T.C.
Reyhanlı Kaymakamlığı
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 86555309.821.05/ s U t S
Konu : Siyer-i Nebi Yarışması
31/10/2014
MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
Anadolu Gençlik Demeği’nin Türkiye geneli lise ve dengi okullara yönelik “Siyer-i
Nebi Yarışması” düzenlendiğine dair Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 27/10/2014 tarih
ve 485174 sayılı yazıları ekte gönderilmiştir.
Yarışmanın okulunuz öğrencilerine duyurulması hususunda gereğini rica ederim.
Mehmet
İlçe Milli
N
Müdürü
EKLER:
Yazı (1 Adet)
DAĞITIM:
Tüm Ortaöğretim Okullarına
Reyhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 31500 Reyhanlı/HATAY
Tlf
: 326 413 10 56 - 65 75
İrtib a t
E.O.ACAR
Fax
: 326 413 37 02
Dahili No
10 4 7
h ttp //
Reyhanli.meb.gov.tr
e-posta
[email protected]
T.C.
H A T A Y V A L İL İĞ İ
lî M illî Eğitim M üdürlüğü
Savs -.43589099/821.05/4855174
27/10/2014
K o r u : Siyer-iNebi Yarışması.
.................................................. K A Y M A K A M L IĞ IN A
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
ilgi : Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 23.10.2014 tarihli ve 4791671
sayılı yazısı.
Anadolu Gençlik Derneği Türkiye geneli resmi ve özel tüm lise ve dengi oku!
öğrencilerine
yönelik,
Peygamber
Efendimizin
Hayatı
konusunun
işlendiği
Dr. Mehmet Sürmeli’nin "Gaye insan Hz. M uham m ed (S.A.V.)" eserinden derlenen
sorulardan oluşacak “ Siyer-i Nebi Yarışması” düzenlemek istemektedir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, M illi Eğitim Temel Kanunu ile Türk M illi
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve denetimi okul, ilçe milli eğitim müdürlükleri
tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğe katılmak isteyenlerin 20 Ekim- 20
Kasım 2014 tarihleri arasında ekte gönderilen Internet adresinden müracaat etmeleri
hususunda;
Bilgilerinizi rica ederim.
Kemal K A R AH AN
Vali a.
İlMilli Eğitim Müdür V.
EKLER:
1- Yarışma Şartnamesi(6 sayfa)
DAĞITIM:
Tüm ilçe Kaymakamlıklara
(İlçe M illi Eğitim Müdürlüğü)
ü r g c n Paşa M a lı.A N T A K Y A / H A T A Y
A y rın tılı bilg i için: A .T A N R IC I
Elektronik A ğ: w w w .haraym eb.go v.tr
Tel: (0 326) 227 68 68 dah ili: I 157
e-posta: adsoyad@ m eb.gov.tr
Faks: (0 326) 227 69 69
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindcneb56-9933-3 ! c 8 - 9 0 4 b - 9 d 7 6 kodu ile teyit edilebilir
T.C.
?
A
M İL L İ E G ITİIM
M EB A K A N L IĞ I
Yeniiik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü
t
Sayı -.88013337/821.05/4791671
23/10/2014
Konu:Siyer-iNebi Yarışması
..................... VALİLİĞİNE
(İl M illi Eğitim Müdürlüğü)
ilgi
: Anadolu Gençlik Derneği’nin 15.10.2014 tarihli ve 06-065-064 sayılı yazısı.
Anadolu Gençlik Derneği’nin, Türkiye geneli resmi ve özel tüm lise ve dengi okul
öğrencilerine
yönelik,
Peygamber
Efendimizin
Hayatı
konusunun
islendiği
Dr. Mehmet Sürmeli’nin "Gaye İnsan Hz. Muhammed (S.A.V.)"
eserinden derlenen
somlardan oluşacak “ Siyer-i Nebi Yarışması” düzenlemek istediklerine ilişkin ilgi yazısı
incelenmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, M illi Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli
Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak, ilgili yasal düzenlemelerde belirtilen ilke, esas ve
amaçlara aykırılık teşkil etmeyecek şekilde ve denetimi okul, ilçe ve il milli eğitim
müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmek üzere söz konusu etkinliğin yapılması uygun
görülmüştür.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür V
EK : İlgi yazı ve ekleri (5 sayfa)
D AĞITIM :
Gereği:
B Planı
Bilgi:
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü
Özel Öğretim Kurumlan Genel Müdürlüğü
K onya Y o lu /T .O k u lla r/A N K A R A
A yrıntılı bilgi için: Yaşar Ş A H İN (U z. Öğretm en)
Elektronik Ag: www.m eb.gov.tr
Tel: (0312) 2969440
yegitek@ meb.gov.tr
Faks: (0312) 2238736
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır, http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendb74-c3c9-3437-ab70-0b37 kodu ile teyit edilebilir
.i
m
sevgi ve
kardeşliğin
AGD
¿tmSrıVftyy
tJ G£«d.;fc: rvrPfjfit;
Dernek No
Sayı
Konu
15.10,2014
: 06-065-064
: I (GS) 43
: Siver-i Nebi Yarışması
M İL L İ E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I YEĞİTEK
(YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ)
G E N E L MİJDÜRLÜĞÜ’NE
ANKARA
Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi olarak, kurumunuz bünyesinde bulunan
liselerde
iMGV
tarafından
yayınlanan
Dr.
Mehmet
SÜ RM ELİ’ nin
Gaye
İnsan
Hz.
Muhammed(sas) isimli kıtabmı dağıtıp bu kitap üzerinden 20 Aralık 2014 Cumartesi günü
Saat 1 l:00’da okullarınızda Siyer-i Nebi yarışması yapmayı istiyoruz. Bu yarışmayla ilgili
tüm istekler ve bilgiler ekte sunulmuştur. Arz ederim.
........ ^
'
Genel Başkan yardımcısı
Ekler:
I -Gene! Merkez Karan
2- Siyer-i Nebi Yarışması Çalışma Programı
3- Siyer-i Nebi Yarışması Afişi
4- Gaye İnsan Hz.Muhammed (s.a.s)
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri
Genci
fcgra-aM
-^r.-m
nM
-■
■
,........Müdürlüğü
15 Ekim İ l
# h : S ok ullu M c h n ^ c P a ^ a C.’û:cd-::S;
F
No: İc4
+SC;31?*PS\ Wr.
■
rK}3s;;-rieo:ıs
SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI ÇALIŞMA PRO G RA M I
<
§
—
sevgi ve
PROJE ADÎ
SİYERİ NEBİ BİLGÎ YARIŞMASI
Ş^î^~Y'r
''.KÎ^C:; U GEMCUK D~p
PROJE TÜRÜ
KÜLTÜREL İÇERİKLİ YARIŞMA
PRO JE YÜRÜTÜCÜSÜ
Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi,
PROJE SURESİ
10 EKİM -20 ARALIK 2014
PROJE ÖZETİ
Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi, tüm Türkiye genelinde ki bütün lise öğrencilerine yönelik
Peygamber Efendimizin Hayatıyla ilgili sorulardan oluşacak bir sınav yapacaktır. Bu sınav öncesinde
belirlediği bir tarihte öğrencilere MGV tarafından yayınlanan Dr. Mehmet SÜRMELİ’nin Gaye İnsan
Hz. Muhammed(sas) isimli kitabi ile sınava girmek isteyenlere dağıtarak kayıt yapacaktır. 20 Aralık
2014 de İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile beraber belirlenen okullarda, Anadolu Gençlik Derneği’nin
kendi belirlediği sınav gözetmenleriyle sınav yapacak ve dereceye girenleri ödüllendirecekiir.
PROJENİN AMACI
"İnsanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır." inancı ile çalışmalarını yürüten Anadolu Gençlik
Derneği, ülkemizin il, ilçe, belde ve mahallelerinde kurduğu şube, temsilcilik ve bürolarla, bunların
yanı sıra diğer müessese ve faaliyetlerle ülkemiz gençliğinin beraberlik ve kardeşliğinin öncüsü
olmuştur. Derneğimiz gençliğimizin ahlaki yoksunluktan dolayı her geçen giin uçuruma
sürüklendiğini; alkol, uyuşturucu kullanımında, suç işleme oranlarında istatistiki olarak büyük bir artış
olduğunu gözlemlenmektedir. Bu nedenlerden dolayı Anadolu Gençlik Derneği Genel Merkezi olarak
bizler, değerler eğitiminin uygulanmaya konulduğu bir süreçte aziz milletimiz tarafından en büyük
değer ve örnek model olarak kabul edilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.Vin hayatının
gençler tarafından daha iyi okunarak algılanması gerektiğine inanıyoruz. Buna bağlı olarak Ülkemiz
sınırlarında bulunan bütün lise öğrencilerimize yönelik Siyer-i Nebi yarışması hazırlamaya karar
verdik. Yapılan bu çalışmalar sonucunda ahlaklı, milleti için çalışan, ailesini --eşini dostunu
önemseyen bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
PROJENİN HEDEF KİTLESİ
Styer-i Nebi Bilgi yarışması ile hedeflenen kitle, İllerimiz deki merkez ve ilçelerindeki liselerimizde
okuyan 9.10,1 ¡,12. sınıflardaki öğrencilerdir.
M İLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN BEKLENTİLERİMİZ
1-Milli Eğitim Bakanlığımız, Ülkemizdeki İllerimizin merkezinde ve ilçelerinde bulunan örgün ve
yaygın eğitim olarak hizmet veren liselerimizde, Anadolu Gençlik Derneği Şubelerinin belirlediği
kişilerin ve öğretmenlerinin, Siyer-i Nebi yarışmasın! tanıtmasına, yarışmayla ilgili uygun alanlara afiş
asmalarına, uygun alanlara stant açma ve yarışmaya katılmak isteyen öğrencilere okuyacakları kitabın
verilmesine izin vermesi.
2- İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, yapılan kayıtlar sonucunda sınava girecek öğrenci sayısına göre, her
sınıfta yirmi öğrenci sınava girecek şekilde sınıf ve okulların belirlenerek kullanılması hususunda
müsaade etmesi. Sınıfta görev yapacak olan salon başkanları ve okul da işleri kontrol edecek okul
sorumluları Anadolu Gençlik Derneği Şubeleri tarafından belirlenecektir.
44- R : S c k ’j llu 'Mohnsos
w.'.', Ind
^ T:
~ F :
«S M ;
# W:
K*00 312 4-.U; V.:
.•
m
kardeşliği
T A K . , . , .
TARİH
İartıtım Çalışoıalarıımı Şubelere
Kayıt Tarihleri
Kitaptım » Şubelere Csöntlerflmesi
Sınav Tarihi
îmhîiiç
Açıklama
10 Ekim 2014
20 Ekim - 20 Kasım 2014
10 E k im -20 Ekim 2014
20 Aralık 2014 Cumartesi Saat: ! 1*Â¥j
31 Aralık 2014 Çarşamba
YARIŞMA ÖDÜLLENDİRME
® Siyer-i Nebi yarışmasında ödüllendirme 2 aşamalı olacaktır.
Siyer-i Nebi yarışmasında dereceye giren öğrencilerin puanları eşit olması
•
durumunda, sıralamada ay, gün ve yıl olarak yaşı k üçük olan yarışmacının puanı
dikkate alınacaktır.
® İlde 1. Olan öğrencimi?. A G D
ödüllendirilecektir.
Şube Başkanlığımız tarafından
Umre ile
•
İlde dereceye giren öğrencileri A G D Şube Başkanlıklarımız ödüllendirecektir.
«
Türkiye geneli yapüan değerlendirme neticesinde ilk lÖ’a giren öğrenciler AGD
Genel Merkez tarafından ödüllendirilecektir.
Türkiye Geneli ilk 10’a giren Öğrencilere AGD Genel Merkezin vereceği ödüller:
•
1. 6.000 TL
•
2. 4.000 TL
•
3. 3.000 TL
•
4. 2.000 TL
•
5.
s
6. İpad New
®
7, Cep Telefonu
Laptop
® 8. Fotoğraf Makinası
® 9. M G V Yayınlan Ürünleri
•
10. Özel Kitaplık
# A ; S ok ııiiu M o h m c t P aşa
Hu:
T:
Dik.n'!e;vftNüA;i.'‘
*30 31,': -ICO
0 ;-
F•’
Jg M:
‘903124o0 :.S
V 7W :
vvv:v-:Zi£rı.
Anadolu Gençtik Derneği
v. - -^rn
Sayfa No
EAMAS. d e f t e r i
HıC-1
Kararın
X..-,
.............................................................................. . ..............._....
= ^ i
N
la rih i
g 's u
Konusu
;I
I
j
1
û
J
i s
~
o
n
P
y
f i ' *
U
'
\
i
i
Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı
Başkan; y a .A 'M .....T .U & M & & ..
'j
jy e ie r:
-y.
... <
s£>
D j2^ û A //....
....¿B sufettiL .......
Kararın Metni
B sıa c& A u.....(£& y aU u L ..................................................................................... .....................................1
(7,
0
.....e
tfkjn{fjnJ& Jz.... ..................................................S.fî£& /3c//& vty....¿¡JcJiA ^^Jr:......
l& ûA }... ............................................................. ¿i^nc h- M ^..... //£ ...
a , 4 ^ . . . j
,Jı& i2*/hte.....jJc/Jcf....J?os£aj... U.C.....c/fseÂsSf.... 43^Lcuijk4 -....
dw £< L .. c .
....d>a.....^ a ^ ıfm c c U f......a y n & q J ^ fy ^ s tJ ^ J ı..r ,.y ^ ^ L .i/..tz :...|
..^»İLeJJ-...>.<£. -...Sl.'&.c................ o d b a s fi:...................................................................................................................|
Q ..{ ^ Z ~ jL ....../ Y ,f .ıi3t '.......... ........................................................... .............................................................................................................................................<
j
y
........M .ç r ........ j
...¿¡¡¿.....¡sfeJS/a/g:.... ......................................... ¿¿Ja&Lf-M&effit................................................|
................. ........... ...............................................................................................< ^ ^ « ....^ * 0»«?... /^ «/¡Û yA o tyzn tik ^........ |
& idji-............................. ¿S ^- ih................................................................ lig .... jOU-.... ¿/O ^fiL...... / ^ ^ ^ ^ . oL a ç î...|
^
i
... /.I er-.^A.... y^i.t£)jq&32x)rjy......................................................... y/is....y.^iSi£(...... .yştİfsıo.... ^ ....¿ « ¡¡b ... .4M>
/!aÂ!,\
Ks
*>-'■
--..................& kb& L...... â^SfeO...................................... M İL ....jQ - ^ J/y 'i;ı.... sd ip £o .y 7 .J/p ^ c Jy ...
//
/*
S
|
....JyO .rra .^/2 -.û L ^....... ................................... ................... U ^ /İK ^ p ^ r : ^ ..;....... .'............ j
SİYER-İ NEBİ
■ YARIŞMASI
Kayıt Tarihi: 20 EMm - 20 ikisini 2014
Smav Tarihi; 20 fecilik 1014 Cumartesi Saat: I i .00
îM
Her Ulu 1,-slııc Umre Redifes!
ü m m U ilk Xv%;, px'i.u\
-•.u
Ch o
■
■
■
• ;.u.-v;:w.
O-,-.';
^
S Ş i İ V p v ?;
Icarctesi«gy
HCüK
4t«,m
^ ı ^ a g a m ' g . i r ^.1 ::v„^i.-r.x4/P/aadetnGencİîVj;iî3£-npgi
? :r
■î:.-î .^ ^ çro - tr
Download

T.C. Reyhanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü