Sprawozdanie z projektów edukacyjnych:
„Jakie detale tworzą obraz kościoła w Ryczowie, czyli diabeł tkwi w szczegółach”,
„Jak funkcjonuje gmina”, „Jak zorganizować zawody gminne w koszykówce”,„Jakie
szanse ma Polska na wygranie Euro 2012”, „Na jakie zagrożenia w sieci Internet są
narażeni uczniowie gimnazjum i jak im przeciwdziałać”, „Jak udział w grach
zespołowych wpływa na relacje młodzieży”, „Jak zmieniło się życie w Ryczowie od
czasów powojennych? (na przykładzie wybranych dziedzin życia”, „Obserwuję niebo
nad Ryczowem”, „Wyznaczenie mocy żarówki”
realizowanych w Gimnazjum nr 2 w Ryczowie w roku szkolnym 2011/2012.
Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 20 sierpnia 2010r. zmieniające
rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. „w sprawie warunków i sposobu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzenia sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych” (Dz. U. Nr 156, poz. 1046), nakłada na szkoły
gimnazjalne
obowiązek
stworzenia
uczniom
warunków
do
wykonania
projektów
edukacyjnych.
Zgodnie z art. 21a tego Rozporządzenia „…projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym
działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem
różnorodnych metod.
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieka nauczyciela i obejmuje
następujące działania:
1) wybranie tematu projektu;
2) określenie celów projektu i zaplanowanie etapów jego realizacji;
3) wykonanie zaplanowanych działań;
4) publiczne przedstawienie rezultatów projektu.”
1
„Czy to prawda, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak detale wpływają na obraz
kościoła w Ryczowie”
(projekt nr1)
Celem projektu „Czy to prawda, że diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak detale
wpływają na obraz kościoła w Ryczowie” jest zapoznanie się z detalami ryczowskiego
kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Królowej Polski.
W projekcie uczestniczyły uczennice klasy II gimnazjum: Marzena Bryła, Anna
Książek, Kinga Łąka pod opieką p. Katarzyny Bochyńskiej – Byrskiej.
Od października 2011r. do kwietnia 2012 r. zostały zrealizowane następujące zadania:
1. Zapoznanie się z historią kościoła. (październik 2011 r.)
2. Wykonanie zdjęć detali kościoła. (koniec października 2011 r.)
3. Przeprowadzenie wywiadu z ks. Wojciechem Wylegałą. (październik 2011 r.)
4. Przygotowanie i analiza ankiety. (listopad – grudzień 2011 r.)
5. Wykonanie książki. (styczeń – marzec 20212 r.)
6. Przygotowanie piosenki o kościele. (marzec 2012 r.)
Przebieg pracy nad projektem:
Uczestniczki projektu zapoznały się z historią kościoła, opisem elementów
dekoracyjnych, wykonały fotografie wybranych detali, przeprowadziły ankietę wśród
gimnazjalistów oraz wykonały książę. Gimnazjalistki starały się dzielić zadaniami między
siebie.
Efektem projektu jest książka artystyczna wykonana ręcznie, zilustrowana ręcznie
oraz opatrzona fotografiami. Książka ukazuję dzieje historii ryczowskiego kościoła oraz
symbolikę detali.
Załącznik: książka
„Jak funkcjonuje nasza gmina”
(projekt nr 2)
Celem projektu było zapoznanie się z zasadami funkcjonowania Gminy Spytkowice.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum: Martyna Adamczyk, Natalia Brania,
Martyna Kowalska, Patrycja Młynarczyk, Sabina Suślik, Aleksandra Szydłowska,
a opiekunami projektu byli: p. Agata Bury, p. Agnieszka Wawro, p. Barbara Zbigniewicz.
Od września 2011r. kwietnia 2012 r. zostały zrealizowane następujące działania:
2
1. Poznanie zasad funkcjonowania gminy Spytkowice:
a) wywiad z Wójtem Gminy Spytkowice p. Mariuszem Krystianem;
b) udział w sesji Rady gminy;
c) wizyta w Urzędzie Gminy Spytkowice (wywiad z pracownikami poszczególnych
referatów, poznanie zasad funkcjonowania urzędu i kompetencji poszczególnych
jednostek).
