www.ismailbilgin.com
Felsefenin anlamı
Felsefenin Doğuşu
Felsefenin Tarihsel Gelişimi
Felsefenin amacı
Felsefe toplum ilişkisi
Bilgi ve Bilgi Türleri
Felsefenin Çeşitli Alanlarla
İlişkisi
www.ismailbilgin.com
Felsefenin Anlamı
Felsefe: Philosophia
“philo” (sevgi) + “sophia” (bilgi-bilgelik)
Philosophie
Philo
(Sevgi)
Sophia
(Bilgelik)
www.ismailbilgin.com
“Sophia”:Bilgi
 Akıllıca hareket etmek
 Kendine egemen olmak
 Aşırılıklardan kaçınmak
www.ismailbilgin.com
Filozof
Hayatın anlamını merak
eder.
Bilgiyi ve bilgeliği arar.
www.ismailbilgin.com
Pythagoras
www.ismailbilgin.com
Filozof
“her şeyi bilen kişi midir?
www.ismailbilgin.com
Filozof
 Kendisine sunulan bilgileri, hakikatleri, inançları sorgulayan
 Doğru olanı arayan
 Yaşamı anlamlı kılacak, yaşamaya değer hale getirecek ilkeleri ve
kuralları akıl yoluyla temellendirmeye çalışan kişidir
www.ismailbilgin.com
Felsefe nedir?
Nasıl tanımlanabilir?
 Felsefenin tek bir tanımı
yoktur
 Felsefenin içeriği ve
kapsamı tarihsel
süreçte değişiklikler
göstermiştir
 Felsefe durağan bir bilgi
türü değildir
www.ismailbilgin.com
-“Felsefe neleri bilmediğini bilmektir.”
Sokrates
www.ismailbilgin.com
-“Doğruyu bulma yolunda
düşünsel çalışmadır.”
Platon
-“İlkeler ya da ilk nedenler
bilimidir.”
Aristoteles
www.ismailbilgin.com
-“Tanrıyı bilmektir.”
Agustinus
-“Deneye ve gözleme dayanan bilimsel veriler
üzerine üşünmektir.
Bacon
-“Bilginin nasıl mümkün olacağını öğretmektir.”
İ.Kant
-“Düşüncenin kendi karşıtıyla çelişerek
ilerlemesinin bilimidir.”
Hegel
www.ismailbilgin.com
“Felsefe yolda olmaktır.”
Karl JASPERS
www.ismailbilgin.com
Felsefi düşüncelerin
görüldüğü ilk yer
Milet
M.Ö. 6.yüzyıl
www.ismailbilgin.com
Evrenin ana maddesi “SU” dur.
TALES
M.Ö. 650- 540
www.ismailbilgin.com
Evrenini ana maddesi
Anaximenes
hava
Anaximandros
sonsuzluk
www.ismailbilgin.com
Herakleitos
ateş
Sofistler
Düşünme edinimini doğadan insan ve
toplum yaşamına taşıdılar
www.ismailbilgin.com
“Kendini bil”
Sokrates
www.ismailbilgin.com
Sistematik Dönem
Platon- Aristoteles
www.ismailbilgin.com
Aristoteles
Felsefesiyle 2000 yıl düşünme
sistemlerini etkilemiştir.
www.ismailbilgin.com
Hellenistik Dönem
www.ismailbilgin.com
“Ahlaklı yaşam nedir?”
“İnsan mutluluğu nerededir?”
Epikürcüler
Stoacılar
Septikler
EPİKUROS
www.ismailbilgin.com
Hıristiyanlığın doğuşu ve yayılması
www.ismailbilgin.com
*Felsefenin görevi dinsel dogmaları
temellendirmektir.
*Filozofları din adamlarıdır.
*Otoriteler egemendir.
A.Thomas
Anselmus
www.ismailbilgin.com
Rönesans: Yeniden doğuş
www.ismailbilgin.com
 Yeniçağa geçişte bir köprü olmuştur.
 Her alanda eski ile yeninin çatıştığı bir sahnedir.
 Felsefe bu dönemde dinsel otoriteden bağımsız
kalmaya, aklın ve deneyin sağladığı doğrularla
kendine biçim vermeye çalışmaktadır.
www.ismailbilgin.com
Akıl çağı:Aydınlanma
www.ismailbilgin.com
 Aydınlanma, insanın kendi akıl gücüyle
özgür bir dünyaya kucak açmasıdır.
 İnsan hak ve özgürlükleri, laiklik, etik
değerler felsefesinin konuları arasında yer
alır.
 Bilgiyi ilerletmek ve entelektüel bir kültür
yaratmak temel amaçtır.
www.ismailbilgin.com
Günümüzde Felsefe
www.ismailbilgin.com
Günümüzde felsefe,
varlık, bilgi,değerler
alanındaki geleneksel
sorunlarla uğraşmanın
yanı sıra teknoloji,dil,
küreselleşme,demokrasi
gibi kavramları analiz
etmekte,
Var olanlar üzerindeki
tümel bakış açısıyla insan
düşüncesine yeni açılımlar
kazandırmayı
sürdürmektedir.
www.ismailbilgin.com
Download

Felsefe nedir?