Zápisnica
zo zasadnutia Rady školy pri Materskej škole, UL. D. Krmana 334/6, 971 01 v Prievidzi,
konaného dna 14.10.2014
Prítomní :
predseda RŠ –
podpredseda RŠ –
Eva Bondorová
Beáta Mikulášová
členovia RŠ -
Eleonóra Kratková
Ing. Zuzana Preinerová
Ing. Radoslav Svitok
MUDr. Ján Šlapák – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Helena Dadíková – delegovaný zástupca zriaďovateľa
Mária Pasovská – riaditeľka MŠ
Program :
1. Otvorenie
2. Oboznámenie so Štatútom rady školy pri MŠ
3. Plán zasadnutí na RŠ na šk. rok 2014/2015
4. Správa o výchovno- vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach
5. Školský poriadok
6. Plán práce školy
7. Návrh rozpočtu
8. Rôzne
9. Diskusia, uznesenie, záver
K bodu č. 1
Zasadnutie Rady školy otvorila a prítomných privítala p. Eva Bondorová, predseda RŠ.
Predstavila novú členku rady školy p. Ing. Zuzanu Preinerovú, ktorá bola zvolená v doplňujúcich voľbách ako zástupca za rodičov a oboznámila ich s programom zasadnutia, ktoré bolo
jednohlasne schválené.
K bodu č. 2
Predseda RŠ p. Eva Bondorová oboznámila prítomných so Štatútom rady školy, nakoľko
v minulom školskom roku došlo k zmene predsedu rady školy.
K bodu č. 3
Predseda rady školy p. Eva Bondorová prítomným členom predstavila návrh Plánu zasadnutí
rady školy v školskom roku 2014/2015
K bodu č. 4
Pani riaditeľka Mária Pasovská oboznámila prítomných so Správou o výchovno- vzdelávacej
činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014, poukázala na slabé a silné
stránky, ich príčiny a opatrenia na skvalitnenie výchovno- vzdelávacej činnosti. Zároveň
požiadala radu školy o vyjadrenie sa k uvedenej správe. Všetci prítomní členovia súhlasili
s obsahom správy o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za
uplynulý školský rok a doporučili riaditeľke MŠ predložiť ju zriaďovateľovi v plnom znení.
K bodu č. 5
Pani riaditeľka MŠ prítomných oboznámila so Školským poriadkom na rok 2014/2015, ktorý
bol odsúhlasený a schválený na plenárnom ZRPŠ. Prítomní členovia rady školy schválili
uvedený dokument vydaný riaditeľkou školy.
K bodu č.6
Pani riaditeľka MŠ prítomných oboznámila s plánom práce školy na školský rok 2014/ 2015
a podala informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch, akciách.
K bodu č.7
Rada školy nevlastní hmotný ani nehmotný majetok, preto predseda RŠ p. Eva Bondorová
informovala prítomných o finančnom zabezpečovaní pripravovaných akcií, činností
z prostriedkov rozpočtu rodičovskej rady.
K bodu č.8
V tomto bode programu p. riaditeľka poďakovala zástupcom rodičov za finančnú pomoc,
prostredníctvom 2% daní. Zo získaných peňazí sa podarilo zakúpiť nový nábytok do 3.B
a 3.C triedy. Prečítala Správu o čerpaní financií rodičovskej rady za uplynulý školský rok
2013/2014 a poďakovala rodičom za ich podporu.
Taktiež informovala prítomných o plánovanej rekonštrukcii budovy materskej školy
a požiadala ich o zhovievavosť a trpezlivosť pri jej realizácii. Oboznámila rodičov
s výpovednou lehotou spoločnosti Securitas Sk, ktorá vyprší 30. novembra a od 1.decembra
bude zabezpečovať stráženie MŠ Mestská polícia.
Ďalej informovala o pripravovanej akcii Európskeho dňa rodičov a škôl v mesiaci október, na
ktorej budú prednášky MUDr. Falátovej a Mgr. Antolovej spojené s ochutnávkou zeleninových nátierok a výstavkou výtvorov z jesenných plodov.
K bodu č.9
MUDr. Ján Šlapák sa vyjadril k prednesenej Správe o výchovno- vzdelávacej činnosti, jej
výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014, ktorú predniesla p. riaditeľka. Hovoril
o jej konkrétnom, podrobnom spracovaní. P. Helena Dadíková pripomenula členom rady
školy, že Štatút rady školy nie je potrebné schvaľovať každý školský rok. P. riaditeľka sa
v diskusii zmienila o požiadavke pedagogických zamestnancov a niektorých rodičov
zjednosmerniť príjazdovú cestu k materskej škole. Uvedená komunikácia je úzka, nemá
chodník a počas vychádzky a pobytu detí vonku je ohrozená ich bezpečnosť. P. učiteľka
Beata Mikulášová dala členom rady školy k nahliadnutiu portfólio webovej stránky materskej
školy vo vytlačenej podobe za šk. rok 2013/2014.
Uznesenie
Berie na vedomie :
1. Školský poriadok.
2. Plán práce školy.
Schvaľuje :
1. Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok
2013/2014
2. Štatút rady školy.
3. Plán zasadnutí RŠ na šk. rok 2014/2015
Ukladá :
1. Zverejniť zápisnicu zo zasadnutia RŠ na internetovej stránke školy .
T: 20.10.2014
Z: Mikulášová
2. Spolupracovať s rodinami pri zabezpečovaní plánovaných projektov a akcií MŠ.
T: priebežne
Z: Pasovská
3. Požiadať Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Prievidzi o zjednosmernenie
príjazdovej cesty k materskej škole.
T: november 2014
Z: Pasovská
V závere zasadnutia RŠ predseda Rady školy p. Eva Bondorová poďakovala prítomným za
účasť.
V Prievidzi, dňa 17.10.2014
Zapísala : B. Mikulášová
podpredseda RŠ
Download

Zápisnica zo zasadnutia RŠ 14.10.2014