“Kars 12 Adet Tesisin”
Temel Atma Merasimi
17 Temmuz 2014, Perşembe 18:30
Sayın Bakanım,
Sayın Valim,
Sayın Milletvekillerim,
Sayın Belediye Başkanım,
Genel Müdürlerim, değerli konuklar, hanımefendiler,
beyefendiler, basınımızın değerli temsilcileri, sizleri sevgi
ve saygıyla selamlıyor, temel atma merasimimize hoş
geldiniz diyorum.
1
Bugün faaliyetlerini Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na
bağlı olarak yürüten, Ülkemizin en büyük yatırımcı kamu
kuruluşlarından biri olan DSİ Genel Müdürlüğüne bağlı 12
adet tesisin temel atma merasimi vesilesiyle bir araya
gelmiş bulunmaktayız.
Bu güzel şehrimizde biraz sonra sayın bakanımızın
uğurlu elleriyle;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Kars Barajı Sulaması İletim Hattı’nın,
Sarıkamış 7 Kasım Göleti’nin,
Kars İli 1. Grup Sel Kapanlarının,
Arpaçay Gülyüzü Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin,
Arpaçay İlçe Merkezi Taşkın Koruma Tesisi’nin,
Digor Şatıoğlu Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin,
2
7) Digor Şirinköy Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin,
8) Digor Varlı Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin,
9) Merkez Dikme Köyü Yanıkçayır Deresi Islahı’nın,
10) Sarıkamış Kızılçubuk Deresi Islahı’nın,
11) Sarıkamış Parmakdere Köyü Taşkın Koruma
Tesisi’nin,
12) Susuz Aynalı Köyü Taşkın Koruma Tesisi’nin,
temelini atacağız.
Temeli atılacak 12 adet tesisin; 1 adedi gölet, 1 adedi sulama
iletim hattı, 1 adet sel kapanı işi kapsamında 12 adet hayvan
içmesuyu göleti, 9 adedi taşkın koruma tesisidir.
3
182 milyon 134 bin TL’ye mal olacak bu tesislerle; 475 780
dekar tarım alanına su iletimi sağlanacak 4,73 milyon m3
içmesuyu sağlanacak, yılda 9,76 GWh enerji üretilecek,
Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüş yolu yapılacak, Arpaçay
İlçe merkezi ile 7 köy taşkınlardan korunacaktır.
Sayın Bakanım,
Yüksek müsaadelerinizle bugün temelini atacağımız projeler
ile ilgili özellikle birkaç bilgi vermek isterim.
Bugün temelini atacağımız tesislerden biri Kars Barajı
Sulaması İletim Hattıdır.
4
20 932 m uzunluğunda 3,80 m çapında iletim hattı ile; Kars ili
Merkez, Arpaçay, Akyaka Susuz ve Digor ilçelerine bağlı 46
köy yerleşimine ait 475 780 dekar tarım arazilerinin
sulanması sağlanacak, ayrıca iletim hattı sonunda kurulacak
olan 2,24 MW kurulu gücündeki Çatma HES ile 9,76
GWh/yıl enerji üretilecektir.
150 000 000 TL’ye iletim hattının tamamlanmasıyla
sulanacak arazilerle; 2014 yılı fiyatlarıyla milli ekonomiye
yıllık toplam 105 194 000 TL gelir artışı sağlanacaktır.
Temelini atacağımız bir başka tesis ise; GÖLSU “1000 Günde
1000 Gölet ve Sulama Projesi” kapsamında inşa edilecek
Sarıkamış 7 Kasım Göleti’dir.
5
GÖLSU kapsamında Kars ilimizde 3 adet proje inşa edilecek
olup, Sarıkamış 7 Kasım Göleti ile Kars İli Sel Kapanları’nın
temelini bugün atacağız. Proje kapsamında diğer bir işimiz ise
Arpaçay Koç köy Göleti ve Sulaması’dır. Bu projemiz ise
inşaat aşamasındadır. Bu projemiz tamamlandığında; 16 370
dekar sulamaya açılacak, Sarıkamış İlçesine yılda toplam 4,73
milyon m3 içme suyu temin edilecek ve Kars ili ve ilçelerine
ait 12 köy yerleşiminde 12 adet Hayvan İçmesuyu maksatlı
sel kapanı inşa edilecektir.
Temelini atacağımız Sarıkamış 7 Kasım Göletimizin temelden
yüksekliği 37 m, gövde dolgusu 264 640 m3, depolama hacmi
ise 2 milyon 640 bin m3’tür.
6
11 200 000 TL’ye mal olacak göletimiz ile; 47 000 nüfuslu
Sarıkamış İlçesine yılda toplam 4,73 milyon m3 içme suyu
temin edilecektir.
Bir başka projemiz ise ekonomisi büyük oranda hayvancılığa
bağlı olan Kars ilimiz için son derece önemli bir iştir.
2.800.000 TL’ye mal olacak Kars İli Sel Kapanları adıyla inşa
edeceğimiz bu iş muhtevasında Kars ili ve ilçelerine ait 12
köy yerleşiminde 12 adet Hayvan İçmesuyu maksatlı sel
kapanı inşa edilecektir. Tesis tamamlandığında; milli
ekonomiye yıllık 500.000 TL gelir artışı sağlanacaktır.
Bu son derece önemli tesislerin yanı sıra 9 adet taşkın koruma
tesisinin de temelini atacak, açılışını yapacağız.
7
Tesisler tamamlandığında; Sarıkamış Şehitleri Anma Yürüyüş
yolu yapılacak, Arpaçay İlçe merkezi ile 7 köy taşkınlardan
korunacak.
