Predkladá:
Ing. Zuzana Fucsková, riaditeľka školy
Prerokované v Pedagogickej rade dňa 26.08.2014 a
v Školskej rade dňa 07.10.2014
Vyjadrenie rady školy:
Rada školy pri ZŠ Somotor, Hlavná č. 41
odporúča zriaďovateľovi
Obci Somotor
schváliť
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2013/2014
ZŠ Somotor
Mgr. Edita Demková
Predsedníčka Rady školy pri ZŠ Somotor
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Somotor
s ch v a ľ u j e
Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti
jej výsledkoch a podmienkach
za školský rok 2013/2014
ZŠ Somotor
Ján Juhász, starosta obce
za zriaďovateľa
Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2013/2014
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a
Základné identifikačné údaje
Názov školy
Základná škola SOMOTOR
Adresa školy
Hlavná 41, 07635 Somotor
Telefón
+421566396395
E-mail
[email protected]
WWW stránka
www.zssomotor.edupage.org
Zriaďovateľ
Obec Somotor, Obchodná 39, zastúpená p. starostom Jánom Juhászom
Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
e-mail
Riaditeľ Ing. Zuzana Fucsková 0566396395 [email protected]
Mgr. Margita Semanová 0566396395 [email protected]
ZRŠ
Rada školy
Rada školy v zložení uvedenom v tabuľke pri ZŠ Somotor bola ustanovená v zmysle § 24
zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách 01.2011.
Činnosť rady školy za školský rok 2013/2014
Rada školy pracovala podľa plánu práce schváleného na rok školský rok 2013/2014.
Uskutočnili sa štyri zasadnutia. Prerokovala a schválila Školský vzdelávací program, Správu o
výchovno-vzdelávacej činnosti, Správu o hospodárení, Plán práce školy. Členovia rady školy
boli pravidelne informovaní o činnosti školy, jej úspechov, ako aj problémov.
Titl., priezvisko, meno
Mgr. Edita Demková
predseda
pedagogickí zamestnanci Mgr. Henrieta Sedláková
Klaudia Wagnerová
ostatní zamestnanci
Ing. Valéria Kunová
zástupcovia rodičov
Edita Gergelyová
Ing. Jozef Kálmán
zástupca zriaďovateľa
Gabriel Balla
Gabriel Tasso
Mikulaš Šmajda
Erik Trella
Ing. Jozef Cábócki
Poradné orgány školy
Názov MZ a PK
Vedúci
Zastúpenie
predmetov
MZ 1. stupňa
Mgr.
Henrieta
Kašková
predmety
vyučované na 1.
stupni, ŠKD
PK jazykov a
spoločenskovedných
predmetov
Mgr. Janka Sj,Aj,Nj,D,Z, Ov,
Ev,
Pačutová
PK prírodovedných
predmetov
Mgr.
Gabriel
Kovács
M, F,CH,P,I,
PK výchovných
predmetov
Mgr.
Ladislav
Halász
Tv, Vv, Hv, Vu,
Sp, Tech.
§ 2. ods. 1 b - Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 134
Počet tried: 9
Podrobnejšie informácie:
Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
počet žiakov 17 12 11 15 11 14 13 17 24 134
1 3 1
3 1 2 2 13
z toho ŠVVP
47
z toho v ŠKD
Poznámka
Členovia: Mgr. Semanová,
Bc. Ballová, Szabóová,
Mgr. Sedláková,
Mgr. Demková,
Mgr. Heinrichová,
Členovia: Mgr. Martina
Lešková, Mgr. Nikoleta
Bóková, Mgr. Halász, Mgr.
Zrebňáková
Členovia: Mgr. Halász,
Ing. Fucsková, Mgr. Pačutová ,
Mgr. Zrebňáková,
Členovia: Mgr. Lešková, Mgr.
Sedláková, sl. Szabóová, Mgr.
Kovács, Mgr. Pačutová,
§ 2. ods. 1 c – Zapísaní žiaci na ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2013: 17 / počet dievčat 5
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2013: 17 / počet dievčat 5
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5 / počet dievčat 1
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
0
0
0
2
24
26
Počet žiakov 0
§ 2. ods. 1 d – Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ
Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
0
3
20
0
2
1
27
prihlásení 1
1
0
3
20
0
2
1
27
prijatí
100 %
0
100 %
100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
§ 2. ods. 1 e – Klasifikácia tried
Trieda Aj Bio D DOV EKL Ev F Geo Hv Iv Inf M Nv Nj Obč Pv Prv Sjal Te SP
1
1
1
1,24 1
1,29 1,29
I. A
1
1
1
1
1,58 1
1,83 1,92
II.A
1
1
1
1
1,91 1
1,3 2
III.A 1,55
1,47
1
1
1
1,67 1
1 1,8 1,87
IV.
1,73 2
1,64
1,27 1
2,09 1
1
2
1
1,55
2,36
VA
1,58 1,5 2
2,58 1,14 1
2,64 1
2,58 1,91
2,57
VI.A 1,75 2,25 2,92
1,31
1,77
1,46
1
1,23
1,38
1
1
1,77
1
1,62
1,62
1,77
1 1
VII.A
1,56 2,38 2,5
1,31 2,44 1,14 2,8 2,63
2,81 1 1
VIII.A 2,4 2,5 2,5
1,27 2
1,96
1,13 2,43 1
2,04 1,96
2,43 1 1
IX.A 2,09 1,96 1,87
Trieda
I. A
II.A
III.A
IV.
VA
VI.A
VII.A
VIII.A
IX.A
Vl
Tv Vv VUM
1
1
1,66 1
1
1,33 1
1
1,60 1
1
1,09 1
1
1
1
1,08
1,25
1,4
1,05
1,22
Aj – anglický jazyk, Bio – biológia, D– dejepis, DOV – dopravná výchova, EKL – ekológia, Ev –
etická výchova, F – fyzika, Geo – geografia, Hv – hudobná výchova, Iv – informatická výchova, Inf –
informatika, M – matematika, Nv – náboženská výchova, Nj – nemecký jazyk, Obč – občianska
výchova, Pv – pracovné vyučovanie, Prv – prírodoveda, Sjal – slovenský jazyk a literatúra, Tetechnika, SP – svet práce, Vl – vlastiveda, Tv – telesná výchova, Vv – výtvarná výchova, VUM –
výchova umením
Prospech žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli
I. A
17
17
0
II.A 12
12
0
III.A 11
11
0
IV.
