T.C
GÜLNAR K AYM AKAM LIĞI
İlçe Milli Eğitim M üdürlüğü
Sayı: 442245818 - 841 / (- t O ? . J
Konu: Enertes Müh. Tekn. Tes. İnş.
Taah. Tie. Ltd. Şti.
17/09/2014
M ÜDÜRLÜĞÜNE
GÜLNAR
İl M illi Eğitim M üdürlüğünün ” Enertes Müh. Tekn. Tes. İnş. Taah. Tie. Ltd. Şti. “
konulu 17/09/2014 tarih ve 641.99/3979345 sayılı yazıları ilişikte gönderilmiştir. İlgi yazıda
adı geçen firm aların ilçem iz okul/kuram larında iş yaptılar ise M üdürlüğümüze bilgi verilmesi
hususunda;
Gereğini rica ederim.
Fatih BURGUT
M üdür
DAĞITIM : H er Tür ve Dereceli Okul M üdürlüklerine
5$ÎİM«
H acıpınar Mah. A tatürk Cad. Ziraat Bankası Karşısı Kat 2-3 33700 Giilnar/M ERSİN
Telefon
: (324) 751 7870
Faks
: (324) 751 76 22
E-Posta
: gulnar33@ m eb.gov.tr
Elektronik Ağ : gulnar.m eb.gov.tr
T .C .
M ER SİN V A LİLİĞ İ
II M illi E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü
17/09/20 14
Sayı ; 34776202/641.99/3979345
Konu: Enertes M üh, Tekn. Tes, İnş.
Taah. Tic, Led. $ t i
A C ELE VE G Ü N LÜ D Ü R
T E L E F O N Z İN C İR İ
................................ .
K A Y M A K A M LIĞ IN A
(ilçe M illi E ğitim M üdürlüğü)
İlgi
: 11/09/2014 tarih ve 77066507/659/3872642 sayılı yazı.
Hukuk Şube M üdürlüğüm üzün ilgi yazışm a istinaden; Takip alacaklısı Enertes Mü h.
Fekn. Tes. İnş. Taah. Tie. Ltd. Şti V ekili Av. Levent GÜNBATTT tarafından, takip borçlusu
SPN Enerji D anışm anlık M.üh. San. V e Tie. Ltd. Ş ti ile M urat İnş. San. Tur. Tie. Ltd. Şii'nin.
B akanlığım ız nezdin.de bulunan tüm hak ve alacakları üzerine " ih tiy a ti h a c iz ” konulduğuna
dair A nkara !G. İcra M üdürlüğünden alınan ve B akanlığım ıza 09/09/2014 tarihinde îebiiğ
olunan 2014/17264 Esas sayılı ihtiyati haciz kararı ilgi sayılı yazılar ekinde gönderilm iş olup,
gereginin
yerine
getirilerek
B akanlığım ız Hukuk
M üşavirliğine bilgi
verilmesi
istenilm ekledir.
Söz konusu takip borçlusu olan SPN Enerji Danışm anlık Müh. San. Ve Ti e. Ltd. Şii.
ile M urat İnş. San. Tur. Tie, Ltd. Şti, lerinm M üdürlüğünüze bağlı oku! ve kurum iarınızda is
yapıp yapm adığı herhangi bir hak ve alacağının bulunup bulunm adığının tespit edilm esi ve
hak ve alacakları var ise söz konusu şirketlere ait alacak m iktarlarının 17.09.2014 ta rih i saat
16:00'a kadar öncelikle B ürom uz m ail adresine veya faksına gönderilm esi; akabinde konuyla
ilgili bilgi ve belgelerin Strateji G eliştirm e hizm etleri bürosuna gönderilm esi İhtiyati Haci z
kararın m kaldırılm asına kadar adı gecen şirketlere herhangi bir ödem e yapılm am ası
hususunda;
B ilgelerinizi ve gereğini rica ederim
Ali UZUN
Vali a.
Şube M üdürü
EKİ: İlgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
DAĞITIM
-13 üçe K aym akam lığına
(İlçe M illi E ğitim M üdürlüğü)
M
Duı.nlupuıar M ahallesi G M K B ulvarı Y enişehir/M E R SİN
E lektronik A ğ: w w w .m eb.gov.tr
e-posta: stratej [email protected]
Aymtttlı bilgi için; H.ÇALIŞKAN Memur
Tel : (0 324)329 M 81-84 dahili 117
Faks: (0 324)327 35 18-19
Bu cvrak aüvenli elektronik imza ile im.zal|înmıj}:r, ftttpr/Zevrafcsorgujncb.gov.ir adresinden e 6 d 8 - e e J 9 - 3 8 c 6 - 8 J 5 b - 7 8 8 b Kodu ile te-ıs etım-M
T .C .
M E R S İN V A L İL İĞ İ
II M illî E ğ itim M ü d ü rlü ğ ü
Sayı : 77066507/659/3872642
11/09/2014
K o n u : E nertes M üh. Tekn, Tes. İnş,
Taah. Tie. Ltd. Şti.