Şimdiden bu tesislerin Ülkemize ve Kars’ımıza hayırlı
olmasını temenni ediyorum.
Sayın Bakanım,
Yüksek müsaadelerinizle 2003 yılından bu yana Kars
şehrimize yapılan yatırımlar hakkında bazı bilgiler vermek
isterim.
8
2003 yılından günümüze kadar, inşaatı devam eden işler dahil
olmak üzere Kars iline DSİ tarafından yapılan toplam yatırım
tutarı günümüz fiyatlarıyla 257 milyon 120 bin TL’dir.
Bu dönemde Kars Acil İçmesuyu Projesi, Kars İçmesuyu
İsale Hattı ve Arıtma Tesisi, Selim Barajı, Digor Şirinköy
Göleti, Arpaçay Güven Regülatörü İkmali tamamlanan
işlerden bazılarıdır.
Bu tesislerle;
51.560 dekar tarım arazisi sulamaya açılmış, yılda toplam
17,53 milyon m3 içmesuyu temin edilmiştir. Tamamlanan 38
adet dere ıslahı işi ile; Kars şehir merkezi,4 ilçe merkezi, 31
köy, 2 mahalle, taşkınlardan korunmuştur.
9
Devam Eden İşler;
Arpaçay Ovası Sulaması II. Kısım İnşaatı:
Bu iş kapsamında 114.000 dekar arazi sulanacaktır. İşin fiziki
gerçekleşmesi %46’dır. Sulanacak arazilerin 51.560 dekarı
sulamaya
açılmıştır.
Toplulaştırma
çalışmalarındaki
problemler sebebiyle iş tasfiye edilmiştir.
Kars Barajı:
Kars merkez Akyaka, Arpaçay, Digor ve Susuz ilçelerine
bağlı köy yerleşimlerine ait 475.780 dekar zirai arazinin
borulu şebeke ile cazibeli olarak sulanması sağlanacak ve
yılda 9,76 milyon kwh enerji üretilecektir.
10
Barajın fiziki gerçekleşmesi %50’dir. Ayrıca 12 adet dere
ıslahı işimizin inşaatı devam etmektedir.
Proje aşamasındaki işler;
Selim Barajı Sulaması: Selim Ovası Sulaması ile 52.370
dekar zirai arazi borulu şebeke ile sulanacaktır. İşin proje
hazırlama ihalesi yapılmış olup, borulu şebekeye göre proje
hazırlanacaktır. Projelerinin tamamlanmasını takiben Mayıs
2015 tarihinde ihale edilebilecektir.
Kars Digor Barajı: 1.330 dekar sulama alanı su temini ve
Digor ilçe merkezi ile 13 köyün içme ve kullanma suyu temin
ederek yılda yaklaşık 796.000 m3 su ihtiyacını karşılayacak
olan Digor Barajı’nın uygulama projeleri yaptırılmaktadır.
11
İşte % 90 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. İşin baraj projeleri
onaylanmıştır.
Kağızman Barajı: Kağızman ilçesi ve köylerine ait 46.000
dekar alanı sulayacak olan barajı projesi yapılacak olup 2014
yılı yatırım programında 2.000.000 TL keşif ve 200.000 TL
nakit bedelle yer almaktadır. Planlama raporu tamamlanmış
olup, tasdik için Etüd Planlama ve Tahsisler Dairesi
Başkanlığına iletilmiştir. ÇED süreci devam etmektedir.
12
Kars Barajı Sulaması: Kars Barajından iletim ve iletim
kanalı alınan su ile Kars Merkez Akyaka, Arpaçay, Digor ve
Susuz ilçelerine bağlı köylere ait toplam 47 578 ha tarım
arazisinin basınçlı borulu sulama sistemi ile sulanmasının
proje yapımı işidir. İşte %10 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.
Ön rapor ve harita çalışmaları tamamlanmıştır.
Aras Nehri ile Yan Derelerinin Yerleşim Yerleri ile
Arazilerinin Taşkından Korunması (19 köy yerleşimi I.
grup inşaat ihalesi aşamasında) işlerimiz proje
aşamasındaki tesislerimizdendir.
Planlama aşamasındaki işler;
13
Kağızman Barajı ve Sulaması: İş 03.08.2012 tarihinde ihale
edilmiştir. ÇED ve Planlama raporu hariç bütün raporlar
tamamlanmıştır.
Alabalık Barajı ve Sulaması: İş 03.01.2013 tarihinde ihale
edilmiştir. Harita alımı tamamlandı. Arazi sınıflandırma ve
toprak drenaj raporu onaylandı.
Kars Çayı ve Yan Kolları Taşkın Master Planı: İş
07.08.2012 tarihinde ihale edilmiştir. 2013 yılı sonu itibari ile
ilk inceleme master plan raporu onaylanmış olup harita
alımları devam etmektedir.
Aras Havzası Master Planı: İşin ihalesi yapılmış sözleşme
aşamasındadır.
14
Sözlerime son verirken, suya sevdalı Devlet Su İşleri
çalışanları olarak, bizlere her zaman destekleri ile büyük güç
veren başta Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a,
Orman ve Su İşleri Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel
EROĞLU’na,
Bakanlarımıza,
valilerimize,
milletvekillerimize,
şükranlarımı
sunuyor,
yüklenici
firmaların çok değerli çalışanlarına, DSİ mensubu kıymetli
mesai arkadaşlarıma ve emeği geçen herkese özverili
çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, hizmete alacağımız ve
temelini atacağımız bu tesislerin ülkemize ve aziz milletimize
hayırlı olmasını diliyor, sizleri saygı ile selamlıyorum.
15
Download

Kars 12 Adet Tesisin - Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü