İstek Formuna ekli belgeler, çalışma sonucu düzenlenen belgelerin aslı ile
varsa itirazların değerlendirilmesi sonucunda düzenlenen inceleme Komisyonu Kararı kadastro
müdürlüğünce/birimince tapu müdürlüğüne gönderilir.
îlgilisince işin takip edilmemesi nedeniyle 30 gün içinde taşınmaza yönelik zeminde
inceleme yapılamaz ise bütün belgeler tapu müdürlüğüne iade edilir.
5) Zeminde İncelemenin Değerlendirilmesi
Tapu müdürü, zeminde inceleme sonucunda varılan kanaate uymamasını haklı kılan bir
sebebe dayanmadığı sürece, İnceleme Komisyonu Raporuyla uygun görülen Teknik Rapora
veya varsa İnceleme Komisyonu Kararma uygun işlem yapar.
Tapu müdürlüğü tarafından zeminde inceleme yapacak kadastro müdürlüğü
personelinin tara ve doğru olarak bilgilendirilmesi ve yapılacak işlemle ilgili gerek duyulduğu
her aşamada kolaylık sağlanması gerekmektedir.
6) Zeminde İncelemenin Mali Yönü
Kadastro müdürlüğü personelinin zemine gidebilmesi için gerekli vasıta zeminde
inceleme talebinde bulunan kişi tarafından temin edilir. Zeminde inceleme için Döner Sermaye
Fiyat Listesinde belirtilen döner sermaye ücreti tahsil edilir.
Adres : Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon ; (0 312) 413 62 53 dahili(Pbx) Faks : (0 312) 413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik Ağ: www,tkgm.gov.tr
I
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. DÎVARCI (Şube Müdürü) 6 /7
NİS
18
2014
1 0 : 36ÖÖ
HP
LRSERJET
s . 8
FRKS
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı
T opu v « K a d a s tro
G onol Mjduıl>>ğü>
Tapu Sicili Tüzüğünün 74. maddesi kapsamında yapılan düzeltmelerde tapu harcı ve
döner sermaye ücreti de tahsil edilecektir.
7) LİHKAB’in Sözleşme Sunması Durumu
Zeminde inceleme kapsamında, kadastro müdürlüğü hesabına döner sermaye ücreti
yatırılmadan önce zeminde inceleme istemine yönelik LİHKAB büroları tarafından sözleşme
sunulması halinde Zeminde İnceleme İstek Formu ve ekleri kadastro müdürlüğü/birimi
tarafından işlemi yapacak LİHKAB yetkilisine teslim edilir. LÎHKAB tarafından Zeminde
İnceleme Tutanağı ve Teknik Rapor düzenlendikten sonra bütün belgeler İnceleme Komisyonu
tarafından değerlendirilmek üzere kadastro müdürlüğüne/birimine iade edilir. LİHKAB’m bu
işlemine yönelik yapım bedeli ile kontrollük ücreti İdare tarafından belirlenir.
İlgi Genelge yürürlükten kaldırılmış olup, herhangi bir hak kaybı ve Hazine zararına
neden olunmaması bakımından azami dikkat ve özenin gösterilmesi ve Genelge gereğince
işlemlere yön verilmesi hususunda,
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Davut GÜNEY
Genel Müdür
DAĞITIM:
Gereği:
Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlükleri
Adres : Dikmen Cad. No: 14 Bakanlıklar 06100 ANKARA
Telefon : (0 312) 413 62 53 dabili(P^x) Faks:(0 312)413 62 52
E-posta : [email protected] Elektronik: A£: %vww, İkam, gov.tr
Bilgi:
Tüm Merkez Birimleri
Ayrıntılı bilgi için irtibat :E. DlVARCl (Şube Müdürü) 7 /7
Download

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Yozgat Tapu ve Kadastro