Budżet Obywatelski Miasta Szczecin 2014
konkurs Rad Osiedli
Kryteria oceny:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Kontynuacja zrealizowanej inwestycji,
Poprawa bezpieczeństwa publicznego,
Podniesienie walorów estetycznych i wizerunkowych Osiedla, Dzielnicy,
Możliwość integracji społecznej w trakcie i po realizacji projektu,
Pozyskanie dofinansowania z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania,
Współpraca RO w ramach jednego projektu-wartość dodana,
Korzyści społeczne i zasięg oddziaływania projektu,
Zgodność ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025.
FORMULARZ KONKURSOWY – KROK PO KROKU
1. Nazwa projektu
Zadbaj o to, by nazwa projektu oddawała to, czego będzie on dotyczył. Ważne by był on
atrakcyjny, prosty i czytelny.
2. Lokalizacja (ulica, osiedle)
Jeśli projekt ma charakter inwestycji realizowanej w przestrzeni miejskiej, lepiej by był on
umiejscowiony na terenie należącym do Miasta. W innym przypadku konieczny może być wykup
lub zamiana gruntów, co zwykle oznacza dodatkowe koszty i wydłuży czas realizacji. Informacje
na temat własności gruntów możesz uzyskać wysyłając zapytanie e-mailem:
[email protected] lub dzwoniąc pod numerem telefonu: 91 435 11 11.
3. Opis projektu
Opis powinien w prosty sposób wyjaśniać, na czym będzie polegał projekt oraz z jakich będzie
składał się działań. Jest to szczególnie ważne, bo każde z działań będzie musiało zostać
oszacowane pod względem kosztów.
4. Kontynuacja zrealizowanej inwestycji
Podaj nazwę zrealizowanego projektu, np. wymiana ławek w Parku Chopina, modernizacja
chodników wzdłuż ulicy Mazurskiej itp. oraz opisz to co teraz chciałbyś zrobić, na czym ma polegać
kontynuacja projektu. Jeśli rozpoczynasz zadanie, wpisz, że jest to nowy projekt (kryterium: I)
5. Poprawa bezpieczeństwa publicznego
Podaj jak poprawi się bezpieczeństwo po zrealizowaniu zadania. Opisz na jakie grupy
mieszkańców biedzie miał on wpływ. (kryterium: II)
6. Podniesienie walorów estetycznych i wizerunkowych Osiedla, Dzielnicy
Przedstaw jak zmieni się otoczenie wokół Ciebie. Opisz jak będzie wyglądać przestrzeń po
zakończeniu zadania. (kryterium: III)
7. Możliwość integracji społecznej w trakcie i po realizacji projektu
Tu wpisz kim będą beneficjenci projektu. A beneficjenci to osoby, które skorzystają z projektu.
Mogą być to „mieszkańcy Szczecina”, „młodzież”, „organizacje pozarządowe”, „seniorzy” itp. Im
więcej osób może skorzystać z projektu, tym lepiej. Podnosi to wtedy jego rangę, nadając
projektowi ogólnomiejski charakter. (kryterium: IV)
8. Pozyskanie dofinansowania z innych źródeł na realizację przedmiotowego zadania
Możesz wykorzystać 100 tys. zł w ramach przyznanych środków z zadania budżetowego
„współfinansowanie inwestycji RO” jako wkład własny do przedsięwzięcia. Dopuszcza się taki
model finansowy. Jeśli jednak uzyskasz wsparcie zewnętrzne, wówczas musisz podać nazwę
„Instytucji” przyznającej dofinansowanie oraz jego źródło finansowania. Zabezpiecz się,
dołączając do wniosku porozumienie, umowę lub deklarację potwierdzające partycypację
kosztów projektu. (kryterium: V)
9. Współpraca RO w ramach jednego projektu
W przypadku zgłaszania wniosku przez kilka Rad Osiedli, wymień te, z którymi składasz wspólny
projekt. (kryterium: VI)
10. Korzyści społeczne i zasięg oddziaływanie projektu
Tu wpisz, które grupy społeczne najbardziej skorzystają z realizacji zadania, np. uczniowie,
seniorzy, mieszkańcy ulicy czy osiedla. Przedstaw, w jaki długofalowy sposób projekt wpłynie na
tę społeczność. (kryterium: VII)
11. Zgodność ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025
Podaj cel projektu zgodny ze Strategią Rozwoju Szczecina 2025. Przydatne informacje na ten
temat znajdziesz na:
http://www.szczecin.eu/invest/strategia/strategia_rozwoju_miasta_szczecin.html (kryterium:
VIII)
12. Szacunkowe koszty projektu
Przy obliczaniu kosztów zwróć uwagę, czy realizacja projektu będzie oznaczała koszt
jednorazowy, czy może również w kolejnych latach trzeba będzie wydać pieniądze np. na
utrzymanie, remonty, prace konserwatorskie. W tym przypadku taka informacja powinna znaleźć
się w kosztorysie. Im bardziej szczegółowy będzie kosztorys, tym lepiej. Jednak nie przejmuj się,
jeśli nie będziesz potrafił podać konkretnych kwot. Oszacowanie kosztów projektu będzie
również zadaniem wydziału wskazanego do zaopiniowania projektu. Oznacza to, że finalnie
wartość projektu może zostać podwyższona lub obniżona.
13. Kontakt
Podaj dokładnie dane kontaktowe swojego przedstawiciela. Jest to szczególnie ważne przy
sporządzaniu wspólnego wniosku.
14. Dodatkowe informacje, załączniki
Jeśli masz dodatkowe informacje, załączniki w postaci projektów, mapek, zdjęć, dołącz je. Ułatwi to
pracę Zespołowi Oceniającemu.
NIE ZAPOMNIJ ABY:
Formularz wypełnić, wysłać e-mailem na adres: [email protected] lub przynieść do Urzędu
Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 Biuro Rady Miasta Referat Samorządów Osiedlowych pok. 110.
Termin upływa 15 października br. Jeśli się spóźnisz, Twój wniosek nie zostanie rozpatrzony.
Download

MINI PRZEWODNIK - jak wypełnić formularz konkursowy