15
15
0
VA
11
11
0
VI.A 14
14
0
VII.A 13
13
0
VIII.A 16
16
0
IX.A
24
24
0
Neklasifikovaní
0
0
0
0
0
0
0
0
1 – jedna žiačka sa vzdeláva v zahraničí, po vykonaní
komisionálnych skúšok bola klasifikovaná
z predmetov Sjal, D – národné dejiny, Geo - Slovensko
Dochádzka žiakov
Trieda Počet
17
I. A
II.A 12
III.A 11
15
IV.
11
VA
VI.A 14
VII.A 13
VIII.A 17
IX.A 24
Zamešk.
hod.
1721
1176
1341
897
1081
1058
1423
1986
3158
Zam. na
žiaka
101,24
98,00
121,91
59,80
98,27
75,57
109,46
124,13
137,30
Ospravedlnené
1721
1176
1330
897
1081
1057
1422
1939
3116
Ospr. na
žiaka
101,24
98,00
120,91
59,80
98,27
75,50
109,38
121,19
135,48
Neospravedlnené
0
0
11
0
0
1
1
47
42
Neosp. na
žiaka
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,07
0,08
2,94
1,83
Výsledky externých meraní
Názov
Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť vrámci SR
50,6
62
Monitor SJL 23
49,8
54,7
Monitor MAT 23
Žiaci štvrtého ročníka sa zapojili do pilotného testovania TIMSS 2015 pod vedením pani
učiteľky Mgr. Henriety Kaškovej.
§ 2. ods. 1 f
Odbory a učebné plány
Ročníky 1. - 9. sa vzdelávali podľa Školského vzdelávacieho programu SOVIČKA.
Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
ŠkVP - SOVIČKA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Štruktúra tried
Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
0
0
Nultého ročníka 0
17
0
Prvého ročníka 1
8
117
13
Bežných tried
0
0
Špeciálnych tried 0
0
0
0
Pre nadaných
9
134
13
Spolu
§ 2. ods. 1 g
Zamestnanci – Pracovný pomer
Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia
Titul Priezvisko Meno Aprobácia Zaradenie Úväzok počet hodín
Ing. Fucsková Zuzana - M, Tchv - riaditeľka školy, 8
Mgr. Semanová Margita - 1.- 4. roč. - zást. riad. šk., tr. učiteľka, 14
Mgr. Heinrichová Monika – 1.- 4.roč. – učiteľ, asistent, 23
Mgr. Sedláková Henrieta - 1. – 4. roč. tr. učiteľka, 22
Mgr. Kašková Henrieta - 1.- 4.roč. – tr. učiteľka, 25
Mgr. Demková Edita – 1.- 4. roč. – tr. učiteľka, 25
Mgr. Pačutová Janka – Sj, Ev, Nv - tr. učiteľka, 23
Mgr. Lešková Martina – Sjal, Geo - tr. učiteľka, 23
Mgr. Kovács Gabriel – M, F – učiteľ, výchovný poradca, 23
Mgr. Halász Ladislav – P, ZT, Ev – tr. učiteľ - 23
Mgr. Zrebňáková Tunde – Geo, Ekol, Ov – tr. učiteľka, 24
Mgr. Nikoleta Bóková – Aj – tr. učiteľka, 25
Bc. Ballová Zuzana – MOV, vych. – vychovávateľka ŠKD, 4 vyuč. hodiny
Teringová Dominika – uč. MŠ, vych. – asistent učiteľa – 23
Szabóová Anita – uč. MŠ, vych. – vychovávateľka ŠKD, 4 vyuč. hodiny
Majorošová Eva – obch. akad. - asistent – do 20.03.2014 – 18
Stela Piková - obch. akad.– asistent - od 04.2014 do 06.2014 – 23
Vyučujúci náboženskej výchovy:
Titul Priezvisko Meno Aprobácia Zaradenie Úväzok počet hodín
Mgr. Dócsová Silvia - Nv-reform. – farárka – 4
Mgr. Takácsová Renáta – Nv-rím.kat. – katechétka – 4
Mgr. Kosztura Ján – Nv - grék. kat. – farár – 3
Školský klub:
Titul Priezvisko Meno Aprobácia Zaradenie Úväzok počet hodín
Bc. Ballová Zuzana – MOV, vych. – vychovávateľka – 21
sl. Anita Szabóvá – uč. MŠ, vych. – vychovávateľka – 21
Nepedagogickí pracovníci:
Michová Nóra - administratívno- ekonomická pracovníčka do 28.02.2014
Ing. Gabriela Hajduová - administratívno- ekonomická pracovníčka od 01.03.2014
Tóthová Miriam - upratovačka
Demeterová Eva – upratovačka – do 12.2013, Szabóová Klára – od 01.2014
Ľudovít Gábor - údržbár
Stela Pikóová – pomocná adm. sila cez ÚPSVaR od 04.2013 do 03.2014
Školská jedáleň:
Mária Semanová – vedúca ŠJ – 80 % úväzok
Mária Makóová – kuchárka
Viera Murínová – kuchárka
Klaudia Wagnerová - kuchárka
Na dohodu pracoval pán Peter Takács, ktorý viedol Modelársky krúžok na škole.
Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
15
15
učiteľov
2
2
vychovávateľov 0
1
3
asistentov učiteľa 2
2
18
20
spolu
Predmety vyučované nekvalifikovane
Trieda
Predmet
Počet hodín týždenne
Hv,Vv
2
1.A
4
2.- 4.A Prv,Vv, Hv
D,Hv,I,Tv,Vv,
6
5.A
D,Nj,Vv,Tv,Ch,I,Hv, Ov 10
6.A
D,I,Nj,Tv,Vv,Ch,Hv
9
7.A
Ch,Vu,D,I,Nj,Tv,
9
8.A
Ch,D,Tv,Vu,I, Nj
8
9.A
§ 2. ods. 1 h
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie
Počet absolventov Počet študujúcich
6
3
1.kvalifikačná skúška
0
0
2.kvalifikačná skúška
0
štúdium školského manažmentu 2
10
8
Kontinuálne vzdelávanie
0
0
postgraduálne
2
1
doplňujúce pedagogické
14
0
vysokoškolské pedagogické
0
vysokoškolské nepedagogické 2
§ 2. ods. 1 i
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Okresného kola Geografickej olympiády sa zúčastnili žiaci 7. ročníka:
Kevin Seman – 2. miesto, úspešný riešiteľ,
Gabriel Kun - riešiteľ okresného kola
Krajského kola Geografickej olympiády sa zúčastnil Kevin Semán – žiakov pripravovala
p. učiteľka Mgr. Zrebňáková.
