T.C
OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ
OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü
OTOMOTĠV TEKNOLOJĠSĠ PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ
I. GÜZ YARIYIL
TDL 101 Türk Dili I (2+0)
AKTS-2
Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-dil-düşünce, dil-tarih-coğrafya, dil-kültür ilişkisi,
Yeryüzündeki diller, Türk dilinin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk'ün dil
devrimi anlayışı ve çalışmaları, Türk dilinin ses özellikleri, olayları, Yazım kuralları ve
uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Sözcük bilgisi, kök-ek ve gövde, yapım
ekleri, çekim ekleri, sözcük türetme yolları.
AIT 101 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi I (2+0)
AKTS-2
İnkılap ve benzeri kavramlar, Osmanlı Devletinin son dönemlerinde batılılaşma adına
yapılan çalışmalar ve bunların Atatürk dönemi inkılaplarına olan etkisi, Türk İstiklal Savaşı
ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşu.
YDL 101 Yabancı Dil I (2+1)
AKTS-5
Basit ve bileşik cümle yapıları, Günlük iletişimde kullanılan basit ve bileşik cümleler,
Basit ve bileşik cümlelerden oluşan bir metin diyalogda geçen sözcüklerin anlamları, Dildeki
yapı, işlev ve kavramlar.
MAT 101 Matematik I (2+0)
AKTS-3
Sayılar, Cebir, Denklem ve Eşitsizlikler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri ve
Geometri konuları verimli bir şekilde öğrencilere öğretilerek gerekli ve yeterli matematik
temeli oluşturulacak ve meslek derslerindeki matematik konularını daha iyi anlamasını ve
öğrendiği matematik konularını mesleğinde kullanması sağlanacaktır.
TBT 101 Temel Bilgi Teknolojileri I(1+1)
AKTS-2
Windows XP İşletim sistemi; Başlat menüsü, Program çalıştırma, Masaüstünü kullanma,
Kısa yol-Klasör oluşturma, Görev Çubuğu ve Başlat menüsünde kısa yol – klasör oluşturma,
Windows gezgininde Klasör ve dosyaları seçme, oluşturma, taşıma, kopyalama, yeniden
adlandırma, silme, Denetim masasındaki Sistem ayarlarını kullanma, İnternette gezinme, email hesap açma, gönderme, arama yapma. Microsoft Office Word 2007-2010; Dosya
oluşturma ve menülerdeki komutları ve ayarlarını kullanma.
TBĠ 101 Teknolojinin Bilimsel Ġlkeleri (3+0)
AKTS-4
Birim sistemleri ve dönüşümler, Temel kavramlar, Malzeme özellikleri, statik
(Kuvvet, bileşenlere ayırma, bileşke, Moment ve denge şartları, Ağırlık merkezi, Basit
mesnetler, kirişler, tepki kuvvetleri), dinamik (Kuvvet etkisinde hareket), enerji, iş ve güç,
mekanik ve elektromekanik dalga hareketi, elektro-manyetik spektrum ve radyoaktivite,
elektrostatik, manyetizma.
1
OTP 103 Benzin Motorları Teknolojisi (3+1)
AKTS-4
Motorların tarihçesi, benzin motorların tanımı, Benzinli Motorlarının Yapısal
Özellikleri, Benzinli Motoru Oluşturan Parçalar, Otto Motorların Çalışma Prensibi, Subap
Zaman Ayar diyagramı, Benzinli Motorlarda Bulunan Yardımcı Sistemleri, tanıma, çalışma
usullerini, kısımlarını kavrayabilme.
OTP 105 Motor Termodinamiği (2+1)
AKTS-4
Termodinamiğin temel terimleri (sistem, hal değişimi, çevrim, birim sistemleri, özgül
hacim, yoğunluk, basınç ve mekanik denge, sıcaklık, ısı vb), Motor Çevrimlerinin PvT
bağıntıları ve saf maddenin termodinamik özelliklerine ait tabloların kullanımını, İş ve Isı,
Termodinamik Kanunlar, Yanma ve Yakıtlar.
