Bildiri Özetleri: İçindekiler
Bildiri:0149
Akut Lösemi
Bildiri:0093
P-001
AKUT
MYELOMONOSİTİK
LÖSEMİDE
HİPERLÖKOSİTOZA
BAĞLI
İNTRAKRANİYAL
KANAMA; BİR OLGU SUNUMU. Senar Ebinç1, Cengiz Demir2,
Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Van.
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı- Van
Bildiri:0112
P-002
AKUT LÖSEMİ TANILI HASTALARDA HLA EŞ
ALLOJENEİK VE HAPLOİDENTİK HEMATOPOETİK
KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARIMIZ: TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Zafer Gülbaş1, Hasan Atilla Özkan2, Ufuk Güney Özer1, Neslihan
Başkan1, Emel Güçyener1, Serap Kural1, Banu Sarıtaş1. 1Özel Anadolu Sağlık Merkezi
Hastanesi, Kemik İliği Nakil Merkezi, Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0113
P-003
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTALARDA İLK
REMİSYONDA KÖK HÜCRE NAKLİ: TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Nilay Ermantaş, Hasan Mücahit Özbaş, Şule Yüzbaşıoğlu,
Mehmet Sönmez. Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı-Trabzon
Bildiri:0126
P-004
PH POZİTİF AML Mİ? YENİ TANI PH POZİTİF KML
BLASTİK DÖNÜŞÜM MÜ?. Güçhan Alanoğlu. Süleyman Demirel
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Isparta
Celal Acar1, İnci Alacacıoğlu1, Nilüfer Koçak2, Özden Pişkin1, Mehmet Ali Özcan1, Fatih
Demirkan1, Hayri Güner Özsan1, Bülent Ündar1. 1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Kliniği,İZMİR. 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Kliniği, İzmir
Bildiri:0150
P-005
B HÜCRELİ AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ
HASTALARDA RİSK GRUPLARINA GÖRE HLAA*,B*,DRB1* ALELLERİNİN SIKLIĞI. Türkan Patıroğlu1,
Himmet Halıuk Akar2. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji ve
İmmünoloji Bilim Dalı,Kayseri. 2Pediatrik İmmünoloji-Alerji Hastalıkları Bilim Dalı,Kayseri
Bildiri:0130
P-006
AKUT MİYELOBLASTIK LÖSEMİLİ HASTALARDA HLAA, B VE DRB1 ALELLERİNİN SIKLIĞI. Türkan Patıroğlu1,
Himmet Haluk Akar2. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim
Dalı,Kayseri. 2Pediatrik İmmünoloji-Alerji Hastalıkları Bilim Dalı,Kayseri
Bildiri:0137
P-007
P-010
ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASI STERNAL BÖLGEDE GELİŞEN İZOLE
EKSTRAMEDÜLLER RELAPS. Hacer Berna Afacan Öztürk, Gülsüm
Özet, Simten Dağdaş, Funda Ceran, Ahmet Kürşad Güneş, Cenk Sunu, Ömer Önder
Savaş, Yasin Kalpakçı. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bildiri:0167
P-011
AKUT MYELOİD LÖSEMİ TANILI HASTALARDA
OTOLOG KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU. Aysun
Gönderen, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet, Cenk Sunu. Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara
Bildiri:0175
P-012
ALLOJENEİK
VE
OTOLOG
PERİFERİK
HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU:
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KİT MERKEZİ 4 YILLIK
KLİNİK DENEYİMİ. Mustafa Pehlivan, Handan Haydaroğlu Şahin,
Erdal Gündoğan, Mehmet Yılmaz, Vahap Okan. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Hematoloji Bilim Dalı&Kemik İliği Transplantasyon Merkezi, Gaziantep.
Bildiri:0182
Bildiri:0128
P-009
ALLOGENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ AKUT
LENFOBLASTİK LÖSEMİ OLGUSUNDA UNİLATERAL
LÖSEMİK HİPOPİYON. Şerife Solmaz Medeni1, Ömür Gökmen Sevindik1,
P-013
ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
TEK MERKEZ DENEYİMİ. Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm
Özet, Mesude Falay, Meltem Aylı, Cenk Sunu, Nurullah Zengin. Ankara Numune
Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Bildiri:0198
P-014
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİDE T HÜCRE AZALTIMI
YAPILMADAN DÜŞÜK YOĞUNLUKLU HAZIRLAMA
REJİMİ
KULLANILARAK
GERÇEKLEŞTİRİLEN
HAPLOİDENTİK PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ.
Hakan Özdoğu1, Mahmut Yeral1, Can Boğa1, Nurhilal Turgut Büyükkurt1, İlknur
Kozanoğlu2, Süheyl Asma3. 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
Ankara. 2Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi, Fizyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara. 3Başkent
Üniversitesi Tıp fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı, Ankara
İKİNCİ KEZ ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ UYGULANMASI NEDENLERİ VE
SONUÇLARI. Pervin Topçuoğlu, Mehmet Gündüz, Mehmet Özen, Erden
Atilla, Önder Arslan, Muhit Özcan, Hamdi Akan, Meral Beksaç, Günhan Gürman.
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Bildiri:0145
P-008
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ’DE KEMİK İLİĞİ
MİKRO-ÇEVRESİNİN İNCELENMESİ. Neslihan Karakurt1, Tekin
Aksu1, Yasin Köksal2, Neşe Yaralı1, Bahattin Tunç1, Duygu Uçkan Çetinkaya3,
Meltem Özgüner2. 1Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve
Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü. 2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kök hücre Laboratuarı. 3Hacettepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Bilim Dalı
6-8 Mart 2014, Antalya
117
Geç Yan Etkiler
Bildiri:0214
Graft Versus Host Hastalığı
P-015
BİRİNCİ TAM REMİSYONDAKİ AKUT MYELOİD
LÖSEMİLİ HASTALARDA ALLOJENEİK KÖK HÜCRE
NAKLİ Serkan Güvenç1, Emine Tülay Özçelik2, Fehmi Hindilerden1, Nuri Barış
Hasbal1, Songül Şerefhanoğlu2, Reyhan Küçükkaya1, Mutlu Arat2. 1İstanbul Bilim
Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı. 2Şişli Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul
Bildiri:0138
Bildiri:0134
P-022
AKUT GREFT VERSUS HOST HASTALIĞININ NADİR
FORMU: İZOLE KARDİYAK TAMPONAD GELİŞMİŞ
BİR ADOLESAN OLGU. Şebnem Yılmaz Bengoa1, Fatma Demir
Yenigürbüz1, Eser Doğan1, Mustafa Kır2, Nuh Yılmaz2, Hale Ören1. 1Dokuz Eylül
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı. 2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
P-016
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI
PNÖMOSİSTİS
İNTESTİNALİS:
NADİR
BİR
KOMPLİKASYON. Ufuk Güney Özer1, Hasan Atilla Özkan2, Murat Dökdök1,
Atilla Çakmak1, Zafer Gülbaş1. 1Özel Anadolu Sağlık merkezi Hastanesi, Kemik İliği Nakil
Merkezi, Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0136
P-023
GRAFT
VERSUS
HOST
HATSALIĞINDA
EKTRAKORPOREAL FOTOFEREZİS. Mehmet Gündüz1, Pervin
Topçuoğlu1, Bengü Nisa Akay2, Hatice Erdi Şanlı2, Erol Ayyildiz1, Gunhan Gurman1,
Osman Ilhan1. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 2Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Ankara
Bildiri:0146
P-017
OTOLOG KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU SONRASI
TEDAVİ İLİŞKİLİ MİYELODİSPLASTİK SENDROM
GELİŞEN VE 5-AZASİTİDİN İLE TEDAVİ EDİLEN BİR
MULTIPLE MIYELOM VAKASI. Anıl Tombak, Mehmet Ali Uçar,
Aydan Akdeniz, Eyüp Naci Tiftik. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları
Hematoloji Bilim Dalı, Mersin
Bildiri:0170
P-024
İMMUNSUPRESİF TEDAVİYE DİRENÇLİ KRONİK GVHH
OLGULARINDA EKSTRAKORPOREAL FOTOFEREZ
UYGULAMASI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Ömer Önder Savaş,
Cenk Sunu, Hacer Berna Afacan Öztürk, Aysun Gönderen, Ahmet Kürşat Güneş,
Yasin Kalpakçı, Funda Ceran, Simten Dağdaş, Gülsüm Özet. Ankara Numune Eğitim
ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği
Bildiri:0147
P-018
ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASI PULMONER HİPERTANSİYON İLE KOMPLİKE
OLAN İDİYOPATİK PNÖMONİ SENDROMUNUN
BOSENTAN VE STREOİD İLE TEDAVİSİ. Özlem Gül Kırkaş1,
Neslihan Koşar1, Ekrem Ünal1, Mehmet Köse1, Ali Baykan1, Selim Doğanay2, Musa
Karakükçü1. 1Erciyes Ünivesitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı,
Bildiri:0194
P-025
KRONİK GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞI OLAN BİR
OLGUDA 12 YIL SONRA UYGULANAN FOTOFEREZİN
YARARI. Vedat Uygun1, Hayriye Daloğlu1, Gülsün Karasu2, Akif Yeşilipek1.
1
MedicalPark Antalya Çocuk Hematoloji ve Kök Hücre nakli Ünitesi. 2MedicalPark Göztepe Çocuk
Hematoloji ve Kök Hücre nakli Ünitesi
Kayseri. 2Erciyes Ünivesitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
Bildiri:0212
Bildiri:0172
P-019
DİRENÇLİ HEMORAJİK SİSTİT’İN TEDAVİSİNDE
VEZİKAL ARTER EMBOLİZASYONU, BİR OLGU
SUNUMU. Mehmet Özen1, Ahmet Peker2, Esra Bulut3, Sadık Bilgiç2, Pervin
Topçuoğlu1. 1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 2Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara. 3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Bildiri:0178
P-020
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİLİ HASTADA NAKİL
SONRASI PNÖMATOZİS İNTESTİNALİS HEMŞİRELİK
BAKIMI: OLGU SUNUMU. Özlem Topkaya, Asuman Kuşçu, Ufuk
Güney Özer, Zafer Gülbaş. Anadolu Hastanesi, Hematolojik Bilimler, Kocaeli
Bildiri:0181
P-021
AKUT MYELOİD LÖSEMİLİ HASTADA NAKİL SONRASI
GVHD HEMŞİRELİK BAKIMI: OLGU SUNUMU. Asuman
Kuşçu, Özlem Topkaya, Ufuk Güney Özer, Zafer Gülbaş. Anadolu Hastanesi,
Hematolojik Bilimler, Kocaeli
118
P-026
ALLOJENEİK
HEMATOPOETİK
KÖK
HÜCRE
ALICILARINDA GRAFT VERSUS HOST HASTALIĞININ
PULMONER VE PERİFERİK ETKENLER ÜZERİNE
ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Meral Boşnak Güçlü1, Gülşah
Barğı1, Zeynep Arıbaş1, Burcu Camcıoğlu1, Müşerrefe Nur Karadallı1, Zeynep
Şahika Akı2, Gülsan Türköz Sucak2. 1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara. 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı,
Ankara
Graftın Tümöre Karşı Etkisi
Bildiri:0190
P-027
HAZIRLAMA
REJİMİ
OLARAK
BUSULFANFLUDARABİN-ATG KULLANILAN AKUT MYELOBLASTİK
LÖSEMİLİ OLGULARDA AFEREZ ÜRÜN İÇERİĞİNİN
ALLOJENİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
GİDİŞ BELİRTEÇLERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Mahmut Yeral1,
Mutlu Kasar1, Can Boğa1, İlknur Kozanoğlu2, Hakan Özdoğu1. 1Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 2Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi, Fizyoloji Ana
Bilim Dalı, Ankara
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Bildiri:0148
Hazırlık Rejimleri ve İndirgenmiş Yoğun
Transplantasyon, Hazırlık Rejimi Toksisitesi
Bildiri:0098
P-028
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HEMATOLOJİ
BİLİM DALI KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÜNİTESİ, PERİFERİK
KÖK HÜCRE NAKLİ DENEYİMİ. Vildan Özkocaman, Fahir
Özkalemkaş, Yasemin Karacan, Ali Gül, Nesrin Varol, Rabia Taşyılmaz, Tuba Ersal,
H. Erdem Gözden, Rıdvan Ali. Uludağ Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji
Bilim Dalı
Bildiri:0101
P-029
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE ÜRÜNÜ; CD34+
HÜCRE İÇERİĞİ, FERRİTİN DÜZEYİ, VİYABİLİTE
VE TRANSPLANTASYONA KADAR GEÇEN SÜRENİN
TRANSPLANTASYON SONRASI ENGRAFMANA ETKİSİ.
Vildan Özkocaman1, Fahir Özkalemkaş1, Yasemin Karacan1, Ali Gül1, Nesrin Varol1,
Rabia Taşyılmaz1, Tuba Ersal1, Hilmi Erdem Gözden1, Ferah Budak2, Rıdvan Ali1.
Özet, Funda Ceran, Ahmet Kürşad Güneş, Cenk Sunu, Ömer Önder Savaş, Aysun
Gönderen. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Bildiri:0157
Ünal1, Celalettin Eroğlu2, Ebru Yılmaz1, Bilgen Işık1, Fatma Türkan Mutlu1, Türkan
Patıroğlu1, Mehmet Akif Özdemir1. 1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye. 2Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Bildiri:0168
Bildiri:0103
Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji-Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
2
P-030
OTOLOG
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONU
UYGULANMIŞ NÖROBLASTOMLU ÇOCUKLARDA
KARBOPLATİN-ETOPOSİD-MELFALAN
İLE
BUSULFAN-MELFALAN HAZIRLAMA REJİMLERİNİN
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Erman Ataş1, Vural
Kesik1, Oğuzhan Babacan1, Nadir Korkmazer2. 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk
Onkolojisi Bilim Dalı ANKARA. 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Hastalıkları AD ANKARA
Bildiri:0111
P-031
ALFA-BETA T HÜCRE AYIKLAMALI HAPLOİDENTİK
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
YAPILAN BİR HEMOFAGOSİTİK SENDROM OLGUSU.
Muzaffer Keklik, Leylagül Kaynar, Gülşah Akyol, Çiğdem Pala, Bülent Eser, Serdar
Şıvgın, Ali Ünal, Mustafa Çetin. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Kayseri
Bildiri:0118
P-032
GERİATRİK HASTALARDA OTOLOG HEMATOPOİETİK
KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARI: TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Zafer Gülbaş1, Hasan Atilla Özkan2, Ufuk Güney Özer1, Neslihan
Başkan1, Serap Kural1, Neslihan Tiryaki1, Banu Sarıtaş1, Türkan Özdaş1. 1Özel
Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kemik İliği Nakil Merkezi, Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0131
P-033
P-035
AĞIR APLASTİK ANEMİLİ ÇOCUKTA HAPLOİDENTİK
NAKİL SONRASI ERKEN GRAFT REJEKSİYONU
VE SONRASINDA TOTAL LENFOİD IŞINLAMA (TLI)
İLE ANNEDEN BAŞARILI ALFA/BETA T HÜCRE
AZALTILMIŞ HAPLOİDENTİK NAKİL. Musa Karakükçü1, Ekrem
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa.
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İmmunoloji Bilim Dalı, Bursa.
1
P-034
SİKLOSPORİNE BAĞLI NADİR KOMPLİKASYONLARLA
SEYREDEN ALLOJENİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILMIŞ
BİR KML HASTASI. Hacer Berna Afacan Öztürk, Simten Dağdaş, Gülsüm
P-036
YÜKSEK DOZ STERİOD İLE BAŞARIYLA TEDAVİ EDİLEN
AĞIR VENOOKLUZİF HASTALIKLI BİR OLGU. Arzu Yazal
Erdem, Serap Kirkiz, Cengiz Bayram, Zekai Avcı, Pamir Işık, Fatih Azık, Bahattin Tunç.
Bildiri:0183
P-037
TALASEMİ MAJORLÜ PEDİATRİK HASTALARDA,
TREOSULFAN TEMELLİ HAZIRLAMA REJİMLERİNİ
TAKİBEN ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ: İKİ PEDİATRİK OLGU İLE TEK MERKEZ
DENEYİMİ. İbrahim Eker, Orhan Gürsel, Oğuzhan Babacan, Ahmet Emin
Kürekçi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Bildiri:0184
P-038
NADİR GÖRÜLEN T(11;11) BİRLİKTELİĞİ OLAN
SEKONDER AKUT MYELOBLASTİK LÖSEMİLİ BİR
ÇOCUKTA BAŞARILI HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU. Orhan Gürsel1, İbrahim Eker1, Ceyhun
Bozkurt2, Süreyya Bozkurt3, Oğuzhan Babacan1, Ahmet Emin Kürekçi1. 1Gülhane
Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı. 2Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Kliniği. 3Hacettepe
Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Temel Onkoloji Anabilim Dalı Sitogenetik Laboratuarı
Bildiri:0185
P-039
REFRAKTER AKUT LÖSEMİDE FLAMSA TEDAVİSİNİN
ARDINDAN T HÜCRESİNDEN ARINDIRILMAMIŞ
HAPLOİDENTİK
ALLOJENEİK
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONU. Meltem Kurt Yüksel1, Ayla Gökmen1, İbrahim
İFOSFAMİD, ETOPOSİD, EPİRUBİCİN-ETOPOSİD,
CARBOPLATİN, İFOSFAMİDE TEDAVİ PROTOKOLLERİ
NÜKS/PRİMER REFRAKTER HODGKİN LENFOMA
VE NON-HODGKİN LENFOMA HASTALARI İÇİN HEM
KURTARMA KEMOTERAPİSİNDE HEM DE KAN KÖK
HÜCRE MOBİLİZASYONUNDA ETKİLİ TEDAVİLERDİR.
Tek1, Devrim Özbek1, Mevlude Kurdal Okçu1, Özlem Köktaş1, Ender Soydan1, Önder
Arslan2, Osman İlhan2, Muhit Özcan2. 1Özel Medicana International Ankara Hastanesi Kemik
Şebnem İzmir Güner1, Mustafa Teoman Yanmaz1, Perihan Sinem Özdemir1,
Songül Özdemir1, Sevgi Kalayoğlu Beşışık2. 1İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi MEdical
AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ HASTALARINDA TBI
İÇEREN VE İÇERMEYEN HAZIRLIK REJİMLERİNİN
ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. BİR MERKEZ
DENEYİMİ. Can Boga1, Mahmut Yeral1, Mutlu Kasar1, Nurhilal Turgut
Büyükkurt1, Çiğdem Gereklioğlu2, Hakan Özdoğu1. 1Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 2Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi, Aile Hekimliği Ana Bilim
Dalı, Ankara
Park Bahçelievler Hastanesi Erişkin Kemik İliği Nakil Merkezi. 2İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç
Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı
6-8 Mart 2014, Antalya
İliği Nakil Ünitesi, Ankara. 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Bildiri:0196
P-040
119
Bildiri:0207
P-041
Bildiri:0121
P-048
MİYELOFİBROZİS
TEDAVİSİNDE
AZALTILMIŞ
YOĞUNLUKLU HAZIRLAMA REJİMİ İLE ALLOGENEİK
PERİFERİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARIMIZ. Nurhilal
ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASI GELİŞEN BK VİRUS İLİŞKİLİ HEMORAJİK
SİSTİT. Ömür Gökmen Sevindik, Şerife Medeni Solmaz, Abdullah Katgı, Celal.
Turgut, Mahmut Yeral, Hakan Özdoğu, Can Boğa, İlknur Kozanoğlu, Mutlu Kasar.
Başkent Üniversitesi Tıp fakültesi, Adana Eğitim ve Araştırma Merkezi, Hematoloji Bilim Dalı
Acar, İnci Alacacıoğlu, Özden Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent
Ündar, Güner Hayri Özsan. Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
Bildiri:0209
Bildiri:0139
P-042
P-049
HAZIRLAMA REJİMİ İLE İLİŞKİLİ ÇOK NADİR
BİR KOMPLİKASYON: AKUT YAYGIN DAMAR İÇİ
PIHTILAŞMASI. Meltem Kurt Yüksel1, Ayla Gökmen1, İbrahim Tek1,
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONU
YAPILAN
OLGULARDA
SANTRAL
VENÖZ
KATETER
UYGULAMALARI VE ÇIKARILMA NEDENLERİ. Vildan
Devrim Özbek1, Mevlude Kurdal Okçu1, Özlem Köktaş1, Nebahat Öztürk1, Ender
Soydan1, Önder Arslan2, Muhit Özcan2, Osman İlhan2. 1Özel Medicana International
Özkocaman1, Fahir Özkalemkaş1, Yasemin Karacan1, Cüneyt Erdoğan2, Nesrin
Varol1, Ali Gül1, Tuba Ersal1, H. Erdem Gözden1, Rıdvan Ali1. 1Uludağ Üniversitesi Tıp
Ankara Hastanesi Kemik İliği Nakil Ünitesi, Ankara. 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji
Bilim Dalı, Ankara
Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, Bursa. 2Uludağ Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Girişimsel Radyoloji Ünitesi, Bursa.
İmmünobiyoloji ve İmmün Yeniden Yapılanma
Bildiri:0153
Bildiri:0117
P-043
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI
GUİLLİAN-BARRE SENDROMU; TÖRAPÖTİK PLAZMA
DEĞİŞİMİNİN YERİ. Zafer Gülbaş1, Hasan Atilla Özkan2, Serap Kural1,
Neslihan Tiryaki1, Ufuk Güney Özer1. 1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kemik İliği Nakil
Merkezi, Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Ekrem Ünal, Ebru Yılmaz, Fatma Türkan Mutlu, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif
Özdemir. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik
Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri, Türkiye
Bildiri:0154
Bildiri:0193
P-044
ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI ANTİ-HLA
VE ANTİ-GSTT1 ANTİKORLARININ NAKİL BAŞARISI
ÜZERİNE ETKİSİ. İpek Yönal1, Çiğdem Kekik2, Fatma Savran Oğuz2,
Sebahat Usta2, Sonay Temurhan2, Duygu Batu Demir1, Sevgi Kalayoğlu Beşışık1,
Fatma Deniz Sargın1. 1İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim
Dalı, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul. 2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji
Ana Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0088
P-045
KÖK HÜCRE NAKLİNDE PROFİLAKTİK ANTİBİYOTİK
UYGULAMASI FEBRİL NÖTROPENİK ATAK SIKLIĞINI
AZALTMAKTADIR. Melda Cömert1, Ayhan Dönmez1, Ayşenur Arslan2,
Murat Tombuloğlu1. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir. 2Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
Bildiri:0089
P-046
KÖK
HÜCRE
NAKLİNDE
PROFİLAKTİK
ANTİBİYOTİK UYGULAMASI YAMANMA SÜRELERİNİ
ETKİLEMEMEKTEDİR. Melda Cömert1, Ayhan Dönmez1, Ayşenur
Arslan2, Murat Tombuloğlu1. 1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir.
2
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
P-047
RATLARDA PROKARBAZİNİN YOL AÇTIĞI TESTİKÜLER
TOKSİSİTENİN ENGELLENMESİNDE MELATONİNİN
ETKİNLİĞİ. Vural Kesik1, Bilal Fırat Alp2, Ercan Malkoç2, Nuri Yiğit3, Mehmet
Saldır4, Onur Erdem5, Oğuzhan Babacan1, Emin Özgür Akgül6, Yavuz Poyraz7, Nadir
Korkmazer4, Mustafa Gülgün4. 1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim
P-051
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN
PEDİATRİK
HASTALARDA
GRANÜLOSİT
TRANSFÜZYONU. Bilgen Işık, Musa Karakükçü, Ekrem Ünal, Ebru Yılmaz,
Fatma Türkan Mutlu, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir. Erciyes Üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı,
Kayseri, Türkiye
Bildiri:0169
P-052
APLASTİK ANEMİLİ BİR HASTADA ALLOJENİK NAKİL
SONRASI CİLT BULGULARIYLA PREZENTE OLAN
KANDİDA SEPSİSİ. Serap Kirkiz, Arzu Duygu Dönmez, Abdurrahman
Kara, Zekai Avcı, Pamir Işık, Sibel Tekgündüz, Bahattin Tunç. Ankara Çocuk Sağlığı Ve
Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Araştırma Hastanesi
Bildiri:0174
P-053
ALLOGENEİK KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU
YAPILAN
HASTALARDA
POLİMERAZ
ZİNCİR
REAKSİYONU İLE BK VİRUS TARAMASI. Fahriye Ekşi1, Tekin
Karslıgil1, Mustafa Pehlivan2, Mustafa Sağlam1, Handan Haydaroğlu Şahin2.
1
Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD. Gaziantep. 2Gaziantep Üniversitesi
Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji Bilim Dalı&KİT Ünitesi, Gaziantep
Bildiri:0179
Bildiri:0119
P-050
ÇOCUKLARDA
HEMATOPOETİK
KÖK
HÜCRE
NAKLİ SONRASI GELİŞEN SİTOMEGALOVİRUS
ENFEKSİYONUNUN PRE-EMPTİF TEDAVİSİNDE ORAL
VALGANSİKLOVİR KULLANIMI. Musa Karakükçü, Bilgen Işık,
P-054
RELAPS DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA
OLGUMUZDA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI
PERİKARDİYAL TAMPONAD. Şerife Solmaz Medeni, Özden Pişkin,
Ömür Gökmen Sevindik, Celal Acar, İnci Alacacıoğlu, Mehmet Ali Özcan, Fatih
Demirkan, Hayri Güner Özsan, Bülent Ündar. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Kliniği,İZMİR
Dalı, Ankara. 2Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Üroloji Bilim Dalı, Ankara. 3Gülhane Askeri Tıp Fakültesi,
Patoloji Bilim Dalı, Ankara. 4Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Ankara.
5
Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Toksikoloji Bilim Dalı, Ankara. 6Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Biyokimya
Bilim Dalı, Ankara. 7Gülhane Askeri Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Bilim Dalı, Ankara
120
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Bildiri:0188
P-055
FAMİLİYAL HEMOFAGOSİTİK LENFOHİSTİYOSİTOZ
TEDAVİSİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ.
Burçin Beken, Selin Aytaç, Barış Kuşkonmaz, Günay Balta, Mualla Çetin, Fatma
Gümrük, Duygu Uçkan Çetinkaya. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji
Bilim Dalı
Bildiri:0192
P-056
ALLOJENEİK HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKİL
HASTASINDA GELİŞEN CMV ENFEKSİYONUNUN
GASTROİNTESTİNAL TUTULUMUNA BAĞLI ŞİDDETLİ
GASTROİNTESTİNAL SİSTEM KANAMASI. Ömür Gökmen
Sevindik1, Tuğba Başoğlu1, Şerife Medeni Solmaz1, Göksel Bengi2, Mesut Akarsu2,
İnci Alacacıoğlu1, Özden Pişkin1, Mehmet Ali Özcan1, Fatih Demirkan1, Bülent
Ündar1, Güner Hayri Özsan1.1Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, İzmir. 2Dokuz
Eylül Üniversitesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İzmir
Bildiri:0202
P-057
ÇOCUKLARDA
HEMATOPOETİK
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONUNDA KATETER ENFEKSİYONU
GELİŞİMİNDEKİ RİSK FAKTÖRLERİ. Sibel Kandemir,
Muhammed Asarkaya, Nebahat Bora Güneş, Ozan Bulut, Egzi Tezer, Nurgül
Doğancı, Zeynep Kisecik, Nazife Karakoç, Zekai Avcı. Sağlık Bakanlığı Ankara Çıcuk
P-058
OTOLOG HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
SONRASINDA GELİŞEN BİR CMV RETİNİT VAKASI.
Guldane Cengiz Seval1, Pervin Topcupğlu1, Celal İdemen2, Taner Demirer1. 1Ankara
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı. 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları
Anabilim Dalı
Kordon Kanı Transplantasyonu
Bildiri:0161
P-059
P-060
ÇOK AĞIR APLASTİK ANEMİLİ BİR ÇOCUKTA
UMBLİKAL KORD KANI KAYNAKLI BİR ANTİJEN
UYUMSUZ AKRABA DIŞI HEMATOPOİETİK KÖK
HÜCRE TRANSPLANTASYONU. Ahmet Emin Kürekçi, İbrahim
Eker, Orhan Gürsel, Oğuzhan Babacan. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi
Bilim Dalı
6-8 Mart 2014, Antalya
P-061
ETOPOSİD + G-CSF İLE PERİFERİK KANA KÖK
HÜCRE MOBİLİZASYONU: TEK MERKEZ DENEYİMİ.
Zafer Gülbaş1, Hasan Atilla Özkan2, Neslihan Başkan1, Serap Kural1. 1Özel Anadolu
Sağlık Merkezi Hastanesi, Kemik İliği Nakil Merkezi, Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe Üniversitesi Tıp
Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0127
P-062
ALLOGENEİK KÖK HÜCRE NAKLİ TEDAVİSİ İÇİN
AİLE İÇİ GÖNÜLLÜ VERİCİLERDE HLA DOKU TİPİ
UYUM SIKLIĞI VE GÖNÜLLÜLÜK DURUMUNUN
DEĞERLENDİRİLMESİ. Zühre Kaya1, Burcu Çalışkan3, Sevim Gönen2,
Ayşe Betül Ünal3, Zeynep Kemer3, Enes Değirmenci3. 1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Hematoloji Bilim Dalı. 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Doku Tiplendirme Laboratuvarı.
3
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gazi-KÖK çalışma grubu öğrencileri
Bildiri:0140
P-063
AKRABA DIŞI ALLOJENEİK HEMATOPOETİK HÜCRE
NAKLİNDE HLA UYUŞUMUNUN ETKİSİ-TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Güldane Cengiz Seval, Pervin Topçuoğlu, Mehmet Özen,
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Bildiri:0195
P-064
ALLOJENEİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
ALICILARINDA İNSPİRATUAR KAS EĞİTİMİNİN
MAKSİMAL EGZERSİZ KAPASİTESİ, KAS KUVVETİ,
YORGUNLUK, DEPRESYON VE YAŞAM KALİTESİ
ÜZERİNE ETKİSİ. Gülşah Barğı1, Meral Boşnak Güçlü1, Zeynep Arıbaş1,
Burcu Camcıoğlu1, Müşerrefe Nur Karadallı1, Zeynep Şahika Akı2, Gülsan Türköz
Sucak2. 1Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü,
KORDON KANI HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE
İÇERİĞİNİ BELİRLEMEK İÇİN CD34 MİKTARI VE İN
VİTRO GRANÜLOSİTER KOLONİ OLUŞTURMA (CFUGM) ARASI İLİŞKİ ANALİZİ. Emine Begüm Gençer1, Pınar Yurdakul2,
Handan Karakaya2, Seda Özkul2, Klara Dalva3, Meral Beksaç2. 1Ankara Üniversitesi
Biyoteknoloji Enstitüsü,Ankara. 2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kordon Kanı Bankası,Ankara.
3
Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Hematoloji Labaratuvarı,Ankara
Bildiri:0215
Bildiri:0110
Mehmet Gündüz, Erden Atilla, Klara Dalva, Önder Arslan, Muhit Özcan, Taner
Demirer, Osman İlhan, Nahide Konuk, Meral Beksaç, Günhan Gürman. Ankara
Sağlığı Ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
Bildiri:0210
Kök Hücre Donörleri ve Yaşam Kalitesi
Ankara. 2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
Bildiri:0208
P-065
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKİL ADAYLARINDA
DİSPNENİN FONKSİYONEL EGZERSİZ KAPASİTESİ,
SOLUNUM VE PERİFERİK KAS KUVVETİ VE
PULMONER FONKSİYONLAR İLE İLİŞKİSİ. Elif Sakızlı1,
Gülşah Barğı2, Meral Boşnak Güçlü2, Zeynep Arıbaş2, Burcu Camcıoğlu2, Müşerrefe
Nur Karadallı2, Zeynep Arzu Yeğin1, Gülsan Türköz Sucak1. 1Gazi Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara. 2Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Fizyoterapi
ve Rehabilitasyon Bölümü, Ankara
121
Bildiri:0099
Kök Hücre Kaynakları ve Deneysel Kök Hücre
Araştırmaları
Bildiri:0120
P-066
BİR GECE BEKLETME SONRASINDA -80°C’DE
PROGRAMSIZ
DONDURULARAK
SAKLANAN
ÇEVRESEL KAN KÖK HÜCRE ÜRÜNLERİNDE CD34+
HÜCRE KAYIP ORANLARI. Ayhan Donmez, Fergün Yılmaz, Bahar
Arik, Nur Soyer, Seckin Çagirgan, Murat Tombuloglu. Ege Universitesi tıp fakültesi,
hematoloji bilimdalı, izmir, türkiye
Bildiri:0152
P-067
ÇOCUKLARDA ALFA/BETA T HÜCRE (TCR-ΑΒ)
DEPLESYONU İLE HAPLOİDENTİK HEMATOPOETİK
KÖK HÜCRE NAKLİ: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
DENEYİMİ. Musa Karakükçü, Ekrem Ünal, Bilgen Işık, Ebru Yılmaz, Fatma
Türkan Mutlu, Özlem Gül Kırkaş, Türkan Patıroğlu, Mehmet Akif Özdemir. Erciyes
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Hematoloji Bilim
Dalı, Kayseri, Türkiye
Lenfomalar
Alphan Küpesiz4, Gülyüz Öztürk5, Erman Ataş2, Musa Karakükcü6, Gülsün Tezcan
Karasu7, Haldun Öniz8, Savaş Kansoy3, Akif Yeşilipek7, Fatih Erbey5, Vedat Uygun9,
Sema Anak10, Ekrem Ünal6, Şebnem Yılmaz11, Atailla Tanyeli12, Murat Elli13, Didem
Atay5, Nurdan Taçyıldız14, Zühre Kaya15, Hale Ören11, Nilgün Kurucu16, Ülker
Koçak15, Emel Ünal14. 1İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/Onkoloji
Bilim Dalı, İstanbul. 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Ankara. 3Ege
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, İzmir. 4Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, Antalya. 5Medical Park Bahçelievler Hastanesi, İstanbul.
6
Erciyes Üniversitesi Tıp Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bilim Dalı, Kayseri. 7Bahçeşehir Üniversitesi
Tıp Fakültesi Medical Park Göztepe Hastanesi, İstanbul. 8Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çocuk Hematoloji/Onkoloji Bölümü, İzmir. 9Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Park
Antalya Hastanesi, Antalya. 10İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji/
Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul. 11Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk hematoloji Bilim Dalı,
İzmir. 12Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Adana. 13On Dokuz Mayıs
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Samsun. 14Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Çocuk Onkoloji Bilim Dalı, Ankara. 15Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı,
Ankara. 16Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara
Bildiri:0114
Bildiri:0091
P-068
BURKİTT LENFOMA TEDAVİ SÜRECİNDE ABDUSENS
SİNİR PARALİZİ GELİŞEN OLGUDA TEDAVİ YÖNETİMİ.
Senar Ebinç1, Cengiz Demir2, Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Van. 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim
Dalı- Van
P-069
KRONİK MYELOİD LÖSEMİ VE DİFFÜZ BÜYÜK B
HÜCRELİ LENFOMA BİRLİKTELİĞİ OLAN NADİR
GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU. Senar Ebinç1, Cengiz Demir2,
Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Van.
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı- Van
Bildiri:0095
P-070
BÖBREK NAKLİ ALICISI İKİ HASTADA GEÇ DÖNEMDE
GELİŞEN EPSTEİN BARR VİRÜS SEROPOZİTİF
LENFOPROLİFERATİF HASTALIK. Saime Paydaş1, Semra
Paydaş2, Mustafa Balal1, Arbil Açıkalın4, Melek Ergin4, Emel Gürkan3, Fikri
Başlamışlı3. 1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı, Adana. 2Çukurova
Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı, Adana. 3Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı, Adana. 4Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bilim Dalı, Adana
122
P-072
LENFOMADA OTOLOG KÖK HÜCRE NAKLİ HAZIRLIK
REJİMİ
OLARAK
BUSULFAN-SİKLOFOSFAMİDETOPOSİT KULLANIMI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Nilay
Ermantaş, Hasan Mücahit Özbaş, Şule Yüzbaşıoğlu, Mehmet Sönmez. Karadeniz
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı-Trabzon
Bildiri:0116
Bildiri:0092
P-071
ÇOCUK VE GENÇ ERİŞKİNLERDE TEKRARLAYAN/
DİRENÇLİ LENFOMALARDA HEMAPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİNİN (HKHN) YERİ: TÜRK PEDİATRİK
KEMİK İLİĞİ NAKLİ ÇALIŞMA GRUBUNUN ÇOK
MERKEZLİ ÇALIŞMASI. Volkan Hazar1, Vural Kesik2, Serap Aksoylar3,
P-073
LENFOMA TANILI HASTALARDA HLA EŞ ALLOJENEİK
VE HAPLOİDENTİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ SONUÇLARI: TEK MERKEZ DENEYİMİ. Zafer Gülbaş1,
Hasan Atilla Özkan2, Ufuk Güney Özer1, Neslihan Başkan1, Serap Kural1, Emel Güçyener1,
Banu Sarıtaş1, Türkan Özdaş1. 1Özel Anadolu Sağlık Merkezi Hastanesi, Kemik İliği Nakil Merkezi,
Gebze/Kocaeli. 2Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0162
P-074
2004-2013
YILLARI
ARASINDAKİ
LENFOMA
HASTALARININ
KÖK
HÜCRE
MOBİLİZASYON
REJİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Ahmet Kürşad Güneş1, Gülsüm Özet1, Simten Dağdaş1, Funda
Ceran1, Cenk Sunu1, Meltem Aylı3, Mesude Falay1, Nurullah Zengin2. 1Ankara
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Kliniği. 2Ankara Numune Eğitim ve
Araştırma Hastanesi Medikal Onkoloji Kliniği. 3Ufuk Üniversitesi Hematoloji Kliniği
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Mezenkimal Kök Hücreler ve Diğer Kök Hücre Tedavileri
Bildiri:0096
P-077
STEROİDE
DİRENÇLİ
GRAFT-VERSUS-HOST
HASTALIĞI
OLAN
PEDİATRİK
HASTALARDA
MEZENKİMAL KÖK HÜCRE KULLANIMI. Fatih Erbey1, Didem
Atay1, Arzu Akçay1, Meral Akbıyık1, Ömer Harman1, Ercüment Ovalı2, Gülyüz
Öztürk1. 1Bahçelievler Medicalpark Hastanesi, Pediatrik Hematoloji/Onkoloji & Pediatric Kemik
İliği Nakil Ünitesi. 2Acıbadem Labcell Hücre Laboratuvarı ve Kordon Kanı Bankası
Bildiri:0106
P-078
P-079
NÖROBLASTOMLU ÇOCUKLARDA CD34 POZİTİF
HÜCRE SELEKSİYONUNUN OTOLOG HEMATOPOETİK
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU SONUCUNA
ETKİSİ. Vural Kesik1, Erman Ataş1, Oğuzhan Babacan1, Nadir Korkmazer2.
1
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı ANKARA. 2Gülhane Askeri Tıp
Akademisi, Çocuk Hastalıkları AD ANKARA
İrfan Yavaşoğlu, Vefki Gürhan Kadıköylü, Gökhan Pektaş, Ali Zahit Bolaman.
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Aydın
Pediatrik Transplantasyon
P-080
ÇOCUKLARDA ETKİN PERİFERİK KÖK HÜCRE
AFEREZİNDE ROL OYNAYAN FAKTÖRLER. Erman Ataş1,
Vural Kesik1, Oğuzhan Babacan1, Nadir Korkmazer2. 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk
Onkolojisi Bilim Dalı ANKARA. 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Hastalıkları AD ANKARA
Bildiri:0124
Selma Can, Sevtap Özcan, Zahide Girgin, Serpil Kocatepe, Merve Güven, Nazlı
Gökçil, Ferda Zantur, Canan Albayrak, Davut Albayrak, Alişan Yıldıran, Murat
Elli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun
P-089
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SADETTİN-VASFİ BAYSAL
ÇOCUK KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ; KÖK HÜCRE
NAKLİNİN ÇOCUK VE ERGENLERİN RUH SAĞLIĞI
ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Seher Yıldırım, Selma Can, Sevtap Özcan,
Araştırma Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun
P-081
OTOLOG KEMİK İLİĞİ TRANPLANTASYONU YAPILAN
MULTIPL MYELOM HASTALARIMIZIN RETROSPEKTİF
ANALİZİ. Senar Ebinç1, Cengiz Demir2, Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Van. 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hematoloji Bilim Dalı- Van
Bildiri:0094
P-088
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SADETTİN-VASFİ BAYSAL
ÇOCUK KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ; SANTRAL
VENÖZ KATETER UYGULAMALARINDA POVİDON
İYOT VE KLORHEKSİDİN (%2)’İN ANTİSEPTİK
ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI. Seher Yıldırım,
Zahide Girgin, Serpil Kocatepe, Merve Güven, Nazlı Gökçil, Ferda Zantur, Canan
Albayrak, Davut Albayrak, Murat Elli. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve
Multipl Miyelom
Bildiri:0090
P-087
BİR OLGU NEDENİYLE DİMETİL SÜLFOKSİTE BAĞLI
NÖROTOKSİSİTE. Eda Büke, Özlem Tüfekçi, Şebnem Yılmaz Bengoa,
Tuba Hilkay Karapınar, Hale Ören. Dokuz Eylül Üniversitesi, Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
Bildiri:0125
Bildiri:0108
P-085
MALİN
PLAZMA
HÜCRE
HASTALIKLARININ
TEDAVİSİNDE KÖK HÜCRE NAKLİ SONUÇLARIMIZ.
Bildiri:0109
RELAPS/REZİSTAN
HODGKİN
LENFOMALI
ÇOCUKLARDA
OTOLOG
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONUNUN BAŞARISINI ETKİLEYEN
PROGNOSTİK FAKTÖRLER. Erman Ataş1, Vural Kesik1, Oğuzhan
Babacan1, Nadir Korkmazer2. 1Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Onkolojisi Bilim Dalı
ANKARA. 2Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Çocuk Hastalıkları AD ANKARA
Bildiri:0107
Bildiri:0163
P-082
PLASMOSİTOMA BAĞLI GELİŞEN KAUDA EQUİNA
SENDROMU; OLGU SUNUMU. Senar Ebinç1, Cengiz Demir2,
Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı- Van.
2
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı- Van
Bildiri:0132
P-090
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ,
SAADETTİN VASFİ BAYSAL ÇOCUK KÖK HÜCRE
NAKİL ÜNİTESİNDE OCAK 2009-MAYIS 2011
YILLARI ARASINDA KÖK HÜCRE NAKLİ UYGULANAN
HASTALARIN GERİYE DÖNÜK OLARAK İNCELENMESİ.
Vildan Güngörer1, Tunç Fışgın2, Hatice Emel Özyürek2, Murat Elli1, Feride Duru1,
Canan Albayrak1, Kemal Baysal1, Davut Albayrak1. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun. 2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp
Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0133
P-091
PLAZMOSİTOM İÇİN NADİR BİR YERLEŞİM YERİ:
NAZOFARİNKS. Aydan Akdeniz, Mehmet Ali Uçar, Anıl Tombak, Ayşegül
Özdoğan, Eyüp Naci Tiftik. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı
ÇOCUKLARDA İŞLENMEMİŞ KÖK HÜCRELERLE
POST-TRANSPLANT SİKLOFOSFAMİD KULLANILARAK
YAPILAN HAPLOİDENTİK NAKİL SONUÇLARI: TEK
MERKEZ DENEYİMİ. Akif Yeşilipek1, Vedat Uygun2, Gülsün Karasu1,
Hayriye Daloğlu2, Volkan Hazar2. 1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe
Medicalpark Hastanesi. 2Antalya Medicalpark Hastanesi
Bildiri:0129
Bildiri:0141
Bildiri:0122
P-083
P-084
MULTİPL MYELOM TANILI HASTALARIMIZIN OTOLOG
KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI YANIT DURUMLARI.
Ömür Gökmen Sevindik, Şerife Medeni Solmaz, Celal Acar, İnci Alacacıoğlu, Özden
Pişkin, Mehmet Ali Özcan, Fatih Demirkan, Bülent Ündar, Güner Hayri Özsan.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, İzmir
6-8 Mart 2014, Antalya
P-092
ÇOCUKLUK ÇAĞI KRONİK MYELOİD LÖSEMİLERİNDE
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU
SONUÇLARI. Barış Kuşkonmaz1, Şule Ünal2, Selin Aytaç2, Mualla Çetin2,
Duygu Uçkan1. 1Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon
Ünitesi. 2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi
123
Bildiri:0142
P-093
ÇOCUKLUK
ÇAĞI
KAZANILMIŞ
APLASTİK
ANEMİLERİNDE
HEMATOPETİK
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYON SONUÇLARI. Barış Kuşkonmaz1, Şule
Ünal2, Betül Tavil2, Fatma Gümrük2, Mualla Çetin2, Duygu Uçkan1. 1Hacettepe
Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi. 2Hacettepe Üniversitesi
Tıp Fakültesi, Pediatrik Hematoloji Ünitesi
Bildiri:0143
P-094
BLASTİK PLAZMOSİTOİD DENTRİTİK HÜCRELİ
NEOPLAZMI OLAN BİR ÇOCUKTA OTOLOG PERİFERİK
KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU. Orhan Gürsel1, İbrahim
Eker1, Zekai Avcı2, Namık Özbek2, Ahmet Emin Kürekçi1. 1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi
Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı. 2Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim
Araştırma Hastanesi
Bildiri:0144
P-095
Bildiri:0160
P-100
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA
VE ARAŞTIRMA MERKEZİ SADETTİN-VASFİ BAYSAL
ÇOCUK KÖK HÜCRE NAKİL MERKEZİ; KÖK HÜCRE
NAKİL AKTİVİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Seher
Yıldırım1, Selma Can1, Sevtap Özcan1, Zahide Girgin1, Serpil Kocatepe1, Merve Güven1,
Nazlı Gökçil1, Ferda Zantur1, Canan Albayrak1, Davut Albayrak1, Alişan Yıldıran1, Emel
Özyürek2, Tunç Fışgın2, Murat Elli1. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Samsun. 2Medical Park Hastanesi, Samsun
Bildiri:0164
P-101
MUKOPOLİSAKKARİDOZİS
TİP
1
(HURLER
SENDROMU)’Lİ İKİ HASTADA KEMİK İLİĞİ NAKLİ.
Canan Albayrak, Davut Albayrak, Murat Elli, Seher Yıldırım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Tıp Fakültesi Saadettin Vasfi Baysal Kemik iliği Ünitesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
Bildiri:0165
P-102
ÇOCUKLUK ÇAĞI HEMATOLOJİK MALİGNİTELERİNDE,
TREOSULFAN TEMELLİ HAZIRLAMA REJİMLERİNİ
TAKİBEN ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ: DÖRT PEDİATRİK OLGU İLE TEK MERKEZ
DENEYİMİ. Orhan Gürsel, İbrahim Eker, Oğuzhan Babacan, Ahmet Emin
Kürekçi. Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk Hematolojisi Bilim Dalı
TEDAVİYE DİRENÇLİ ‘’ LANGERHANS HÜCRELİ
HİSTİOSİTOZ’’ DA ALLOJENİK HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE NAKLİ İLE MÜKEMMEL SONUÇLAR: 3OLGU
SUNUMU. Serap Aksoylar, Nihal Özdemir Karadaş, Zuhal Önder Siviş, Ayşe
Burcu Akıncı, Mehmet Kantar, Nazan Çetingül, Savaş Kansoy. Ege üniversitesi Tıp
Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
Bildiri:0151
Bildiri:0166
P-096
P-103
HAPLOİDENTİK KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN
BİR OLGUDA RESPİRATUAR SİNSİTYAL VİRÜS
MYOKARDİTİ. Funda Tayfun1, Nurşah Eker2, Derya Mutlu3, İmran Sağlık3,
Dilek Çolak3, Volkan Hazar4, Alphan Küpesiz2. 1Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk
Hematoloji Onkoloji Bölümü, Diyarbakır. 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji
Onkoloji Bilim Dalı, Antalya. 3Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Bilim Dalı,
Antalya. 4Medipol Üniversitesi Hastanesi Çocuk Onkoloji Bilim Dalı
BAŞARILI
KEMİK
İLİĞİ
NAKLİ
UYGULANAN
KONJENİTAL ERİTROPOETİK PORİFİRİLİ BİR OLGU.
Bildiri:0155
Bildiri:0173
P-097
ÇOCUKLUK
ÇAĞI
AĞIR
EDİNSEL
APLASTİK
ANEMİLERİNDE HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
ÜZERİNE TEK MERKEZLİ BİR ÇALIŞMA. Funda Tayfun1, Nurşah
Eker2, Vedat Uygun3, Mediha Akcan6, Gülsün Karasu4, Ömer Doğru2, Alphan Küpesiz2,
Volkan Hazar5, Mehmet Akif Yeşilipek3. 1Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji
Bölümü, Diyarbakır. 2Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Antalya.
3
Antalya Medikal Park Hastanesi Çocuk KİT Ünitesi, Antalya. 4Göztepe Medikal Park Hastanesi Çocuk
KİT Ünitesi, İstanbul. 5Medipol Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü, İstanbul. 6Adnan
Menderes Üniversitesi Tıp fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Aydın
Bildiri:0156
P-098
KRONİK GREFT VERSUS HOST HASTALIĞININ
GEÇ BİR KOMPLİKASYONU OLARAK NEFROTİK
SENDROMLU ÜÇ OLGU. Nurşah Eker1, Funda Tayfun2, Vedat Uygun3,
Gülsün Karasu4, Elif Güler1, Alphan Küpesiz1, Volkan Hazar5, Mehmet Akif
Yeşilipek3. 1Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bilim Dalı, Antalya.
2
Diyarbakır Çocuk Hastanesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Bölümü, Diyarbakır. 3Antalya Medikal
Park Hastanesi, Çocuk KİT Ünitesi, Antalya. 4Göztepe Medikal Park Hastanesi, Çocuk KİT Ünitesi,
İstanbul. 5Medipol Hastanesi, Çocuk KİT Ünitesi, İstanbul
Bildiri:0159
P-099
Burçe Emine Yaşar1, Gülşah Kılbaş1, Müşerref Kasap1, Serap Aksoylar1, Ayşe Burcu
Akıncı1, Sema Kalkan Uçar2, Nihal Özdemir Karadaş1, Savaş Kansoy1, Ebru Canda2.