Okresného kola Matematickej olympiády sa zúčastnili žiaci:
Zo 7. ročníka Kevin Seman - umiestnil sa na 2. mieste ako úspešný riešiteľ okresného kola.
Obvodného kola Pytagoriády sa zúčastnili žiaci:
Z 3. ročníka sa zúčastnila Kreškóciová a zo štvrtého ročníka Liviak – riešitelia obvodného
kola. Pripravovali ich pani učiteľky Mgr. Demková a Mgr. Kašková.
Z 6. ročníka Ruščančinová a Bodnár – riešitelia obvodného kola. Žiakov pripravovala
p. učiteľka Ing. Fucsková.
Z 7. ročníka Kevin Seman bol neúspešný riešiteľ.
Z ôsmeho ročníka sa zúčastnili Timková a Réhová – riešitelia obvodného kola. Žiakov
pripravoval p. učiteľ Mgr. Kovács.
V tomto roku sa žiaci našej školy zapojili aj do Matematickej súťaže KLOKAN pod
vedením pani učiteľky Mgr. Kaškovej a Mgr Kovácsa. Najúspešnejší žiaci boli Daniel
želenák, Sofia Šelepská, Šinaiová Jenifer a Alex Bukus z 1. A triedy, Sofia Kreškóciová a
Leonárd Wostmann z 3.A triedy, Alex Kálmán a Kevin Seman z 7.A triedy, ktorý získal
umiestnenie s percentilom 91,5.
Okresné kolo fyzikálnej olympiády
Zúčastnil sa na nej žiak 7. ročníka Kevin Semán v kategórii F, obsadil 4. mies úspešnýt,
pripravoval ho pán učiteľ Mgr. Kovách.
Recitátorskej súťaže Dobšinského Košice sa zúčastnila Natália Miklóšová, ktorá bola
ocenená Cenou Matice slovenskej.
Obvodového kola recitátorskej súťaže Hviezdoslavov Kubín sa zúčastnili žiačky Viktória
Kissová, Stela Kovácsová.
Do športových súťaží sa žiaci zapojili tento rok iba v malom počte nakoľko sme mali
zatvorenú telocvičňu z havarijných dôvodov. Zúčastnili sme sa obvodového kola súťaží
v Malom futbale mladších aj starších žiakov a v Malom futbale jednota Coop. Do okresného
kola sa neprebojovali. Na športové súťaže žiakov pripravoval p. učiteľ Mgr. Ladislav Halász.
.
Biblickej olympiády - dekanátneho kola - gréckokatolíckej sa žiaci zúčastnili pod vedením p.
farára Jána Koszturu – školu reprezentovali žiaci Demková S., Timková Z. a G. Kun
a umiestnili sa na 1 mieste. V takom istom zložení reprezentovali školu na krajskom kole, kde
obsadili 5. miesto. Žiaci sa pod vedením pani katechétky Mgr. Takácsovej zúčastnili
rímskokatolíckej BO – dekanátneho kola a umiestnili sa na 3. mieste.
Biblických súťaží sa zúčastnili žiaci školy aj v máji na Hatfe, kde Liliána Demková sa
umiestnila na 3. mieste v kategórii žiakov 1. a 2. ročníka, žiaci Kun, Timková a Vargová sa
umiestnili na 1. mieste v kategórii žiakov 7. až 9. ročníka.
Tento rok sa škola zapojila aj do jazykových olympiád. Na Oplympiáde Sj na okresnom kole
reprezentovala školu Sabina Naďová, pripravovala ju Mgr. Pačutová. Na Olympiáde Aj školu
reprezentovala Vanesa Mádiová, pripravovala ju Mgr. Bóková.
Pod vedením slečny asistentky Stely Pikovej sa žiačka Lívia Barnová zúčastnila Aranžovania
vianočnej a veľkonočnej ikebany, umiestnila sa na 5. mieste.
Pekný úspech škole zaznamenala žiačka Sofia Demková, ktorá v súťaží TALENT 2014,
organizované mestom Kráľovský Chlmec obsadila Zlaté pásmo v kategórii školskej klavírnej
súťaže ZUŠ.
V tomto roku sa naši žiaci nezapojili do výtvarných súťaží, zapojila sa škola do súťaže
Úsmev pre strom, kde výtvarnými prácami školu reprezentovali Viktória Kissová a Kevin
Semán.
Mladí záchranári – sa zúčastnili a reprezentovali školu na okresnej súťaže pod vedením pani
učiteľky Mgr. Kaškovej.
Názov súťaže
Malý futbal – mladší žiaci
Malý futbal Jednota cup
Malý futbal – starší žiaci
Športová olympiáda Medzibodrožia
Počet žiakov zapojených do obvodového
kola
9
9
9
29
Aktivity a prezentácia na verejnosti
V uplynulom školskom roku sa v škole aktivity uskutočňovali podľa schváleného plánu práce
školy. Väčšina naplánovaných aktivít sa uskutočnila, niektoré sa nám pre objektívne dôvody
nepodarilo realizovať.
V septembri sa škola opäť prihlásila pod vedením pani uč. Mgr. Leškovej do československého programu Záložka do knihy spája školy. Žiaci na hodinách výtvarnej výchovy
pripravili záložky do kníh, ktoré sa vymenili so záložkami pripravenými v Základnej škole s
MŠ v Lučenci na Námestí Kubínyiho 42/6. Okrem záložiek si deti vymenili aj e-mailové
adresy a nadviazali priateľské kontakty.
V tomto mesiaci sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili akcie Mosty bez bariér, ktorej
organizátorom je SOŠ v Pribeníku, tu mali možnosť žiaci získať prehľad o študijných
odboroch stredných škôl v košickom a prešovskom kraji. Ku svetovému Dňu nevidiacich sme
sa tradične zapojili do verejnej zbierky organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Biela pastelka, naši žiaci vyzbierali finančnú čiastku 177,57 eur.
Začiatkom októbra sme uskutočnili Účelové cvičenie pre vyššie ročníky a Cvičenia v prírode
pre nižšie ročníky.
V októbri sa na škole zorganizovala pamätná športová akcia Piaty ročník " Putovný pohár
Ladislava Takácsa vo futbale starších žiakov". Akcia bola zrealizovaná zo sponzorských
príspevkov a príspevku školy. Organizátorom bol p. učiteľ Mgr. Ladislav Halász. Naši chlapci
tento rok neboli úspešní, umiestnili sa na štvrtom mieste. Putovný pohár získali futbalisti zo
ZŠ Čierna nad Tisou, bolo to tretí krát, čo sa chlapci umiestnili na prvom mieste a tak si
putovný pohár odniesli natrvalo.
