)
2 İLÇEYE 1 KAYMAKAM
1 İLÇEYE 2 MÜLKİ AMİR
Ege’nin
Ege’nin incisi
incisi olarak
olarak adlandırılan
adlandırılan Çeşme’de
Çeşme’de bir
bir ilk
ilk yaşandı
yaşandı
İzmir'in Torbalı ilçesinde 45 bin dekar
arazide üretilen 30 bin ton domates,
güneşte kurutulduktan sonra ilçede
fabrikalarda işlenip Avrupa, Kanada,
İsviçre ve Amerika’ya ihraç ediliyor
8C,FA?3:FE&[email protected];
RXYVFSWURVBVUVYK<MSWMWUY3JTIXSQY3VDXTWPY-RXKQY8XFOXUQY:IRLSAX=XC
-S>LU?YHSOWYKXUXMVKVURWY<[email protected]?YPXTQNKXSYHTW;
[email protected]<UWNSVYIVTYCJPXUKVMWSWYKX=VC
JSRLBLULYIWSVTPPVEY-S>[email protected]
KXUXMVYXUSXNQURXY=XTWOWPSVYIVTYCXGXTYJSLFPLEY3JTIXSQY-AXKQ2URXOV
@[email protected]:ATLCXYHSOWSWTVUW
[email protected]<S>WNVGVUYVOSVNVUVUYRJNXPWKYOLTLPNXMX
>XMWPYLM>[email protected]@[email protected]
-AXNQGRXYIHMHOYIVTYVPVUXYVSWYOLTLPLSXUYHTHUSWTVNVGY6GNVT9RWOV
IHMHOYV=TXDXPY7VTNXSXTQYXTXDQSQBQYVSWY:ATLCXYOQPXKQUQUYMXUQYKQTX
:NWTVOXYAWY:[email protected]%YRWRVE
:BF<?E3>B
')(&$'()%&'!'
')(&$'()%&'!'
#($"'')
#($"'') (&
(&
!%$$)
!%$$) (&)"(
(&)"(
(&($'$
(&($'$
Kaymakam İnci Sezer Becel, hem Çeşme’ye hem de Urla’ya kaymakamlık yapıyor. İnci Becel’in eşi ise Çeşme’de Emniyet Müdürlüğü yapıyor
#%&%#%&
#%&%#%&
16<DC3:BE,DCEDA4E3HTOVMW9RWY>WSWUWOKWS
JSXTXOYLM>LSXUXU?YIVTYMWTVUYNHSOVYVRXTWYXNVT;
SWTVY5ERWTWDWRWUYXOTXIXYJSXNXG?YLM>LSXNXKQ
6GNVT9RWYKJUYILSRLEY,XSXPMXYXSV
!XTRQNDQSQBQY><TWAVURWU?Y/455Y!QSQURX
6GNVTY)WFNWY0XMNXOXNSQBQUXYXPXUXU
6UDVY.WGWTY8WDWS9VUYWFVY&XOXUY8WDWS?
WNUVMWPYPWFOVSXPQURXY><TWAYMXCQMJTE
6S>[email protected]?YWFVY.WGWTY8WDWS9VU
)WFNW9MWY0XMNXOXNYJSNXKQUQU
XTRQURXU?YOWURVKVUVUYRWY)WFNW9RW
NUVMWPY,HRHTHYJSNXKQ
)[email protected]/B0BA3D@?YWFVY6UDVY.WGWTY8WDWS9VU
0XMNXOXNYJSRLBLY)WFNW9MW
NUVMWPY,HRHTHYJSXTXO
XPXUNXKQ?Y3HTOVMW9RWYIVT
>WSWUWBVYMQOPQEY1X=XY<UDWY8LT;
KXY NUVMWPY,HRHTHYWFVUVU
JSRLBLYVSRWY><TWAYMXCNXYPXSWIVURW
ILSLUNLFYAWYILYPXSWC?YWFVMSWYXMUQ
MWTRWYHKPYRHGWMY><TWA
[email protected]
8WDWSYXVSWKVYVKW?Y3HTOVMW9RWYIVTYVSO
JSNLFYJSRLEY:BF<?E3:B
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Çeşme
Kaymakamı
Kaymakamı
Kaymakamı
Kaymakamı
Kaymakamı
İnci
İnci
İnci
İnci
İnci
Sezer
Sezer
Becel
Sezer
Becel
Sezer
Becel
SezerBecel
Becel
Çeşme
Emniyet
Müdürü
Hakan
Becel
B5<BE*F=<F4F<[email protected][email protected]=F>?C?<0?
AFC?E:B9>B4AB<[email protected]@:[email protected][email protected]=F2>?7?E,[email protected]=8C
25 Ağustos 2014 Pazartesi
www.sondakikagazetesi.com
Her gün 5 bin kişi
kuyruğa giriyor!
Protez bacağı
kırılan Alan,
sokaklarda
yaşıyor
1*ED5E)B4D<AD7DEXOHSPWKVY1WOXUQ
#TJ7E1TEY3XUDXUYMKXS?YXTPQOYTXURWALSXTXYDW;
AXCYAWTWNWGYMJBLUSLBXY>WSRVOSWTVUVYIW;
[email protected]
IVPPVBVUVYK<MSWRVEY#TJ7E1TEMKXS?Y:TPQOYTXU;
RWALSXTXYDWAXCYAWTWNVMJTLGEY)HUOHYKXRWDW
[email protected][email protected];
NWOPWMVGEY'HURWY54YIVUYOVFVUVUYTXURWALYXS;
[email protected]>VTRVBVUVYIVTYRXOVOX
[email protected]=VP
JSLMJTLGEY.XRWDWYVUPWTUWPPWUYTXURWALYAWTW;
IVSVMJTLGEY"[email protected]
-TPJRJUPVYOSVUVBVUWYMXCQSQMJTE%YRWRV
:BF<?E+(3:F
Kimlik cezası yok
pasaport nüfustan
Geçirdiği trafik kazası sonrası protez bacağı kırılan 35 yaşındaki Alan,
protez bacak almak için kendisine yardım elinin uzanmasını bekliyor.
Alan, "Kimseye el açmak istemiyorum. Bacağım takılırsa, eski işime
yeniden dönerim. Hayırseverlerden yardım bekliyorum" diye konuştu
B'DC:D7DE>CFD4E4F6F9?EKJUTXKQYCTJPWGYIXDXBQYOQTQSXUY+*YMXFQURXOVY,L=KVU
:[email protected]!XOSXFQOY/4YMQSY<UDWY1VMXTIXOQT2RX
@XSQFPQBQYVUFXXPQUY@<ONWKVYKJULDLYKXBYIXDXBQYOXU>TWUYJSXUY:SXU2QUYIXDXBQYOWKVSRVE
0WKVSWUYIXDXBQYKJUTXKQYCKVOJSJVOYKJTLUSXTYMXFXMXUY:SXU2XYRJOPJTSXTYPXTX7QURXUYCTJ;
PWGYIXDXOYPXOQSRQEY#TJPWGYIXDXBQYKJUTXKQURXYMWUVRWUYMHTHNWMWYIXFSXMXUY:SXU?Y=XM;
[email protected]MXCXTXOY>[email protected];
UVYKXBSXMXUY:SXU2XYMXOSXFQOYIVTYXMY<UDWYJPJ>XTYDVAXTQURXYMHTHTOWUYIVTYJPJNJIVS
@XCPQEY0XGXRXYCTJPWGYIXDXBQYOQTQSXUY:SXU?Y=WNYCTJPWGVUVY=WNYRWYVFVUVYOXMIWPPVEY
[email protected]@B [email protected]>WPVTWUY:[email protected]
[email protected]!WUVRWUYOJSPLOYRWBUWOSWTVUWYNL=PX@
OXSRQNEY:TPQOY=WNYVFVNY=WNYRWYCTJPWGVNYMJOEY$JTNXSRWYVMVYIVTYCTJPWGY/4YVSXY+4YIVU
SVTXYXTXKQURXYRWBVFVMJTYXNXYIWUVNYVFVNVY+YIVUY*44YSVTXSQOYCTJPWGY><THTEY8LYCTJPWGVYXSX;
DXOYNXRRVY>[email protected]TE
.[email protected]=XMXPQNQYOXGXUNXMXYRWAXNYWRWTVNEY"[email protected];
[email protected][email protected]
MWTVUYIVTYO<FWKVURWYMXPXTQNEY"VNRVSVOYKJOXOSXTRXYMXPQMJTLNYRWRVEYY:BF<?E+(3:F
*D<[email protected]=,B:[email protected] CXTXYDWGXKQ
[email protected]?YUH7LKYVFSWNSWTVMSWYVS;
>VSVYMWUVYMXKXSYRHGWUSWNWMWY>VRVMJTEY8L
OXCKXNRX?YUH7LKYDHGRXUQUQYOXMIWRWUSWTRWU
XSQUXUYVRXTVYCXTXYDWGXKQUQUYOXSRQTQSNXKQ
<U><THSHMJTEY1HGWUSWNWMSWYXRTWKYIVSRVTVN;
[email protected]>WPVTNWMWUSWTW
LM>LSXUXUYVRXTVYCXTXYDWGXKQURXYVURVTVNW
>VRVSWDWOEY#XKXCJTPY=VGNWPSWTVYRWY$H7LKYAW
XPXURXFSQOY6FSWTVY'WUWSY,HRHTSHBHUWYRW;
ATWRVSWDWOEY:BF<?E3>B
İstanbul bir
İzmir üçüncü!
%&+.@E)F6DCF@ XMQYVPVIXTQMSXYVSSWT
IXGQURXYOVFVYIXFQUXYRHFWUYPXKXTTL7YNWARLXPQ
KQTXSXNXKQURXY6KPXUILS?Y5?+YIVUYSVTXYVSWYVSO
KQTXRXYMWTYXSRQEYVUXUKXSY3HTOVMWY&XTVPXKQ
AWTVSWTVURWUYRWTSWUWUYIVS>VSWTWY><TW?Y6KPXU;
ILS2LUYOVFVYIXFQUXYPXKXTTL7YNWARLXPQY>[email protected]
MQSQUYJDXO;=XGVTXUYR<UWNVUWYOQMXKSXYMHGRW
5YXTPQFY><KPWTRVEY:UOXTXY55?5YIVUYSVTXYVSWY6K;
PXUILS2LYPXOVCYWRWTOWU?Y6GNVTY?(YIVU?Y,LBSX
?*YIVUYSVTXYVSWYKQTXSXNXRXYOWURVUWYMWTYILSRLE
:BF<?E3>B
! ! !!!
&$%&#&
&#&$"&&#&#&#
$%&
!! !!!!
!!$ ""
%$%%!$%%!
! ! !
%"$% !
%#%$#)&"% %()(&(()'#')!($'$'$)"() %%)#%!%!%%#
#)
()#%$"%
"#""$
!
#!%#"%$ !$%"
##$%"#$%"
!!$ !$!
"%##"%"$ !
%!%#"$%!$ !!
%%"$%"#!%%
%%%#$%##$%#
##"$$%%# /F,[email protected]?C87A;" 0QGQN?YRWASWPYJOLSLURXUY<GWSYJOLSXY>[email protected]@VU
NHTXDXXPYWPPVYAWYGWSY'HURHGXSCYXIVXY&XPLUY:UXRJSLYVKWKV9URWYJOLNXMXY=XO
[email protected](;5(Y:BLKPJKYPXTV=SWTVYXTXKQURXYNHTX;
DXXPYKHTWKVYAWTVSRVEY8WUY5Y:BLKPJKYPXTV=VURWYOQGQNQUYJOLSLUXY>VPPVN?YKVKPWNYOXCXSQ
RWRVSWTYAWYNHTXDXXPYMXCXNXRQOEY:MQUY5*9VURWYRWYIXOXUSQO?YIHPHUY<BTWUDVSWTV
=XALGLUXYXSNQFEY.JUTXYNHTXDXXPYKHTWKVY/*Y:BLKPJK9XYOXRXTYPWOTXTYLGXPQSRQEY8WUY5(
:BLKPJK9PXYPWOTXTYOQGQNQUYNWGLUYJSRLBLYJOLSXY>VPPVNEY8LYKW7WTYRW?YBTWUDVUVU
OXMRQYILTXRXY><THUNHMJTE9YRWRVSWTYAWYIWUYMVUWYNHTXDXXPYMXCXNXRQNEY1WASWPYRWKPWBV
XSXDXBQGYRVMWYOQGQNY<GWSYJOLSXY>[email protected]@VU
NHTXDXXPQNQGQYMXCXNXRQOEY"[email protected]=Y/*Y:BLKPJK9X
OXRXTYIVTY@<GHNYHTWPVTSWTKWYIVGYRWYNHTXDXXPQNQGQYMXCXTQGE%YRVMWYOJULFPLE
:BF<?E3:B
%!%$%"#$#
%&+(ED8EAD<2D=F>[email protected][email protected]@
%&+(ED8EAD<2D=F>[email protected][email protected]@
16<DCE/.=.45B-DCE/BAB:D=B9DEF>AB>DE*FC>"
16<DCE/.=.45B-DCE/BAB:D=B9DEF>AB>DE*FC>"
)F=F>?@?E,DCEF<F'E;7C;@FE:B7D5>[email protected]
)F=F>?@?E,DCEF<F'E;7C;@FE:B7D5>[email protected]
928C0;E8AFCF4!E16<DC3BE8AD<2D=F>
928C0;E8AFCF4!E16<DC3BE8AD<2D=F>
<F:FA=F9?E$;C;C;@;E=F5F>F0F7?@?E9#=AB:D
<F:FA=F9?E$;C;C;@;E=F5F>F0F7?@?E9#=AB:D
16<DCE/.=.45B-DC 8WSWRVMWKVY3WOWTSWOSVY.XURXSMWY8XKOWP;
IJSY3XOQNQ9URXY7JTNXY>[email protected]=XMXSVUVUYCWFVURWU
XPSWPVGNWYIXFSXMXUY$LTVY0XTP?YMWUVYOXTIJUY7VIWTYCTJPWG
IXDXBQMSXYTHG>XTXYNWMRXUYJOLMJTEY$JTNXSYCTJPWGYIXDXOSXY544
AWY/44YNWPTWSWTRWY3HTOVMWYRWTWDWSWTVYILSLUXUY++YMXFQURXOV
CXTXSVNCVOYXPSWP?YMWUVYCTJPWGVMSWYIVTSVOPWY=WRW7SWTVUVYRWYIHMHP;
PHEY/45YVJY-SVNCVMXPSXTQ9UXY=XGQTSXUXUY0XTP?Y&XMXPQUQYIVT
[email protected]%Y6GNVT9WYJSVNCVMXP
NXRXSMXKQY>LTLTLULYMXFXPXDXBQUQYK<MSWRVEYY:BF<?E3:B
SAYFA 11
SAH AMASYA
25 Ağustos 2014 Pazartesi
Amasya ile ilgili yazımın bugünkü bölümünde size, “Şehzadeler Şehri” hakkında genel bilgiler aktarmaya çalışacağım sevgili dostlar. Büyük bir hayranlıkla gezdiğim, gecenin geç saatlerine kadar
fotoğraflar çektiğim ve çekmeye doyamağım bu güzel şehrimizin can damarı Yeşilırmak Nehridir
6-+YKXOV^V][bYUbZ\_P?DDD8a]a^#S9VW;bX\[\]b
JK_aM[bWXbI]\]UTB^b[]S9VWV653?6@`^[a_YaQ``Wa
$-P67-IZS_P#S9VWXTLV]^VLVY[?IXa5-P@+Y`R`Z`_P=^
[a_YaQ`]Za_bY\[-@@P57[aU_aZ`_P
Kadir Demirel
.E0FE4?EB3;:E WVXVbQb^b]]aF`_Oa]T_bZbXYa]
]a_aZaXaWVWVQZVP:VJK_S]US9TUTL_b9^b_bZbXb]W\Z\P
:VXbQbQXbL[V_XbLZ\L\`E`]OKX^aX[`RP
GT]VRUVLV[`]Wb]^b_bJK_aJa]a^ZaOT^[VR]aF_`]
WVXVb[bJa][email protected]@3X\^Z\_WVXV][`YUb_\]ZbC`ZZ`
bQb^[b^b_T^[VRP:`]^a_CaX\^^\Y<aR`^\_[bYO`^aYV_VH
[bXbXSQUVU[VRJ`O`Ja^Z`Ob]bP:VS_YSUSCSUaWB`UH
^a_`O`^`[bZb[^b_\]bO\_bY\BO`QJa]a^O`^J`^a_Na_[H
aXaZaNb[aZa^`[P2TYJSQa^\R\Y^b]Z\_\^[\RO`_Ya]U
M[bWXbPGbXb^b_ZbY`G_b^AaQb_^b_\4]\]Zb
\R\Y^b]Z\_\^[\RT^[bW\Ya]UabX_\O`_FbNbNa_[`RPM]H
CbYOVYbZb_\R\^\R\^O`_Ya]UUaAaXZb]ZbY`MUbUS_Y
0aXYa^`4]`]Yb_b]^\Y^b_`E`]ZaT^[bW\`WaFbX^`
RbR\_U\C\XZ\P:a^Y`ZaMUbUS_Y4SbXZ\]^bUb]^b[Ob^b_
Xb][\RNaXbU_b9TWVb_\Qb^\XZ\P
M[bWXbGb_bZa]`Q:K^Ja[`QZaOV^V]b]M[bWH
Xb`^`]`][a_YaQ`T^b]Ya]U`[`QZ`_P/_UbGbH
_bZa]`Q:K^S[SI]ZaXa_b^[bYUb
T^VBM]bZT^VI]V]a]aWY`Xa_^aR`[
b^b]^b_\]Zb]
O`_`Z`_P0`U`U^a_Za]ObR^bXb_bYEaR`U^`
VXJb_^\Y^b_\][a_YaQ`T^[VRUV_PMH
[bWXb`W[`Ya]U`]O`^`]a]a]aWY`
bZ\T^VBWKX^a]Z`L`O`E`[``^a
JS]S[SQaYbZb_F`EO`_
ZaL`R`Y^`LaVL_b[bZb]Ja^[`RU`_P
WY`YbX\U^b_ZbNaOV^V]UV^b_Zb
M[aWWa`bHM[bC`bHM[bCC`b`W[`
TYV][bYUbZ\_PM[bWXb`W[`]`]bE\Y
O`_RaY`^Za
TYV]ZVLV,a_W,T]UTWNa*T[b
=[Bb_bUT_^VLVZK]a[^a_`]ZaU`Cb_aUUa
YV^^b]\^b]JS[SRNaO_T]QW`YYa^a_SQa_`]Za
JK_[aY[S[YS]ZS_P
:bQ\W`YYa^a_SQa_`]ZaM[bCC`bNaXbM[bC`b`W`[H
^a_`]a_bWU^b]\^[bYUbZ\_PM[bWXb4]\]9aUF`]Za]K]CaNa
WT]_bW\]ZbZb>S_Y^a_M[bWWa`b4X\NaXbM[bCC`bMH
[bC`b>S_YEaZaWKX^a]Z`L`J`O`M[bWXbXbB[\R^b_Z\_P
>bF[`]a]A(5DNaA;@7PX\^^b_ZbM[bWXbIZb
ZTLZVLVO`^`]a]Na TL_b9Xb`^[`]`][VC`Z`T^b_bY
Ub]\]b];U_bOT]XbQZ\L\S]^SCTL_b9XbY`UbO\]ZbMH
[bWXb4Zb]M[bWWa`bT^b_bYWKQaZ`^[aYUaZ`_P
;U_bOT]IbJK_aM[bWXb`W[`OV_bZbXbRb[\RT^b]
O`_M[bQT]Y_b^`EaW`T^b]M[bW`WIZa]Ja^[aYUaZ`_P
:V^V]b]<V]b]Na*T[bW`YYa^a_`]ZaJK_S^ZSLSSQa_a
`W`[Qb[b]^bM[bWa`bM[bWW`bNaM[bW`b
T^b_bYZaL`R[`RNaWT]V]Zb>S_Y^a_M[bWXbT^b_bY
bZ^b]Z\_[\R^b_Z\_PM[bWXbIZbOVJS][email protected]_Y^\
ZaN^aU`]XbRbZ\L\WKX^a][aYUaZ`_P
%/B2F%EBCC;:DF=9E74EF
/W[b]^\=[Bb_bUT_^VLVZK]a[`]ZaO`_ETYBbZ`RbF
M[bWXbIZbZS]XbXbJa^[`RNaRaFQbZa^`YXbB[\RU\_P
:VWaOaB^aM[bWXbI]\]/W[b]^\Ub_`F`
bE\W\]Zb]ZbK]a[`OSXSYUS_P
.PAaF[aU..PAV_bU)bU`F
;V^Ub]AaF[aU<bNVQ
;V^Ub];aH
^`[J`O`
BbZ`RbF^b_M[bWXbIZb
RaFQbZa^`YXbB[\R^b_Z\_P(Qa^H
[email protected]\^bYbZb_T^b]
ZK]a[ZaO`_ETYRaFQbZa
M[bWXb^\Nb^`Y\Q^b_\`^a
aN^a][`ROV]^b_Zb]ETCVY
WbF`O`T^[VR^b_Z\_P
2a^aO`AaF[aUI`]
aR`GV[_V0bUV]
..PAV_bUI\]aR`
<a]`0bUV]
M[bWXb^\Z\_PMX]\Qb[b]Zb
/W[b]^\IZbIGKB_S^S^a_1K]aH
[`IT^b_bYbZ^b]Z\_\^b]
WbZ_bQb[^b_\]TUT_`UaW`]`]
b_UU\L\ZK]a[ZaJK_aNb^b]
GKB_S^S)bQ\^MF[aZ,bRb
GKB_S^SAaF[aZ,bRbAa_QH
`9T]^VGb_bAVWUb9b,bRb
GKB_S^S)bQ\^AVWUb9b,bRb
Aa_Q`9T]^V2b^\Y0bC\M^`,bRb
J`O`WbZ_bQb[^b_M[bWXbW\]\_^b_\
`E`]ZaZS]XbXbJa^`BXaU`R[`R^a_Z`_P
8a]aOV_bZbNb^`^`YXbB[\RT^VBZbFbWT]_b
BbZ`RbF^\YXbBb]..P:bXaQ`Z4`]Ya]UaOSXSYYbUY\^b_\
T^ZVLV]VJaEa]XbQ\[\QZbb]^bU[\RU\[P(Qa^^`Y^a
XbBU\_Z\L\ b[``O`_RbFaWa_T^b_bYFb^bF`Q[aUNa_H
[aYUaZ`_P
bUbJaE`_`^[`RU`_P:V`U`Ob_^bM[bWXb
>S_Y`Xa V[FV_`XaU`I]`]YV_V^VRV]ZbZb`^Y
K]a[^`bZ\[\]bU\^Z\L\Xa_T^[VRUV_P=^ZaGbH
_bZa]`Q`Y^`[`HYb_b`Y^`[`b_bW\]ZbO`_JaE`R`Y^`H
[`FSYS[WS_a_P<bQ^b_\Yb_b`Y^`[`YbZb_YV_bYGbH
_bZa]`Q`Y^`[`YbZb_XbL\R^\ZaL`^Z`_PG\R^b_\`WaGb_bZH
a]`Q`Y^`[`YbZb_\^\[b]Yb_b`Y^`[`YbZb_Wa_U
ZaL`^Z`_PMX_\Cb<aR`^\_[bYNaNbZ`]`]
Na_Z`L`XV[VRbU\C\aUY`ZaXbZW\]b[bQ
OTXVUUbZ\_PG\R[aNW`[`]ZaNbZ`]`]
Na_Z`L`KQa^^`YUa]ZT^bX\XSYWaY^a_Za
Yb_T^WbO`^aRaF`_[a_YaQ`]ZaYb_
aUY`W`QZ`_P
M[bWXb4]\]UaY1TLb^8K^S
>bRTNb=^EaW`W\]\_^b_\`E`]ZaY`:H
T_bObX8K^SIZS_P8K^SEaN_a^aXa]
/_[b]EaN_aXabBbX_\O`_JSQa^H
^`YNaJK_S]S[Na_`_P
5C??CF5/E:D?D:DF=9E74EF
@7AbX\[email protected]@7Ub_`F`]Za;b[WV]IZb
ObR^bXb]GV_UV^VR;bNbR\I]\]A`^^`
ASCbZa^aI]`]`^YbZ\[\@?0bQ`H
_b]@[email protected]_`F`]ZaAVWUb9bGaH
[b^I`]M[bWXbIXbJa^[aW`X^a
ZaNb[aU[`RU`_P
GV_UV^VR[SCbZa^aW`]`]
B^b]^b_\FbQ\_^b][\R_QV_V[
GT]J_aW`Na;`NbWYT]J_aH
W`I]`]UTB^b][bW\]bOV_bZb
Yb_b_Na_`^[`R??0bQ`H
_b]@[email protected]_`F`]Za
XbX\]^b]b]%MH
[bWXb8a]a^JaW`%
`^a%A`^^aU`]=WH
U`Y^^`]`<`]a
A`^^aU`]MQ`[Na
Gb_b_\GV_Ub_bCbYU\_%ZaH
]`^a_aYA`^^`
ASCbZa^aOV_bH
Zb9``^`XH
->858+$8A8-@<F(>AA@<A>+
M[bWXbNaEaN_aW`]`]Ja]a^
JK_S]S[S]ZaZbL^b_NaZbL^b_\Za_`]O`_
RaY`^ZaXb_b]NbZ`^a_Z`YYbU`EaYa_P=^
UTB_bY^b_\]\O`_VEUb]O`_VCbJaEa]
<aR`^\_[bYbZ`W`NaYT^^b_\OTXV]H
CbTNb^b_NaZb_OTLbQ^b_Xa_
b^[bYUbZ\_P
Gb_bZa]`Q:K^JaW`I]`]/_UbGbH
_bZa]`Q:K^S[SNa^YaUTB^b[
b^b]\]\]D$IW`]`YbB^bXb]MH
[bWXb63!DDI65!6DIZTLV
OTX^b[^b_\-D!@3I-@!D6IYVQaXa]H
^a[^a_`b_bW\]ZbYb^b]357DY[?I^`Y
O`_b^b]bWbF`BU`_P1TLVZb>TYbU
JS]aXZa>TYbUNa<TQJbUObU\Zb
2T_V[GVQaXZa;b[WV]`^^a_`X^a
EaN_`^`Z`_P=^IZa[a_YaQ`^aO`_^`YUa5
`^Ea??Oa^ZaNa
->8A8-@<F.='
M[bWXb=^`b_bQ`W`,b^baTQT`YNa
Y\W[a]AaQTQT`YUa[a^SQa_`]ZaXbX\^b]
ZbFbJa]E9T_[bWXT]^b_Zb][aXZb]bJa^[`RU`_P
&a[`]XbB\W\Gb^Ya_XaR`^YbXb^b_NaXb[bE[T^TQ^b_\
`^ab^SNXT]Zb]T^VR[VRUV_P
;b[WV]E\Y\R\>a_WbYb]I\]ZTLVNaObU\W\`^a>TYbU
E\Y\R\]ZbQa[`]XbB\W\G`_aE>bR\IZ\_P<bB\]\]Z`La_
O`_KQa^^`L`ZaGb^Ya_M_bQ`W`I]`]Ja]`RXa_UVU[bW\Z\_P
$@(@<1>AF(>AA@<A>+,
=^I`]XSQK^ES[S357DY[?IZ`_P/_UbH
^b[b_bYb[\37?[aU_aZ`_P:bR^\CbZbL^b_\]\]
XSYWaY^`L`MYZbL?D5?[P>bNRb]1bL\@?DD[P=]JK^
1bL\@++-[PGTWbC\Y>aBaW`@?DD[PG\_Y^b_1bL\
@[email protected][PGb_b[b]NaTY[b]1bL\+DD[P)a_FbU
1bL\$+D[PIZ`_P
M[bWXb<aR`^\_[bY
YT^^b_\WV^b[bb[bE^\JK^aUNa
Ob_b^b_\`^aWV^b]b]Na_`[^`TH
Nb^b_8a^Z`]Ja];V^VTNb
Aa_Q`9T]
8S[SRFbC\YKX4ZS_
M[bWXbI]\]a]K]a[^`
bYb_WVXV<aR`^\_[bYIU\_P
;`NbWI\]GKWa
1bL\I]Zb]ZTLb_=^
b_bQ`W`]aJS]aXZa]J`_H
a_aYGbXbObR\[aNY``]Za]
?35Y[PVQV]^VLV]ZbY`<H
TQJbUUTB_bY^b_\]Zb]ZTLb]
2aYa_aY2bX\`^aO`_^aR`_P
M[bWXbI]\]`E`]Za]JaEa_aYbZ`Y
8K^SI]Za]E\Yb]>a_WbYb]EbX\]\b^b_bY;b[WV]
UTB_bY^b_\]Zb]2b_Rb[ObIZb]Gb_bZa]`QIaZKYS^S_P
=^I`]a]K]a[^`JK^S`^[a_YaQ`]a56Y[
VQbY^\YUb>bRTNb`^EaW`8K^OaX^`Oa^ZaW`][email protected][P
*bY\[^\O`_WaUJK^ST^b]:T_bObX8K^S7DD6DD[P
b^b]Na6D[PZa_`]^`L`]aWbF`BU`_P>bO`bUFb_`YbW\T^b]
OVJK^S]aU_b9\]ZbZ`]^a][aUaW`W^a_`OV^V][bYUbZ\_P
M[bWXb=^W\]\_^b_\]Zb
OSXSYOb_bXTYUV_PM]CbYJK^aUNaWV^b[bb[bE^\^b_\
RV]^b_Z\_"Aa_YaQZa/_UbYKX1TLb]UaBa:bL^\Cb
8S[SRFbC\YKX4Za2`9U^`=[`_^a_MXNb^\
0b[b[KQS4]Za<a]`YKXAa_Q`9T]4Zb/_UbTNb
2bUb^YbXbM^`Rb_2TOb]K_a]4Za0\_YbGbXbZSQS
@DDP<\^2bX\_KQS1`BFbC\QV]XbQ\<aR`^K_a]
'aXFXa]`2bNV]ZV_;b_\OVLZbX,bRb;V^VTNb4Zb
GT^bX.GT^bX../LV^ObL:bX\_^\<aZ`Y\_Na
>bRTNb4Zb^VYKXG\QJS^ZS_a]NaG\_YFb_[b]
8K^aU^a_`OV^V][bYUbZ\_P
=^[a_YaQ`]`]YVQaXYaW`[^a_`]Za
MYZbLNaGb_b([a_1bL^b_\4]Zb5DD[aU_aZa]
ObR^bXb]Na@?DD[aU_aXaYbZb_ZaNb[aZa]XSYWaYH
^`Y^a_ZaY\Q\^Eb[[aRaYb_bEb[YbX\]Nab_Z\EJ`O`
bLbEUS_^a_`OV^V][bYUbZ\_P
Yıl: 4
. Sayı: 1019 . 25 Ağustos 2014 Pazartesi
@96C4E0F1ECC
;bXYb_:bW\]<bX\]8bQPAbUPG\_P;b]PNa>`CPMP'PbZ\]b
>)?E6;F1=.!'A'
<bQ\=R^a_`ASZS_SH
<bX\];bF`O`>a[W`^C`W`
=0C9DF58AA=
0bOa_ASZS_S
!/?7DBD;F<&5+&
1E4)EF>:C6B/
#V_8S^[aQ:
>V_JVUG/2
1a]`Q^`>a[W`^C`W`
***
;T_V[^V<bQ\=R^a_`ASZS_S
$C2BD6F"=%><@
@:EBCF5DB2D0
'aF`U)aUF`:aX bZPG\Q\^Yb]bU
=RAa_YaQ`-3+D6
8S[_SYHGT]bY=&A=*
>a^"[email protected],O
[email protected]
5EC?,
C;)#7#;:E2C2EE0D6D7C#9
"E3639, 0bYY\;M*.(&
.E43;F6/B/,
<a_a^
E73?:33F.DB
;Ub_AaZXb<bX\]C\^\YMP'8bQ`a[`_>_a]=WUbWXT]VGb_R\W\
WY`:aUT]>bR>aW`W^a_`=E`#T"?78bQ`a[`_=&A=*
>a^"D?6??3@$56?
18F"=<@<=F E73;F5D7?D2F@?2D?DBC;DF&49E4EF10FDB9C6CB
SAYFA 3
SONDAKiKA GAZETESİ >>
3 ASAYiŞ
KiMLiĞiNi
kaybedenlere
para cezası yok
İçişleri Bakanlığı,
nüfus işlemleriyle
ilgili yeni yasal
düzenlemeye gidiyor. Bu kapsamda,
nüfus cüzdanını
kaybedenlerden alınan idari para cezasının kaldırılması
öngörülüyor.
Düzenlemeyle
adres bildirimlerini
süresi içinde yerine
getirmeyenlere
uygulanan idari
para cezasında indirime gidilecek.
Dış temsilciliklere
ve hastanelere
düzenledikleri
doğum belgeleri,
evlenme, boşanma
kararları ve ölüm
raporlarını elektronik ortamda
gönderme ve tescil
yetkisi verilecek.
Pasaport hizmetleri
de Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne devredilecek
Nüfus cüzdanını kaybedenlerden alınan idari para
cezası kaldırılacak.
İçişleri Bakanlığı, nüfus ve
vatandaşlık hizmetlerinin
daha kaliteli, daha hızlı
sunulması ve bürokratik
işlemlerin azaltılması için
yeni bir çalışma başlattı. Bu
kapsamda, Nüfus Hizmetleri Kanunu ve diğer ilgili
kanunlarda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun
taslağı hazırlandı.
Yeni düzenlemeyle yazım ve
imla hatası bulunan veya
sorunlu olan soyadlar,
mahkemeye başvurulmadan, 3 yıl içinde
dilekçeyle nüfus müdürlüklerine müracaat edilerek
değiştirilebilecek. Ayrıca
yazılı onay alınmak şartıyla
yenisi talep edilen nüfus
cüzdanının, kişinin eşi veya
yakınları tarafından alınabilmesine imkan tanınacak.
İkametgah belgesi
alımında kolaylık
Çalışma kapsamında, nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi alımına da kolaylık getirilmesi
öngörülüylor. Bu belgelerin
e-devlet sisteminden elektronik ortamda alınabilmesine olanak sağlanıyor.
Ayrıca, Türkiye'nin yurt
dışındaki temsilciliklerine,
mahkemelere ve hastanelere düzenledikleri
doğum belgeleri, evlenme,
boşanma kararları ve ölüm
raporlarını elektronik ortamda gönderme ve tescil
yetkisi veriliyor. Böylece
özellikle yurt dışında
yaşayan vatandaşların nüfus işlemlerinin daha hızlı
sonuçlandırılması planlanıyor.
Pasaport işlemleri
polisten alınıyor
Doğum bildirimleri, nüfus
müdürlükleri ve dış temsilcilikler dışında, doğumun
gerçekleştiği sağlık kuruluşunca yapılacak. Bu
sayede doğum hızlı şekilde
aile kütüklerine tescil
edilebilecek. Nüfus cüzdanlarını kaybedenler ile doğumu gerekli sürede
bildirmeyenlere uygulanan
idari para cezası da
kaldırılıyor.
Adres bildirimlerini süresi
içinde yerine getirmeyenlere uygulanan idari para
cezasında ise indirime
gidiliyor. Bununu yanı sıra,
pasaport hizmetleri Nüfus
ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğüne devrediliyor.
Öte yandan, kolay taşınabilir, taklit, tahrif ve sahteciliğe imkan vermeyen, biyometrik unsurlar da içeren,
kredi kartı boyutlarında
yeni elektronik kimlik
kartının uygulamaya konulmasına yönelik çalışmalar
devam ediyor.
(AA)
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
25
2014
Pazartesi
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
GİYİM VE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRE BAŞKANLIĞI
MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KIŞLIK GİYİM MALZEMELERİ, AYAKKABI VE BOT ALIMI 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu
maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/98902
1-İdarenin
a) Adresi
: CUMHURIYET BULVARI No:1 K:4 35250 KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2322931391 - 2322934246
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebile- : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ceği internet adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: KIŞLIK GİYİM MALZEMELERİ, AYAKKABI VE BOT ALIMI- 2 KISIM 23
İŞ KALEMİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
MERKEZ AMBARI 7000 SOK. NO:42 KARŞIYAKA/İZMİR
c) Teslim tarihi
: TÜM KISIMLAR İÇİN MALLAR, YÜKLENİCİ İLE İDARE ARASINDA
SÖZLEŞMENİN İMZALANMASINDAN İTİBAREN 60 (ALTMIŞ)
TAKVİM GÜNÜ İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 429 Konak/İZMİR)
b) Tarihi ve saati
: 15.09.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak
kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası
belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu
gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda
No: 425 Konak/İZMİR) adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATINALMA DAİRESİ
BAŞKANLIĞI (Cumhuriyet Bulvarı No:1 Kat:4 Oda No: 425 Konak/İZMİR) adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 ((DOKSAN)) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 25/8 Basın: 9279
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
İZMİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BASMANE VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR
HESAP NO
ADI SOYADI
NEVİ
DÖNEMİ MİKTARI(TL)
ADRESİ
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/1-12
VZCZ
242.788,09 ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/1-3
VZCZ
68.608,75
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/7-9
VZCZ
35.770,90
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/10-12 VZCZ
85.266,68
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/2
VZCZ
57.001,66
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/8
VZCZ
7.341,64
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2000/9
VZCZ
10.034,87
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/10
VZCZ
13.516,39
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/11
VZCZ
27.172,21
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2009/12
VZCZ
22.787,55
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/4-6
VZCZ
145.672,85 ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/1-12
VZCZ
199.517,00 ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/1-3
VZCZ
63.180,21
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/4-6
VZCZ
83.570,29
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/1
VZCZ
8.875,12
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/3
VZCZ
20.656,35
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/4
VZCZ
14.468,53
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/5
VZCZ
43.937,14
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2010/6
VZCZ
13.672,82
ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
6560059969 HAKAN ÖNCÜ(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ.NE İŞTİRAK) 2011/4-6
VZCZ
119.710,24 ŞAŞKIN BAKKAL SK. NO:18/1 GÜLTEPE MH. KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2009/1-12
VZCZ
242.788,09 715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2009/10-12 VZCZ
85.266,68
715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2009/10
VZCZ
13.516,39
715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2009/12
VZCZ
22.787,55
715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2010/4-6
VZCZ
145.672,85 715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2010/1-12
VZCZ
199.517,00 715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2010/1-3
VZCZ
63.180,21
715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2010/1
VZCZ
8.875,12
715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
5770075061 ZEKİ KOPARAN(ÖZOLGUN TAAH. LTD.ŞTİ'NE İŞTİRAK) 2011/4-6
VZCZ
119.710.24 715 SK. NO:22
DALAKLI MH. ORTACA
MUĞLA
Basmane Vergi Dairesi mükelleflerinden olup, adları soyadları ve ünvanları yukarıda yazılı bulunan şahıslar adına tanzim V.U.K 'nun 103 ve 104. maddelerine göre bu tarihten itibaren başlayarak onbeşgün (15) ilan tarihi olarak kabul edilmek Mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre kayıtlı tebliğ yapılacağı, aksi takdirde ilan edilen vergi ceza ihbar-
nameleri adı geçenler bilinen adreslirende bulunamamaları nedeniyle tebliğ edilemediğinden
suretiyle, ilan tarihinden itibaren bir ay (1) içinde Vergi Dairesine bizzat veya bilvekale müracaat
etmeleri veya taahütlü tarihinden itibaren bir ay'ın sonunda tebliğin yapılmış sayılacağı hususu
ilan olunur.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
Sondakika 25/8 Basın: 9299
Bursa’da
bonzaiden
2 kişi
hastanede
Bursa’da bonzaiden fenalaşan
2 kişi hastaneye kaldırıldı, birinin
hayati tehlikesi bulunuyor.