1
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Hematoloji-Onkoloji
Bilim Dalı, İzmir. 2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı,
Metabolizma Bilim Dalı,İzmir
P-104
HEMATOPOİETİK
KÖK
HÜCRE
NAKLİNDE
HEPATİK VENO OKLÜZİV HASTALIK PROFİLAKSİ
VE TEDAVİSİNDE DEFİBROTİD KULLANIMI: TEK
MERKEZ DENEYİMİ. İlgen Şaşmaz, Bülent Antmen, Murat Serbest,
Hasan Kılıçdağ, Bircan Karabacak, Sabri Arıker, Selda Öztürk, Gülsüm Uçar, Nihan
Aldırmaz Aslan, Berna Ayberkin, İlksen Kılınc. Acıbadem Adana Hastanesi, Pediatrik
Kök Hücre Nakli Merkezi
Bildiri:0176
P-105
PERİFERİK KAN KÖK HÜCRE NAKLİ DIŞINDA
DONÖRÜNE PRETRANSPLANT GCSF UYGULANAN
HASTALARDA AKUT GVHD GELİŞİMİ. Selin Aytaç, Barış
Kuşkonmaz, Evrim Burcu Turan, Arzu İsmailova, Mualla Çetin, Duygu Uçkan
Çetinkaya. Hacettepe Universitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı
Bildiri:0177
P-106
EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PEDİATRİK KİT
ÜNİTESİ DENEYİMİ. Savaş Kansoy, Serap Aksoylar, Zuhal Önder Siviş,
Ayşe Burcu Akıncı, Bengü demirağ. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk sağlığı ve
Hastalıkları AD, İzmir
ÇOCUKLARDA AKRABA DIŞI KORDON KANI
TRANSPLANTASYONU. Gülsün Karasu1, Vedat Uygun2, Hayriye
Daloğlu2, Suar Çakı Kılıç1, Fügen Pekün1, Akif Yeşilipek1. 1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp
Fakültesi Göztepe Medicalpark Hastanesi. 2Antalya Medicalpark Hastanesi
124
8. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi
Bildiri:0186
P-107
Bildiri:0205
P-113
ÇOCUK HASTALARDA HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE
NAKLİ SONRASI VENOOKLUSİF HASTALIK. Gülsün
ÇOCUKLUK ÇAĞI KML OLGULARINDA KÖK HÜCRE
TRANSPLANTASYONU: ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA.
Karasu1, Vedat Uygun2, Suar Çakı Kılıç1, Hayriye Daloğlu2, Fügen Pekün1, Volkan
Hazar2, Akif Yesilipek1. 1Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göztepe Medicalpark Hastanesi.
Serap Aksoylar1, Alphan Küpesiz2, Elif Ünal3, Gülyüz Öztürk4, Vedat Uygun5,
Volkan Hazar2, Mehmet Ertem3, Savaş Kansoy1, Fatih Erbey4, Akif Yeşilipek5. 1Ege
2
Universitesi, Pediatrik Kok hucre Transplantasyon Unitesi. 2Akdeniz Universitesi, Pediatrik
Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı. 3Ankara Universitesi, Pediatrik Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı.
4
Istanbul Bahcelievler Medical Park Hastanesi, Pediatrik Hematoloji. 5Medical Park Antalya
Hastanesi, Pediatrik Hematoloji
Antalya Medicalpark Hastanesi
Bildiri:0187
P-108
PREİMPLANTASYON GENETİK TANI İLE DOĞAN
KARDEŞTEN
HEMATOPOİETİK
KÖK
HÜCRE
TRANSPLANTASYONU: TÜRKİYE DENEYİMİ. Ahmet Emin
Kürekçi1, Mehmet Akif Yeşilipek2, Alphan Küpesiz3, Sema Anak4, Gülyüz Öztürk5,
Orhan Gürsel1, Serap Aksoylar6, Talia İleri7, Barış Kuşkonmaz8, Zühre Kaya9, Tunç
Fışgın10, Pediatrik Kit Alt Çalışma Grubu Adına11. 1Gülhane Askeri Tıp Fakültesi Çocuk
Hematolojisi Bilim Dalı. 2Medikal Park Antalya. 3Akdeniz Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi Bilim Dalı. 4İstanbul Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı. 5Medikal
Park Göztepe. 6Ege Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı. 7Ankara Üniversitesi
Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı. 8Hacettepe Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve
Onkolojisi Bilim Dalı. 9Gazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı. 10Medikal
Park Samsun. 11Türk Pediatrik Hematoloji Derneği
Bildiri:0191
P-109
ÖZEL
SAMSUN
MEDİCALPARK
HASTANESİ
ÇOCUK KEMİK İLİĞİ NAKLİ MERKEZİ İLK KISMİ
UYUMSUZ(HAPLOİDENTİK) HEMATOPOETİK KÖK
HÜCRE(HKHN) NAKİL DENEYİMLERİMİZ. Tunç Fışgın1, Ece
Şahin1, Gülay Özay1, Zeynep Güney1, Hatice Emel Özyürek2. 1Özel Samsun Medicalpark
Hastanesi,Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi, Samsun. 2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk
Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
Bildiri:0206
Bildiri:0211
P-110
AKRABA DIŞI HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ
UYGULANAN HASTALARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ.
Vedat Uygun1, Hayriye Daloğlu1, Suar Çakı Kılıç2, Fügen Pekün2, Gülsün Karasu2,
Zafer Berber1, Volkan Hazar3, Akif Yeşilipek1. 1MedicalPark Antalya Çocuk Hematoloji
ve Kök Hücre nakli Ünitesi. 2MedicalPark Göztepe Çocuk Hematoloji ve Kök Hücre nakli Ünitesi.
3
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji-Onkoloji Bilim Dalı
Bildiri:0200
P-111
KÖK HÜCRE NAKLİ YAPILAN HASTALARDA
NÖROTOKSİSİTE. Murat Elli1, Sadriye Murat Özdemir1, Canan Albayrak1,
Davut Albayrak1, Turgay Çokyaman2, Seher Yıldırım1, Ömer Faruk Aydın2, Tunç F
Fısgın1, Hatice Emel Özyürek1. 1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Sadettin-Vasfi
P-115
BİR PEDİATRİK KÖK HÜCE NAKLİ MERKEZİ
HEMŞELİK HİZMETLERİNİN JACIE STANDARTLARI
DOĞRULTUSUNDA YAPILANDIRILMASI. Sibel Kandemir,
Nebahat Bora Güneş, Duygu Uçkan Çetinkaya. Ankara Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları
Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Solid Tümörler
Bildiri:0097
Bildiri:0199
P-114
KÖK HÜCRE NAKLİ SONRASI (HKHN) GELİŞEN BK
(POLİOMA) VİRÜSÜ HEMORAJİK SİSTİTLERİN (HS)
TÜMÜNÜ ANTİVİRAL AJAN İLE TEDAVİ ETMELİ
MİYİZ?. Tunç Fışgın1, Ece Şahin1, Gülay Özay1, Nilgün Altınbaş1, Nurcan
Karpuz1, Hatice Emel Özyürek2. 1Özel Samsun Medicalpark Hastanesi,Çocuk Kemik İliği
Nakil Ünitesi, Samsun. 2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı,
İstanbul
P-116
METASTATİK
MEME
KARSİNOMUNA
BAĞLI
MİKROANJİOPATİK HEMOLİTİK ANEMİ; OLGU
SUNUMU. Senar Ebinç1, Cengiz Demir2, Ramazan Esen2, Taner Kara1, Özgür
Yazgan1, Zekeriya Hannarici1. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim
Dalı-Van. 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı-Van
Bildiri:0115
P-117
MİDE
ADENOKARSİNOMU
VE
İMMÜNTROMBOSİTOPENİ
BİRLİKTELİĞİ
OLAN
NADİR GÖRÜLEN BİR OLGU SUNUMU. Senar Ebinç1, Cengiz
Demir2, Ramazan Esen2. 1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim DalıVan. 2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı-Van
Baysal Çocuk Kök Hücre Nakil Merkezi. 2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Nöroloji
Bilim Dalı
Bildiri:0203
P-112
DİRENÇLİ OTOİMMÜN HEMOLİTİK ANEMİDE OTOLOG
HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE NAKLİ: OLGU SUNUMU.
Hatice Emel Özyürek1, Ece Şahin1, Gülay Özay1, Merve Mıdıkoğlu1, Tunç Fışgın2.
1
Özel Samsun Medicalpark Hastanesi,Çocuk Kemik İliği Nakil Ünitesi, Samsun. 2Bahçeşehir
Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı, İstanbul
6-8 Mart 2014, Antalya
125
Download

Bildiri Özetleri: İçindekiler