T.C.
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere “375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararname”nin Ek 6 ncı maddesi ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi
uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere yazılı
ve sözlü sınavla toplam 10 (on) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.
ÖSYM tarafından 2013 ve 2014 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSSP3
(B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak
değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan
ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere
sözleşmeli bilişim personeli pozisyon adedinin 10 (on) katı aday sınava alınacaktır.
İş Tanımı
Adet
Çalışma Süresi
Ücret
Yazılım Proje Yöneticisi
2
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 4
katı
Yazılım Takım Lideri
3
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3
katı
Yazılım Geliştirme
Uzmanı
4
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2
katı
Ağ ve Sistem Uzmanı
1
Tam Zamanlı
Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2
katı
SINAV TARİHİ VE YERİ:
Yazılı ve sözlü/uygulamalı sınav 30 Eylül 2014 tarihinde saat 10:00’da Marmara Üniversitesi
Rektörlüğünde yapılacaktır.
GENEL ŞARTLAR:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ile endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4
üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları
kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
g) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,
h) Süresi içinde başvurmak.
1/3
ÖZEL ŞARTLAR:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Yazılım Proje Yöneticisi (2 Kişi)
Bu ilanda yer alan Yazılım Takım Lideri pozisyonuna ait şartları taşımak,
Tercihen en az 3 yıl yönetici pozisyonunda çalışmış olmak,
En az 5 yıllık bilişim takımı ve proje yönetme deneyimine sahip olmak,
Microsoft Project, Redmine, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde deneyim sahibi olmak,
SCRUM metodolojisini yönettiği projelerde uygulamış olmak,
Veritabanlarının optimize edilmesi, güvenlik kontrollerinin yapılması, veritabanı kullanım metotlarının
denetlenmesi ve düzenlenmesi konularında deneyim sahibi olmak,
Veri ambarı modellemesi, oluşturulması ve veri toplama süreçlerinde deneyimli olmak,
Kurumun Bilgi Yönetim Sistemi ve diğer uygulamalara entegrasyonu ve yetkisiz kişilerce alınmasını
engellemek amacıyla güvenlik altına alan mekanizmanın tasarımını ve programlamasını yapabilmek,
ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak ve VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli
olmak,
LDAP ve Microsoft Sharepoint Server konularına deneyimli olmak.
Yazılım Takım Lideri (3 Kişi)
Bu ilanda yer alan Yazılım Geliştirme Uzmanı pozisyonuna ait şartları taşımak,
Tercihen bilişim alanında en az 6 yıllık deneyime sahip olmak,
En az 2 yıllık yazılım takımı yönetme deneyimine sahip olmak,
Proje yönetimi eğitimi almış olmak, tercihen Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip
olmak,
Yazılım ekibini bir projenin planlama, analiz, tasarım, geliştirme, uygulama ve değerlendirme aşamalarında
koordine edebilecek, yönetebilecek yeterlilikte olmak,
İş paylaşımı yapabilecek ve gerektiğinde takım üyelerine destek olabilecek düzeyde teknik bilgi ve
donanıma sahip olmak, süreç yönetim araçları konusunda deneyimli olmak,
Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının teknolojik gelişmelere
uyarlanması konusunda deneyim sahibi olmak,
Web teknolojileri performans, güvenlik ve testleri konusunda deneyimli olmak,
Bellek yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak ve performans çalışması ile uygulamada gerekli görülen
noktalara müdahale edebilmek,
Hata kayıtlarını tutma, hata ayıklama ve hatalara çözüm üretme konusunda deneyim sahibi olmak.
Yazılım Geliştirme Uzmanı (4 Kişi)
a) Nesne yönelimli programlama ve yazılım mühendisliği teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi sahibi
olmak,
b) Çok katmanlı mimaride yazılım geliştirmiş olmak,
c) C#.NET ile web tabanlı uygulama geliştirme konusunda en az 3 yıl deneyimli olmak,
d) .NET framework (4.0 ve üstü) platformu konusunda deneyim sahibi olmak,
e) Windows servisleri konusunda deneyim ve bilgiye sahip olmak,
f) XML web servisleri, REST, WCF gibi teknolojilere hakim olmak,
g) HTML5, CSS, JavaScript, JQuery gibi web teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
h) ASP.NET MVC ve ASP.NET Web Forms teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Entity Framework ve LINQ ile yazılım geliştirmiş olmak,
j) Telerik RadControls for ASP.NET kullanma bilgisine sahip olmak,
k) Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda deneyim sahibi olmak,
l) İleri düzey Transact-SQL bilgisine sahip olmak,
m) Yük dengeleyici arkasında çalışan web uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
n) TFS veya GitHub konularında deneyim sahibi olmak,
2/3
o) Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
p) Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
q) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
Ağ ve Sistem Uzmanı (1 Kişi)
Veri Merkezi yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
SSL, VPN, PKI, Antivirüs, Antispam, Firewall, IDS ve IPS, İçerik filtreleme gibi güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı, en az 5.000 aktif kullanıcıya sahip bir bilgi işlem merkezinde sistem ve ağ yönetimi konusunda
en az 3 yıl çalışmış olmak,
Teknoloji entegrasyonları, mevcut durum analizi, problem çözme yeteneklerine sahip olmak,
Yedekleme, depolama sistemleri (Storage), SAN Switch yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
Sanallaştırma teknolojileri konusuna hakim olmak, VMWare veya HyperV ürünlerinde deneyimli olmak,
Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN),
Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve IEEE 802.1X ağ teknolojileri konusunda bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
Yerel Alan Anahtarlama Cihazları (Switch), Yönlendiriciler (Router), Ateş Duvarı (Firewall) donanımları
hakkında bilgi, kurulum ve yönetim deneyimlerine sahip olmak,
Linux işletim sistemi ve hizmetlerinin kurulumu, konfigürasyonu ve sorun çözümleme deneyimlerine sahip
olmak,
Ağ teknolojisinde profesyonel seviyede, halen geçerli bir sınav geçiş belgesine sahip olmak,
IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği yönetim sistemi (ISO 27001), Kablosuz Ağ ve Veri merkezi ağ
teknolojileri (Cisco Nexus) hakkında eğitim belgelerine sahip olmak,
IPv6, uygulama yük dengeleme, veri merkezi, kablosuz ağ kurulum ve yönetimlerinde deneyim sahibi
olmak.
SINAV KONULARI
Yazılım Proje Yöneticisi
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web
Servisleri, Nesne yönelimli programlama tasarım ve araçları
Yazılım Takım Lideri
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, Proje yönetimi, SQL Server 2012 ve ileri sürümleri, Web
Servisleri,
Yazılım Geliştirme Uzmanı
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, ASP.NET MVC, Visual Studio.NET, C#, Entity Framework
Ağ ve Sistem Uzmanı
Bu pozisyona ait şartlarda zikredilen konular, IPv6, Ağ Güvenliği, Bilgi güvenliği, uygulama yük dengeleme,
veri merkezi, kablosuz ağ
ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre
istihdam edilenlerin sözleşme ücret tavanının (3.757,34 TL) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen
katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretlerin altında sözleşme
düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde “Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
34722 Kadıköy / İSTANBUL” adresine şahsen veya bu adrese son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yolu
ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonraki müracaatlar ile postadaki gecikmeler dikkate
alınmayacaktır. İlan hakkında diğer açıklamalar http://pdb.marmara.edu.tr adresinde yer almaktadır.
3/3
Download

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