(Genel) Vergi Hukuku
Mali Hukuk
Gider Hukuku
Vergi Hukuku
(Gelir Hukuku
Yerine)
Mali Hukuk Nedir?
 Kamu maliyesinin konusunu oluşturan Mali Olaylar hukuk
kurallarına dayanırlar.
 Devletin ve kamu tüzel kişilerin mali faaliyetlerini ve bu alanda
kişilerle olan hukuki ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının
tümüne Mali Hukuk denir.
 Mali Hukukun alt dallarını;




Gelir Hukuku (Vergi Hukuku),
Harcama Hukuku,
Bütçe Hukuku ve
Borçlanma Hukuku oluşturmaktadır.
Vergi Hukuku Nedir?
• Vergi Hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun
doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve biçimsel
hukuk kurallarının bütünüdür.
• Vergi hukukunun konusuna;
–
–
–
–
Vergi, resim, harç, fon gibi kamu gelirlerinin,
Tarh, tahakkuk, tahsili,
Vergi suç ve cezaları,
Vergilendirme sürecinde ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü
gibi , konular girmektedir.
Vergi Hukuku
Bölümlendirilmesi
Maddi Vergi
Hukuku
Vergi borcu konusunda hak ve ödevlerin
doğumunu, sona ermesini ve bunların içeriğine
ilişkin hukukî ilkeleri
inceleyen vergi hukuku dalı”
Verginin konusu, mükellef, matrah,
nispet gibi verginin yapısı ile
ilgili esasları düzenler.
Vergi Usul
Hukuku
(Gümrük ve tekel vergileri hariç) gerek genel
bütçeye giren gerekse de belediye ve il özel
idarelerine ait olan vergilerin (ve resim, harçların)
tespit ve
tahsili için uyulması gereken
kurallar ve genel olarak uygulama
ile ilgili esasları düzenler.
Vergi Usul Kanunu
1. Kitap - Vergilendirme
2. Kitap – Mükellefin Ödevleri
Vergi Kanunları
3. Kitap – Değerleme
4. Kitap – Ceza Hükümleri
5. Kitap – Vergi Davaları
Vergi Hukukunun
Dalları
Vergi Ceza
Hukuku
Vergi Usul
Kanunu
Vergi İcra
Hukuku
Amme
Alacaklarının
Tahsil Usulü
Hakkında
Kanun
Vergi Yargılama
Hukuku
İdari Yargılama
Usulü Kanunu
Danıştay
Kanunu
Uluslararası
Vergi Hukuku
Uluslararası
Anlaşmalar ve
Kanunlar
Vergi Usul
Hukuku
Vergi Usul
Kanunu
Vergi Hukuku-Kamu Hukuku İlişkisi
 Vergi ilişkisinde, taraflar (devlet ve mükellefler) eşit durumda
değildir. Özel hukukta olduğu gibi, yatay ilişkiler değil, dikey
ilişkiler söz konusudur.
 Vergilendirme
işlemine
girerken
devlet
otoritesini
kullanmaktadır. İlişkinin bu özelliği vergi hukukunu kamu
hukuku dalına sokmaktadır.
 Vergi hukuku kamu hukukunun ortaya çıkan ilk koludur.
Vergi Hukuku-Kamu Hukuku İlişkisi
 Vergi hukukunun kamu hukuku dalına girmesi nedeniyle kamu
hukukunun diğer dallarıyla da yakın ilişkileri söz konusudur.
Bunlar,
-Anayasa Hukuku, (Yasasız vergi olmaz.)
-İdare Hukuku, (Bireysel bir vergi işlemi, bir idari işlemdir. Örn. Tarh
İşlemi)
-Ceza Hukuku, (Vergi suç ve cezaları)
-Devletler (Umumi) Hukuku, (Yasaların şahsiliği ve mülkiliği,
mükerrer vergilendirme)
Vergi Hukuku-Özel Hukuk İlişkisi
• Öte yandan, vergi hukuku özel hukuk biçimlerini,
kavramlarını (ikametgah, evlilik, mal rejimi, rüşt gibi.) ilke
olarak aynen kabul eder, ancak belli durumlarda vergi hukuku
kendi düzenlemelerini getirdiği taktirde bunlar esas tutulur.
• Örneğin, Gelir Vergisi Kanunu, “ticari kazancı” tanımlarken
TTK’na genel gönderide bulunurken ayrıca hangi
faaliyetlerinde ticari faaliyet olarak vergilendirileceğini
belirtmektedir.
Vergi Hukuku-Özel Hukuk İlişkisi
• Diğer taraftan, özel hukukun kabul ettiği, ancak vergi hukuku
bakımından peçeleme kabul edilen durumlar da örnek olarak
verilebilir. Çünkü, Vergi Hukuku açısından vergilendirmede,
vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek
mahiyeti esastır.
Download

2. Sınıf-Mali Hukuk