Drogi Czytelniku,
mamy nadzieję, że „Twój Bank” i tym razem sprawi Tobie dużo radości.
Kolejne nagrody w loterii lokat wręczone, kolejne promocje już w ofercie – tym razem sporo piszemy o produktach
kredytowych, które dzięki wprowadzanym modyfikacjom i promocjom stają się jeszcze atrakcyjniejsze.
Oczywiście, nie mogło zabraknąć miejsca na informacje o nowinkach - nowa strona internetowa, składanie przelewów
zagranicznych bez wychodzenia z domu – to kolejne działania rozwojowe wdrażane w banku. O realizowanych działaniach
i planowanych kierunkach rozwoju opowiada nam także Pan Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu.
Mijają kolejne miesiące 2014 roku, a my postanowiliśmy wrócić jeszcze na chwilę do poprzedniego roku, aby go krótko
podsumować. Bo był to dobry rok. Tak uznali członkowie Banku, takie opinie otrzymujemy z zewnątrz. I z tego wszyscy mamy
prawo być dumni.
Niezwykle ciekawego wywiadu udzielił nam Pan Wojciech Machnicki, wieloletni klient Banku. Opowiedział nam o 10 latach
funkcjonowania w Unii Europejskiej, trudach codziennej pracy oraz współpracy z Bankiem. A my byliśmy i pozostajemy pod
wrażeniem efektów, jakie gospodarstwo Pana Wojciecha osiągnęło przez te ostatnie lata.
W naszych poradach tym razem przedstawiamy „konto oszczędnościowe”. Ten produkt cieszy się ogromnym
zainteresowaniem naszych klientów. Chcemy więc, by jego zalety poznali wszyscy - także ci, którzy jeszcze na niego się nie
zdecydowali.
A na zakończenie, jak zwykle prezentujemy nasze propozycje turystyczne i kulinarne. Wakacje za granicą czy wycieczka do
sąsiedniej gminy? A może jedno i drugie? A na koniec smakowity deser.
Miłej lektury!
Redakcja
Spis treści
S E KC JA E KS P E RC K A
3
N A S Z G O Ś Ć 16
Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie
na polski rynek akcji i obligacji
Rozmowa z Panem Wojciechem Machnickim,
wieloletnim klientem BS Toruń, o biznesie rolniczym
Z N A S Z E J O F E RT Y
C I E K AWO ST K I F I N A N S OW E 18
4
Przelewy dewizowe bez wychodzenia z domu!
Pakiety startowe oferta wciąż aktualna
Kredyty w rachunku bieżącym
Współpracujemy z SGB Leasing
Promocyjne stawki marży dla kredytu
na zakup gruntów rolnych!
Promocja kredytu mieszkaniowego
Nowe banknoty
Koszyk płatności - jeden kod i gotowe
Przelewy na rachunki zdefiniowane
N A S Z E P O R A DY F I N A N S OW E 19
Zalety konta oszczędnościowego
WYWIAD 7
S P R AW Y C Z Ł O N KOWS K I E 21
Rozmowa z Panem Grzegorzem Flanz, Wiceprezesem
Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu
Zebranie Przedstawicieli
R E DA KC JA O D P OW I A DA 22
Z ŻYC I A BA N KU 9
R E DA KC JA P O L EC A 23
Z M I E N I A M Y S I Ę D L A WA S 13
Nowa strona internetowa
Wpłatomat - testy trwają, wkrótce w każdym oddziale
Lanzarote - sposób na ciekawe wakacje
Regionalna Izba Historii i Tradycji
Wiosenne ciasto na maślance z rabarbarem i kruszonką
„Twój Bank” Magazyn Banku Spółdzielczego w Toruniu
WYDAWCA
Bank Spółdzielczy w Toruniu
ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń
www.bstorun.pl
REDAKCJA
REDAKTOR PROWADZĄCY: Grzegorz Flanz
ZESPÓŁ: Małgorzata Chojnacka, Paulina Jankowska, Radosław Ruciński, Waldemar Rutkowski
KONTAKT Z REDAKCJĄ: [email protected]
OPRACOWANIE GRAFICZNE I REALIZACJA: Studio WHITEART - www.whiteart.pl
SEKCJA EKSPERCKA
Wpływ OFE oraz sytuacji na Ukrainie
na polski rynek akcji i obligacji
Ryszard Rusak - Dyrektor Inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI opisuje wpływ zmian w Otwartych
Funduszach Emerytalnych na giełdę oraz znaczenie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego dla polskich przedsiębiorstw.
Ryszard Rusak
Już po 31 lipca br. dowiemy się, ilu
Polaków pozostanie w OFE, co w przybliżeniu pozwoli oszacować konsekwencje
całego procesu dla warszawskiej giełdy
i inwestorów lokujących kapitał w polskie
akcje. Niski odsetek osób pozostających
w OFE przełożyłby się na obniżenie
wpływów z tytułu kolejnych składek
przekazy-wanych do funduszy. W rezul-
Pewnym czynnikiem
ryzyka jest dalsza
eskalacja konfliktu
rosyjsko-ukraińskiego.
tacie mogłoby dojść do podwyższonej,
choć zapewne rozłożonej w czasie,
podaży akcji ze strony OFE. Byłoby to
novum, gdyż przez ostatnie kilkanaście lat
OFE kupowały akcje spółek, przyczyniając
się do uplasowania wielu ofert publicznych i rozwoju polskiej gospodarki.
Ponadto można się spodziewać, że wraz
z obniżaniem minimalnego limitu zaangażowania OFE w polskie akcje, który
wynosi obecnie 75 proc., zarządzający
będą dążyli do zapewnienia portfelom
odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i dywersyfikacji. Jedną z możliwości
byłoby zwiększenie ekspozycji na
instrumenty zagraniczne kosztem krajowych, co generowałoby ryzyko dodat-
kowej podaży akcji. Oczywiście warto
pamiętać, że ten pesymistyczny scenariusz wcale nie musi się zrealizować
i co najważniejsze – historycznie OFE
miały marginalny wpływ na wartość
rynkową spółek w dłuższym terminie.
Dlatego nawet biorąc pod uwagę możliwe
zwiększenie zmienności na polskiej
giełdzie, na ceny akcji będą wpływały
przede wszystkim fundamenty
spółek, otoczenie makroekonomiczne oraz czynniki globalne.
Pewnym czynnikiem ryzyka jest
dalsza eskalacja konfliktu rosyjskoukraińskiego. Może ona skutkować
w i ę ks z ą n e r w o w o ś c i ą w ś r ó d
inwestorów oraz sankcjami gospodarczymi dla Rosji. Z punktu
widzenia polskich firm trzeba mieć
na uwadze także możliwą „odpowiedź” Kremla na sankcje.
W przypadku zaostrzenia sytuacji,
najbardziej może ucierpieć polski
przemysł rolno-spożywczy. Sankcje na
tego typu produkty są najprostsze do
wprowadzenia, a ograniczenia
w handlu takimi towarami już nieraz
były stosowane przez Rosję. Warto
jednak podkreślić, że spółki notowane
na warszawskiej giełdzie, będące powiązane z rosyjską gospodarką, to głównie firmy przemysłowe. Wraz z innymi
firmami z Unii Europejskiej dostarczają
one Rosjanom ważnych artykułów
wysoko przetworzonych, więc ich pozycja
jest istotnie silniejsza. O ile więc konflikt
na wschodzie może w pewnym stopniu
osłabić dynamikę polskiego PKB, to jego
wpływ na polskie akcje będzie naj-
Ryszard Rusak - Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 123. W latach 1998-1999
pracował w Pionie Zarządzania Aktywami domu maklerskiego BIG BG jako doradca
inwestycyjny, a następnie na stanowisku dyrektora ds. inwestycyjnych. W marcu 2000
roku przeszedł do Union Investment TFI, gdzie powierzono mu obowiązki doradcy
inwestycyjnego. Pięć lat później objął stanowisko dyrektora inwestycyjnego
odpowiedzialnego za fundusze akcyjne – polskie i zagraniczne.
prawdopodobniej ograniczony. W uspokajającym tonie wypowiadają się także
zarządy samych spółek, które co prawda
dostrzegają problem, ale oceniają, że
konflikt rosyjsko-ukraiński nie wpłynie
znacząco na ich zyski w kolejnych
ZUS
OFE
kwartałach. Niemniej jednak zaostrzenie
się konfliktu u naszego wschodniego
sąsiada może powodować pewną
destabilizację w regionie.
Spodziewamy się, że 2014 rok będzie
relatywnie dobry dla rynku akcji, jednak
kluczowa będzie selekcja spółek.
Twój Bank Czerwiec 2014 3
N OWO Ś Ć
Z NASZEJ OFERTY
Przelewy dewizowe bez wychodzenia z domu!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom z początkiem kwietnia br. udostępniliśmy w bankowości elektronicznej możliwość realizowania przelewu
dewizowego (walutowego) w dowolnie wybranej przez Państwa walucie (zgodnie z obowiązującą w Banku tabelą kursową).
Przelew dewizowy (walutowy) można wykonać do
banków krajowych na terytorium RP jak również
zagranicznych wg aktualnego na dany dzień kursu kupna
i sprzedaży dewiz.
Do wykonania przelewu dewizowego (walutowego) nie muszą Państwo posiadać
rachunku prowadzonego w walucie obcej. Wystarczy zalogować się na rachunek bankowy
prowadzony w Banku Spółdzielczym w Toruniu i wybrać przelew jednorazowy - dewizowy.
Przejrzysta szata graficzna ułatwi Państwu sprawne uzupełnianie wymaganych informacji
w zaledwie kilka minut. Nie ma w tym nic trudnego!
Od zwykłego przelewu różni się tym, że wymaga on
zatwierdzenia przez pracownika Banku. Wszystkie przelewy
złożone w bankowości elektronicznej do godziny 14:30
zostaną zrealizowane przez Bank tego samego dnia,
natomiast przelewy złożone po godzinie 14:30 Bank
zrealizuje w dniu następnym.
Dodatkowo koszt przelewu dewizowego (walutowego)
może wynieść tylko 4,80 zł niezależnie od kwoty, o ile
spełnione zostaną następujące warunki:
§ Waluta przelewu - EURO
§ Rodzaj płatności - Normalny (tomnext)
§ Prowizje i opłaty pokrywa - Odbiorca i Zleceniodawca
(SHA)
§ Rachunek beneficjenta znajduje się w kraju
należącego do EOG - Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Serdecznie zapraszamy Państwa do
samodzielnego wykonywania przelewu
dewizowego (walutowego) bez
wychodzenia z domu.
Pakiety startowe
oferta wciąż aktualna
Z myślą o Państwa potrzebach przedłużyliśmy trwającą od
ubiegłego roku i cieszącą się dużym zainteresowaniem promocję
„Pakiety Startowe”.
Oferta promocyjna w dalszym ciągu skierowana jest do
wszystkich Klientów, którzy nie posiadali dotychczas konta
osobistego lub firmowego w Banku Spółdzielczym w Toruniu.
Aby skorzystać z promocji „Pakiety Startowe” wystarczy tylko:
przyjść do jednej z placówek Banku Spółdzielczego w Toruniu,
założyć konto (Premium, Biznes Premium lub Agro Premium),
§ zamówić bezpłatnie kartę do konta osobistego/firmowego,
§ uruchomić bezpłatną usługę SMS Banking.
§
Dzięki temu przez okres 12 m-cy od dnia podpisania umowy, Bank
nie obciąży Państwa opłatą za prowadzenie rachunku. To takie
proste!
Dzięki usłudze SMS Banking otrzymują Państwo informacje
o zmianie stanu swojego konta. W zależności od wyboru, jakiego
dokona Klient, informację taką przesyłamy na bieżąco lub na
koniec dnia – codziennie lub tylko wtedy, gdy saldo ulegnie
zmianie. Dzięki temu zawsze będą Państwo mieli aktualną
informację o wysokości dostępnych środków na rachunku.
4
Twój Bank Czerwiec 2014
Z NASZEJ OFERTY
Kredyty w rachunku bieżącym
teraz oferta jeszcze bardziej atrakcyjna
W trosce o zapewnienie Klientom jak najwyższej jakości świadczonych usług Bank Spółdzielczy w Toruniu dołożył wszelkich starań, aby jeszcze bardziej
uatrakcyjnić posiadaną ofertę produktów kredytowych dla klientów instytucjonalnych. Dlatego już dzisiaj zachęcamy do skorzystania z nowej, odświeżonej
oferty Kredytu w rachunku bieżącym, kierowany do firm oraz gospodarstw rolnych.
Z PROMOCYJNYCH warunków trwających do 30.06.2014 r. mogą Państwo skorzystać jeśli:
1. Umowa o kredyt w rachunku bieżącym zostanie zawarta w okresie od 01.04.2014 r. do 30.06.2014 r.,
2. Kwota udzielonego kredytu w rachunku bieżącym nie przekroczy 500 000,- zł,
3. Pierwotny okres spłaty kredytu wyniesie minimum 36 miesięcy.
wówczas promocyjne warunki obejmą także:
1. pierwszą prowizję płatną przed uruchomieniem kredytu w rachunku bieżącym
w wysokości 0,00%
2. każda kolejna prowizja płatna w dniu rozpoczęcia kolejnego roku
kredytowania w wysokości od 1,00% do 2,50%
Wybrane atuty kredytu w rachunku bieżącym:
długi okres kredytowania – nawet do 60 m-cy (brak konieczności
składania co roku dokumentacji) ,
§ proste finansowanie potrzeb związanych z działalnością gospodarczą,
§ stały dostęp do przyznanych środków, bez konieczności składania
odrębnych dyspozycji w momencie korzystania z kredytu,
§ automatyczne spłaty z wpływów na rachunek pomniejszają saldo
zadłużenia, powodując możliwość ponownego wykorzystania
środków w ramach przyznanego limitu kredytowego,
§ odsetki naliczane są od wykorzystanej kwoty kredytu, a ich
spłata następuje z rachunku bieżącego ostatniego dnia
miesiąca z wpływów na rachunek lub w ciężar przyznanego
limitu kredytowego,
§ uzupełnienie środków obrotowych – utrzymanie płynności finansowej,
§ spłata kredytu następuję jednorazowo na koniec okresu umownego
lub w ratach miesięcznych lub kwartalnych.
§
Maksymalny okres kredytowania:
dla kredytów do 500 000,-zł nie zabezpieczonych hipotecznie wynosi
maksymalnie 60 m-cy,
§ dla kredytów do 500 000,-zł z wykorzystaniem zabezpieczenia hipotecznego
wynosi maksymalnie 36 m-cy,
§ dla pozostałych kredytów wynosi maksymalnie 12 m-cy.
§
Kwota kredytu w Rachunku Bieżącym
Podstawą ustalenia limitu kredytu jest poziom bieżących potrzeb obrotowych, z tym że
maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć równowartości średniomiesięcznych
obrotów na rachunku bieżącym.
Współpracujemy z SGB Leasing
SGB LEASING jest firmą z 20 letnią tradycją,
która z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu
współpracuje od kwietnia 2006 roku.
Długoletnie doświadczenie zdobyte na rynku
usług finansowych pozwala na szybki
i bezpieczny dostęp do produktów leasingowych zarówno zaspokajając jednorazowe
potrzeby Klienta po wieloetapowe inwestycje
leasingowe. Dzięki przynależności do
Spółdzielczej Grupy Bankowej SGB LEASING
zapewnia bezpieczne zaplecze finansowe
w postaci polskiego kapitału.
Oferta SGB Leasing
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Samochody osobowe
Transport ciężki
Maszyny i urządzenia
Maszyny rolnicze
Sprzęt medyczny
Nieruchomości
Zarządzanie flotą
Ubezpieczenia
SGB Autosalon
Twój Bank Czerwiec 2014 5
Z NASZEJ OFERTY
Promocyjne stawki marży dla kredytu
na zakup gruntów rolnych!
Wraz z nadejściem 2014 roku, zgodnie z decyzją unijnego Trybunału Sprawiedliwości, skończyły się możliwości preferencyjnego finansowania zakupu
gruntów rolnych. Według nowych zasad, zakup ziemi może być sfinansowany jedynie jako jeden z elementów większej inwestycji, a koszt jej zakupu nie może
przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych inwestycji finansowanej z udziałem kredytu preferencyjnego. Pomoc ta może być stosowana w przypadku
inwestycji obejmującej - poza zakupem użytków rolnych - zakup maszyn i urządzeń rolniczych lub zakup nieruchomości innych niż użytki rolne.
Z myślą o naszych klientach stworzony został kredyt inwestycyjny na zakup gruntów
rolnych jako alternatywa dla braku możliwości finansowania tego rodzaju inwestycji
preferencyjnym kredytem z dopłatami ARiMR.
Atuty kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
Finansowanie zakupu dowolnych gruntów rolnych bez żadnych warunków
dotyczących ich przeznaczenia, sposobu zagospodarowania, ceny, itp.,
Możliwość sfinansowania nawet 90% wartości gruntów,
Niższe oprocentowanie w porównaniu do standardowego kredytu
inwestycyjnego,
Atrakcyjne koszty finansowe,
Brak dodatkowych opłat np. związanych z administrowaniem kredytem
i biznesplanem,
Okres kredytowania nawet do 15 lat,
Możliwość skorzystania z karencji w spłacie kapitału maksymalnie do 2 lat,
Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach,
Spłata kredytu w dogodnych dla klienta ratach,
Możliwość wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat,
Minimum formalności.
Dodatkowo obniżone zostały stawki marży kredytu inwestycyjnego na zakup gruntów rolnych. Oprocentowanie takiego kredytu to obecnie
WIBOR 3M + marża 3 p.p. Promocja dotyczy umów o kredyt na zakup gruntów rolnych zawartych do 31.12.2014 r., w kwocie nie wyższej niż 1 000 000,00 zł.
Aby otrzymać Kredyt Inwestycyjny na zakup gruntów rolnych wystarczy, że przyjdziesz do dowolnie wybranej placówki banku, gdzie nasz doradca udzieli Ci
szczegółowych informacji dotyczących samego produktu oraz wskaże dokumenty, jakie są niezbędne do przeprowadzenia procesu kredytowego.
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty!
Promocja kredytu mieszkaniowego
Od kilku miesięcy trwały w naszym Banku prace nad udoskonaleniem oferty dotyczącej udzielania
kredytów mieszkaniowych. Miło nam poinformować, że od 1 kwietnia wprowadziliśmy zmiany, dzięki
którym stała się ona zdecydowanie bardziej konkurencyjna. Zgodnie z założeniami promocji, wszyscy
Klienci mają możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zarówno w zakresie marży kredytu,
jak i prowizji za jego udzielenie. Atutami naszej oferty, oprócz wspomnianych warunków cenowych, są
także: jasna i przejrzysta procedura, brak dodatkowych, ukrytych opłat, a także krótki czas
rozpatrywania wniosku. Mamy nadzieję, że promocyjne warunki skłonią Państwa do skorzystania
z kredytu mieszkaniowego właśnie w Banku Spółdzielczym w Toruniu.
Szczegółowe warunki nowej promocji przedstawia poniższa tabela, a dodatkowe informacje możecie
Państwo znaleźć na stronie internetowej Banku oraz oczywiście w każdej z placówek. Zapraszamy!
6
Twój Bank Czerwiec 2014
Cena kredytów udzielanych
na okres do 25 lat
Cena kredytów udzielanych
na okres powyżej 25 lat
BEZ PROMOCJI
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża 2,00%
Prowizja: 2,00%
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża 3,00%
Prowizja: 2,00%
Z PROMOCJĄ
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża 1,60%
Prowizja: 1,00%
Oprocentowanie:
WIBOR 3M + marża 2,60%
Prowizja: 1,00%
WYWIAD
Chcemy być coraz
lepszymi doradcami
Rozmowa z Panem Grzegorzem Flanz, Wiceprezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Toruniu o specyfice
działalności Pionu Handlowego, priorytetach oraz planach na przyszłość.
W
Zarządzie Banku, poza Prezesem,
jest dwóch Wiceprezesów. Czy tak
jest we wszystkich bankach?
Nie. Liczebność zarządu i podział odpowiedzialności poszczególnych jego
członków zależy od wielu czynników:
skali działalności, terytorium na jakim
funkcjonuje bank, realizowanej strategii.