Žiaci našej školy pod vedením pani učiteliek Mgr. Demkovej, Bc. Ballovej a sl. Teringovej
prispeli pekným kultúrnym programom do spoločného programu pre dôchodcov našej obce
organizovanom v miestnom kultúrnom dome OÚ Somotor.
Z príležitosti Dňa školských knižníc sa naši žiaci z primárneho stupňa zúčastnili zábavných
besied s pracovníčkami Mestskej knižnice v Trebišove pod názvom Slniečko.
Naši žiaci zaujímajúci sa o vedu a výskum dňa 22. októbra pod vedením pani učiteľky
Zrebňákovej a pána učiteľa Kovácsa cestovali vlakom do múzeí a galérii. navštívili STM
v Košiciach, vedecko-technické centrum pre deti a mládež, kde si obhliadli 120
interaktívnych exponátov fyziky, mechaniky, magnetizmu, 3D, zmyslových vnemov
a optických a akustických javov prezentovaných zábavno-náučnou formou.
Koncom mesiaca október sa začali realizovať aktivity plánované vrámci rozvojového projektu
Zdravá budúcnosť. Týždeň mlieka a mliečnych výrobkov sa tešil nie náhodou veľkej
popularite. Žiaci dostávali každý deň jogurt alebo ochutené mlieko na desiatu, konali sa
prednášky a besedy na tému, prečo jesť mliečne výrobky a piť mlieko. Akciu sponzorovali
rodičia a škola ako spoluúčasť na menovanom projekte.
Na jesenné prázdniny sme odchádzali zo školy po tom, ako rodičia, žiaci a učitelia spoločne
ozdobili školský dvor vyrezávanými tekvicami.
V mesiaci november sa na škole pokračovalo realizáciou aktivít vrámci projektu Zdravá
budúcnosť. Týždeň zdravej výživy, ktorý bolo spoločne organizovaný s rodičmi
a sponzorovaný Rodičovskou radou sa opäť niesol v znamení besied, interaktívnych
prezentácii, príprave plagátov, násteniek, žiaci každý deň dostávali rôzne ovocie, na konci
týždňa triedni učitelia so svojimi žiakmi pripravili množstvo zdravých pokrmov – nátierok,
šalátov, studených mís – na ktorých potom spoločne si pochutnali.
Začiatkom decembra do školy zavítal Mikuláš a čert, žiaci ich pozdravili pestrým kultúrnym
programom. Žiaci boli Mikulášom obdarovaní balíčkom sladkostí, ktoré financovalo OZ
ZRPŠ pri ZŠ Somotor.
V mesiaci december bola zorganizovaná beseda o dentálnej hygiene, spojená s interaktívnym
premietaním a vyskúšaním si zásad ústnej hygieny na nových modeloch zub, ako aj
praktických čistení zub v ročníkoch 1. až 4.
Posledný týždeň pred sviatkami pokoja sa niesol vo vianočnej atmosfére. Triedy si urobili
triedne vianočné výzdoby, celá škola sa vyzdobila a získala vianočnú atmosféru. Posledný
deň pred odchodom na prázdniny sme v miestnom kultúrnom dome spolu s rodičmi
vychutnali krásny vianočný kultúrny program, ktorý pripravili jednotlivé triedy, tento rok nás
príjemne prekvapili pekným programom aj žiaci navštevujúci náboženskú výchovu a ZUŠ.
podujatie nieslo názov Posedenie pri jedličke.
V januári sa uskutočnila Olympiáda ľudských práv pre žiakov 2. stupňa. Žiaci formou
zaujímavého kvízu ukázali svoje vedomosti z danej oblasti učiteľom, ako aj sami sebe. Kvíz
bol vyhodnotený, najlepšie skupiny boli odmenené sladkou odmenou sponzorovanou OZ
ZRPŠ. Uprostred januára sa organizovala Beseda s pracovníkmi ROS Úsek astronómie
v Trebišove. Žiaci 1. – 2. roč. si vypočuli a pozreli Hviezdnu rozprávku, 3. – 4. ročník
cestoval Slnečnou sústavou, 5. – 6. ročník sa veľa zaujímavostí dozvedel o planéta Zem vo
vesmíre, 7. – 8. ročník sa zahĺbil do histórie astronómie a rôznych predstáv o vesmíre, 9.
ročník sa oboznámil s novinkami kozmonautiky.
Koncom januára sa konal Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka spojený s otvorenou hodinou
v triede 1.A. Nastávajúcich prvákov vítali deti a pani učiteľky, boli pohostení a dostali
darčeky a darčekový balíček, ktoré zabezpečovalo vedenie školy a OZ ZRPŠ.
Február sme začali Záverečným venčekom absolventov kurzu spoločenského tanca
a správania, žiakov 8. a 9. ročníka. Tento kurz má na škole tradíciu a uskutočňuje sa každý
druhý školský rok. Žiaci nám aj rodičom predviedli svoje tanečné umenie aj to, ako kultúrne
sa vedia správať. Príjemne sme sa zabavili.
Fašiangy sme ďalej oslávili Valentínskou zábavou, ktorá už tradične sa niesla v duchu
dobrej zábavy a veselosti. Organizátorom bili Rodičovská rada a vedenie školy, ďakujeme
všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly, kúpili sponzorský lístok, prípadne sa
zúčastnili akcie a tým prispeli k úspešnosti realizovanej akcie.
Pred odchodom na polročné prázdniny sme sa rozlúčili s fašiangami zorganizovaním
Karnevalu pre žiakov ročníkov 1. až 8. Najkrajšie masky boli ohodnotené početnými cenami,
ktoré zabezpečilo OZ ZRPŠ. Všetci zúčastnení akcie boli pohostení pečenými buchtami a
malinovkou, cukrovou vatou, ktorú zabezpečilo vedenie školy a OZ ZRPŠ. Medzi zaujímavé
masky sa zaradili aj masky učiteliek 1. – 4., asistentiek a vychovávateliek, ktoré svojou
aktivitou prispeli k úspechu Karnevalu.