2. Współpraca z Urzędem Gminy w Spytkowicach:
a) założenie wniosku o dofinansowanie folderu;
b) wizyta w Gminnej Bibliotece Publicznej, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz
na Komisariacie Policji w Spytkowicach;
c) spotkanie z p. Wójtem Gminy oraz Pełnomocnikiem ds. Rozwoju, Promocji i Strategii
Gminy w celu omówienia projektu folderu.
3. Wydanie folderu o gminie Spytkowice.
Przebieg pracy nad projektem:
W ramach projektu uczniowie pogłębili wiedzę o funkcjonowaniu Gminy Spytkowice.
Wiadomości te pomogły w przygotowaniu prezentacji multimedialnej, która została
zaprezentowana na festiwalu projektów 18 kwietnia i folderu promującego Gminę
Spytkowice.
załącznik: prezentacja multimedialna, folder
„Jak zorganizować zawody gminne w koszykówce”
(projekt nr 3)
Głównym celem projektu „Jak zorganizować zawody gminne w koszykówce” było
zastosowanie nabytych wiadomości i umiejętności dotyczących przygotowania, organizacji,
prowadzenia i sędziowania masowych imprez sportowych. Kształtowania twórczego myślenia
i wyobraźni. Wyrabianie nawyku samodzielnego poszukiwania informacji.
W projekcie uczestniczyły uczennice klas II gimnazjum: Kinga Mależyna, Paulina
Maślona, Paulina Włosiak.
Od października 2011r. do kwietnia 2012r. zostały zrealizowane następujące działania:
1. Poszukiwanie wiadomości o piłce koszykowej.
2. Przygotowanie i organizacja gminnych zawodów w koszykówkę.
3. Przygotowanie prezentacji.
3
Przebieg pracy nad projektem:
Podanie tematu projektu. Podział na grupy. Określenie źródeł pracy. Sporządzenie kart
instrukcji, podpisanie kontraktów. Opracowanie zadań: regulamin gminnych zawodów
w
koszykówce,
harmonogram
zabaw,
opracowanie
dekoracji
poszukiwanie sponsora nagród dla dzieci. Przeprowadzenie
sali
gimnastycznej,
gminnych zawodów
w koszykówce dla uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ryczowie, Bachowicach
i Spytkowicach. Przygotowanie prezentacji multimedialne z przeprowadzonego turnieju.
Załącznik: prezentacja multimedialna
„Jakie szanse ma Polska na wygranie Euro 2012”
(projekt nr 4)
Głównym celem projektu jest poszerzenie wiedzy na temat Mistrzostw Europy w piłce
nożnej, zapoznanie się z historią i teraźniejszością Euro 2012, zaznajomienie z narodową
reprezentacją piłkarską, poznanie poza piłkarskich
aspektów przygotowań do wielkich
imprez oraz poznanie miast gospodarzy Euro 2012.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum: Dominika Czechowicz,
Patrycja Michalec, Krzysztof Szwed.
Od października 2011r. do kwietnia 2012r. zostały zrealizowane następujące działania:
1. Zapoznanie się z historią Mistrzostw Europy w piłce nożnej (październik 2011r.)
2. Poszukiwanie informacji o drużynach biorących udział w Euro 2012 (listopad
2011r.)
3. Zapoznanie się z drużyną narodową i określenie szans na wygranie mistrzostw.
(grudzień 2011r.)
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Uczniowie przygotowali prezentację multimedialną, w której przestawili rolę Euro
2012 w rozwoju gospodarczym Polski.
Załącznik: prezentacja multimedialna
4
„Na jakie zagrożenia w sieci Internet są narażeni uczniowie gimnazjum i jak im
przeciwdziałać” (projekt nr5)
Głównym celem projektu była popularyzacja bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w Internecie oraz zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających z korzystania z sieci oraz
edukacja uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.
