EMAŞ PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
2001/58 /EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
1. Madde / Müstahzar ve Şirket / Đş Sahibinin Tanıtımı
Maddenin Adı
Madde Açıklaması
MSDS Rev. No
Revizyon Tarihi
NYLEM 66 GFR 30 NATUREL
Cam Elyaf Katkılı PA 66
1
21.05.2014
ĐMALATÇI
EMAŞ PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş
Organize Sanayi Bölgesi
Gri Cadde No:6 BURSA
Tlf: 0 224 243 8030
Fax: 0 224 243 4898
e-mail: [email protected]
Acil Telefon : 0 224 2438030
2 - Bileşimi / Đçindekiler Hakkında Bilgi
MADDELER
KONS. (%)
CAS No
Polyhexamethylene Adipamide (Nylon 66)
≥ 69
32131-17-2
Cam Elyaf
30
65997-17-3
Katkı
≤1
Malzeme eğer solunabilir boyuta (toz) getirilmez ise bu üründeki katkı maddeleri solunum tehlikesi yaratmaz. Eğer solunabilir tanecikler
oluşturulursa ve yeterince yüksek konsantrasyonlarda içeri çekilirse bütün tozlar solunum risalesine potansiyel olarak zararlıdır. Solunabilir taneciklerin inhilasyonu için tedbir alınması gerekmektedir.
3. Tehlike Tanımı
Sağlık
POLYHEXAMETHYLENE ADIPAMIDE (Nylon 66)
PA 66 ile yapılan testlerde insanlar üzerinde deride tahriş gözlenmemiştir. Uzun süreli temasta kızarıklıa neden olabilir.
Gözle temas etmesi halinde sulanma, acı ve görüşte bulanıklık olabilir.
CAM ELYAF
Cam elyafın keskin liflerinin mekanik hareketi deride tahrişe, rahatsızlığa ve kırmızılığa neden olabilir.
Cam elyaf partiküllerinin gözle temasında gözlerde rahatsızlık, yaşlanma ve görüntüde bulanıklık gözlenebilir.
Cam elyafın solunması üst solunum yollarında rahatsızlık hissine ve öksürüğe neden olabilir.
Yapılan çalışmalar sonucunda cam elyaf ile kanser arasında hiçbir tesadüfi ilişkiye rastlanmamıştır. Sadece bir çalışma akciğer kanserine
bağlı ölümlerde küçük bir artış olduğunu göstermiştir. Fakat bu kanıt zayıf olarak görülmektedir. Çünkü akciğerlerinde önceden rahatsızlığı
olan bireylerin aşırı maruz kalma sonucu cam elyafın zehirlilik etisini arttırdığı düşünülmektedir.
4 - Đlk Yardım Tedbirleri
Solumması Halinde
Hiçbir özel araştırma malzemenin solunmasının tehlikeli olmadığına dair bilgi vermez. Gerekirse bir hekime başvurulması, eğer fazla ısıtılmasından yada yanmasından kaynaklanan dumanlar oluştuysa taze havaya çıkılması mnerilmektedir.
Göz ile Temas
Göz ile teması halinde en az 15 dakika su ile yıka. Tahriş etkisi devam ediyorsa tıbbi yardım al.
Deri ile Temas
Malzemenin ciltle temasında tehlikeli bir durum görülmüyor fakat cildin temizlenmesi öneriliyor. Eğer eriyik polimer cilt üzerine temas ederse
su ile suğutulmalıdır. Polimer ciltten soyulmaya çalışılmamalıdır. Termal yanıklar için tıbbi yardım alınmalıdır.
Yutulması Halinde
Hiçbir özel araştırma malzemenin yutulmasının tehlikeli olmadığına dair bilgi vermez. Tıbbi yardım alınmalıdır.
5. Yangınla Mücadele Tedbirleri
Uygun Söndürücü : Su, kuru söndürücüler, karbondioksit, körük
Kullanılması Gereken Ekipmanlar: Đtfaiyeciler, kendine yeten nefes alma cihazıyla donanımlı olmalıdır.
Yangın ve Patlama Đle Oluşan Tehlikeli Kimyasallar: Çoğu toz organik malzeme gibi oluşan toz alevlenebilir toz-hava karışımı oluşturabilir. Tozdan dolayı bir patlama gözlenebilir. Tozun oluşması ve yığılması önlenmelidir.
Alev kaynaklarından
uzak
tutulmalıdır. Oluşacak
Yayın Tarihi:09.09.2013
Rev.:00
Rev.Tarihi:
KF044 zararlı gaz ve buharlar amonyak, karbonmonoksit, küçük miktarlarda aldehitlerdir.
6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler
EMAŞ PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
2001/58 /EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
Temizleme
Eğer mümkünse işleme tabi tutmak için geri al. Ruhsatlı bir tesiste tekrar kullanmak yada düzenlemek için uygun kaplara yerleştir.