OTP 101 Meslek Resim (3+1)
AKTS-4
Teknik Resmin Önemi ve Standartları, Ölçülendirme ve Ölçekler, İz düşümler,
Görünüş çizimleri ve eksik görünüş tamamlama, Kesit Görünüşler, Perspektif Resimler,
Yüzey İşaretleri, Tolerans ve Geçmeler, Montaj Resim Okuma.
II. BAHARYARIYIL
TDL 102 Türk Dili II (2+0)
AKTS-2
Kelime ve anlamı, anlamları yönünden kelimeler, kelimede gerçek, yan ve mecaz
anlam, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Kelime Türleri, Türkçenin cümle yapısı,
cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri,
sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve özgeçmiş yazma, karşılıklı
konuşma ve tartışma.
AIT 102 Atatürk Ġlkeleri Ve Ġnkılap Tarihi II (2+0)
AKTS-2
Atatürk dönemi inkılapları, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk dönemindeki dış
siyaseti, Atatürk İlkeleri.
YDL 102 Yabancı Dil II (2+1)
AKTS-5
Dildeki geniş zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar, Dildeki geçmiş zamana ilişkin
yapı, işlev ve kavramlar, Dildeki gelecek zamana ilişkin yapı, işlev ve kavramlar.
MAT 102 Matematik II (2+0)
AKTS-3
Lineer denklem sistemleri ve matrisler. Limit ve süreklilik. Türev ve uygulamaları.
İntegral ve uygulamaları. Diferansiyel denklemler. İstatistik.
TBT 102 Temel Bilgi Teknolojileri II (1+1)
AKTS-2
Temel internet kavramları. Web tasarımına giriş. Sunu programı. Veri tabanı
programının kullanımı.
OTP 102 Bilgisayar Destekli Çizim (3+0)
AKTS-4
Bilgisayar destekli tasarım(BDT) yazılım ve donanım birimleri. İkiboyutlu çizim
komutları. Yardımcı komut ve parametreler. Üç boyutlu çizim-tasarım komutları.
2
OTP 104 Dizel Motorların Teknolojisi (3+1)
AKTS-4
Dizel motorların çalışma prensipleri. Dizel motorlarının parçaları ve yapısal
özellikleri. Dizel motorlarında güç ve verim. Yakıt enjeksiyon sistemleri. Dizel motor
sistemleri.
OTP 106 Otomotiv Elektriği (3+0)
AKTS-4
Otomotiv elektriğine giriş. Bataryalar Klasik, manyetolu ve elektronik ateşleme
sistemleri-şarj sistemleri, marş sistemleri, aydınlatma ve uyarı sistemleri, göstergeler ve diğer
elektrikli alıcılar. Taşıt elektrik sistemleri. Elektronikte kullanılan aktif ve pasif devre
elemanları ile elektronik devreleri ve bunların otomotiv alanındaki uygulamaları. Motor ve
taşıtlardaki elektronik sistemler hakkında giriş düzeyindeki bilgiler.
OTP 108 Ölçme Tekniği (3+1)
AKTS-4
Genel ölçme kavramı tanımı, önemi. Ölçme ve kontrol aparatları. Basit ve bölüntülü
ölçü aletleri, Ölçme makine ve cihazları.
STJ 102 Staj Uygulaması (0+0)
AKTS-8
III. GÜZ YARIYIL
YON201 Yönlendirilmiş Çalışma I (1+1)
AKTS-3
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir
konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
OTP 201 Hareket Kontrol Sistemleri (3+1)
AKTS-4
Ön düzen geometrisi ve açısı tanımı, ön düzen açı çeşitleri, Araçlarda şasi ve
karoserinin temel görevleri ve önemi, Farklı şasi yapıları ve özellikleri, Taşıt tekerlekleri ve
lastiğin yapısal özellikleri kısımları, Yön kontrol ve direksiyon sistemleri. Süspansiyon
sistemleri. Fren sistemleri.
OTP 203 Makine Elemanları (2+0)
AKTS-3
Malzeme seçimi, malzemelerde hasar ve yorulma, Çözülemeyen bağlantı
elemanlarının tasarımı, Çözülebilir bağlantı elemanlarının tasarımı, Güç aktarma elemanları,
Mukavemet bilgisi, Toleranslar ve yüzey kalitesi.
OTP 205 Güç Aktarma Organları (3+1)
AKTS-5
Taşıt statiği, Taşıt dinamiği, taşıt hareketleri, ilgili parametreleri, Taşıtların hareketi
esnasında maruz kaldığı kuvvetler ile ivmelenme ve frenleme davranışlarının analizi,
Taşıtlarda güç aktarma terminolojisi, Güç aktarma organlarını oluşturan kısımlar, Güç
aktarma organlarında yeni teknolojiler.
III. GÜZ YARIYIL ALAN ĠÇĠ SEÇMELĠ DERSLER
OTP 207 Motor Test Ayarları (3+1)
AKTS-5
Motor test ayarının önemi ve test ayar cihazları, Motor performans karakteristikleri,
Motorlarda; güç, moment ve özgül yakıt tüketimi, Endüstri ve eğitim amaçlı motor deneyleri
Motor test cihazlarında, motor test uygulamaları, Servis amaçlı test ve ayar.
3
OTP 209 Üretim Teknikleri (3+1)
AKTS-5
Üretim nedir? ve Üretim tekniklerinin sınıflandırılması, Talaşsız ve talaşlı imalat
yöntemleri, Mekanik üretim teknikleri, Fiziksel-kimyasal üretim teknikleri, Otomotiv
sektöründe kullanılan üretim yöntemleri.
OTP 211 Konfor Sistemleri (2+0)
AKTS-3
Güvenlik ve konfor sistemlerinin önemi ve bu alandaki gelişmeler, Merkezi kilit
sistemleri, merkezi kilit motorları, hava yastıkları, emniyet kemerleri, elektrikli koltuklar,
ısıtmalı koltuklar, kumanda düğmeleri, ısıtmalı camlar, takip mesafesi sistemi, otomatik kapı
camları kumanda sistemleri, gösterge sistemleri, yakıt kesme sistemi, immobilizer.
OTP 213 Ġş Güvenliği Ve Ġşçi Sağlığı (2+0)
AKTS-3
İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve
korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş
güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri,
İş Hukuku ve yönetmelikleri, İş Güvenliği Soruşturması.
OTP 215 Malzeme Teknolojisi (2+0)
AKTS-3
Malzeme bilgisinin esasları, Malzeme çeşitleri; metalik, seramik, polimerik, kompozit
malzemeler, Malzeme özellikleri; mekanik, fiziksel ve teknolojik özellikler, Demir karbon
alaşımları(Çelikler), Isıl işlemler, Malzeme muayeneleri, Demir dışı metaller.
OTP 217 Otomotiv Elektroniği (3+1)
AKTS-5
Otomotiv elektroniğine giriş, Elektronikte kullanılan aktif ve pasif devre elemanları ile
elektronik devreleri ve bunların otomotiv alanındaki uygulamaları, Otomotiv mikro işlemci
sistemleri, Diğer elektronik sistemler ve sistemlerin yapıları, görevleri, çalışma prensipleri ve
bu sistemler üzerinde arıza tespit ve giderme.
IV. BAHAR YARIYIL
YON202 Yönlendirilmiş Çalışma I (1+1)
AKTS-3
Bilimsel çalışma kuralları ve etiğine uygun olarak öğrencinin mesleğine yönelik bir
konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.
OTP 202 Motorlu Taşıtlar Mekaniği (3+1)
AKTS-4
Hareket dirençleri. Yol-taşıt aerodinamiği. Doğrusal taşıt hareketi. Taşıt statiği, Taşıt
dinamiği, taşıt hareketleri, ilgili parametreleri kavrayabilmek. Taşıtların hareketi esnasında
maruz kaldığı kuvvetler ile ivmeleme ve frenleme mekaniği frenleme davranışlarının analizi.
OTP 204 Alternatif Motor Ve Yakıtlar (3+1)
AKTS-4
Alternatif motor ve yakıt arayışların nedenleri. Alternatif motorların yapısal
özellikleri, Alternatif motorları oluşturan Parçalar, Alternatif Motorların Çalışma Prensibi.
Alternatif yakıtların taşıtlarda kullanımı.
OTP 206 Emisyon Kontrol Sistemleri (2+1)
AKTS-4
Motorlu taşıtlardaki kirletici emisyon kaynakları, Emisyon standartları, Motorlu
taşıtlarda kullanılan yakıtların cinsi ve özellikleri, Motorlardan kaynaklanan emisyonları ve
miktarların ölçüm teknikleri, Emisyon azaltıcı sistemlerin kontrolü, Katalitik dönüştürücülerin
çeşitleri ve çalışma prensipleri, Katalitik dönüştürücülerin test edilmesi, Emisyon azaltıcı
önlemler.
4
IV. BAHAR YARIYILI ALAN ĠÇĠ SEÇMELĠ DERSLER
OTP 208 Otomotivde Yeni Teknolojiler (3+1)
AKTS-5
Günümüz otomobillerin üretim sistemlerindeki gelişmeler, Seri ve Esnek üretim
Sistemleri, Motor ve yakıt sistemlerindeki gelişmeler, Karoseri aerodinamik yapıdaki ve
aktarma organlarındaki gelişmeler.
OTP 210 Otomotivde Malzeme Teknolojisi (3+1)
AKTS-5
Taşıtların motor sistemini oluşturan parçaları ve görevleri, Taşıtların aktarma
organlarını, hareket ve kontrol elemanlarını, Elektrik-Elektronik sistemini oluşturan parçalar
ve görevleri, Temel malzeme bilgisi, Üretim tekniği bilgisi, Taşıt parçaları malzemesi ve
üretim teknikleri.
OTP 216 Hidrolik Pnomatik Sistemler (2+1)
AKTS-4
Hidroliğin temel ilkeleri ve akışkanlar, Hidroliğin tanımı ve prensipleri, Hidrolik
sistemler ve yapısı, Pnömatik sistemler ve yapısı, Hidrolik ve pnomatik devrelerin tasarımı,
Hidrolik ve pnomatik sistemlerde meydana gelen arızalar ve bakımı.
OTP 218 Kalite Güvence Ve Standartlar (2+1)
AKTS-4
Standardizasyon. Kalite ve kalite kavramları. Kalite güvence. Mesleki standartlar.
OTP 220 Servis Ve Bakım (2+0)
AKTS-3
Arıza teşhisinde temel ilkeler, Arıza teşhisinin tanımı ve amaçları, Hatalı teşhisin
sonuçları, Hatalı teşhisin nedenleri, İyi bir arıza teşhisinde bulunması gerekli özellikler,
Doğru arıza teşhisinin kazandırdıkları, Arıza bulma cetvelleri, Araç kabul, Müşteri
şikâyetlerinin belirlenmesi, Araç kabul işlemlerinin yapılması, Arıza teşhisi yapılamadığında
izlenecek yol ve cihazlarının kullanımı.
OTP 222 Isıtma Ve Soğutma Sistemleri (2+0)
AKTS-3
Taşıt iklimlendirme sistemlerini oluşturan elemanların teorik analizi, taşıt
iklimlendirme sistemini oluşturan elemanların yapısı ve görevleri, Soğutucu maddeler ve
kimyasal özellikleri, Klima sistemlerinde yapılan bakım ve kontroller, Klima sistemlerinde
meydana gelen arızaların nedenleri, arızaların giderilmesi ve araç üzerinde yapılan kontroller
Taşıt iklimlendirme sistemlerinde yeni teknolojiler.
OTP 224 Boya Teknolojisi (2+0)
AKTS-3
Temel Kimya bilgisine giriş, Boyanın yapısının tanımlanması, Boyanın elde edilmesi
ve üretim metotları, Renk bilgisi, Kuruma çeşitlerine göre boya özellikleri, Boyanın çevreye
etkileri.
5
Download

otomotiv programı ders içerikleri - Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi