Konkurs fotograficzno-plastyczny
KAPLICZKI I KRZYŻE PRZYDROŻNE GMINY KOŚCIELEC
OCZAMI DZIECI I MŁODZIEŹY
REGULAMIN KONKURSU
I Organizatorzy konkursu:
Parafialny Zespół Caritas w Kościelcu przy współpracy z :
 Zespołem Szkół w Kościelcu
 Szkołą Podstawową w Trzęśniewie
 Zespołem Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego im. S. Staszica
w Kościelcu
II Cele konkursu plastycznego:


Kształtowanie postaw szacunku dla dorobku przeszłych pokoleń
Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na piękno zabudowy sakralnej.

Wzbudzenie zainteresowania wobec zasobów kulturowych i religijnych naszej okolicy.

Rozpowszechnianie informacji na temat historii naszej parafii/gminy.


Promocja dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie.
Promocja działań charytatywnych w lokalnej społeczności
III Temat konkursu:

Uczestnicy konkursu przygotowują prace na powyższy temat.

Praca musi być zgodna z tematem
IV Uczestnicy:

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Kościelec

Każdy uczestnik ma prawo do złożenia od 1do 3 prac

Prace plastyczne i fotograficzne wykonywane muszą być wyłącznie indywidualnie.

Przewiduje się następujące kategorie wiekowe:
o
o
o
o
przedszkole,
szkoła podstawowa (klasy I-III, klasy IV-VI)
gimnazjum
szkoła ponadgimnazjalna
V Warunki udziału:
1


Uczestnicy wykonują fotografie lub prace plastyczne obiektu znajdującego się na terenie
Gminy Kościelec i przesyłają na płycie CD lub innym nośniku oraz dołączają również
wydruk pracy ( w przypadku fotografii)
Uczestnicy wykonują prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
- wykonane techniką plastyczną(dowolną): rysowanie, malowanie, wyklejanie,
- sporządzone na formacie A4 lub A3.

Zgłoszona praca konkursowa musi zawierać (prace plastyczne na odwrocie/ fotografie w
pliku dołączonym na płycie) następujące informacje:
- imię i nazwisko,
- wiek (kategoria wiekowa)
- adres zamieszkania
- tytuł pracy – miejsce lokalizacji obiektu
- krótka informacja o historii obiektu

Uczestnicy pozostawiają pracę jako dokumentację dla organizatora.

Dane uczestników zostaną wykorzystane przez organizatora wyłącznie w celach
przeprowadzenia i promocji konkursu.

Organizator wyłania laureatów konkursu spośród wszystkich kategorii wiekowych.
VI Przebieg konkursu i terminy:



Termin konkurs: maj- czerwiec 2014.
Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie: 20.06.2014 r.
Prace należy przesłać lub dostarczyć na adres parafii Kościelec lub do niżej wymienionych
osób:
p. Małgorzata Marciniak / p. Małgorzata Wojciechowska (ZSRCKU Kościelec)
p. Mirosław Zagozda (SP Trzęśniew)
p. Renata Kołacka (ZS Kościelec)


Ocena prac przez komisję konkursową nastąpi do 15 lipca 2014. Przy ocenie prac
uwzględnione zostaną: wartość artystyczna, estetyka wykonania pracy i zgodność z
tematyką oraz celem konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i wiążące dla
uczestników.
Ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2014 roku

Wystawa prac odbędzie się w kościele parafialnym w Kościelcu we wrześniu 2014 r.
VII Nagrody:



Po dokonaniu oceny i wyboru prac przez komisję, dla laureatów przewidziano nagrody
rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy.
Prace wyróżnione zostaną opublikowane w kalendarzu Caritas na rok 2015
Nagrody będą ufundowane w ramach realizowanego projektu przez wymienionych wyżej
organizatorów.
VII Informacje dodatkowe:

Wszelkich informacji na temat przebiegu oceny i wyników konkursu udzielają:
2
p. Małgorzata Marciniak / p. Małgorzata Wojciechowska (ZSCKU Kościelec)
p. Mirosław Zagozda (SP Trzęśniew)
p. Renata Kołacka (ZS Kościelec)
Formularz zgłoszeniowy
Część I
Dane identyfikacyjne:




Imię, nazwisko oraz wiek autora ……………………………………………………..
Adres zamieszkania autora …………………………………………………………...
Nazwa i adres szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu
Telefon autora …………………………………………………………………………
Część II
Oświadczenie uczestnika








Oświadczam, że:
Jestem osobą fizyczną, która mieszka w ……………………………………………..
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w niniejszym
formularzu zgłoszeniowym do konkursu fotograficzno-plastycznego, przez Organizatorów
Zapoznałem/łam się z Regulaminem konkursu, który w pełni rozumiem i akceptuję.
Przekazana przeze mnie praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek dóbr oraz praw
autorskich osób trzecich.
Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne, bezterminowe publikowanie nadesłanej pracy
konkursowej oraz mojego imienia i nazwiska, jako jej autora, w szczególności publikowanie
na stronach internetowych organizatorów.
Zawarte w niniejszym formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe, a załączona przeze
mnie praca konkursowa wykonana osobiście i przysługują mi do niej wszelkie prawa
autorskie.
………………………………….
………………………………
o Miejscowość i data
o
Czytelny podpis uczestnika
Część III




Zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział uczestnika w konkursie
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………wyrażam zgodę na
udział
syna/córki
………………………………………………w
konkursie
fotograficznoplastycznym.. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu fotograficznoplastycznego oraz z formularzem zgłoszeniowym, który w pełni rozumiem i akceptuję.
Potwierdzam, że zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane identyfikacyjne oraz
oświadczenia są zgodne z prawdą.
……………………………….
Miejscowość i data
………………………………..
Czytelny podpis rodzica/opiekuna
3
Download

poznaj, pokochaj, podziwiaj – kosciół, kapliczki i krzyże przydrożne