Merkez Osmangazi İlçesi Ebu
İshak Mahallesi Kamberler parkı
içinde bonzai kullanan A.C.A.
isimli bir genç fenalaştığı için
112 ambulansı ile Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve
polise ifade dahi veremeyen şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu
belirtildi. Yine Yıldırım ilçesi
Meydancık Mahallesi'nde dün
gece yarısı S.Ü. (26) bonzai kullandığı için fenalaşarak Bursa
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
OPERASYONLARDA
ÇOK SAYIDA KİŞİDE BONZAİ ELE GEÇİRİLDİ
Öte yandan Osmangazi ilçesi
Tuzpazarı Mahallesi'nde polis
ekipleri tarafında durdurulan
şüpheli E.Ö.’nün (26) yapılan üst
aramasında 2 ayrı paket halinde
toplam 3,7 gram uyuşturucu
madde bulundu. Kayhan Mahallesi'nde ise bir bankta oturan
şüpheliler A.U. (30) ve S.D. (23)
üzerinde yapılan aramada 3 adet
bonzai hapı bulunarak tahkikata
başlandı. Diğer yandan merkez
Yıldırım ilçesi Meydancık Mahallesi'nde saat 20.15 sularında
durdurulan şüpheli R.T. (33) üzerinde yapılan aramada çorap
kısmında gizlenmiş şekilde kibrit
kutusu içinde toplam 48 adet
uyuşturucu hap ele geçirildi. Yine
Yıldırım ilçesi Hocataşkın Mahallesi'nde uyuşturucu kullandığı
tespit edilen 20 yaşındaki K.K.
hakkında tahkikata başlandı.
(CİHAN)
25 Ağustos 2014 Pazartesi
! %#""& ! # &
%$&!
%#"&%"%&
İzmir'in Torbalı ilçesinde 45 bin dekar arazide üretilen 30 bin ton domates, güneşte kurutulduktan sonra ilçede fabrikalarda işlenip Avrupa, Kanada, İsviçre ve Amerika’ya ihraç ediliyor.
Tarım ile sanayinin harmanlandığı Torbalı, dünyaya kurutulmuş domates ile açılmaya başladı
Bir zamanlar pamuk cenneti olan, fakat
fiyatların düşmesi ile domatese yönelen
çiftçilerin yüzünü, Avrupalı tüketicilerin kuru
domates tercihi güldürdü. Yılda 45 bin dekar
domatesin ekildiği Torbalı’da bir yanda dev
salça fabrikaları bir yanda büyük kurutmalık
seraları ile adeta ‘domates zenginliği’
yaşanıyor. İç piyasada henüz keşfedilmeyen
fakat yurt dışında genellikle meze ve pizza
malzemesi olarak kullanılan kuru domates,
Torbalı Ovası'nı yurt dışına açtı. Torbalı
Ovası'nda üretilen domateslerin büyük
bölümü salçalık olarak kullanılırken, yüzde
40 lık bir kısmı da kurutuluyor. Kurutulmuş
domatesler Avrupa, Kanada ve Amerika gibi
ülkelerde genellikle pizza malzemesi ve
meze olarak kullanılıyor. Torbalı’da 30 bin ton
domatesin kurutulup ilçedeki fabrikalarda
işlendiğini söyleyen Torbalı Ticaret Odası (TTO) Başkanı Abdulvahap Olgun, ülke sanayisinde önemli bir yer tutan ilçenin, tarımsal
üretim ve pazarlama açısından da önemli bir
potansiyele sahip olduğunu belirtti. Olgun,
"İlçemizde son yıllarda tarıma dayalı sanayi
anlamında hareketli bir pazar oluştu. Torbalı
Ovası'ndaki çiftçilerimiz yetiştirdiği domatesi kurutarak Avrupa ülkelerine ihraç etmeye
başladı. Bölgemizin ikliminin domates kurutmaya gayet uygun olması, çiftçilerimiz için
avantaj oluşturuyor. Ovamızda büyük bir itina ile kurutulan ürünlerimiz İzmir’deki büyük
ihracat firmaları aracılığı ile Avrupa kıtasının
yanı sıra Amerika ve Avustralya kıtasındaki
ülkelere de ihraç ediliyor.” dedi.Domates
piyasası günden güne büyürken BT Food,
Seven Food, VSM Gıda, Bapa Gıda, Oylum
Gıda ve Özparıltılar gibi firmalar başta olmak
üzere birçok fabrika, kurutmalık domates
işlemesi yapıyor. Kamyonlarla seralara gelen
domatesler, işçiler tarafından ikiye bölünüp
güneşin altında kurumaya bırakılıyor. 5 gün
boyunca kavurucu güneşin altında kalan do-
matesler, sık sık ilaçlanarak steril hale getiriliyor. İyice kuruyan domatesler, daha sonra
toplanıp fabrikaya getiriliyor. Burada
ayrıştırılan domatesler, paketlendikten sonra
anlaşmalı firmalar aracılığıyla yurt dışı
pazarında satışa sunuluyor. Kurutma ve
paketleme dahil tüm işlemler 1 ay sürüyor.
Yıllarca tüccarlarla fiyat ve pazarlama
sorunu yaşayan üreticinin kurutmalık domatesi satması çok kolay. İhracatçı firmalar
ile üreticiler arasında sözleşme yapılarak
ekim gerçekleştiriliyor. Bu yüzden de pazar
sorunu yaşanmıyor. Üreticiler, sözleşmede
belirtilen miktardaki ürünlerini tarlalardan
toplayıp işledikten sonra güneşte kurutuyor.
Daha sonra bunlar anlaşmalı işletmelere
götürülüp, hijyenik
ortamda vakumlanıp, paketlenip Avrupa ve
Amerika'ya ihraç ediliyor.Torbalı’nın önde
gelen kurutulmuş domates işletmelerinden
olan BT Food, yılda 600 ton ürünü yurt
dışına gönderiyor. Avrupa ülkeleri, Kanada
ve Amerika’ya kurutulmuş domates ihraç eden firmada kurutma işlemi yaklaşık 1 ay
sürüyor. 10 yıldır bu sektörde olduğunu, ilginin her yıl biraz daha arttığını söyleyen firma sahibi Bülent Tansuğ, “İhracat miktarımız
her yıl artıyor. Avrupalı; kuru domatesi
genelde salata, meze ve pizzalarda
kullanıyor. Bizde fazla bilinmeyen ama diğer
yurt dışında çok tutulan kurutulmuş domates iyi bir ihraç ürünü oldu. İlgiden memnunuz. Gelişmekte olan bir sektörün
içerisindeyiz. İlerleyen yıllarda iç piyasada
da kurutulmuş domatesin yaygınlaşacağını
düşünüyorum.” dedi.Torbalı, tütün ve
pamuğa alternatif olarak sunulan domates
sayesinde
tarıma dayalı
ekonomisini güç
lendirdi.
(CİHAN)
'&&$' ##' #!%
%"%'"&$!&&'%"%&$!$'&
Ege Sanayici ve İşadamları Derneği (ESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güçlü,
ülke genelindeki gerilimlerin yerele de yansımaları olduğunu belirterek, “Odalar ve sivil
toplum kuruluşları olarak gündemi pozitife taşımaya ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu
[email protected]?QCHPQC.
KPLPIQADNKNLOFO?OMQ4EPLKPLPQIPGJKJFJMJQGN@>OIQNHODCLE?<
ADNKNLOFO?OQ7?NKKOIKNQ3+ /DNQIPGJKFPKPLJQO;OMQHNBGNIKOD.
CLE?<Q3+ /DOQ5PMKPMHJLFPDPQ;[email protected]?6Q1EQ9O=OQICME.
KPLHPQ97LA@=OLKO:OMNQ>[email protected]?
9NLNIODCL6!+#30,[email protected])EBGP4PQ'A;KAQHN
,NFOLGP@/PQIPGJKHJ:JMJQ=NKOLGNLNI<Q7?NKKOIKNQDNMOQ4EPL
PKPMJQO;OMQ=ADAIQDPGJLJFQDP8JKHJ:JMJ<QCQDPGJLJFJMQ9NLODN
[email protected]:KPMFPBJQ9NLNIGO:OMOQ=NKOLGNLNI<Q"1EQGO8
ICMEKPLHPQ#PDJMQ-C5PC:KE/MPQHP2PQ;CIQHNBGNIQ>NLF.
NDN<[email protected]=O?QHNQ2P?JLJ?6!QHNHO63FOL/OM
[email protected];OMQGELOBGQ;NIOKFNBO<QDP=PM5JQDPGJLJF5J
9NKFNBOQ>NQO2LP5PGJMQPLGGJLJKFPBJQ9NLNIGO:OMOQ>EL9EKPDPM
,NFOLGP@<Q"1EMEMQO;OMQHNQIPKIJMFPQPPMBJQ;CIQ7MNFKO
PFPQ3(-0Q=EQICMEKPLHPQ2O;=OLQ;[email protected]<
NGIOMKO:[email protected]>KNGOMQIELEFKPLJ<Q8LCN
2P?JLKPDJ8Q3(-0/HPMQHNBGNIQPKJDCL6Q,N>KNGOMQ8PLPBJQHN.
>KNGNQ9OHODCL6Q1O?NQ9NLNINMBNQGELO?F<QO2LP5PGQ>NQDPGJLJF
O;[email protected];CIQHP2PQNGIOMQ=OLQGPMJGJFQDP8JKFPBJ6!
HNHO6Q'A;KAQHNQ3(-0/MJMQDP8JBPKQCKPLPIQ=OLQIOFKOI
[email protected]:JMJQB7DKNHO6Q
Şeftali ve nektarin üretiminde
Türkiye'de ilk sıralarda yer
alan Denizli'de yetiştirilen
ürünün aroması ve albenisi nedeniyle ihracatçılar tarafından
tercih edildiği bildirildi
*ALIODN/MOMQO;OMHNQ=EKEMHE:EQ5C:[email protected]
BJIJMGJKPLJMQ>NQNICMCFOQD7MNGOFOMHNQDNMOQ2AIAFNG
H7MNFOMHNQHN:[email protected]@QHAMDPBJ
O;[email protected]:EMEQO4PHNQNHNMQ'A;KA<QCDBPQ=E
H7MNFHNQLOBIKNLOMQNMQPKGQBN>ODNHNQCKFPBJQ9NLNIGO:OMO
>EL9EKPHJ6Q'A;KA<Q3?FOLQP;JBJMHPMQOBNQDNLNKQD7MNGOF
FNLIN?QD7MNGOFQ;[email protected]?PLPLKJQCKHE:EMEQO4PHNQNG.
GO63?FOLQ*O5PLNGQ$HPBJQ3(*$Q&[email protected]
+ILNFQ,NFOLGP@<Q)[email protected]=OOQ0IHELPI<
)[email protected]&PLHJF5JBJQ&P>[email protected]<Q)N5KOB
-GO8QDNBOQN>OMQ1P:HPGKJ<Q&7MNGOFQ-ELEKEQADNKNLO
)NLGQPKP<Q0KOQ&JKFP?<QN>?PGQ0LGIJD<Q1NIOLQP2OMNLQ>N
)EBGP4PQ*A?AMQ+#30,%JQ?ODPLNGQNGGO6Q(ODPLNGGNQOIOQIE.
LEFQPLPBJMHPQO@=OLKO:OMOMQPLGGJLJKFPBJ<Q3?FOL/OMQFNBN.
KNKNLOMOMQ;7?AFAQ>[email protected];OM
[email protected]@IPMJQ0?O?Q-C5PC:KE/MP
HNBGNIQ>NLOKFNBO<QGN@>OIQIPMEMEMEMQ=EQ2PKODKNQ3?FOL/N
4PDHPKJQCKFPDP5P:JQ>NQ3?FOLQ-PKIJMFPQ0PMBJ/MJMQ3(.
-0QDP8JBJMJMQHN:[email protected][email protected]=OLKO:OMN
>PLJKHJ6(*$/DE<QHO:NLQCHPKPLJQ>[email protected]
LPIO8QCKPLPIQ97LFNHOIKNLOMOM<[email protected]
O;OMQO@=OLKO:OQDP8FPDPQ=ADAIQ7MNFQ>NLHOIKNLOMOMQPKGJMJ
;O?NMQ'A;KA<[email protected]
7MNFKOQICMEKPLJMHPMQ=OLOBOQCKPMQGN@>OIKNLNQHN:OMOLINM
7MAFA?HNIOQH7MNFHNQ8NIQ4P?KPQHN:[email protected]
9O=OQ97LAMHA:AMAQB7DKNHO6Q'A;KA<Q"NQDP?JIQIOQAKINF.
O?HNQNICMCFOIQDP8JQOKNQOHPLOQDP8JQGPFQCKPLPI
[email protected]:OMQ)PMOBPQOKNQ3?FOL/OMQ;CIQ9A;KA
NICMCFOIQNMGN9LPBDCMKPLJQ>PL6Q*N@>OIQ>NLOLINMQ=EMKPLJ
HPQ97?7MAMHNQ=EKEMHELFPIQ9NLNIODCL6Q0LGJIQGN@>OIKNLN
[email protected][email protected]?6!QHNHO63(*$Q&7MNGOF
[email protected]+ILNFQ,[email protected]+#30,QOKNQ2NL
ICMEHPQO@=OLKO:OMNQ2P?JLQCKHEIKPLJMJQB7DKNHO6Q$HPQ>N
[email protected]=OLKO:OMN
>PLJ8Q=EMEQIPFECDEMPQPIGPLFPKPLJMJMQ7MNFKO
CKHE:EMEQ>EL9EKPDPMQ,NFOLGP@<[email protected]@GEQ"-NM.
GOFO?OMQ;7?AKFNBOQ9NLNINMQ8NIQ;CIQBCLEMEQ>PL6Q1EQMN.
HNMKNQA;[email protected]
1NKNHODNQ1P@IPMJQ0?O?Q-C5PC:KE/MPQHNMNDOFKNLOFO?KN
HNBGNIQCKFPKJ<QHPMJ@FPMKJIQDP8FPKJDJ?6QLMN:OMQ4EPL
ICMEBE6Q1E9AMNQIPHPLQ3?FOL/HNQ4EPL5JKJ:JM<Q3?FOLQ+M.
GNLMPBDCMPKQ EPLJ/MJMQ3+ QOMO@KOQ;JIJ@KJQ=OLQDP8JBJQCKHE<
'JHP<Q*PLJFQ>NQPD>PM5JKJIQ3KQ)AHALA
#N?9OMQ-EGKE<Q00QFE2P=OLOMNQDP8GJ:J
P;JIKPFPHP<Q9N;FO@QDJKKPLHPQ8PFEI
PKPMKPLJMJMQ;CIQ9NMO@QCKHE:EQ,NMO?KO%HNIOQC.
>PKPLHPQBCMQDJKKPLHPQFND>N5OKO:OMQPLGFPDP
=P@KPHJ:JMJ<Q=7K9NHNQDC:EMQCKPLPIQMPL<Q@N4GPKO<
PD>P<QIPDJBJQALNGOFOQDP8JKHJ:JMJQO4PHNQNGGO6
)NLIN?QOK;NHNIOQC>PKPLJMQ@N4GPKOQGPLJFJMPQED.
9EMQGC8LPIQDP8JBJQMNHNMODKNQ=ELPHP
DNGO@GOLOKNMQFND>NKNLOMQHP2PQ;CIQGPKN8
97LHA:AMAQPMKPGPMQ-EGKE<Q@EQ=OK9OKNLOQ>NLHO
,NMO?KO<Q@N4GPKOQ>NQMNIGPLOMQALNGOFOMHN
*ALIODN%HNQ=N@OM5OQBJLPHPQDNLQPKJDCL6Q3KOFO?HN
ALNGOFOQDP8JKPMQ@N4GPKO<QIPKOGNBO<QGPG<QPLCFPQ>N
PK=NMOBOQ=PIJFJMHPMQ1ELBPQ@N4GPKOBOMNQLPIO8
CKP=OKN5NIQMOGNKOIGN6QN4GPKOQALNGOFOQ=EQDJKQHP
=7K9NHNQCKHEI;PQODOQFOIGPLHP<Q2NFQ>NLOF
DAIBNIQ2NFQHNQ8ODPBPHPIOQ4ODPGKPLQ;CIQODO6
1E9AMQ;O4G;OFO?<Q@N4GPKOBOMOQ8ODPBPHPIOQGA5.
5PLKPLPQQKOLPHPMQBPGP=OKODCL6Q0DLJ5PQ=CDKPLJ
IA;AIQCKPMQ@N4GPKOKNLOQFND>NQBEDEQALNGO5OKNLO
ODOQLPIPFKPLPQPKP=OKODCL6Q,NMO?KO%HNMQDELHE.
FE?EMQ>NQHAMDPMJMQH7LGQ=OLQGPLP4JMPQ@N4GPKO
BN>IQNHODCLE?6Q17K9NFO?HNQ>NQ;N>LNQOKKNLHN
GNBOBQIELPMQO2LP5PGQ4OLFPKPLJ<Q=ELPKPLHPIO
@N4GPKOKNLOQPKJ8QO@KNDO8Q8PINGKNDNLNIQ0>LE8P
1OLKO:OQAKINKNLOMN<QEBDP%DPQO2LP;QNHODCL6
-EGKE<Q,NMO?KOQFNLIN?QC>PHPQFND>N5OKO:OM
2J?KPQPLGFPBJQOKNQ=7K9NHNQBC:EIQ2P>PQHN8CBE
>NQ8PINGKNFNQGNBOBOQBPDJBJMJMQHPQ2J?KPQPLGGJ:JMJ
B7?KNLOMNQNIKNHO6Q
251Şubat
Ağustos
2014
Pazartesi
2013
Perşembe
Siber Kalkan Tatbikatı ve 9. Uluslararası Elektronik Haberleşme Düzenleyiciler Konferansının
ardından Birleşmiş Milletler öncülüğünde gerçekleştirilen İnternet Yönetişim Forumu’nun da
İstanbul’da yapılacağını söyleyen BTK Başkanı Acarer, "Türkiye bilişim alanında gösterdiği
gelişme ve gerçekleştirdiği organizasyonlarla uluslararası bir merkez haline geldi"şeklinde konuştu
3RP@RU+SMQFPFRPSORU;SU-PSLRDRJU0IOIJIU3+0
3TDMTQNU+TG8IQU4BTOSOAU+COMRGS*QRQUERPRDRJUTPTQNQKT
@=HLSOKR?RU@SPRDJSU;SU@SO<SMPSDLROKR?RUFO@TQR>THGFQ6
PTOPTUIPIHPTOTOTHNUEROUJSOMS>U9TPRQSU@SPKR?RQRUES6
PROLSOSMAU/RESOU0TPMTQU+TLERMTLNU;SU :UPIHPTOTOTHN
!PSMLOFQRMUTESOPSDJSUC>SQPSGRBRPSOU0FQ8SOTQHNQNQ
TOKNQKTQU3ROPSDJRDU.RPPSLPSOU3.U=QBCPC?CQKS
@SO<SMPSDLRORPSQU-QLSOQSLU%=QSLRDRJU(FOIJI&QIQU#'(
KTU16,U!GPCPU152$ULTOR9PSORUTOTHNQKTU-HLTQEIP&KT
GT7NPTBTMUFPJTHNUEIQIQUSQU=QSJPRU@=HLSO@SHR/UKSKR:
3+0U3TDMTQNU4BTOSOAU44UJI9TERORQSUGT7LN?N
T<NMPTJTKTAU3.U=QBCPC?CQKSU@SO<SMPSDLRORPSQU-QLSO6
QSLU%=QSLRDRJU(FOIJI&QIQU#'(UKTU16,U!GPCPU152$
LTOR9PSORUTOTHNQKTU-HLTQEIP&KTUKC>SQPSQSBS?RQRUERPKROKR:
-QLSOQSLRQUSMFQFJRMAUHFHGTPAUMCPLCOSPU@SPRDJSQRQUSQ
=QSJPRUTOTBNU9TPRQSU@SPKR?RQRU;SUTOLNMURQLSOQSLHR>UERO
KCQGTUKCDCQCPSJSGSBS?RQRUR8TKSUSKSQU4BTOSOAURQLSO6
QSLRQUHT?PTKN?NURJMTQPTOKTQUKT9TURGRUGTOTOPTQJTMU;S
ETDLTUHRESOUHI<PTOUFPJTMUC>SOSUJSGKTQTU@SPSQ
FPIJHI>PIMPTONUTH@TORGSURQKROJSMUTJTBNGPTU3.U'SQSP
0IOIPI&QIQU;SOKR?RUGSLMRGPSU-QLSOQSLU%=QSLRDRJU(FOI6
JI*QIQUFPIDLIOIPKI?IQIU;SURPMULF7PTQLNHNQNU155"
GNPNQKTU@SO<SMPSDLROKR?RQRU9TLNOPTLLN:U4BTOSOAUEIUGNP
KFMI>IQBIHIQIUKC>SQPSQSBSMU8FOIJTAUKS;PSLPSOAU=>SP
HSML=OAUHR;RPULF7PIJUMIOIPIDPTONAUTMTKSJRHGSQPSOA
LCMSLRBRPSOU@RERURQLSOQSLSURPRDMRQUTPNQTQUMTOTOPTOKTQUSLM6
RPSQSQULCJU7TGKTDPTONQUSDRLUDTOLPTOUTPLNQKT
MTLNPNJUHT?PTGTBTMPTONQN
MTGKSLLR:+COMRGS*QRQUERPRDRJUTPTQNQKT
@=HLSOKR?RU@SPRDJSU;SU@SO<SMPSDLROKR?RUFO@T6
QR>THGFQPTOPTUIPIHPTOTOTHNUEROUJSOMS>U9TPRQS
@SPKR?RQRUESPROLSQU4BTOSOAU/RESOU0TPMTQ
+TLERMTLNU;SU :UPIHPTOTOTHNU!PSMLOFQRMUTESOPSDJS
C>SQPSGRBRPSOU0FQ8SOTQHNQNQUTOKNQKTQU3.
=QBCPC?CQKSU@SO<SMPSDLRORPSQU#'(*QRQUKSU16,U!GPCP
152$ULTOR9PSORUTOTHNQKTU-HLTQEIP&KTUGT7NPTBTMUFPJTHN
EIQIQUSQU=QSJPRU@=HLSO@SHR/UKRGSUMFQIDLI:
PIHPTOTOTHNUTPTQKTU@SO<SMPSDLRORPSQUSQU=QSJPRUSLMRQ6
PRMPSOKSQUERORUFPTQU#'(&SUKCQGTQNQU9SOULTOT8NQKTQUCHL
KC>SGUKS;PSLUGSLMRPRPSORAUIPIHPTOTOTHNUMIOIPIDPTONQULSJ6
HRPBRPSORAU=>SPUHSML=OUG=QSLRBRPSORU;SUTMTKSJRHGSQPSORQ
@SPSBS?RQRUR8SKSUSKSOSMAUEROSGHSPUFPTOTMUKTUMTLNPNJ
HT?PTQTERPSBS?RQRUESPROLSQU4BTOSOAULF7PTQLNGTU1UERQR
GTETQBNUFPJTMUC>SOSU1UERQU,55&KSQU8T>PTUMTLNPNJ
FPJTHNQNUESMPSKRMPSORQRUR8TKSUSLLR:3+0U3TDMTQNU4BTO6
SOAURQLSOQSLRQUKS;PSLPSOUTOTHNQKTMRUHNQNOPTONUFOLTKTQ
MTPKNOKN?NQNU;SUMNLTPTONUEROPSDLROKR?RQRUESPROLSOSMAU-HLTQ6
EIP&IQUKTUMNLTPTONQUEROPSDLR?RUJCHLSHQTUEROUMFQIJT
HT9R7UFPJTHNUQSKSQRGPSU(FOIJ&IQUTQTULSJTHNQNQUFM
TGKTDPNU'C<PSQKRORPJRDU-QLSOQSLU%=QSLRDRJRU-<RQ
0NLTPTONU3ROPSDLROJSMUFPTOTMUESPROPSQKR?RQR
T<NMPTKN:/%T7NPTBTMUFLIOIJPTOKTURQLSOQSLUSORDRJRQS
RPRDMRQU7FPRLRMTPTOAUR<SORMUFPIDLIOJTAUGTGJTU;S
MIPPTQNJAUMTPMNQJTU;SUECGCJSUR<RQURQLSOQSLAU#'(U;S
RQLSOQSLUSMFHRHLSJRQRQU@SPSBS?RAUHTGNHTPU@C;SQRQ
TOLLNONPJTHNAURQLSOQSLU;SURQHTQU9TMPTONAUMORLRMURQLSOQSL
MTGQTMPTONU@RERUMFQIPTOU9SOUG=QCGPSUJTHTGT
GTLNONPTBTM:U#'(UHCOSHRQBSUTGQNUTQKTU21UHTPFQKTUSD
>TJTQPNAU8TOMPNU8FOJTLPTOKTUFPJTMUC>SOSU215UFLIOIJ
GT7NPTBTM:U4QTUFLIOIJPTOU3ROPSDJRDU.RPPSLPSORQU"UKRPR
;SU+COM<SUFPTOTMU@SO<SMPSDLRORPSBSM:U4GQNU>TJTQKT
TQTUFLIOIJPTOU;SU<TPNDLTGPTOTURQLSOQSLUFOLTJNQKTUI>TM6
LTQUMTLNPNJU8NOHTLNUEIPIQTBTM:U+F7PTQLNPTOURQLSOQSLLS
GTGNJPTQTBTMU;SUJSLRQU<=>CJPSORUGT7NPTBTMAUTGONBT
RHLSQRPKR?RQKSUKT9TUHFQOTUR>PSJSURJMTQNUKT
HT?PTQTBTM:/(FOIJUMT7HTJNQKTU@SO<SMPSDLRORPSBSM
FPTQU9SOUFLIOIJUR<RQU=QU<TPNDJTUKFMCJTQN
EIPIQTBT?NQNU;SUFLIOIJULTJTJPTQKNMLTQUHFQOTUOT7FO
9T>NOPTQTBT?NQNUH=GPSGSQU4BTOSOAUEIUKFMCJTQPTONQUKT6
9TUHFQOTURQLSOQSLUFOLTJNQTUMFQIPTOTMU;SUMRLT7U9TPRQS
@SLRORPSOSMURP@RUKIGTQU9SOMSHRQUMIPPTQNJNQT
HIQIPTBT?NQNUR8TKSUSLLR:U %#%"&$#%&'# '&'!'&$!''#'&$"%#$& %
$$!
Maliye Bakanı Şimşek, "Kamunun son 4 yıldaki araç kiralama maliyetlerinde neredeyse yüzde 100'lük artış
var. Araçların kira bedellerine ve şoför ücretlerine artık üst sınır gelecek ve kiralamalar bundan sonra yakıt
hariç yapılacak. Kira bedeli üst sınırı aşıyorsa satın alma yöntemi tercih edilecek"şeklinde konuştu
.TPRGSU3TMTQNU.S9JSLU)RJDSMAUMTJIKTMRUTOT<
MROTPTJTUJFKSPRQRQULTHTOOI8UTJTBNURPSUGSQRKSQU@=>6
KSQU@S<RORPKR?RQRUERPKROKR:U0TJIQIQUHFQU$UGNPKTMR
TOT<UMROTPTJTUJTPRGSLPSORQKSUQSOSKSGHSUGC>KS
255*PCMUTOLNDUFPKI?IQTUKRMMTLRU<SMSQU)RJDSMA
/4OT<PTONQUMROTUESKSPPSORQSU;SUDF8=OUCBOSLPSORQSUTOLNM
CHLUHNQNOU@SPSBSMU;SUMROTPTJTPTOUEIQKTQUHFQOTUGTMNL
9TOR<UGT7NPTBTM:U152,UECL<SHRQKSUEIUMORLSOPSOSUGSO
;SORPSBSM/UKSKR:UU3TMTQU)RJDSMAU44UJI9TERORQS
GT7LN?NUT<NMPTJTKTAUJSOMS>RUG=QSLRJUMT7HTJNQKTMR
RKTOSPSOKSU2,UERQUBR;TONQKTUMROTPNMUTOT<UFPKI?IQIUR6
8TKSUSKSOSMAUGSQRUKC>SQPSJSURPSUEIQKTQUHFQOTULTDNL
MROTPTJTPTONQKTULTHTOOI8UIQHIOPTONQNQU=QU7PTQKT
FPTBT?NQNUH=GPSKR:U0TJIGTULTDNLUTPNJNQTURPRDMRQU155,
GNPNQKTUEROUMTOTOUTPNQKN?NQNU;SUEIUMTOTOPTUMROTPTJT
JFKSPRQRQUSHTHUFPKI?IQIU9TLNOPTLTQU)RJDSMAUEIQIQPT
SHTHUFPTOTMUMTJIUGTOTONU@=>SLRPKR?RQRUTQBTMUHFQU>T6
JTQPTOKTUIG@IPTJTPTOTUETMLNMPTONQKTUMROTPTJTUJFK6
SPRQRQUMTJIGTUBRKKRUGCMPSOU@SLROKR?RQRUR8TKSUSLLR:
)RJDSMAUEIQIQUR<RQUKSUGSQRUMTOTOPTOUTPKNMPTONQNUH=GPS6
KR:U0ROTPTJTUJFKSPRQSAULTHTOOI8IU=QU7PTQTU<NMTOLTQ
SMFQFJRMUMORLSOPSOU@SLROSBSMPSORQRUTQPTLTQU)RJDSMAUDI
ERP@RPSORU;SOKRU/%T7TBT?NJN>UGSQRUKC>SQPSJSGPS
ECL<SUKSQ@SPSORQRUKT9TU8T>PTU@=>SLJRDUFPTBT?N>:
4OT<PTONQUMROTUESKSPPSORQSU;SUDF8=OUCBOSLPSORQSUCHL
HNQNOU@SPSBSM:U4GONBTAUMROTPTJTPTOUEIQKTQUHFQOTUGTMNL
9TOR<UGT7NPTBTM:U0ORLSOPSORULTJUFPTOTMUR8TKSUSKSBSM
FPIOHTMAUEIQPTONUUETDPNMUTPLNQKTULF7PTKNM:U.S;BIL
JS;>ITLTU@=OSAULTDNLUMROTPTJTPTONUTMTOGTMNLUKT9RPU;S
9TOR<URPSUDF8=OUCBOSLRUKT9RPU;SU9TOR<UFPTOTM
GT7NPTERPRGFO:U%T7TBT?NJN>UKC>SQPSJSKSQUHFQOTURHS
MROTPTJTPTOUTOLNMUGTMNLU9TOR<UGT7NPTBTM:U-MRQBRUETDPNM
RHSULTDNLUMROTUESKSPPSORQSURPRDMRQ:U3IQPTOTUEROUCHLUHNQNO
@SLRORGFOI>:U4OLNMUMROTPTJTUESKSPPSORAUTOTBNQUMTHMF
KS?SORQRQUESPROPRUEROUFOTQNQNUTDTJTGTBTM:ULSUGTQKTQA
DF8=OPCULTDNLUMROTPTJTPTONQKTUKTUDF8=OUCBOSLPSORQSUCHL
PRJRLU@SLRORPSBSM:
=>UMFQIHIUCBOSLPSOAUEOCLUTH@TORUCBOSLRQUESPROPRUERO
FOTQNQNUTDTJTGTBTM:/U
.TPRGSU3TMTQNU.S9JSLU)RJDSMAUH=>UMFQIHI
MORLSOPSORQU=QCJC>KSMRUGNPKTQURLRETOSQUIG@IPTQJTGT
ETDPTQTBT?NQNUESPROLSOSMAU152,UGNPNUECL<SHR
9T>NOPTQNOMSQUEIU9IHIHPTOTUKRMMTLUSKRPSBS?RQRUH=GPS6
KR:UULSUGTQKTQAUMROTPTJTUJFKSPRQRUGT;TDUGT;TDULSOM
SLJSGRUKCDCQKCMPSORQRU;SUMTKSJSUMTKSJSUHTLNQUTPJT
JFKSPRQSU@S<RPSBS?RQRUTQPTLTQU)RJDSMAU/3IQIQURPM
TKNJNURHSUMROTUESKSPPSORQSUCHLUHNQNOU@SLROJSMUFPKI:
3SPROPSQSQUCHLUHNQNOUTDNPNGFOHTUKTUHTLNQUTPJTUG=QLSJR
LSOBR9USKRPSBSM/UKSKR:U.SOMS>RUG=QSLRJ
MT7HTJNQKTMRURKTOSPSORQUHFQU$UGNPKTMRULTDNL
9TOBTJTPTONQTUETMNPKN?NQKTAUEIOTKTMRUTOLNDNQUMSQKR6
PSORQRUE=GPSUEROUKC>SQPSJSGSUG=QPSQKROKR?RQRUKRPSU@S6
LROSQU)RJDSMAU1525UGNPNQKTU222UJRPGFQUPROTUFPTQUH=>
MFQIHIU9TOBTJTQNQAU@S<SQUGNPU121UJRPGFQUPROTGT
GCMHSPKR?RQRUR8TKSUSLLR:U
%SQRUJS;>ITLNQUGCOCOPC?SU@ROJSHRGPSAUKS;PSLRQUEI
TPTQKTMRUGCMCQCUGC>KSU,5UBR;TONQKTUKCDCOJSGR
7PTQPTKNMPTONQNUESPROLSQU)RJDSMAU/TMTJPTOT
ETMNPKN?NQKTAUMTJIQIQUHFQU$UGNPKTMRUTOT<UMROTPTJT
JTPRGSLPSORQKSUQSOSKSGHSUGC>KSU255*PCMUTOLNDUFPKI?I
@=OCPCGFO:U'S<SQUGNPNQUOTMTJPTONU@=>U=QCQS
TPNQKN?NQKTAUGT7TBT?NJN>UEIUKC>SQPSJSGPSU255UJR6
PGFQUPROTU@RERUEROUOTMTJNQUKS;PSLRQUBSERQKSUMTPTBT?NQN
KCDCQCGFOI>/UKRGSUMFQIDLI:U
'"!' '&&$#%""%&''
EPDK'ya doğalgaz konusunda yapılan başvuruların yüzde 40'ını bağlantı
konusundaki şikayetler oluşturdu. EPDK, "Dağıtım şirketleri müşterilerinde,
bedellerin ve faturaların tahsil edilmesi durumunda oldukça hızlı davranan,
fakat hizmet götürülmesinde ya da sorunların çözülmesinde aynı çabukluğu
gösteremeyen hantal şirketler izlenimi bırakmaktadır" açıklamasını yaptı
&
2014'ün Haziran ayı itibarıyla
iller bazında kişi başına düşen
tasarruf mevduatı
sıralamasında İstanbul, 17,3 bin
lira ile ilk sırada yer aldı. AA
muhabirinin Finansal Türkiye
Haritası verilerinden derlediği
bilgilere göre, İstanbul'un kişi
başına tasarruf mevduatı geçen
yılın ocak-haziran dönemine
kıyasla yüzde 16 artış gösterdi
4QMTOTU22A2UERQUPROTURPSU-HLTQEIP*IULTMR7USK6
SOMSQAU->JROU AUERQAU.I?PTU A,UERQUPROTURPS
HNOTPTJTKTUMSQKRQSUGSOUEIPKI:UU0RDRUETDNQTULTHTO6
OI8UJRMLTONUSQUKCDCMURPPSOSUETMNPKN?NQKTUEIUTQPTJ6
KTUTMMTORAU,5UPROTURPMUHNOTGTUGSOPSDROMSQAUEIURPR
,UPROTURPSU)NOQTMAU" 5UPROTURPSU.IDUR>PSKR:0RDR
ETDNQTUSQU8T>PTULTHTOOI8UHT9RERUFPTQURPPSOUE=P@SHSP
ET>KTUKS?SOPSQKRORPKR?RQKSUF?IU4QTKFPIU3=P@S6
HR*QKSU+IQBSPRAU"AUERQUPROTURPSU=QU7PTQTU<NMTQURP
FPKI:U+IQBSPR*QRQULTHTOOI8UJRMLTONU@S<SQUGNPNQURPMU"
TGNQTU@=OSUGC>KSU1$UTOLLN:U4MKSQR>U3=P@SHR*QKS
4QLTPGTUUERQUPROTURPSURPMUHNOTKTUGSOUTPNOMSQAU0TOTK6
SQR>U3=P@SHR*QKSUFQ@IPKTMU"UERQU55UPROTA
'CQSGKF?IU4QTKFPIU3=P@SHR*QKSUKSUERQU,55UPROT
RPSU4KNGTJTQUMRDRUETDNQTULTHTOOI8IQUSQU8T>PT
FPKI?IURPPSOUFPTOTMUKRMMTLRU<SMLR:U
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna
(EPDK) doğalgaz konusunda yapılan
başvuruların yüzde 40'ını bağlantı
konusundaki şikayetler oluşturdu. Dağıtım
şirketlerinin müşteri başvuru ve şikayet birimlerinin ihtiyacı karşılayacak şekilde modernize edilmesi gerektiğini açıklayan EPDK,
"Aksi durumda, dağıtım şirketleri
müşterilerinde, bedellerin ve faturaların
tahsil edilmesi durumunda oldukça hızlı
davranan ve fakat hizmet götürülmesinde
ya da sorunların çözülmesinde aynı
çabukluğu gösteremeyen hantal şirketler izlenimi bırakmaktadır" uyarısında bulundu.
EPDK verilerine göre, kuruma geçen yıl,
resmi internet sitesi, Başbakanlık İletişim
Merkezi, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu üzerinden veya yazılı olarak bir çok başvuru
ve şikayette bulunuldu. Başvuru ve
şikayetlere ilişkin olarak, enerji piyasası
mevzuatı kapsamında başvuru sahibi
vatandaşlara ve gerektiğinde ilgili doğalgaz
dağıtım şirketlerine bilgi verildi.Geçen yıl
kuruma yapılan tüketici başvuru ve
şikayetlerinde ilk sırayı bağlantı konusu
aldı. Şikayetlerin yüzde 40,1'ini bağlantı
hizmetleri konusundaki talepler oluşturdu.
Şikayetlerin yüzde 17,6'sını abone bağlantı
bedeli, yüzde 11,7'sini fatura, sayaç ve fiyat,
yüzde 6,8'ini güvence bedeli ve iadesi,
yüzde 4,9'unu gaz açma/kapama bedeli,
gecikmiş faturalarda taksitlendirme, yüzde
3,9'unu proje onay ve gaz açma
işlemlerinde gecikme, yüzde 2,9'unu
serbest tüketici, yüzde 1,9'unu servis hattı,
servis kutusu montajı ve montaj süresi,
yüzde 9,8'ini diğer konular
oluşturdu.Başvurular ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilirken, ilgili
dağıtım şirketinden konu hakkında bilgi
vermesi talep ediliyor. Bu yolla müşteri
memnuniyetini artırmaya yönelik adımlar
atılması amaçlanıyor. Bu kapsamda,
karşılaşılan hatalı uygulamaların önüne
geçilerek müşterilerin yaşadığı/yaşaması
muhtemel mağduriyetlerin engellenmesi,
alınan başvuru ve şikayetlerden yola
çıkılarak gerekli mevzuat değişikliği tekliflerinin hazırlanması ve müşteri bilincinin
artırılması sağlanıyor.EPDK tarafından
yapılan değerlendirmede, başvuru sahiplerinin doğalgaz dağıtım hizmetinin
belediyelerce verildiği hususunda yanlış
kanının devam ettiği ve doğrudan dağıtım
şirketlerine başvuru konusunda yeterli bilincin oluşmadığı belirtildi. Bu nedenle kısa
sürelerde giderilebilecek olumsuzluklarda
ilk başvurunun Kuruma yapılmasının
çözüme ulaşma sürecini uzattığı ifade edildi.Dağıtım şirketlerinin, müşteri başvuru ve
şikayetlerini değerlendirmek üzere
kurdukları müşteri hizmetleri biriminin,
dağıtım bölgesi kapsamında ihtiyacı
karşılayacak şekilde modernize edilerek
güçlendirilmesinin büyük önem kazandığı
vurgulanan değerlendirmede, şunlar
kaydedildi:"Aksi durumda, dağıtım
şirketleri müşterilerinde, bedellerin ve
faturaların tahsil edilmesi durumunda
oldukça hızlı davranan ve fakat hizmet
götürülmesinde ya da sorunların
çözülmesinde aynı çabukluğu gösteremeyen hantal şirketler izlenimi
bırakmaktadır. Bu nedenle hizmette
kalitenin en yükseğe çıkarılması, müşteri
memnuniyetinin artırılması ve tüketici bilincinin sağlıklı olarak oluşturulması
kapsamında, dağıtım şirketlerinin kendilerine ulaşan başvuru ve şikayetleri
zamanında cevaplandırması, yapılan
başvuru ve şikayetlerin takibinin
yapılmasına olanak sağlanması gereği ortaya çıkmaktadır. Dağıtım şirketlerinin internet sitelerinde müşterilerine yönelik bilgilendirme sayfalarının zenginleştirilmesi,
müşteri şikayetlerinin değerlendirilmesi
için kurulan telefon hatlarının ve telefon
hatlarında görevlendirilen personel
sayısının artırılması, yapılan başvuruların
safahatını görmek üzere müşteriye kısa
mesaj ya da e-posta yoluyla bildirimde
bulunulmasına olanak sağlanması,
müşterileri gelişmelerden haberdar etmek
üzere sade ve anlaşılır ilanların
hazırlanması ve hatta aylık olarak
müşteriye ulaşan fatura belgesinin daha
etkin kullanılarak müşteri memnuniyetini
artırmak üzere düzenlenmesi gibi tedbirlerin her biri dağıtım bölgelerinde
karşılaşılan sorunları büyük oranda
düşürecektir."Değerlendirmede, dönemsel
olarak karşılaşılan ve karşılaşılan dönemde
oldukça yoğunlaşan sayaç arızaları, endeks
okumalarında bir aylık sürenin aşılması,
doğalgaz acil 187 hattının çalışmaması ve
benzeri konulardaki başvurularda da
dağıtım şirketlerinin kriz sayılabilecek durumlarda zayıf kaldığının gözlemlendiği belirtildi. EPDK değerlendirmesinde, "Dağıtım
şirketlerinin düşük maliyetler yüklenerek
müşteri hizmetleri birimini güçlendirecek
düzenlemeler yaparak müşteri memnuniyetini yüksek oranda artırabileceği
değerlendirilmekte olup, başvuru ve
şikayetlerin, internet ortamında çok kısa
süreler içinde Kurumumuza ulaştığı dikkate
alındığında, çözüm süreçlerinin de aynı
hıza yaklaşmasının gerekliliği ortaya
çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.(AA)
2014
25
17 Ağustos
ubat 2013
PerPazartesi
embe
/$/+*/,0(.**.+'.0
/)$0(/"-,-0/'-(%,*/,
Çevre ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER), mevcut belediye başkanlarının
yaptığı afiş belediyeciliği, lüzumsuz harcama ve yapılan her işi afişle duyurmalarına sert tepki gösterdi.ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, son zamanlarda her ilde ve kentte ‘afiş belediyeciliğinin’ başladığını ve hızla sürdüğüne dikkat çekti
QMGKJREQ!R0NNQ91GQLRJCMJIL?RJINHQLRIGQLKL8$RO5QHPDOLO
JINNQLHK8R"0><KLK<KRQ6GKLK<RFK?RJINR9QJJKRHOECMDILI<?
HC>MINIJR:PRH@M@DGN@JGPLRHPFR:IMI;?RJOFDPEP
HC>MINIJR:PRH@M@DGN@>@RJQ;GKMFKECMDILI<8$RD4<NPMOLO
JINNQLQLR'4JGQA?RA4ENPRHP:QFRPGGOR"0FQRBONBCMHNQM3
HQL?RGCGPFNPMHPL?RQ5OANPMHPL?R;QLCNQMHQL?RMPJNQFRONQL
DQE5QNQMKLHQLRBPNPHOEPNPMOLROFJQLR:PRCNQLQJNQMKRONP
BOMRG@MN@ROLFOECMDILI<!RPDOLO<RDO<REQ!R/O<R6CJ
QJKNNK?RFONNPGRJPMO<RFO.R2KJGKJRIDQLHKJRJQMHPAOF8
'4M@LG@RJOMNONO>OLHPL?R6P:MPRJOMNONO>OLHPLRIDQLHKJ8
0EMK7Q?RFONNPGOLR:PMHO>OR:PM=ONPMRONPRCNIAQLR9Q<OLPHPL
;QMQR9QM7QFQLK<HQLRBKJGKJRIDQLHKJ8R,PGPMREQ!R+A
EQ;KL?R9O<FPGREQ;KLRQFQRB4ENPRIEHIMRJQEHKMR9PMROAO
O6OLRQ5OARBQDGKMK;R=4M@LG@RJOMNONO>OREQ;FQEKL!R,CJRFI
JQMHPAOFRBIRFPFNPJPGGPRBIROANPMOLR9PDQBKLKRDCMI;?
IGQLFKECMRFIDILI<?RLPHOMRBIRQ5OAR:PR=4M@LG@RMP<Q3
NPGO&RHOEP7PJR@DGRFQJQFNQM.$R'4JGQA?RBILNQMKLREQLK
DKMQRBPNPHOEPRBQAJQLKR=P6OLPLR:PRBPNPHOEPHPLR=P6O3
LPLNPMOLRO6OLHPRBQ<KRGO;NPMRCNHI>ILI?RBILNQMKL
BPNPHOEPRBQAJQLKRCNFQJRO6OLREKMGKLHK>KLK?RCNHIJGQL
DCLMQRHQRHQFQR6KJQLRFPMHO:PLOR6PJGO>OLORHONPR=PGOMHO8
'4JGQA?R"2OMRJKDFKRD@MPJNORBQAJQLKFRHPLFPDOLHPL
9Q<RHIEQM8R2QAJQLKFRHPMJPLRBOMRBQJQMDKLK<
'4JGQA?RBIRHIMIFQR"2QAJQLNQMREPNNPLDP&RQ5OA
EQ;GKMK;RQDKECM8RQNJQ?R=4JR=@MNPHO&RHOEPRHIEIMIECM3
NQM8R0LNQFQJR6CJR=@68$RAPJNOLHPRGP;JOR=4DGPMHO8
"2PNPHOEPR2QAJQLNQMKLKL?RFP7NODR@EPNPMOLOL?
BPNPHOEPNPMOLRJQHMCNQMKLKLRQDKNROAORLPHOM.$RHOEPRDCMQL
'4JGQA?RA4ENPRHPHORR"QDKNR9O<FPG?RJOFPR9O<FPG?
LPMPEPR9O<FPG?RLPRO6OLR9O<FPG.R2ILIROEORH@A@LFPJ
NQ<KF8R0HQFNQMR=OGFOANPMRBOMRJKMGQDOEPEP?RBPNOMNOR=@L3
NPMR:PR9Q5GQNQM&RODOFNORJOGQBKRDQGKLRQNFKANQM?RHQ9QR=@L
=PNFPHPLR9Q<KMNKJREQ;KECMNQMR:PRCR=@LR=PNOMR=PNFP<?
QMJQHQANQMRBONBCMHNQMHQNQM?RQ5OANPMHPNPM?RMPJNQF
;QLCNQMKLHQNQM?RMQJPGNPMHPNPM?
GCGPFNPMHPNPM8-IGNQMK<!&RPEO?RLPHPL?RLO6OLRJIGNIECM3
DILI<.!R,Q9IRBPRJQMHPAOF?RDO<PRLP?RFONNPGOLRQLQNQM?
BQBQNQM?RDP:=ONPNPMR=@L@LHPL?RONJ4>MPGOFR9Q5GQDKLHQL?
CLHQLRBILHQL8RLNQM7QR9Q5GQNQMR:PR=@LNPMHPL8$R(>PM
QFQ6RCR=@L@RQLFQJR:PR9O<FPGRPGFPJRODPRBIROANPMNP
ON=ONOR5QQNOEPGR:PRPDPMREQ;KNFQDK?RCMGQEQRJQNK7KRPDPM
JCEINFQDKR=PMPJGO>OLORBPNOMGPLR'4JGQA?R"EHIMIJ
;QLCNQMNQRJIGNIECMDILI<8R07QBQRLPEO?RLQDKN?RJOFRO6OL
JIGNIECMDILI<.R2IRQ5OANPMHPLRECNILIRJOFRBINIECM.
-OFRDPFOMOECMRBO<OFRDKMGKFK<HQL.R-OFRJ4APRCNIECM
BIRJIGNQFQRFPDQ#NQMKLHQL?RBO<OFRDKMGKFK<HQL.R,PGPM
:QGQLHQAKLR7PBOLOLREQ;KAJQLKR9QNOLORQNFKANQM?R=4MP3
FP<DOLO<8R2QAJQLNQM?RJPLHOR7P;NPMOLHPLR:PRJPLHO
JQELQJNQMKLHQLR9QEKMR9QDPLQGREQ;FQ<NQM8
,Q;KECMFIAR=OBORHONNPLHOMOMNPM8R2CNRBCNRQ5OARQDK;
/QHHQF&KLR5CGCNQMKR=OBORJPLHORMPDOFNPMORONPR9PMREPMO
HCNHIMIMNQMR:PRJPLGOR6OMJOLRBOMPMRQBOHPEP
H4L@AG@M@MNPM8R*@FRBILNQMKLR;QMQNQMKLKR:QGQLHQAKL
DKMGKLQRE@JNPMNPM8RC>ILILRQNHK>KRP>OGOFOLRBIROANPRON3
=ODORBONPRECJGIM8R,Q>R6PJPL?R;C9;C9REQ;QL?REQ>7KR:P
EQNQJQRJPDOFRPGMQ5NQMKLKRHCNHIMFIAGIM8R,OLPRQJMQBQ?
PARHCDGNQMQ?REQLHQANQMQRFQJQFRDILFQEKR6CJROEORBONOM3
NPM8$RHPHO8'4JGQA?RBIROANPMOLRBOMRDCLRBINFQDKRO6OLRHP3
:NPGOLREQDQNRH@<PLNPFPREQ;FQDKR=PMPJGO>OLORQJGQMHK8
'4JGQA?RAILNQMKRO5QHPRPGGOR"05OARQDKECMRBOMRAPEOR9QNJQ
HIEIMIECMDQ?RBQAJQLRJPLHORODFOLOR:PRMPDFOLORLOEP
JCEIECM.R+N=ONORBPNPHOEPLOLRIL:QLKLKREQ<QMRQDQM8R-Q3
FIEQR9O<FPGRODPRBOMRHIEIMIR:PRONQLRODPRBIRB4ENPRCNIM
:PR=PMPJNOR=PMPJDO<RBIR9QM7QFQEKRHQREQ;FQ<8
%QJQFKLHQRR<QBKGQRBPJNPGFP<8R-Q;KDKR9QNJQRQ6KJ
CNIM?RJQ;QGFQ<8R-PLHODOLOLRMPJNQFKLKRFONNPGOLRDKMGKLQ
E@JNPFP<8R2ILNQMNQRON=ONORH@<PLNPFPRAQMGR:PRQMGKJRBI
G@MR9QM7QFQNQMKRFONNPGOLRDKMGKLQRE@JNPFPJGPL
:Q<=P6DOLNPM8$ "
%+,.0&+.)+&.0'/+-(-0!0&.)*0# /*.."0(/$-(%,
"4/1)243(304/&-/(4/1*$+$.$403,
+/(4',0%#4314+2003)4.3!2+031*34%4-2&20312
)/.243)+2,'1./#4%4-2&203124*3.)3-03+2,'1./
%4-2&20312(4,/+/.$4 313-3(4.2,/.3))3(4!3-
20+3-)21#43314!3-20+2,'10/1./4%%02
&/ 20*21031#4'1/,$42& /043*2,'10/1*$14*3*2
/CENI?REQ;GK>KRQ6KJNQFQHQ?R;QMGODOLOLRR0>IDGCD1GQ
EQ;KNQ7QJRJCL=MPDOENPRON=ONORG@FR9Q<KMNKJNQMKLRHP:QF
PGGO>OLORD4ENPHO8RR0-R)QMGO1LOLRBI=@LPRJQHQMREQ;FKA
CNHI>IRJCL=MPNPMP?RJPLHOR5PNDP5PDOLP?R=PNPLPJNPMOLP
EQJKAKMRBOMRJCL=MPLOLR=PM6PJNPAGOMONP7P>OLORO5QHPRPHPL
/CENI?RJCL=MPLOLR*@MJOEP1HPR:PREQJKLR7C>MQ5EQHQJORG@F
DOEQDOR9QEQGQR4MLPJRCNQ7Q>KLKRJQEHPGGO8R'PLPNRBQAJQLNKJ
O6OLRQ6KJNQLQLR09FPGRQ:IGC>NI1LILRODPRG@FRGPAJONQGGQ
DP:OL6RHQN=QDKRCNIAGIMHI>ILIRHONPR=PGOMPLR/CENI?REQ;KNQL
ODGOAQMPRDCLI7ILHQRQ:IGC>NI1LILRODFOLOLRQ6KJNQLHK>KLK
BPNOMGGO8RR/CENI?R2QABQJQLR:PR8R IF9IMBQAJQLKRP7P;
*QEEO;R(MHC>QLRONPRQ:IGC>NI1LILRCMGQEQRJCEQ7Q>KRDOLPM3
#O?RBOMOJOFR:PRBON=ODOENPR*@MJOEP1EORB@E@JR9PHP5NPMNP
JI7QJNQAGKMQ7QJRBOMRE@M@E@AR=PM6PJNPAGOMP7PJNPMOLORBONHOM3
HO8R-CL=MPRONPR=PLPNRBQAJQLR:PRBQABQJQLRHP>OAP7P>ORO6OL
;QMGORO6OLHPRDQL7KNKRBOMRD@MP7OLREQAQLQ7Q>KRE4L@LHPJO
OHHOQNQMKRHP>PMNPLHOMPLR/@NPEFQLR/CENI?R=PMPJRBQJQLNQM
JIMINILHQR=PMPJDPR%PMJP<R,@M@GFPR-IMINI1LHQ
HP>OAOJNOJNPMOLRCNQBONP7P>OLORQL7QJRBIRHP>OAOJNOJNPMOLR;QMGO
O6OLHPR9PM9QL=ORBOMRCNIFDI<NI>QRLPHPLRCNFQEQ7Q>KLKRBP3
NOMGGO8R0-R)QMGO1HPR9PMJPDOLRLP5PMRCNFQEQRGQNO;RCNHI>ILI
:IM=INQEQLR/CENI?R0-R)QMGONORJQHMCNQMKLRBIRG@MR=4MP:NPMO
FQJQFRFPDPNPDORCNQMQJR=4MFPHOJNPMOLORJQEHPGGO8RROH3
PMOLOLRCMGQEQRJCEHI>IRONJPNPMOLRPGMQ5KLHQRBINIAQLR:P
QHKFNQMKLKRHQRBIRJIHMPGR:PR=@6NPRQGQLRBOMRF@7QHPNPEORCM3
GQEQRJCEHIJNQMKLKRHONPR=PGOMPLR0-R)QMGOR'PLPNR2QAJQL
,QMHKF7KDKR/CENI?R-CL=MPRH4LPFOLHPJORDQL7KEKR0)QMGOREQAQFKECM?RDQL7KEKRFI9QNP5PGREQAKECM8R0LNQAKNQL
FI9QNP5PGR0-R)QMGO1HPJORBIRHP>OAOJNOJGPLRHCNQEKRB@E@J
@<@LG@RHIEIECM8R2ILHQLRDCLMQRHQR@<@LG@RHIEQ7QJ?
?RDP6OFNPMOLHP?RB4ENPR=4<@J@ECMRHOEPRJCLIAGI8
/CENI?R*@MJOEP1HPR2QABQJQLR:PR8R IF9IMBQAJQLKRP3
7P;R*QEEO;R(MHC>QL1KLR7IF9IMBQAJQLNK>KRDP6OFORDCLMQDK
BQABQJQLNKJREQ;QBONP7P>OREQRHQREQ;QFQEQ7Q>KRONPRON=ONO
BOMRFPAMIOEPGRGQMGKAFQDKLKLREQAQLHK>KLKRBPNOMGGO8RR/OEQDO
;QMGONPMOLRBOMONPMOLOLRFQNNQMKRCNFQHK>KLKR:IM=INQEQLR/CE3
NI?R;QMGONPMOLRFONNPGPRQOGRCNHI>ILIRD4ENPHO8R/OEQDOR;QMGORNOH3
PMNPMOLOLRFONNPGOLRGPM7O9NPMOLPRDQE=KRHIEFQNQMKR=PMPJGO>OLP
HOJJQGR6PJPLR/CENI?RAILNQMKRD4ENPHOR(>PMRFONNPGRDP6OF3
NPMHPRBIRJOAONPMORGQD:O;RPGFOECMDQ?RBIRJOAONPMORHPDGPJ3
NPFOECMDQRBIRJOAONPMOLREQ;FQDKR=PMPJPLRDOEQDPGGPLR6PJ3
ONFPJGOM?RP>PMR6PJONFOECMNQMDQR5I<INORAQ=ONHOMNPM?RCMQEK
OA=QNRPHOECMNQMHKMR:PRBOMRFPAMIOEPGRGQMGKAFQDK
EQ;KNQ7QJDQRBIRFPAMIOEPGRGQMGKAFQDKR-KNK6HQMC>NIRONP
2Q96PNOR@<PMOLHPLREQ;KNFQNKHKM8 ""
!*)0
0++0 /'/"
'%,#+#0))0 /*-0-/,"-(%,
Üzüm hasat sezonunun açılmasıyla üzümde rekolte ve ihracat tartışmaları yeniden
büyüdü. Ziraat Odaları ve Ticaret Borsaları arasındaki tartışmanın öncesinde, CHP Manisa Milletvekili Sakine Öz’ün 16 Temmuz ve 6 Ağustos tarihli Meclis konuşmalarında,
hükümete ve ihracatçılara getirdiği çözüm önerilerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı.
Sakine Öz, Meclis’teki konuşmasında, aşırı
rekolte tahmini yoluyla üzüm üreticisinin
mağdur edilebileceğini belirtmiş, Türk
üzümünün yurtdışı piyasalardaki rekabet
sorununun ton başına desteklemeler
ve düzenli bir stok kurulu yoluyla
aşılabileceğini savunmuştu. Milletvekili Öz, yaşanabilecek
sorunlara dikkat çekerek, üreticilerin elektrik borçlarının 6
aylık dönemler halinde ödenmesinin yolu açılmazsa, üzüm
üreticisinin daha büyük kayıplara
sürükleneceğinin altını çizmişti.
Öz, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanı Mehdi Eker’e geçtiğimiz ay,
sofralık yaş üzümün
ihracatına uygulanacak teşvikin
arttırılması
çağrısında da
bulunmuştu.
Gelinen noktada, üzüm
hasadı
başlasa da
üzüm üreticisinin
kaygılı
bekleyişi
yeni bir
boyut
kazandı. Açıklanan 328 bin tonluk yüksek
rekolte tahmininin, üzümü üreticimizin
elinden ucuza alarak kapatmanın bir yolunu da oluşturabileceğini savunan Öz,
üreticiye dayanışma çağrısı yaptı ve
Meclis’teki uyarılarının altını tekrar
çizdi: “Geçen yıl, birlik ve odaların
farklı rekolte tahminleriyle piyasa
speküle edilerek üreticimiz
mağdur edildi. Rekolte tahminleriyle üzüm piyasasını elinde tutan birkaç yandaş firma, çiftçinin
binbir emekle ve umutla ürettiği
üzümü, ellerinden yok pahasına
yani gerçek değeri 5 liranın üstünde
olması gerekirken 2 lira 80 kuruş
gibi bir fiyatla topladı. Buna direnen, "Maliyetinin altında
satmayacağım."
diyen üzümcü ise,
yeni sezonda elindeki üzümü güç
duruma düşerek,
zor şartlarda
satmak zorunda
kaldı. Hasat
başladı, rekolte
tartışmaları
yeniden
canlandı…
328 bin ile
236 bin
arasında
arasında
dolaşan
rekolte tahminleri
arasında üzümcümüzün endişesi artıyor.
Manisalı üreticimiz, rekoltenin açıklanması
döneminde düşen fiyatların ardından
piyasaya olan güvenini yitirmekte, devletin
düzenleyen ve denetleyen, destekleme yoluyla kayıpları onaran müdahalesini talep
etmektedir. Devlet, sosyal devlet olmalı,
piyasanın düzenli işlemesi için stok
kurullarından TARİŞ’e kadar gerekli
yaptırım ve denetimleri
aksatmamalı, hem önlem
almalı hem de üreticisinin ani dalgalarda
boğulmasına karşı can simidini atmalı…
TARİŞ’in üzümde tekrar etkili konuma
gelmesi, stok kurulunun işlemesi, üzüm
üreticisi için olduğu kadar ihracatçımız
için de kritik değerdedir. Üzümün emenate
mal vererek bekletilmesinin yarattığı
sorunları, güvenilmeyen firmalara resmi
geçerliği olmayan kağıtlarla ucuza mal
satmak zorunda kalan üzümcümüzün
birikmiş alacaklarını sürekli hükümete
aktarıyor ve düzenli işleyen bir piyasa için
çağrımızı tekrarlıyoruz. Biz, Dünya çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının yüzde 45'lik
payına sahip bir ülkeyiz. Devlet, bu önemli
pazar payımız için gerek şefaf bir piyasa,
gerekse dünyada rekabet edebilen bir
üzüm üretimi ve ihracatı için aktif rol
üstlenmeli. Bu süreçte üreticimizin üvey
evlat sayılması, belli firmaların işine
gelebilecek, masa başlarında saptanmış
rekolte tahminleriyle yol alınması tehlikesi
asla kabul edilemez. Birilerinin işine yarayacak bir model değil, küçük üreticinin
malının gerçek karşılığını da alacağı,
ihracatçının üzümünü dünyada ezmeyecek
bir düzenin kurulması gerekiyor.
Spekülasyonla üzümcüyü üzen
değil, hak edilen ürün
karşılıklarının ödeneceği, desteklemelerin zamanında yapılacağı bir
yapının acilen kurulması gerekiyor dedi.
(HABER MERKEZİ)
!0$*.,.
)&&)/'-+-0'%,&#
CHP Genel Başkan Yardımcısı
Sezgin Tanrıkulu, Başbakan
Yardımcısı İşler’e "Erzurum İl
Müftülüğü'nün, 'Toplum Yetimleri Camide Buluşuyor Projesi'
kapsamında yetimlerin
evlenip, iş ve meslek sahibi
olana kadar müftülüğün takibinde olacağı iddiası doğru
mudur?" diye sordu.
2QABQJQLR,QMHKF7KDKR(FMINNQ9R+ANPMRGQMQ5KLHQL
EQ<KNKRCNQMQJR7P:Q;NQLHKMKNFQDKRGQNPBOENPR*2%%
2QAJQLNK>K&LQRDCMIR4LPM=PDORDILQLR/P<=OLR*QLMKJINI?
(M<IMIFR+NR%@5G@N@>@1L@LR1*C;NIFR,PGOFNPMOR QFOHP
2INIAIECMR)MC#PDO1RJQ;DQFKLHQREPGOFNPMOLRP:NPLO;?ROA
:PRFPDNPJRDQ9OBORCNQLQRJQHQM?RF@5G@N@>@LRGQJOBOLHP
CNQ7Q>KROHHOQDKLKLRBQDKLQREQLDKHK>KLKR9QGKMNQGGK8R )&NO
*QLMKJINI?RBIRBQ>NQFHQR+ANPM&PRAIRDCMINQMKRE4LPNGGO
(M<IMIFR+NR%@5G@N@>@L@L?R1*C;NIFR,PGOFNPMOR QFOHP
2INIAIECMR)MC#PDO1RJQ;DQFKLHQREPGOFNPMOLRP:NPLO;?ROA
:PRFPDNPJRDQ9OBORCNQLQRJQHQMRF@5G@N@>@LRGQJOBOLHP
CNQ7Q>KROHHOQDKRHC>MIRFIHIM.R+HHOQRHC>MIEDQR(M<IMIF
+NR%@5G@N@>@R9QL=OREQDQNR=PMPJ6PRONPRBIRGQJOBO
EQ;Q7QJGKM.R(M<IMIFR+NR%@5G@N@>@R?1*C;NIFR,PGOFNPMO
QFOHPR2INIAIECMR)MC#PDO1RJQ;DQFKLHQRREQARQNGKRJQ6
JOAORONPRONPGOAOFRJIMFIAGIM.R0ONPR:PR/CDEQNR)CNOGOJQNQM
2QJQLNK>KR(M<IMIF&HQJOR=4MP:R:PREPGJONPMOLOR(M<IMIF
+NR%@5G@N@>@LPRFORHP:MPGFOAGOM.R0ONPR:PR/CDEQNR)CNO3
GOJQNQMR2QJQLNK>K&LKLR=4MP:NPMOLOREPMOLPR=PGOMPFPFPDOL3
HPLRHCNQEKRFKR+NR%@5G@N@>@RBIR;MC#PEORHP:MQNFKAGKM.
2IR;MC#PRONPRON=ONORCNQMQJRGQMQ5KLK<QRBON=ONPLHOMFP
EQ;KNFKARFKHKM.R/CMIFNINIJRQNQLKLK<QRBQ>NKRCNQMQJR;MC3
#PR9QJJKLHQRONRF@5G@N@JNPMOLPRJCLIRONPRON=ONO
GQMQ5KLK<HQLRGQNOFQGR:PMONFOARFOHOM.R +0
,)+)-+)+$+-%*(*#
*'%*)'"("%*)-, &,',
+(-+%#-* *)'"-
Ağustos
Pazartesi
25
7 Şubat
20132014
Perşembe
+-,&)+,!-*&+(+#,)'+$+-,&-(%*)")-,&
',-, &,)+)-#*&*#*&"
DUBLE
KAYMAKAM
Kaymakam İnci Sezer Becel, hem Çeşme’ye hem de Urla’ya kaymakamlık yapıyor. İnci Becel’in eşi ise Çeşme’de Emniyet Müdürlüğü yapıyor
İNCİ SEZER BECEL KİMDİR?
Gaziantep İslahiye İlçesinde dünyaya gelen
Kaymakam Becel İlk, orta ve lise öğrenimini
İslahiye'de tamamladı. 1992 yılında A.Ü.
Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olan
Becel, 1993 yılında İçişleri Bakanlığı'nın açmış
olduğu kaymakam adaylığı sınavını kazanarak
1994 yılında Ordu Kaymakam Adayı olarak
göreve başladı.
8&(89.62(6)6(39,1+798849
8+85 719260343(+356439*8'08)58(8)
77198571*8198581792603!39757172$4
olduğu ilde görev yapma talebinde bulunmuş
ve bu talep, eşiyle aynı yerde üst düzey görev
yapamayacağı için reddedilmişti. Becel ailesi
ise, Türkiye’de bir ilk olmuş oldu.
İzmir’de bir ilk…
Türkiye’de geleneksel
olarak uygulanan, bir
yerin mülki idare amirleri 1.dereceden akraba
olamaz, uygulaması
İzmir’de son buldu.
Çeşme EmMalatya Vali
niyet Müdürü
Yardımcılığı görevinHakan Becel
den, 2011 Yılında İzmir
Çeşme Kaymakamlığına atanan İnci Sezer Becel’in eşi Hakan Becel, emniyet teşkilatında
görev yapıyor. İlginç olan ilk şey, eşi Sezer
Becel’in Çeşme’ye Kaymakam olmasının
ardından, kendisinin de Çeşme’de Emniyet
Müdürü olması…
Hakan Becel’in, eşi İnci Sezer Becel’in Kaymakam olduğu Çeşme’ye Emniyet Müdürü olarak atanması, Türkiye’de bir geleneği yıktı.
Daha önce; Bursa Emniyet Müdürü eşinin
KARI-KOCA ÇEŞME’Yİ YÖNETİYOR
Yaşanan bu gelişmelere göre, eşi ile aynı
ilçede görev yapan Hakan Becel; tüm istihbarat aktarımlarını öncelikle eşi Kaymakam İnci Sezer Becel’e yapmak durumunda olurken,
tüm izinleri de yine eşinden alacak. Ancak, İnci Sezer Becel ile Hakan Becel’in eş olması;
bu işleyişi bozacak ve bu durum devlete zarar
verecek, yorumlarını da beraberinde getirdi.
Yani, her ne kadar resmiyette Çeşme’de bir
mülki idari amir var gözükse de, İnci Sezer Becel ile Hakan Becel’in eş olması; Çeşme’de iki
mülki idari amir var, dedirtti.
URLA DA BECEL AİLESİNE BAĞLI
İlginçlikler bu kadarla da sınırlı değil.
Çeşme’de en üst düzey görevlerde yer alan
Becel ailesinin Kaymakamı İnci Sezer Becel,
aynı zamanda Urla’nın da Kaymakamlığını
yapıyor. Urla Kaymakamı Şehmus
Günaydın’ın ayrılmasıyla kaymakamlığa
vekalet eden Çeşme Kaymakamı İnci Sezer
Becel, böylece iki ilçeye de kaymakamlık
yapmış oluyor. Urla Kaymakamı Şehmus
Günaydın’ın vali olmasının ardından geçen
onca sürede Urla’ya neden kaymakam
atanmadığı ise muamma…
*$,(+-',%,,%,(+-#)(,',
*!
%)*-',$!,#-,(,,#
/.964079.62'8479#W\;[KT[YU\MNZPXY\[EXQ\1IRZYH
4\7@ONQLN\"[VK[SJ[\FMYM\P[AUW[C[T\:G\6W[@[YMNQM
;MPMT\,LYFVZ/RZH\FZYZW\J[KT[YWUT\XDXY\3UKXKWZVX\;[T[YU
7ESZQ\3[BOQL@WO/Y[\RZNQZT\BZVZCZTWZVXYX\[DUTW[RUG\\.ZYX
FZYZW\J[KT[YUY\NZDXWZCZ@X\TLYFVZRZH\COSEOVJ[KT[YU
NZDXWZY\ZCZA\?[PPXA\(VRL@[Y/UYH\4:\7@ONQLN\FMYM
P[AQU@U\[DUTW[S[R[\FZYZW\J[KT[Y\[R[PUYUY\3UKXKWZVX
;[T[YU\7ESZQ\3[BOQL@WO\LW[C[@UYU\JZWXVQZY\1IRZYH
KOYW[VU\N>PWZRX\;[KJ[T[YUSUI\BZ\%ZYZW\;[KT[YUSUIUY
:<\7@ONQLN/Q[\COSEOVJ[KT[YU\NZDXWSZNX\XWZ\PZYX
?MVTXPZ/YXY\T[AUW[VU\[VRUY[\T[R[V\[DUWSUKQUVG\4
7@ONQLN/Q[\P[A[C[@USUI\:G\LW[@[YMNQM\JMPMT\TLYFVZSXI
Antalya-Finike Kaymakam Refikliği, RizeKalkandere İlçesi ve Nevşehir-Acıgöl İlçesi
Kaymakam Vekillikleri görevlerinde bulunduktan sonra, 1995-1996 yılları arasında sekiz ay
süre ile İngiltere'nin Bournemouth kentinde
İngilizce dil eğitimi ile İngiliz genel ve mahalli
yönetimiyle ilgili eğitim çalışmalarında bulunan İnci SEZER BECEL, 1997 yılında staj
programını başarı ile tamamlayarak Konya'nın
Çeltik İlçesi Kaymakamlığına atandı.
Sonra sırası ile; 1999-2001 yıllarında
Adıyaman-Tut İlçesi Kaymakamlığı, 2001-2006
yılları arasında Nevşehir-Gülşehir İlçesi
Kaymakamlığı, 2006-2011 yılları arasında
Malatya Vali Yardımcılığı görevini yaptı. 2009
yılında birinci sınıf mülki idare amirliğine
ayrılmıştır. 29.08.2011 tarih ve 2011/646 sayılı
Müşterek Kararname ile İlçemiz
Kaymakamlığına atanan İnci Sezer Becel
19.09.2011 tarihinde Çeşme’de ki görevine
başlamıştır.
Çeşme
Çeşme
Kaymakamı
Kaymakamı İnci
İnci
Sezer
Sezer Becel
Becel
XWZ\PZYX\?MVTXPZ\PLWOYR[\PZYX\JXV\[K[S[\J[KW[P[C[TQUVG
?MVTXPZH\JO\PZYX\R>YZSRZ\R[E[\PMTNZT\XVQX=[W[V[\R[E[
JMPMT\JXV\EUIW[\PMTNZWZCZTQXVG\?MVTXPZ\FMDWMH
RZSLTV[QXTH\SMVZ==ZE\BZ\N[PFUY\JXV\MWTZ\LWS[\EZRZ=XYZ
R[E[\JMPMT\JXV\[IXSWZ\PMVMPZCZTQXVG\OSEOVJ[KT[YUSUI
(VRL@[Y/UY\VZEJZVWX@XYRZ\BZ\FZYZW\J[KT[Y\[R[PUSUIH
SZBCOQ\3UKXKWZVX\;[T[YUSUI\0[PUY\7ESZQ
3[BOQL@WO/YOY\P>YZQXSXYRZ\JO\TOQWO\BZ\JMPMT\PMVMPMK
PZYX\[K[S[W[V[H\PZYX\O=OTW[V[\OW[KS[P[\RZB[S\ZRZCZTQXVG
7,\[VQXH\JO\PZYX\[K[S[R[\SXWWZQXY\NZNX\LWS[P[\RZB[S
ZRZCZTQXVG\3[XS[\SXWWZQXSXIXY\P[YUYR[\LWS[P[H\SXW9
WZQXSXIXY\RXWXYX\TLYOKS[P[H\LYOYW[\LW[Y\F>YMW\J[@UYU\TL9
VOS[P[\RZB[S\ZRZCZTQXVG+\ #,/"
/)'72$19,& 081
'6*8+89/ 28
*8!759849&828
*2645353)96!43'3
*(/'%13#/3,1+/*2.2-03
*
(/'%1#3%1,+,-2('%1)3(%1
"1.,-+,332(&2.0!012
*2-#03+)'2-.0.0*3%.)#&)-$2*
//13/1&,-1,&&,3'2'01.2#213)
.)3()'.23$,'+213%*)$2
0.01.0!01+213'%.230*2-2*
*2$)%')1+2132.0#21.2-013,
".*,1/13+/!,-3(%-)1.2-012
*2-#03+23+)'2-.0.0*3/(&,+/
%752$1564+6 D[WUK[YUY\T[VKU\T[VKUP[
LWRO@O\NLVOYW[V\YZRZYXPWZ\J[KUYR[Y\EZV\FMY
T[PY[V\NOW[V\R>TMWRM@MYM\JZWXVQZY\7TNXPLY\#K
%ZYZW\;[KT[YU\&ZR[Q\1IQMVTH\';XI\RZ\NZYRXT[
LW[V[T\MWTZSXIRZTX\NLVOYW[V[\BZ\JOYW[VU
D>ISZPZY\NLVOSWOW[V[\SZPR[Y\LTOPLVOIG+
RZRXG\%ZYZW\;[KT[Y\&ZR[Q\1IQMVTH\XYQZVYZQ
=ZYLSZYXYZ\R>YMKZY\LW[P\MIZVXYRZY\T[9
SOLPOY[\>YZSWX\SZN[W[V\BZVRXG\?MVTXPZ$YXYH
ZY\[I\7-0\E[NQ[WU@U\T[R[V\=[VTUYR[WUT
JZTWZPZY\PU@UYW[\NLVOYO\JOWOYRO@OY[\RXTT[Q
DZTZY\1IQMVTH\QLAWOS[\ROP[VWUWUT\D[@VUNU
P[AQUH\TZYRXNX\RZ\JO\NLVOYW[V[H\SMNZJJXAWZV9
XYZ\BZ\ROP[VNUIWUTW[V[\QZATX\F>NQZVRXG\
1IZWWXTWZ\ZSZ@XPWZ\FZDXYZY\TZNXSWZVXY\[CXW
D>IMS\JZTWZPZY\NLVOYW[VUY[\RXTT[Q\DZTZY
7TNXPLY\#K\%ZYZW\;[KT[YU\&ZR[Q\1IQMVTH
' WTZSXIRZH\EZV\FMY\OP[YRU@UYR[
DLCOTW[VUYUY\Y[=[T[NU\XDXY\ZYRXKZWZYZYH
JLVDW[VUYU\Y[NUW\>RZPZCZ@XYX\RMKMYZYH\[NF[VX
MCVZQWZ\FZDXSWZVXYX\QZSXY\ZQSZPZ\D[WUK[YH
XKQZY\[QUWS[\TLVTONO\P[K[P[YH\P[K[S
NQ[YR[VQW[VU\[DWUT\BZ\PLTNOWWOT\NUYUVUYR[\P[\R[
[WQUYR[\LW[Y\SXWPLYW[VC[\XYN[Y\B[VG\;O\XYN[Y9
W[V\JZWTX\RZ\EZV\FMY\P[Q[TW[VUYR[Y\J[KW[VUYR[Y
[K[@U\T[PY[V\NOW[V\R>TMWSMK\EXNNX\XWZ
T[WTUPLVG\0>IWZVXSXI\P[YWUK\[YW[KUWS[NUYG
7S[CUSUI\7-0\E[NQ[WU@UYU\TMDMSNZSZT\P[
R[\T[SA[YP[PU\>YZSNZSZSZT\RZ@XWG
?LAWOSOY\JMPMT\TZNXSXYX\XWFXWZYRXVZY\DLT
R[E[\E[P[QX\SZNZWZWZVRZ\RZ\JXV\ROP[VWUWUT
LWOKQOVS[T\BZ\PZYX\JXV\SZPR[Y\LTOS[
T[SA[YP[NURUVG+\RXPZ\X=[RZ\ZQQXG
.,%--9%-/9
.