W dużych bankach komercyjnych można
znaleźć zarząd złożony z ośmiu osób,
znam także banki spółdzielcze, w których
zarząd jest pięcioosobowy. Obowiązujące
nas prawo wskazuje, że członków zarządu
banku spółdzielczego nie może być mniej
niż trzech. I właśnie tak jest u nas.
nalenie oferty, budowanie pozytywnego
wizerunku banku oraz wsparcie pracowników handlowych w ich codziennej
działalności. W Pionie handlowym staramy się robić biznes z naszymi klientami
i to zawsze w taki sposób, by klient był zadowolony. To nasze credo.
kszości klienci są usatysfakcjonowani
jakością współpracy z nami. Nie znaczy to
oczywiście, że wszystkie aspekty naszej
działalności są już teraz doskonałe. Ale
dzięki informacjom od naszych Klientów
wiemy, co w szczególności powinniśmy
poprawić. I staramy się to robić.
J
akim obszarem działania Pan zarządza?
W naszym banku wyodrębniliśmy trzy
piony: Pion zarządzania, którym kieruje
Prezes Waldemar Zieliński, Pion finansowy, za który odpowiada Wiceprezes
Agnieszka Mikołajczyk oraz Pion handlowy – za który odpowiadam ja.
Chciałbym jednak zaznaczyć, że decyzje
o szczególnie istotnym znaczeniu dla
firmy i naszych Klientów podejmujemy
wspólnie – kolegialnie jako Zarząd.
C
zym szczególnym wyróżnia się Pion
handlowy od pozostałych pionów?
Pozwolę sobie użyć sformułowania, że
Pion handlowy to pierwsza linia frontu. To
wszyscy ci pracownicy, którzy odpowiadają za obsługę klientów i budowanie
z nimi relacji. Dziś o wszystkich naszych
oddziałach mówimy jako o placówkach
handlowych – nie pracuje tam ani jedna
osoba, dla której współpraca z klientami
nie byłaby priorytetem. Również w Centrali banku wyodrębniliśmy zespoły,
których zadaniem jest rozwój i dosko-
I
jak Wam to wychodzi, klienci są
zadowoleni?
Co roku organizujemy badania satysfakcji
naszych klientów. Dysponujemy również
wynikami badań ogólnopolskich, w których starano się poznać poziom zadowolenia klientów banków. Osobiście
niezmiernie się cieszę, że wyniki tych
badań wskazują, że w zdecydowanej wię-
Korzystając z okazji pragnę podziękować
wszystkim tym klientom, którzy chętnie
biorą udział w naszym badaniu i dzielą się
z nami swoimi opiniami i radami.
N
a czym więc zamierzacie się skoncentrować w najbliższym czasie?
Wiele uwagi poświęcamy obecnie na to,
by Klienci coraz wyraźniej mogli
Twój Bank Czerwiec 2014 7
WYWIAD
dostrzegać w naszych pracownikach
osoby, do których mogą zwracać się po
wszelkie porady w swoich sprawach
finansowych. Nasza kadra to zespół
wykwalifikowanych osób, który stale się
dokształca podczas wielu kursów i szkoleń. To osoby, którym nasi klienci mogą
powierzyć swoje troski, licząc na
profesjonalne doradztwo. A te troski są
z okienkiem kasowym, do którego
ustawiała się długa kolejka.
Owszem, jest to istotna zmiana w modelu
funkcjonowania banku. Ale zmiany tej
oczekują sami klienci, zmiany te kształtuje
cały rynek bankowy. Jeszcze kilka lat temu
wielu naszych klientów nie korzystało
z kart płatniczych, a bankowość internetowa była traktowana jako gadżet dla
nielicznych. Wtedy też ustawiały się
kolejki, a naszym priorytetem było jak
najszybciej je rozładować. Dzisiaj klienta,
który nie miałby karty do konta bardzo
trudno u nas znaleźć, a dostęp do
Internet Bankingu ma już większość.
Rynek się zmienia i my też się zmieniamy.
Okienek kasowych już u nas nie ma, są za
to stanowiska kompleksowej obsługi
klienta. A funkcję okienek kasowych
w coraz większym stopniu przejmują
bankomaty. I będzie ich coraz więcej.
S
ą plany doposażenia placówek
w kolejne urządzenia?
Tak. We wszystkich naszych oddziałach
zainstalujemy tzw. bankomaty recyclingowe. W tych urządzeniach nasi klienci
będą mogli nie tylko dokonywać wypłat
gotówki, ale także w prosty i bezpieczny
sposób dokonywać wpłat gotówki na
swoje rachunki. Takie urządzenia, łączące
w sobie funkcje bankomatu i wpłatomatu
będą dostępne dla klientów przez całą
dobę w strefach samoobsługowych, które
wydzielimy w placówkach.
K
Urządzenia, łączące
w sobie funkcje
bankomatu i wpłatomatu
będą dostępne dla
klientów przez całą dobę
rozmaite: brak wystarczających środków
na zakup nowego mieszkania, budowę
hali produkcyjnej czy też środków
obrotowych na zakup surowca. Ale także
troska o to, jak optymalnie ulokować
kilka, kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy
wolnych środków. We wszystkich tych
sprawach chcemy być coraz lepszymi
doradcami.
J
est to dość duża zmiana w podejściu do
klienta. Jeszcze kilka lat temu pracownik banku kojarzył się wielu osobom
8
Twój Bank Czerwiec 2014
iedy to nastąpi?
Cztery urządzenia planujemy uruchomić jeszcze w tym roku, a kolejne
w 2015 roku. Co więcej, we wszystkich
strefach samoobsługowych wstawimy
kioski internetowe. Wówczas z bankowości internetowej będą mogli skorzystać
także ci klienci, którzy z jakichkolwiek
powodów nie mają dostępu do
Internetu.
A
co z tymi, którzy nie chcą lub nie
umieją korzystać z takich urządzeń jak bankomat, wpłatomat lub
kiosk internetowy?
Mogą być spokojni. Nasi pracownicy
w placówkach zawsze służą pomocą, by
pokazać jak korzystać z bankomatu i tak
samo będziemy pomagali, gdy ktokolwiek będzie potrzebował asysty przy
korzystaniu z wpłatomatu lub bankowości internetowej. Jestem przekonany,
że uruchomienie tych usług spotka się
z entuzjastycznym przyjęciem naszych
klientów. Obecnie rynek kart oraz
zdalnego dostępu do konta to najszybciej
rozwijający się obszar działalności
handlowej banków. I my chcemy temu
sprostać.
S
koro już poruszyliśmy temat rozwoju
rynku bankowego, to może przy-
bliżmy naszym czytelnikom, jakie w najbliższym czasie czekają nas zmiany.
Nasze obserwacje i analizy wskazują, że
najbliższe lata będą okresem dynamicznego rozwoju obrotu bezgotówkowego
i bankowości mobilnej. Osobiście byłbym
szczęśliwy, gdyby w każdym punkcie
handlowo-usługowym można było
zapłacić kartą. I jestem przekonany, że tak
będzie. A co byście państwo powiedzieli,
gdy przy robieniu większego zakupu, np.
używanego samochodu za 20.000 zł, nie
musielibyście płacić gotówką, lecz
wystarczyłoby wyciągnąć smartfona
i dokonać błyskawicznego przelewu na
rachunek sprzedającego? Dziś jest już to
możliwe. A za kilka lat będzie powszechne.
B
rzmi to trochę jak science-fic on.
Czy na pewno zmiany zmierzają
w tym kierunku?
Użyję metafory i powiem przewrotnie:
dziś dla wielu osób science-fiction to
telewizor kineskopowy. Niektórzy
przypominają sobie, że coś takiego
trzymają w piwnicy, na strychu lub na
działce. Ale w domu to mają już tylko LCD
lub LED. Dlaczego inaczej miałoby być
z tempem zmian w bankowości? Ja nie
widzę uzasadnienia.
C
zego mogą się więc spodziewać
klienci BS Toruń?
Wiele rzeczy już wprowadziliśmy,
wspomnę choćby o kartach płatniczych
z technologią zbliżeniową, bankowości
internetowej, przelewach ekspresowych,
dostępie do konta na smartfonach czy też
możliwości zlecania przelewów zagranicznych bez wychodzenia z domu lub
biura. O wpłatomatach mówiłem już
wcześniej. Teraz chcemy się skupić na
upowszechnianiu i udoskonalaniu tych
rozwiązań. I wprowadzać kolejne
funkcjonalności, tak by klient przez
Internet mógł realizować swoje sprawy
finansowe w jak najszerszym zakresie.
A w placówkach chcemy z naszymi
klientami rozmawiać o ich planach, tak by
właściwie rozpoznawać potrzeby i oferować im optymalne rozwiązania finansowe. Jestem przekonany, że w ten
sposób spełnimy oczekiwania naszych
obecnych klientów, pozyskamy wielu
nowych i wspólnie będziemy robić biznes
z korzyścią dla wszystkich stron.
Tego życzymy. Dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję.
Z ŻYCIA BANKU
Lokata z nagrodami
wygraj auto z Bankiem Spółdzielczym
Nagrody w loterii promocyjnej do Lokaty z nagrodami (Wiosna 2013) zostały
rozlosowane. Gratulujemy Panu Zbigniewowi z Łysomic, który wygrał Motorower
Romet RS 50!
Przypominamy, że Ty też możesz wygrać! W naszej ofercie cyklicznie pojawia się
promocyjna Lokaty z nagrodami - główną nagrodą jest samochód osobowy!
Wystarczy założyć lokatę na kwotę 500 zł na okres 3 lub 6 miesięcy. W losowaniu
nagród bierze udział każda lokata.
Lokatę można założyć w naszych placówkach
lub samodzielnie przez Internet w serwisie
transakcyjnym bstorun24.
Szczegóły na stronie www.bstorun.pl
lub w dowolnej placówce banku.
Zapraszamy!
Kolejny rok z toruńskimi żużlowcami
Niezmiernie miło jest nam zakomunikować, że SGB Bank Spółdzielczy w Toruniu oraz klub
żużlowy Unibax Toruń podpisały umowę sponsorską na sezon 2014.
„To już ósmy rok naszej współpracy, mającej podłoże nie tylko wizerunkowe,
ale również biznesowe. Cieszę się, że nasza współpraca układa się dobrze
niezależnie od warunków zewnętrznych – mam tu na myśli zarówno formę
żużlowców, jak i nieco trudniejsze warunki gospodarcze. To pokazuje, w jaki
sposób podchodzimy do naszych partnerów i sposobu współpracy.
Chciałbym życzyć wszystkim sympatykom „czarnego sportu” wielu
pozytywnych emocji w nadchodzącym sezonie” - powiedział
Grzegorz Flanz, Wiceprezes Zarządu Banku.
Dzięki podpisanej umowie SGB Bank Spółdzielczy
w Toruniu będzie widoczny na wielu nośnikach
reklamowych związanych z toruńskim
speedwayem, w tym na stadionie (m.in.
bandy dmuchane, banery reklamowe),
strojach wszystkich toruńskich zawodników oraz na karnetach.
Wizyty koszykarzy toruńskiego SIDENu
w szkołach uczestniczących w programie SKO
W ramach promowania programu SKO oraz relacji partnerskich z lokalnymi
szkołami Bank Spółdzielczy w Toruniu zorganizował wizytę koszykarzy
toruńskiego klubu SIDEN Toruń w szkołach podstawowych w Pigży, Łążynie,
Łysomicach, Unisławiu oraz Złejwsi Wielkiej. Jak widać na zdjęciach – dzieci
bawiły się świetnie!
Wszystkie dzieci z terenu działania naszego banku zachęcamy do udziału
w Szkolnej Kasie Oszczędności. Warto oszczędzać już od najmłodszych lat.
Twój Bank Czerwiec 2014 9
Z ŻYCIA BANKU
Podsumowanie roku 2013
- wspaniałe nagrody dla najlepszych
Jak co roku pracownicy naszego Banku mieli okazję spotkać się na podsumowaniu
z działalności Banku za rok 2013. Spotkanie odbyło się w Kręgielni GRAKULA
w Galerii Copernicus. Prezes Zarządu - Pan Waldemar Zieliński, dokonał
podsumowania działalności Banku i osiągniętych wyników handlowych w 2013
roku oraz przedstawił plany na rok bieżący. Spotkanie było wspaniałą okazją do
wyróżnienia najlepszych Oddziałów Banku - liderów w rankingu aktywności
handlowej w 2013 r. oraz nagrodzenia indywidualnych pracowników. Po części
oficjalnej odbył się turniej gry w kręgle oraz zabawa przy muzyce.
Nagrody zostały rozdane w następujących kategoriach:
Najlepszy Oddział:
I miejsce zajął O/Unisław - nagrodą dla całego Oddziału były dwuosobowe
zaproszenia na Premierę Kabaretu Grupa Mocarta
§ II miejsce zajął O/Zławieś Wielka - nagrodą również dla całego Oddziału były
dwuosobowe zaproszenia do Opery Nova w Bydgoszczy
§ III miejsce zajął O/Łubianka - nagrodą dla całego Oddziału były zaproszenia
do Restauracji Spichrz w Toruniu
Wszystkie oddziały otrzymały ponadto wspaniałe puchary.
§
Wyróżnienia dla najlepszych pracowników:
Agnieszka Wierzbicka, pracownik Oddziału Zławieś Wielka
Danuta Sacharuk, pracownik I Oddziału
Agnieszka Mondrzejewska, pracownik Oddziału Łubianka
Mirosława Malinowska, pracownik Centrali
Nagrodą były zaproszenia do Salonu Upiększarnia w Toruniu.
§
§
§
§
Nagrody główne dla najlepszych pracowników:
Irena Jagielska, pracownik Oddziału w Unisławiu
Grażyna Kądziołka, pracownik Oddziału w Unisławiu
Michalina Banaszkiewicz, pracownik I Oddziału
Monika Rosowska, pracownik Centrali
Nagrodą był wyjazd do Hotel & Spa w Kocierzu. Zaproszenie obejmowało między
innymi zabiegi spa, relaks w strefie saun i basenów, atrakcje na stoku narciarskim
i snowboardowym oraz wycieczkę do Krakowa, Żywca i Wadowic.
§
§
§
§
Spektakl teatralny dla członków Banku Spółdzielczego w Toruniu
Tradycyjnie jak co roku zorganizowany został spektakl teatralny dla członków Banku Spółdzielczego w Toruniu, którzy wzięli
udział w zeszłorocznych Zebraniach Grup Członkowskich oraz dla osób, które dopiero przystąpiły do członkostwa. W tym roku
na deskach Teatru im. Wiliama Horzycy mogliśmy oglądać spektakl „Mizantrop" Moliera. Spotkanie odbyło się w dwóch
terminach: 4 kwietnia - dla członków oraz pracowników z oddziałów Łubianka, Łysomice i Unisław, oraz w dniu 5 kwietnia - dla
udziałowców i pracowników ze Złejwsi Wielkiej oraz wszystkich oddziałów toruńskich. Spotkania rozpoczęły się uroczystym
przemówieniem Prezesa Waldemara Zielińskiego oraz powitalną lampką wina. Spotkanie było także okazją do wspólnych
rozmów klientów i pracowników Banku. „Mizantrop” to dzieło wielowymiarowe, którego odczytanie jest możliwe na kilku
poziomach. Sztuka jest bowiem jednocześnie satyrą na XVII-wieczne salony, komedią charakterów oraz dramatem
o nieszczęśliwej miłości. „Mizantrop” to znakomity dokument epoki, powstały pod wpływem osobistych doświadczeń
autora. Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa w corocznych zebraniach członkowskich, a także do zakupu udziałów naszego
Banku.
Narodowe święta są dla nas bardzo ważne
W ramach „Strategii rozwoju marki Banku Spółdzielczego w Toruniu” realizujemy działania, w których
akcentujemy pięć atrybutów, które symbolizują naszą markę: Oszczędzanie, Partnerstwo, Lokalny charakter,
Edukację oraz Tradycję-Polskość. I to właśnie Tradycję-Polskość postanowiliśmy promować podczas świątecznych dni majowych. W placówkach Banku można było zobaczyć flagi Polski, a przy stanowiskach
obsługi klienta klienci mogli poczytać informacje na temat obchodzonych świąt.
„Staramy się w ten sposób kultywować polską tradycję oraz pokazywać nasze przywiązanie
do niej. Dziś jesteśmy jednym z nielicznych banków o rodzimym kapitale – jesteśmy z tego
dumni i staramy się to podkreślać. Cieszę się, że klienci tak entuzjastycznie podeszli do tej
inicjatywy” – powiedział Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu Marke ngu.
10 Twój Bank Czerwiec 2014
Z ŻYCIA BANKU
Wnioski z Badania Satysfakcji Klientów
Konkursy SKO rozstrzygnięte
Badanie satysfakcji klientów prowadzone jest w Banku Spółdzielczym w Toruniu od 2010 roku,
a jego głównym celem jest naturalnie zebranie opinii klientów na temat różnych obszarów
działalności naszej firmy. Badanie z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem,
a dokładność wypełniania ankiet zauważalnie rośnie. Dzięki temu zebrany materiał stanowi
o wiele lepszą wartość analityczną i prognostyczną.
Program Szkolnych Kas Oszczędności opiera się
nie tylko na gromadzeniu środków pieniężnych
na dedykowanych kontach. Jest on wzbogacony
również o część edukacyjną i ma na celu promowanie oszczędzania już od najmłodszych lat.
W tym roku zaproponowaliśmy szkołom
należącym do tego programu udział w dwóch
konkursach: klasowym i indywidualnym. Na
każdy z nich napłynęło mnóstwo ciekawych prac,
które już teraz można zobaczyć w naszych
placówkach. W konkursie klasowym zwyciężyła
praca wykonana przez uczniów klasy II Szkoły
Podstawowej w Wybczu (zdjęcie poniżej),
natomiast w konkursie indywidualnym wygrywała jedna praca z każdej szkoły biorącej udział
w tym konkursie. Najwięcej prac napłynęło z Zespołu Szkół w Łubiance, Zespołu Szkół w Górsku
oraz Szkoły Podstawowej w Wybczu. Laureatom
konkursów nagrody wręczyli dyrektorzy oddziałów wraz z członkami Rady Nadzorczej.
W ubiegłorocznym badaniu łącznie
zebrano 1 163 ankiety w formie papierowej oraz 203 ankiety w formie elektronicznej pozyskane poprzez stronę
www.bstorun.pl. Poziom wskaźnika satysfakcji klienta wyniósł 72,8%, co należy uznać za bardzo dobry wynik.
74,97%
72,84%
71,51%
70,53%
W odpowiedzi na oczekiwania naszych
klientów w tym roku zaplanowaliśmy m.in.
2010
2011
2012
2013
§ stworzenie stref samoobsługowych,
gdzie klient będzie mógł m.in. zarówno
wpłacić, jak i wypłacić swoje środki
Kształtowanie się Współczynnika Satysfakcji
z konta
Klientów w poszczególnych latach.
postawienie
infokiosków
w
większości
§
placówek umożliwiających klientom
m.in. zalogowanie się na swoje konto,
czy też zlecenie przelewów
§ poprawę estetyki oddziałów w Unisławiu oraz Złejwsi Wielkiej
§ ukończenie budowy nowego oddziału w Łubiance
§ uproszczenie dokumentacji wypełnianej przez klienta związanej z zakładaniem podstawowych
produktów bankowych typu konto osobiste itp.
§ wzbogacenie placówek o kącik dla dzieci, tak aby rodzice podczas wizyty w banku mogli skupić
się na realizacji swoich potrzeb finansowych
Jednocześnie zachęcamy do udziału w kolejnym Badaniu Satysfakcji Klientów w listopadzie 2014 r.
Udział kobiet i mężczyzn w badaniu w poszczególnych latach
800
755
700
643
600
538
500
453
400
300
Kobiety
Mężczyźni
205 214
200
181
117
100
0
2010
Zmiany kadrowe
2011
2012
2013
Blisko trzy dekady razem!
Witamy na pokładzie!
28-lat - dokładnie tyle czasu była związana zawodowo
z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu, Oddział
Łysomice Pani Danuta Czajkowska. Swoją karierę
zawodową rozpoczęła na stanowisku referent,
później kasjer. W kwietniu br. Zarząd Banku wraz ze
współpracownikami z Oddziału Łysomice uroczyście
pożegnali Panią Dankę, która przeszła za zasłużoną
rentę. Jako pracownik zawsze uśmiechnięta oraz
życzliwa w stosunku do klientów oraz koleżanek
z pracy.
Za wiele lat współpracy, codzienne wsparcie
i życzliwość bardzo dziękujemy.
Do załogi Zespołu Księgowości
dołączyła Pani Magdalena Budzich,
której głównymi zadaniami będzie
sporządzanie sprawozdawczości
obowiązkowej i zarządczej. Pani
Magdalena jest studentką V roku na
Wydziale Matematyki i Informatyki
UMK w Toruniu. Życzymy wielu
sukcesów!
Twój Bank Czerwiec 2014 11
Już jest!
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
Nowoczesna, funkcjonalna i intuicyjna
– tymi trzema słowami można opisać nową stronę internetową Banku Spółdzielczego w Toruniu!
Nowa strona została zaprojektowana zgodnie z najnowszymi trendami, zwiększającymi wygodę użytkownika. Dzięki wykorzystaniu technologii „Responsive
Web Design (RWD) strona wyświetla się optymalnie na dowolnym urządzeniu, niezależnie od jego wielkości i rozdzielczości ekranu.
Nowa strona posiada nowoczesny design oparty na dwunastu kafelkach pod
którymi kryje się cała zawartość serwisu, co znacząco ułatwia nawigację –
szczególnie w przypadku ekranów dotykowych. Poprawiono również szybkość
dotarcia do wybranych informacji – teraz wystarczą dwa kliknięcia, aby dotrzeć do
większości szukanych informacji. Warto podkreślić również prostotę przekazu oraz
dużą powściągliwość w zastosowaniu elementów graficznych nowego serwisu,
która w sposób automatyczny przekłada się na przejrzystość strony.
„Projektując nową stronę internetową Banku
zdecydowaliśmy się na wykorzystanie technologii „Responsive Web Design” ze względu na
jej użyteczność. Teraz serwis wyś-wietla się
optymalnie na każdym urządzeniu niezależnie
od tego czy jest to komputer osobisty, tablet czy
smar on – strona auto-matycznie dostosowuje
się do wielkości i rozdzielczości ekranu. Myślę,
że w dzisiejszych czasach, przy bardzo szybko
zmieniającym się rynku telekomunikacyjnym jest to szczególnie istotne” – powiedział
Waldemar Rutkowski, Koordynator Zespołu
Marke ngu.
Twój Bank Czerwiec 2014 13
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
Nowymi funkcjonalnościami wprowadzonymi na stronie www są m.in.:
Wprowadzenie nowej
mapy placówek
i bankomatów opartej
na rozwiązaniu
firmy Google
Ułatwienie wyszukiwania
aktualności po słowach
kluczowych tzw. „tagach”
Wprowadzenie
kalkulatorów
dla produktów
oszczędnościowych
14 Twój Bank Czerwiec 2014
ZMIENIAMY SIĘ DLA WAS
WPŁATOMAT
TESTY TRWAJĄ, WKRÓTCE WE WSZYSTKICH ODDZIAŁACH
Gdy dziesięć lat temu rozpoczęliśmy zachęcanie klientów do używania kart
płatniczych, niektórzy mieli co do tego wątpliwości. Padały pytania: Czy to
bezpieczne? Czy bankomat mnie nie oszuka? Gdzie tą kartą miałbym płacić?
Tymczasem dziś trudno znaleźć klienta, który nie miałby karty płatniczej w por elu.
Wielu z nas nie wyobraża sobie, aby po gotówkę udawać się do stanowiska w banku.
Tym bardziej, że placówka otwarta jest w wybranych godzinach, a bankomat
dostępny całą dobę.
Skoro z bankomatu można wypłacać gotówkę, to czy również możnaby do niego
gotówkę wpłacać? Ależ oczywiście! Do tego służą wpłatomaty. Podstawowa
funkcjonalność wpłatomatu to, jak wskazuje sama nazwa, wpłata pieniędzy na
rachunek klienta. Takie rozwiązanie jest niezwykle wygodne zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i dla przedsiębiorców, którzy mogą wpłacić dzienny utarg na
konto, bez konieczności czekania w kolejce w oddziale.
„We wszystkich oddziałach uruchomimy strefy
samoobsługowe. Klienci o dowolnej porze dnia
i nocy będą mogli zarówno wypłacić gotówkę
z rachunku, jak i gotówkę wpłacić. Co więcej,
wdrożymy takie rozwiązanie, które od razu,
on-line, zaksięguje wpłaconą kwotę na rachunku
klienta” – zapowiada Grzegorz Flanz, Wiceprezes
Zarządu.
Aktualnie w formie pilotażu wpłatomat funkcjonuje w placówce II Oddziału
w Toruniu przy ul. Lelewela 33. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, klienci wyrażają się o jego funkcjonalnościach w samych
superlatywach. Co ciekawe, realizowane w urządzeniu wpłaty dotyczą
zarówno niewielkich kwot, gdy klient wpłaca 1 banknot, jak i takich gdzie
na rachunek wpłacanych jest kilkadziesiąt tysięcy złotych. „Sprawdzane
przez nas urządzenie, które pozwala dokonywać jednorazowej wpłaty
nawet 200 banknotów, należy do najnowocześniejszych na rynku. Tylko
takie maszyny są w sferze naszego zainteresowania. Musimy mieć
pewność, że zainstalowane urządzenia zyskają zaufania naszych
klientów” – dodaje Grzegorz Flanz.
W uzupełnieniu dodamy, że wpłatomat zainstalowany w II Oddziale
w Toruniu umożliwia identyfikację klientów za pomocą technologii
biometrycznej. Poprzez wykorzystanie unikalnego wzorca naczyń
krwionośnych u każdego z klientów, możliwe jest korzystanie
z bankomatu i wpłatomatu bez użycia karty płatniczej. To
rozwiązanie również jest testowane. O jego ewentualnym wdrożeniu
w całym banku będziemy informowali odrębnie.
W 2014 roku postanowiliśmy zakupić do niemal każdej placówki stolik dla dzieci. Dzięki temu rodzice mogą
spokojnie skupić się na realizowaniu swoich potrzeb finansowych, a ich pociechy nie muszą się w tym czasie
nudzić. Zainstalowaliśmy również w naszych filiach tzw. kioski internetowe z myślą o osobach, które
preferują realizowanie swoich potrzeb samodzielnie. Jeżeli projekt ten się sprawdzi to w pozostałych
placówkach również pojawią się identyczne urządzenia. Warto podkreślić, że obie inicjatywy zostały
wprowadzone po przeprowadzeniu Badania Satysfakcji Klientów.
Twój Bank Czerwiec 2014 15
NASZ GOŚĆ
Hodowla krów mlecznych
w kraju stoi na wysokim poziomie
Rozmowa z Panem Wojciechem Machnickim, wieloletnim klientem BS Toruń, o biznesie rolniczym.
Dziś jest Pan jednym z największych
producentów mleka w regionie.
Jakie były początki prowadzenia przez
Pana gospodarstwa rolnego i ile czasu
zajęło Panu dojście do obecnej pozycji?
Gospodarstwo przejąłem po rodzicach
w 2001 roku. Ojciec dbał o rozwój
gospodarstwa, zbudował dom, magazyny.
Na początku prowadziłem zarówno chów
trzody chlewnej, bydła, jak i uprawiałem
ziemię. W 2002 roku po dużym spadku
cen wieprzowiny podjąłem decyzję
o całkowitym przestawieniu się na
produkcję mleka. Początkowo hodowla
prowadzona była w starych budynkach,
natomiast w 2008 roku przy wykorzystaniu kredytu z Banku, wybudowałem
nową oborę. Do chwili obecnej koncentruję się na produkcji mleka, a stado krów
liczy 65 sztuk. Roczna produkcja mleka
w moim gospodarstwie to około 530 tys.
litrów. Zwiększyłem także powierzchnię
upraw i obecnie razem z dzierżawionymi
jest to już niemal 120 hektarów. Plony
z tych hektarów częściowo wykorzystuję
jako paszę dla zwierząt, a część sprzedaję.
W prowadzeniu gospodarstwa pomagają
inni członkowie rodziny – żona, syn,
mama, dodatkowo zatrudniam jeszcze
jednego pracownika. Przy rozwijaniu
hodowli starałem się podpatrywać tych
„większych”. Miałem okazję przyjrzeć się
jak to wygląda np. we Francji, w której
byłem w roku 2008.
Wspomniał Pan o początkach –
zaczynał Pan niemal w przededniu
wejścia do Unii Europejskiej. W ostatnich
dniach świętujemy 10-lecie przynależności
do tej organizacji. Jaki był ten czas z Pana
perspektywy?
Z pewnością wejście do Unii wymusiło na
nas wiele działań, dzięki którym jesteśmy
w stanie spełniać dosyć wymagające
normy. Na pewno wiele z inwestycji
musielibyśmy i tak wykonać, ale nie
16 Twój Bank Czerwiec 2014
ukrywajmy, że łatwiej było to zrobić
z pomocą środków unijnych. Dzięki nim
możliwe było przeprowadzenie wielu
inwestycji, których sfinansowanie tylko
własnymi środkami byłoby zapewne
niemożliwe. Ja sam korzystałem z programów dotyczących modernizacji rolnictwa i na pewno ułatwiło mi to rozwój
gospodarstwa. Z drugiej strony przydałyby się pewne ograniczenia w zakresie
biurokracji – jest jej niestety coraz więcej,
coraz więcej skomplikowanych formularzy, wniosków, coraz większa liczba urzędników. Gdybym jednak miał dokonać
ogólnej oceny, to stwierdzam, że tych
plusów jest z pewnością więcej.
A czy ten dystans, który w rolnictwie
dzielił nas od krajów zachodnich,
został już zniwelowany, czy jednak cały
czas mamy dużo do nadrobienia?
Głównie mogę oceniać moją branżę, bo
tutaj moja wiedza jest największa. Z mojej
perspektywy hodowla krów mlecznych
w naszym kraju stoi na naprawdę wysokim poziomie. Również mleczarnie cały
czas się modernizują i nie będzie przesadą
jeśli powiem, że już teraz są jednymi z
najnowocześniejszych w Europie.
Przynależność do U E, otwarcie
granic, powoduje także wiele zmian
w zakresie choćby kształtowania się cen
mleka. Jak ocenia Pan obecną sytuację
polskich hodowców w tym zakresie?