V mesiaci marec sa žiaci 9. ročníka zúčastnili Testovania 9. Uskutočnil sa aj v spolupráci
s CPPPaP Trebišov preventívny program Prevencia agresivity a šikanovania na školách
v dňoch 17.02., 28.03. a 24.04.2014 pre žiakov z ročníkov 6. a 7. V tomto mesiaci sme sa
zapojili aj do súťaže Ekohra v zbere PET fliaš, ktorý bol vyhlásený MŠ SR a spoločnosťou
Lidl Slovenská republika. Nepodarilo sa nám zorganizovať besedu s autorom detských kníh
ani zábavné podujatia v knižnici pre zaneprázdnenosť požiadaných účastníkov.
V apríli sa konala celoškolská akcia pri príležitosti Dňa Zeme. Žiaci pod vedením triednych
učiteľov vytvorili množstvo zaujímavých plagátov, násteniek , modelov, máp, šiat
z odpadového materiálu, ktoré sa týkali danej tematiky. Žiaci 1. a 9. ročníka sadili stromčeky
v areáli školy, ostatní zbierali odpad a nečistoty okolo školy a vysádzali kvety a kríky.
Prihlásili sme sa aj do súťaže Úsmev pre strom , odovzdali sme v zbere papiera ....... kg
papiera, vysadili 40 stromčekov, a vyhotovili kresby a grafiky s témou ochrany stromov
a prírody. Zapojili sme sa aj do programu Vyčistíme Slovensko vyhlásené Józsefom Nagyom
a organizáciou Pro Regio.
V apríli sme sa zúčastnili aj zaujímavého a veľmi poučného výchovného koncertu s tematikou
šikanovania Labyrint v podaní Umeleckej agentúry AMOS. Žiaci 3. a 4. ročníka sa zúčastnili
základného plaveckého výcviku v Sátoraljaujhelyi pod vedením pani učiteliek Mgr.
Demkovej a Mgr. Kaškovej. Pre množstvo aktivít sa nám nepodarilo zorganizovať súťaž tried
Farebná škola.
Začiatkom mája sa žiaci 1. a 2. ročníka zúčastnili kúzelníckeho predstavenia Harry Potter
v podaní českej zábavnej skupiny. Žiaci 3. až 6. ročníka sa zúčastnili akcie Noc v škole,
organizovaný v spolupráci s pracovníkmi ROS Úsek astronómie v Trebišove. Okrem
spoločnej opekačky a športových hier sa žiaci zúčastnili prednášok o hviezdach a potom
nasledovalo pozorovanie nočnej oblohy.
Tretí májový piatok patril mamičkám a babičkám žiakov našej školy. V miestnom kultúrnom
dome žiaci ich pozdravili krásnym a zábavným kultúrnym programom ku Dňu matiek
a odovzdali im kvietok ako poďakovanie za všetko, čo pre nich robia.
V mesiaci jún sa konal Deň detí , žiaci sa zúčastnili divadelného predstavenia O hlúpej žene
v podaní PORTÁL – komorné divadlo bez opony z Prešova, na školskom dvore vďaka
sponzorskému daru pána Erika Trellu, člena Rady školy si žiaci vychutnali cukrovú vatu,
a boli im odovzdané balíčky sladkostí, ktoré zabezpečilo OZ ZRPŠ. Celá akcia bola
sponzorovaná aj Obecným úradom Somotor. Všetkým sponzorom ďakujeme v mene našich
žiakov.
Začiatkom mesiaca sa žiaci školy pod vedením pána učiteľa Mgr. Halásza zúčastnili
a reprezentovali našu školu na Medzibodrožskej olympiáde v Čiernej nad Tisou,
organizátorom ktorej už tradične bola SOŠ – Szakközépiskola Kráľovský Chlmec.
V júni sa žiaci školy zúčastnili jednodňového školského výletu do Steel Parku v Košiciach,
kde sme si pozreli množstvo vedeckých hračiek, poobede sme sa zúčastnili filmového
predstavenia RIO 2. Tento výlet bol tiež sponzorovaný Obecným úradom Somotor, za čo patrí
veľká vďaka. Uskutočnilo sa jarné účelové cvičenie a didaktické hry, kde nám naši mladí
záchranári predviedli ukážky prvej pomoci, žiaci na nových didaktických pomôckach,
získaných z projektu Zdravá budúcnosť si prakticky na stanovištiach overili oživovanie,
obväzovanie, ošetrovanie poranení pri rôznych úrazoch.
Na konci školského roka sa uskutočnila Slávnostná rozlúčka so žiakmi deviateho ročníka
a slávnostné ukončenie školského roka spojené s ocenením našich najlepších a
najúspešnejších žiakov.
Počas celého školského roka prebiehal na škole zber papiera, malého elektronického odpadu
a zapojili sme sa aj do zberu obnoseného šatstva v spolupráci s neziskovou organizáciou
Dobrý anjel.
§ 2. ods. 1 j
Projekty
A) Dlhodobé - INFOVEK, škola ním získala základné vybavenie učebne IKT, internetovú,
technickú a softvérovú podporu, internet, ktorí sa aktualizoval a menil na WIFI pripojenie.
NP Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť – škola získala dva notebooky,
s využívaním na ďalšie vzdelávanie učiteľov.
NP Modernizácia vzdelávania – Digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety projekt je zameraný na oslovenie učiteľov ZŠ, ktorí sa chcú aktívne podieľať na premene
tradičnej školy na modernú – prihlásili sa tri kolegyne. Prínosom pre školu má byť vybavenie
jednej triedy interaktívnou technológiou. Zatiaľ na školu sa dodal reproduktor a notebook,
čaká sa na dodanie interaktívnej tabule.
NP Koncepcia digitalizácie školstva – Digipedia – dostať do školy všetky materiály Planéty
vedomosti, zapojiť všetkých učiteľov, zúčastniť sa školení na osvojenie si práce na portály
Planéta vedomosti. Vrámci tohto projektu škola získala kompletné interaktívne vybavenie
jednej triedy – interaktívnu tabuľu, projektor a notebook.
NP Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania projekt
ponúka pre školu moderný spôsob testovania, odborné vyškolenie personálu školy, zabezpečí
sa prístup do školskej elektronickej databázy úloh, obnoví sa IT technika školy. V tomto
školskom roku nám bolo vrámci projektu dodaných 5 nových PC vybavení, so softvérom
a licenciami.
NP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov
v školskom prostredí, škola získala množstvo zaujímavých publikácii : Sociálne kompetencie,
zodpovednosť a sebauvedomenie, Manažment triedy, Vzťah učiteľ a žiak a motivácia
k učeniu, Nástrahy dnešnej doby, Sila osobnosti, Výchovné poradenstvo a voľba povolania I.,
Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti, Čo robiť keď ..., Sociálne vzťahy a
problémy na školách, Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10, licencie
a prístupy pre metódy merania preferencie foriem učenia, poradenský software k zisťovaniu
potenciálu osobnosti jednotlivca.