D A Ğ IT IM L I
İlgi
:a) O rtaöğretim Gene! M üdürlüğünün 10.09.2014 tarih ve 3 8 4 8 8 6 î sayılı yazısı,
b ) H ukuk M üşavirliğinin 10.09.2014 tarih ve 3831652 sayılı yazısı.
Takip alacaklısı. Enertes M üh. Tekn. Tes. İnş, Taah. Tie. Ltd. Şti V ekili A v. Levent
GÜ N B A TTI tarafından, takip borçlusu SPN Enerji D anışm anlık Müh. San. Ve Tie. Ltd. Şti.
ile M ıırat İnş. San. Tur. Tie. Ltd. Şii'nin,. B akanlığım ız nezdin.de bulunan tüm hak ve
alacakları üzerine " ih tiy a ti h aciz" konulduğuna dair A nkara 10. İcra M üdürlüğünden alm an
ve B akanlığım ıza 09/09/2014 tarihinde tebliğ olunan 2 0 1 4 /17264 Esas saydı ihtiyatı haciz
kararı ilgi sayılı yazılar ile gönderilm iş olup, gereğinin yerine getirilerek. B akanlığım ız
H ukuk M üşavirliğine bilgi verilm esi istenilm ektedir.
B u itibarla, öncelikle birim iniz kayıtlarının incelenerek takip borçlusu olan SPN
Enerji D anışm anlık M üh. San.. Ve Tie. Ltd. Şti. ile M urat İnş, San, Tur. Tie. Ltd. Şti. îerinin
M üdürlüğüm üz nezdinde bulunan herhangi bir hak ve alacağının bulunup bulunm adığının
tespit ed ilm esini, m ezkur şirketlerin herhangi bir hak ve alacaklarının tespit, edilm esi halinde
şirketlere ait hakedişlerin m iktarlarının 12,09.2014 ta rih in e k a d a r ivedi b ir şek ild e hukuk
birim im ize bildirilm esini. İhtiyati. H aciz .kararının kaldırılm asına kadar adı geçen şirketlere
herhangi b ir ödem e yapılm am asını bilgilerinize rica ederim.
H a şa n G Ü L
İl M illi E ğ itim M ü d ü rü
EK: ilgi yazı ve ekleri (4 sayfa)
D A Ğ IT IM :
Gereği:
M üdürlüğüm üz Birim lerine
D um lupınar M ah. G M K . Bulvarı Y esüşsM r/M ERSİN
E lektronik A ğ: lıöp://m ersin .m sb .g o f .tr
E -posta: hukujc33@ otieb.gov,tr
A y ra ö lt bilgi için: Av. İlknur A TAŞ
H ukuk Şube M üdürlüğü
Tel: (ö 3 2 4 )3 2 9 14 8 i- 84 D ah ili:2 10
Faks:(0 324) 327 35 18
19
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalanitnıştır. hftp://evraksorgu.m«b.gov.tr adresinden 0 0 2 b - e G 4 - 3 5 b 2 - a 6 8 8 - 3 9 a f kodu ile teyit edilebilir.
7.C.
M İLLÎ EĞ İTİM BA K A N LIĞ I
O rtaöğretim Gcnei M üdürlüğü
ÇO K A C E L E V E G Ü N LÜ D Ü R
Sayı : 92045992/659/3848861
10/09/2014
Konu : Enertes M üh. Tefen. Tes. İnş.
Taah. Tie. Ltd. Şti
D A G ITIM LI
isi:
10 /0 9 /2 0 14 tarihli ve 14168703/659/3831652 sayılı yazı.
T akip alacaklısı Enertes M üh. Tekn. Tes. İnş. Taah. Tie. Ltd. Şti Vekili Av. Levent
GÜN BATTI tarafından, takip borçlusu SPN Enerji D anışm anlık M üh. San. Ve Tie. Ltd. Şti.
ile M urat İnş, San. Tur. Tic. Ltd, Şii'nin, B akanlığım ız nezdinde bulunan tüm hak ve
alacakları üzerine ihtiyati haciz konulduğuna İlişkin Ankara 10. İcra M üdürlüğünden alman
ve B akanlığım ıza 09/09/2014 tarihinde tebliğ olunan. 2014/17264 Esas sayılı ihtiyatı hacız
karan ilişikte gönderilm iştir.
G ereğinin V aliliğin izce yerine getirilerek yapılan işlem sonucundan Bakanlığım ız
Hukuk M üşavirliğine bilgi verilm esini rica ederim .
Haşan Hüseyin CAM
Bakan a.
D aire Başkanı
EK: İlgi yazı ve eki (3 sayfa)
Gereği:
B Planı
Atatürk Biv. N o: 9-8 J.K a t 0 6 6 4 $ K ızıJay/A N K A RA
Elektronik Ag: w w w .m eb.gov.tr
e -p o sta : «gm @ m eb. gov. tr
AynnSih bilgi için: Ö zlem E R Y JLM A Z-Şel
Tel: (0 312) 413 i 5 90
Faks: fO 312} 4 1 8 0 7 59
Bu evrak güvenli elektronik imza ile imzalaismştır. http://e¥mfeSQsgu.aefe.gö«radresinden 8 ö b İ - 2 4 3 a - 3 f 5 4 - b 2 9 9 - c 0 e 4 kudu ile
\ iı « i ;li
. %*«***
T .C ,
M İL L Î E Ğ İT İM B A K A N L IĞ I
H u k u k M ü şav irliğ i
Savı : 14168703/659/3831652
i 0/09/20 i 4
K onu: Enertes M üh. Tekn. Tes. İnş.