&ZR[Q\1IQMVTH\7TNXPLY\#K\LW[V[T\TXSWZVZ
SZPR[Y\LTOROTW[VUYU\R[\K>PWZ\NUV[W[RU\(9
SZTDXPX\[DWU@[\S[ETOS\ZRZY\ALWXQXT[W[V[\BZ
ZSZTDXYXY\E[TTUYU\F[NA\ZRZYWZVZ\SZPR[Y
LTOPLVOIG\7NF[VX\MCVZQX\XPXWZKQXVSZT\XDXY
F[PVZQ\F>NQZVSZPZYWZVZ\SZPR[Y\LTOPLVOIG
1IZWWZKQXVSZ\[RU\[WQUYR[\XKQZY\DUT[VUW[Y
T[VRZKWZVXSXIZ\JOYO\VZB[\F>VZYWZVZ\SZPR[Y
LTOPLVOIG\?[KZVLY\XKDX\IOWSMYZ\SZPR[Y
LTOPLVOIG\8[RZY\ZSZTDXWZVXYX\C[YUYR[Y\ZRZY
XES[WWZVXY\NLVOSWOW[VUY[\SZPR[Y\LTOPLVOIG
(WS[NQ[YH\XYCXRZY\BZ\TUPSZQWX\S[WW[VR[Y
1?&/PX\T[WRUVUAH\D[W[V\N[[QWX\V[RPLR[Y\EZS
1?&\EZS\,3&\[WS[P[\D[WUK[YW[V[\SZPR[Y
LTOPLVOIG\(Y\QZSZW\XYN[YX\E[TW[VR[Y\LW[Y
>IZW\SMWTXPZQ\E[TTUYU\F[NA\ZQSZPZ
D[WUK[YW[V[\SZPR[Y\LTOPLVOIG\0ZYRXT[PSUK
FXJX\P[AUAH\[VRUYR[Y\NXP[NX\XTQXR[VW[V[\A[P[Y9
R[\E[WXYZ\FZWZVZT\A[I[VWUT\S[N[W[VUYR[
D[WUK[YW[VU\N[Q[YW[V[\SZPR[Y\LTOPLVOIG
.ZQXSXY\E[TTUYU\PXPZYWZVZ\SZPR[Y\LTOPLVOIG
;O\MWTZPX\NLP[Y\EUVNUIW[V[H\P[YR[KW[V[\AZKTZK
DZTZYWZVZ\SZPR[Y\LTOPLVOIG\
MKBZQZH\[R[S\T[PUVS[P[H\E[T\XEW[WWZVXYZ
SZPR[Y\LTOPLVOIG\3ZSLTV[NXPXH\EOTOTOH\XY9
N[Y\E[TW[VUYU\[P[TW[V\[WQUY[\[W[YW[V[\SZPR[Y
LTOPLVOIG\(TSZ@XSXI\BZ\EMVVXPZQWZVXSXI
TMDMWMVTZYH\TZYRXNX\JMPMPZYWZVZ\SZPR[Y
LTOPLVOIG\#YN[YW[VUH\=XTXVWZVXYRZYH
XY[YDW[VUYR[YH\[XRXPZQWZVXYRZY\RLW[PU
>QZTXWZKQXVZYWZVZH\[PUV[YW[V[H\=XKWZPZYWZVZH\IOW9
SZRZYWZVZH\JXVJXVXYZ\E[NUS\E[WXYZ\FZQXVZYWZVZ
SZPR[Y\LTOPLVOIG\3ZSLTV[NXPZH\EOTOT[H
[EW[T[\OPS[P[Y\JO\ALWXQXT[W[V[\RZNQZT\BZVZY9
WZVZH\NZNNXI\T[W[YW[V[\SZPR[Y\LTOPLVOIG\
#,/"
(!!* -*)+$*-&"$"(-(,!+&+)',-$-$*++-%(
32-&/3 21/(23 /..,&,*/./3-
)2,-3)-&&2#3 21/(2+23,'0.3$0(0-3,*/$32.21.2-01013,3"-,
&/$/132-&&0!0103,3 21/(2+2
$0(0-0131,$./3/-3"-"132./1,
,.+/!/1/3('.,+/
4006&9'?LAW[S\SUNUV\MVZQXSXYXY\)G:*/XYX
8[YXN[\T[VKUW[S[TQ[RUVG\5*)G<<<\RZT[V\[W[YR[
2)<G<<<\QLY\Q[YZ\SUNUV\MVZQXSXI\P[AUWUVTZYH\::<\JXY
RZT[V\[W[YR[\NXW[WUT\SUNUV\MVZQXWSZTQZRXV+\RZRXG3VG
8OI[==ZV\.OVQQ[K\'0OW[S[\XST[YW[VUYUY\[VQS[NU\XWZ
SUNUV\[W[YW[VU\[VQSUKQUVG\[PB[YCUWUT\BZ\PZS\MVZQXSX
[DUNUYR[Y\>YZSWX\JXV\MVMY\LW[Y\SUNUV\TLYONOYR[\?9
86\MVZQXCXSXIXY\EXISZQXYRZ\LWS[P[\RZB[S\ZQSZT9
QZRXVG\?86H\4<:5\PUWUYR[\SUNUV\[WUSW[VUY[\:4
7@ONQLN$Q[\J[KW[SUK\BZ\:5\[WUS\YLTQ[NUYR[
[WRU@U:G55G222\QLY\SUNUV\T[VKUWU@UYR[\MVZQXCXWZVZ
)5\8XWPLY\?-\>RZSZ\P[ASUKQUVG\
?86\JOFMYZ\T[R[V\SUNUV\ZTXWXK\ROVOSOH\JXQTX
FZWXKXSXH\MVZQXS\ROVOSO\BZ\MVMY\S[WXPZQX\FXJX
JXVDLT\TLYOR[\D[WUKS[W[V\P[ASUKH\JO\NOVZQWZ\ZWRZ
ZRXWZY\BZVXWZVX\RZ\[WUS\ALWXQXT[W[VUYUY
LWOKQOVOWS[NUYR[\RXTT[QZ\[WSUKQUVG\?86\Q[V[=UYR[YH
AXP[N[W[V\P[TUYR[Y\XIWZYZVZT\SMR[E[WZ\ALWXQXT[W[VU
KZTXWWZYRXVXWSXKQXV+\RZRXG\.OVQQ[K\[DUTW[S[NUYR[
'?86H\SUNUV\MVZQXSX\P[AUW[Y\J>WFZWZVRZTX\QMS
XKPZVWZVXYRZ\:)\7@ONQLN\4<:2H\[I[VQZNX\FMYM
XQXJ[VXPWZ\SUNUV\[WUSUY[\J[KW[SUKQUVG\"X=QDX\,[PUQ\0XN9
QZSX$YZ\T[PUQWU\MVZQXCXWZVH\JZWFZWZVXYRZTX\MVZQXS
SXTQ[VUYUY\Q[S[SUYU\AZKXY\N[Q[JXWZCZT\BZP[\Z9
S[YZQZ\JUV[T[JXWZCZTWZVRXVG\5G",0\;ZWFZNX\LW9
S[P[YW[V\XNZ\MVZQXCXRZY\[WRU@UYU\JZWFZWZSZT
T[PRUPW[\?86\RZALW[VUY[\ZS[YZQZ\JUV[TQUTW[VU
MVMYWZVXYXH\:\6C[T\4<:*\\5:\8[PUN\4<:*\Q[VXEWZVX
[V[NUYR[\?86$P[\N[Q[JXWZCZTWZVRXVG\?86H\MVZQXCX9
WZVXSXIXY\XKPZVWZVX\>YMYRZ\OIOY\NMVZ\JZTWZSZWZVXYX
>YWZSZT\[S[CUPW[\FZDZY\PUW\LWRO@O\FXJX\4<:2
PUWUYR[\R[\SUNUV\[WUSW[VUYU\[YRZBOWO\LW[V[T
P[A[C[TQUVG\[YRZBONOI\[WUS\P[AUWS[P[C[TQUVG
[I[V\FMYWZVX\E[VXD\E[=Q[YUY\\FMYM\[WUS
P[AUW[C[TQUVG\ VMYWZVXYX\?86\RZALW[VUY[\ZS[YZQZ
JUV[T[Y\MVZQXCXWZVH\Q[WZAWZVX\E[WXYRZ\S[TJOI\N9
ZYZRXPWZ\?86$R[Y\5<\[B[YN\[W[JXWZCZT\BZP[
[YW[KS[WU\J[YT[W[VR[Y\TVZRX\TOWW[Y[JXWZCZTWZVRXVG
",0\JZWFZNX\LWS[P[YW[V\XNZ\[YW[KS[WU\J[YT[W[VR[Y
S[TJOI\NZYZRXPWZ\P[WYUIC[\TVZRX\TOWW[Y[JXWZCZT9
WZVRXV+\RZRXG\7,\[VQX\8[YXN[\8XWWZQBZTXWX\3VG
8OI[==ZV\.OVQQ[K\';O\PUW\MVMY\JZRZWWZVXH\MVMYMY\?9
86$P[\QZNWXS\Q[VXEXYRZY\XQXJ[VZY\5<\FMY\XDZVXNXYRZ
MVZQXCX\J[YT[\EZN[AW[VUY[\[TQ[VUW[C[TQUVG\ VMYMYM
[YW[KS[WU\J[YT[W[VR[Y\[WUY[Y\MVMY\T[VQU\XWZ\QZNWXS\Z9
RZY\MVZQXCXWZVZ\XNZ\5<\FMY\PZVXYZH\:<\FMY\XDZVXNXYRZ
>RZSZ\P[AUW[C[TQUVG\XV[[Q\;[YT[NUH\[WTJ[YTH\7T9
J[YTH\%\;[YTH\%[V[YQX\;[YT[NUH\.[AU\,VZRX
;[YT[NUH\3ZYXIJ[YTH\?(;H\7WJ[V[T[\?MVT\BZ\#K
;[YT[NU+\RZRXG\
.OVQQ[K\?86\SMR[E[WZ\[WUS\=XP[QU\JZWXVWZYXVTZY
MVZQXS\SXTQ[VUH\S[WXPZQH\XD\BZ\RUK\AXP[N[\=XP[QW[VUH
ZY=W[NPLYH\VZ=[E\A[PUH\MVZQXSXY\NMVRMVMWZJXWXVWX@X\BZ
T[SOLPO\JZTWZYQXWZVXYXY\RXTT[QZ\[WUYRU@UYU\JZWXVQQXG
.OVQQ[K\'4<:5\PUWUYR[H\2<\?-!?LY\LW[V[T
[DUTW[YSUK\LW[Y\SUNUV\SMR[E[WZ\[WUS\=XP[QU\4<:2
PUWUYR[\QLY\J[KUY[\)<\?-\LW[V[T\JZWXVWZYSXKQXVG\;O
=XP[Q[\XW[BZ\LW[V[T\FZDQX@XSXI\PUWW[VR[\LWRO@O\FXJX
2<\?-!?LYWOT\AVXSXY\P[YUYR[\FMJVZH\S[ILQ\BZ
QLAV[T\[Y[WXIX\FXJX\RZNQZT\>RZSZWZVXYZ\4<:2\PUWUYR[
R[\RZB[S\ZRXWZCZTQXVG\)<\?-!?LY\LW[V[T\JZWXVWZYZY
SMR[E[WZ\[WUS\=XP[QUH\;[T[YWU@USUIC[\BZVXWZY\**
?-!?LY\AVXS\BZ\RX@ZV\RZNQZTWZVWZ\JXVWXTQZ\5*
?-!?LY[\PMTNZWSZTQZRXVG\ VZQXCXWZVXSXI\?86\YZ
MVMYWZVXYX\QZNWXS\ZRZVTZY\NLVOY\P[K[S[S[W[VU\XDXY
:G\",0\JXWFXWZVXYX\FMYCZWWZSZWZVXH\4G\8OQW[T[\V[Y9
RZBO\[WS[W[VUH\5G\ VMYWZVXYX\V[YRZBO\[WUY[Y\FMYRZ
FZQXVSZWZVXH\2G\7YW[KS[WU\J[YT[W[VR[Y\[WUY[Y\MVMY
T[VQU\XWZ\[WUS\YLTQ[W[VUY[\FZWSZWZVX\FZVZTSZTQZRXVG
.ZYX\E[N[Q\R>YZSXYXY\MWTZSXI\BZ\DX=QDXWZVXSXI\XDXY
E[PUVWU\BZ\JZVZTZQWX\LWS[NUYU\RXWZVXS+\RZRXG
#/-9%-.-,"
SAYFA 8
SONDAKiKA GAZETESİ >>
İNCE ZIMBALAR
Sabit
İNCE
sabitince1@hotmail.com
KIBRIS TÜRKİYE'YE
İLHAK KARARI ALMALI...
8 GÜNCEL
25
2014
Pazartesi
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
devlet okulundan özel okula geçmek için müracaat etti ve Özel Gündüzalp Rabia Hatun
Anadolu Lisesi’nde okumaya hak kazandı. Devlet desteğinden faydalanmak için 8-18 Ağustos
tarihleri arasında müracaat süresi verildi. Ben 14
Ağustos tarihinde kızımın okuluna gittim, sistem
kapalı dediler ve müracaat yapamadık. Ayın
15’inde de bakanlık, bütün öğrencileri havuzuna
"Diyoruz ki bir zaman limiti koyalım. 2015
yılının sonu ya da 2016 olsun ama Rumlar zaman
limitini, arabuluculuğu ve hakemliği kabul etmiyor. Siyasete girdiğim zaman müzakerelerle ilgili olarak ben bir anlaşma göremedim
çocuklarım da göremeyecek, inşallah torunlarım
görür derken şimdi inşallah torunlarımın çocukları görür demeye başladım"
Evet Kıbrıs sorunu artık bir kangren haline
gelmiştir. O zaman da yazdım, şimdi de söylüyorum Rum tarafının bir anlaşmaya ihtiyacı yok,
onun için de asla anlaşmak gibi bir niyet ile
masaya oturmuyor, sadece dünyayı masaya oturuyorum diye kandırarak Kıbrıs'ı yeniden bir
Yunan adası haline getirmenin hayali ile yaşıyor.
Türk tarafı ise asıl sıkıntıyı çeken, ambargo altında yaşayan bir toplum halinde hayatı sürdürmeye çalışıyor.
O zaman şimdi yeni Türkiye'nin önünde en
önemli meselelerden birisi olarak Kıbrıs duruyor
ve mutlaka bir şekilde çözülmeyi bekliyor. Bence
yapılacak tek iş Atatürk'ün Hatay da yaptığını
yapmak ve Türkiye'ye ilhak kararını almaktır.
Başka da çözüm yolu görmüyorum.
Deprem korkusu
300 kiloya çıkardı
Van'da yaşayan Zahide Uysal, obezitenin pençesine
düştü. Van'da meydana gelen 23 Ekim ve 9 Kasım
2011 depremlerinin ardından korkan Uysal, aniden
kilo almaya başladı. Deprem korkusundan obeziteliğe
düştüğü belirtilen Uysal, kısa sürede 300 kiloya ulaştı.
Yıllar önce eşi vefat eden talihsiz kadına hastalığı
döneminde bakan olmadı. Bakımsızlık nedeniyle durumu her geçen gün kötüye giden 52 yaşındaki
kadının ilgilenilmesi durumunda tedavi olabileceği belirtiliyor. 300 kiloya yaklaşan Uysal, doktorların korktuğu için bu hale geldiğini söylüyor. Türkçe bilmeyen
Uysal, “Doktorlar bana, korktuğun için kilo almaya
başlamışsın dediler. Zamanla yürüyebileceğimi
söylediler, şimdi tedavi olsam iğne ya da ilaç verseler
iyileşebilirim. Ayaklarım ağrıyor, Ankara'ya
götürülsem iyi olabilirim. Yürüyemiyorum, emekliyemiyorum. Üç yıldır bu haldeyim ve yardımcı olacak kimsem yok.” dedi.
Kendisine uzatılacak yardım elini bekleyen Uysal,
bir dönem Konya'da tedaviye başladığında kilo vermeye başlamış ancak tedavisi yarım kalmış. Uzun süre
kaynanasına bakan fakat evler ayrılınca artık kaynanasına bakamayan Sevda Uysal da deprem korkusuna dikkat çekti. Deprem korkusundan dolayı
kaynanasının kilo almaya başladığını anlatan Uysal,
“Evleri yıkıldı, deprem esnasında düştü ve o korkunun
etkisinde kaldı. Konteynerde yaşamaya çalıştı, komşuların yardımıyla geçinmeye başladı. Ramazan'da uzun
süre aç kaldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü'ne başvurduk
ama sonuç alamadık. Ambulans ekibi geldi fakat bir
şey yapamadılar yerinde müdahale edip gittiler. Tansiyon sorunu da var, getirip götüremiyoruz. Tam
teşekküllü bir hastanede tedavi olması gerekiyor.
Geçen yıl 280 kiloydu, Konya'da tedavi ettiğimizde
ayağa bile kalkmıştı. Ancak geldikten sonra ilaçlarını
alamadı, tedavi olamadı. Yeni bağlanan dul maaşıyla
geçinmeye çalışıyor.” dedi.
(CİHAN)
alabilmemiz için mezun olunan okuldan müracaat yapılması gerekiyormuş ama kızımın kaydı
görünmediği için müracaat yapamıyoruz. Şu
anda mağdur olmuş durumdayız, çünkü biz
destek alacağız diye kızımı özel okula gönderiyoruz. Müracaatlar Ağustos’un 25’ine kadar uzatıldı ancak biz hâlâ müracaat yapamadık. Eğer
bu müracaatı yapamazsak zor durumda kalacağız. Bizim yaşadığımız bu sıkıntıyı yaşayan
çok sayıda aile olabilir. Onun için yaşadığımız
bu sıkıntıya bir an önce çözüm getirilmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu.
(CİHAN)
Manisa’nın Turgutlu
ilçesinde ortaokul mezunu
iki öğrenci, mezun oldukları okulda kayıtları
görünmediğinden dolayı
devletin özel okullara
geçen öğrencilere vereceği
eğitim öğretim için müracaat edemiyor
2016 Rio Olimpiyatları’na hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi atleti Kart, “Hayatını bir amaç uğruna değiştiren sporcu olarak” İzmir’e olimpiyat madalyası gururunu yaşatacağını söyledi
Evet Nisan ayında Gazetemiz için kendisiyle
yaptığım röportajdan sonra ben de edindiğim intibaları yazmış, kendi sözlerinden ve müzakerelerin gidişatından dolayı Kıbrıs da Rumlar hiç
bir zaman anlaşmaya yanaşmayacaklar ve bir anlaşma olmayacak diye yazmıştım.
Eroğlu, Rumların müzakere masasına aşırı ve
kabul edilemez isteklerle geldiğine dikkati çekerek, şöyle diyor:
"ARTIK KIBRIS TÜRK'Ü
OLARAK MÜZAKERELERİ
İZLEMEKTEN YORULDUK"
Müzakereleri yöneten birisi olarak birinci
görevinin görüşmelerden anlaşma çıkarmak
olduğunu vurgulayan Eroğlu, "Hiçbir müzakerede taraflar alternatifsiz değil. Hedef anlaşmaya
varmak. Peki anlaşamazsak ne olacak? Bir 50
sene daha uzayacak. Artık Kıbrıs Türk'ü olarak bu
müzakereleri izlemekten yorulduk. Biliyorsunuz
bunun birde psikolojik yönü var. Biz barış
harekatını alkışlarla karşıladık ve kurtuluşumuz
dedik ancak ondan sonra anlaşma olamadı ve ortaya koyduğumuz devleti de dünyaya tanıtamadık"diyor.
almış. Sonra müracaat süresi 25 Ağustos’a kadar
tekrar uzatıldı. Ben 18 Ağustos’ta tekrar kızımın
mezun olduğu okula gittim. Bu sefer de,
‘Öğrencinin kaydı burada görünmüyor.’ dediler
ve ben yine müracaat yapamadım. Devlet
desteği alacağız diye kızım özel okula geçiş
yaptı ancak şu ana kadar para alabilmemiz için
müracaatımızı yapamadık. Şu ana kadar bir
sonuç alamadık. İnşallah 25 Ağustos’a kadar bir
çözüm üretirlerse biz de müracaatımızı yaparız.”
diye konuştu. İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki
Ayşe-Hasan Türkmen Ortaokulu’ndan mezun
olan Elif Nur Erdem de Özel Gündüzalp Rabia
Hatun Anadolu Lisesi’ne müracaat ederek
okuma hakkı kazanmış ancak Sağıroğlu’nun
yaşadığı sıkıntıyı yaşıyor. Elif Nur’un da mezun
olduğu okulda kaydı görünmüyor. Devletin
eğitim öğretim desteğinden faydalanmak için
kızını özel okula gönderdiğini dile getiren babası
İbrahim Erdem, “Bu gidişle devletin vereceği
destekten yararlanamayacağız galiba. Bu desteği
İ
ESHOT'tan
önce eğitim
Şoförleri için “Sürüş Teknikleri Eğitim Merkezi”
kuran ve Türkiye’de bir kamu kuruluşu bünyesindeki
ilk sürücü eğitim alanını kente kazandıran İzmir
Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü,
bugüne dek 2 bin 600 personelini eğitimden geçirdi
Türkiye Otomobil
Sporları Federasyonu’nun
da lisans verdiği eğitim
pistindeki zorlu deneyimler
sayesinde son üç yılda
meydana gelen kaza sayısı
önemli ölçüde azaldı.
İzmir’de her gün 1 milyonun üzerinde yolcu, otobüsle toplu ulaşımı tercih
ediyor. Böylesine büyük bir
sorumluluğu üstlenen
İzmir Büyükşehir
Belediyesi ESHOT Genel
Müdürlüğü, sefere çıkan
yaklaşık 1500 otobüsün
düzen içinde çalışmasını
sağlarken, yolcuların can
güvenliği konusuna da
büyük önem veriyor.
Testler çok zor
Şoförlerin trafikte
karşılaşabileceği ani
tehlikeler karşısında doğru
tepkiyi verebilmesi, yağışlı
havalarda ve kaygan
zeminlerde kullandıkları
otobüsü güvenli bir şekilde
durdurabilmeleri için
gereken beceriler, yoğun
bir eğitim süreciyle
sağlanıyor. En çok önem
verilen konu ise eğitimlerin
sadece teoride kalmaması.
İzmir Büyükşehir
Belediyesi klasik sürücü
eğitimleriyle yetinmeyerek,
aynı zamanda Türkiye’de
bir ilke de imza atıyor.
Ülkemizde bu amaçla kurulan belediyelere ait ilk tesis
olma özelliğini taşıyan
Sürüş Teknikleri Eğitim
Merkezi’nde şoförler, her
türlü tehlikeden kaza yapmadan kurtulmanın yol-
larını öğreniyor. Limontepe’de kurulan ve Türkiye
Otomobil Sporları Federasyonu’nun da lisans
verdiği eğitim pistinde
sürücüler zorlu testlerden
geçiyor.
Kazalar azaldı
Hem teorik hem de
pratik eğitimler kapsamında personel, kuru
zemin ve kaygan zeminde
ani fren uygulamaları,
cisimden kaçma, önden ve
arkadan savrulma, konforlu
duruş, dar viraj dönüşü ve
bisiklet farkındalığı gibi
başlıklar altında eğitime
tabi tutuluyor. Eğitim
pistinde bugüne kadar 2
bin 600 şoföre eğitim verildi. 2010 yılındaki kaza
sayısı 5306 iken, 2013
yılında bu sayı 4505’e
düştü. Eğitimlerden İzmir
Büyükşehir Belediyesi’ne
bağlı diğer birimlerde
çalışan şoför personelin de
yararlanabildiği bildirildi.
Şoför olmak
kolay değil
En az beş yıllık E sınıfı
ehliyet sahibi olan şoför
adayları arasından
komisyon huzurunda zorlu
sınavlardan geçerek
başarılı olan ve sağlık testlerinden geçebilenlerin işe
başlamaya hak kazandığını
hatırlatan ESHOT Genel
Müdürlüğü yetkilileri, tüm
şoförlerin yoğun bir eğitim
sürecinden geçirildiğini
söyledi.
(HABER MERKEZİ)
zmir Büyükşehir Belediyesi Tekerlekli
Sandalye Basketbol Takımı’nda forma giyerken çocukluk hayalinin peşinden atletizme
başlayan Nuri Kart, yeni karbon fiber protez
bacağıyla rüzgara meydan
okuyor. Normal protez
bacakla 100 ve 200 metrelerde Türkiye dereceleri bulunan 33
yaşındaki paralimpik atlet, yeni
proteziyle birlikte hedeflerini de
büyüttü. 2016 Rio Olimpiyatları’na hazırlanan Kart, “Hayatını
bir amaç uğruna değiştiren
sporcu olarak” İzmir’e olimpiyat
madalyası gururunu yaşatacağını
söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin paralimpik atleti Nuri Kart,
karbon fiber yapay protez bacak
yardımıyla 100, 200 ve 400 metrede
dünya rekorlarının sahibi Güney
Afrikalı Oscar Pistorius’un
izinden gidiyor.
33 yaşındaki atlet, konjenital anomali rahatsızlığı nedeniyle doğuştan sağ ayağı ve sağ elinin iki parmağı
eksik olarak dünyaya geldi. Henüz 6 yaşında 6. kez
bıçak altına yatan Kart’ın sağ bacağı diz altından kesildi. Çocuk yaşta yaşadığı talihsizlikler Kart’ı spor
yapmaktan alıkoymadı. 17 yaşında İzmir Büyükşehir
Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nda
forma giymeye başladı. Yıllarca formasını giydiği
mavi-beyazlı takımda attığı sayılarla başarılı bir performans sergileyen Kart, sonra Güney Afrikalı atlet
Oscar Pistorius’un azminden etkilenerek çocukluğundan itibaren hayalini kurduğu
atletizme başladı.
Almanya’dan destek
Normal protez bacakla katıldığı yarışmalarda Türkiye
dere-
celeri elde eden Kart, büyük bir hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken bir yandan da daha iyi
dereceler almasını sağlayacak karbon fiber bacak
üzerinde araştırmalar yapmaya başladı. 22 bin Euro’luk karbon fiber bacağı alabilmek için yabancı
şirketlerle iletişime geçen Kart’ın azminden etkilenen ABD’li protez şirketi John Burger, İzmirli atlete
protez bacağı ücretsiz verdi. Testlerin ve alışma
süresinin ardından bu kez Bayer Leverkusen’in
dünyaca ünlü ortopedisti Thomas Kipping devreye
girdi. Yeni bacağına uyum
sağlayabilmesi için İzmirli
atleti Almanya’ya davet
eden Kipping, 6 bin Euro’yu bulan tedavi masraflarını üstlendi. Kart’a bir
yardımda da Leverkusenli
paralimpik atlet Henrich
Popov’dan geldi. T42 kategorisinde dünyanın önemli
sporcuları arasında yer alan
Popov, karbon fiber protez bir
bacakla koşmanın inceliklerini
Kart’a uygulamalı
olarak
gösterdi. Tüm çalışmaları aksatmadan tamamlayan
Kart, aylar süren antrenmanlar sonunda piste çıkabilecek noktaya ulaştı.
Hedef olimpiyatlar
Daha önce normal protezle 100 ve 200 metrelerde Türkiye dereceleri elde eden Kart’ın şimdi
önünde yeni karbon fiber bacağıyla koşacağı uluslararası şampiyonalar yer alıyor. Önümüzdeki yıl
yapılacak Avrupa ve Dünya şampiyonalarında
başarılı olmak istediğini belirten Kart, asıl amacının
ise 2016 yılında Brezilya’da düzenlenecek Rio
Olimpiyatları’nda madalya kazanmak olduğunu
söyledi. İzmir’i en iyi şekilde temsil edebilmek için
aralıksız çalıştığını ifade eden Kart, “Ayağımın kesildiği günden bu yana tam 27 yıldır bir hayalin
peşindeyim. Her kademeyi adım adım geçtim. Bundan sonrası benim çalışma azmime kaldı. Rio’ya
gidip İzmir’e bir madalya ile döneceğim. Bu söz,
hayatını bir amaç uğruna değiştiren bir
sporcunun sözüdür” dedi.
(HABER
MERKEZİ)
Buca Belediyesi’nden
projeye tam
tam destek
DESTEK
Buca Belediye Spor Kulübü,
TTF Aile Birliği’nin Alaçatı Tenis
Kulüp’te gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projesine destek verdi.
Dar gelirli ailelelerin çocuklarına
tenis malzemesi ulaştırma amacıyla gerçekleştirilen proje kapsamında küçük tenisçiler hayalindeki
tenis kıyafetini çizdi. Tasarımların
derecelendirmesini ünlü televizyoncu Çağla Şıkel yaparken dereceye giren çocuklara ödüllerini
Buca Belediye Spor Kulübü Yöneticisi Esat Tanık verdi.
TÜRKİYE’YE
DAĞITILACAK
Gerçekleştirdikleri organizasyonun “Herkes tenisle tanışsın” sloganını taşıdığını, tenisçilerin 10 TL
bağışta bulunarak dar gelirli
ailelerin çocuklarına tenis
malzemesi yardımı yaptığını belirten TTF Aile Birliği Yöneticisi
Füsun Yergovan, “Tenis sporunu
sevmesine rağmen malzeme sıkıntısı nedeniyle bu sporu yapamayan
çocuklarımız olduğunu belirledik
ve bu projeyi başlattık. Proje kapsamında Alaçatı Tenis Kulübü
üyesi çocuklarımızından da hayallerindeki tenis kıyafetini
çizmelerini istedik. Birinci seçilen
kıyafet federasyonumuz tarafından
tüm Türkiye’ye dağıtılacak” diye
konuştu. Küçük tenisçilerin
tasarımlarını derecelendiren ve organizasyona 4 yaşındaki oğlu
Kuzey Altuğ’la katılan ünlü televizyoncu Çağla Şıkel de, “Küçük
yaşta ben de tenis oynamıştım.
Çocuklarım doğduktan sonra ara
vermiştim. Şimdi tekrar oğlum
Kuzey ile birlikte oynamaya
başladım. Böyle anlamlı bir organizasyonda olmaktan çok mutluyum” diye konuştu. Tasarımların
değerlendirilmesinin ardından 7-9
yaş kategorisinde Dora Dereli birinci, Ceylin Özüdoğru ikinci ve
Ela Yener üçüncü olurken 10-12
yaş kategorisinde Aslı Ege birinci,
Buse Ecem ikinci ve Nil Kumsal
üçüncü oldu. Dereceye giren
küçük tenisçilere raket, tenis çantası gibi armağanlar verildi. Armağanları Buca Belediye Spor
Kulübü Yöneticisi Esat Tanık ve
televizyoncu Çağla Şıkel verdi.
(HABER MERKEZİ)
GELİŞİMLERİNE
KATKISI ÇOK
Kursa katılan miniklerin en çok ilgi gösterdiği
branşların başında ise bale geliyor. Bu yıl ilk kez yaz
döneminde açılan bale kursuna yaşları 5 ile 9
arasında değişen 16 yetenekli çocuk katılıyor. Haftanın iki günü verilen kurslar sayesinde geleceğin balerin adayları bir araya geliyor. Uzman eğiticiler
KARŞIYAKALI
eşliğinde ilk kez baleyle tanışan
minikler, süslü ve renkli kıyafetleriyle dans etmenin keyfini
yaşarken, spor yapmış
oluyor. Bale sayesinde
özdisiplin aşılanan
çocukların beden
sağlığı gelişirken
aynı zamanda
psikolojileri de
olumlu etkileniyor.
HER BİRİ
KUĞU GİBİ
Konak
Belediyesi
bünyesinde ücretsiz
verilen kurslar velil-
kadınlar Zumbayı
ÇOK SEVDİ
Son dönemde popülerliğini artıran Zumba
dansı, Karşıyakalı kadınları da sardı.
Karşıyaka Belediyesi tarafından Bostanlı
Rekreasyon Alanı'nda ücretsiz olarak düzenlenen Zumba dersleri, hem eğlenmek hem
de forma girmek isteyen her yaştan bayanın
tercihi oldu. Her Salı ve Perşembe günü
yapılan Zumba derslerine 3 ayda üç bine
yakın Karşıyakalı katıldı. Karşıyaka Belediyesi’nin Haziran ayı başından bu yana düzenlediği Zumba dersleri, 7’den 77’ye her
kesimden büyük ilgi gördü. Latin dans ritimlerinin, dinamik egzersiz hareketleri ile bir-
Dikili'de temizlik
seferberliği
Dikili Belediyesi ve İZSU
Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa
yürüttüğü çalışmalarla, ilçede
bulunan dere yataklarında temizlik seferberliği başlatıldı. Organize olarak yürütülen
çalışmalarda özellikle temizlik
ve ıslah çalışmalarına hız veriliyor. Dikili Belediyesi ile İZSU
Genel Müdürlüğü'nün ortaklaşa
gerçekleştirdiği çevre dostu
çalışmaları son hızıyla devam
ediyor. Kabakum Mahallesi
sınırları içerisinden denize
dökülen Müsellim Deresi bölgesinde IZSU ekipleri dere
içerisinde, Dikili Belediyesi
ekipleri de dere kıyıları ile
derenin geçtiği havza da temizlik ve bakım çalışması yaptı.
Ekiplerce koordineli olarak
sürdürülen çalışmalarda İZSU
ekipleri dere yatağını dolduran
moloz atıklarını, kayaları, çöpleri, otları ve çamurları hummalı
bir çalışmada iş makinalarıyla
temizleyerek suyun akışını rahatlatıldı. Müsellim Deresi'nde
İZSU tarafından gerçekleştirilen
ıslah ve temizlik çalışmasının
ardından bölgede ilaçlama
yapılarak sinek ve haşere gibi
canlıların üreme noktalarını da
kontrol altına alındı. Çalışmalar
kapsamında Dikili Belediyesi'ne
bağlı ekipler de iki ayrı noktada
görev yaptı. Belediye ekipleri
ilk olarak Müsellim Deresi kenarında ve yakın bölgelerinde
bulunan otların, çöplerin ve
geçmişten kalan molozların
temizliğini yaptı. Ekipler dere
kenarlarını yabani otlarından
temizledikten sonra son olarak
Salihleraltı Elitkent Sitesi bölgesinde geçmişten kalan ve kötü
görüntüye sebep olan 80 tonluk
molozu bölgeden temizledi.
Çalışmalarla ilgili bilgiler veren
Başkan Tosun da, 'Dikili
Belediyesi ile İzmir Büyükşehir
Belediyesi olarak 30 Marttan bu
yana sergilediğimiz dayanışmaya ara vermeden devam
ediyoruz. (HABER
MERKEZİ)
Gavur İzmir demek
büyük haksızlık
İnsan ve Medeniyet Hareketi
İzmir Derneği düzenlenen
törenle açıldı. İkiçeşmelik
semtindeki hizmet binasında
gerçekleştirilen açılış törenine
çok sayıda dernek üyesi ve
siyasetçi katıldı. Kuran-ı Kerim
tilavetiyle başlayan törende
konuşan Hareketin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mehmet
Güney, Türkiye'nin bulunduğu
coğrafyanın bir yenilenme
sürecine girdiğini belirtti.
Türkiye'nin de bu dönüşüm
içinde yer aldığını ifade eden
Güney, şöyle konuştu: "Eski,
kokuşmuş bize yakışmayan eksiklerini devre dışı bıraktığımızda Allah'ın izniyle bu
güzellikler yarın insanımızın da
umudunu artıracak, toplumu
gerçek vicdan sahipleriyle buluşturacak. Burada kaygım şu,
etrafımızda 'Allah en büyük'
deyip de insanların kafası kesiliyorsa, eğer o kepaze ortam
İslam adına hepimize fatura
ediliyorsa bizim daha fazla ders
çalışmamız gerekiyor. İneğe
tapan insanların bulunduğu
Hindistan'da insanlar teknolojiyle almış başını giderken yanı
başındaki Pakistan'da keşmekeşliğin ardı arkası kesilmiyorsa
ders çalışmamız gerekiyor."
İnsan ve Medeniyet Hareketi
Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Mustafa Özen ise
İzmir'in İstanbul'dan çok önce
İslam'ın girdiği bir kent olduğunu, bu şehre "Gavur İzmir" demenin insanlara haksızlık
yapmak anlamına geldiğini,
İzmirliler olarak bu kentin bir
İslam kenti olduğunu göstermek
durumunda olduklarını söyledi.
İnsan ve Medeniyet Hareketi
İzmir Derneği Başkanı Eyüp
Sabri Dinler, açtıkları mekanın
Darul Erkam gibi bir hizmet
içerisinde olmasını ve İslam
Medeniyeti'nin inşaasında önemli bir temel yapı taşı olmasını
dilediklerini söyledi. Açılışa AK
Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı
Abdurrahman Çabuk, AK Parti'nin eski il başkanı Ömer Cihat
Akay, Manisa Şehzadeler
Belediye Başkanı Ömer Çelik
de katıldı. (AA)
ÇOCUKLAR DA
FUAR’DA DOYASIYA
EĞLENECEK
Konak Belediyesi’nden miniklere yaz kursu
Konak Belediyesi’nin okulların kapanmasıyla birlikte tatile giren çocuklara yönelik farklı branşlarda
açtığı yaz okulları miniklerin büyük ilgisini çekti.
Konak Belediyesi Güzelyalı Kültür Merkezi’nde
düzenlenen kurslara katılım yoğun oldu. Hafta içi
ücretsiz olarak açılan kurslarda bale, İngilizce, tiyatro
ve satranç eğitimleri veriliyor. Programlara katılan
minikler aldıkları eğitimle hem kendilerini geliştirme
fırsatı buluyor hem de eğlenceli günler geçiriyor.
erden de tam not aldı. Veliler kursa
yazdırdıkları çocuklarının yapılması zor hareketleri kısa sürede
öğrendiğini görünce ortaya
çıkan başarıyla gurur
duyuyor. Kursa katılman minikler de bale
yapmaktan oldukça
memnun. Tatilden
sıkılan minikler
eğitimlerin verildiği saatleri iple
çekiyor. Hem dans
figürlerini öğreniyorlar hem de cimnastik sporunu
aratmayan figürlerle
spor yapmış oluyor-
lar. Bale yaparken giydikleri kıyafetlerle hepsi birer
kuğuyu andıran minik balerinler, yaz kursunun ardından başlayacak yeni dönemde de baleye devam
etmek istiyor.
leştiği Zumba dansını çok seven
Karşıyakalılar, Bostanlı Rekreasyon
Alanı’nda gerçekleşen derslerde hem spor
yapma hem de eğlenme fırsatı buldu. Derslere bugüne kadar yaklaşık üç bin kişi
katıldı.
yapıyor. Vatandaşların sağlık için ücretsiz ve
bilinçli şekilde spor yapabilmesi amacıyla
gerçekleştirilen Zumba dersleri, kış aylarına
kadar Bostanlı sahilinde devam edecek.
Türkiye’de henüz çok yeni olan Zumba, eğlenceli ve dinamik yapısı sayesinde giderek
yaygınlaşıyor. Bir dans - aerobik programı
olan Zumba’nın pek çok faydası bulunuyor.
Dinamik ve coşkulu müzikler eşliğinde
yapılan Zumba ile yüksek oranda kalori
yakılıyor. Kişinin kondisyonu artıyor ve kaslar
güçleniyor.
(HABER MERKEZİ)
AMAÇ BİLİNÇLİ SPOR
Ücretsiz Zumba dersleri için her salı ve
perşembe sabah saat 08.00’de Bostanlı
Rekreasyon Alanı’nda buluşan
Karşıyakalılar, profesyonel eğitmenler gözetiminde bir saat boyunca dans ederek spor
SiYAH MAVi KIRMIZI SARI
2014
Pazartesi
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
9 GÜNCEL 25
Beni de bekle Rio!
KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu Trabzondaki konferansında 46 yıldır sürdürülen Kıbrıs
müzakerelerinin sonucunu şöyle tarif etmiş
"Toprak konusunda neredeyse elimizdekinin üçte
ikisini istiyorlar. 1974 yılında Rumların 160 bin
göçmeni olmuş ve bunların hepsi hayattaymış
gibi bizden 100 bin kişiyi yerleştirecek toprak istiyorlar. Ondan sonra da bende kalacağını zannettiğim toprağı kendi malına dönme konusunda
birinci tercih hakkı istiyor. Yani o evde ya da iş
yerinde olan Kıbrıslı Türk'ün hakkı olmayacak.
Peki 100 bin kişiye toprak vereceğiz 60 bin kişiyi
de bünyemize alacağız. Onlara, biz nerede yaşayacağız diye sorduğumuzda ise Türkiye'den gelen
göçmenler var, Türkiye'nin buraya göçmen gönderme hakkı yoktur dolayısıyla onlar gider size
yer kalır şeklinde cevap veriyorlar."
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Bitirdiği okulda kaydı çıkmadı
Şadi Turgutlu Ortaokulu’ndan mezun olan
Beyza Nur Sağıroğlu, devlet desteğinden faydalanmak için Özel Gündüzalp Rabia Hatun
Anadolu Lisesi’ne müracaat etti ve bu okulda
okumaya hak kazandı ancak Milli Eğitim
Bakanlığı bütün öğrencileri havuzuna aldığı için
Sağıroğlu’nun kaydı, mezun olduğu okulda
görünmüyor. Babası İhsan Sağıroğlu, “Kızım,
SAYFA 9
MAVi KIRMIZI SARI
YENİ MERKEZLER
KURULACAK
Yaz kursları sayesinde minik bedenlerin tatil
boyunca sosyal yaşamdan kopmadığını belirten
Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, ilerleyen
dönemde kuracakları çocuk ve gençlik merkezleriyle
daha etkin ve nitelikli programlar uygulayacaklarını
söyledi. Pekdaş, "Konak'ın bugüne dek gidilmemiş
noktalarına giderek buralarda çocuk ve gençlik
merkezleri açacağız. Var olan merkezleri de daha
nitelikli ve işlevsel hale getirerek çocuk ve gençlerimizin yanında olacağız" dedi.
(HABER MERKEZİ)
83’üncü İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda çocuklar unutulmadı. Çocuklara yönelik
birçok etkinlik Fuar’da yer
alacak. 29 Ağustos – 7 Eylül
2014 tarihlerinde gerçekleştirilecek İzmir Enternasyonal
Fuarı’nda, çocuklar doyasıya
eğlenecek. 2 Eylül 2014 Salı
günü, Tansaş Sponsorluğunda; “ Pepe Gösterisi”
yeraltı otopark üstü çim
alanda gerçekleştirilecek.
Çocuklara özel Fuar göl yanı
çim alana kurulan “Fuar
Çocuk Köyü” etkinliği İZFAŞ
tarafından İZELMAN
Anaokulu işbirliğinde organize ediliyor. Fuar Çocuk
Köyü’nde 3 ile 7 yaş arası
çocuklara özel eğitimler,
kumaş boyama, yüz boyama,
resim ve müzik gibi aktivitelerle çocuklar için fuar bir
bayram havasında geçecek.
İZELMAN Anaokulları
güvencesi ile çocuğunuzu
bırakıp Fuar’ı rahatça gezebilme imkânı Fuar Çocuk
Köyü’nde olacak. Türkiye’nin
Cumhuriyet ile yaşıt kulübü
Altınordu fuar alanında kuracağı çocuk kulübü ile her yaştan katılımcıya spor dolu
saatler geçirecek. Kapalı tenis
kortu yanı çim alana dev bir
şişme futbol sahası kurularak
1980’li yılların unutulmaz
mahalle maçları; “3 Korner, 1
Penaltı, Mahalle Maçları,
Penaltı Yarışması, Çocuk Aktivite Alanı, Anne Aktivite
Alanı” gibi etkinlikler her gün
fuar ziyaretçilerine eğlenceli
vakitler yaşatacak. 5 no’lu hol
arkası çim alanda yer alacak
Cornetto Band etkinliğinde,
Cornetto ile Karaoke ve eğlenceli aktiviteler fuar ziyaretçileri ile buluşacak.
Mogambo arkası çim alanda
Aslan Max; film gösterimleri,
yüz boyama, cut out max fotoğraf çekimi ve birbirinden
eğlenceli aktiviteler ile minik
fuar ziyaretçilerini ağırlayacak. (HABER MERKEZİ)
FUAR’DA tiyatro keyfi
Tiyatro gösterileri sanatseverleri bekliyor. 83‘üncü
İzmir Enternasyonal Fuarı’nda sanatın hemen hemen
her dalında etkinlik gerçekleştirilecek. Bu bağlamda
tiyatro sanatını içeren birçok etkinlik fuar ziyaretçilerini bekliyor. 30-31 Ağustos ve 1 Eylül tarihlerinde,
Kültüpark içindeki İzmir Sanat Merkezi’nde organize
edilecek tiyatro günlerinde; “Haybeden Gerçek Üstü
Aşk”, “Kız Yemek Yapmadık Yine Dayak Yiyeceğiz”,
“Smyrna’dan İzmir’e 8500 Adım” oyunları sahnelenecek. Tiyatro oyunlarına girişler ücretsiz davetiyeli
olacak ve gösteri öncesi ücretsiz, davetiyeler İzmir
Sanat Merkezi gişesinden temin edilebilecek.
(HABER MERKEZİ)
DOĞRUDAN BAKIŞ
Mustafa
ARSLAN
musarslan1960@hotmail.com
VAY HALİMİZE
Yeni bir dönem başlıyor.
AKP’nin MYK’sı yapıldı.
Malumu ilan oldu.
Seçilmiş Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve başbakan Ahmet Davudoğlu dönemi.
Türkiye’de her şey bazı grupların oluşturmaya
çalıştığı gibi güllük-gülistanlık değil.
Bu ikilinin önünde dev asa problemler var.
Ekonomi uluslararası kuruluşların ifade ettiği
gibi kırılgan. Sanayi üretimi geriliyor. İthalatihracat dengeleri hiç düzelmedi. Özelleştirme
paralarıyla açığı kapatmaya çalıştık. Fakat yarın
satacak bir şey de kalmaz.
Başbakan yardımcısı ve ekonominin patronu Ali
Babacan’ın söylediği gibi gelecek yıl 220 milyar
dolar bulamazsak yandık.
Evet IMF’ye borcumuz yok. Fakat başka yerlere
borcumuz cumhuriyet tarihinde olmadığı kadar
yüksek.
İşinin uzmanı olan Ali Babacan’a karışılmadığı
dönemlerde işler iyi de gidiyor,devlet ihracat yapacak sektörlere yardımcı oluyordu..
Ekonomiyi bile ideolojiye bağlayıp firmaları fişleyip baskı yaparsak felakete doğru gidiyoruz
demektir.
Başkalarının teknolojisiyle de olsa, Yüksek hızlı
trenler yaptık. Marmaray yaptık, Metrolar yaptık. Duble yollar yaptık. Bunlar güzel işler.
Fakat bunlar ekonomiyi geliştirmiyor.
İspanya inşaat yüzünden kriz eğirdi.
İnşaat ithalat yaptırıyor, fakat ihracatı yok. Her
gün açık büyütüyor.
Üretim değil de tüketim toplumu olmuşuz.
Dış politikada ağlanacak durumdayız. Ama
ağlayanımız yok.
Suriye politikamızda öngörülerimizin tersi çıktı.
İç savaş başladığında 6 ay geçmeden Şam’da
olacaktık.
Şimdi 1,5 milyara yaklaşan Suriyeli mülteciler
zor durumda ve ülkemiz için sıkıntılar oluşturmaya başladı. Rahmetli Ramazan el- Buti’yi
küçük görmeyip yetkililerimize ulaştırılmış
mektubuna kulak verseydik böyle olmayacaktı.
Mısır politikamız felaket oldu. Destek verdiklerimiz zindanda çürümeye başladı. İKÖ’nün
genel sekreteriyken Ekmeleddin İhsanoğlu,
ifade ettiği düşüncelerinde haklı çıktı.
Irak, ayrı bir alem. Irak’taki bazı terör gruplarına
yardım yaptığımız ve bundan dolayı “Türkiye
terörist gruplara yardım ediyor” düşüncesi
dünyada yaygınlaşıyor. Bunun için kullandıkları
argümanlar var.
“Ortadoğu’da bizden habersiz yaprak kıpırdamaz” diyorduk. Alay konusu olduk.
Kimseyi eleştirmek maksadıyla bunları yazmıyorum. Biraz bizim politikalarımız, biraz da şartlar bu duruma getirdi.
ABD başkanı Obama, 6 ay başbakanımızla
görüşmüyor. Yerine yardımcısı Biden muhatap
oldu.
30 Mart seçimlerinden sonra Sayın
Başbakanımızı Putin, mecbur kaldığı için
Barzani ve yine mecbur kaldığı için Aliyev
arayıp tebrik etti.
Demokratik ülke yetkililerinden benim
öğrenebildiğim arayan olmadı.
Şimdi de AKP kongresine geleceklerine dair
umutlar hemen hemen yok denecek durumda
olduğu için Sayın Mehmet Ali Şahin’in
söylediğine göre davetiye bile göndermeyecekler.
Daha önce ABD’nin Türkiye’yi dinlediği medyada yer aldı. Fehmi Koruda bunu yazdı.
Şimdi Almanya’nın bizi yıllardan beri dinlediği
ortaya çıktı. Biz niçin bizi dinlediklerini bile soracak durumda değilmişiz.
Bizi dinlediklerini de onlar açıkladılar. Bunun
da bazı politikalar gereği olduğunu unutmamak
lazım.
Devletimizin mahremi diye bir şey kalmadı.
BBG evi gibiyiz.
En gizli bilgilerimiz sızdırılıyor. Kimin ne maksatla sızdırdığını bilmiyoruz.
Adalar gibi, Süleyman Şah türbesi gibi vatan
topraklarını başkalarına vermeye söz verdiğimizle ilgili yayınlar yapılıyor, belgeler yayınlanıyor.
Halbuki “Vatanın her karış toprağı kutsaldır”
diyorduk.
Dünyaya entegre olmamız gerekirken, içimize
kapanık bir ülke olduk.
Artık biz, bir zamanlar dile getirdiğimiz “Model
Ülke” değiliz.
Dış politika sıfır problem yerine hep problem
yumağı.
Doğu ve güneydoğu ile çözüm süreci ayrı bir
muamma. Kapalı kapılar ardında hangi sözler
verildiğinden vatandaşlarımıza tam ve net bilgi
sunulmadığı için kafalar karışık. Herkes bu
konuda yorum yapıyor.
Süreç zarar görmesin diye şehitlerimizi haber
yapmaktan bile korkar hale geldik.
Vatandaşlar, yukarıdakilerin kutuplaştırıcı
beyanlardan dolayı birbirlerine kin ve nefretle
bakışta zirveyi yakalamışlar.
Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ortalıkta konuşulup
duruyor.
Adalete güven yapılan araştırmalara göre asgariye inmiş durumda.
Medya ve özgürlükler konusu ayrı bir alem. Bu
konularda alayvari fıkralar her tarafta anlatılıp
duruyor.
“Kim bu hale getirdi?” diye sormuyorum.
Geçmiş geride kaldı. Önümüze bakmalıyız.
“Yeni Türkiye”yi idare için seçilenler, bu devasa
problemleri çözmeye öncelik vermelidirler.
Yoksa vay halimize.
25 Ağustos
2014 Pazartesi
2013
2013
Perşembe
Perşembe
#('($!/-,
.,..%+0
'.,%0.*%,)%$0*&
*,&+&+&0 "(
Denizli Büyükşehir Belediyesi
ve Denizli İnşaat Müteahhitleri
Derneği (DEİM) işbirliği ile
derneğin toplantı salonunda, müteahhitlere
kazı çalışmaları ile ilgili sunum yapıldı
Büyükşehir Fen İşleri
Daire Başkanlığı
bünyesinde kurulan, Alt
Yapı Koordinasyon Şube
Müdürlüğü ekipleri, Denizli’de faaliyet gösteren
müteahhitlere birimin işleyiş
ve çalışmalarını aktardı. Etkinliğe
Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürü
Ferit Bayram ve ekip arkadaşları ile DEİM
Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi Demirten ve
müteahhitler katıldı. DEİM Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunumu, Koordinasyon
ve Ruhsat Birimi Sorumlusu ve İnşaat Müh.
Naile Peker yaptı. Peker sunumunda, Kentte
kurum ve kuruluşlar tarafından elektrik, su,
doğalgaz, kanalizasyon, telekom gibi bir çok
alanda kamu ya da özel kurum ve kuruluşlar
tarafından yapılacak kazı çalışmaları ve arsa
bağlantıları hakkında müteahhitlere bilgiler
verdi. Sunumun ardından, çalışmaların
uygulanması ile ilgili olarak, katılımcı
müteahhitlerin soruları cevaplandırıldı.
Karşılıklı soru cevap yöntemiyle tartışılan
konular üzerinde bazı müteahhitler
görüşlerini ve değerlendirmelerini ortaya
koyarken, doğabilecek aksaklıkları dile getirdiler. Birim uzmanları da belli bir süreç
yaşanacağına dikkat çekerek, bu süreç
içinde çalışmaların nasıl yürütüleceği
hakkında bilgiler aktardılar. Süreç
içinde bir düzene oturacağını ve
sistamtik olarak bir akış içine
gireceğini izah ettiler.
ALTYAPI KAZILARI ARTIK RASTGELE OLAMAYACAK
Şubenin çalışmaları
ile ilgili olarak, Alt Yapı Koordinasyon Şube Müdürü ve
İnşaat Müh. Ferit Bayram, şu
açıklamaları yaptı.
“Büyükşehir olduktan sonra
Fen İşleri Daire Başkanlığının
altında Alt Yapı Koordinasyon
Şube Müdürlüğü oluşturuldu. Denizli’de tüm kazı izinleri bu birim
tarafından verilecek, tamiratlarla ilgili
olarakta bu birim koordinasyonu
sağlayacak. Vatandaşların kazılan yollar nedeniyle çok fazla etki görmemesi için,
tamiratların bir an önce bitmesi
sağlanacak. Aynı zamanda alt
yapı kuruluşlarının da koordineli bir şekilde kazı
yapmaları sağlanacak. Aynı
yolda birden fazla kazı
yapılmaması için, çalışma
organizasyonlarımız devam
edecek. “ dedi. DEİM Yönetim Kurulu Başkanı Fehmi
Demirten, dernek olarak Denizli’de faaliyet gösteren
müteahhitlere, mesleki olarak
çeşitli alanlarda etkinlikler ve
faaliyetler düzenleyerek hizmet etmeye devam ettiklerini söyledi. Bu gün
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire
Başkanlığı bünyesinde yeni kurulan “Alt
Yapı Koordinasyon Şube Mürdürlüğü” ekip-
lerini misafir ettiklerini ve üyelerine birimin
göstereceği faaliyetler hakkında bilgi
aktardıklarını belirtti.
BÜYÜKŞEHİR’İN GETİRDİKLERİNDEN
FAYDALANMALIYIZ
Demirten, birbiriyle bir bütünlük içinde
faaliyet sürdürecek olan bu birimle, müteahhit arkadaşlarımız arasında, çok yararlı
görüş alış verişi sağlandığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti. “Bu nedir dersek,
kısaca koordineli kazı yapılması, bir şehrin
işleyişi konforlu yaşama, açısından önemli.
Hiç kimse istemez ki caddesinde birden
fazla kazı yapılsın, o sıkıntılara o çamura, o tozlara katlanılsın. Bu bir
koordine, şehir daha koordineli
hale gelecektir. Onun dışında
direk parsel bazlı bağlantılarla
ilişkileri söz konusu, bunlar
ruhsatlandırılacak, bu ruhsat
alınması şu anlama geliyor.
Parsel bağlantıları da ileri
dönemlerde arızaları minimize
etmek, muhtemel arızalarda
bunun sebeplisini
cezalandırılmasını sağlamak. Yani
büyükşehrin güzelliklerinden,
gelişmelerden istifade etmek lazım, bu anlamda kadroların faaliyetli olduğunu
görmekten mutluluk duyuyoruz” dedi.
(HABER MERKEZİ)
! !
/+-)-0#('($!/-,0#/)/"-'/*-0..*0-) /
*-+-+0.,..0..))/*-+"/0'.$).!%$
'.,%0.*%,"%,0*(,/+0- /0*&'&0*,&+&+&
"(0/+-)-0#('($!/-,0#/)/"-'/*+-+0,
/*-')/0- /0*&'&0*,&+&
()/+0.,..)%).,0#('($!/-,0#/)/"-'/
#.!$.+%0*.+0).+.0/!/$$(,0//,0'0!,0,1..10/0!,0, 1PLP@PHR*P>PMMQFO4NIQRGPKMPAJKR!.RGJMIJLRFDLQNRO;CQRFEGERFBLENE
5%1')4NONR3LB QFOGMQR;6?DMID9R1PLP@PHR*P>PMMQFO
FPKONMQLORFERFBLENENER;6?QNR5QNO?MOR=DGDKAQ>OL
=QMQIOGQFO4NQRHQAQKKDLRQHCQKRO;ONR@OLRH6LQN
ID?QNMQIO9R1PLP@PHR)MKBKEME4NIPRID?QNMQNQN
ADKDLRGQCQ:ONONRPLIJNIPNR7QL;QKMQAQNRH6LQNQ<
5QNO?MOR=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQR=PAKPNJR#FCPN
/BMPN<R0P8PFR'PGCPKPCJR+MOR+LJKPN<R0P8PF
=QMQIOGQR=PAKPNJR0EL>PNRQMOR+KGBM<R5%1')
$QNQMR*DIDLDR*P>CEIR$DN76L<R1PLP@PH
*E>HPLJRPFPNR=PKP;R8QR8PHPNIPAMPLRKPHJMIJ9
06LQNRPMPNJNPR7QMQNR=PAKPNR/BMPN<R1PLP@PHMJMPLJN
FQ87OR76FHQLOMQLOROMQRKPLAJMPNJLKQN<R8PHPNIPAMPL
GPKMPAJKR!.RGJMIJLRFDLQNRFERFJKJNHJFJNJN
=DGDKAQ>OLRHPLP(JNIPNR7OIQLOMCQFORIBMPGJFJGMP
=PAKPNR/BMPN4PRHQAQKKDLRQHHO9RPHPNIPAMPLMPR@OL
FDLQRFB>@QHRQIQNR=PAKPNR/BMPN<R@ELPIPRGP3HJ:J
KBNEACPIP<R5QNO?MO4NONR@DGDKAQ>OLROMQR@QLP@QL
GQNOR@OLR@PAMPN7J;RGP3HJ:JNJR@QMOLHQLQK<R,5QNO?MO4IQRNQR8PLFP<R0P8PF4HPRNQR8PLFP<R1PLP@PH4HPRIPRB
BMP2PKRIQCOAHOK9R!.RGJMMJKRFER>PFLQHOGMQROM7OMO
1PLP@PH4HPRFDLQKMORFERFJKJNHJFJR;QKOMIO:OR@O?Q
PKHPLJMIJ9R1PLP@PHR@OLR;BKRGQLIQRGQHKOMOMQLQR@E
KBNEGEROMQHHO9R=DGDKAQ>LONRPLIJNIPNR5%1')4IQKO
PLKPIPAMPLJCJ?R@ELPIPRON2QMQCQRGP3HJMPL9R)MKRIQ(P
@ELPIPR;BKR7D?QMR@OLR3LB QRGP3JMIJ,RIQIO9
.-.
.%!,10/1*11 .%1.-%%
=PAKPNR/BMPN<RKBNEACPFJNJRA6GMQRFDLIDLID
,LB QGOR7QL;QKMQAHOLQNR5%1')RR$QNQM
*DIDLDCD?R*P>CEIR$DN76L4QR8QRQKO3MQLOCO?Q
HQAQKKDLRQIOGBLEC9R)KORKOMBCQHLQMOKRCQFP(QIQN
@ELPGPRFER7QHOLOMIO9R+GNJR?PCPNIPRFERKPGNP:JNP
QMQKHLOKR76HDLDMCQFOR7QLQKOGBLIE9R&"..RCQHLQRIQ
IOLQKMQLMQRQMQKHLOKR>PHMPLJNJR5QNO?MOR=DGDKAQ>OL
=QMQIOGQFOR5%1')<R76HDLID9R'EGEMPLJNRHQCO?MO:O
8QR>QLRHDLMDR@PKJCMPLJRGP3JMIJ9R5P>PR6N2Q
FPNOGQIQR!RMOHLQRFEGENE?R8PLIJ9ROCIOR&RMOHLQGQ
;JKHJ9RRKPHPRGPKJNRFEGENE?RBMIE9R$DMQR7DMQROGO
7DNMQLIQRKEMMPNJN9R)NAPMMP>R1PLP@PHJCJ?R@ENIPN
FBNLPR+MMP>4JNRO?NOGMQRFERFJKJNHJFJR;QKCQGQ2QK9,
1PLP@PH4HPRIP>PR;BKROAMQLORBMIE:ENPRIQ:ONQN
=PAKPNR/BMPN<RA6GMQRKBNEAHER,QHQLRKOR@OLMOKR8Q
@QLP@QLMO:OCO?RBMFEN9R0P8PFR=QMQIOGQ
=PAKPNJCJ?MPR@QLP@QLR@PAHPR1PGJNR=PKPNJCJ?<
!!! !
Günde 3 binin üzerinde aracın giriş yaptığı Denizli Büyükşehir
Belediyesi Otobüs Terminali, ilk 6 aylık döneminde sadece şehir dışı
2 milyondan fazla yolcu kapasitesine ulaştı. Terminalden günde 500
otobüs şehirlerarası sefere çıkarken, 500 araçta ilçelere hareket etti
/,0'01)(*( /$0-1=QMQIOGQFO4NONRHQK
KPMQCIQKORQNR@DGDKRGPHJLJCMPLJNIPNR@OLO
BMPNR5QNO?MOR=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQFOR#HB@DF
0QLCONPMO<R>O?CQHQR7OLIO:OR*PLHR".&4IQN
@QLOR"RCOMGBNENRD?QLONQRGBM2ERKP3PFOHQFONQ
EMPAHJ9R5QNO?MOMOMQLONRGJMMPLIPNR@QLOR>PGPMONO
KELIE:ERHQLCONPMR7Q;QNRCPLHRPGJNIP
%KBNBCOR=PKPNJRO>PHR/QG@QK2O<R5QNO?MO
PMOFOR+@IDMKPIOLR5QCOL<R5QNO?MORCOMMQH8QKOMMQLOR*Q>CQHRDKFQM<R=OMPMR;PLR8Q
EL2PNR5PM@EIPKROMQR=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQ
=PAKPNJR#FCPNR/BMPN4JNRKPHJMJCJROMQ
>O?CQHQR7OLCOAHO9R$6LKQCMORGP3JFJR8QRKBN(BLEGMPR>QLKQFONR@DGDKRHPKIOLMQRKPLAJMPIJ:J
5QNO?MOR=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQFOR#HB@DFR0QLCONPMO<RP;JMIJ:JROMKR7DNIQNR@QLORKQNHONRE?EN
FDLQIOLRQKFOKMO:ONOR>OFFQHHO:O<R7QLQKRAQ>OLRO;O
7QLQKFQRAQ>OLMQLPLPFJREMPAJCRO>HOGP2JNJ
KPLAJMPIJ9R0QLCONPMQ<R7DNMDKRP@BNQR8QR@OMQHMO
BMCPKRD?QLQRR@ONR&RPLP2JNR7OLOARGP3HJ:JRO(PIQRQIOMOLKQN<R@ENMPLIPNR!..RBHB@DFDN
AQ>OLMQLPLPFJRGBM2EME:PR;JKHJ:J<R6:MQIQNR6N2Q
"..R8QR6:MQIQNRFBNLPR..RBMCPKRD?QLQ
HB3MPCR!..RPLP2JNROFQROM;QMQLQR>PLQKQHRQHHO:O
@QMOLHOMIO9R)MKRRPGMJKRI6NQCIQRHQLCONPMIQNR"
COMGBNIPNR(P?MPRKOAONONRAQ>OLMQLPLPFJ
GBM2EME:PR;JKHJ:JRKPGIQIOMOLKQN<R&RBHB@DF
(OLCPFJNJNR8PHPNIPAMPLPR>O?CQHR8QLIO:O
6:LQNOMIO9R
#.-0$1*.'.*.1"/.1/"//0'#
0DLKOGQNONRQNRCBIQLNRBHB@DFRHQLCONPMONONRRPGIJLR>O?CQHR8QLIO:ONORPNMPHPNR5QNO?MO
=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQR=PAKPNJR#FCPNR/BMPN<
@PAHPR%KBNBCOR=PKPNJRO>PHR/QG@QK2ORBMCPKRD?QLQRHQLCONPMR3LB QFONIQRQCQ:OR7Q;QN
>QLKQFQRHQAQKKDLRQHHO9R0QLCONPMRKBC3MQKFONON
KQNHONR;Q>LQFONORIQ:OAHOLIO:ONORKPGIQIQN
=PAKPNR/BMPN<R,?QMMOKMQRAQ>OLRIJAJNIPNR7QMQNRGBM2EMPLJCJ?R@ERIQ8RQFQLOR76LID:DNIQ
>PGLPNRKPMJGBL9R'QNHOCO?<RFHPNIPLHMPLJNR;BK
DFHDNIQR@OLREMPAJCRKBC3MQKFONQRFP>O3RBMIE9
5QNO?MOR>PKRQHHO:ONORPMJGBLR8QRPMCPGPRIQ8PC
QIQ2QK,RIOGQRKBNEAHE9R5QNO?MOR=DGDKAQ>OL
=QMQIOGQFO4NONR@ERQFQLRO;ONR;BKR;P@PRFPL(
QHHO:ONOR8EL7EMPGPNR=PAKPNR/BMPN<R,=ERKBC3MQKFR5QNO?MO4NONR&.RGJMIPRNQLQIQNRNQLQGQ
7QMIO:ONONRP;JKR8QRNQHR76FHQL7QFOIOL9
$PLP JCJ?IPNRRPGIPRFPIQ2QRAQ>OLMQLPLPFJRBMCPKRD?QLQR"RCOMGBNENRD?QLONQRGBM2ERKP3PFOHQFONQREMPACPFJ<R@6GMQR@OLRKBC3MQKFQRIEGEMPNRO>HOGP2JNRIPRKPNJHJIJL9RP3HJ:JCJ?RQFQLMQLMQ
HPLO>RGP?CPGPRIQ8PCRQIQ2Q:O?,RIQIO9R
)+&1+&+
COMMQH8QKOMMQLOCO?<R=PA@PKPNJCJ?R8Q
EC>EL@PAKPNJCJ?MPR@OLMOKHQR5QNO?MOCO?Q<
0P8PF4P<R1PLP@PH4PRNQRGP3JMCPFJR7QLQKOGBLFP
+MMP>4JNRO?NOGMQR>Q3R@QLP@QLR@PAHPNRPAP:J
GP3P2P:J?9R=ENIPNR>O;RKOCFQNONRAD3>QFO
BMCPFJN,RIQIO9
#)(*( /$0-1$/-1*/-"/#
5QNO?MOR=DGDKAQ>OLR=QMQIOGQFO4NONRKQNHONR>QL
GQLONIQRBMIE:ENER8EL7EMPGPNR=PAKPN
/BMPN<,QLQIQRFJKJNHJR8PLFP<RO>HOGP;R8PLFP<RBLPGP
EMPACPKRO;ONR;P@PRFPL(RQIOGBLE?9R0DLKOGQ4IQRGQNO
KELEMPNR&R@DGDKAQ>OLONRO;ONIQ<RAERPNIPRQNR6NIQ
BMPNRQNROGORPGPKREGIELPN<RKQNIOFOGMQR@QLP@QLRGBMP
;JKPNR@DGDKAQ>OLMQLQR6LNQKRBMPNR@OLRKQNHO?9RBK
ADKDLRFOFHQCOCO?ORKELIEK,RIQIO9R0P8PF
'PGCPKPCJR+MOR+LJKPNR8QR0P8PFR=QMQIOGQ
=PAKPNJR0EL>PNRQMOR+KGBMROFQ<R1PLP@PHMJMPLJNRO;Q
FEGERFBLENENER;6?QNR5QNO?MOR=DGDKAQ>OL
=QMQIOGQR=PAKPNJR#FCPNR/BMPN4PRHQAQKKDLRQHHO9
1PLP@PHR*E>HPLJRPFPNR=PKP;RIP<RE?ENRFDLQIOL
;QKHOKMQLORFERFJKJNHJFJNJNR=DGDKAQ>OLROMQR@OLMOKHQ
@OLRIP>PRGPAPNCPGP2P:JNJR@QMOLHQLQK<R@ENIPN
IBMPGJRIEGIEKMPLJRCQCNENOGQHONRPNMPHJMPCP?
BMIE:ENERKPGIQHHO9R+#RPMKR5PNFMPLJ
0B3MEME:E4NENR?QG@QKRBGNPIJ:JRH6LQNONRPLIJNIPN
1PLP@PHR*E>HPLJRPFPNR=PKP;<R=PAKPNR/BMPNR8Q
3LBHBKBMRDGQMQLONQRHQAQKKDLRQIQLQK<R;O;QKRHPKIOC
QHHO9R=PAKPNR/BMPN<RKQNIOFONQRHPKIOCRQIOMQN
;O;Q:ORH6LQNQRKPHJMPNRGPAMJR@OLRHQG?QGQR>QIOGQRQHHO9
06LQN<RBKENPNRIEPNJNRPLIJNIPNRFBNR@EMIE9R
)+&1+&+
2014
Pazartesi
25
17 Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
--(/-+*/)%*+
&3)0bK`WabRGW]`b@;b7a^V_D\_\b=P^Z_W`DW_bR_^bRT]]UZ
P]Z`S_bJa]_\`bM`V_^[_N_bVa^VYOY]XaLbR_^bM`^I`ZQb,`S`]abJ`^
W`^bXa]]b[T]UQb3a\]YOba\]aXaWY\b8Xa]9b[`N_]b8Xa]]9bWa\_
8XT]9Qb5_IR_^bW`^[`bRUbZa[a^b8Xa]]9bRT]]UNUbWTZQb5`EC
S_\_\b_I_b_\Sa\b[T]UQb:`^I_ba]YOK`^_ObWaEXYWT^]a^bE`ZbaXa
W_WT^]a^FbSYHaZVa\bK`WabSTNUZVa\bZT^U\UWT^bJTOIabKaZ_V
M`I_^_WT^]a^Qb)PZSbTVTXTR_]bRT]]UNUb[abKa^bX`S`]aQb5`^
W`^b`^^a^_Fb)aXRT^MJ_\_b[T]UQb:a]`^_]`^bVaOYWT^Qb<\V`^\`V`
M_^_\b8`^^a^_9bWaLY\b11bVa\`bKa^bSaVY]YZQb)aXRT^MJ_\_bT
Za[a^bRT]b[`N_]Fb$11bZa[a^bRU]aR_]_^S_\_LQbA`\V]`WFb.T]]SC
.TWH`bJ`ES_b[T]UQb.a\M`b.TK`^bWTZbSaVYWT^QbbaWbZUW^UZ
Ka^b*1bR_\b0U^TD]UZbXT[`]_\[`Q
7T^SHJ`bLaV`\bS`R_]Q
=`Z\`bWaVbMa\_Qb$1bS`\`bG\H`b*1bX`V^`bV`Z\`S_bT]a\a
8:`X_S_bKa^9b[`\_WT^[UQb6_X[_bT^Va]YZbX`MaWaVVa\
M`I_]X_WT^Qb1bX`V^`Fb1bX`V^`Qb@]]aJb\`bK`^[_WS`Qb;TWC
]a^[abW`^bWTZb[`X_^baVaHaZQb3aVbRT]b[aFb@]]aJbK`^M_S_
T][UNUb_I_\bZTWbRT]b[`N_]Qb5aKaWT]]a^Y\[aZ_bM`]_OX`
XUaLLaXQb7`MaSUSDUFb@V]aSDYb-\U^DUbM`IV_XFbGL`]bUIaZ
EaV]aXaSYbKa^Qb5a\Ma^]a^ba]XYWT^ba^VYZbGL`]bUIaZ]a^YQ
A`]`[_W`b3`O_ZGWD`b8</7@.;9bZTWaHaZXYObGL`]b"`V]`^
_I_\Qb-bZa[a^bRT]Qb`\M_\]`^bRGW]`b[`b?aZ_^b?UZa^a\Y\b[UC
^UXUb?a^Z]YbXY#b-^a[ab[abR_^bRT]]UZbKa^Qb5`ES_\[`bRT]
RT]bZ^`[_bZa^VYQb;a^VYbRT]bT]a\Y\bRT^HUb[abRT]Qb5a]_W]`
Ra\Za]a^Y\b[abRT]bRT]ba]aHaNYbKa^bKaVa\[aOVa\Q
0Kb[`S`\bJ`^bO`W[`\bRT]QbBaNbVaOb`KbT]UWT^Qb@]a\bR_^
Va\`b[aJaba]YWT^Qb-bZa[a^bRT]bZ_Fb\`^`[`WS`bX_]]`VbR_^
Va^a?Y\abSP^`H`ZbRT]]UZVa\Qb;`\[_bZ`\[_X`bST^UEb[U^UWC
T^[UXb8AUbRT]]UZb\`^`W`bZa[a^9b[_W`Qb/T\U\[abL_^K`W_
MG^[PZQb-bZa[a^bRT]]UZbP]Z`S_W_LbZ_FbTbRT]]UZbP]Z`bWG\`C
.)/
.)./
.#)# /
V_X_\`b[`bWa\SY[YQb!UXJU^RaOZa\]YNY\[abK`
AaORaZa\]YZVab[abRT]]UZb[G\`X_bRaO]a[YQbAUMP\`bZa[a^F
[aJab[TN^USUb8`SZ_b=P^Z_W`9[`b$b!UXJU^RaOZa\YXYL
T]U^[UFbR_^b[`bAaORaZa\YXYLQbAT]]UZVa\b\`bWaEaHaNYXYLY
OaOY^[YZQb6_X[_baW\Yba\[ab*b!UXJU^RaOZa\YXYLb*b[`
AaORaZa\YXYLbKa^QbAUbZa[a^bRT]]UZbSa[`H`b=P^Z_W`D[`
Ka^Qb@]]aJbR_\bR`^`Z`VbK`^S_\Qb
&31/"/31"/32*2/*/13
32))@.bG\H`bWaL[YXbRUbZGO`[`Qb8AG]M`X_LbJYL]a
R_^bX`LJ`EbIaVYOXaSYbT^VaXY\abM_[_WT^9b[_W`Q
=P^Z_W`D\_\bRUbZT\U[aZ_bJaVa]YbET]_V_ZaSY\aFb`\baLY\[a\
KU^[UX[UWXaLbET]_V_ZaSY\ab[ab[_ZZaVbI`Z`^`ZQ
=Y\a\bT]Xa[YQb;_XR_]_^bR`]Z_b[`b_SV`[_Z]`^_bRUW[UQ
:`I`\bLaXa\b_I_\[`bRG]M`b_W_[`\b_W_W`bZa^YOVYQbAaOVabJ_I
Z_XS`\_\bH_[[_W`ba]Xa[YNYbR_^b8X`HLUE9bM^URUb26<Bba[Y
a]VY\[ab[P\Wa\Y\bRaOY\abR`]abT][UQb@X`^_Za\
:`\`]ZU^XaWYbR_]`b8A_LbRGW]`S_\_bMG^X`[_Z9b[`X`
\TZVaSY\abM`][_b26<BbZa^OYSY\[aQ
._KaW`VbTbZ_Fb26<BD_\bRPWPWPEbS`^E_]X`S_\[`
=P^Z_W`D\_\b[`bG\`X]_bZaVZY]a^YbT]XUOQbBTN^UbWa\]YO
R_]`X`XbaXab_[[_abRUQb/T\U\[abTb26<BbRPWP[PFbRPWP[P
=P^Z_W`D\_\bRaOY\abO_X[_]_Zb8ZPIPZ9bR`]abT][UQ
AG]M`[`b_SV_Z^a^YbK`b_OR_^]_Z]`^_X_L_bRTLXaSYbR_^bWa\aF
R_^b[`bZa]ZVYbZT\ST]TS]UZbIa]YOa\]a^YXYLYF
[_E]TXaV]a^YXYLYb^`J_\ba][YQb@^a[a\baW]a^bM`IV_bJ+]+bJaR`^
WTZQb8(`bT][UbRUbKaVa\[aO]a^YXYLaFba^a]a^Y\[abR`R`]`^b[`
Ka^9b[_W`bST^aXYWT^ULbIP\ZPbWaWY\bWaSaNYbKa^QbaZaVbS_L`
R_^bO`WbSGW]`W`H`N_XQb<SV`^bH_[[_W`ba]Y\b_SV`^ba]XaWY\F
RY^aZY\b1bZT\ST]TS]UZbIa]YOa\YXYLYFb26<BbaS]Y\[a
=P^Z_W`D[`b bX_]WT\Ub^`J_\ba][YFba]aHaZQbBaJabG\H`
WaL[YXFbR_L_Xb<S]aXHY]a^Y\b26<BD`b8XaJa]]`\_\bWa^aXaL
ITHUZ]a^Y9bMGLPW]`bJTOMG^P]PbR_I_X[`bRaZVYNY\YQQQb
@XabRUbRaZYObaIYSY\Y\bST\UbWTZQbA`]]_bZ_FbRPWPW`\
26<BbV`J]_Z`S_bZa^OYSY\[abX`[`\_b[P\WabS`^VbV`[R_^]`^ba]C
XaWab[TN^UbM_[`H`ZQbA`]Z_b[`Fb26<BbRUbV`[R_^]`^_
a]Xa\Y\bRaJa\`S_bT]a^aZbT^VaWabIYZa^Y][YFbR_]`X`XQ
=P^Z_W`D\_\bSYZY\VYSYb[abVaXbRU^a[abRaObMGSV`^`H`ZQbAUbVC
`[R_^]`^ba]Y\Y^Z`\b=P^Z_W`bRU\ab[`SV`ZbK`^S`bR_^b[`^VFbK`^C
X`S`bR_^b[`^VQbB`SV`ZbK`^X`LS`b8]US]a^a^aSYbV`^G^`
[`SV`ZbK`^`\bP]Z`9bZT\UXU\ab[PO`H`ZQbB`SV`ZbK`^_^S`
26<BbLaV`\bJ`[`?bT]a^aZbMG^[PNPb=P^Z_W`DW_b_W_H`bJ`[`?
WaEaHaZbK`b=P^Z_W`DW`b[TN^UbJa^`Z`V`bM`I`H`ZQ&W]`
SY\Y^[a\bVTE]abVP?`Z]`b[`N_]Qb
;`\V]`^_X_L[`bV`^G^b`SV_^X`W`bRaO]aWaHaZQb5`^bR_^_bR_^
_\V_Ja^bZTXa\[TSUbT]a\b26<BbX_]_Va\]a^Yb=P^Z_W`DW_bH`C
J`\\`X`bI`K_^`H`ZQbaV`\bKa^bT]a\bETVa\S_W`]_\_b_W_[`\
_W_W`bJa^`Z`V`bM`I_^`H`ZQbAPWPZbZ`\V]`^_X_L_bR_^`^bV`^G^
T[aNYbJa]_\`bM`V_^`H`ZQb=P^Z_W`bJ`^bO`W`b^aNX`\b26<BD`
Za^OYbWaEY]aHaZbTE`^aSWT\]a^Yb[`SV`Z]`X`ZV`\b_XV_\ab`[C
`^S`bRUbZ`Lb[`b26<Bb=P^Z_W`D[`Z_b?aa]_W`V]`^_\_ba^VY^aHaZQ
:P\`WbSY\Y^]a^YXYLYbVaXbT]a^aZbZ`KM_^`bI`K_^`H`ZQb-bWPLC
[`\b=P^Z_W`D\_\bRUMP\b`\bG\`X]_bST^U\Ub26<BD[_^Q
@Xab@\Za^aD[abRU\U\b?a^ZY\[abT]a\bJ`\PLbWTZVU^Qb
%2-*3/22
*213"3&2-)'(*-3
03))baWY\[a\b_V_Ra^`\bAaORaZa\]YZbZT]VUNU\abTVUC
^aHaZbT]a\b@JX`VbBaKUVTN]UD\UbAaZa\]YNYb_]`b_]M_]_bITZ
`]`OV_^[_XQb3aEVYNYbJaVa]a^Y\FbWa\]YObG\MG^P]`^_\
=P^Z_W`DW`bK`bJaVVabRG]M`X_L`bEaJa]YWabXa]bT]aHaNY\Y
J`EbWaL[YXbK`bJaZ]YbIYZVYXFb[aJab[abIYZaHaNYXQ
BaKUVTN]UD\UbS_WaS`VI_bT]a^aZbSaW?a]a^b[T]USUb`]`OV_^[_XF
J+]+b[ab`]`OV_^`R_]_^_XFb`]`OV_^`H`N_Xb[`Qb@XabR_^bZT\U
\`VQbBaKUVTN]UD\U\ba[YbO_X[_W`bZa[a^bJ_IR_^bLaXa\
aZI`]_b_O]`^`Fb_Ja]`]`^`FbZUET\ba^aL_]`^`Fb_Oa[aX]a^Yb_]`
WaZY\b_]_OZ_]`^`bZa^YOXa[YQb-^VaWab[GZP]`\bT\HabE_S]_ZV`
[`ba[YbJ_IbM`IX`[_QbAUbZGVPW`b_Oa^`VQ
A`\_XbaIYX[a\FbR_L_XbaIYXYL[a\b[`N_]QbAaLYb8XaZC
RU]9b_Oa[aX]a^YbaIYSY\[a\bZGVPW`b_Oa^`VQbA`\bRUb8P\]P9
_Oa[aX]a^Y\Y\bZT]aWbZT]aWbBaKUVTN]UD\abM_[_Eb_O
_SV`W`R_]`H`N_\_Fb_Ja]`bEaLa^]YNYbWaEaR_]`H`N_\_bLa\\`VC
X_WT^UXQ
:G^[PNPXbZa[a^YW]abBaKUVTN]UD\U\bVa^LYbRUb_O]`^`
XPSa_Vb[`N_]bM_R_b[U^UWT^QbBaKU]bRTW\U\[aWZ`\bRUb_O]`^_
RaOZaSY\Y\bWaEXaSY\ab[abXPSaa[`b`[`H`N_\_bJ_IbLa\\`VC
X_WT^UXQbAa\abSa\Z_b[a\a\Y\bZUW^UNUbZTEa^SabT^a[a\
ZTEa^bM_R_X`bM`]_WT^Qb
30%030&0%3
3aZY\bMGL]PNPb_]`bULaNabRaZY]XaWaHaNY\YbMGLPXPL
RTLU]Xa[a\bG\H`ba\]a[YNYXYLbLaXa\Q
+,30(-.)'.3+!#,3$2 21
,%+''*$
.#.!.&
&/..
*$-+%,%,/"*,-
&\H`bR_]_\`\bRaLYbJUSUS]a^YbR_^b[aJabJaVY^]aWa]YX
>B_\]`^ba^aSYb[_Wa]TM>bX`HaL_bR_^b_?a[`[_^bK`bZaSV`[_]`\
Xa\ab>?a^Z]Yb[_\]`^`bX`\SUEb_\Sa\]a^ba^aSY\[ab[_Wa]TM>C
[U^Qba^Z]Yb[_\]`^`bX`\SUEb_\Sa\]a^ba^aSY\[abGV`[`\bR`^_
SaKaOb[YOY\[ab[ab_]_OZ_]`^bT]XUOFbRUb_\Sa\]a^bR_^R_^_\_
Va\YXYOFbT^VaZ]YZbK`bZTXOU]UZbWaEXYOFbR_^bZYSXY\[a\
,PS]PXa\]a^bZYLba]XYOFb[_\ba[aX]a^YbR_^ba^aWabM`]`^`Z
Va^VYOXa]a^bWaEXYOFbRa^YObK`ba\V]aOXa]a^bWaEa^aZ
_]_OZ_]`^bZU^XUOFbGV`Z_]`^_bZ`\[_b[_\]`^_\`b[aK`Vb`VX`Z
_I_\bIaRa]a^bMGSV`^X_O]`^[_^Qb
AUbS`R`E]`bK`bRUbXa\a[ab>[_Wa]TMbX`O^UbXUFb[`N_]
X_Fb?aW[a]YbXYFbLa^a^]YbXYFbT]Xa]YbXYbT]XaXa]YbXY>
ST^U]a^Yb[abVa^VYOXa]a^Yb[abW`^S_LbK`
?aW[aSYL[Y^Q=a^VYOXaWabK`b_]M_]_]`^_bUWa^XaWab[`N`^bT]a\
[_Wa]TMb_S`bWaZY\bLaXa\]a^[abEaEa]YNY\bRaO]aVVYNYbK`
aXaHYb5^_SV_Wa\]YNYbWaWXaZbX_SWT\`^]_ZbT]a\b[_Wa]TMC
[U^Qb<W_b\_W`V]_bT]XaWa\bZ_XS`]`^_\ba]`WJ_X[`
ZT\UOXaWabK`S_]`bZY][YZ]a^Yb[_Wa]TMbZT\USU\[abR`\
WY]]a^[a\bR`^_bRUbUWa^YWYbWaEYWT^UXQb0\bST\ba]VYbaW
Za[a^bG\H`Z_bR_^bWaLYX[ab[abRU\UbWaEXYOVYX
>A`\_XbZT\UOXa]a^YXbK`bWaLY]a^YX[abJ`[`?_XF
[_Wa]TMU\b?aW[abK`bXUJV`X`]b^_SZ]`^_\`b[_ZZaVbI`ZX`ZF
XPS]PXa\]a^Y\bRaOVab>V`R]_NFbV`XS_]bK`bHaL_Eb_Xa"
T]UOVU^Xa>bT]XaZbPL`^`bMPL`]bJ`[`?]`^_\_
M`^I`Z]`OV_^X`]`^_b_I_\b[_Wa]TMabT]a\b_JV_WaI]a^Y\Y\ba]VY\Y
I_LX`ZFbXPS]PXa\bM^UE]a^Y\bRUbZT\U[aZ_b?a^Z]Y
WaZ]aOYX]a^Y\ab[aWa\a^aZbR_^R_^]`^_\`bGV`Z_bXUaX`]`S_
WaEXa]a^Y\YbG\]`X`W`bZaVZY[abRU]U\XaZFbGV`Z_\[`\
G\H`bZ`\[_ba^a]a^Y\[ab[_Wa]TMUbV`OK_Zb`VX`ZV_^Q>
>BP\WaXYL[ab_\Sa\b_]_OZ_]`^_bRaOb[G\[P^PHPbR_^bJYL]a
[`N_O_WT^QbAUb[`N_O_Xb^PLM+^YbG\P\[`bSaNabST]a
SaK^U]UEb[aNY]XaZFbJaVVabXa\`K_bKa^]YZbRaZYXY\[a\bWTZ
T]XaZb[abKa^[Y^%bZGZPb[`^_\]`^[`bT]a\Fb[a]]a^YF
ZY^Y]XaXaZb_I_\bSaNabST]ab`N_]S`b[`bZGZPbK`bMGK[`S_bWC
`^_\[`bZa]a\bIY\a^]a^bM_R_bT]XaZb[abKa^[Y^Qb
<Z_\H_bT]UOU\b`\bG\`X]_bOa^V]a^Y\[a\bR_^_F
>XPOV`^`Z]`^_b<S]aX>bT]a\bM^UE]a^Y\bZ`\[_ba^a]a^Y\[a
[_Wa]TM]a^FbR_^]_Z]`^FbR_^]_ZV`]_Z]`^bT]UOVU^XaZ%bT^VaZ
[`N`^_bZT^UXaZFbMPI]`\[_^X`ZbK`b\`S_]]`^bRTWU
WaOaVXaZb_I_\b[aWa\YOXaWabK`bCM`^`ZV_N_bZa[a^CbT^VaZ
?aa]_W`V]`^`baNY^]YZbK`^X`ZV_^Qb;GZbK`bMGK[`bSaN]aXa
a]Y\[YZVa\bST\^abGV`Z_b_]`b[_Wa]TMU\b^_SZ]`^_baSMa^_W`b_\C
`H`ZFbRUbI`O_Vb?aa]_W`V]`^b[`N_O_Xb^PLM+^Y\Y\bWG\P\PbR`C
]_^]`X`[`bXPS]PXa\]a^Y\b[abG\`X]_bEaW]a^YbT]XaSY\abWC
T]baIY]aHaZVY^>bB_Wa]TMbZT\USU\[aZ_bZ_VaRYXY\bG\C
SGLP\[`\Q
>5^_SV_Wa\]YNY\bKaLM`I`X`W`H`N_bKaL_?`]`^_\[`\bR_^_
X_SWT\`^]_Z%bWa\_bRPVP\b_\Sa\]a^Yb5^_SV_Wa\]aOVY^XaZ
_I_\bIaRabMGSV`^X`ZV_^bK`bRU\Ub[abaSY^]a^[a\bR`^_
WaEXaZVa[Y^QbAU\ab^aNX`\b,PS]PXa\]a^bT\]a^]ab[_WaC
]TMb_I_\[`bT]XUO]a^Fb>5^_SV_Wa\]a^Yb,PS]PXa\]aOVY^XaZ>
aXaHYb[ab[aJ_]bR_^ITZbXaZSaV]a^]abR_^ba^aWabM`]_E
MG^POXPOFbVa^VYOXYOFbT^VaZbRaLYb_O]`^bVUVXUO]a^[Y^Q
AUMP\bWU^Vb[YOY\[abWaOaWa\b[_\[aO]a^YXYLbWTNU\bR_^
X_SWT\`^]_ZbVaa^^ULUbZa^OYSY\[abRU]U\UWT^]a^bK`bT^a[aC
Z_b[_\b^`JR`^]`^_X_LbI`O_V]_bXaZSaV]a^]ab5^_SV_Wa\bK`
3aJU[_b[_\ba[aX]a^YW]abR_^ba^aWabM`]_WT^Fb[_Wa]TM]a^
WaEYWT^]a^Q
>AUb\TZVa[abG\`X]_bT]a\%bZY^XYLYbI_LM_]`^`b[_ZZaVb`VC
X`ZFb[`\M`W_bRTLXaXaZFbZ+^bLa^a^bJ`SaRY\Yb_W_
WaEXaZVY^Qb0N`^bRUbI`O_Vb[_Wa]TMb<S]aX>Y\bK`
,PS]PXa\]a^Y\bX`\?aaV_\`b[`N_]FbLa^a^Y\abT]U^SabL_\Ja^
T\[a\bULaZb[U^XaZVY^Q
>,PS]PXa\]a^Fb>B_\]`^ba^aSYbB_Wa]TMb<I_\b7aEa]YZ
;T\S`W_bX_SWT\U\U\bR_^bEa^IaSYbT]XaZbPL`^`>b[_Wa]TMa
M_^X`L]`^FbZ`\[_b[aKa]a^Y\Y\bOUU^]UbR_^b>X_SWT\`^_%bWa\_
[aK`VI_S_FbVa^a?Y>bT]a^aZb[_Wa]TMabM_^`^]`^Q>
AUbSGL]`^bK`b[aJabM`\_ObR_]M_b_I_\bOUbZ_VaRYXa
RaZY]aR_]_^bB_Wa]TMbK`b;U^VU]UOb=a^VYOXa]a^YFb?UZ
3aWY\]a^YFb*1$$Q
A`\_Xb>?a^Z]Yb[_\]`^`bK`b_\a\I]a^abRaN]Yb_\Sa\]a^b_]`
,PS]PXa\]a^Y\b[_Wa]TM]a^Y>bZT\USU\[aZ_b[POP\H`X
WUZa^Y[abGL`V]`[_N_XbM_R_[_^%bJ`^Z`S_\b[POP\H`S_bZC
`\[_\`%baXab_\Sa\]a^abSaJ_EbT]Xa[YZ]a^Yb[POP\H`W_bWPZC
]`X`ZbJaZSYL]YZVY^bK`baJ]aZb[YOY[Y^Q
+,30(-.)'.3+!#,3$2 21
Fotoğraf: Zeynel Abidin Dağtekin
&+"+$/-/"+*-/,
('-(
!(',,/
$,.!.&
/P^E^_LbWTZQb6aOY^VXaFbV`^SbZGO`bWTZQ
!UXJU^RaOZa\Yb:P]b@\Za^aD\Y\bJaKaSY\YbHPX]`W`
[GZVPQb4:G^P\[PNPbZa[a^YW]aDb[_W`bRaO]a[YbSGL`F
4:G^`K_b[`K^a]aHaZba^Za[aOYXYLb@JX`VbA`WDbV`SE_V_W]`
\TZVaWYbZTW[UQb/a[`H`bWPZS`Zb^aZYX]Yb'a\ZaWaD[a\
[`N_]FbS_WaS`V_\bRPVP\bX`Z+\]a^Y\[a\bMG^P\PWT^[U
@JX`VbBaKUVTN]UD\U\b_SX_bK`bH_SX_Q
0^[TNa\b[ab4Za^[`O_XDb[`[_N_bBaKUVTN]UD\U\b`]_\_
Za][Y^a^aZb4RaORaZa\]YNY\YDb^`SX`\b_]a\b`VV_Qb@[aW]YNY
[`X`Zb]aLYXbaS]Y\[aQb:`\`]bRaOZa\]a^b4aVaXaDb[`N_]F
4S`I_X]`DbMG^`K`bRaO]a^Qb(_Ja_bZa^a^Yb[`]`M`bK`^`H`Z
IP\ZPQb'a^OaXRabMP\ZPbT]aNa\PSVPbZT\M^`[`Q
BaKUVTN]Ub4V`Zba[aWDQb.aZ_ES_LQb3a^YObT]XaWaHaZQ
;T\M^`b?T^Xa]_V`FbZa^a^bT\aW]a\aHaZbSa[`H`Q
0^[TNa\DYbUNU^]aXab[aJabG\`bIYZaHaZQ
=P^ZbS_WaS`V_\_\bWaOa[YNYb_]ZbG^\`Zb[`N_]bRUQb=U^MUV
&La]bK`b/P]`WXa\bB`X_^`]bEa^V_]`^_\_bRY^aZa^aZ
'a\ZaWaDWabIYZVYQb&La]b[abB`X_^`]b[`bSa[`H`bM`\`]
RaOZa\b[`N_]Fb0^[TNa\bM_R_b]_[`^[_Qb5`^b_Z_S_b[`
a^ZaSY\abRaZXa[a\bM_VX`[_FbEa^V_]`^_\_bO`Z_]]`\[_^X`Z
_SV`[_Qb3`^_\`bRY^aZaHaZ]a^Yb_SX_b_Oa^`Vb`VV_Qb;T\M^`]`^_
ITZba[aW]YbT][UQb3Y][Y^YXb@ZRU]UVDU\bZa^OYSY\ab5aSa\
!`]a]b:PL`]Fb<SX`Vb@R_DW`b/`LM_\bZa^OYb=a\SUb'_]]`^
K`b;GZSa]b=TEVa\bIYZVYQbbB`X_^`]Fb&La]DabMG^`b[aJab`SC
\`Zb[aK^a\[YQb'_]]`^D_b`\M`]]`W`R_]_^[_Qb@NY^]YNY\Y
ZTWXa[YQb-]aNa\PSVPbZT\M^`[`bJ`Xb@(@7bJ`XbB37
J`W`Ha\]YbWa^YOabSaJ\`bT][UQ
,`KHUVbOa^V]a^[ab@;b7a^V_D[`b4a[aWbT]XaZDbH`Sa^`V
_SV`^Qb@[aW]YZbRaOKU^USU\Ub[_Ka\abU]aOVY^XaZbR_]`bZTC
]aWb[`N_]Qb-WSabZT]VUNU\bHaL_R`S_bITZbWPZS`ZQ
;aLa\a\bJ`XbM`\`]bRaOZa\bJ`Xb[`bRaORaZa\bT]aHaZQ
(T^Xa]bOa^V]a^[abZ_XbOa\SY\Yb[`\`X`Zb_SV`X`LQ
AP\W`S_\[`b@;b7a^V_D\_\b_[[_a]Yb_S_X]`^_bRa^Y\[Y^[YNY
XUJaZZaZQbA_^ITNU\U\b_I_\[`bTbaS]a\Y\bWaVVYNYb[a
_\Za^b`[_]`X`LQb'TZ]UbWa^YObJ`^b\`bZa[a^ba\abMGK[`C
[`\bZTEa\]a^bVa^a?Y\[a\bZU^U]XUObT]Sab[ab@;b7a^C
V_D\_\bM`]`\`N_\`bWaRa\HYQbA_^b[`bRU\ab0^[TNa\DY\
[_S_E]_\]_bEa^V_bWG\`V_X_b`Z]`\[_N_\[`baS]ab4aWZY^YbS`SD
R`Z]`\X`X`]_Qb7a^V_b_I_\[`bX`KHUVbJa][`\bJTO\UVbT]C
XaWa\]a^bWTZbXU#ba^b`]R`VV`Qb@\HaZbJTO\UVSUL]UNU
WaZY\bM`]`H`ZV`bSGL`bK`b`W]`X`b[GZX`]`^_bXPXZP\
[`N_]QbA`Z_b_]`^_[`QQQ
BP\`bZa[a^b@R[U]]aJb:P]b`\bMPI]PbS`\a^WT]a^[a\
R_^_W[_Qb.USWaD[a\Fb7UV_\C,`[K`[`KbG^\`N_bK`^_]_WT^C
[UQbBYOa^Y[a\b[`N_]bR_LLaVbEa^V_b_I_\[`\bS`S]`\[_^_]_WT^C
[UQb:P]DP\bEa^V_W`b[G\X`Zb_SV`[_N_bSY^b[`N_]Qb&\H`
[T]aW]YbST\^ab[TN^U[a\bX`Sa"bK`^[_Qb@\HaZbX`Sa"Y
Za^OY]YZbRU]Xa[YQb:P]bMPHP\Pb'a\ZaWaD[a\ba]a\bR_^
S_WaS`VI_b[`N_]Qb@;b7a^V_bJ_Z+W`S_\_\b`\bMPI]PbaZVG^C
]`^_\[`\QQQb;_O_]_N_bXaZU]FbPS]URUbXUV`[_]b[_W`bR_]_\_^Q
3`^_bM`][_N_\[`bH`SU^bK`bZGO`]_bVaKY^ba]XaZVa\bI`Z_\C
X`[_Qb$bWY]bG\H`b,_]]b:G^PObJa^`Z`V_\_\b[TNa]b]_[`^_
X`^JUXb(`HX`VV_\b0^RaZa\DY\bZa^OYSY\abIYZXaZbJ`^
RaRaW_N_[_\bJa^HYb[`N_][_Qb5`^bVP^]Pb^_SZ`bK`b^`\H_[`
`[_H_baNY^b_VJaX]a^ab^aNX`\ba[aWbT][UQb*bWY]bST\^abZUC
^U]aHaZbT]a\b@;b7a^V_D\_\bWT]U\UbTb_]Zba[YXbaIVYQ
*11 D[`Z_bHUXJU^RaOZa\]YNYba[aW]YNYb[abaW\Y
O`Z_][`QQQb-bMP\]`^bIaRUZbU\UVU][UQb.PLM+^bZa^OY[a\
`S_WT^[UQb@\Za^aD\Y\bJaKaSYbEUS]UFb@;b7a^V_D\_\bPLC
`^_\[`bZa^abRU]UV]a^b[T]aOYWT^[UQb;aEaVXab[aKaSY\Y\
aIY]aHaNY\[a\bSGLb`[_]_WT^[UQb bZa^a^Y\YFb* b(_Sa\
R_][_^_S_\_bMGNPS]`[_Qb*b(_Sa\bZa^OYbR_][_^_[`baS]a\
EaWYb:P]DP\[P^Qbbb
7a^V_bWG\`V_X_\[`\bM`]`\b4`S\`X`DbVaKS_W`]`^_\_
`]_\_\bV`^S_W]`b_VV_QbLaZVa\b[`N_]bITZbWaZY\[a\bM`]`\
I`Z_]X`S_bWG\P\[`Z_bV`]Z_\]`^`bZU]aZ]a^Y\YbVYZa[YQ
0^[TNa\Dab[ab'a\ZaWaD\Y\bZaEY]a^Y\YbaIa\b_S_XbT][UQ
AUMP\b:P]bS_WaS`V`bMGLbZY^EXaSY\ab^aNX`\b4TWU\
[YOYDbZa][YQb7a^V_W`b[G\X`b_SV`N_\`b]_Sa\CYbJa]]`b4JaWY^D
H`KaRYbK`^_][_Qb:`\Ib_S_X]`^_\bJY^Ea]aXaSY\ab[abMGL
WUXU][UQb4/aWMYSYL]YZbMG^[PXDbHPX]`S_\_\ba]VYbRTO
[`N_]Q
:P]b_I_\bJ_IbX_b_JV_Xa]bWTZ#bAPVP\bWT]]a^bVUVU][UQ
6a^V]a^b[`N_OX`[_N_bSP^`H`bZ`\[_S_\`bW`\_bWT]baIaC
R_]X`S_bE`ZbXPXZP\b[`N_]Qb<]`^_[`bR`]Z_QQQb3aZY\bVa^_J
S_WaS`VV`bK`?aWabW`^bT]Xa[YNY\Y\bIa^EYHYbG^\`Z]`^_W]`
[T]UQb@;b7a^V_D\_\Fb4K`?aDbZa^\`S_b`\bLaWY?bEa^V_]`^[`\
R_^_bT]a^aZbVa^_J`bM`I`H`N_bZ`S_\QbA_^]_ZV`bWT]abIYZVYNY
Z_X]`^_bV`^Zb`VX`[_bZ_Qb/aWXaZ]abR_VX`LQ
(`[`\b:P]b[`N_]bBaKUVTN]U#bAU\[a\bST\^abRU
ST^UWabH`KaEba^aWaHaNYLQb:`^I`ZbOUbZ_b4V`Zba[aWDbTC
]a^aZbM_^`H`N_bZT\M^`[`\b@JX`VbBaKUVTN]U
4RaORaZa\DbT]a^aZbIYZaHaZQb/_WaS`V_\bK`bVTE]UXU\b?aW
JaV]a^Y\[abITZb`\`^"_bR_^_ZV_Qb5`XbBaKUVTN]UD\UbJ`X
=P^Z_W`DW_bLT^bMP\]`^_\bR`Z]`[_N_\_bR_]X`XbSGW]`XC
`W`bM`^`ZbKa^bXY#
+,30(-.)'.3+!#,3$2 21
SAYFA 12
SONDAKiKA GAZETESİ >>
12 GÜNCEL
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
25
2014
Pazartesi
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
POLİKLİNİK TELEFONLARI
ACİL TELEFONLAR
İtfaye
AKS110
Acil Yardım
Polis İmdat
Elektrik Arıza
Jandarma İmdat
İZSU Su Arıza
Doğalgaz Acil Müdahale
Cenaze Hizmetleri
Sahil Güvenlik
Orman Yangınları
110
110
112
155
186
156
185
187
188
158
177
YANGIN TELEFONLARI
İzmir
Karşıyaka
Kadifekale
Bornova
Bostanlı
Buca
Karabağlar
Çamdibi
Çiğli
Balçova
Evka 4
Evka 1
Gaziemir
Hatay
Narlıdere
Güzelbahçe
110
372 58 74
225 49 99
388 10 03
386 17 86
487 13 61
237 13 07
433 65 59
376 73 23
278 76 02
351 09 04
452 24 77
251 00 44
250 86 40
238 35 97
234 25 34
HASTANE TELEFONLARI
-Devlet HastaneleriAliağa
616 87 87
N.S. İşgören Alsancak
463 64 65
Alsancak Acil Servis
Ağız ve Diş Sağlığı
422 00 76
Alsancak Diş Hast.
464 78 62
Atatürk Devlet
244 44 44
Behçet Uz
489 56 56
Bornava Dev. Hast.
375 58 58
Bozyaka Eği. Hast.
250 50 50
Buca S.D. Hastanesi
452 52 52
Çeşme A. Çizgenakat
712 07 77
Foça
812 14 29
Göğüs Hastanesi
433 33 33
Konak Diş Hastanesi
441 81 81
Karşıyaka
366 88 88
Çiğli Dev. Hastanesi
376 23 33
Menemen Dev. Hast.
832 58 59
Nejat Hepkon
Seferihisar Hastanesi
743 20 10
Selçuk Dev. Hast.
892 70 36
Urla Dev. Hastanesi
752 10 04
Tepecik Dev. Hast.
469 69 69
-Belediye HastaneleriEşrefpaşa Bel. Hast. 293 80 00
-Özel HastanelerAnadolu Tıp Merkezi
272 00 11
Agora Tıp Merkezi
425 73 73
Atakalp Kalp Hastanesi
483 14 14
Atakent Tıp Merkezi
336 11 95
Atagöz Göz Hastalıkları 435 35 35
Atafizik, Fizik Ted. Mer.
231 25 15
Batıgöz Hastanesi
489 03 03
Bornova Tıp Merkezi
388 20 40
Bornova Özel Tıp Mer.
343 23 50
Bornova Özel
Sağlık Tıp Merkezi
339 77 83
Buca Tıp Merkezi
438 14 14
Buca Sağlık Merkezi
438 06 20
Central Hospital
341 67 67
Can Tıp Merkezi
232 13 48
Caner Göz Merkezi
278 81 11
Çağdaş Tıp Merkezi
285 95 95
Çankaya Tıp Merkezi
425 31 31
Çesav Tıp Merkezi
362 67 67
Çeşme Sissus Has.
723 05 55
Çınarlı Hastanesi
462 27 27
Çiğli Özel Sağ.
386 26 16
Diyabet Hastanesi
449 13 19
Diamed Dah. Dal Mer.
465 27 37
Doğa Tıp Mer.
244 16 16
Dr. Sıhhat Tıp Merkezi
367 67 47
Efes K.B.B. Merkezi
446 15 16
Ege Sağlık Hastanesi
463 77 00
Ege Tüp Bebek Merkezi 445 31 45
Egeria Çocuk Sağlık
Hastanesi Dal Merkezi
489 35 35
Ekol K.B.B. Dal Mer.
386 55 05
Ekol K.B.B. Şube
369 89 65
El ve Mikro Cerrahi
441 02 21
Gazi Kent Tıp Merkezi
252 45 00
Gaziemir Tıp Merkezi
251 47 67
Hayat Hastanesi
441 41 96
İzmir Hastanesi
483 31 31
İrenbe Tüp Bebek Mer.
464 58 88
441 41 70
Karataş
Karşıyaka Tıp Merkezi
369 00 91
Bornova’da coşkulu
sünnet şöleni
Bornova Belediyesi, ilçedeki 205 çocuk için eksiksiz bir sünnet şöleni düzenledi. Canlı
müzikten, sihirbaz şovuna, dans gösterilerinden, palyaçolara ve ikramlara kadar herşeyin
düşünüldüğü etkinlikte, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila çocuklara çeşitli hediyeler
de verdi. Ailelerin duygulu anlar yaşadığı şölende çocuklar gönüllerince eğlendi
Bornova Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla 205 çoçuğun sünnetini
üstlendi. Kıyafetleri dahil tüm masrafları karşılanan çocuklara eksiksiz bir
sünnet şöleni de yapıldı. Çocuklar,
Büyükpark’taki sünnet şöleninde
aileleriyle birlikte gönüllerince bir gün
geçirdi.
Eğlence dolu gece
Bornova Belediye Başkanı Olgun
Atila’nın eşiyle birlikte katıldığı etkinlikte muhtarlar ve meclis üyeleri de
çocukları yalnız bırakmadı. Büyükpark’taki havuzun etrafına yerleştirilen
masalarda ağırlanan misafirlere ikramlar yapıldı. Palyaçoların gece boyunca
çocuklara eğlenceli vakitler yaşattığı
etkinlikte, canlı müzik, sahne şovları,
dans ve sihirbaz gösterileri büyük ilgi
gördü. Büyükpark’ı dolduran çocukların aileleri ve yakınları şarkıları hepbir ağızdan söyledi.
Pasta kesildi
Başkan Olgun Atila, muhtarlar ve
meclis üyeleriyle birlikte sünnet olacak
çocuklara içinde okul çantası, kartasiye
malzemeleri ve çeşitli hediyelerin bulunduğu çantalar verdi. Masaları tek tek
dolaşarak aileleri kutlayan Başkan Atila, günün anısına hazırlanan pastayı da
çocuklarla birlikte kesti.
Çocuklar geleceğimiz
Sahnede bir konuşma yaparak sün-
net olan 205 çocuğu kutlayan Bornova
Belediye Başkanı Olgun Atila, “Bu
gecenin organize edilmesinde katkısı
olan herkese sonsuz teşekkürlerimi
sunuyorum. Sünnet olacak kardeşlerimizin de ömür boyu en az bugünkü
kadar mutlu olmalarını diliyorum. Bu
kardeşlerimiz Türkiye’nin, hepimizin
geleceği, onların en iyi şekilde
yetişmesi için başta anne ve babalarımız olmak üzere elimizden geleni yapacağız.
Çocuklarımızın ilerde damat olduklarını da hepbirlikte görmeyi umuyorum. Bornova bizim evimiz. Bornova
çok büyük bir aile. Sizler sayesinde
daha da büyüyeceğiz” dedi. (HABER
MERKEZİ)
Büyük Taarruz'un coşkusu,
panoramik resimlerle yaşanacak
Büyük Taarruz ve Afyonkarahisar'ın
düşman işgalinden kurtuluşunun 92. yıl
dönümü dolayısıyla düzenlenecek törenlerde ilk kez panoramik resimler kullanılacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5.
Bölge Müdürü Mehmet Kuşçu, AA
muhabirine yaptığı açıklamada, Şuhut'tan
Kocatepe'ye kadar devam eden 19 kilometrelik Zafer Yolu'nun sıcak asfalt çalışmasının tamamlanmak üzere olduğunu
söyledi.
Ataköy-Kocatepe arasındaki 14 kilometrelik kısmın sıcak asfalt çalışmasının
2014 yılında bitirilmesinin planlandığını
belirten Kuşçu, şöyle konuştu: "Bölge
-Türk TelekomArıza
Bilinmeyen Numara
Danışma
Uyandırma
Posta Kodu
Fono Tel
Borç Ögrenme
Çağrı
-SinemalarAgora Balçova
Afm Park Bornova
Afm Forum Bornova
Afm Ege Park
Afm Passtel
121
11811
444 14 44
135
119
141
163
133
277 25 25
373 73 20
373 03 50
324 42 64
489 22 00
Müdürlüğünce oluşturulan Uzlaşma
Komisyonu tarafından Şuhut Büyük Taarruz Karargah Evi (Atatürk Evi) etrafında
bulunan taşınmaz sahipleri ve varisleriyle
görüşmeler neticesinde bin 684 metrekare
alanın kamulaştırması tamamlanmış, hak
sahiplerine 562 bin 786 lira lira ödenmiş, tamamlanamayan 624
metrekare alan için kamulaştırma davası
açılmıştır. Şuhut
Büyük Taarruz
Karargah Evi'nin
çevre düzenleme
projesi hazırlanmış olup, kamulaştırma işlemi
tamamlanan yerlere projesine uygun kamelya,
parke taşı kaplama
ve yeşil alan
yapılmıştır. Burada ilk
defa 40 metre uzunluğunda Kurtuluş Savaş'ını
yansıtan tarihi panoramik resimler sergilenecek.'' Zafer Yolu'nu aydınlatmak için 20 jeneratör ve yeteri kadar projektör temin edildiğini belirten Kuşçu, Kocatepe'deki Atatürk anıtının aydınlatılması
için de üç aydınlatma platformu kurulacağını aktardı. Kuşçu, Zafer Yolu'nun
Avşar Palmiye
Cinebonus
Cinebonus
Cinebonus (Ykm)
Cinecity Kipa Çiğli
Çeşme Hollywood
Çamlıca
Deniz Karşıyaka
Batı Sineması
Çınar Sineması
Karaca Sineması
Kipa Hollywood
Menemen Kültür
Şan Konak
Çınar Center
277 48 00
278 87 87
446 90 40
425 01 25
386 58 88
712 07 13
343 83 15
381 64 61
347 58 25
489 88 85
445 87 76
252 56 66
832 14 11
483 75 11
277 11 00
büyük oranda aydınlatılacağına dikkati
çekerek, "Yol boyunca 13 mola noktası
oluşturuldu. Bu noktaların aydınlatmaları,
temizliği yapılmaktadır. 5 mola noktasında stant oluşturularak, ücretsiz broşür, su,
ayran, yiyecekle kaşkol, kalpak dağıtılacaktır" ifadesini kullandı. Mola noktalarına bilgilendirme panoları,
ışıklı panolar, pergola
kamelya, piknik
masaları ve çöp kovaları konulduğunu
dile getiren Kuşçu,
şehitliklerin
bakımının
yapıldığını ve
mevsimlik çiçeklerin dikildiğini
kaydetti. Zafer
Haftası etkinliklerine katılanlara
Büyük Taarruz'u anlatabilmek için kağnı
ve demir tekerlekli at arabalarıyla silah sandıkları ve
maket topları taşınacağına işaret
eden Kuşçu, "25 Ağustos gecesi Zafer
yürüyüşü etkinliklerinde giriş takının
önünde ışık şelalesi ve volkan gösterisi,
uğurlama noktasında ise lazer ve havai
fişek gösterisi yapılacak" diye konuştu.
(AA)
Sema Sineması
Konak Sineması
Desem Sineması
Karşıyaka Sineması
İzmir Sİneması
-TiyatroKonak Sahnesi
Ragıp Haykır Sahn.
İzmir Devlet Tiyat.
Uğur Mumcu Sahnesi
İzmir Tiyatro
Bab-ı Sanat Merkezi
İsmet İnönü
Sanat Merkezi
483 91 00
483 21 91
422 53 10
381 50 98
421 42 61
483 50 35
369 14 87
445 89 41
343 04 33
446 77 95
441 09 02
Borcanevi
Bornova Yeni Yaşam
Bozyaka Halk
Bozyaka Dispanseri
Buca Çözüm
Cansu Karabağlar
Çamdibi Derman Polik.
Çizgi Polik.
Deniz Sağlık Polik.
Ege Sağlık
Egeform Fizik
Eşrefpaşa Ö.Sağ.
Eşrefpaşa Zinde Polik.
Gaziemir Dr. Polik.
Gazi Kent Polik.
Halk Polik.
Hatay Özel Sağlık
İhtisas Polik.
Karşıyaka Park Sağlık
Mevlana Polik.
Mersinli Özel Sağlık
Neron Psikiyatri
Nergiz Özel Sağlık
Onur Polik.
Özel 9 Eylüllüler Polik.
Özel Altındağ
Özel Brn Dr. Dispanseri
Özel Çiğli Polik.
Özel Eylül Polik.
Özel Gülhan Polik.
Özel İrem Sağlık Polik.
Özel İzmir Polik.
Özel Pınarbaşı Polik.
Özel Sarnıç Polik.
Özel Seferihisar Polik.
Özel Serin Polik.
Özel Yedigöller Polik.
Özel Yenişehir Polik.
Park Sağlık Polik.
Sevgi Özel Sağlık
Şöferler Odası
Sağlık Polik.
Teos Polik.
Vefa Polik.
Yeşiltepe Polik.
Yıkık Cami Halk.
255 04 44
388 03 31
261 39 13
256 09 86
438 76 26
237 73 83
435 00 77
226 34 34
369 90 91
487 57 64
464 24 24
227 35 26
262 64 71
252 36 92
274 13 74
285 46 34
250 51 52
254 13 13
367 22 22
343 32 43
461 19 99
256 76 76
364 08 10
458 77 45
453 81 11
458 05 89
347 38 92
386 05 95
373 85 74
347 99 91
251 84 24
343 23 50
479 80 25
281 64 03
743 58 48
261 29 99
442 29 92
433 09 24
367 22 22
438 37 38
227 99 35
743 57 77
341 84 24
351 38 72
271 27 27
-Askeri HastanelerHava Hastanesi
285 96 50
Kara Hastanesi
262 55 55
ÜNİVERSİTE TELEFONLARI
Başkent Üni. Zübeyde Hanım Uyg.
Merkezi
330 52 30
Dokuz Eylül Ünv.
412 22 22
Dokuz Eylül Üni.
Karşıyaka Polik.
369 30 40
Ege Üniversitesi
444 13 43
İlaç ve Zehir Dan.
277 73 33
Ege Üni.Uyg.ve
Araş.Merkezi
330 52 30
-Doğum EvleriEge Üni. Tıp Fak.
388 19 63
Konak Doğum Evi
489 09 09
Tepecik Doğum Hast.
449 49 49
-Kan MerkezleriKızılay
463 63 53
Çocuk Hastanesi
433 06 08
Ege Üni.
388 28 61
Tepecik Kan Merkezi
433 38 74
ULAŞIM TELEFONLARI
Denizyolları
THY Rezervasyon
Basm. Rezervasyon
Alsancak Gar
Santral Garaj
464 88 89
444 08 49
484 86 38
464 77 95
472 10 10
-Körfez Ulaşım İskelelerKonak
484 98 56
Karşıyaka
368 00 42
Alsancak
464 78 31
Bostanlı
330 89 22
Bayraklı İskele
345 77 53
Pasaport İskele
484 22 56
Göztepe İskele
224 20 22
Üçkuyular İskele
259 40 13
-Elektrik ArızaGenel Kesinti Seb.
435 11 84
Buca
426 69 37
Çiğli
376 90 91
Karşıyaka
369 79 80
Bornova
388 83 78
Narlıdere
238 32 90
261 48 04
Eşrefpasa
Gaziemir
251 92 05
Güzelbahçe
234 05 34
Konak
425 60 60
Çeşme
712 63 46
(.#,-%+#
//%
ahmetrasimk@hotmail.com
-($)$)(
() )-(
6JWLZWTW[>WSY[DYVYW[JUYQX@XA
VYUXWSYW[5MVDZQY:[XW[35MVDZQY[;MA
QZV0[XPXOVX[SXI[OZ@NWNWSZ[KNVNWZW
3QUXRVMPZW0[XPXOVX[RXOLZPZVTW
RZWPYUY[FY[EMUOMW[KMGNRVNRVZUTWZ
PYKY<[MVSNHN[XSSXZ[YSXVXLMUC
(ZLTPTG[RMGOYQXR[FY[QYOXGVXR
JUJWJWSY[3OXRUM<[JUYOYPXWX[>WA
VYLX@X0[MVZUZR[RNVVZWTVZW
QUXRVMPZWTW[XWPZW[FY[BYFUY[PZHVTHTWZ
GZUZUVZUT[FY[KN[RXOLZPZVTW
RNVVZWTVOZOZPT[DYUYRQXHX[EZRRTWSZ
<YR[BMR[LZGT[LZGSTOC[38WQXKZRA
QYUXLYV[PZKNWVZU[ZWZ[UZEOXWSYRX
KYKYHX[YQRXVXLMU0[KZIVTRVT[LZGTOSZ
SZ[QUXRVMPZWTW[ZWZ[UZEOXWSYRX
KYKYHX[YQRXVYLYUYR[BYIXQVX[DYVXIXO
FY[JUYOY[<UMKVYOVYUXWY[LMV
ZBZKXVY@YHXWX[SXVY[DYQXUOXIQXOC
9VMMOKYUD:[SY[LZLTWVZWZW[EZKA
YUSY?[QTKKX[=YQFZ[RNUNON[-68:[WTW?
QJO[SJWLZSZ[OXVLMWVZU@Z[XWPZW
QZUZ=TWSZW[RNVVZWTVZW[SXI
OZ@NWVZUTWSZ[KNVNWZW[3QUXRVMPZW0
XPXOVX[RXOLZPZVZ[KJLJR[>VBJSY
JUYQX@X[=XUOZ[QZUZ=TWSZW[PNWNVZW[FY
DJFYWXVXU[MVOZLZW[FYUXVYUY[SZLZA
WZUZR[UNEPZQ[FYUSXHX[XVYUX[PJUJVJLMUC
4CA-CA@BE<D=AD>8?
35MVDZQY0[QZUZ=TWSZW[UNEPZQ[ZVA
OZR[XBXW[-68:[LZ[PNWNVZW[FY[QUXRA
VMPZWVZ[XVDXVX[QMRPXRMVM'XR
ZUZIQTUOZVZUT[>GYQVYLYW[%[PZL=ZVTR
KXVDXVYU[LZRTW[GZOZWVZUZ[RZSZU[KXVA
XO[SJWLZPTWZ[ZBTR[SYHXVSXC[-68?
KXU[SZFZ[JGYUXWY[9XVDXLY[*UXIXO
GDJUVJHJ[ZWNWN:[WZ[-UYYSMO
M=[W=MUOZQXMW[8@Q[D>UY[KN[PYWY
KZITWSZ[KN[FYUXVYUX[ZBTRVZOZR
GMUNWSZ[RZVST[FY[9VMMOKYUD
Y2P:[XW[QZVYKX[JGYUXWY[SY[KNWVZUT
RYWSX[2YK[PZL=ZPTWSZ[LZLTWVZSTC
9N[PZL=ZVZU?[-68:[WTW
QUXRVMPZWTW[YQRXWVXR[FY[YOWXLYQXWY
3IXURYQ[QZUZ=TWSZW[SYPQYRVYWYW
ZUZIQTUOZVZUZ0[SZLZWZUZR[RZUZU
FYUSXHXWX?[QUXRVMPZWTW[RZWPYU[UXPRXWX
ZUQTUZKXVY@YHX[YWSXIYPX[SNLSNHNWN
ZOZ[5MVDZQY:[XW[KN[UXPRXW[PZSY@Y
LJRPYR[SMGVZUSZ[D>UJVYKXVY@YHXWX
KXVSXUSXHXWX[D>PQYUXLMUC[)YWX
ZBTRVZWZW[KN[ZUZIQTUOZVZU[XBXWSY?
=ZUY[FY[RMKZLVZUSZ[3=YQZV[RYOXR
OZV=MUOZPLMWVZUTWT0[D>PQYUYWVYU
SY[KNVNWNLMU[ZOZ[5MVDZQY[KNWVZUT
QUXRVMPZWVZ[XVXIRXVYWSXUOXLMUC
9N[PZL=ZVZUT[9VMMOKYUD[Y2P:
XW[QZVYKX[JGYUXWY[XW@YVYLYW[JB[KXVXO
ZSZOT[XPY[KN[OZV=MUOZPLMWVZUTW?
KNDJWJW[KXVXOPYV[LZRVZITOTLVZ
QUXRVMPZWTW[YWSMRUXW[PXPQYOX
KMGSNHNWNW[KXU[XIZUYQX[MVZKXVY@YHX
D>UJIJWJ[PZFNWNLMUC
&0A-D9@EC>EC9CBD.?E/DB
5MVDZQY[P>G@JVYUX[XPY[LZWVTI[KXU
IYL[LZ<OZSTRVZUTWT?[%[PZL=ZVTR[UZA
<MUNW[QUXRVMPZWTW[GZUZUVT[MVSNHNWN
XP<ZQ[YQOYSXHXWX?[KNWN[LZLTWVZLT<
LZLTWVZOZOZWTW[QZOZOYW[-68:
LZ[ZXQ[KXU[RZUZU[MVSNHNWN[XVYUX
PJUJLMUC[;MQZV[XPXOVX[SXI[OZ@NA
WNWNW[YQRXWVXR[FY[YOWXLYQXWXW[4$
KXW[RXIX[JGYUXWSY[LZ<TVZW[#1:[SYW
=ZGVZ[RVXWXR[ZUZIQTUOZ[XVY
SYPQYRVYWSXHXWX?[EYU[PYWY[LYWX[KXVDX
FY[YOWXLYQVY[ZVZRZVT[FYUXVYUX[-68:
LZ[D>WSYUSXRVYUXWX[KXVSXUXLMUC[[6XA
XZGGZ[35MVDZQY[;MQZV:[XW[,(8:[SZ
WYUYSYLPY[4#[PYWYSYW[KYUX[<XLZPZA
SZ[MVSNHNWN?[LZW[YQRX[UZ<MUVZUTWSZ
QUXRVMPZWTW[YOWXLYQXLVY[XVDXVX[EXBKXU
NLZUT[MVOZSTHTWT0[P>LVJLMU&
35M@EUZWY[8HTG[(ZHVTHT[UNKN:
WNW[.14%:[SY[LZLTWVZWZW
SYHYUVYWSXUOYPXWSY[SY[5MVDZQY[;MA
QZV:XW[GZUZUVT[YQRXVYUXWY[SZXU[KXU[FYUX
KNVNWOZSTC[6XI[<VZRVZUT[FY[SXIYQX
XVQXEZKTWT[>WVYSXHX[XBXW[;MQZV:[XW
PZHVTHZ[>WYOVX[=ZLSZVZUT[FZU0C
4$$1A.14.[ZUZPTWSZ[LZLTWVZWZW[%1:
SZW[=ZGVZ[ZUZIQTUOZLT
SYHYUVYWSXUYW[5M@EUZWY[UNKN:A
WNW[ZWZVXGXWSY?[;MQZV:[XW[SXIYQX
RZWZOZVZUT[FY[YW=VZOZPLMWN[>WA
VYOYSY[SXHYU[OZ@NWVZUSZW[SZEZ
YQRXVX[MVSNHNWN[D>PQYUYW[SYVXVVYUXW
MUQZ[SYUY@YSY[MVSNHN[PMWN@NWZ
FZUTVTLMUC
OZR[XBXW[EZLFZW[FY[VZKMUZQNZU
BZVTIOZVZUTWSZW[BTRZW[PMWNBVZU
KYW@Y[LYQYUVXC[9XU[RXOLZPZVT[LZPZRA
VZOZR[XBXW[ONQVZRZ[XWPZWVZUSZ
RZWPYU[FYLZ[EMUOMW[KMGNRVNHN
LZ<QTHTWTW[XP<ZQVZWOZPTWT[KYRVYA
OYR[SMHUN[SYHXV?[EZLZQX[EXBKXU[>WYA
OX[MVOZLZW[KXU[OZSSY[XBXW
3IJ<EY0[SY[LYQYUVXSXUC[;UXRVMPZW
EZRRTWSZRX[3IJ<EYVYU0[EZSSXWSYW
=ZGVZSTU?[KN[OZSSY[SXI[OZ@NWN
KZIQZ[MVOZR[JGYUY[QJO[QYOXGVXR
JUJWVYUX[FY[RMGOYQXRVYUSY
LZPZRVZWOZVTSTUC
(;";($;3
EQQ<&//222CKVMMOKYUDC@MO/WY
2P/.14A1#A44/XWA%A<ZDYPA
KNUXYSAZQA=SZA2MUUXYPAMFYUA@MVA
DZQYAPAQMQZVCEQOV
EQQ<&//222CSZXVLOZXVC@MCNR/WY2
P/ZUQX@VYA....#$/5EYOX@ZVANPYSA
5MVDZQYA;MQZVAQMMQE<ZPQYAVXWRYSA
@ZW@YUCEQOV
EQQ<&//222CKXSWYPPYQ@C@MO/.1
4A@MVDZQYA@UXQX@XGYSA=MUANPXWDA<MA
QYWQXZVVLA@ZW@YU@ZNPXWDASUNDAXWA
XQPAQMMQE<ZP/
*@BE@/@EA.?ECA-CA@B
4$1:[VYUSYW[KN[LZWZ[ZWQXKZRA
QYUXLYV[PZKNWVZUSZ[RNVVZWTVZW[QUXRA
VMPZW?[KZRQYUX?[OZWQZU[FY[RJ=VYUXW
JUYOYPXWX[SNUSNUZW[FYLZ
LZFZIVZQZW[KXU[ZWQXOXRUMKXLZV
RXOLZPZVSTUC[;UXRVMPZW[SZEZ[PMWUZA
RX[PYWYVYUSY[PZKNWVZUSZW[KZIRZ[SYA
QYU'ZW?[SYMSMUZWQ?[VMPLMW?[RUYO?
SXI[OZ@NWN[FY[ZHTG[BZVRZVZOZ
PTFTVZUTWSZ[SZ[RNVVZWTVOZLZ
KZIVZWSTC[9NDJW[JGYUXWSY[3ZWA
QXKZRQYUXLYV0[XKZUYPX[KNVNWZW[JUJWA
VYUXW[KJLJR[BMHNWVNHNWSZ[QUXRA
VMPZW[FYLZ[KYWGYUX[KXU[RXOLZPZV
FZUC
6BC=A0<D>?>EBC<=A@BC
565:[LY[D>UY?[QUXRVMPZW
RNVVZWOZWTW[UXPRVYUX[QZO[MVZUZR
KXVXWOXLMUC[-68:[WTW[SZ?[QZ[4$:
SY[ZUZIQTUZ@ZHTWT[KXVSXUOXI
MVOZPTWZ[UZHOYW[QUXRVMPZWTW[YQRX
FY[YOWXLYQXLVY[XVDXVX[RZ<PZOVT
RZUZUT[LMRC[-68[IXOSX[SY[.14:[SZ
QUXRVMPZWVZ[XVDXVX[WXEZX[RZUZUTWT
ZBTRVZLZ@ZHTWT[P>LVJLMUC[;JRYQX@XA
VYUXW[QUXRVMPZWTW[DJFYWXUVXVXHX[XVY[XVA
DXVX[YWSXIYVYUXWX[FY[BYFUYLY[YQRXA
VYUXWX[KN[RXOLZPZVTW[PN[FY[PZKNWVZ
LZ<TVZW[YV[QYOXGVXHXWY[KXU[JPQJWVJRA
VYUXWXW[MVOZSTHTWT[SXRRZQY[ZVZW
KXUBMR[JUYQX@X[XPY[ZUQTR[PZKNWVZUTWSZ
QUXRVMPZW[RNVVZWOTLMUC[-ZUYVYUSY[FY
EJ@UYVYU[JGYUXWSY[VZKMUZQNZUSZ
LZ<TVZW[KXU[BZVTIOZ[QUXRVMPZWTW
OYOY[RZWPYUXWX[QYIFXR
YSYKXVY@YHXWX?[KXU[KZIRZPT[XPY[ZWZ
UZEOXWSY[QUXRVMPZWZ[OZUNG[RZVZW
=ZUY[=YQJPVYUXWSY[W>UMVM'XR[EZPZUVZU
DYVXIYKXVY@YHXWX[D>PQYUXLMUC[*VKYQQY
RXOLZPZVVZUTW[EZLFZWVZUT[XWPZWVZUA
SZW[=ZURVT[YQRXVYOYPX[OJORJW[FY
KN[SYWYLVYUSY[BMR[LJRPYR[OXRQZUA
VZU[RNVVZWTVTLMU[ZOZ[EZLFZW[SYWYLA
VYUXWSY[KN[QJU[PMWNBVZU[YVSY
YSXVSXHXWSY[KNWNW[XWPZWVZU
QZUZ=TWSZW[RNVVZWTVOZPTWZ[XGXW[FYUA
XVOYSYW[>W@Y[SZEZ[XVYUX[XWA
@YVYOYVYUXW[LZ<TVOZPT[DYUYRXLMUC
(ZKNWSZRX[QUXRVMPZWTW[WXA
EZLYQXWSY[BYFUYLY[RZUTIZUZR[PN
YRMAPXPQYOVYUXWSY[ZVD[FY[LZKZW
EZLZQTWT[KMGOZPTWTW[OJORJW
MVSNHN[SZ[KXVXWXLMUC[YPYVZ?
ZWZSZVT[ZUZIQTUOZ@TVZU?[QUXRVMPZWTW
KMHZ[RNUKZHZVZUTWSZ[DYVXIXO
PMUNWVZUT[LZUZQQTHTWT[D>PQYUSXVYUC
!YFUY[MUNOZ[8'ZWPT[SZ?
QUXRVMPZWTW[PNSZ[LZIZLZW[MUDZWXGA
OZVZU[XBXW[LZUZQQTHT[QYEVXRYLY
SXRRZQ[BYRXLMUC
8LUT@Z?[KN[BZVTIOZVZUTW
QUXRVMPZWTW[NGNW[FZSYSYRX[YQRXVYUX
MUQZLZ[RMLOZR[XBXW[LYQYUVX
MVOZSTHT[SZ[FNUDNVZWTLMUC
6BC=A0<D>?>E8C5@BE.DBDBA?E@9=CA@BC:
423: (NSZ[KNVNWZW[RVMUVZ
YQRXVYIXOY[DXUYUYR[RZWPYUM'YW[MVZW
RVMUM=MUO[FY[SXMRPXWY
S>WJIYKXVXLMUC
2(2: 8WQXKXLMQXRVYUY[SXUYWBVX
KZRQYUXVYUXW[DYVXIXOXWY[LMV[ZBZKXVXLA
MUC
!:E;XUMXQ[FY[PYRP[EMUOMWVZUTWT
YQRXVXLMUC
%36: 9ZHTITRVTHT[FY[KYLXWSY
EJ@UY[PXWLZVVYUXWX[KMGNLMUC
4: *DGZOZ[DXKX[ZVYU'XR
EZPQZVTRVZUZ[PYKY<[MVZKXVXLMUC
;$6: +PRYVYQ[FY[RZV<[RZPTWTW
=MWRPXLMWVZUTWT[KMGNLMUC
@A@ACE>@9C @7@
5MVDZQY[IXURYQX?[QUXRVMPZWT
3SYHXIYW[QJRYQX@X[QYU@XEVYUX0
DYUYRBYPXLVY[.144:[SY[JUYQQXHX[PA
ZKNWVZUSZW[BTRZUST[ZOZ[KNWNW[SXI
OZ@NWN[DXKX[ZHTGZ[ZVTWZW[FY[LNQNVA
OZ[XEQXOZVX[LJRPYR[MVZW[KXU[JUJWSY
KNVNWOZPT[ZRTV[FY[OZWQTHZ
ZLRTUTSTUC[;UXRVMPZWSZW[NGZR[SNUA
@=C,ED78D<?E>@
XURYQ?[QUXRVMPZWTW[SXI[YQX
RZWZOZVZUT?[<VZR[FY[XVQXEZKT
ZGZVQQTHTWT[XSSXZ[YSXLMU[ZOZ[SXI
OZ@NWVZUTWSZRX[QUXRVMPZWVZ[LZ<TVZW
BZVTIOZVZUT[SYHYUVYWSXUYW[KZHTOPTG
KXU[ZWZVXGSY[KN[ZGZVOZWTW[3RVXWXR[
MVZUZR[>WYOPXG[FYLZ[@JGX[YEYOA
OXLYQQY[MVSNHN0[PMWN@NWZ[FZUTVTLMUC
25Şubat
Ağustos
Pazartesi
20132014
Perşembe
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve
Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zekeriya Tosun:
*!&',#',*+"+-#,-++"
,,+,-&%*
!*'%*
@A1=E!>C/@B<C9@<CE;T<[-ZRJVQYPX[ ZPA
QZWYPX[VZPQXR[YRMWPQUJRQX=[FY[*PQYQXR[5YUA
UZEX[8WZKXVXO[6ZVT[9ZIRZWT[UM=C[6UC[YRA
YUXLZ[;MPNW?[YIXLVY[<UMKVYOVYUXWX[YPQYQXR
ZOYVXLZQVZ[B>GYKXVY@YHXWX[SJIJWYW[RZSTWVZU
MVSNHNWN?[YPQYQXR[ZOYVXLZQTW[RXIXWXW[YIXLVY
ZUZPTWT[SYHXV?[FJ@NSNWN[SJGYVQYKXVY@YHXWX
P>LVYSXC[8BTRVZOZ[LZ<ZW[;MPNW?[YPQYQXR
ZOYVXLZQT[DYWYVSY[DYWBVYUXW[QYU@XE[YQQXHXWX[XA
=ZSY[YQQXC[YWBVYUXW[KYSYW[ZVDTPT[BMR[=ZURVT
MVSNHN[XBXW[RYWSXVYUXLVY[BMR[=ZGVZ
XVDXVYWSXHXWX[ZWVZQZW[;MPNW?[;JURXLY"SY[.1[FY
%1"VN[LZIVZUSZ[YW[BMR[KNUNW?[1"QZW[PMWUZ[XPY
YW[=ZGVZ[OYOY[RJBJVQOY[FY[LZH[ZVSTUOZ
ZOYVXLZQT[LZ<QTUTVSTHTWT[RZLSYQQXC)NUQ[STITWSZ
XVYUX[LZIVZUSZ[LJG[DYUOY?[LZH[ZVSTUOZ[FY[RZUTW
YPQYQXHX[ZOYVXLZQT[DYUBYRVYIQXUXVSXHXWX[ZRQZUZW
;MPNW?[7;JURXLY"SY[XPY[XVYUX[LZIVZUSZ[KN[QJU
ZOYVXLZQVZUT[LZ<QTUZWVZUTW[MUZWT[ZG7[SYSXC
'E*D7DAE=?B?=A?5?>DE15B170BADB
J@NQVZUTWSZ[EXBKXU[PMUNW[LMRRYW[XVDXVX[LA
YUVYUY[KZIFNUZW[EZPQZVZUTW[MVSNHNWZ[SXRRZQX
BYRYW[;MPNW?[KZGYW[BYIXQVX[XPQYRVYUVY[DYVYW
EZPQZVZUTWSZ[KNVNWSNHNWN[SXVY[DYQXUSXC
;MPNW?[RXIXVYUXW[KZGYW[PYFSXRVYUX[PZWZQBTLZ
KXVY[KYWGYOYR[XPQYSXHXWX[KYVXUQYUYR?[7*IXLVY
<UMKVYOVYUXWX[YPQYQXR[ZOYVXLZQVZ
B>GYKXVY@YHXWX[SJIJWYW[RZSTWVZU[FZUC[*PQYQXR
ZOYVXLZQ[RXIXWXW[FJ@NSNWN[SJGYVQXU?[YIXLVY
ZUZPTWT[SYHXVC[-XGXRPYV[MVZUZR[SYHXIXO
PZHVZWSTHTWSZ[EYU[IYLXW[WMUOZVY[S>WY@YHX
DXKX[LZWVTI[SJIJW@YVYU[MVNLMUC[9N[SJIJW@YLVY
EZUYRYQ[YSYW[RXIXVYU?[SZEZ[PMWUZ[GZQYW[EZLZV
RTUTRVTHTWZ[NHUNLMU7[SXLY[RMWNIQNC
);;+
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ)
Rektör Yardımcısı ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tancan Uysal elektrikli diş fırçalarının klasik manuel fırçalara
göre daha sağlıklı olduğunu söyledi
6D> D>E7<DA, LZ<QTHT[ZBTRVZOZSZ?[#[=ZURVT
ZWZ[KXVXO[SZVTWT[KJWLYPXWSY[KZUTWSTUZW[+!
6XI[ YRXOVXHX[-ZRJVQYPX"WXW[%[LTVSTU[EXGOYQ
FYUSXHXWX[FY[KN[PJUY[XBXWSY[#1[KXW[EZPQZLZ
NVZIQTHTWT[KYVXUQQXC[[6XI[PZHVTHTWT[YQRXVYLYW[YW
>WYOVX[=ZRQ>UJW[KYPVYWOY[MVSNHNWN?[=ZPQ[=MMS
QZUGT[KYPVYWOY?[BXHWYOY[PJUYPXWXW[ZGZVOZPT[XVY
EZPQZVTRVZUTW[ZUQQTHTWT[RZLSYSYW[,LPZV?[SJGYWVX
EYRXO[RMWQUMVJ[FY[=TUBZVZOZ[ZVTIRZWVTHTWTW[SXI
FY[SXI[YQX[XBXW[YW[>WYOVX[RMUNLN@N[MVSNHNWN[XA
=ZSY[YQQXC[*VYRQUXRVX[SXI[=TUBZVZUTWTW[DYBOXI
LTVVZUSZ[YVVYUXWX[UZEZQ[RNVVZWZOZLZW?[YWDYVVX[FY[XA
VYUX[QYSZFXLY[XEQXLZ@T[MVZW[EZPQZVZUZ[>WYUXVSXHXWX
EZQTUVZQZW[;ZW@ZW[,LPZV?[KXVXOPYV[ZUZIQTUOZVZU
PMWN@N[ZUQTR[RVZPXR[SXI[=TUBZVZOZ[ZWVZLTITWTW[SZ
SYHXIQXHXWX[X=ZSY[YQQXC
,LPZV?[YVYRQUXRVX[=TUBZVZUTW[SZEZ[YQRXVX
MVSNHNWNW[RZWTQVZWSTHTWT[X=ZSY[YSYUYR?[I>LVY
RMWNIQN&[79XGY[>HUYQXVYW[RVZPXR[SXI[=TUBZVZUTWTW
SZEZ[XLX[MVSNHNLSNC[8W@ZR[PMW[GZOZWVZUSZ
MRNSNHNONG[DJW@YV[ZUZIQTUOZVZU[D>PQYUSX[RX
YVYRQUXRVX[SXI[=TUBZVZUT[EYO[<VZRVZUTW
NGZRVZIQTUTVOZPT[EYO[SY[ZHTGSZRX[EYU[LYUY[YUXIXO
PZHVZWOZPT[ZBTPTWSZW[OMQXFZPLMW[RZLWZHTC[9YW
EYO[MUQMSMWQX[EYO[SY[DYWYV[SXI[EYRXOVXHX
EZPQZVZUTWZ[OZWNYV[SYHXV?[YVYRQUXRVX[SXI[=TUBZPT
>WYUXLMUNOC[6XI[RMWNPNWSZ[XRX[QYOYV[EZPQZVTR
FZUC[9NWVZUSZW[XVRX[SXI[YQXWSY[MVNIZW
EZPQZVTRVZUSTU?[YURYW[S>WYOSY[SXI[RZLKTWZ?
BJUJRPJ[SXIVYUXW[SJIOYPXWY[WYSYW[MVNLMUC[+RXW@X
QYOYV[EZPQZVTR[XPY[IYRYUVYUXW[LZ<TIOZPTLVZ
SXIVYUXW[BJUJOYPXWSYW[RZLWZRVZWTLMUC[*VYRQUXRVX
=TUBZVZU[SXI[LJGYLVYUXWXW[QYOXGVYWOYPX[ZBTPTWSZW
JPQ[SJGYL[YQRXWVXR[D>PQYUXLMUC[GYVVXRVY[SY[ZHTGSZ
KUZRYQ[FZUPZ7[SYSXC
'E#31E<D5A?5?>DE8DE8C==D9#
JWJOJGSY[SXI[QYSZFXPX[RMWNPNWSZ[SXRRZQ
YSXVOYPX[DYUYRYW[KXU[KZIRZ[RMWNWNW[SZ[7UNE
PZHVTHT7[MVSNHNWN[P>LVYLYW[;ZW@ZW[,LPZV?
SJGYWVX[SXI[=TUBZVZOZ?[EYRXO[RMWQUMVJWJW[LZWT
PTUZ[EZPQZVZUTW[UNE[PZHVTHTWZ[SZ[>GYW[D>PQYUOYPX
DYUYRQXHXWX[ZRQZUSTC
NE[PZHVTHTWTW[SXIVYUX[MVNOPNG
YQRXVYLYKXVY@YHXWY[SXRRZQX[BYRYW[;ZW@ZW[,LPZV?
DJWSYVXR[LZIZOTWSZ[MVNOPNGVNRVZUVZ[PTR[PTR
RZUITVZIZW[KXUYLXW[DY@YVYUX[PQUYPXWX[SXIVYUXWSYW
ZVSTHTWT?[SXI[PTROZ?[DT@TUSZQOZ[ZWVZOTWZ[DYVYW
KNUNRPXGOY[LZRZVZWSTHTWT[ZRQZUSTC[
9NUNRPXGOXW[EYO[SXIVYUY[EYO[SY[BYFUYPXWY
GZUZU[FYUSXHXWX[RZLSYSYW[,LPZV?[7 ZPQZ
PZKZEVZUT[BYWY[BYFUYPX[LZ[SZ[IZRZR[K>VDYPXWSY
ZHUTLVZ[NLZWTLMUC[9XGY[DYVSXHXWSY[SXIVYUXW
JPQJWSY[MVOZPT[DYUYRYW[PXFUXVXRVYU[LYUXWY
SJOSJG[QZKVZ[D>UJLMUNGC[8W@ZR[>HJQOY[XIVYOX
XBXW[KNUNRPXGOVY[LMR[MVZW[M[PXFUXVXRVYUY
XEQXLZ@TOTG[FZU7[SYSXC[9NUNRPXGOVY[SXI[YQX[<UMKA
VYOVYUXWXW[SY[ZUQQTHTWT[X=ZSY[YSYW[;ZW@ZW[,LPZV?
<VZRVZUTW[=ZGVZVZIQTHTWT[ZWVZQQTC
(QUYP[WYSYWXLVY[SXI[DT@TUSZQZW[RXIX[PZLTPTWSZ
LJRPYVXI[MVSNHNWN[SZ[RZLSYSYW[,LPZV?[7+LX[RZA
<ZWOZLZW[SXIVYU[WYSYWXLVY[KXU[PJUY[PMWUZ[SXI[YQA
VYUX[BYRXVXU?[QUZFOZ[WYSYWXLVY[EZPQZ[SZ[SXIVYUXWX
RZLKYSYKXVXUC[9XG[DJWJOJGSY[KN[EZPQZVZUTOTGTW
>W@Y[QYSZFXVYUXWX[DYUBYRVYIQXUXLMU[PMWUZ[SZ[<A
PXRMVM'XR[=ZRQ>UJW[MUQZSZW[RZVSTUTVOZPT
DYUYRQXHXWX[P>LVJLMUNG7[SXLY[RMWNIQNC[
);;+
Çocuk Sağlığı ve
Hastalıkları Uzmanı Dr.
Mahmut Baktır, yaz ishallerine dikkat çekerek, bebeklerde anne sütünü
yeterli sürede alamama
da önemli bir risk faktörü
olduğunu belirtti
%BE4D=9?B,E79XKYUMWVZUTW[LYQYUVX[QYOA
XGVYWOYOYPX?[DTSZ[EZGTUVZOZ[FY[PZRVZOZ
RMINVVZUTWTW[NLDNW[MVOZOZPT?[RZWZVXGZA
PLMW[PXPQYOVYUXWXW[NLDNWPNG[MVOZPT[SZ
XPEZV[PTRVTHTWT[ZUQQTUZW[>WYOVX[=ZRQ>UA
VYUSXUC7[SYSXC[[)ZG[XPEZVVYUX[QJO[SJWLZSZ
>WYOVX[KXU[PZHVTR[<UMKVYOX[MVN<[BM@NRA
VZUSZ[YW[PTR[D>UJVYW[FY[YW[BMR[>VSJUYW
EZPQZVTRVZU[ZUZPTWSZ[XVR[PTUZVZUSZ[LYU
ZVOZRQZSTUC[+PEZV?[DJWVJR[STIRTVZOZ
PZLTPTWSZRX[FY[STIRTWTW[XBYUSXHX[PTFT
OXRQZUTWSZRX[ZUQTI[ZWVZOTWZ[DYVOYRQYSXUC
+PEZV[KXUBMR[WYSYWVY[MUQZLZ[BTRZKXVOYRQY
MVN<[YW[PTR[D>UJVYWX[OXRUM<VZUZ[KZHVT
MVZWTSTUC[XRUMKXR[XPEZVVYU[SY[KZRQYUA
XVYUY?[FXUJPVYUY[FY[<ZUZGXQVYUY[KZHVT[MA
VZUZR[DYVXIYKXVXUC[)ZGTW[YW[PTR[D>UJVYW[FY
YW[ZHTU[PYLUYSYWX?[UMQZFXUJP[XPEZVX
MVSNHNWSZW[KNWZ[ZLUT[KXU[>WYO[FYUXVOYA
PX[DYUYROYRQYSXUC[8LUT@Z[DTSZ[GYEXUVYWA
OYVYUX[SY[>WYOVX[KXU[LYU[XIDZV[YQOYRQYA
SXUC[)ZG[ZLVZUTWSZ[BM@NRVZUSZ[D>UJVYW
XPEZVXW[>WYOXWY[SXRRZQ[BYRYW[8@TKZSYO
ZLPYUX[ ZPQZWYPX[!M@NR[(ZHVTHT[FY
ZPQZVTRVZUT[,GOZWT[6UC[ZEONQ[9ZRQTU?
LZ<QTHT[ZBTRVZOZSZ[INWVZUT[P>LVYSX&[
7)ZG[ZLVZUTWSZ[BM@NRVZUSZ[XPEZV
FZRZVZUTWSZ[ZUQTI[D>GVYWOYRQYSXUC[!JWRJ
EZFZ[PT@ZRVTRVZUTWTW[ZUQOZPT[WYSYWXLVY
OXRUMMUDZWXGOZVZU[SZEZ[ETGVT[JUYOYRQY
FY[SZEZ[RMVZL[KNVZIOZRQZSTUC[)ZGTW[DTSZ
OZSSYVYUXWXW[SZEZ[BZKNR[KMGNVOZPT?
PYLZEZQVYUXW[ZUQOZPT[FY[KYPVYWOY
SJGYWXWXW[KMGNVOZPT[SZ[XPEZV[FZRZVZUTWT
ZUQQTUOZRQZSTUC[9YKYRVYUSY[ZWWY[PJQJWJ
LYQYUVX[PJUYSY[ZVZOZOZ[SZ[>WYOVX[KXU
UXPR[=ZRQ>UJSJUC[9XKYUMWVZUTW[LYQYUVX
QYOXGVYWOYOYPX?[DTSZ[EZGTUVZOZ[FY[PZRA
VZOZ[RMINVVZUTWTW[NLDNW[MVOZOZPT?
RZWZVXGZPLMW[PXPQYOVYUXWXW[NLDNWPNG
MVOZPT[SZ[XPEZV[PTRVTHTWT[ZUQQTUZW[>WYOVX
=ZRQ>UVYUSXUC7[7+PEZV?[>VSJUJ@J[KXU
EZPQZVTR[MVZKXVXUC[+PEZVSY[ZPTV[>VJO[WYA
SYWX[PN[FY[QNG[RZLKTSTUC7[SXLYW[6UC
9ZRQTU?[7;YSZFXSY[XVR[ZOZB[PN[FY[QNG
RZLKTWTW[>WVYWOYPX[FYLZ[SJGYVQXVOYA
PXSXUC[9N[ZOZBVZ[XPEZVVX[BM@NRVZUZ[KMV[PN
XBXUXVX<[OJORJWPY[LZ<QTHT[EYU[RZRZLZ
RZUITVTR[4[BZL[KZUSZHT[YVYRQUMVXQ[B>GYVQXPX
FYUXVOYVXSXUC7[SXLY[RMWNIQNC[[
6UC[ZEONQ[9ZRQTU?[XPEZV[FZRZVZUTWTW
>WVYWOYPX[FYLZ[ZGZVQTVZKXVOYPX[XBXW
LZ<TVOZPT[DYUYRYWVYUX[I>LVY[PTUZVZST&
!M@NRVZU[OJORJW[MVSNHN[RZSZU[NGNW
PJUY[4A.[LTV[ZWWY[PJQJ[XVY[KYPVYWYUYR
XPEZVY[RZUIT[SXUYW@X[ZUQTUTVOZVTSTUC[;JO
BM@NRVZUZ[QNFZVYQ[EX'LYWX[FY[YV[LTRZOZ
ZVTIRZWVTHT[RZGZWSTUTVOZVTSTUC[GYVVXRVY
LZG[ZLVZUTWSZ[ZBTRQZ[PZQTVZW[DTSZVZUTW
QJRYQXVOYPXWSYW[RZBTWOZVTSTUC[;JRYQXVYA
@YR[DTSZVZUTW[PMW[RNVVZWOZ[QZUXEXWY[ONQA
VZRZ[SXRRZQ[YSXVOYVX?[>GYVVXRVY[YQ[FY[PJQ
JUJWVYUXWXW[SZEZ[BZKNR[KMGNVZKXVY@YHX
NWNQNVOZOZVTSTUC[(YKGY[FY[OYLFYVYU
BMR[XLX[LTRZWZUZR[QJRYQXVOYVXSXUC[)ZG
XPEZVVYUXWXW[YW[PTR[D>UJVYW[FY[YW[ZHTU
PYLUYSYW[PYKYKX[MVZW[UMQZFXUJPY[RZUIT
OJORJWPY[QJO[BM@NRVZU[ZITVZWOZVTSTUC[
)&2*;"+
SAYFA 14
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Ağustos
Pazartesi
7ubat
2013 2014
Perşembe
14 GÜNCEL725
Haşerat ilaçlaması
paranoyaya dönüştü
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Sinek, hamam böceği ve keneye
karşı ilaçlamanın doğal hayata ve
insan sağlığına zarar vermeye
başladığını söyleyen Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Sakarya Veteriner Hekimler Odası Başkanı
Mustafa Yıldız, "Hem kendimizi
hem de doğal hayatı göz göre göre
öldürüyoruz" diye konuştu
Türkiye Veteriner Hekimler Birliği Sakarya Veteriner
Hekimler Odası Başkanı Mustafa Yıldız; sinek,
hamam böceği, keneye karşı ilaçlamanın paranoyaya
dönüştüğünü belirterek, “Evdeki bir hamam böleceği
ya da sivrisinek için bir kerede bir kutu ilaç harcanıyor. Kene ilaçlaması ise çığrından çıktı. Kendimizi ve
doğayı en ağır bir şekilde zehirliyoruz.” uyarısında
bulundu. Yıldız, yaptığı açıklamada, Türkiye’de korkunç şekilde bilinçsiz bir ilaçlama furyasının
sürdüğüne dikkat çekti. Bunun, hem sağlık hem
ekonomik yönden büyük zararlara yol açtığını dile getiren Yıldız, “Toplum olarak ilaçlamayı o kadar çok
abarttık ki artık işin çığırından çıktığını görüyoruz.
Ev, bahçe, parklar her yer bilinçsizce ilaçlanıyor.
Lokal mücadele edilmesi gereken keneye karşı ilaçlamada ise durum içler acısı. İnsanların olduğu her yeri
ilaçlıyoruz. Toprak ve yer altı sularımızı zehirliyoruz.
Keneleri öldüreceğiz derken karıncaları, arıları,
kuşları, her türlü doğaya faydalı böcekleri de öldürüyoruz.” diye konuştu.
“EVLER GAZ ODASINA DÖNDÜ”
Artık bilinçsiz ilaçlamanın paranoyaya dönüştüğünü,
birkaç sivrisinek ya da hamam böceği için evlerin, aylarca etkili kalan ilaçlarla ilaçlandığını vurgulayan
Yıldız, “Oysa bu sinekler ve böcekler, çarşı pazarda
50 kuruşa satılan plastik sinek öldürücülerle yok
edilebilir. Ayrıca, kapı ve camlara sineklik yaptırılarak
sinek ve diğer haşeratın eve girmesi önlenebilir. Bu
kadar basit tedbirlerle haşerat ile mücadele edebilecekken evler neredeyse gaz odasına dönüştürüyoruz.”
dedi.
"KANSERE DAVETİYE ÇIKARILIYOR"
Bir sivrisinek için bir seferde bir kutu ilaç harcayanların olduğunun altını çizen Yıldız, şunları kaydetti:
“Hamam böceği ilaçlaması da çok abartılıyor. Çok zehirli ve tesiri uzun süre gitmeyecek ilaçlarla evler ilaçlanıyor. Bu ilaçların etkisi sadece havalandırma ile
kaybolmaz. Bu sebeple sağlığımız tehlikede. İlaçların
çoğunda kansere neden olan maddeler yer alıyor. Adeta kansere davetiye çıkarılıyor. Hem sağlığımızdan
oluyoruz, hem de çoğunluğu ithal bu ilaçlara kucak
dolusu para ödüyoruz. Bu sebeple bu ilaçları hoyratça
kullanırken bir kez daha düşünmek gerekiyor. “
“BİLİNÇSİZ İLAÇ KULLANMAYA KARŞI KAMU SPOTU HAZIRLANMALI, VATANDAŞ UYARILMALI”
Devletin, artık bu konuda bir şey yapması ve bu bilinçsiz ilaçlama furyasının önüne geçmesi gerektiğini
vurgulayan Yıldız, kamu spotlarının hazırlanabileceğini ve bunun televizyonlarda yayınlanarak halkın bilinçsiz ilaçlamaya karşı uyarılabileceğini belirtti.
Yıldız, ayrıca bu konuda broşürler hazırlanarak
dağıtılabileceğini, okullarda öğrencilerin bilgilendirilebileceğini sözlerine ekledi. (CİHAN)
KARABAĞLAR’DA MUHTARLARA MODERN BİNA
Göreve seçildiğinden bu yana katılımcı anlayışla belediyeyi yöneten Karabağlar
Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, ilçe
sınırlarında bulunan ve fiziki açıdan kötü
durumda olan muhtarlık hizmet binalarını
yenilemek için çalışma başlattı. Daha önce
üç muhtarlık binasını yenileyen Karabağlar
Belediyesi, son olarak Selvili Mahalle
Muhtarlığı binasını hizmete açtı. Törende
konuşan Başkan Selvitopu, ilçedeki tüm
muhtarların daha verimli, daha rahat
hizmet verebilmeleri için belediye olarak
üzerine düşen sorumlulukları ve görevleri
yerine getireceklerini söyledi. Karabağlar’daki 57 mahalle muhtarıyla kısa sürede
güçlü bir iletişim kurarak ilçeyi yöneten
Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin
Selvitopu muhtarlara desteğini sürdürüyor.
Daha önce bölgesel muhtarlar
toplantılarıyla muhtarlarla bir
araya gelen ve stratejik plan
çalışmalarında da muhtarlara
söz hakkı tanıyan Başkan Selvitopu Karabağlar halkına daha
iyi, daha rahat hizmet verebilmeleri için muhtarlık binalarını yeniliyor. Karabağlar
Belediyesi tarafından daha önce
Arap Hasan, Muammer Akar ve
Günaltay mahallelerindeki
hizmet binalarının ardından son
olarak Selvili Mahalle Muhtarlığı
hizmet binası da törenle açıldı.
CHP Karabağlar İlçe Başkanı
Polat Manduz, belediye meclis
üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda
vatandaşın da katıldığı tören renkli görüntülere sahne oldu. Açılışta, Selvili Mahallesi Muhtarı Sabri Taşdemir muhtarlık binasının kısa sürede tamamlanmasından
duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve
Başkan Selvitopu’nun ekibiyle birlikte her
soruna anında çözüm bulduğunu belirterek Başkan’a teşekkür plaketi verdi.
Taşdemir ayrıca, Başkan Selvitopu’nun
dürüst ve çalışkan özelliklerine dikkat çekerek Başkan’ın Karabağlar’ın kısa sürede
çehresini değiştireceğini, ilçeyi modern bir
yapıya kavuşturacağına inandığını söyledi.
Muhtarlar mahallelerin
mülki amiridir
Coşkulu kalabalığın alkışlarıyla konuşmasına başlayan Karabağlar Belediye
Başkanı Muhittin Selvitopu da “Muhtarlarımız bizim elimiz, gözümüz, kulağımız”
diyerek önümüzdeki 5 yıllık süreçte
muhtarlarla da dayanışma içerisinde
çalışacaklarını söyledi. Muhtarlık binalarının yenilenmesinin çok büyük olmasa da manevi açıdan önem taşıdığının
altını çizen Başkan Selvitopu tüm muhtarların sorunlarını tek tek karşılamaya
çalıştıklarını, imkanlar ölçüsünde muhtarlara desteği sürdüreceklerini ifade etti.
Selvitopu, “Muhtarlar mahallelerin mülki
amirleridir. Hem belediyeyi temsil ediyorlar,
hem de merkezi yönetimi temsil ediyorlar.
Hizmet anlamında bulundukları yerin kendilerine ait olması gerekir. Tüm muhtarların daha rahat hizmet etmesi için de
önümüzdeki dönemde elimizden gelen
tüm çabayı sağlayıp kendilerine
sunacağız.” Diye konuştu.
Atatürk her zaman
baş tacı olacak
Başkan Selvitopu konuşmanın ardından
Selvili Mahallesi Muhtarı Sabri Taşdemir’e
bayrak, flama ve Atatürk portresi hediye etti. Hediyeyi takdim ederken de “Bu ülkeyi
bizlere emanet eden Mustafa Kemal
Atatürk her zaman baş tacı olacaktır.” dedi.
Konuşmaların ardından muhtarlık binasının açılış kurdelesi kesildi. Tören,
günün anısına fotoğraf çekimi ile sona erdi. (HABER MERKEZİ)
Soldan sağa:
Kutsal bir ülkü ya da inanç uğruna savaşırken ölen kimse. – Veri. 2. Beraberinde yağmur getirmeyen güçlü fırtına. – İnek ve
köpekler için un ve kepekle hazırlanan bir tür yiyecek. 3. Hava
basıncı birimi. – Başa kakma, serzeniş. 4. Artvin yöresinde oynanan bir halk oyunu. – Lahza. 5. Meslek. 6. Dökme demir,
font. – Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere aktarma, taşıma. 7.
Tekirdağ ilinin bir ilçesi. – Demirin simgesi. 8. Döl verme yetkinliğine eren. – Bir spor dalı. 9. Kiloamperin simgesi. – Cüzamlı. 10. Hastalıktan sonraki iyileşme dönemi. – Bir tür geçirimsiz toprak. 11. Yabancı. – Bir ilimiz. – Bir nota. 12. Pişirilerek hazırlanmış yemek. – Manisa’nın ünlü macunu. 13. İslamiyet’ten önce Kâbe’de bulunan üç puttan biri. – Koruma altına
almak. 14. Belli bir konu üzerine olmayan konuşma, dereden
tepeden. – Serbest bırakma, salıverme. 15. Posta ya da banka ile
gönderilen para. – Binek hayvanı. 16.- Rütbesiz asker. – Kuvvetlerin maddeler ve hareketler üzerine etkisini inceleyen fizik
dalı. 17. Ağaçlıklı yol. – Dünyanın uydusu. – Çok eski ve bilinmeyen bir tarihi anlatırken kullanılan sözcük. 18. Türk müziğinde bir makam. 19. Uzaklık anlatır. – İsviçre’de bir kanton. –
Kayınbirader. 20. Halk şairi. – Boruları döndürmeden birbirine
bağlanmasını sağlayan bağlantı parçası.
Yukarıdan aşağıya:
Dünkü bulmacanın cevapları
Aylardan biri. – Atın ayağındaki beyazlık. – Tanrıça. – Birleşimine girdiği sözcüğe “kendi kendine” anlamını veren önek. 2.
Erden çavuşa kadar olan askerler. – Kısa imza. – Harman döküntüsü. – Gerekenden eksik. 3. Japonlarda kendi karnını deşmek suretiyle yapılan bir intihar türü. – Yarı yaş yarı kuru, rutubetli toprak. – Bir nota. 4. Araba okunun ekseni. – Geviş getiren
hayvanların ayaklarının arkasındaki körelmiş tırnak. – Afrika’da bir ülke. 5. Posta sürücüsü. – Yanardağ püskürtüsü. – Entrika, desise, oyun, dolap. – Bir yüzey ölçü birimi. 6. İnce yapılı. – Pirinç saplarının örülmesinden hazır hale getirilerek yapılan judo minderi. – Büyükler, ileri gelenler. 7. Kılık. – Faiz,
ürem. – Avuç içi. 8. İnce dantel. – Düzenli ekilen tarla. – Bir tatlı su balığı. – Güzel, hoş, sevimli. 9. Kuramsal. – Bir şeyi başkalarından önce yapabilme eylemi. – Japon lirik dramı. 10.
Şimdi, şu anda, henüz, daha. – Vadilerde, yamaçlarda bulunan
sarı renkli verimli balçık. – İtalya’nın eski para birimi. – Köy
muhtarı yardımcısı.
SAYFA 15
SONDAKiKA GAZETESİ >>
Yavuz
ATALAY
Twitter: @_yavuzatalay
Mail: info@yavuzatalay.net
Tarihi Alsancak
Stadında Yaşananların
Perde Arkası
Tarihi Alsancak Stadında Yaşananların Perde
Arkası
Tarihi Alsancak Stadı…
İncelendi…
Sonuç:
“Depreme 0 dayanıklı.”
İlk uygulama:
“Stadı hemen boşaltın.”
***
Burada;
Karşıyaka Spor Kulübü,
Altay Spor Kulübü,
Maçlarını oynuyor…
Taraftarlar kızgın…
Kulüpler ise şokta.
***
Tarihi Alsancak Stadı yıkılıyor…
Soru şu:
Yerine ne yapılacak?
İddialar oydu ki:
“AVM Yapılacak” deniliyordu…
Ancak, bakanlık tarafından, geciktirilmeden, cevap verildi:
“Stat yıkılacak, yerine stat yapılacak.”
15 SPOR
Soru şu:
“Bu zamana kadar aklınız neredeydi?”
Cevabı, şimdi ben veriyorum…
***
Değerli okurlar;
Sizlerle, Tarihi Alsancak Stadına ilişkin yaşanan
bu durumun perde arkasını paylaşacağım…
25
2014
Pazartesi
17Ağustos
Şubat 2013
Perşembe
Galibiyet Gökdeniz’le geldi
Rusya Premier Ligi 5. haftasında Rubin
Kazan, Gökdeniz Karadeniz’in attığı
golle CSKA Moskova’yı 2-1 yenerek bu
sezonun ilk galibiyetini aldı
CSKA Moskova’yı konuk eden Rubin
Kazan, ilk galibiyetini geçen sezonun şampiyonunu yenerek aldı. Karşılıklı pozisyonlarla
başlayan maçın 17. dakikasında İgor Portnyagin’in attığı golle Rubin öne geçti. İlk
yarının son dakikasında CSKA Moskova
penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Bibras
Natho, eski takımının kalesine topu göndererek CSKA adına durumu eşitledi. Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında Moskova ekibinin bir topu direğe takılırken, Rubin Kazan ise
önemli pozisyonları değerlendiremedi. Maçın
84. dakikasında ara pasla ceza sahasına giren
Gökdeniz, kaleciyle karşı karşıya kaldığı
pozisyonda topu filelerle buluşturarak takımına sezonun ilk galibiyetini kazandırdı.
(CİHAN)
***
Öncelikle Doğan Haber Ajansı; Stat ile ilgili,
“Depreme Dayanıksız” şeklinde bir haber yaptı…
Akabinde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bu
haberi Gençlik ve Spor Bakanına iletti…
Gençlik ve Spor Bakanı, Gençlik ve Spor İl
Müdürlüğüne; “Sezon başlamadan stadı incelettirin. Stadın durumu nedir, ne değildir öğrenin.
Dayanıklı mı, değil mi..?” şeklinde talimat verdi…
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibata geçti…
Resmi yazışmalar yapıldı…
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından ekipler geldi…
2 Ay boyunca, stada ilişkin incelemelerde bulundular…
Sonra gittiler…
İncelemeleri rapor haline getirdiler…
Ve en kısa zamanda sundular…
İşte; sundukları en kısa zaman ile bugün, aynı…
Yani, kasıt yok…
Eğer haber daha erken yapılsaydı, bu rapor daha
erken bitirilecekti…
Yani burada geç kalan şey rapor değil; stadın bu
durumunun fark edilmesi…
***
Konuyla ilgili rapora ve fotoğraflara ulaşır ulaşmaz sizlerle paylaşacağım…
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
Dünya Grand Prix Finalleri'ni Türkiye, Belçika
galibiyeti ile tamamladı
Dünya Grand Prix Finalleri'nde Türkiye, oynadığı
son maçta Belçika'yı 3-1 mağlup etti ve turnuvayı 4.
sırada tamamladı. Japonya’nın başkenti Tokyo’nun ev
sahipliğinde düzenlenen 2014 FIVB (Uluslararası Voleybol Federasyonu) Dünya Grand Prix’i finalleri,
bugün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Türkiye,
finallerin son gününde Belçika'yla karşılaştığı mü-
cadelenin ilk setini Belçika aldı. Karşılık sayılarla
başlayan maçta Belçika çok iyi bir geri dönüş yaptı ve
ilk seti 26-24 kazandı. Mücadelenin ikinci setinde ise
yine iki takım da karşılıklı sayılarla başladı. Son
bölümde etkili bir oyun ortaya koyan Türk milli
takımı 25-21'lik skorla maça denge getirdi ve setler 11 oldu. 3. sette de oldukça çekişmeli bir mücadele
oldu ve karşılıklı gelen sayıların ardından milliler 2523'lük üstünlük sağladı ve setlerde 2-1 öne geçti.
Milliler maçın 4. setini uzun süre geride götürse de
Kübra ve Gözde'nin sayıları ile öne de geçmeyi
başardı. son bölümde farkı açan Türk milli takımı seti
25-20, maçı da 3-1 kazandı. (CİHAN)
Twitter: www.twitter.com/_yavuzatalay
***
“Stadı boşaltın” denildi…
Ancak…
Maçlara 10 günden daha az bir süre var.
Kızgınlık ve şok bu yüzden…
***
KIRTASİYE MALZEMESİ VE FOTOKOPİ TONERİ ALIMI
BORNOVA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
Kırtasiye malzemesi ve fotokopi toneri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre
açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
: 2014/101514
1-İdarenin
a) Adresi
: Fevzi Çakmak Caddesi 38 35040 Bornova BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2329992929 - 8502098372
c) Elektronik Posta Adresi
: destekhizmetleri@bornova.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebile- : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ceği internet adresi (varsa)
2- İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:36 Kalem kırtasiye malzemesi ve 21 kalem fotokopi toneri alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
: Bornova Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Şantiyesi Naldöken
Mahallesi No:41 Bornova İZMİR
c) Teslim tarihi
: Bütün malzemeler 20 gün içerisinde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Bornova Belediyesi Encümen Salonu
b) Tarihi ve saati
: 03.09.2014 - 10:00
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odası belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre
Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir
belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli
imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve
açıklamaları içeren doküman:
İstekliler; en geç ihale saatine kadar 1-36 sırada kayıtlı kırtasiye malzemelerinin her bir kalemi için
ayrı ayrı numune vereceklerdir. Numunelerin teslim edildiğine dair belge teklifleri içinde sunulacaktır.
Numunelerin üzerinde firma adı ve hangi kaleme ait olduğu (kalem numarası) yazılmalıdır.
Numuneler kutu içerisinde teslim edilecek ve ihale sıra numarasına göre sıralanacaktır.
Malzemeler, orjinal ambalajında teslim edilmelidir. Numunenin şartnameye uygunluk aşamasında
denenmesi veya kullanılması halinde numune için ayrıca ücret ödenmeyecektir.
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Bornova Belediyesi
Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fevziçakmak Cad.No:38 BORNOVA adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Bornova Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü Fevzi
Çakmak Cad. No:38 BORNOVA/İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale
sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif
edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Sondakika: 25/8 Basın: 9271
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
IŞIKLAR TESİSLERİ ONARIMI
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) İZMİR
MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Işıklar Tesisleri Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale
usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/102609
1- İdarenin
a) Adresi
: UMURBEY MAHALLESİ LİMAN CADDESİ 5 35230 ALSANCAK
KONAK/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası
: 2324647951 - 2324647952
c) Elektronik Posta Adresi
: izmir.sube@tmo.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebile- : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
ceği internet adresi
2- İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Şartnamesinde yazılı
Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer
: Işıklar Tesisleri
c) İşe başlama tarihi
: Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi
yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi
: Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Umurbey Mah. Şehitler Cd. No:5 35230 Alsancak/İZMİR
b) Tarihi ve saati
: 03.09.2014 - 10:30
4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası
veya ilgili Meslek Odası Belgesi.
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve
sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel
kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek
üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait
listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla
hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde
bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali
müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son
bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2.
Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.
Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin %
80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.
Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve
mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
B3
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisi,Elektrik Mühendisi, Makine Mühendisi, Mimar
5.
Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.
İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı TMO İzmir Şube
Müdürlüğü Teknik İşler Servisiadresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.
Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Toprak Mahsulleri Ofisi İzmir Şube Müdürlüğü adresine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.
İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı
için teklif verilecektir.
10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11.
Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12.
Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.
Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde
öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.
Sondakika: 25/8 Basın: 9314
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de
SAYFA 16
SİYAH MAVİ KIRMIZI SARI
"Renkleri Hisset" MÜZE OLMA YOLUNDA
Görme engellilerin tabloları, kabartma olarak hazırlanan panellere dokunup,
dinleyip ve renklere özgü kokular aracılığıyla algılama imkanı sunan Türk
ressam Süt'ün "Renkleri Hissetmek" projesi, Avrupa'da 15 kenti dolaştıktan
sonra İsviçre'nin Münsterlingen kentinde önümüzdeki yıl müze olacak
Türk ressam Türel Süt'ün görme engellilerin tabloları, kabartma olarak hazırlanan panellere dokunup,
dinleyip ve renklere özgü kokular aracılığıyla algılama
imkanı sunduğu "Renkleri Hissetmek" projesinin,
Avrupa'da 15 kenti dolaştıktan sonra İsviçre'de
önümüzdeki yıl müze olacağı bildirildi. Yaşamını Almanya'da sürdüren Türel Süt, AA muhabirine, müze ve
galerilerde sanat eserlerine dokunmanın yasak olduğuna işaret etti. "Renkleri Hissetmek" projesiyle görme
engellilerin sanata erişimini hedeflediğini belirten Süt,
"Sanat herkes içindir, sadece görebilenler için değil"
görüşünü dile getirdi. Süt, proje kapsamındaki eserlerinin, ilk kez 2010 yılında sanatseverlerle buluştuğunu ve bugüne kadar Almanya ve İsviçre'de 15
kentte sergilendiğini anlatarak, şöyle konuştu: "Resimlerimde hayvanların göz ve yüz bölümüne yoğunlaştım. Hayvanların gözlerine bakıp, yaşadıkları zorlukların anlaşılmasını ve seslerinin duyulmasını arzu-
ladım. Sergi, görme engellilerin diğer duyularına hitap
edip, resimleri adeta görmelerini sağlıyor. Görme engelliler, resimleri elleriyle hissetmenin yanı sıra panellere dokunurken, aynı anda kulaklıklar aracılığıyla
resmin ebatları ve renkleri hakkında Türkçe'nin yanı
sıra Almanca, İngilizce, İtalyanca ve Fransızca bilgi alabiliyor. Teknolojinin olanaklarının kullanılmasıyla
resimdeki renkler, görme engellilere farklı koku ve ısı
değişimiyle hissettiriliyor. Örneğin, yeşil renklerde taze
kesilmiş çimen kokusu hissediliyor, güneş sarısı ise
ısının artmasıyla algılanabiliyor." Sanata herkesin ulaşabilmesini mümkün kılma düşüncesinin yaygınlaşmasını amaçladığı projeyle ilgili çok olumlu tepkiler
aldığını belirten Süt, son olarak projenin Uluslararası
Görme Engelliler Merkezince (Internationales Blinden-zentrum) dünyanın en değerli projelerinden biri o-
larak görülüp, "Altın Anahtar" ile ödüllendirildiğini
kaydetti. Süt, projenin, Uluslararası Görme Engelliler
Merkezinin İsviçre'nin Münsterlingen kentindeki
merkezinde önümüzdeki yıldan itibaren müze olması
teklifi aldığını dile getirerek, "Rüyam gerçek olmak
üzere. Bu, Türkiye ve Türk insanı içinde müthiş onur
ve gurur duyulması gereken bir durum. Elimden geleni
yapıp, ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyorum" diye konuştu.
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Resim Bölümünde aldığı eğitimin ardından İngiltere'ye
yerleşen, bir süre sonra çalışmalarını Almanya'da
sürdürmeye başlayan Türel Süt'ün, son 10 yılda
toplumsal ve sanat çalışmalarıyla ilgili çok sayıda
ödülü bulunuyor. (AA)
Kırkağaç kavununa silahlı koruma
Türkiye'nin önemli kavun üretim merkezlerinden Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde
bazı üreticiler, yaban hayvanlarının vereceği zarardan ürünlerini korumak amacıyla silahlı nöbet tutuyor. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Süleyman Boğaz,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede 12 bin dekar alanda ortalama yılda
30 bin ton kavun üretimi yapıldığını bildirdi. Kavunda bu yıl rekolte ve kalitenin
yüksek olmasını beklediklerini vurgulayan Boğaz, çiftçinin ürünlerine adeta
gözü gibi baktığını, zarar görmemesi için çaba gösterdiğini kaydetti. Yaban domuzlarının özellikle son günlerde tarlalara gelerek ürünlere zarar verdiğini
bildirdi. (AA)
www.sondakikagazetesi.com
Şifa Üniversitesi 7 ilde
velileriyle buluşuyor
Şifa Üniversitesi, hem öğrenci velileri ile tanışmak
hem de kendisine duyulan bu güvene teşekkür etmek
için 7 ilde ‘Büyük Şifa Ailesi Yemekleri’ düzenliyor. 21
Ağustos’ta Gaziantep ile başlayan Aile Yemekleri
Balıkesir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak ve Isparta ile
devam ediyor. Balıkesir’de Yücel Et Restaurant'ta
düzenlenen Aile Yemeğine Şifa Üniversitesi Rektör
Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ateş, Tıp Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarsılmaz, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mesut Çağlı ve çok sayıda üniversite
yöneticisi katıldı. Balıkesir Aile Yemeğin’de konuşan
Şifa Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet
Ateş, bu alanda bir ilke imza atarak, üniversitenin ilk
yılından beri Şifa Aile Yemekleri’ni düzenlediklerini
söyledi. Bu vesile ile her yıl öğrenci velileri ile bir araya
geldiklerini belirten Prof. Dr. Ateş, “Şifa Üniversitesi;
akademisyeni, öğrencisi ve öğrenci velileri ile birlikte
büyük bir ailedir. Biz düzenlediğimiz yemeklerde bu
büyük ailenin buluşmasını sağlıyoruz.” dedi.
BAŞARILI ÖĞRENCİLERİN
TERCİHİ: ŞİFA
Şifa Üniversitesi’nin başarılı öğrencilerin tercihinde
bir gelenek haline geldiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet
Ateş, “Şifa Üniversitesi, sağlık alanında eğitim vermek
ve istihdam sağlamak amacıyla TÜTAV tarafından kurulmuştur. TÜTAV ve bünyesindeki sağlık kuruluşlarının 35 yıllık deneyimi, kadrosu ve teknolojik
altyapısı, kuruluşu ile birlikte Şifa Üniversitesi’ne aktarılmıştır. Henüz 4 yıllık bir üniversite olan Şifa’nın, bu
başarılarının altında bu 35 yıllık deneyim yatmaktadır.”
diye ifade etti.
YÜZDE 100 DOLULUK ORANI
Öğrencilerin, Şifa Üniversitesi’ni bilinçli olarak tercih
ettiğini ve yüzde 66’sının Şifa’yı ilk 3 tercihi içerisinde
yazarak yerleştiğini dile getiren Prof. Dr. Ateş, şöyle devam
etti: “Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2014 ÖSYS’de de fakültelerimiz ve meslek yüksekokulumuz yüzde 100 doluluk
oranıyla yeni bir başarıya imza attı. Şifa Üniversitesi’ne
olan bu güven boşuna değildir. Şifa Üniversitesi 13 sağlık
kuruluşu, 800 yatak kapasitesi, yılda ortalama 1,5 milyon
hasta tedavisi ile öğrencilerine çok önemli sağlık uygulama
olanakları sağlamaktadır. Şifa Üniversitesi Hastaneleri’nde
tüm branşlarda verilen sağlık hizmetleri; deneyimli
akademik kadro ve teknolojik altyapı zenginliği; Şifa
Üniversitesi’nin öğrencilerine de ayrıcalıklı bir eğitim fırsatı sunmaktadır. 2 bin 200 çalışanıyla büyük bir aile olan
üniversitemiz, öğrencilerini ve öğrenci velilerini de bu
büyük ailenin birer ferdi olarak görmektedir.”
tamamlamış 18 tıp öğrencimiz; USMLE stajları için yaptıkları başvurularıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin en
seçkin üniversiteleri (Harvard, John Hopkins, Methodist
International, University of Chicago, Texas Kalp Hastanesi, University of California ve MD Anderson vb) ve hocalarından kabul alarak üniversitemize bir rekor yaşattılar.” diye belirtti. Şifa’nın, Avrupa Birliği Bolonya süreci
ile uyumlu bir İngilizce eğitimi uyguladığına dikkat çeken
Ateş, Şifa öğrencilerinin hazırlık sınıfı için bir yıl kaybetmeden, yoğunlaştırılmış ve tüm yıllara yayılmış; haftalık 6 ila 10 saatlik bir İngilizce eğitimle yabancı dil
eğitimlerini tamamladığını kaydetti.
(HABER MERKEZİ)
Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Pedodonti,
Restoratif Diş Tedavisi, Endodonti, Protetik
Diş Tedavisi, Periodontoloji, Ağız Diş ve
Çene Cerrahisi, Ortodonti olmak üzere
toplam 8 klinikte 97 hekimin hizmet verdiği
İKÇÜ Diş Hastanesi, randevu sistemi Web
üzerinden günde ortalama 5000 kişi tarafın-
Türkiye Tabipler Vakfı’nın
(TÜTAV) bir kuruluşu olan
Şifa Üniversitesi, TÜTAV’ın
sağlık hizmetlerinde edindiği
35 yıllık deneyimi sağlık
eğitimine taşıdı. 2014
ÖSYS’de kontenjanını yüzde
100 doldurarak yeni bir rekora
imza atan Şifa Üniversitesi,
Hemşirelik, Beslenme ve
Diyetetik bölümlerinde
Türkiye birincisi; Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü’nde de Türkiye
ikincisi oldu
3 ÖĞRENCİYE BİR AKADEMİSYEN
Şifa Üniversitesi Hastaneleri hakkında da bilgi veren
Ateş, Bornova Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
Türkiye’deki JCI akreditasyonu olan 6 uygulama ve
araştırma hastanesinden birisi olduğunu söyledi. Prof. Dr.
Ateş, “Üniversitemizde 1 öğretim üyesine 3 öğrenci
düşmektedir. Bu oranla da üniversitemiz Türkiye’deki
vakıf üniversiteleri arasında 1’inci, tüm üniversiteler
arasında ise 2. sırada yer almaktadır.” dedi. Öte yandan,
Şifa Üniversitesi’nin Amerika ve Avrupa’nın saygın
üniversite ve sağlık kuruluşlarıyla yaptığı anlaşmalarla
öğrencilerine çeşitli yurt dışı staj olanakları sağladığını anlatan Ateş, “Bu yıl 63 tane öğrencimiz yaz stajını yurt
dışında yaptı. Bu sayı içinde yer alan ve henüz 3. sınıfı
İKÇÜ Diş Hastanesi’nden tüm
Türkiye’ye diş tedavi hizmeti
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Diş
Hekimliği Fakültesi Hastanesi hizmete
açıldığı 2012 yılından bu yana 80 bini
aşan hasta kabul ederek sadece
İzmir’e değil Mernis adres kayıt sistemine göre 57 farklı ilden hastanın
tedavilerini gerçekleştirdi.
25 Ağustos 2014 Pazartesi
dan ziyaret ediliyor.
İKÇÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.
Tancan Uysal, artık randevulara cevap veremez yoğunluğa geldiklerini belirterek, bir
dakika içinde tüm randevuların bittiğini
söyledi.
Bir dakikada tüm
randevular bitiyor
Yeni gelen hasta sayısı her yıl yüzde 60’ın
üzerinde artığı hastaneye başvuranların %11’ini engelli ve 65 yaş üzeri hastalar oluşturduğunu
kaydeden Prof.Dr.Uysal, en
fazla hasta yoğunluğunun
her yıl artış gösteren
çocuk kliniğinde
görüldüğünü ifade etti. Prof.Dr.Uysal, “Artık
randevulara cevap
veremiyoruz. Çünkü
sadece İzmir’den
değil çevre illerden
de hasta çekmekteyiz. Günde 10 bin kişinin randevu almak
için web sitemize
girdiğini bir dakika
içinde tüm randevuların
tükendiğine şahit oluyoruz.
Sadece internetten randevu
verebiliyoruz. Şehir dışından en
çok başvuru Ortodonti kliniğine yapılıyor.
Yaklaşık 100 koltuk 9 ameliyathaneden
oluşan modern kliniklerimizin yer aldığı bir
sistemle hastalarımıza hizmet veriyoruz. Bu
teveccühün altında, alanında tecrübeli
hekimlere sahip olmamız yatmaktadır” diye
konuştu.
Bayraklı Sağlık Kampüsünde 600 koltuklu
diş hastanesi projesi
Bu yoğun talebi karşılamak için yaklaşık
600 koltuğu bulunan, sağlık turizmine katkı
sağlamak için de uluslararası hastalara
ayrılan kliniklerin de yer aldığı Diş Hekimliği Hastanesi projesinin çalışmalarını
başlattıklarını kaydeden Prof.Dr.Uysal,
Bayraklı Sağlık Kampüsünde bu projeyi
hayata geçireceklerini ifade etti.
Engellilere özel klinikler yapılacak
Bayraklı Sağlık Kampüsünde yer alacak 30 bin metre karelik
Diş Hekimliği Hastanesi
projesi için çalışmalarımızı başlattıklarını
açıklayan Prof.Dr.Uysal,
bu dev sağlık üssünde
bedensel ve zihinsel
engelli hastalara özel
ameliyathane ve klinikler oluşturacaklarının da müjdesini
verdi.
Sağlık Turizmine de katkı
sunacağız
Prof.Dr.Uysal, “Engelli
hastalarımızı oldukça önemsiyoruz. Çünkü onların diş tedavileri diğer hastalarımızdan daha
ayrıntılı bir süreci gerektiriyor. Engellilerimizin psikolojik süreçlerini de göz önünde bulundurarak özel tedaviler sunacağız. Öte yandan ülkemizin sağlık turizmine de katkı
sunacak uluslararası standartlarda diş kliniklerimizle birlikte yurt dışından hasta kabul edebileceğiz” dedi. (HABER MERKEZİ)
Hayata tutunmak için protez
bacak arıyor
Geçirdiği trafik kazası sonrası protez bacağı
kırılan 35 yaşındaki Muhsin Alan, protez bacak almak için destek bekliyor. Yaklaşık 20 yıl önce Diyarbakır'da çalıştığı inşaatın çökmesi sonucu sağ bacağı kangren olan Alan'ın bacağı kesildi. Kesilen bacağı sonrası psikolojik sorunlar yaşayan Alan'a doktorlar tarafından protez bacak takıldı. Protez bacağı
sonrasında yeniden yürümeye başlayan Alan, hayata
yeniden tutundu. Protez bacağının takılmasının
ardından otellerin çamaşırhanelerinde çalışmaya
başlayan Alan 15 yıl önce Bodrum'a geldi.
İlçedeki otellerde bulunan büyük çamaşır
makinelerinin tamiratını yaparak geçimini sağlayan
Alan'a yaklaşık bir ay önce otogar civarında
yürürken plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil
çaptı. Kazada protez bacağı kırılan Alan, hem protezini hem de işini kaybetti. Yeniden iş bulup çalışmak için protez bacağının yapılması gerektiğini ifade eden Alan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
hayırsever insanlardan destek beklediğini söyledi.
Anne ve babasını kaybettiğini ifade eden Alan,
"Diyarbakır'da amele olarak çalıştığım inşaat çöktü.
Sonrasında sağ ayak parmaklarımı kıpırdatamaz
oldum. Yapılan yanlış tedaviler sonrası bacağım kesildi. Bacağım olmadığı için bir dönem psikolojim
bozuldu. Doktorların uyguladığı tedaviler sonrası
protez bacakla yeniden hayata tutundum. Koltuk
değneklerinin yardımı olmadan yeniden yürüyebildiğimi görünce çalışmaya başladım" dedi. Su ve
simit satarak bir süre hayatını sürdürdüğünü belirten
Alan, "15 yıl önce Bodrum'a gelip çalışmaya
başladım. Otellerin çamaşırhanelerine çalıştım. Çamaşır makinelerinin tamiratlarını yaptım. Çalıştığım
yerlerde bana gösterilen yerlerde kaldım. Paramı
kazandım, kimseye muhtaç olmadan hayatımı
sürdürdüm" diye konuştu. Yaklaşık 1 ay öncesine
kadar çalıştığını dile getiren Alan, şunları kaydetti:
"Geçen ay yolda yürürken bir otomobil sağ ayağıma
çarptı. Kaza sonrası protezim kırıldı. Çarpanlar
arkalarına bile bakmadan kaçtılar. Yeniden koltuk
değneklerine muhtaç kaldım’’ dedi. (AA)
Download

Eşi emniyet amiri - Sondakika Gazetesi