7. Kullanma ve Depolama
Kullanma
Uygun kullanımda patlama söz konusu değildir.
Depolama
Uygun konteynırda kapalı halde bekletin. Nemden ve tozdan uzak tutun.
8. Maruz Kalma Kontrolleri / Kişisel Korunma
Kişisel Korunma
Göz ve Yüz: Yan korumaları olan gözlük kullanılmalı.Donanımlı maske kullanımı gözlerin tahriş olmasını önleyecektir.
Deri: Malzemeyi kullanırken eldiven giyilmeli.
Soluma: Hava içerisindeki konsantrasyonu belirlenen limitlerin üzerine çıktığında toz/duman filtreli havalandırma yapılmalı.
Korunma: Eğer sıcak eriyik polimer ile doğrudan temas var ise sıcağa dayanımlı giysi ve ayakkabılar kullanılmalı.
Maruz Kalma Limitleri
Bileşen
Cam Elyaf
CAS No.
65997-17-3
OSHA PEL*
5 mg/m3
ACGIH-TLV
10 mg/m3
9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Fiziksel Hali:
Koku:
Görünüm
Renk:
Yoğunluk:
Katı
Kokusuz
Granül
Naturel
1,33-1,37 g/cm³
10. Kararlılık ve Tepkime
Kaçınılması Gereken Koşullar
Uzun süreli sıcak ile temasından kaçının.
Kaçınılması Gereken Maddeler
Kuvvetli oksitleyiciler, asit ve bazlar
Zararlı Reaksiyonlar
Bu malzeme kimyasal olarak kararlıdır.
Ayrışım Ürünleri
Karbonmonoksit,amonyak
11. Toksikolojik Bilgi
Oral LD50, rat: > 10,000 mg/kg
Nylon 66
Hayvanlarla yapılan testlerde PA66 deride tahrişe neden olmamıştır.
Yüksek dozlarda yutulduğunda kilo kaybına neden olmaktadır. Uzun dönemdeki etkileşimlerde toksikolojik etkiye rastlanmamıştır..
Hayvanlar üzeridne yapılan testlerde kansorojen etki görülmemiştir.
Mutagenitesi ile ilgili bir bulguya rastlanmamıştır.
Cam Elyaf
Hayvanlarda deri ve gözlerde tahrişe neden olmuştur fakat bu kimyasal etkiden ziyade mekanik zarar olarak değerlendirilmektedir.
Tekrarlanan yutmalar sonucu akciğerlerde biyolojik tozlara benzer reaskiyonlar gözlenmiştir. Bazı hayvanlar üzerinde cam elyaf kansorojen
etki göstermiştir. Bu çalışmalar yapay implantasyon yada cam elyafın göğüs ve karına ait boşluğa enjekte edilmesiyle yapılmış olup, endüst
riyel maruz kalmaya alakasız olması nedeniyle yargılanmaktadır.
Mutagenitesi ile ilgili bir bulguya rastlanmamıştır.
12. Ekolojik Bilgi
Çevresel Etkiler: N/A
13. Bertaraf Bilgileri
Yerel ve ulusan kurallara göre bertaraf edilir.
14. Taşımacılık Bilgisi
Ulusal taşımacılık kurallarına göre tehlikeli malzeme sınıfına girmemektedir.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
EMAŞ PLASTĐK SAN. VE TĐC. A.Ş
Fabrika : Organize Sanayi Bölgesi Gri Cad. No:6 BURSA
Tel: 0 224 2438030 Fax: 0 224 2434898
e-mail: [email protected]
MALZEME GÜVENLĐK BĐLGĐ FORMU
2001/58 /EC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esaslarına (11/03/2002-24692) göre hazırlanmıştır.
15. Mevzuat Bilgisi
R10: Tutuşabilir
R22: Yutulması halinde zararlıdır
R36/38: Göz ve ciltte tahriş yapabilir.
S1/2: Kilit altında ve çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edin.
S16: Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun, sigara içmeyin.
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S46: Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı ve etiketi gösterin.
16. Diğer Bilgiler
Bu güvenlik bilgi formu mevcut bilgilere dayanılarak iyi niyetle hazırlanmış olup, önerilen kullanım alanı için geçerlidir. Bu bilgiler her durum
da yeterli olmayabilir. Önerilen kullanım alanı dışındaki kullanımlarda yaşanabilecek riskler kullanıcı tarafından değerlendirilip, gerekli yasal
önlemler alınmalıdır. Bu güvenlik bilgi formundaki verilen bilgiler kullanıcının yasal yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.
Yayın Tarihi:09.09.2013 Rev.:00 Rev.Tarihi:
KF044
Download

NYLEM 66 GFR 30 NTR - emaş plastik a.ş.