Taah. Tie. Ltd. Şii
DAĞILIMLI
T akip alacaklısı Enertes M üh. Tekti. Tes. İnş. Taah. Tie. Ltd. Şti vekili Av, Levent
G ünbaîü tarafından, takip borçlusu SPN E n e rji D an ışm an lık M üh. S an . V e T ie. L td . Şti
ve M u r a t İnş. S an . T u r. d e , L td. Şti ' nîn Bakanlığım ız nezdinde bulunan tüm hak ve
alacaklatı üzerine İhtiyati H aciz konulduğuna dair A nkara 10. İcra M üdürlüğünden alınan ve
B akanlığım ıza 09/09/2014 tarihinde tebliğ olunan E: 2014/17265 n o ’lu ihtiyati haciz katarı
11işikte gönderilm ektedir.
G ereğinin yerine getirilerek , m üşavirliğim ize bilgi verilm esini arz ederim .
K am il BILD IRCIN
A vukat
EK: 1-İhtiyati haciz kararı
T e k it ta r ih i : 12/09/2014
DA ĞITIM VE G.EREGİ:
-İnsan K aynakları Genel M üdürlüğü
-Y enilik ve Eğitim T eknolojileri Genel M üdürlüğü
-D estek H izm etleri G enel M üdürlüğü
-İnşaat ve Em lak D airesi Başkanlığı
-Ö ğretm en Y etiştirm e ve G eliştirm e G en.M üdürlüğüne
- Hayat Boyu G n. M üdürlüğüne
- Özel Eğitim ve Rehberlik Hizm etleri Gn. M üdürlüğüne
- Özel Ö ğretim K urum lan G n.M üdürlüğüne
A tatürk BJv. 06648 K sztlay/A N K A RA
E lektronik Ağ: w w w .m eb.gov.tr
e-posta: adaoyad@ rneb.gov,ir
Hu e \ « k güvenli elektronik
Ayrıntılı bilgi için: A d SO Y A D Unvan
Tel: (0 312) XXX XX XX
Faks: (0 3 1 2 ) XXX XX XX
im a ite imzalanmadır. http://evraksorgu.meb.gov.îr adressiden 5 5 û f - 2 4 7 d ~ 3 8 ! 4 ~ a f 4 e - 0 f 2 6 kodu ile «}>t
1U‘0İ <f
- Din Ö ğretim i Genel M üdürlüğüne
- Tem el Eğitim Gen, M üdürlüğüne
M esleki ve Teknik Eğitim Gen, M üdürlüğüne
- O rtaöğretim G enel M üdürlüğüne
- Streteji G eliştirm e B aşkanlığına
- Bügi işlem Dairesi Başkanlığına
Atatürk B lv .
0 6 6 4 g K ız t ia y / A N K A R A
Elektronik A ğ: w w w .nieb.gov.tr
e-posta: adsoyad@ tneb.gov.tr
A y rın tılı bilgi için: A d S O Y A D U n va n
T*ei: ( 0 j t 2 ) XXX XX XX
Faks; (0 3 :2 ) XXX XX XX
Bu evrak aüvenli elektronik imza ite imzalanmıştır. http://ewaksdrg«,m eb.gcvir adresinden 5 5 0 f - 2 4 7 d - 3 8 ] 4~a(Hc-0f26 kodu tie teyit edneftti'r
A akm ra 10. İ c r a M ftdfirMgB
2014/
^
M İL L İ E Ğ İT İM BA K A N LIĞ I
08.09.2014
a/o
Alacaklı ; Emms Müh, Tekn, Tes, lıış. Taalı. Tie. Ltd. Şii.
Vekili
: A v. Levent G üabattı (Eti Malı. T otos Sok. N o:3i/24 Sıhhiye Ankara)
Borçlu : 1-SPN Enerji Danışmanlık Müh» Stunu vt Tie. Ltd. Şti (Ver^i No 781§5t3W2)
M im ar Sinan Mah. Belediye Cad. 118, Sok. No: 14/A ATAKl/M /SA M SUN
2-Murat İn$. San Tar. Tie. Ltd. ŞlL (V ergi No €240012476)
Çiftlik Mah. Lise « 4 Beyazsaray Apt, N q :34/1 M ERKEZ/SAM SUN
Yukarıda kim lik bilgileri yer a la s borçluların Kmmmjawz nezdi:nde bulunan tttm hak ve
alacakları üjsefineJM y a ü haciz konulm asına karar verilmiştir.
K arar gereğinin ifası ile neticeden m üdürlüğüm üze bilgi verilmesi rica olunur.
BfYttr*. ı s t i * m n .
i5 S rtS ıw t«S.
Download

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yazısı - Gülnar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü