Rýchlo nasaditeľný IKT systém
Autonómnosť od miestnej a diaľkovej IKT infraštruktúry, použitím satelitného spojenia
Flexibilita pre rôzne scenáre krízových situácií
Prepraviteľnosť a nasaditeľnosť, umožnené malými rozmermi a nízkymi hmotnosťami
Vysoká rýchlosť uvedenia do prevádzky
Škálovateľnosť, podporujúca rozširovanie systému
Modulárnosť a unifikovateľnosť na úrovni komponentov, modulov a transportných skríň
Otvorenosť architektúry, umožňujúca rozširovanie o ďalšie služby
Jednoduchosť obsluhy a administrácie systému
Autonómnosť manažmentu služieb nezávislého na centrálnom manažmente siete
Distribuovanosť, umožňujúca samostatnú prevádzku akejkoľvek podmnožiny systému
Bezpečnosť s možnosťou doplnenia o vybraný certifikovaný prostriedok šifrovej ochrany informácií (NBÚ, NATO a
EÚ)
Zodolnené COTS technológie, schopné prevádzky v náročnom klimatickom prostredí
Interoperabilita, zabezpečená použitím medzinárodných štandardov
VoIP/CB/LB
COMTANET poskytuje konvergované hlasové, dátové a video
služby
na
nasaditeľných,
dočasných miestach riadenia
krízových situácií s poškodenou,
prípadne
zničenou
IKT
infraštruktúrou. Je to otvorený
stavebnicový systém, ktorý je
možné rozširovať a konfigurovať
na mieru, podľa požiadaviek
používateľa. Systém je možné
integrovať
s
ľubovoľnou
KV/VKV/UKV rádiovou a satelitnou technológiou.
SATCOM
PC
LOS
VTC
WiFi/WiMAX/
GSM/CNR
FAX/PRINT
PBX/IP PSTN
SLUŽBY
KOMUNIKAČNÉ SLUŽBY
Dátový prístup do siete Ethernet aj s PoE
WiFi bezdrôtový prístup do siete
Hlasové VoIP služby
Automatický operátor
Telekonferencia
Presmerovanie hovorov
Prenesenie čísla
Odkazová schránka
Interoperabilita s inými hlasovými systémami a terminálmi cez
rozhrania 1 x E1, 1 x ISDN BRI, 2 x FXS, 2 x FXO, 2 x MB
Automatický prechod do 4 rádiových sietí s možnosťou ovládania
parametrov (kanál, prevádzka, selektívna voľba a pod.)
Pripojenie do WAN cez metalické alebo optické rozhranie
Modul NET
Modul DV
INFORMAČNÉ A INTEGRAČNÉ SLUŽBY
Elektronická pošta
Kalendár
Zdieľané adresáre
Súborový systém a ukladanie dát
Portálové a webové služby
Aplikácia automatizovaného systemu C2 (voliteľné)
SLUŽBY INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
VPN
Firewall
IDS
Antivírové služby
Autentifikácia a autorizácia prístupu
SLUŽBY MANAŽMENTU A RIADENIA
Dohľad nad dostupnosťou služieb a infraštruktúry
Správa aktív
Vzdialený manažment
Hlásenia
SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY A OCHRANY
Zálohovanie elektrického napájania
Prepäťová ochrana
Prúdová ochrana
DOPLNKOVÉ SLUŽBY
Rádiová komunikácia podľa špecifických požiadaviek (CNR,
WBR, SATCOM a pod.)
Taktické GSM
Bezpečná certifikovaná komunikácia stupňa utajenia V a T: hlas,
IM, prenos súborov (GSM, WiFi, LAN a WAN)
Zodolnené používateľské terminály (VoIP, PDA, laptop)
Vzdialené pripojenie do WAN (DSL)
Taktická video telekonferencia
ZLOŽENIE
Modul sieťových služieb (NET)
Modul dátových a hlasových služieb (DV)
Modul centrálneho manažmentu služieb (CMS)
Modul video telekonferencie (VTC)
Modul dátových terminálov (D20)
Modul hlasových terminálov (V20)
Modul nasaditeľnej siete GSM (GSM)
Modul zabezpečenej GSM komunikácie (TT20G)
Modul mikrovlnného spojenia (LOS)
Modul diaľkového prístupu (WAN)
Modul taktických rádií (CNR)
Aliter Technologies, a.s.
Mlynské Nivy 71
821 05 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 2 5564 6350
Fax: +421 2 5564 6351
E-mail: [email protected]
Web: www.aliter.com
Údaje uvedené v tomto dokumente o produkte COMTANET sú všeobecné. Aliter Technologies, a.s. si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie tohto produktu.
Download

COMTANET ® Rýchlo nasaditeľný IKT systém (produktový