REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ
„iPad dla Kreatywnych”
Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest ROBYG Marketing i Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972)
przy Al. Rzeczypospolitej 1 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla Miasta Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000286512 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN opłacony w całości, REGON
141043968, NIP 5252407459, zwana dalej „Organizatorem”.
Postanowienia Ogólne, Uczestnicy Konkursu, Nagroda
2. Konkurs organizowany jest w dniach 07.03.2015 r. – 08.03.2015 r.
3. Konkurs nie jest zakładem wzajemnym, grą losową, ani inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19
listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540).
4. W Konkursie mogą wziąć udział, pełnoletnie osoby fizyczne (dalej: Uczestnicy), z pełną zdolnością
do czynności prawnych, którzy łącznie spełnią następujące warunki:
•
Odwiedzą Targi Mieszkaniowe Nowy DOM, Nowe MIESZKANIE, organizowane w dniach
07.03.2015 r. – 08.03.2015 r. na Torwarze w Warszawie,
•
Zostawią swoje dane osobowe upoważnionej osobie (imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres email) oraz
•
Wykonają zadanie konkursowe polegające na wypełnieniu ankiety, w której m.in. Uczestnik
poproszony będzie o wymyślenie nazwy nowego osiedla mieszkaniowego.
5. Pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału
w Konkursie.
6. W ramach Konkursu Uczestnik, który wymyśli zwycięską nazwę nowego osiedla mieszkaniowego,
otrzyma nagrodę w postaci iPada o wartości 1800 zł brutto
7.
Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody ani zamiana nagrody na inną.
8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Wysłanie swojego zgłoszenia w ramach Konkursu
(wypełnienie ankiety) oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszane nazwy nowego osiedla mieszkaniowego
oraz konsekwencje w przypadku naruszenia praw osób trzecich.
Przebieg Konkursu, zasady nagradzania Zwycięzcy
10. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu i przyznaniem nagród czuwać będą Osoby Odpowiedzialne,
powołane przez Organizatora.
11. Wybór Zwycięzcy Konkursu nastąpi po analizie merytorycznej wszystkich prawidłowo wypełnionych
ankiet konkursowych w terminie do dnia 13 marca 2015 r.
12. Do oceny nadesłanych zgłoszeń i wyboru zwycięzców wybrana zostanie 3-osobowa Komisja, składająca
się z przedstawicieli Organizatora. Wszystkie osoby zasiadające w Komisji będą posiadały niezbędną
wiedzę i kompetencje do obiektywnej oceny wypełnionych ankiet.
ROBYG Marketing i Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy Al. Rzeczypospolitej 1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Miasta Warszawy pod numerem KRS 0000286512 o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN opłacony w całości, REGON 141043968,
NIP 525-24-074-459 Tel.: +48 22 419 11 00; fax.: +48 22 419 11 03; e-mail: [email protected]
13. Informacja o wygranej przekazana będzie Zwycięzcy/om po dokonaniu wyboru przez Komisję
w terminie do dnia 17 marca 2015 r. drogą telefoniczną oraz mailową.
14. Komisja Konkursowa przy ogłaszaniu wyników nie podaje uzasadnień dla wybranej najlepszej nazwy
osiedla mieszkaniowego, a jej decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
15. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nie uwzględniania ankiet z nazwami nowego osiedla
mieszkaniowego, które :
•
nie spełniają warunków wymienionych w pkt 4 nin. Regulaminu,
•
zawierają w swojej treści słowa niecenzuralne,
•
już istnieją na rynku polskim,
•
zawierają nazwę już zastrzeżone prawami autorskimi,
•
nie zawierają numeru telefonu, lub wykonanego zadania konkursowego.
16. Uczestnik w zamian za otrzymaną nagrodę zobowiązuje się do przeniesienia całości autorskich praw
majątkowych oraz zależnych praw autorskich do nazwy nowego osiedla mieszkaniowego o której mowa w
pkt 6 niniejszego Regulaminu na rzecz Organizatora lub osoby wskazanej przez Organizatora, tj. prawa
do nieograniczonego rozporządzania i korzystania nazwy nowego osiedla mieszkaniowego na następujących
polach eksploatacji:
•
•
•
•
•
utrwalanie – w dowolnej formie – w tym graficznie, elektronicznie, innych formach
przestrzennych, etc.;
zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich znanych technik, w tym w szczególności: graficznych,
na nośnikach elektronicznych – w tym dyskach przenośnych, dyskietkach, płytach
kompaktowych, także CD, video, płytach w formacie DVD, w formie tekstowej, instalacji
przestrzennych, itp.;
wprowadzenie do pamięci komputera;
korzystanie z nazwy w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, w tym we wszystkich działaniach
marketingowych i informacyjnych;
przesłanie hasła za pomocą sieci Internet i innych sieci, etc.
17. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez żadnych ograniczeń w rozporządzaniu oraz
korzystaniu, a także z prawem Organizatora do przenoszenia tych praw na inne osoby. Uczestnikowi nie
przysługuje odrębne wynagrodzenia za korzystanie z projektów na każdym odrębnym polu eksploatacji.
Organizator nie jest jednak zobowiązany do zastosowania zwycięskiego hasła.
Przekazanie nagrody
18. Odbiór nagrody, o której mowa w pkt 6 będzie możliwy po zakończeniu Konkursu w dniach 17 marca –
16 kwietnia 2015 roku oraz po podpisaniu protokołu odbioru nagrody w siedzibie spółki ROBYG
zlokalizowanej w Warszawie w al. Rzeczypospolitej 1.
19. W przypadku nie stawienia się zwycięzcy w umówionym miejscu i czasie w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 16 kwietnia 2015 r. lub w inny sposób wyrażenia braku po stronie zwycięzcy woli odbioru nagrody,
Zwycięzca traci prawo do nagrody, nie wpływa to jednak na uprawnienie Organizatora do korzystania z
nazwy nowego osiedla mieszkaniowego, na wskazanych polach eksploatacji, które to autorskie prawa
majątkowe, przechodzą wówczas na Organizatora automatycznie z upływem terminu o którym mowa w
niniejszym punkcie.
Postanowienia dodatkowe
!2
20. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania Konkursu w każdym czasie.
21. Organizator zastrzega możliwość zmiany warunków Konkursu w każdym czasie ze skutkiem na
przyszłość.
22. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik potwierdza zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych oraz ich
upublicznianie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem. Dane osobowe Adresatów Konkursu
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych. Poprzez przystąpienie do uczestnictwa w Konkursie Uczestnik potwierdza zapoznanie się
z niniejszym Regulaminem i wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych
oraz ich upublicznianie w zakresie określonym niniejszym Regulaminem przez Organizatora. Informacje
dotyczące Uczestników Konkursu mogą być przekazane do Urzędu Skarbowego oraz innych
uprawnionych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
23. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników
Konkursu przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu oraz dla
celów marketingowych oraz w celach związanych wykonaniem obowiązków w ramach niniejszego
Konkursu. Każdy Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych oraz do ich poprawiania na
warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Wszelką korespondencję w sprawach
związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Organizatora z dopiskiem
„Dane Osobowe”.
24. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłoszone w formie pisemnej wraz
z uzasadnieniem na adres mailowy: [email protected] w terminie do dnia 3 kwietnia 2015
roku.
25. Organizator zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
26. Reklamacja sprzeczna z niniejszym Regulaminem, w szczególności z pkt 2 podlega odrzuceniu.
27. Organizator zobowiązuje się do pokrycia kosztów wynikających z obciążeń podatkowych Zwycięzcy z
tytułu uczestnictwa w Konkursie.
28. Wszelkie spory powstałe na tle Konkursu będą rozpatrywane przez właściwy Sąd powszechny.
29. Konkurs objęty niniejszym Regulaminem nie łączy się z innymi konkursami przeprowadzanymi przez
Organizatora i spółki z grupy ROBYG.
!3
Download

Regulamin - iPad dla kreatywnych