REGULAMIN KONKURSU
„Storm® najskuteczniejszy preparat na gryzonie”
(dalej „Regulamin”)
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1.
Organizatorem konkursu „Storm najskuteczniejszy preparat na gryzonie” zwanego dalej
„Konkursem” jest spółka BASF Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326 Warszawa), ul.
Al. Jerozolimskie 154, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem KRS 0000063691, NIP: 526-02-12-687, Regon 010598277, kapitał zakładowy w
wysokości 21.313.240 złotych w całości wpłaconym zwana dalej „Organizatorem”.
1.2.
W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.pestcontrol.basf.pl
1.3.
Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
1.4.
Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu cywilnego (Dz.U.
1964.16.93 ze zm.).
1.5.
Organizator jest producentem i importerem produktów biobójczych - Storm®Pasta w
opakowaniach - 0,15 kg, 0,9 kg; Storm®Pałeczki - w opakowaniach 0,2 kg, 1 kg, 3 kg orazStorm®Gryzki Woskowe - w opakowaniach 0,15 kg 1 kg, 3 kg; dalej łącznie „Towar” lub
„Storm”.
1.6.
Konkurs trwa od 01 lipca 2014 r. do 30 października 2014 r. Przy czym, na potrzeby udziału w
Konkursie honorowane są zakupy Towaru w okresie 01 lipca – 15 września, a dzień 30 września
2014 r. jest ostatnim dniem przyjmowania przez Organizatora prawidłowo wypełnionego
Formularza zgłoszeniowego, wraz z załączonymi dowodami nabycia Towaru oraz pracami
konkursowymi przygotowanymi przez Uczestników. Nagrody zostaną wydane po rozstrzygnięciu
Konkursu.
1.7.
Uczestnictwo w Konkursie oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnicy
Konkursu są zobowiązani do przestrzegania zasad zawartych w niniejszym Regulaminie. W
przypadku stwierdzenia naruszenia Regulaminu, Organizator będzie uprawniony do wykluczenia
Uczestnika z udziału w Konkursie.
§ 2. UCZESTNICTWO W KONKURSIE
2.1.
Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2.2., 2.3. oraz 2.4. Regulaminu, uczestnikiem Konkursu może
być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, która spełnia wszystkie warunki uczestnictwa
w Konkursie opisane w Regulaminie (dalej „Uczestnik”). W celu uniknięcia wątpliwości, przez
Uczestnika należy rozumieć jedną osobę fizyczną, o której mowa powyżej w niniejszym ustępie,
spełniającą wszystkie warunki uczestnictwa opisane w niniejszym Regulaminie.
2.2.
W Konkursie nie mogą brać udziału osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające
osobowości prawnej. W Konkursie nie mogą brać udziału także pracownicy Organizatora i
małżonkowie tych osób oraz członkowie ich rodzin. W Konkursie nie mogą brać również udziału
1
osoby zarządzające, pracownicy lub właściciele, wspólnicy podmiotów, które podpisały umowę
dystrybucyjną z Organizatorem oraz podmiotów z nimi powiązanych kapitałowo (dalej łącznie
„Dystrybutorów”).
2.3.
W Konkursie mogą wziąć udział jedynie pracownicy, właściciele, wspólnicy lub osoby
zarządzające punktów sprzedaży detalicznej - wpisanych do rejestru przedsiębiorców
wykonujących działalność w zakresie wprowadzania do obrotu produktów biobójczych, zgodnie z
ustawą z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (Dz. U. 2007 r. Nr 39 poz. 252 z późn.
zm.), które mają w swojej ofercie Towar (dalej „Punkty handlowe”) i które nabywają Towar we
własnym imieniu i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub na rzecz Punktów
Handlowych, które prowadzą lub z którymi pozostają w stosunkach prawnych. Przystępujący do
Konkursu jest zobowiązany pod rygorem wykluczenia go z Konkursu uzyskać zgodę Punktu
handlowego na uczestnictwo w niniejszym Konkursie oraz na przedłożenie dowodu zakupu
Towarów przez Punkt handlowy przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego, o którym mowa
w ust. 2.4. poniżej. Brak zgody Punktu handlowego stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z
Konkursu, bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. Organizator ma prawo
zwrócić się każdorazowo do Punktu handlowego z prośbą o potwierdzenie, czy osoba zgłaszająca
Uczestnictwo faktycznie posiada taką zgodę i poprosić o potwierdzenie pisemne takiej zgody przez
Punkt handlowy. Konkurs nie jest przeznaczony dla konsumentów.
W Konkursie może brać udział więcej niż jeden pracownik, właściciel, wspólnik lub osoba
zarządzająca danego Punktu handlowego o ile spełni warunki niniejszego Regulaminu i za każdym
razem przedstawi inny dowód nabycia Towaru oraz własną Pracę Konkursową.
2.4.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących przesłanek:
a) Przedłożenie przez Uczestnika dowodu (dowodów) nabycia od Dystrybutorów w okresie
od 01 lipca r. do 15 września 2014 r., łącznie co najmniej 44 kg Towaru, w minimum
trzech różnych wielkościach opakowań;
b) Prawidłowe (kompletne i czytelne) wypełnienie formularza zgłoszeniowego (dalej
„Formularz”) stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu otrzymanego od
Przedstawiciela Handlowego BASF, od Przedstawiciela Dystrybutora Autoryzowanego
BASF,
lub
umieszczonego
na
stronie
internetowej
Organizatora
(www.pestcontrol.basf.pl), w okresie wskazanym w pkt a);
c) Przygotowanie– zgodnego z Regulaminem hasła reklamowego podkreślającego zalety
produktu gryzoniobójczego Storm („Praca Konkursowa”);
d) Doręczenie prawidłowo wypełnionego Formularza oraz kopii faktury (lub faktur)
potwierdzającej zakup we właściwej ilości Towaru, o którym mowa w punkcie a), przy
czym ceny Towarów oraz wszelkich innych produktów wskazanych na kopiach faktur
należy zamazać w sposób uniemożliwiający ich odczytanie oraz Pracy Konkursowej
(łącznie „Zgłoszenie”) na adres: „BASF Polska” Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 154, 02-326
Warszawa z dopiskiem „Konkurs: Storm najskuteczniejszy preparat na gryzonie”, w
terminie do dnia 30 września 2014 r. włącznie. O dacie Zgłoszenia decyduje data wpływu
prawidłowego Zgłoszenia do siedziby Organizatora.
W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik może przygotować Pracę Konkursową na
odrębnej kartce papieru lub skorzystać z miejsca wskazanego w Formularzu, w którym może
umieścić swoją Pracę Konkursową.
Lista Dystrybutorów, od których honorowane są w ramach niniejszego Konkursu dowody nabycia
Towaru stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Lista ta jest także dostępna i na
bieżąco aktualizowana na stronie internetowej www.pestcontrol.basf.pl
2
2.5.
Poprzez prawidłowo wypełniony Formularz rozumie się czytelne i kompletne wypełnienie
Formularza, stanowiącego załącznik nr 1, który zawiera:
a) imię i nazwisko Uczestnika,
b) adres zamieszkania,
c) telefon kontaktowy,
d) adres e-mail;
e) nazwę Punktu handlowego oraz adres,
f) oświadczenie o uzyskanej zgodzie Punktu handlowego na wzięcie udziału w Konkursie;
g) datę i podpis Uczestnika Konkursu.
2.6.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy wypełnianiu
Formularza.
§ 3 ZASADY KONKURSU
3.1.
Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:
a) hasło reklamowe powinno być krótkie i składać się z od 4 do 15 słów
b) nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi
przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność
wyznania czy pochodzenie etniczne;
c) nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich,
praw wynikających z zarejestrowanych znaków towarowych, dóbr osobistych lub prawa
do ochrony wizerunku;
d) nie może zawierać cen detalicznych i cenników jakichkolwiek produktów dostępnych w
Punkcie handlowym;
e) musi być samodzielnie wykonana przez Uczestnika;
f) musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności nie może
naruszać zasad uczciwej konkurencji.
3.2.
W przypadku stwierdzenia, że Praca Konkursowa nie spełnia któregokolwiek z warunków
wymienionych w ust. 3.1. powyżej, taka Praca Konkursowa nie będzie podlegać ocenie, a
Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci ewentualne prawo do nagrody w Konkursie.
3.3
Wszystkie działania podejmowane przez Uczestnika w ramach realizacji Pracy Konkursowej,
muszą być zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i nie mogą naruszać praw
osób trzecich. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Uczestników Konkursu
podejmowane w wykonaniu Pracy Konkursowej, w szczególności Organizator nie zwraca
Uczestnikom Konkursu kosztów poniesionych w związku z wykonaniem Pracy Konkursowej.
3.3.
Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
3.5.
Praca Konkursowa może być zgłoszona tylko przez jednego Uczestnika samodzielnie. Prace
zbiorowe, tj. takie których autorem jest więcej niż jedna osoba, nie są dopuszczalne.
3
3.6.
W związku z zakupem Towarów, spełniających przesłanki wskazane w § 2.4 lit. a) Regulaminu,
Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia udziału w Konkursie, zgodnie z zasadą, że: za każdy
zakup co najmniej 44 kg Towaru, w minimum trzech różnych wielkościach opakowań,
Uczestnikowi przysługuje prawo zgłoszenia jednego udziału w Konkursie za każde pełne 44 kg
Towaru, w minimum trzech różnych wielkościach opakowań, zakupione w ramach jednej lub kilku
transakcji. Produkty zakupione w ramach odrębnych transakcji mogą być łączone na potrzeby
zgłoszenia udziału w Konkursie. Łączna liczba udziałów zgłoszonych w konkursie przez
Uczestnika nie może przekraczać ilorazu sumy masy całego zgłoszonego Towaru wyrażonej w
kilogramach i liczby 44. Z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie, Uczestnik może
dokonać dowolnej liczby zgłoszeń udziału w Loterii, pod warunkiem, że każde ze zgłoszeń z
osobna spełnia warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, w tym w szczególności każda ze
zgłaszanych Prac Konkursowych ma charakter oryginalny i wyraźnie różni się od pozostałych Prac
Konkursowych, zgłaszanych przez tego samego Uczestnika, a do każdego ze Zgłoszeń Uczestnik
dołączył kopię faktury (faktur), potwierdzającej spełnienie warunków, o których mowa w § 2.4 lit.
a) Regulaminu. Przy czym, Uczestnik może w ramach niniejszego Konkursu wygrać dowolną
liczbę Nagród za Pierwszeństwo, nie przekraczającą jednak łącznej liczby Nagród za
Pierwszeństwo przewidzianych w pkt 5.5 Regulaminu i tylko jedną Nagrodę Główną.
3.7.
Dowodem zakupu Towaru może być kserokopia faktury (faktur), potwierdzona podpisem
Uczestnika za zgodność z oryginałem (dopisek „potwierdzam zgodność z oryginałem faktury”).
Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji, czy załączona do Zgłoszenia kserokopia
faktury jest prawdziwa. Weryfikacja następuje poprzez wezwanie Uczestnika do przedstawienia
Organizatorowi do wglądu oryginału faktury w terminie 10 dni od daty wysłania Uczestnikowi
takiego wezwania. O zachowaniu tego terminu przesądza data wpływu oryginału faktury do
siedziby Organizatora. Stwierdzenie przez Komisję Konkursową, że dołączona do zgłoszenia
kserokopia faktury nie jest zgodna z oryginałem stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z
Konkursu.
3.8.
Uczestnik jest zobowiązany zakryć (zamazać) wszystkie ceny widniejące na kopii faktury (lub
faktur), w sposób jednoznacznie uniemożliwiający ich odczytanie. Kopie dowodów zakupu
powinny być niezniszczone i zawierać wyłącznie informacje niezbędne do sprawdzenia warunków
uczestnictwa w Konkursie tj. nazwę preparatu Storm, wielkość opakowania i ilość preparatu oraz
datę zakupu (podane czytelnie).
3.9.
Stwierdzenie przez Komisje Konkursową użycia przez Uczestnika tego samego dowodu zakupu do
złożenia dwóch lub więcej Zgłoszeń stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu,
chyba, że dowód zakupu potwierdza zakup wielokrotności 44 kilogramów Towaru i został
dołączony do ilości Zgłoszeń nie większej niż wynikająca z ilorazu ilości zakupionego produktu i
minimalnej ilości określonej w ust. 2.4 pkt a Regulaminu. Stwierdzenie przez Komisję
Konkursową, że ten sam dowód zakupu został użyty przez różnych Uczestników stanowi podstawę
do wykluczenia tych Uczestników z Konkursu. Uczestnikom nie przysługują w takim wypadku
wobec Organizatora żadne roszczenia wynikające z faktu wykluczenia z Konkursu.
3.10. Po zakończeniu okresu nadsyłania Zgłoszeń, Komisja Konkursowa zweryfikuje spełnienie
warunków uczestnictwa w Konkursie przez osoby wysyłające Zgłoszenia. Komisja Konkursowa
według swego uznania wyłoni 5 „Zwycięzców” – Uczestników, twórców najciekawszych Prac
Konkursowych. Nagrody zostaną przyznane Zwycięzcom Konkursu zgodnie z zasadami, o których
mowa w § 5.
3.11. Rozstrzygnięcie Konkursu i przyznanie Uczestnikom nagród nastąpi do dnia 20 października
2014 r.
4
3.12. Lista Zwycięzców Konkursu zostanie zamieszczona do dnia 25 października r. na stronie
internetowej www.pestcontrol.basf.pl. Przystępując do Konkursu Uczestnik wyraża zgodę na
umieszczenie swojego imienia, nazwiska, miejscowości zamieszkania oraz treści nagrodzonej Pracy
Konkursowej na liście Zwycięzców Konkursu, która zostanie zamieszczona na stronie
Organizatora.
§ 4 KOMISJA KONKURSOWA
4.1.
Nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu czuwać będzie komisja konkursowa składająca się z
osób wskazanych przez Organizatora („Komisja Konkursowa”).
4.2.
Nagrody Główne przyznaje Komisja, oceniająca Prace Konkursowe przesłane przez Uczestników,
kierując się własnym uznaniem, uwzględniając adekwatność, oryginalność i walory artystyczne
każdej z Prac Konkursowych. Komisja w sposób arbitralny wybierze zwycięskie Prace
Konkursowe.
§ 5 NAGRODY
5.1.
Każdy ze Zwycięzców Konkursu, otrzyma jedną nagrodę główną w postaci zegarka na rękę marki
STORM o wartości rynkowej ok. 500 pln; dalej łącznie „Nagrody Główne” lub każda z osobna
„Nagroda Główna”.
5.2.
Nagrody w Konkursie nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na ekwiwalent
pieniężny.
5.3.
Jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną Nagrodę Główną.
5.4.
O wygranej Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni listami poleconymi nadanymi w ciągu
piętnastu dni od ustalenia wyników Konkursu.
5.5.
Niezależnie od ww. Nagrody Głównej, pierwszych 650 Uczestników Konkursu, którzy nadeślą
prawidłowo wypełniony Formularz zgłoszeniowy wraz z Pracą Konkursową oraz dowodem nabycia
Towaru i spełnią pozostałe warunki określone w niniejszym regulaminie, otrzyma „Nagrodę za
Pierwszeństwo” w postaci bonu Sodexo o wartości 50 złotych. Jeden Uczestnik Konkursu może
otrzymać dowolną liczbę „Nagród za Pierwszeństwo”, nieprzekraczającą łącznej liczby tych nagród
wskazaną w zdaniu poprzednim. O kolejności nadesłania zgłoszeń, o których mowa wyżej,
decyduje data wpływu Zgłoszenia do siedziby Organizatora. W przypadku nadesłania w tej samej
dacie liczby zgłoszeń przekraczających wskazaną wyżej liczbę Nagród za Pierwszeństwo,
otrzymają je ci Uczestnicy, którzy najwcześniej dokonali zakupu Towarów, według daty i godziny
wskazanej na dowodzie nabycia Towaru.
5.6.
W przypadku, kiedy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, powstanie obowiązek pobrania od
Uczestników Konkursu podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota nagrody zostanie
"ubruttowiona" i nagroda w Konkursie składać się będzie wówczas z Nagrody Głównej i/lub
Nagrody za Pierwszeństwo oraz z nagrody pieniężnej w wysokości 11,11% wartości przyznanych
nagród. Przed wydaniem nagród, Organizator Konkursu potrąci nagrodę pieniężną i odprowadzi ją
do właściwego urzędu skarbowego na poczet 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób
fizycznych.
5
5.7.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady Nagród Głównych, ani Nagród
za Pierwszeństwo.
5.8.
Nagrody Główne zostaną wysłane do Zwycięzców pocztą kurierską na adres Uczestnika w
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazany w Formularzu, w terminie 21 dni od ustalenia wyników
Konkursu w zakresie Nagród Głównych, na koszt Organizatora.