Ostatni rok mogę ocenić jako bardzo
dobry. Produkcja na pewno jest opłacalna.
Ostatnimi czasy sytuacja nieco się
skomplikowała ze względu na to, co dzieje
się na Ukrainie. Mamy do czynienia
z rynkiem globalnym, więc także to, co
dzieje się poza granicami kraju może
mocno rzutować na ceny mleka w Polsce.
W porównaniu jednak z sytuacją
chociażby hodowców wieprzowiny, nie
zmagamy się na szczęście z jakimś
wyraźnym załamaniem i spadkiem cen.
Ważnym czynnikiem w moim przypadku
jest też kwestia odbiorców mleka. Z tym
akurat nie ma żadnych problemów, mleko
jest odbierane systematycznie, co drugi
dzień. Mam podpisaną stałą umowę, na
podstawie której całą produkcję sprzedaję do OSM Łowicz. Nie mam tutaj
żadnych obaw co do współpracy, co
niewątpliwie ułatwia mi myślenie
o ewentualnych kolejnych inwestycjach.
No właśnie – inwestycje. Z tego co
słyszymy planuje Pan już kolejne?
Jakie plany posiada Pan w tym zakresie?
Obecnie jestem w trakcie budowy magazynu na ziarno i na maszyny, a kolejną
NASZ GOŚĆ
rzeczą będzie waga samochodowa. Mam
też w planach zakup nowego ciągnika.
Planujemy także otworzyć nową działalność polegającą na świadczeniu usług
w postaci wypożyczania maszyn. Tak więc
można powiedzieć, że gospo-darstwo to
wielka skarbonka – niemal wszystkie zyski
trzeba inwestować. Trzeba też cały czas się
rozwijać, aby być konkurencyjnym.
Spółdzielczego, więc naturalną koleją
rzeczy jestem nim także ja. Współpracę
oceniam jako bardzo dobrą. Trzymam się
mojego Banku, bo wiem, że nawet
w trudniejszych dla mnie chwilach,
będzie starał się pomóc mi wyjść z kłopotów. Nie kieruje się tylko zyskiem, ale dba
o dobro zarówno swoje, jak i Klientów.
I powiem szczerze, że nawet nie jestem
zainteresowany innymi ofertami, choć
od okresu, mój dzień pracy zaczyna się
często o 6 rano, a kończy dopiero
w okolicach godziny 18-20. Czasem, kiedy
dziki wyrządzają szkody w zasianej
kukurydzy, trzeba poświęcić nawet całą
noc na pilnowanie swoich pól. Często
śmieję się więc, że urlop oczywiście mam,
ale tylko w okresie zimowym od godziny
10 do 16. Jest to działalność bardzo
absorbująca i nie ma możliwości wzięcia
Kiedyś rolnicy wydawali się grupą
bardzo skonsolidowaną, która
chociażby masowymi protestami potrafiła
zwrócić uwagę na swoje problemy
i skutecznie działać w obronie swych
interesów. Czy jest tak nadal?
Myślę, że w tej chwili środowisko rolnicze
jest już bardziej rozbite i podzielone.
Wynika to w dużej części z faktu, że inna
jest struktura wewnątrz tej grupy. Gospodarstwa są teraz coraz bardziej wyspecjalizowane, a więc jeśli problemy
dotyczą np. hodowców wiepr z o w i n y w ó w c z a s t y l ko c i
producenci starają się uzyskać
pomoc, czy też wyartyTrzymam się mojego
kułować swoje postulaty.
Na pewno nie ma już
Banku, bo wiem,
takiej jedności i współże nawet w trudniejszych
pracy jak kiedyś.
dla mnie chwilach,
będzie starał się pomóc
mi wyjść z kłopotów
A gdyby miał się
Pan pokusić o prognozy dla branży na okres
najbliższych kilku lat?
Perspektywy wyglądają zachęcająco, czy raczej widoczne
są już zagrożenia mogące mocno
utrudnić działalność?
Tak jak wspomniałem, rynek stał się
rynkiem globalnym, dlatego też naprawdę trudne do przewidzenia jest to,
jak będą wyglądać ceny mleka za rok.
Coraz większy wpływ mają na to czynniki
zewnętrzne. Wiemy już o zniesieniu kwot
mlecznych, ale tak naprawdę nie do końca
wiemy jeszcze jak to wszystko będzie
wyglądać. Myślę jednak, iż przy mojej skali
produkcji nie powinienem mieć jakichś
większych problemów. Na pewno inaczej
wygląda to u osoby rozpoczynającej
działalność – tu z pewnością problemem
jest konieczność bardzo dużych inwestycji. Ja dochodziłem do obecnego stanu
posiadania przez kilkanaście lat, więc też
i moja pozycja oraz perspektywy na
przyszłość wyglądają lepiej. Mam dalsze
plany powiększania hodowli i jest to
z pewnością kierunek, w którym
chciałbym podążać.
Wspominał Pan o zmianach w gospodarstwie na przestrzeni kilkunastu
ostatnich lat. To czas, kiedy zmieniał się
także Bank. Jak te zmiany wyglądają
z perspektywy Klienta?
Dla mnie chyba największą zmianą jest
rozwój bankowości internetowej i to, że
większość operacji bankowych mogę
zrobić w domu. Muszę się pochwalić, że
byłem chyba jednym z pierwszych
r o l n i kó w, k t ó r z y z d e c y d o w a l i s i ę
skorzystać z tej formy obsługi konta.
Niezmiennie jednak dużą wartością są
pracownicy i przy każdej okazji proszę
pochwalić załogę Oddziału w Łubiance –
zawsze potrafią doradzić i pomóc. Sam też
staram się uczestniczyć w życiu Banku.
Zostałem m.in. wybrany delegatem na
Walne Zgromadzenie Członków.
Tradycyjnie w naszych rozmowach
pytamy Klientów o ich opinie na
temat współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Toruniu. Jak ona się zaczęła i czy
nie kusiło Pana aby skorzystać z oferty
konkurencji?
Ojciec od zawsze był Klientem Banku
Dużo rozmawiamy o tym jak wygląda
gospodarstwo, inwestycje. Ale na
pewno przychodzi też taki moment kiedy
trzeba trochę odpocząć. Czy w tym natłoku
obowiązków jest w ogóle taka szansa?
Produkcja mleka wymaga wiele wyrzeczeń i bardzo ciężkiej pracy. W zależności
oczywiście
są próby
kontaktu od
innych banków. Do mojego
Banku mam zaufanie, które wynika z wieloletniej już współpracy.
urlopu czy też dłuższego odpoczynku.
Czasami jedynie udaje mi się znaleźć
trochę czasu na polowania w okresie
zimowym, ponieważ jestem członkiem
koła łowieckiego. Poza tym relaksuje się
po prostu spędzając czas z rodziną.
Powtarzam sobie, że na razie trzeba
pracować, a może kiedyś – na emeryturze,
znajdzie się więcej czasu na odpoczynek.
Ale wiemy też, że oprócz hodowli
osiąga Pan sukcesy także w konkursach wiedzy rolniczej?
Tak. Co prawda w konkursach indywidualnych od kilku lat już nie startuję, ale
muszę przyznać, iż odniosłem kilka
sukcesów w tej dziedzinie. Zdobyłem
m.in. tytuł mistrza gminy, powiatu,
województwa i udało mi się zająć
6 miejsce w Polsce, choć gdyby nie trema
byłaby szansa zajść nawet jeszcze wyżej.
Aktualnie startuję już tylko drużynowo
w barwach Łubianki, natomiast tradycje
konkursowe kontynuuje mój 17-letni syn,
który uczy się w technikum rolniczym
i coraz mocniej angażuje się w prace
w gospodarstwie. Wygląda więc na to, że
mam już godnego następcę.
Dziekuję za rozmowę.
Dziekuję.
Twój Bank Czerwiec 2014 17
CIEKAWOSTKI FINANSOWE
NOWE BANKNOTY
Od kwietnia bieżącego roku pojawiły się w obiegu zmodernizowane wersje banknotów
o nominałach 10, 20, 50 i 100 złotych. Jedynym nominałem, w którym nie wprowadzono
żadnych zmian jest banknot 200-złotowy. Powodem operacji przeprowadzanej przez
Narodowy Bank Polski jest unowocześnienie stosowanych zabezpieczeń.
Projekty graficzne nie uległy
wprawdzie zmianie, ale
zastosowanie nowych
Zmodernizowane banknoty mają ten sam
zabezpieczeń powoduje,
projekt graficzny, taką samą kolorystykę
że różnice pomiędzy
i taką samą wielkość co dotychczasowe.
banknotami nowej
i dotychczasowej emisji
są widoczne.
Najistotniejsze zmiany jakie dostrzec można na nowych banknotach to
odkryte pole znaku wodnego, wprowadzenie farby opalizującej
i ulepszone zabezpieczenie recto-verso, czyli uzupełniającego się
druku obustronnego.
Zarówno dotychczasowe, jak i zmodernizowane banknoty będą
ważne bezterminowo i będą funkcjonowały w obiegu
równolegle. Jeżeli będziecie Państwo mieli wątpliwości, czy
posiadany przez Was banknot jest prawdziwy, zawsze możecie
zwrócić się z pytaniem do najbliższego Oddziału naszego Banku.
Wszystkie informacje na ten temat można też znaleźć na stronie
Narodowego Banku Polskiego: www.nbp.pl/bezpiecznepieniadze
Operacja modernizacji i wprowadzenia
do obiegu zmodernizowanych
banknotów nie powoduje konieczności
wymiany dotychczas używanych
pieniędzy.
Koszyk płatności
jeden kod i gotowe
Zachęcamy wszystkich klientów do korzystania
z funkcjonalności Internet Bankingu zwanej „Koszykiem
płatności”.
Korzystanie z koszyka płatności jest bardzo proste.
Wystarczy tylko, tworząc przelew jednorazowy
(dowolny), zaznaczyć Dodaj przelew do koszyka
płatności. I w taki sam sposób dodać kolejne przelewy
do realizacji.
Po wprowadzeniu wszystkich przelewów,
które chcemy w danym momencie
zrealizować:
1. Otwieramy zakładkę Koszyk
płatności,
2. Przechodzimy do listy przelewów
oczekujących,
3. Akceptujemy wszystkie
wprowadzone przelewy
wyłącznie jednym kodem
autoryzacyjnym.
To takie proste,
prawda?
18 Twój Bank Czerwiec 2014
Przelewy na rachunki zdefiniowane
szybki sposób na realizację przelewu w Internet Bankingu
Praktycznie każdy z nas posiada takich odbiorców przelewów, na
rzecz których co jakiś czas w powtarzalny sposób realizuje
płatności. Najczęściej są to nasi kontrahenci, bądź adresaci opłat,
takich jak faktury za energię elektryczną, czynsz, telefon.
Dzięki wykorzystaniu opcji przelewów zdefiniowanych:
§
§
wykonując przelew na rachunek zdefiniowany nie musisz
każdorazowo autoryzować go hasłem jednorazowym, jest
ono potrzebne jedynie w chwili definiowania i modyfikacji
tego przelewu.
wybierając przelew z listy wcześniej odbiorców
zdefiniowanych podajesz jedynie tytuł, kwotę i datę
realizacji przelewu.
Jak zdefiniować rachunki w Internet Bankingu?
Wybierz zakładkę Przelewy zdefiniowane - automatycznie
wyświetli się okno Przelewy zdefiniowane. Zakładka wybrana po
raz pierwszy nie zawiera żadnych przelewów. Dopisz swoich
zdefiniowanych odbiorców. W momencie dopisania przelewu
zdefiniowanego pojawi się on na liście.
NASZE PORADY FINANSOWE
Zalety konta oszczędnościowego
Rozmowa z Agnieszką Wierzbicką - pracownikiem Oddziału Zławieś Wielka, o zaletach konta oszczędnościowego.
Zanim przejdziemy do zalet, wyjaśnijmy
może naszym czytelnikom, czym w ogóle
jest konto oszczędnościowe?
Konto oszczędnościowe dedykowane jest
tym klientom indywidualnym, którzy
nadwyżki środków pieniężnych chcą
lokować z zamiarem oszczędzania bez
określania jego terminu.
Czyli do oszczędzania są już nie tylko
lokaty?
Różnica pomiędzy kontem oszczędnościowym a lokatą terminową jest duża.
W przeciwieństwie do lokaty terminowej,
konto oszczędnościowe otwieramy bez
konieczności dokonywania pierwszej
wpłaty. Klient realizuje wpłaty środków
w dowolnych kwotach i terminach. Pełną
swobodę i dostępność środków gwarantuje nam możliwość ich podjęcia
w dowolnym momencie, bez utraty
naliczonych odsetek. O ile przy lokacie
terminowej jej termin umowny zobowiązuje nas do jego utrzymania dla
uzyskania naliczonych odsetek, to przy
koncie oszczędnościowym mamy pełną
dowolność czasową. Ponadto, kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym następuje na koniec każdego
miesiąca, czyli stosunkowo często, co ma
wpływ na większą zyskowność tej formy
oszczędzania.
Czy mamy rozumieć, że główną zaletą
konta oszczędnościowego jest to, że
można z niego w dowolnym momencie
wypłacić środki, jak i wpłacić ewentualne
nadwyżki?
Dokładnie. Konto oszczędnościowe to
przede wszystkim korzyści płynące
z braku konieczności deklarowania
okresu oszczędzania oraz swobody wpłat
i wypłat. Ale tymi atutami są także:
atrakcyjne oprocentowanie i sposób jego
naliczania. Warto pamiętać, że do konta
oszczędnościowego klienci posiadają
dostęp za pośrednictwem bankowości
elektronicznej. Dzięki temu mają komfort
pełnego zarządzanie zgromadzonymi
środkami w dowolnym momencie.
Czy ten sposób oszczędzania cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród Klientów
Banku Spółdzielczego w Toruniu?
Tak, konto oszczędnościowe cieszy się
bardzo dużym zainteresowaniem naszych
klientów bez względu na wiek. W ten
sposób oszczędza każdy - zarówno
młodzi, jak i starsi.
A jakie opłaty wiążą się z tym produktem?
Otwarcie i prowadzenie konta oszczędnościowego jest całkowicie bezpłatne.
Klient nie ponosi żadnych opłat związanych z wpłatami na konto oszczędnościowe. Klient może raz w każdym
miesiącu kalendarzowym dokonać
bezpłatnej wypłaty części lub całości
środków, w formie zlecenia przelewu lub
formie gotówkowej. Natomiast za kolejne
wypłaty w danym miesiącu pobierana jest
prowizja, zgodna z obowiązującą w Banku
Taryfą.
Jakie dokumenty są potrzebne do
założenia konta oszczędnościowego?
Założenie konta oszczędnościowego jest
bardzo proste. Wystarczy przyjść do
dowolnie wybranej placówki banku
z dowodem tożsamości i już po chwili
można cieszyć z jego posiadania. Nowym
klientom staramy się konto oszczędnościowe zakładać od razu przy okazji
otwierania konta osobistego. Dzięki temu
mają możliwość oszczędzania na nim już
od pierwszego dnia współpracy z naszym
bankiem.
Dziekuję za rozmowę.
Dziękuję.
Twój Bank Czerwiec 2014 19
SPRAWY CZŁONKOWSKIE
Zebranie Przedstawicieli
Dobry rok dla Banku, korzyści dla udziałowców
Zebranie Przedstawicieli jest najwyższym organem Banku. Przedstawiciele wybierani są na 4-letnią kadencję spośród członków Banku wchodzących w skład
poszczególnych Grup Członkowskich. Obecna kadencja liczy 43 Przedstawicieli. Zebranie Przedstawicieli jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz
w roku w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
Już od wielu lat Zebranie Przedstawicieli BS Toruń odbywa się wiosną – w kwietniu lub maju. Tym razem spotkanie miało miejsce 8 maja 2014 r. w sali
konferencyjnej Hotelu „Filmar”. Jednym z głównych tematów spotkania, było podsumowanie działalności Banku w ubiegłym roku, podział nadwyżki
bilansowej na 2013 rok oraz zatwierdzenie kierunków działalności Banku na 2014 rok.
Przewodniczącym spotkania został Pan Piotr Pawlikowski, funkcję sekretarza
objął Pan Ryszard Wasiński, natomiast Zebranie Przedstawicieli otworzył
przewodniczący Rady Nadzorczej – Pan Jacek Wójcik.
Wyniki poszczególnych głosowań nad przedstawianymi
sprawozdaniami, jak również przebieg dyskusji,
pozwalają stwierdzić, że Zebranie Przedstawicieli
pozytywnie ocenia działalność Banku w 2013 roku
i w pełni akceptuje kierunki działania, wynikające
z realizowanej obecnie Strategii.
Suma bilansowa w latach 2008-2013
172 912
2008
Wszyscy członkowie Zarządu Banku otrzymali absolutorium, a działalność Rady
Nadzorczej została pozytywnie oceniona poprzez przyjęcie jej sprawozdania.
Wszystkich udziałowców Banku powinna ucieszyć informacja o podziale
nadwyżki bilansowej za 2013 r. Otóż, decyzją Zebrania Przedstawicieli część
wypracowanego w poprzednim roku zysku ne o została przeznaczona na
dywidendę. Tak jak w poprzednich latach, dywidenda kierowana jest na
zwiększenie wartości udziałów, posiadanych przez członków. W tym roku do
każdej jednostki udziałowej dopisanych zostanie 25 zł, a wartość pojedynczego
udziału wyniesie 385 zł (wzrost o blisko 7%).
198 974
2009
222 257
2010
237 749
2011
267 853
2012
289 185
2013
Stan depozytów w latach 2008-2013
251 200
152 514
176 821
2008
2009
Podczas Zebrania Przedstawicieli swoimi spostrzeżeniami i ocenami na temat
działalności naszego banku podzielił się z uczestnikami Pan Adam Skowroński,
Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A. Będąc pod wrażeniem systematycznego
i zrównoważonego rozwoju Banku Spółdzielczego w Toruniu, pogratulował
delegatom osiąganych rezultatów i życzył podobnych wyników w kolejnych
latach.
196 953
2010
207 835
2011
233 916
2012
2013
Stan kredytów w latach 2008-2013
195 354
174 146
154 462
114 198
117 459
136 211
Zebranie Przedstawicieli było okazją do przedstawienia wniosków do Zarządu
Banku o rozważenie modyfikacji oferty, aby było ona jeszcze lepiej oceniana przez
członków i klientów. Wszystkie wnioski zostaną rozpatrzone, a efekty ich realizacji
zostaną przedstawione delegatom podczas kolejnego Zebrania Przedstawicieli.
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Mimo trudnych warunków gospodarczych, w jakich przyszło Bankowi działać
w 2013 roku, spotkaniu towarzyszył pozytywny nastrój i duma z osiągniętych
rezultatów. Życzmy sobie, byśmy w takich samych nastrojach spotkali się wiosną
2015 roku.
Twój Bank Czerwiec 2014 21
PYTANIA DO REDAKCJI
KLIENCI PYTAJĄ, REDAKCJA ODPOWIADA
Czy promocyjną lokatę z nagrodami
m oż n a za ł ożyć s a m e m u p r zez
internet?
Oczywiście. Klienci posiadający dostęp do
bankowości elektronicznej (IB/IBF)
w Banku Spółdzielczym w Toruniu mogą
samodzielnie, a przede wszystkim bez
wychodzenia z domu założyć lokatę
z nagrodami przez internet.
?
Czym różni się rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy od konta
oszczędnościowego?
Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, popularnie nazywany kontem
osobistym, służy przede wszystkim do
dokonywania rozliczeń (otrzymywania
wypłaty, opłacania rachunków itp.),
natomiast konto oszczędnościowe jest
produktem stricte oszczędnościowym można w dowolnym momencie wpłacić
lub wybrać część środków bez utraty
naliczonych odsetek.
?
Czy Bank planuje obniżyć opłaty za
? przelew
gotówkowy do innego
banku (dziś to koszt minimum 6,00 zł)?
Bank Spółdzielczy w Toruniu konsekwentnie stara się realizować wizję,
zgodnie z którą zachęca Klientów do
korzystania z szerokiej gamy produktów.
Dlatego klienci naszego banku, którzy
posiadają rachunek, składają dyspozycję
przelewu gotówkowego do innego banku
w placówce ponoszą opłatę w wysokości
tylko 3,00 zł a pozostali klienci, którzy nie
posiadają rachunku w wysokości 6,00 zł.
Obniżenie tej opłaty nie jest planowana
w przyszłości.
Ile kosztuje korzystanie z internetowego dostępu do rachunku?
Dostęp do usług bankowości elektronicznej w Banku Spółdzielczym w Toruniu
jest całkowicie bezpłatny. Dokładamy
wszelkich starań, aby użytkownik
bankowości elektronicznej po zalogowaniu się do Banku miał dostęp do
wszystkich posiadanych produktów przez
24h/dobę.
?
W jakiej walucie oraz w jakiej kwocie
? można zrealizować przelew ekspresowy BlueCash?
Przelew ten można wykonać wyłącznie
w walucie PLN, a kwota pojedynczego
przelewu może wynieść nawet do
10.000,00 zł.
C z y p r ze l e w B l u e C a s h m o ż n a
zrealizować tylko w placówce?
Nie. Przelew ten można zrealizować
zarówno w placówce Banku jak również
samodzielnie, korzystając z elektronicznych kanałów dostępu. Istnieje
możliwość zrealizowania przelewu
z rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego (ROR), rachunku rozliczeniowego (RB), a także z konta oszczędnościowego.
?
O której godzinie i jak często
posiadacz rachunku otrzymuje
wiadomość SMS zawierającą informację
o stanie swojego konta?
Wszystko zależy od indywidualnych
preferencji Klienta. Posiadacz rachunku
sam wybiera konkretną godzinę lub
częstotliwość otrzymywania informacji
o stanie konta. Istnieje możliwość
powiadamiania o godz. 9:00, 15:00, 18:00
lub każdorazowo gdy saldo ulegnie
zmianie. Dzięki tej usłudze na bieżąco
znamy stan środków na rachunku.
?
Ile kosztuje posiadanie usługi SMS
Banking?
Aktywacja usługi SMS Banking jest
całkowicie za darmo, a użytkowanie
serwisu w ramach opłaty miesięcznej
wynosi zaledwie 0,90 zł, chyba, że Klient
skorzysta z obowiązującej do końca roku
promocji „Pakiety Startowe”. Wówczas
opłata miesięczna wynosi 0,00 zł. Niezależnie od promocji, pierwsze pięć wiadomości sms wysłanych do Klienta w danym
m-cu jest za darmo, każda kolejna wiadomość to koszt zaledwie 0,19 zł.
?
Co to jest identyfikator biometryczny
i jakie jest jego zastosowanie?
Z myślą o komforcie Klientów naszego
Banku została wprowadzona nowoczesna
technologia identyfikacji biometrycznej,
która ułatwia i przyspiesza weryfikację
tożsamości oraz dodatkowo zwiększa
bezpieczeństwo przeprowadzanych
transakcji. Identyfikacja Klienta polega na
skanowaniu przepływu krwi w unikalnym
dla każdego człowieka układzie naczyń
krwionośnych. Już dziś, aby potwierdzić
swoją tożsamość i móc dokonać wpłaty,
wypłaty lub zlecić przelew wystarczy tylko
położyć dłoń na specjalnym czytniku i bez
konieczności użycia karty płatniczej
cieszyć się możliwością dysponowania
środkami na koncie. Takie rozwiązanie
jest już dostępne w II Oddziale Banku
przy ul. Lelewela 33.
?
Masz pytania? Wyślij e-mail na adres
[email protected] - z chęcią odpowiemy!
22 Twój Bank Czerwiec 2014
REDAKCJA POLECA
Lanzarote - sposób na ciekawe wakacje
Regionalna Izba Historii i Tradycji
Przeglądając oferty pobytów wakacyjnych
w biurach podróży, warto zwrócić uwagę
na Wyspy Kanaryjskie. Do niedawna
uchodzące za miejsce ekskluzywnych
wakacji, stają się coraz bardziej dostępne
cenowo. Tygodniowy pobyt z przelotem
samolotem można kupić już za niespełna
1500 zł od osoby, choć oczywiście
oczekując bardziej komfortowego pobytu
warto zapłacić nieco więcej.
Spośród archipelagu Wysp Kanaryjskich na szczególne polecenie zasługuje Lanzarote. To jedna
z 7 głównych wysp wchodzących w skład archipelagu, położona na Oceanie Atlantyckim ok. 125
km od wybrzeży Maroka i 1000 km od Półwyspu Iberyjskiego. Należy do Hiszpanii. Dobrze
zatroszczyć się o taki przelot, by uniknąć międzylądowań po drodze. Bezpośrednia podróż
samolotem z Polski na Lanzarote zajmuje bowiem około 5h. A na miejscu polecamy transport
samochodem: po przystępnych cenach możemy wypożyczyć środek transportu, który umożliwi
nam zwiedzenie wyspy wzdłuż i wszerz. Wyspa jest bowiem stosunkowo mała - 70 km długości
i 20 km szerokości. Za to atrakcji oferuje całe mnóstwo. Lanzarote jest wyspą pochodzenia
wulkanicznego, a jej powierzchnia do dnia dzisiejszego niemal w połowie pokryta jest
wulkanami, kraterami i polami lawy. Ten "księżycowy" krajobraz doskonale kontrastuje z zielenią
pół uprawnych i winnic, z bielą domów i pięknym, szmaragdowym kolorem wód oceanu.
Ostatnie erupcje wulkanów miały miejsce w XVIII i XIX w. i w ich miejscu utworzono park
narodowy Timanfaya. Inną wulkaniczną atrakcją jest bez wątpienia tzw. Tunel Atlantydy najdłuższy na świecie wulkaniczny tunel powstały dzięki niesamowitej aktywności sejsmicznej
Montana de la Corona. Jego fragmenty można oglądać w Jameos del Agua i Cueva de los Verdes.
Pomimo typowego wulkanicznego charakteru wyspy jej wybrzeże obfituje w liczne, piaszczyste
i białe plaże. Największe z nich skupiają się przede wszystkim wokół turystycznych kurortów,
m.in. w Playa Blanca i Puerto del Carmen, za najpiękniejsze zaś uważa się te zlokalizowane
w Papagayo. Klimat Lanzarote jest łagodny, określany mianem „wiecznej wiosny”. Oznacza to
brak wyraźnie zróżnicowanych pór roku, z niewielkimi wahaniami średniej temperatury w ciągu
roku (od 18 °C zimą, do 24 °C latem).
Nowo otwarte muzeum w gminie Łysomice jest
p i e r wszy m i j e d y ny m m i e j s c e m , k tó re
przedstawia życie codzienne mieszkańców ziemi
chełmińskiej sprzed 100-150 lat. Stowarzyszenie
Rozwoju Gminy Łysomice współpracując
z lokalnymi władzami oraz sponsorami,
postanawiało kultywować tradycję mieszkańców
tego terenu z przełomu XIX i XX wieku. Stąd
narodził się pomysł na otwarcie Regionalnej Izby
Historii i Tradycji, która mieści się przy
ul. Wiśniowej 5 w Łysomicach.
0
ca o 12.0
12 czerw
i punktu
cj
k
ru
st
n
reko
zego
otwarcie
Spółdzielc
o Banku
g
e
w
so
a
k
Niewątpliwą atrakcją kompleksu muzealnego
jest oryginalna kuźnia z miechem, podkowami,
narzędziami kowalskimi. Kuchnia wyposażona
w piec do wypiekania wafli w 100-letniej
wafelnicy. Izba, w której znajdują się oryginalne
sprzęty ze wspomnianego okresu - skrzynie,
łóżka czy kołowrotki. Jest też klasa szkolna
z szkolnymi ławkami z kałamarzami z początku
XIX wieku. Zainteresowanych historią II wojny
światowej, zaintryguje ziemianka, w której
mieszkali partyzanci w czasie wojennej
zawieruchy.
Warto podkreślić, że już wkrótce w Izbie Pamięci
będzie można zobaczyć, jak kiedyś wyglądała
placówka bankowa. Otwarcie już 12 czerwca.
Serdecznie zapraszamy do zwiedzania.
Ciasto na maślance z rabarbarem i kruszonką
Składniki na blaszkę o wymiarach 20 x 30 cm:
Ciasto:
- 350 g mąki
- 1 szklanka cukru
- 1 łyżka cukru waniliowego
- 2 duże jajka
- 1 szklanka maślanki naturalnej
- 2 pełne łyżeczki proszku do pieczenia
- 1 szklanka oleju
- 7 łodyg rabarbaru
- opcjonalnie 10 truskawek
Kruszonka:
- 150 g mąki
- 100 g miałkiego cukru
- 80 g zimnego masła
Przygotowanie:
Wszystkie składniki kruszonki zagnieść do konsystencji mokrego piasku i wstawić do lodówki.
Rabarbar obrać i pokroić w grubą kostkę, a truskawki na ćwiartki. Mąkę (nie przesianą) wsypać do miski,
dodać cukier, cukier waniliowy, jajka, proszek do pieczenia i maślankę. Zmiksować do dobrego połączenia
składników. Dolać olej i jeszcze raz krótko zmiksować, aby olej połączył się z ciastem. Ciasto powinno być
dosyć gęste. Dodać połowę pokrojonego rabarbaru. Ciasto przelać na
blaszkę posmarowaną masłem i posypaną mąką, albo wyłożoną
papierem do pieczenia. Na górę wyłożyć resztę owoców i posypać
grubo kruszonką. Wstawić do piekarnika nagrzanego do 175
stopni (termoobieg + dolna grzałka), albo do 185 -190 stopni
(góra - dół) i piec przez 45 - 50 minut, do tzw. suchego
patyczka. Wyciągnąć z piekarnika i zostawić do wystygnięcia.
Gdy będzie zimne, można je posypać cukrem pudrem.
Smacznego
Twój Bank Czerwiec 2014 23
Lokata z nagrodami dostępna w wybranych Bankach Spółdzielczych
SGB oraz oddziałach SGB-Banku SA. Szczegółowy regulamin
promocji wraz z opisem i dostępnością wybranych nagród na
www.bstorun.pl. Promocja trwa od 28.04.2014 r. do 27.06.2014 r.
www.bstorun.pl
Download

magazyn - 3.cdr - Bank Spółdzielczy w Toruniu