NP Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností
a práce s talentami
NP Aktivizujúce metódy vo výchove – škola sa do projektu prihlásila, kontinuálne sa vrámci
neho bude vzdelávať päť učiteľov školy, škola má dostať interaktívny set a množstvo
zaujímavých softwérov a programov.
B) Krátkodobé - Projekty so SME v škole - škola získava bezplatne na isté obdobie denník
SME, okrem toho sa získavajú učebné pomôcky a pracovné zošity.
- Projekt Recyklohry - týka sa zberu malého elektronického odpadu vo vyhradených zberných
nádobách na škole, za nazbieraný a odovzdaný odpad sa škole prideľujú body, ktoré sa môžu
použiť na nákup učebných pomôcok.
C) V školskom roku 2012/2013 bol školou vypracovaný a podaný rozvojový projekt MŠ SR:
Zdravie a bezpečnosť v školách, projekt Zdravá budúcnosť bol ministerstvom vybraný
medzi úspešné projekty, škola tak získa 2000 eur na nákup učebných pomôcok. Škola tak
získala učebné pomôcky: resuscitačnú figurínu, základnú sadu pre simuláciu úrazu, sadu pre
dopravnú výchovu, nástenné tabule, učebnú figurínu CPR – novorodenec, modely chrupu,
zubov, sadu potravín, lekárničku. Realizoval sa od októbra 2013 do decembra 2013.
§ 2. ods. 1 k
Výsledky inšpekčnej činnosti
V uplynulom školskom roku na škole nebola realizovaná inšpekčná činnosť.
§ 2. ods. 1 l
Materiálno-technické podmienky
Škola v školskom roku využívala na výchovno-vzdelávaciu činnosť 9 tried, učebňu IKT,
školský dvor a školskú knižnicu. Telocvičňa bola celý školský rok zatvorená pre havarijný
stav, preto sa nevyužívala. Predmetné priestory boli využívané aj na mimoškolskú - záujmovú
činnosť. Dve triedy z 1. stupňa sa v poobedňajších hodinách využívali pre vzdelávanie v
ŠKD.
V priebehu roka boli kabinety jednotlivých predmetov doplňované učebnými pomôckami,
slovníkmi pre vyučovanie cudzích jazykov, nástennými mapami, nové knihy boli zakúpené aj
do školskej knižnice.
V štyroch triedach sa obnovila podlaha, urobil sa nový betónový podklad, nivelizačný náter,
bola vymenená stará zhnitá parketová a pvc podlaha za novú.
Začalo sa s rekonštrukciou technického zariadenia Školskej jedálne a kuchyne, zakúpený bol
nový varný elektrický kotol.
Počas roka boli vymenené staré PC zostavy používané na administráciu školy, mzdovej
učtárne a školskej jedálne.
V telocvični škola prispela k rekonštrukcii parketovej podlahy a k vymaľovaniu priestorov
zakúpením materiálu. Výmenu okien a vchodových dverí, rekonštrukciu osvetlenia, opravu
zatekajúcej strechy a práce pri maľovaní a rekonštrukcií parketovej podlahy realizoval
zriaďovateľ Obec Somotor.
Zvýšená pozornosť sa venovala údržbe a zveľaďovaniu budovy školy a tým sme sa snažili
predchádzať havarijným stavom. Týmito opravami sa zlepšil estetický vzhľad budovy školy a
tried. Estetický vzhľad interiéru školy zabezpečovali učiteľky v rámci krúžkovej činnosti a
estetický vzhľad tried bol zabezpečovaný výzdobou a nástenkami, o ktoré sa pravidelne
starali všetci učitelia, vychovávateľky a asistentka.
Na zlepšenie materiálnych podmienok školy sme sa snažili získať prostriedky od
zriaďovateľa, sponzorov, z vlastného rozpočtu a v neposlednom rade vlastnými aktivitami ako
sú získanie 2% dane od fyzických a právnických osôb a organizovanie rodičovskej zábavy.
§ 2. ods. 1 m
Finančné a hmotné zabezpečenie
Hospodárenie školy sa v roku 2013 i v roku 2014 riadilo rozpočtom, vytvoreným na základe
normatívov vychádzajúcich zo Zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a
financovania školských zariadení .
Normatívne rozpočtovanie bolo záväzné na tzv. prenesené kompetencie. Financovanie ŠKD
a ŠJ sa uskutočňovalo cestou podielových daní obce - tzv. originálne kompetencie.
Dotácia
Finančné prostriedky školy - normatívne
Finančné prostriedky za vzdel. poukazy nenorm.
Finančné prostriedky na dopravu žiakov
Finančné prostriedky na asistenta pre zdr.
znev. žiakov
Finančné prostriedky pre žiakov zo soc.
znev. prostredia
Finančné prostriedky pre žiakov v HN
Finančné prostriedky pre mzdy v ŠKD a ŠJ
Finančné prostriedky od rodičov - školné v
ŠKD
Od 1.9.2013 do
31.12.2013
90 362 €
Od 1.1.2014 do
31.8.2014
187 518 €
1 439,30 €
2 284 €
1446,72 €
3 318 €
2 700 €
5 200 €
1 467 €
3 006 €
730,40 €
16 991 €
647,00 €
27 600 €
368 €
564 €
§ 2. ods. 1 n
Plnenie stanoveného cieľa
Koncepčný zámer rozvoja školy na školský rok 2013/2014 a jeho vyhodnotenie
Cieľ výchovy
Výchova k humanizmu, výchova k tolerancii – dosiahli sme, aby sa žiaci viac chválili na
vyučovaní, učitelia prejavili viac pochopenia pri nedostatkoch, viac sa diskutovalo so žiakmi,
snažili sme sa poľudštiť atmosféru na hodinách aj pri mimoškolských aktivitách, výchovnými
aktivitami sme dosiahli, aby žiaci vedeli prijať spolužiakov so zdravotnými znevýhodneniami,
inými názormi, iným zmýšľaním.
Výchova slobodného jednotlivca obohateného o morálne poznanie - je to proces dlhodobý, v
ktorom každý člen kolektívu má daný široký priestor pre vlastnú iniciatívu, tvorivosť,
nápaditosť a sebarealizáciu. Naďalej budeme vytvárať podmienky tak, aby sa škola dostala na
úroveň moderného európskeho typu.
Ciele vzdelávania
Výchova k posilneniu kľúčových kompetencií vyplývajúcich zo ŠVP a ŠkVP – učitelia sa pri
vyučovaní snažili posilniť kľúčové kompetencie v komunikačnej spôsobilosti, ústnych
a písomných spôsobilosti, využívaní IKT, čitateľskej gramotnosti, matematickej gramotnosti,
kompetencií v oblastí prírodných vied, osobnostných a sociálnych kompetencií. Musíme
skonštatovať, že nie všetky oblasti vzdelávania sa nám podarilo rovnako dobre rozvíjať,
naďalej pretrváva malá komunikatívnosť žiakov, neúhľadný a gramaticky nesprávny písomný
prejav žiakov, neovládanie odborných termínov v prírodovedných predmetoch.
Pokračovať vo výučbe cudzích jazykov a postupne dosiahnuť aj v tejto oblasti lepšie výsledky
– podarilo sa nám zabezpečiť kvalifikovanosť vyučovania anglického jazyka, práca so žiakmi
sa zintenzívnila, zúčastnili sme sa Olympiády v anglickom jazyku. Naďalej pretrváva problém
s nekvalifikovaným vyučovaním nemeckého jazyka.
Využívať internet vo všetkých predmetoch na získanie najnovších poznatkov a ich
zapracovávanie do praxe – práca žiakov s internetom aj PC sa výrazne zlepšila po
rekonštrukcií počítačovej miestnosti, naďalej treba žiakov viesť k bezpečnému používaniu
internetu, upozorniť ich na možné nástrahy a nebezpečenstvá.
Ciele pre vedenie školy
V spolupráci s metodickými orgánmi, ako poradnými orgánmi riaditeľa školy, prenášať
osobnú zodpovednosť každého člena za predmet, ktorý vyučuje - zodpovednosť vyučujúcich
za predmety , ktoré vyučujú kvalifikovane sa výrazne zlepšilo, aj keď sa činnosť metodických
združení nepodarilo zaktivizovať a táto úloha bude pretrvávať aj v nasledujúcom školskom
roku.
V rámci demokracie riadenia školy zabezpečiť slobodu prejavu jednotlivcov s dôrazom na
slobodu vyznania – tento cieľ sa podarilo splniť, v škole vládne demokratické riadenie.
Naším cieľom je, aby škola bola maximálne účelná a pritom aj optimálne hospodárna. Plnenie
koncepčného zámeru rozvoja školy je podmienený konkrétnou situáciou, obmedzenými
ekonomickými možnosťami v oblasti nevyhnutných opráv a údržby budov.
Ciele na zabezpečenie plynulého chodu školy:
1. Zútulniť kanceláriu ekonomickej pracovníčky, doplniť dielňu údržbára chýbajúcim
náradím a zútulniť priestor dielne – cieľ splnený len čiastočne, prostriedky bolo nutné použiť
pri riešení havarijného stavu telocvične.
2. Naďalej venovať zvýšenú pozornosť údržbe školy, postupne odstraňovať havarijné stavy –
začalo sa s rekonštrukciou telocvične, vymenili sme poškodené podlahy v 4 triedach.
3. Efektívnym hospodárením zabezpečiť vyrovnaný rozpočet – hospodárime s vyrovnaným
rozpočtom.
4. Podporovať žiakov a pedagogických zamestnancov v takých aktivitách, aby pomáhali šíriť
dobré meno našej školy – podporujú sa takéto aktivity.
5. Stále prehlbovať spoluprácu rodiny a školy s Radou školy, Rodičovskou radou a
poslancami obecného zastupiteľstva – spolupráca je dobrá, naďalej sa budeme snažiť udržať
ju na tvorivej úrovni.
Koncepcia programu ďalšieho rozvoja školy pre ďalší školský rok bude zameraná na dôležité
momenty výchovno-vzdelávacieho procesu:
Ciele výchovy
Podporovať výchovu k zodpovednosti za vlastné konanie, šetrnosti a ohľaduplnosti, obhajobe
vlastného názoru.
Sústavnú pozornosť venovať medziľudským vzťahom vo vzťahu učiteľ – žiak, žiak – žiak,
vytvoriť optimálnu pracovnú atmosféru na škole.
Ciele vzdelávania
Získať kompetencie a to najmä v oblasti komunikácie v štátnom jazyku, materskom jazyku
a cudzom jazyku, ústnych a písomných spôsobilostí, využívanie IKT, rozvoj čitateľskej
gramotnosti, matematickej a finančnej gramotnosti, kompetencií v prírodných vedách.
Zaradiť do plánu práce viac vzdelávacích exkurzií.
Ciele pre vedenie:
Hospitačnou činnosťou kontrolovať rozvíjanie kľúčových kompetencií, spustiť autoevalváciu
– sebahodnotenie školy.
Aktivizovať metodické orgány:
- zvýšiť úroveň MO, vyžadovať aktívne riešiť odborné, predmetové otázky, vytvoriť funkčnú
databázu metodických materiálov, listov, diktátov a podobne k práci.
Ciele na zabezpečenie plynulého chodu školy:
1. Dokončiť rekonštrukciu telocvične.
2. Dokončiť výmenu podlahových krytín v triedach.
3. Pokračovať vo výmene starých radiátorov na nové.
4. Pokračovať vo výmene okien na knižnici, IKT miestnosti, kancelárii, zborovni, jedálne
a kuchyne.
5. Zútulniť kanceláriu ekonomickej pracovníčky, zabezpečiť priestor na archiváciu
písomností.
6. Začať s úpravou školského dvora a športových plôch.
7. Zútulniť jedálňu, pokračovať v rekonštrukcii a modernizácii kuchyne.
8. Vybudovať detské ihrisko s altánkom pre účely školy aj ŠKD.
9. Vybavovať kabinety novými modernými učebnými pomôckami, didaktickou technikou.
10. Začať s rekonštrukciou priestorov v spoločnom užívaní obidvoch základných škôl.
§ 2. ods. 1 o
Cieľom a poslaním našej školy do ďalších rokov je rozvoj a postupný prechod tradičnej školy
na školu moderného typu s novými metódami a formami práce.
Chceme byť školou, ktorá bude príťažlivá pre žiakov aj rodičov. Na vytvorenie jednotného
koncepčného zámeru sme uskutočnili SWOT analýzu. Zmapovali sme slabé a silné stránky
školy, chceme vedieť, aké máme príležitosti a aké ohrozenia môžeme očakávať.
Výsledky SWOT analýzy:
Úspechy a nedostatky – Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
Silné stránky:
• pracovitý učiteľský kolektív
• existujúce tradície školy
• prezentácia školy na verejnosti ( web stránka )
• aktivity zamerané na získanie mimorozpočtových finančných prostriedkov (2 % dane z
príjmov, projekty)
• starostlivosť o nadané deti, deti so zdravotným znevýhodnením
• pozitívna zmena vnútorného vzhľadu školy
• vybavenie školy výpočtovou a interaktívnou technikou, kompenzačnými pomôckami na
vyučovanie žiakov so zrakovým a telesným postihnutím, moderná knižnica.
• bohatá mimoškolská činnosť
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:
Slabé stránky:
• nevyhovujúci stav telocvične, areálu školy, školskej jedálne a kuchyne,
• stále zanedbaný technický stav a vzhľad budov /AP, Spoločný pavilón, pavilón susednej
školy/
• málo mužov v učiteľskom kolektíve
• málo učebných pomôcok na vyučovanie fyziky, chémie, matematiky, absencia odborných
učební
• nedostatok priestoru pre netradičné formy vyučovania
• slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie
Príležitosti:
• primeranými racionalizačnými opatreniami a spracovaním vhodných projektov získanie
finančných prostriedkov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
• posilnením úloh a kompetencií metodických orgánov školy dosiahnuť lepšie edukačné
výsledky
• zmena školy na otvorené centrum vzdelávania, športu a kultúry (aj pre obyvateľov obce)
Riziká:
• demografický pokles populácie - pokles počtu žiakov
• odchod žiakov do 8. ročného gymnázia a na okolité školy, ktoré sú lepšie vybavené,
• nedostatok financií na investície väčších rozmerov, aké by boli potrebné na odstránenie
havarijných stavov na objektoch školy
• inteligenčný potenciál budúcich žiakov, vandalizmus (areál školy)
• nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách
Naším cieľom je humánna škola, priateľská, spravodlivá, tvorivá a kvalitná. Neustále
vytvárame podmienky na zabezpečenie tvorivého vyučovania, kde žiaci môžu prejaviť svoj
talent, nadanie a dispozície. Umožňujeme aj slaboprospievajúcim a začleneným žiakom
prejaviť sa a pomáhame im pri hľadaní ich predností a schopností.
§ 2. ods. 2 a
Psychohygienické podmienky
Škola spĺňa základné psychohygienické požiadavky: začiatok vyučovania, rozvrh hodín,
prestávky, čas obedňajšej prestávky. Sústavnou údržbou školy sa snažíme vylepšovať
podmienky výchovy a vzdelávania našich žiakov.
§ 2. ods. 2 b
Voľnočasové aktivity
Všetci žiaci školy sa zapojili do krúžkovej činnosti. Mali možnosť pracovať v nasledujúcich
záujmových krúžkoch :
Názov záujmového krúžku Počet detí
Vedúci
Krúžok anglického jazyka –
17
Mgr. Nikoleta Bóková
konverzácie
Krúžok anglického jazyka –
9
Mgr. Nikoleta Bóková
príprava na OzAJ
12
Mgr. Martina Lešková
Krúžok nemeckého jazyka
10
Mgr. Edita Demková
Krúžok zručností
Mgr. Janka Pačutová
Literárno-dramatický krúžok 12
10
Mgr. Tünde Zrebňáková
Mladý ochranca prírody
5
Peter Takács
Modelársky krúžok
Mgr. Gabriel Kovács
Krúžok matematicko-fyzikálny 10
13
Dominika Teringová
Tanečný krúžok - pompóny
19
Mgr. Ladislav Halász
Športový krúžok
Dominika Teringová
Tanečný krúžok - mažoretky 11
12
Mgr. Margita Semanová
Tvorivá dielňa
17
Mgr. Henrieta Sedláková
Vševedko
15
Mgr. Henrieta Kašková
Zdravotnícky krúžok
§ 2. ods. 2 c
Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s rodičmi je zabezpečená prostredníctvom rady rodičov, cez triednych
učiteľov a osobným kontaktom. V priebehu roka bolo uskutočnené jedno plenárne zasadnutia
rodičovského združenia, výbor rodičovskej rady sa schádzal pravidelne každý druhý mesiac,
prípadne podľa potreby. Výbor rodičovského združenia je škole nápomocný pri organizovaní
podujatí - rodičovský ples, rôzne akcie - karneval, Deň detí, Deň matiek, súťaže, odmena
žiakov na konci školského roka a iné . Ďakujeme rodičom, že počas školského roka pomáhali
svojim deťom pri školských akciách. Priestory školy sa podľa požiadaviek poskytujú na akcie
organizované pre žiakov a rodičov našej školy.
§ 2. ods. 2 d
Spolupráca školy a verejnosti
Naša škola dlhodobo spolupracuje s organizáciami, ktorých činnosť nám odborne pomáha a
spestruje vzdelávanie žiakov. Sú to :
• Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trebišov
• Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva v Trebišove - Poľná 1.
• Obvodná polícia Streda nad Bodrogom, Kráľovský Chlmec
• CVČ Trebišov
• Miestna knižnica, Mestská knižnica Trebišov,
Chlmec
Základná umelecká škola, Kráľovský
• Obecný úrad Somotor, Obecné úrady, odkiaľ k nám žiaci dochádzajú
• Základná škola s VJM Somotor, ZŚ Čierna nad Tisou, ZŠ s MŠ Borša, ZŠ Streda nad
Bodrogom
• Obvodný úrad Košice, odbor školstva, ÚPSVaR Trebišov,
• Hvezdáreň Trebišov,
• Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trebišove
• SOŠ Pribeník, SOŠ Kráľovský Chlmec, Gymnázium Kráľovský Chlmec
Záver
Škola vo väčšine splnila hlavné úlohy vyplývajúce z plánu činnosti na školský rok 2013/2014
a realizovala viacero úloh, ktoré neboli súčasťou pôvodného plánu, ale prispeli k
všestrannému rozvoju školy, detí, žiakov i zamestnancov.
Záverom chcem poďakovať za všetku prácu na našej škole pedagogickým i nepedagogickým
zamestnancom, ďakujem za spoluprácu všetkým spolupracujúcim inštitúciam, rodičom.
Ing. Zuzana Fucsková, riaditeľka školy
Vypracovala: Ing. Zuzana Fucsková
V Somotore, 26. august 2014
Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 26.08.2014
Správa prerokovaná v Školskej rade dňa: 07.10.2014
Download

Predkladá: Predkladá: - Základna škola SOMOTOR