GOTANA, s.r.o.
FAKTÚRA č.1400300133
Dodávateľ:
GOTANA, s.r.o.
Nedanovce 301
958 43 Nedanovce
Prevádzkáreň:
Banka:
SWIFT:
IBAN:
Číslo účtu:
Forma úhrady:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
37861166
2021607808
ZŠ s MŠ J. Kossányiho s VJM
Školská 22
94657 Svätý Peter
Všeobecná úverová banka
SUBASKBX
SK4602000000002913661451
Kód banky:
2913661451
Dátum vyhotovenia:
Dátum splatnosti:
Dátum dodania tovaru/služby; prijatie platby:
1400300133
0008
zo dňa: 17.07.2014
Odberateľ:
Poštová adresa:
Hrabovec 35
086 11 Hrabovec
IČO: 46279491
DIČ: 2023308738
IČ DPH: SK2023308738
Variabilný symbol:
Konštantný symbol:
Objednávka č.: 1135200
Slovensko
0200
Konečný príjemca:
10.12.2014
24.12.2014
10.12.2014
Príkazom
Označenie dodávky
Promethean ActivBoard Touch
78
Projektor Hitachi CP-AX2503
EDU
Množstvo
J.cena
Zľava
1
850,00
708,33
1
870,00
725,00
Súčet položiek
Cena %DPH
1 433,33
DPH
EUR Celkom
20%
141,67
850,00
20%
145,00
870,00
286,67
1 720,00
SPOLU NA ÚHRADU
1 720,00
Vystavil:
Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Vložka číslo: 24846/R.
Základné imanie: 5000 €.
Splatené základné imanie: 5000 €.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania termínu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať úrok z omeškania v dohodnutej, resp.
zákonnej výške a zmluvnú pokutu (ak bola dohodnutá).
Rekapitulácia v EUR:
Prevzal:
Ekonomický a informačný systém POHODA
Základ v EUR
Sadzba
DPH v EUR
Spolu s DPH v EUR
0,00
0,00
1 433,33
0%
10%
20%
0,00
286,67
0,00
1 720,00
Pečiatka :
Download

FAKTÚRA č.1400300133 GOTANA, s.r.o.