Obsah a ciele vyučovania, hodnotenie výsledkov
85
ROZVÍJANIE ALGORITMICKÉHO MYSLENIA PRI PRÁCI
S APLIKAČNÝM SOFTVÉROM
Viktor Lucza
Prírodovedecká fakulta UPJŠ, Košice
Abstrakt: Autor sa zaoberá myšlienkou rozvoja algoritmického myslenia pri práci s aplikačným
softvérom. Uvádza postupnosť úloh na rozvoj algoritmického myslenia pri práci s tabuľkami.
Kľúčové slová: algoritmické myslenie, MS Office
Pri skúmaní súčasného stavu učebných osnov
a tematických plánov jednotlivých typov škôl,
zistíme rozdiely medzi obsahom vyučovania
informatiky na stredných odborných školách
a na gymnáziách. Stredné odborné školy sú
prevažne zamerané na zvládnutie obsluhy
aplikačného softvéru. Obsah tematických
plánov
pozostáva
z teoretickej
časti
o hardvéri, MS Windows, MS Office a Internetu.
Žiaci na tomto type škôl nemajú programovanie
a s výnimkou elektrotechnických priemysloviek
sa veľmi u nich nerozvíja algoritmické myslenie.
Kancelársky balík MS Office zahŕňa hlavne MS
Word, MS Excel, MS Powerpoint a podľa verzie
aj iné programy. V každom z týchto programov
je možné zostaviť niekoľko úloh na rozvoj
produktívneho, divergentného myslenia. Už na
úvodných hodinách pri vysvetľovaní základných
pojmov bit, bajt a kapacita je možné riešiť
nasledovnú úlohu. Koľko strán textu formátu A4
je možné uložiť na disketu s kapacitou 1,44
MB? Výsledok je pomerne zaujímavý a úlohu je
možné doplniť aj o kapacity 650 MB a 80 GB.
Pri spracovaní textu, je možné žiakom zadávať
prácu na projektoch, zostavenie časopisu,
napísanie článku na zvolenú tému a podobne.
Je ale možné rozvíjať algoritmické myslenie pri
vyučovaní aplikačného softvéru? Skúsme sa
zamerať na tabuľkový kalkulátor a na niektoré
jeho základné možnosti. Pri práci s tabuľkovým
kalkulátorom v úvode žiak spozná nové pojmy bunka, hárok, typy údajov, vzorec, funkcia,
absolútny a relatívny odkaz. Zvládne aj
základné zručnosti – vkladanie vzorcov, funkcií,
kopírovanie vzorcov. Už pri kopírovaní vzorcov
je možné zadať žiakovi problémové úlohy.
Pri vzorcoch s absolútnym odkazom, je možné
hľadať správny tvar absolútneho odkazu tak,
aby bolo možné vzorec kopírovať do troch
stĺpcov bez úprav.
Obrázok 1
Podobnou je aj úloha vytvorenia kumulovaných
súčtov dochádzky v triednej knihe. Výsledný
vzorec
obsahuje
odkazy
v tvare
=SUM($B20:C20).
Náročnejšia úloha je úloha o sporení podľa
stanovenej úrokovej miery (Obrázok 2). Vzorec
je potrebné upraviť tak, aby ho bolo možné
kopírovať do celej oblasti. Žiak musí správne
umiestniť v odkazoch znak $. Pri kopírovaní
vzorca má žiak aj okamžitú spätnú väzbu, ak sú
v predlohe uvedené aj niektoré správne
vypočítané hodnoty buniek.
Obrázok 2
Neskôr je možné žiaka viesť k riešeniu
náročnejších úloh s podmienkou IF. Môžu to
byť nasledovné úlohy:
I
Obsah a ciele vyučovania, hodnotenie výsledkov
86
- Vypočítajte korene kvadratickej rovnice,
ošetrite chybné vstupy (Obrázok 3).
Obrázok 3
- Určte pohlavie z rodného čísla (Obrázok 4).
Pri ďalšom používaní tabuľkového kalkulátora,
sa žiak stretne s novými problémami a môže
nájsť nové riešenia a postupy. Tabuľkové
kalkulátory
k tomu
poskytujú
bohaté
prostriedky. Patria sem okrem uvedených
vzorcov, funkcií aj rôzne nástroje a makrá.
Jednoduchým spôsobom je možné vytvoriť
makro „uzávierka“ (Obrázok 7, 8). Uzávierka
spočíva v prenesení vypočítaných hodnôt
na počiatočný
stav
a vynulovaní
stĺpcov
s obratmi. Talentovaným žiakom je možné
zadať úlohu na vytvorenie tabuľky pre
testovanie slovíčok z určeného cudzieho jazyka
(Obrázok 9).
Obrázok 4
I
- Rozdeľte odmeny pracovníkom vo svojej
virtuálnej firme na základe vlastných kritérií
(bodov, za jednotlivé aktivity).
- Zostrojte tabuľku, ktorá určí výsledok
zmiešavania 2 roztokov so zadanou teplotou
a hmotnosťou (Obrázok 5).
Obrázok 5
Sub Uzávierka()
' Klávesová skratka: Ctrl+u
Range("E4:E6").Select
Selection.Copy
Range("B4").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues,
Operation:=xlNone, SkipBlanks _
:=False, Transpose:=False
Range("C4:D6").Select
Application.CutCopyMode = False
Selection.ClearContents
End Sub
Obrázok 7
Obrázok 8
Veľmi zaujímavá, ale náročná, je úloha pri
ktorej je potrebné určiť z vypočítaného priemeru
a maximálnej známky celkový prospech.
Náročnosť spočíva v ošetrení veľkého počtu
rôznych vstupov. Úlohu je možné doplniť
o štatistiku celkových prospechov (Obrázok 6).
V štatistike sa použijú vyhľadávacie funkcie
s podmienkou.
Obrázok 6
Obrázok 9
Obsah a ciele vyučovania, hodnotenie výsledkov
Uvedené úlohy boli zadané žiakom na hodinách
informatiky na obchodnej akadémii a žiakov
veľmi zaujali. Ukázali im nové možnosti
tabuľkových kalkulátorov. Zároveň sa u nich
rozvíjalo algoritmické myslenie. Žiaci zvládli
príkaz vetvenia IF, funkcie pre prácu s textom,
vyhľadávacie funkcie. Pri práci s makrami sa
naučili ich kopírovať a neskôr aj upravovať.
Tabuľkové kalkulátory už svojím pôvodom
a určením
nahrádzajú
niektoré
funkcie
programovacích jazykov. Pri práci s nimi, je
možné použiť niektoré postupy alebo algoritmy
známe z programovania. Ako príklad je možné
uviesť Euklidov algoritmus na nájdenie
87
najväčšieho spoločného deliteľa a vyššie
uvedené riešenie kvadratickej rovnice. Preto je
vhodné venovať tejto oblasti širšiu pozornosť
a použiť vhodné metódy a úlohy pri práci
s tabuľkami. Žiaci tak veľmi jednoduchou
a zaujímavou
cestou
získajú
základy
algoritmického myslenia. Tieto môžu neskôr
využiť pri ďalšom štúdiu na rôznych typoch
škôl, kde budú pracovať s algoritmami alebo
programovať v ľubovoľnom programovacom
jazyku. Po zvládnutí uvedených úloh budú žiaci
schopní aplikovať postupy aj na iné typy úloh
a tým efektívne a tvorivo využívať výpočtovú
techniku.
Literatúra
[1] Zelem, J.: Niekoľko poznámok k výučbe informatiky na fakultách technicko-ekonomického
typu,Informatika v škole 2003, č. 25,
Internetové zdroje:
[2] http:// www.infovek.sk/predmety/inform/dokumenty/dokumenty.html
[3] http://sisin.science.upjs.sk
[4] http://www.education.gov.sk
Adresa autora:
Mgr. Viktor Lucza
Ústav Informatiky
PF UPJŠ Košice
Detašované pracovisko Rožňava
Ul. Kossu Schoppera 22
048 01 Rožňava
Email: [email protected]
Viktor Lucza (1966) ukončil štúdium na PF UPJŠ v Košiciach odbor matematikamatematická informatika v roku 1989. V rokoch 1990 až 2002 učil informatiku na
obchodnej akadémii v Rožňave. Od roku 2002 učí na detašovanom pracovisku
PF UPJŠ v Rožňave.
Zaujímavé adresy:
Učebné plány, osnovy, štandardy
Učebné osnovy
Maturita - nová koncepcia
Motivačné a aktivizačné metódy
vyučovania informatiky
Imagine Tutoriál
Logotron Ltd.: Imagine Logo
EUROLOGO web server
LOGO Foundation
Andrej Blaho: Delphi
Marco Cantu: Essential Delphi
DELPHI TUTORIAL
Xcalibur Delphi Training
Programmers Heaven.com
M. Tomcsányová: 4 dni s Delphi
http://www.statpedu.sk/Pedagogicke_dokumenty/default.htm
http://www.infovek.sk/predmety/inform/dokumenty/dokumenty.html
http://www.statpedu.sk//Maturita/default.htm
http://sisin.science.upjs.sk/ucitelia/moje/aktivmetody/index.html
http://www.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyiova/imagineTutorial/
http://ns.logotron.co.uk/imagine/
http://www.eurologo.org/
http://el.media.mit.edu/logo-foundation/
http://www.delphi.input.sk/
http://www.marcocantu.com/edelphi/EssentialDelphi_103.pdf
http://www.sunncity.com/Tutorial.html
http://www.xcalibur.co.uk/training/delphi/index.html
http://www.programmersheaven.com/zone2/mh25.htm
http://www.edi.fmph.uniba.sk/tomcsanyiova/4Delphi/
I
Download

rozvíjanie algoritmického myslenia pri práci s aplikačným