5.9
Nagrody za Pierwszeństwo zostaną wysłane pocztą na adres Uczestnika w Rzeczypospolitej
Polskiej, wskazany w Formularzu, w terminie 21 dni od ustalenia wyników Konkursu w zakresie
Nagród za Pierwszeństwo, na koszt Organizatora.
§ 6 PRAWA AUTORSKIE
6.1.
Przystępując do Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, iż przysługuje mu pełnia praw do
każdej ze zgłoszonych Prac Konkursowych, w tym w szczególności wyłączne autorskie prawa
majątkowe i osobiste do tych Prac Konkursowych, i ponosi wszelką odpowiedzialność za to, że
korzystanie z ww. Prac Konkursowych lub ich rozpowszechnianie, nie będzie naruszało
jakichkolwiek praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich lub osobistych. Przystępując
do Konkursu, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi nieodwołalnie i nieodpłatnie,
nieograniczonego terytorialnie upoważnienia do zamieszczania przesłanej przez Uczestnika
zwycięskiej Pracy Konkursowej na stronie internetowej Organizatora – www.pestcontrol.basf.pl i
oświadcza, że nie będzie to naruszało ani jego praw autorskich lub osobistych ani jakichkolwiek
praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich lub osobistych osób trzecich. Upoważnienie
to udzielone jest na okres 5 lat i ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejne okresy pięcioletnie,
bez prawa jego wypowiedzenia przez Uczestnika. Organizator może upoważniać inne osoby do
korzystania z Prac Konkursowych w zakresie powyższego upoważnienia.
6.2.
Jeżeli wykorzystanie przez Organizatora zwycięskiej Pracy Konkursowej zgłoszonej przez
Uczestnika Konkursu, naruszałoby prawa autorskie albo jakiekolwiek inne prawa przysługujące
osobie trzeciej, Uczestnik Konkursu ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody, jakie poniesie
Organizator w związku z wystąpieniem przez osobę trzecią z roszczeniem przeciwko
Organizatorowi, w szczególności jest zobowiązany według wyboru Organizatora, zwolnić go od
odpowiedzialności wobec osoby trzeciej albo zwrócić wszelkie koszty poniesione przez
Organizatora związane z roszczeniem osoby trzeciej, w tym koszty pomocy prawnej.
6.3.
Uczestnik Konkursu z chwilą przesłania Organizatorowi Zgłoszenia udziela Organizatorowi
nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z praw autorskich i praw pokrewnych do Pracy
Konkursowej, bez ograniczeń co do terytorium, na wszystkich znanych w chwili nabycia polach
eksploatacji, w szczególności:
a) utrwalanie i zwielokrotnianie techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego i
techniką cyfrową,
b) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
c) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie i reemitowanie, publiczne
udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie
przez siebie wybranym.
Licencja udzielona zostaje na cały czas trwania praw autorskich do Pracy Konkursowej, bez prawa
jej wcześniejszego wypowiedzenia przez Uczestnika.
Organizator ma prawo upoważnienia osób trzecich do korzystania z Prac Konkursowych w
zakresie, o którym mowa powyżej.
6
6.4.
Organizator zastrzega sobie nabycie własności nagrodzonych Prac Konkursowych oraz praw
autorskich do nich z chwilą wypłacenia nagród. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż w zamian za
Nagrodę Główną przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie do Pracy
Konkursowej, bez żadnych ograniczeń na wszelkich polach eksploatacji, w tym na polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych, a w szczególności do:
a) utrwalenia, zwielokrotnienia Pracy Konkursowej dowolną techniką,
b) wprowadzania go do obrotu,
c) wprowadzenie go do pamięci komputera,
d) publikacji w czasopismach lub na stronie internetowej,
e) odtwarzania, publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego
dostęp w miejscu i w czasie wybranym przez Organizatora.
6.5.
Uczestnik Konkursu, w zamian za Nagrodę Główną, przenosi na Organizatora prawo do zezwalania
na dokonywanie opracowań zgłoszonej przez niego Pracy Konkursowej, w szczególności jej
tłumaczenie, przeróbkę, jak również do rozporządzania i korzystania z takich opracowań jak
również nieodwołalnie upoważnia Organizatora do wyłącznego wykonywania autorskich praw
osobistych, przy równoczesnym zobowiązaniu się Uczestnika Konkursu do powstrzymywania się
od samodzielnego wykonywania tych praw.
6.6.
Przejście autorskich praw majątkowych, o którym mowa w ust. 6.4 niniejszego paragrafu oraz
zezwolenie, o którym mowa w ust. 6.5 niniejszego paragrafu, dotyczy wyłącznie
Uczestników/twórców Prac Konkursowych będących Zwycięzcami Konkursu. Zawarcie pisemnej
umowy dotyczącej przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych oraz udzielenia
upoważnień w zakresie wykonywania autorskich praw osobistych jest warunkiem wydania Nagrody
Głównej.
6.7.
Uczestnik Konkursu upoważnia Organizatora do oznaczania Pracy Konkursowej niezależnie od
sposobu jej publikacji przez podanie imienia i nazwiska autora, bądź do publikowania
(rozpowszechniania) Pracy Konkursowej bez wskazywania autorstwa, w zależności od potrzeb
Organizatora.
§ 7 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
7.1.
Uczestnik Konkursu poprzez podpisanie Formularza wyraża zgodę na przetwarzanie teraz lub w
przyszłości przez Organizatora, w szczególności na udostępnianie i publikowanie na stronie
www.pestcontrol.basf.pl jego danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o
ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z 1997 ze zm.) przez Organizatora dla celów
niniejszego Konkursu i zgodnie z jego warunkami, w szczególności z jego organizacją i
przeprowadzeniem.
7.2.
Uczestnik Konkursu składając odrębny podpis pod dodatkowym oświadczeniem na Formularzu
może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Organizatora w celach marketingowych, a w
szczególności do kontaktu telefonicznego lub korespondencyjnego dotyczącego promocji
produktów i usług, będących przedmiotem działalności „BASF Polska” Sp. z o.o., danych
osobowych udostępnionych przez Uczestnika w Formularzu teraz oraz w przyszłości. Formularz
zgody stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
7
Wyrażenie zgody, o której mowa w tym ustępie, nie warunkuje uczestnictwa w Konkursie.
7.3.
Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz prawo
ich poprawiania.
7.4.
Organizator oświadcza, iż przetwarzanie, udostępnianie i publikowanie przez niego danych
osobowych, o których mowa w ust. 1 będzie następowało zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
§ 8 POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
8.1.
Reklamacje, co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane do Organizatora pod adresem: BASF
Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326 Warszawa), ul. Al. Jerozolimskie 154.
8.2.
Do złożenia reklamacji uprawniony jest jedynie Uczestnik Konkursu w terminie do 14 dni od
ogłoszenia wyników.
8.3.
Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i
wskazanie przyczyn reklamacji.
8.4.
Reklamacje będą rozpatrywane przez komisję powołaną przez Organizatora w składzie: dwóch
przedstawicieli Organizatora (dalej „Komisja Reklamacyjna”).
8.5.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w terminie 14 (czternaście) dni od
daty złożenia reklamacji Organizatorowi. Decyzja Komisji Reklamacyjnej zostanie przesłana
Uczestnikowi listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty
rozpatrzenia reklamacji.
§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.
Niniejszy Regulamin będzie udostępniony na stronie internetowej www.pestcontrol.basf.pl oraz, na
życzenie, wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora.
9.2.
Wysłanie Zgłoszenie oznacza jednocześnie akceptację niniejszego Regulaminu konkursowego.
9.3.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują obowiązujące
przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.
9.4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, uniemożliwiające wzięcie
udziału w Konkursie przez jego Uczestników. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za
powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych przez Uczestnika Konkursu.
9.5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, jedynie na korzyść
Uczestników i z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą w jakikolwiek sposób naruszać praw już
nabytych przez Uczestników. Zmiany zostaną ogłoszone w terminie 3 dni przed ich wejściem w
życie na stronie internetowej www.pestcontrol.basf.pl
8
9.6.
Załącznik do niniejszego regulaminu stanowi jego nierozerwalną część. Do niniejszego Regulaminu
załączono:
a) załącznik nr 1 – wzór Formularza konkursowego.
b) załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w
celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną (w Formularzu
Zgłoszeniowym
c) załącznik nr 3 - lista Dystrybutorów
9
Download

Regulamin Knkursu - BASF Pest Control Solutions Polska