Poszerzenie wiedzy o zagrożeniach pojawiających się w Internecie. Propagowanie różnych
możliwości ochrony dzieci przed zagrożeniami i sposobów reakcji na nie. Nagłośnienie
w środowisku lokalnym problemów wynikających z zagrożenia online i możliwości
przeciwdziałania im. Uwrażliwienie na cyberprzemoc.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum: Maria Słowiak, Jakub
Kubarek, Tomasz Jamróz, Tomasz Szymocha, Grzegorz Maj pod opieką p. Kazimierza
Bartusia.
Od października 2011r. do kwietnia 2012r. zostały zrealizowane następujące działania:
1. Przygotowanie ankiety dotyczącej bezpieczeństwa w Internecie. (październik
2011)
2. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. (listopad 2011)
3. Analiza ankiety. (grudzień 2011)
4. Przygotowanie strony Internetowej i ulotki (styczeń – luty 2012r.)
5. Happening – Dzień bezpiecznego Internetu – 8 luty 20212r.
Efektem pracy zespołu jest strona internetowa www.zagrozeniawnecie.republika.pl
oraz ulotka informacyjna.
Załącznik www.zagrozeniawnecie.republika.pl , ulotka
„Jak udział w grach zespołowych wpływa na relacje młodzieży”
(projekt 6)
Główny celem projektu edukacyjnego to ukazanie jaką rolę w życiu młodego
człowieka odgrywają sporty zespołowe oraz jak młodzież gimnazjalna spędza wolny czas.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II i III gimnazjum: Sebastian Kubas,
Damian Janik, Ryszard Klaja Kamil Klaja, Marcin Koczurkiewicz, Zbigniew Szwed pod
opieką ks. Wojciecha Wylagały.
5
Od grudnia 2011r. do kwietnia 2012r. zostały zrealizowane następujące działania:
1. Zebranie informacji dotyczących gier zespołowych a szczególnie piłki nożnej.
(grudzień 2011r.)
2. Przygotowanie, przeprowadzenie ankiety wśród uczniów. (styczeń 2012r.)
3. Analiza ankiety (luty 2012r.)
4. Przygotowanie prezentacji multimedialnej. (marzec 2012r.)
Omówiony
projekt
edukacyjny
jest
zebranie
podstawowych
informacji
najpopularniejszych na świecie grach zespołowych ze szczególnym wyróżnieniem piłki
nożnej. Pierwsza cześć pracy uczniów skoncentrowała się właśnie na zebraniu istotnych
i ciekawych informacji dotyczących poszczególnych sportów. Omówiono w tej części
baseball, hokej, koszykówkę, piłkę ręczną, siatkówkę, rugby, piłkę nożną. Druga cześć pracy
to przygotowanie ankiety skierowanej do gimnazjalistów, przeprowadzenie i analiza ankiety
oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej.
Załącznik: prezentacja multimedialna
„Jak zmieniło się życie w Ryczowie od czasów powojennych?” – na przykładzie
wybranych dziedzin życia.
(projekt nr 7)
Celem projektu jest przedstawienie, jakie zmiany zaszły w Ryczowie od czasów
powojennych w zakresie edukacji, demografii oraz warunków życia mieszkańców.
W projekcie uczestniczyły uczennice II klas gimnazjum: Barbara Mamoń, Anna
Ciapa, Gabriela Warzecha, Justyna Mazur, Agnieszka Stokłosa, Ewelina Brania, Justyna
Kubarek, Karolina Sowa, Paulina Banaś pod opieką p. Łucji Kuci – Supron, Katarzyny
Michalec, Barbara Wołoch.
Od września 2011r. do kwietnia 2012r. zostały zrealizowane następujące działania:
1. Przydział obowiązków i podział na grupy. (październik 2011r.)
2. Zbieranie materiałów. (listopad 2011r.)
a) wizyta w Gminie Spytkowice;
b) przeprowadzenie wywiadów z mieszkańcami Ryczowa;
c) przeprowadzenie ankiety;
3. Przygotowanie fotoksiążki. (grudzień – luty)
4. Prezentacja projektu. (kwiecień 2012r.)
6
W ramach projektu edukacyjnego uczniowie przygotowali fotoksiążkę, która opisuję
jakie zmiany zaszły wyglądzie, funkcjonowaniu i warunkach życia we wsi Ryczów.
Uczennice współpracowały z Urzędem Gminny w Spytkowicach i członkami Koła Gospodyń
Wiejskich.
Załącznik: fotoksiażka
„Obserwuję niebo nad Ryczowem”
(projekt nr 8)
Celem projektu „Obserwuję niebo nad Ryczowem” było poznanie podstawowych
danych o mechanice nieba i obserwacja teleskopowa wybranych obiektów astronomicznych
(Księżyc, Jowisz, Wenus). Nadrzędnym celem projektu było zapoznanie z elementarną
wiedzą
astronomiczną
oraz
rozbudzenie
zainteresowania
astronomią,
przybliżenie
podstawowych pojęć związanych ze Wszechświatem, poznanie podstawowych przyrządów
astronomicznych – ich budowa, zastosowanie, metody obserwacji.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas II gimnazjum: Marcin Pyjos, Sebastian
Kucharczyk, Sebastian Kowalski, Gabriel Janus, Adam Brania, Paweł Brania pod opieką pana
Pawła Słowiaka.
Od października 2011r. do kwietnia
2011r. zostały zrealizowane następujące
działania:
1. Zawarcie kontraktu, określenie zakresu obserwacji i sposobu dokumentacji.
(wrzesień 2011r.)
2. Obserwacja nieba nad Ryczowem (listopad – marzec)
3. Analiza materiałów badawczych i dokumentacji obserwacyjnej, przygotowanie
prezentacji multimedialnej i gazetki ściennej. (marzec 2012r.)
4. Prezentacja publiczna projektu (kwiecień 2012r.)
Podstawowy cel związany z projektem został osiągnięty. Uczestnicy projektu rzetelnie
prowadzili obserwację Jowisza. Młodzież przejawia zdecydowanie większe zainteresowanie
astronomią.
Obserwacje,
obliczenia
i
zebrane
materiały
dokumentacyjne
zostały
wykorzystane do wykonania gazetki oraz makiet zaprezentowanych na festiwalu projektów
18 kwietnia 2012r.
7
„Wyznaczenie mocy żarówki”
(projekt nr 9)
Celem projektu „Wyznaczanie mocy żarówki” było zapoznanie się z pojęciami
z elektryki i elektrotechniki.
W projekcie uczestniczyli uczniowie klas III: Tomasz Kozioł, Kamil Banaś, Szymon
Sendera pod opieką p. Grzegorza Pacuta.
Od października 2011r. do kwietnia
2011r. zostały zrealizowane następujące
działania:
1. Zgromadzili informację na temat mocy urządzeń. (październik 2011r.)
2. Przeprowadzili i opisali doświadczenie. (listopad – grudzień 2011r.)
3. Przygotowali dokumentację fotograficzną. (styczeń 2012r.)
4. Przeprowadzili doświadczenia podczas festiwalu projektów 18 kwietniua 2011r.
Główny cel projektu został osiągnięty. Uczestnicy zdobyli umiejętności , które mogą
wykorzystać na sprawdzianie gimnazjalnym oraz życiu codziennym.
Podsumowanie
Podsumowując działania młodzieży i nauczycieli zostały osiągnięte. Uczniowie
aktywnie uczestniczyli w różnorodnych zajęciach. Stosowane przez nauczycieli metody,
formy pracy, nowatorskie sposoby rozwiązań zadań oraz przeprowadzanie ciekawych
doświadczeń w dużym stopniu miały wpływ na aktywizację uczniów, poszerzanie wiedzy
w różnych dziedzinach nauki jak również chęć pomocy uczniom słabszym.
Niektóre działania skierowane były do uczniów o specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Poprzez dostosowanie zadań do możliwości uczniów mieli oni szansę
odniesienia sukcesu, co wzmocniło ich wiarę we własne siły.
Dzięki różnorodnej tematyce i formom podejmowanym w ramach projektów, każdy
z uczniów znalazł coś dla siebie. Cele projektów zostały zrealizowane.
Koordynator
Aneta Choroszy
8
9
Download

zobacz - Strona Zespołu Szkół w Ryczowie