QIGbody_Internal.fm Page 41 Tuesday, October 29, 2013 9:28 PM
Servis a technická podpora spoločnosti WD
Ak sa stretnete s akýmkoľvek problémom, prosíme vás, aby ste nám ešte pred vrátením výrobku
dali možnosť problém vyriešiť. Na väčšinu otázok technického charakteru dostanete odpoveď v
našej znalostnej báze alebo od e-mailovej podpory na adrese
http://support.wd.com. Ak ste nenašli odpoveď na svoju otázku alebo uprednostňujete telefonický
kontakt, použite najvhodnejšie z nižšie uvedených telefónnych čísiel na spoločnosť WD.
SVK
Váš výrobok zahŕňa 30 dní bezplatnej telefonickej podpory počas záručného obdobia. Toto 30-dňové
obdobie sa začne dňom vášho prvého telefonického kontaktu s technickou podporou spoločnosti WD.
E-mailová podpora je zdarma počas celého záručného obdobia a k dispozícii je tiež naša rozsiahla
znalostná databáza. Aby sme vás mohli informovať o nových vlastnostiach a službách, nezabudnite si
svoj produkt zaregistrovať online na
https://www.wd.com/register.
Využitie podpory on-line
Navštívte internetovú stránku podpory produktu na adrese http://support.wd.com a vyberte si
z týchto tém:
„
„
„
„
„
„
Downloads (Na prevzatie) – prevezmite si ovládače, softvér a aktualizácie pre svoj výrobok
WD.
Registration (Registrácia) – zaregistrujte svoj výrobok WD a získajte najnovšie aktualizácie
a špeciálne ponuky.
Warranty & RMA Services (Záruka a služby RMA) – získajte záruku, náhradu za výrobok
(RMA), informácie o stave RMA a o obnovení údajov.
Knowledge Base (Znalostná báza) – hľadajte na základe kľúčového slova, výrazu alebo
čísla odpovede.
Installation (Inštalácia) – získajte pomoc on-line pri inštalácii výrobku alebo softvéru WD.
WD Community (Komunita spoločnosti WD) – zdieľajte svoje názory a spojte sa s ostatnými
používateľmi zariadení WD.
Kontaktovanie technickej podpory spoločnosti WD
Pred kontaktovaním technickej podpory spoločnosti WD si pripravte výrobné číslo výrobku WD,
hardvéru systému a verziu programového vybavenia systému.
USA/Severná Amerika
Angličtina
Španielčina
Tichomorská Ázia (v prípade dostupnosti
bezplatná linka)
Tichomorská Ázia (platená linka)
Japonsko
Austrália/Nový Zéland
Južná Amerika
Európa (bezplatná linka*)
800.ASK.4WDC (800.275.4932)
800.832.4778
+800.6008.6008
+65.6848.6008
00 531 650442/ 0120 994 120
+800.2275.4932
http://support.wd.com/contact
00800.27549338
* Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Holandsko, Írsko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko
Európa (platená linka)
Rusko
+31.880062100
8 10 8002 335 50110
Blízky východ
0031.880062100
WD Black2 duálny disk Rýchla inštalačná príručka | 41
QIGbody_Internal.fm Page 42 Tuesday, October 29, 2013 9:28 PM
Obsah súpravy
Duálny disk WD Black2
2
WD
BLA
CK
Rýchla inštalačná
príručka
(obsahuje USB web kľúč
pre prevzatia softvéru)
Technická podpora a príručka
záruky
Dátový/napájací
USB konektor
Napájací
USB konektor
Adaptérový kábel
SATA do USB
(pre klonovanie)
Predstavujeme vám duálny disk WD Black2 – revolučné riešenie
ukladacieho priestoru navrhnuté pre moderných entuziastov.
Dvojitá sila – duálny disk WD Black2 predstavuje zlúčenie plne
prístupného SSD disku pre váš operačný systém a pevného
disku so štedrou kapacitou pre osobné dáta a súbory väčšej
veľkosti. Predstavuje nevyhnutné vylepšenie vášho počítača
s jedným diskom.
Kompatibilita
Windows® 8.1/8/7/Vista
Windows XP (32-bit)
Pozn.: Kompatibilita môže závisieť
od konfigurácie vášho počítača
a operačného systému.
„ OEM oblasti obnovy, ktoré
vytvoril výrobca počítačov pri
výrobe sa nedajú kopírovať.
„ Ak je povolené zabezpečenie
disku, za bezpečnú sa považuje
len SSD časť. HDD čast disku je
prístupná aj po zablokovaní
disku.
„ Tieto disky nie sú navrhnuté
a neodporúčajú sa používať
v RAID prostrediach.
„ Funkcia Windows Storage
Spaces nie je podporovaná.
„ Ovládače ukladacieho priestoru
NVidia nie sú podporované.
„ Systémy s podporou 28bitového adresovania LBA
nemusia byť podporované.
„ Oddiel nemôže presahovať zo
SSD do HDD.
Rozbalenie a manipulácia s diskom
Pevné disky WD sú presné výrobky
a pri rozbaľovaní a inštalácii
vyžadujú opatrnú manipuláciu.
Hrubým zaobchádzaním, otrasmi,
vibráciami alebo elektrostatickými
výbojmi sa pevné disky môžu
poškodiť. Dbajte na nasledujúce
upozornenia:
„ Tento výrobok neobsahuje
žiadne súčasti, ktoré by mohol
opraviť samotný používateľ.
Servis prenechajte len
pracovníkom autorizovaným
spoločnosťou WD.
„ Duálny disk rozbaľte až
bezprostredne pred inštaláciou.
Duálny disk sa nachádza
v antistatickom obale.
42 | WD Black2 duálny disk Rýchla inštalačná príručka
„
„
„
„
„
Aby ste sa vyhli problémom so
statickou elektrinou, pred
manipuláciou s duálnym diskom
sa uzemnite dotykom na kovové
šasi počítača. Kusy oblečenia
produkujú statickú elektrinu.
Zabráňte priamemu kontaktu
duálneho disku alebo súčastí
plošných spojov s oblečením.
Duálny disk držte len za bočné
strany. Nedotýkajte sa súčastí
plošných spojov na spodnej
strane duálneho disku.
Dajte pozor, aby duálny disk
nespadol na zem, netraste ním,
ani ním nebúchajte.
Neklaďte duálne disky na seba
ani ich nestavajte na bočnú
stranu.
Netlačte na vrchný kryt
duálneho disku.
Dôležitá informácia:Pred
inštaláciou sa odporúča
zálohovať si obsah vášho
pôvodného disku. Spoločnosť
WD nenesie žiadnu
zodpovednosť za akúkoľvek
stratu údajov, ktorá sa môže
vyskytnúť pri procese klonovania
a inštalácie, a tiež nenesie
zodpovednosť za služby obnovy
údajov.
Pred inštaláciou nového disku od
spoločnosti WD si pre informácie
o zálohe existujúcich údajov
alebo klonovaní vášho
súčasného pevného disku
prezrite „Možnosť 1: Inštalácia
nového operačného systému
(OS)“ na strane 43. alebo
„Možnosť 2: Klonovanie
súčasného pevného disku“ na
strane 44.
QIGbody_Internal.fm Page 43 Tuesday, October 29, 2013 9:28 PM
Obr. A – inštalácia nového OS
Začíname
Dôležitá informácia:Pred rozobratím vášho počítača si
prezrite zmluvné podmienky zúručného krytia výrobcu.
Rozobratie počítača môže viesť k strate záručného krytia.
1. Pripravte si tieto materiály a nástroje: Súpravu WD
duálneho disku, manuál k počítačovému systému, DVD
a CD nosiče a informácie operačného systému, Phillips
a ploché skrutkovače.
2. Pred manipuláciou s duálnym diskom alebo jeho
súčasťami vybite statickú elektrinu dotykom na kovové
šasi počítača alebo pomocou antistatického remienka
na zápästie.
3. Vyhľadajte a poznačte si výrobné číslo, číslo modelu
a údajový kód duálneho disku, ktoré sa nachádzajú na
štítku na hornej strane disku.
4. Pred inštaláciou duálneho disku si zálohujte údaje
z pôvodného pevného disku.
5. Odstráňte USB web kľúč z prednej časti inštalačnej
príručky. Obsahuje softvérový odkaz, ktorý je potrebný
pre prevzatie inštalačného softvéru disku.
6. Berte, prosím, na vedomie, že pri duálnom disku je
viditeľná a použiteľná iba SSD kapacita (120 GB). Pre
aktiváciu oddelenia a HDD časti s plnou kapacitou
(1,12 TB) musíte použiť inštalačný softvér duálneho
disku, ktorý nájdete na http://support.wd.com.
Možnosť 1: Inštalácia nového operačného systému (OS)
Pozn.: Pre klonovanie svojho súčasného HDD postupujte
podľa pokynov v časti „Klonovanie súčasného 2,5palcového pevného disku“ na strane 4.
1. Vypnite počítač a odpojte napájací kábel. Odstráňte
batériu.
2. Odstráňte kryt systému alebo otvorte prenosný počítač/
odstráňte kryt pevného disku (pre pokyny pozrite
systémovú príručku) a opatrne vyberte pevný disk
z jeho slotu (obr. A, kr. 01). Ak je to možné, odstráňte
z držiaka starý pevný disk.
3. Nový duálny disk odstráňte z antistatického obalu. Ak je
to možné, vložte duálny disk do držiaka. Disk vložte do
slotu. Zatvorte kryt pevného disku (obr. A, kr. 01).
4. Vráťte batériu na miesto a zapnite počítač.
5. Na duálnom disku nainštalujte OS (obr A, kr. 02).
6. USB web kľúč vložte do vonkajšieho USB portu počítača
a pokračujte na stránku pre preberanie softvéru (obr. A, kr.
03). Ak máte problém s prístupom k preberaniu softvéru,
prejdite na http://support.wd.com.
7. Prevezmite si inštalačný softvér duálneho disku na
lokálny disk alebo úložné médium.
8. Pre aktiváciu a rozdelenie HDD spustite inštalačný
softvér duálneho disku (obr. A, kr. 04).
9. K systému pripojte pôvodný HDD pomocou
dodávaného USB do SATA káblu (obr. A, kr. 05).
10.Manuálne presuňte používateľské údaje z pôvodného
disku na duálny disk. Pre odporúčania o prenose
údajov si prezrite článok #10490 v našej znalostnej bázi
na http://support.wd.com.
WD Black2 duálny disk Rýchla inštalačná príručka | 43
QIGbody_Internal.fm Page 44 Tuesday, October 29, 2013 9:28 PM
Obr. B – Klonovanie
súčasného HDD
Možnosť 2: Klonovanie súčasného pevného disku
1. USB web kľúč vložte do vonkajšieho USB portu počítača
a pokračujte na stránku pre preberanie softvéru
(obr. B, kr. 01). Ak máte problém s prístupom
k preberaniu softvéru, prejdite na http://support.wd.com.
2. Vyberte a preberte Acronis® True Image™ WD Edition,
a tiež aj inštalačný softvér duálneho disku na váš
lokálny disk alebo úložný priestor. Ak máte problém
s prístupom k preberaniu softvéru, prejdite na
http://support.wd.com.
3. Nový duálny disk odstráňte z antistatického obalu.
4. K duálnemu disku pripojte dodávaný SATA do USB
adaptérový kábel koncom so SATA konektorom
(obr. B, kr. 02).
5. V počítači spustite Acronis True Image WD Edition. Pre
presun OS a údajov z pôvodného na duálny disk sa
riaďte pokynmi (obr. B, kr. 03). Ak je pôvodný disk väčší
než duálny disk, prezrite si článok #10491 v našej
znalostnej bázi na http://support.wd.com.
6. Po dokončení klonovania počítač vypnite a odpojte
napájací kábel.
7. Z počítača a duálneho disku odpojte SATA do USB
adaptérový kábel.
8. Odstráňte batériu prenosného počítača.
9. Z počítača odstráňte v súčasnosti nainštalovaný disk
a nainštalujte duálny disk (obr. B, kr. 04).
10.Vráťte batériu na miesto a zapnite počítač.
11.Pre aktiváciu a rozdelenie HDD spustite inštalačný
softvér, ktorý ste si prebrali v kroku číslo 2 (obr. B, kr. 05).
12.Ak je to potrebné, pomocou USB/SATA kábla pripojte
pôvodný HDD a presuňte všetky zostávajúce
používateľské dáta na nový duálny disk od spoločnosti
WD (obr. B, kr. 06).
Spoločnosť WD poskytuje tieto informácie s presvedčením, že sú presné
a spoľahlivé. Spoločnosť WD však nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že tieto
informácie sa nepoužijú na porušenie patentov alebo iných práv tretích strán, ku
ktorému môže dôjsť dôsledkom ich použitia. Týmto sa neudeľuje žiadna
odvodená ani iná licencia na základe patentu alebo patentových práv spoločnosti
WD. Spoločnosť WD si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť špecifikácie bez
oznámenia.
Western Digital, WD a logo WD sú registrované ochranné známky v Spojených
štátoch amerických a ostatných krajinách pôsobnosti spoločnosti Western Digital
Technologies, Inc. WD Black2 je ochranná známka v Spojených štátoch
amerických a ostatných krajinách pôsobnosti spoločnosti Western Digital
Technologies, Inc. Iné známky, ktoré tu môžu byť uvedené patria iným
spoločnostiam.
© 2013 Western Digital Technologies, Inc. Všetky práva vyhradené.
2079-800000-800 Okt 2013
44 | WD Black2 duálny disk Rýchla inštalačná príručka
Download

WD SATA Internal Hard Drive Quick Install Guide